MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 416/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 416         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 14 iunie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

570. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

301. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale

 

1.011. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

4.292. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind structura anului scolar 2011-2012

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 8 din 18 octombrie 2010


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare ale bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti, se modifică si se înlocuiesc cu datele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Sănătătii, pentru Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei.

Art. 3. -Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Sănătătii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti,1 iunie 2011.

Nr. 570.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii, prin Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Număr de paturi

Carte funciară

1.

121592

8.25.01

Pavilion VI

Suprafată construită = 1.288 m2

Suprafată desfăsurată = 1.288 m2

Parter, zidărie portantă

30

C.F. nr. 95094

554.364,11

2.

121609

8.25.01

Bloc alimentar

Suprafată construită = 612 m2

Suprafată desfăsurată = 612 m2

Parter, zidărie portantă

 

C.F. nr. 95094

546.894,50


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale

 

Având în vedere prevederile:

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere cadrul institutional:

1. Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice (U.C.V.A.P.) si structurile sale specializate de la nivel teritorial îndeplinesc functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, după publicarea anuntului/invitatiei de participare până la semnarea contractului.

2. Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice este institutia care:

- verifică anuntul/invitatia de participare prin analizarea inclusiv a criteriilor de calificare si selectie;

- are rol de reglementare în domeniul achizitiilor publice, punctul de vedere emis reprezentând interpretarea oficială a legislatiei în domeniul achizitiilor publice;

- verifică respectarea prevederilor legale în domeniul legislatiei achizitiilor publice, constată încălcări, aplică sanctiuni, după încheierea contractului.

3. Autoritătile de management sunt institutiile care analizează procedura de atribuire conform listelor de verificare standard, atunci când procedura de atribuire a contractului de achizitie publică, a contractului de concesiune de lucrări publice, a contractului de concesiune de servicii nu face obiectul verificării U.C.V.A.P. si aplică eventualele corectii financiare care se impun,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 301.


 

ANEXA

METODOLOGIE

de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii finantate din instrumente structurale

 

Art. 1. - În cazul în care procedura de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice, a contractelor de concesiune de servicii a făcut obiectul verificării Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice (l/.C.KAF!)sidin raportul de activitate reiese că nu au fost identificate neconformităti în raport cu legislatia în domeniul achizitiilor publice, autoritătile de management iau act de continutul acestui raport.

Art. 2. - (1) în cazul în care procedura de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice, a contractelor de concesiune de servicii a făcut obiectul verificării U.C.V.A.P. si din raportul de activitate reiese că au fost identificate neconformităti în raport cu legislatia în domeniul achizitiilor publice neînsusite de autoritatea contractantă, autoritătile de management nu vor autoriza efectuarea plătilor aferente respectivului contract către beneficiar până la momentul primirii punctului de vedere emis de Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (A.N.R.M.A.P.), referitor la situatia constatată si consemnată de observatori.

(2) Punctul de vedere emis de A.N.R.M.A.P va specifica în mod expres eventualele încălcări în raport cu legislatia în domeniul achizitiilor publice, în vederea aplicării de către autoritătile de management a eventualelor corectii financiare care se impun.

Art. 3. - (1) în cazul în care procedura de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice, a contractelor de concesiune de servicii nu a făcut obiectul verificării U.C.V.A.P, autoritătile de management analizează procedura de atribuire conform listelor de verificare standard, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) în ipoteza în care autoritătile de management identifică neconformităti în raport cu elementele prevăzute în listele de verificare standard, vor sesiza A.N.R.M.A.P. si nu vor autoriza efectuarea plătilor aferente respectivului contract către beneficiari până la momentul emiterii de către A.N.R.M.A.P a unui punct de vedere.

(3) Punctul de vedere emis de A.N.R.M.A.P. va specifica în mod expres eventualele încălcări în raport cu legislatia în domeniul achizitiilor publice, în vederea aplicării de către autoritătile de management a eventualelor corectii financiare care se impun.

Art. 4. - (1) Prevederile art. 1-3 sunt aplicabile si procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare reglementată la art. 122 sau 252 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în ipoteza în care autoritătile de management constată faptul că beneficiarul a aplicat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunt de participare în conditiile art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, fără a-si îndeplini obligatia de înstiintare a U.C.V.A.P. prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările si completările ulterioare, vor sesiza atât U.C.V.A.P, cât si A.N.R.M.A.P. si nu vor autoriza efectuarea plătilor aferente respectivului contract către beneficiari până la momentul emiterii de către A.N.R.M.A.P. a unui punct de vedere.

Art. 5. - Atunci când valoarea estimată a contractului de achizitie publică, fără TVA, este mai mică sau egală cu echivalentul în lei al cuantumului în euro prevăzut la art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, autoritătile de management nu vor solicita autoritătii contractante alte documente decât cele prevăzute de legislatia în domeniul achizitiilor publice (documente justificative: factura si/sau contractul).

Art. 6. - Dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt aplicabile entitătilor juridice fără calitatea de autoritate contractantă care nu se încadrează în prevederile art. 9 lit. c) si c1) din aceeasi ordonantă de urgentă.

Art. 7. - Orice document emis de autoritătile de management prin care se impune respectarea de reguli privind derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii de către entitătile juridice mentionate la art. 6 nu produce efecte juridice.

Art. 8. - Listele de verificare standard sunt aplicabile tuturor autoritătilor de management/organismelor intermediare. Orice altă dispozitie contrară prezentei metodologii nu produce efecte.

Art. 9. - Oricare altă institutie de la nivel national în afara celor prevăzute de prezenta metodologie nu are atributii în verificarea/analizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.


 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

LISTA DE VERIFICARE

a procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii Date de identificare ale contractului de achizitie publică

 

Axa prioritară:

 

Domeniu de interventie:

 

Codul proiectului (SMIS):

 

Titlul proiectului:

 

Denumire beneficiar:

 

Denumire achizitie:

 

Valoare estimată:

 

Procedura aplicată:

 

Nr. si data contractului de achizitie:

 

Denumire contractor:

 

Valoarea contractului (fără TVA):

 

 

Nr.

Elemente de verificat

Verificare

Comentarii/Semnătură

Da/Nu

1.

Afost publicat un anunt de participare sau o invitatie de participare, respectiv:

a) în Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP), dacă valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 55 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 34/2006, si, în cazul contractului de servicii de publicitate media, si pe site-ul www.publicitatepublica.ro;

b) în JOUE si în SEAP, dacă valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 si, în cazul contractului de servicii de publicitate media, si pe site-ul www.publicitatepublica.ro.

 

Se verifică dacă a fost publicat anuntul de participare în SEAP si, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) si/sau pe www.publicitatepublica.ro

Verificări pe site-uri: www.e-licitatie.ro; www.publicitatepublica.ro, dacă este cazul atribuirii unui contract de servicii de publicitate media

Observatii: în cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunt spre publicare în JOUE, autoritătii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anuntului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligatia de a înstiinta autoritatea contractantă cu privire la aparitia unei astfel de situatii, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006.

2.

Anuntul de participare contine o descriere nediscriminatorie si suficientă pentru a permite operatorilor economici să identifice obiectul contractului si autoritătii contractante să atribuie contractul.

 

Verificări pe site-ul: www.e-licitatie.ro

3.

Din nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire [alta decât cele prevăzute la art. 20 alin. (1) sau art. 251 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006] reiese încadrarea în circumstantele specifice prevăzute de legislatia în domeniul achizitiilor publice.

 

Se verifică dacă au fost respectate circumstantele specifice prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006 pentru aplicarea procedurii respective. Documente verificate: Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, alta decât licitatie deschisă sau restrânsă

4.

În evaluarea ofertelor au fost aplicate criteriile de calificare si selectie prevăzute la nivelul anuntului/invitatiei de participare.

 

Se verifică, pe baza informatiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a evaluat ofertele pe baza criteriilor de calificare si selectie prevăzute la nivelul anuntului/invitatiei de participare. Documente verificate:

Raportul procedurii aprobat de conducătorul autoritătii contractante

5.

În evaluarea ofertelor au fost aplicati factorii de evaluare prevăzuti la nivelul invitatiei/anuntului de participare.

 

Se verifică, pe baza informatiilor completate la nivelul formularului standard al raportului procedurii de atribuire, dacă autoritatea contractantă a aplicat factorii de evaluare prevăzuti la nivelul anuntului/invitatiei de participare. Documente verificate:

Raportul procedurii aprobat de conducătorul autoritătii contractante

6.

Oferta câstigătoare a fost stabilită pe baza aplicării criteriului de atribuire prevăzut la nivelul invitatiei/anuntului de participare.

 

Se verifică dacă la baza stabilirii ofertei câstigătoare

a stat criteriul de atribuire precizat în anuntul de

participare.

Documente verificate:

Raportul procedurii aprobat de conducătorul autoritătii contractante

7.

În cazul procedurilor de licitatie deschisă, licitatie restrânsă sau cerere de oferte nu au fost aduse modificări ale ofertei declarate câstigătoare pe parcursul evaluării ofertelor, cu exceptia corectării eventualelor vicii deforma/abateri tehnice minore/erori aritmetice (în conformitate cu prevederile legale în domeniu).

 

Se verifică dacă pe parcursul evaluării ofertelor au fost aduse modificări ale propunerilor tehnice si/sau financiare.

Documente verificate:

Clarificările si răspunsurile ofertantului declarat câstigător

8.

a) Operatorii economici implicati în procedura de atribuire au fost informati cu privire la rezultatul selectiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achizitie dinamic, la rezultatul concursului de solutii ori, după caz, la anularea procedurii de atribuire si eventuala initiere ulterioară a unei noi proceduri, în termenul legal prevăzut de O.U.G. nr. 34/2006.

b) Comunicările transmise contin informatiile prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006.

 

a) Se verifică dacă rezultatul selectiei si/sau al procedurii a fost comunicat în termenul prevăzut la art. 206 din O.U.G. nr. 34/2006.

Documente verificate:

Comunicările către candidati/ofertanti

b) Se verifică dacă comunicarea transmisă candidatilor/ofertantilor contine toate informatiile prevăzute la art. 207 din O.U.G. nr. 34/2006. Documente verificate:

Comunicările către candidati/ofertanti

9.

a) Contractul de achizitie publică a fost semnat pe baza propunerilor tehnice si financiare cuprinse în oferta declarată câstigătoare.

b) Contractul de achizitie publică a fost semnat cu respectarea termenelor de asteptare prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006.

c) în măsura în care au fost depuse contestatii pe parcursul procedurii de atribuire, contractul de achizitie publică a fost încheiat după comunicarea deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CA/SC), dar nu înainte de expirarea termenelor de asteptare.

 

Se verifică dacă contractul de achizitie publică este încheiat pe baza propunerilor tehnice si financiare cuprinse în oferta câstigătoare. Documente verificate:

1. Oferta câstigătoare

2. Contractul si anexele acestuia

Se verifică respectarea termenelor privind încheierea contractului de achizitie publică, respectiv 6 sau 11 zile de la data transmiterii comunicării, în functie de valoarea estimată, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 205 alin. (3), când respectarea termenelor de asteptare este facultativă. Documente verificate:

1. Comunicările către ofertanti cu privire la rezultatul procedurii

2. Contractul si anexele acestuia

Se verifică dacă contractul de achizitie publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor art. 2563 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006; în cazul primirii unei contestatii de către CNSC, pentru care nu s-a luat act de renuntare, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei CNSC, dar nu înainte de expirarea termenelor de asteptare prevăzute la art. 205. Documente verificate:

1. Comunicarea deciziei CNSC

2. Comunicările către ofertanti cu privire la rezultatul procedurii de atribuire

3. Contractul si anexele acestuia

10.

A fost transmis spre publicare anuntul de atribuire.

 

Se verifică dacă a fost publicat anuntul de atribuire în SEAP si, după caz, în JOUE si/sau pe www.publicitatepublica.ro.

Verificări pe site-uri:   www.e-licitatie.ro; www.publicitatepublica.ro

Observatii: în cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunt spre publicare în JOUE, autoritătii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a

anuntului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligatia de a înstiinta autoritatea contractantă cu privire la aparitia unei astfel de situatii, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006.

 

Da - respectarea prevederilor legale.

Nu - nerespectarea prevederilor legale.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

LISTA DE VERIFICARE

a procedurii de atribuire a contractului de servicii incluse în anexa nr. 2B la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii

 

Date de identificare ale contractului de achizitie publică

Axa prioritară:

 

Domeniu de interventie:

 

Codul proiectului (SMIS):

 

Titlul proiectului:

 

Denumire beneficiar:

 

Denumire achizitie:

 

Valoare estimată:

 

Nr. si data contractului:

 

Denumire contractor:

 

Valoarea contractului (fără TVA):

 

 

Nr.

Elemente de verificat

Verificare

Comentarii/Semnătură

Da/Nu

1.

Pentru acoperirea aceleiasi necesităti în cadrul proiectului autoritatea contractantă nu a divizat contractul de achizitie publică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 34/2006

 

Se verifică dacă contractul de achizitie publică a fost divizat, cu exceptia situatiilor urgente imperative care rezultă din evenimente imprevizibile sau a unor circumstante neprevăzute, prin raportare la Planul de achizitie al proiectului, respectiv încadrarea în pragurile valorice prevăzute la art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006; se verifică, în cazul în care contractul are ca obiect, alături de prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, si prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2A. Documente verificate:

1. Planul de achizitii al proiectului

2. Nota de determinare a valorii estimate

2.

Dacă au fost solicitate, conditiile/cerintele referitoare la atribuirea unui astfel de contract nu creează discriminare directă sau indirectă fată de potentialii ofertanti din alte state membre ale Uniunii Europene

 

Se verifică dacă au fost impuse cerinte legate de stabilirea entitătilor interesate în acelasi stat membru sau regiune ca si autoritatea contractantă. Documente verificate: înscrisurile aferente procedurii

3.

Dacă, în vederea îndeplinirii contractului, au fost solicitate eventuale diplome, certificate sau alte forme de dovezi scrise, iar documentele emise în alte state membre ce oferă un nivel echivalent de garantie au fost acceptate

 

Documente verificate: înscrisurile aferente procedurii

4.

In măsura în care au fost depuse contestatii, contractul de achizitie publică a cărui valoare este mai mare sau egală cu cea prevăzută la art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006 a fost încheiat după comunicarea deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)

 

Se verifică dacă contractul de achizitie publică a fost încheiat cu respectarea prevederilor art. 2563 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006; în cazul primirii unei contestatii de către CNSC, înainte de încheierea contractului, pentru care nu s-a luat act de renuntare, autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei CNSC, fără a avea însă obligatia respectării termenelor prevăzute la art. 205 din O.U.G. nr. 34/2006.

5.

Pentru acele contracte a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, a fost transmis spre publicare anuntul de atribuire.

 

Se verifică dacă a fost transmis spre publicare anuntul de atribuire în Sistemul electronic de achizitii publice (SEAP) si, după caz, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Verificări pe site-uri: www.e-licitatie.ro

Observatii: în cazul în care, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anunt spre publicare în JOUE, autoritătii contractante îi revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anuntului respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligatia de a înstiinta autoritatea contractantă cu privire la aparitia unei astfel de situatii, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006.

 

Da - respectarea prevederilor legale

Nu - nerespectarea prevederilor legale

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 

Văzând Referatul de aprobare al Serviciului pentru programe de sănătate si Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 6.612/2011,

având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Documentele medicale ale bolnavului (copie de pe foaia de observatie clinică generală, bilet de iesire din spital, analize medicale, recomandarea medicului curant, de specialitate, privind efectuarea tratamentului în străinătate) se depun de către bolnav, reprezentantul legal al acestuia sau de către apartinător (sot/sotie, rudă de gradul IV) la directia de sănătate publică în a cărei rază teritorială domiciliază bolnavul, împreună cu o cerere din partea bolnavului, a reprezentantului legal sau a apartinătorului acestuia.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Directiile de sănătate publică vor desemna o persoană responsabilă cu organizarea activitătii de trimitere la tratament în străinătate din cadrul Compartimentului de asistentă medicală si programe de sănătate.

(2) Atributiile persoanei responsabile cu organizarea activitătii de trimitere la tratament în străinătate privind întocmirea, verificarea si trimiterea documentatiei medicale a bolnavilor la comisiile de specialitate teritoriale sunt stabilite în fisa postului.

(3) în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea documentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) la directia de sănătate publică, această institutie, prin Compartimentul de asistentă medicală si programe de sănătate, are obligatia de a transmite comisiei de specialitate teritoriale toate documentele necesare îndeplinirii atributiilor acestora privind trimiterea bolnavilor la tratament în străinătate, prevăzute în anexa nr. 2.

(4) După primirea de către directia de sănătate publică a procesului-verbal medical prevăzut în anexa nr. 3, persoana responsabilă cu organizarea activitătii de trimitere la tratament în străinătate sau, în urma unui angajament scris, bolnavul ori reprezentantul legal al acestuia efectuează corespondenta cu clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială si obtine documente privind costul si conditiile de plată a tratamentului, precum si numărul de cont al clinicii.

(5) în situatia în care bolnavul sau reprezentatul legal al acestuia îsi exprimă optiunea pentru efectuarea corespondentei prevăzute la alin. (4), acesta va prezenta directiei de sănătate publică documente oficiale emise de clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială, cu antet si semnătură, care cuprind cel putin elementele prevăzute în anexa nr. 10. Directiile de sănătate publică consideră valide numai documentele transmise în original sau, după caz, prin fax ori prin e-mail, în forma scanată.

(6) în situatia în care bolnavul sau reprezentatul legal al acestuia îsi exprimă optiunea pentru efectuarea corespondentei prevăzute la alin. (4) de către directia de sănătate publică, corespondenta trebuie definitivată în maximum 7 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la directia de sănătate publică.

(7) în situatia în care în termenul prevăzut la alin. (6) niciuna dintre clinici nu răspunde cererii adresate de către directia de sănătate publică sau răspunsurile sunt negative, directia de sănătate publică înstiintează comisia de specialitate teritorială în maximum 9 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la directia de sănătate publică. În acest caz, în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea înstiintării, comisia de specialitate teritorială nominalizează alte clinici.

(8) În cazul afectiunilor cu nivel de prioritate - urgentă medicală sau cu risc vital crescut (major), directia de sănătate publică va înainta dosarul spre aprobare Ministerului Sănătătii cu răspunsul complet al cel putin două dintre clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială, în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la directia de sănătate publică. Acest dosar va cuprinde în mod obligatoriu si dovezi privind initierea corespondentei cu toate clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială.

(9) în cazul afectiunilor pentru care nu a fost consemnat de către comisia de specialitate teritorială nivelul de prioritate - urgentă medicală sau risc vital crescut (major), directia de sănătate publică va înainta dosarul spre aprobare Ministerului Sănătătii cu răspunsul complet al cel putin două dintre clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la directia de sănătate publică. Acest dosar va cuprinde în mod obligatoriu si dovezi privind initierea corespondentei cu toate clinicile recomandate de comisia de specialitate teritorială.

(10) În situatiile prevăzute la alin. (8) si (9), dacă ulterior transmiterii dosarului la Ministerul Sănătătii directia de sănătate publică sau bolnavul primeste si răspunsurile celorlalte clinici recomandate de comisia de specialitate teritorială, acestea vor fi transmise Ministerului Sănătătii în vederea completării dosarului.

(11) Pentru asigurarea transparentei în procedura de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, directiile de sănătate publică au obligatia de a publica pe site-ul institutiei următoarele date:

a) numărul solicitărilor înregistrate la directia de sănătate publică pentru trimiterea la tratament în străinătate;

b) stadiul rezolvării dosarelor înregistrate, cu următoarele mentiuni:

b.1) numărul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale;

b.2) numărul dosarelor pentru care s-a initiat corespondenta cu clinicile de specialitate recomandate de comisiile de specialitate teritoriale;

b.3) numărul dosarelor transmise Ministerului Sănătătii spre aprobare;

b.4) numărul dosarelor aprobate de către Ministerul Sănătătii;

c) numărul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate - urgentă medicală sau cu risc vital crescut (major);

d) numărul dosarelor înregistrate pentru control medical;

e) numărul dosarelor pentru care se solicită suplimentarea finantării.

(12) Actualizarea datelor prevăzute la alin. (11) se realizează lunar, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna anterioară.”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) în cazul în care din documentele transmise comisiei de specialitate teritoriale nu se poate determina cu exactitate conduita care se impune a fi adoptată fată de solicitarea bolnavului privind trimiterea la tratament în străinătate, la recomandarea presedintelui comisiei de specialitate teritoriale bolnavii vor fi internati într-o clinică din centrul universitar în care functionează comisia de specialitate teritorială, pentru efectuarea unor investigatii medicale.

(2) în situatia în care, după efectuarea investigatiilor medicale prevăzute la alin. (1), comisia de specialitate teritorială decide necesitatea trimiterii bolnavului pentru tratament în străinătate, aceasta întocmeste procesul-verbal medical prevăzut în anexa nr. 3 si îl transmite directiei de sănătate publică în termen de o zi lucrătoare de la finalizarea examinării cazului.

(3) Directia de sănătate publică va colabora cu comisia de specialitate teritorială astfel încât între data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la directia de sănătate publică si încunostintarea bolnavului cu privire la decizia comisiei să nu treacă mai mult de 7 zile lucrătoare.

(4) în cazul în care comisia de specialitate teritorială va considera ca bolnavul nu suferă de o afectiune care justifică trimiterea la tratament în străinătate, aceasta va emite o decizie de respingere a cererii depuse în care va expune temeinic cauzele pentru care afectiunea nu are indicatie de tratament în străinătate. În cuprinsul acestei decizii, comisia de specialitate teritorială va recomanda conduita medicală care se impune si unitatea sanitară în care bolnavul va fi îngrijit în tară. Decizia comisiei de specialitate teritoriale, va fi transmisă directiei de sănătate publică, care are obligatia de a înstiinta bolnavul în termen de maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la directia de sănătate publică.

(5) Directia de sănătate publică transmite Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătătii documentatia întocmită în conformitate cu prevederile prezentului ordin, însotită de adresa-tip de înaintare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, în termen de cel mult 24 de ore de la data primirii ofertei/ofertelor de pret de la clinici, dar nu mai târziu de 21 de zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială la directia de sănătate publică. În cazul în care bolnavul a fost internat pentru investigatii medicale, termenul de transmitere al dosarului la Ministerul Sănătătii se prelungeste corespunzător.

(6) Comisia de specialitate teritorială are obligatia de a comunica, în scris, directiei de sănătate publică concluziile sale, inclusiv conduita medicală de urmat, în maximum 7 zile lucrătoare de la examinarea cazului; pentru nerespectarea acestui termen membrii comisiei răspund administrativ, civil sau penal, după caz.

(7) Medicul curant de specialitate care recomandă trimiterea la tratament în străinătate are obligatia să examineze bolnavul si la întoarcerea acestuia în tară, pentru a stabili beneficiul tratamentului, întocmind un raport medical ce va fi înaintat directiei de sănătate publică, care să cuprindă date privind starea prezentă a bolnavului.

(8) în cazuri exceptionale impuse de natura si gravitatea bolii, precum si pentru bolnavii minori, comisiile de specialitate teritoriale pot recomanda ca bolnavii să se deplaseze în străinătate cu însotitor, costurile deplasării si cazării urmând să fie suportate de acestia, cu exceptia cazurilor în care bolnavul are vârsta cuprinsă între 0 si 6 ani, situatie în care directia de sănătate publică va deconta si costurile deplasării pentru un însotitor.

(9) în cazul în care apar disfunctionalităti care întârzie întocmirea documentatiei medicale pentru trimitere la tratament în străinătate mai mult de 22 de zile lucrătoare de la data înregistrării procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială, directia de sănătate publică va informa Ministerul Sănătătii asupra cauzelor acestor întârzieri, urmând ca acesta să intervină prin reprezentantii săi pentru rezolvarea problemelor apărute, în maximum două zile lucrătoare de la înregistrarea informării.”

4. La articolul 5, alineatele (3) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Comisia prevăzută la alin. (1) are obligatia să se întrunească de două ori pe lună, în intervalul 1-5, respectiv 14-18 ale fiecărei luni, precum si ori de câte ori este nevoie în cazul urgentelor, în vederea analizării solicitărilor transmise în conditiile prezentului ordin. Comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătătii trebuie să ia măsuri pentru ca termenul de adoptare a deciziei si comunicarea acesteia către directia de sănătate publică să nu depăsească 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării dosarului la Ministerul Sănătătii.

(5) în cazul în care solicitările de finantare a tratamentelor în străinătate depăsesc fondurile stabilite lunar cu această destinatie, comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătătii aprobă finantarea tratamentului în străinătate pe baza următoarelor criterii de prioritate:

a) riscul vital estimat în lipsa tratamentului:

- risc major (mare) = 10 puncte;

- risc mediu = 5 puncte;

- risc scăzut (mic) = 0 puncte;

b) beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav:

- foarte mare (recuperare totală) = 10 puncte;

- satisfăcător (recuperare partială) = 5 puncte;

- nesatisfăcător (fără beneficii evidente) = 0 puncte.”

5. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) si la art. 4 alin. (8) se asigură de Ministerul Sănătătii în limita bugetului aprobat anual si trimestrial cu această destinatie si se utilizează pentru acoperirea costurilor tratamentului medico-chirurgical, spitalizării si transportului pentru bolnav, precum si ale transportului pentru un însotitor, dacă este cazul, sumele aferente fiind transmise directiei de sănătate publică prin care s-a întocmit documentatia bolnavului. Dispozitia bugetară de repartizare a creditelor va fi întocmită în maximum 7 zile lucrătoare de la aprobarea dosarului de către ordonatorul principal de credite.”

6. La articolul 7, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

(5) în cazul în care clinica din străinătate solicită prezentarea la control a pacientilor care au efectuat tratament în străinătate cu aprobarea Ministerului Sănătătii, se asigură finantare numai pe baza evaluării tratamentului de către medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul si a procesului-verbal medical întocmit de către comisia de specialitate teritorială.”

7. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Pentru nerespectarea prevederilor prezentului ordin persoanele vinovate vor răspunde conform prevederilor legale în vigoare.”

8. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Serviciul pentru programe de sănătate din Ministerul Sănătătii comunică directiilor de sănătate publică numele bolnavilor ale căror dosare au fost aprobate de către comisia constituită la nivelul Ministerului Sănătătii, precum si sumele aprobate de ordonatorul principal de credite cu această destinatie.”

9. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) La întoarcerea în tară bolnavul are obligatia să se prezinte în termen de 14 zile lucrătoare sau ori de câte ori este programat la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul în străinătate.

(2) La împlinirea termenului de un an de la efectuarea primului control prevăzut la alin. (1), medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul în străinătate elaborează un raport medical, care va fi înaintat directiei de sănătate publică.

(3) în situatia în care bolnavul nu se prezintă la medicul curant de specialitate care i-a recomandat tratamentul în străinătate, acesta nu va beneficia de aprobarea altor solicitări privind trimiterea la tratament în străinătate.”

10. La anexa nr. 3 “Proces-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de...........”, punctul 10 se abrogă.

11. După anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

12. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.”

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică, precum si persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 9 iunie 2011.

Nr. 1.011.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 50/2004)

 

OFERTĂ PRIVIND COSTUL TRATAMENTULUI

I. Date privind identificarea clinicii:

Denumirea:.............................................................................................................................................................................

Adresa:...................................................................................................................................................................................

Persoana de contact:.............................................................................................................................................................

Telefon:..................................................................................

Fax:.......................................................................................

E-mail:...................................................................................

Numărul de cont bancar:.......................................................

II. Date privind identificarea pacientului:

Numele:.............................................................................................

Prenumele:........................................................................................

Diagnosticul:......................................................................................

III. Date privind costul tratamentului:

- cost privind evaluarea medicală a pacientului;

- cost privind procedura terapeutică aplicată;

- cost privind evaluarea medicală a pacientului posttratament;

- cost/zi de spitalizare;

- cost total.

IV. Conditiile de plată a tratamentului

V. Data programării pacientului pentru internare


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind structura anului scolar 2011-2012

În temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Anul scolar 2011-2012 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se stabileste:

a) Pentru clasele terminale din învătământul liceal, anul scolar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăsurării examenului national de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie la data de 1 iunie 2012.

b) Pentru clasa a VIII-a, anul scolar are 36 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăsurării evaluării nationale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 15 iunie 2012.

c) Pentru clasele din învătământul liceal - filiera tehnologică, cu exceptia claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învătământ în vigoare.

d) Pentru învătământul special - clasele a IX-a-a Xl-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile.

e) Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfăsoară în perioada propusă de unitatea de învătământ organizatoare si aprobată de inspectoratul scolar, conform structurii anului scolar, cu respectarea vacantelor.

f) Pentru învătământul postliceal (scoală postliceală si scoală de maistri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învătământ în vigoare.

Art. 2. - Anul scolar 2011-2012 începe la data de 1 septembrie 2011, se încheie la data de 31 august 2012 si se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri - luni, 12 septembrie 2011 - vineri, 23 decembrie 2011

În perioada 22-30 octombrie 2011, clasele din învătământul primar si grupele din învătământul prescolar sunt în vacantă.

Vacanta de iarnă - sâmbătă, 24 decembrie 2011 - duminică, 15 ianuarie 2012

Semestrul al II-lea

Cursuri - luni, 16 ianuarie 2012 - vineri, 6 aprilie 2012

Vacanta de primăvară - sâmbătă, 7 aprilie 2012 - duminică, 22 aprilie 2012

Cursuri -luni. 23 aprilie 2012 - vineri, 22 iunie 2012

Vacanta de vară - sâmbătă, 23 iunie 2012 - duminică, 9 septembrie 2012

Art. 3. - În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri:

- joi, 1 decembrie 2011 - Ziua Natională a României;

- marti, 1 mai 2012 - Ziua Muncii;

- luni, 4 iunie 2012 - a doua zi de Rusalii.

Art. 4. - (1) Săptămâna 2-6 aprilie 2012 din semestrul al ll-lea este săptămână dedicată activitătilor extracurriculare si extrascolare, având un orar specific.

(2) Tipurile de activităti care se organizează în săptămâna mentionată la alin. (1), modalitătile de organizare si responsabilitătile se stabilesc în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Tezele din semestrul I al anului scolar 2011- 2012 se sustin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2011.

(2) Tezele din semestrul al ll-lea al anului scolar 2011-2012 se sustin, de regulă, până la data de 25 mai 2012.

Art. 6. - (1) în situatii deosebite, bine fundamentate, în functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerilor unitătilor de învătământ, modificări ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părintilor.

(3) Aprobarea modificării structurii anului scolar, mentionată la alin. (1), se acordă în conditiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitătii ca toti elevii să participe, fără restrictii, la examenele de bacalaureat si de absolvire.

Art. 7. - Calendarul examenelor/evaluărilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competentelor profesionale, precum si calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 8. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 24 mai 2011.

Nr. 4.292.

 

ANEXA

 

PROGRAMUL “SCOALĂ ALTFEL”

 

Prevederi generale

1. Săptămâna 2-6 aprilie 2012 va fi dedicată activitătilor educative extracurriculare si extrascolare, în cadrul programului numit “Scoala altfel”. În această săptămână nu se organizează cursuri conform orarului obisnuit al unitătii de învătământ, iar programul “Scoala altfel” se va desfăsura în conformitate cu un orar special.

2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si a cadrelor didactice în activităti care să răspundă intereselor si preocupărilor diverse ale copiilor prescolari/elevilor, să pună în valoare talentele si capacitătile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul national, si să stimuleze participarea lor la actiuni variate, în contexte nonformale.

3. În perioada 2-6 aprilie 2012, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului organizează fazele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline de învătământ si, după caz, ale concursurilor scolare.

4. În programul “Scoala altfel”, elaborat si organizat de fiecare unitate de învătământ, vor fi inclusi toti copiii prescolari/elevii si toate cadrele didactice care nu participă la faza natională a olimpiadelor si concursurilor scolare.

Planificarea si aprobarea programului

5. Pentru elaborarea programului de activităti, în timpul primului semestru se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigentie, si cadrelor didactice, în cadrul sedintelor comisiilor metodice. După colectarea propunerilor se vordesfâsura dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral si în comitetul reprezentativ al părintilor, în vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor si a cadrelor didactice.

6. Modalitatea de selectie a activitătilor propuse se decide la nivelul unitătilor de învătământ si presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a părintilor, astfel încât proiectele si activitătile selectate să corespundă obiectivelor educationale specifice comunitătii scolare, fiind un rezultat al optiunilor acesteia.

I. Tipurile de activităti care se organizează în săptămâna mentionată, durata acestora, modalitătile de organizare si responsabilitătile se stabilesc în consiliul profesoral si se aprobă de consiliul de administratie al unitătii de învătământ.

8. Consilierul educativ din unitatea de învătământ centralizează propunerile agreate, în vederea includerii acestora în calendarul activitătilor educative ale unitătii de învătământ, ca domeniu distinct: programul “Scoala altfel”.

9. Conducerile unitătilor de învătământ vor asigura popularizarea programului “Scoala altfel” la nivel local, pentru crearea unui impact pozitiv al activitătilor organizate, atât în unitatea de învătământ, cât si în comunitate.

Continutul si organizarea programului

10. Se recomandă elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de prescolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unitătii de învătământ, care să urmărească si să permită realizarea unor obiective educationale prin activităticare, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.

II. Proiectele se pot organiza si în consortiile scolare, în parteneriat cu alte unităti de învătământ, cu organizatii neguvernamentale, cu palatele si cluburile copiilor, cluburile sportive scolare, cu directiile de tineret si sport, taberele scolare, cu institutii culturale si stiintifice (institute de cercetări, facultăti etc), cu politia, jandarmeria, inspectoratele pentru situatii de urgentă, directiile de sănătate publică, agentiile pentru protectia mediului etc.

12. Atât elevii, cât si cadrele didactice vor alege activitătile la care doresc să participe din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere posibilitatea implicării părintilor care doresc acest lucru, precum si a altor parteneri.

13. Fiecare activitate la care participă copii prescolari/elevi trebuie să fie coordonată de un număr corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activităti organizate, conducerea unitătii de învătământ si cadrele didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor prescolari/elevilor si a securitătii acestora.

14. tipurile de activităti care pot fi organizate în cadrul programului “Scoala altfel” pot include, fără a se limita la acestea:

- activităti culturale;

- activităti tehnico-stiintifice;

- activităti sportive;

- activităti de educatie pentru cetătenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relatii si comunicare etc);

- activităti de educatie pentru sănătate si stil de viată sănătos (inclusiv referitoare la dependentă de calculator, sigurantă pe internet etc);

- activităti de educatie ecologică si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc);

- activităti de educatie rutieră, PSI, educatie pentru reactii corecte în situatii de urgentă etc.

Aceste activităti se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu:

- ateliere de teatru, dans, muzică, arte plastice, educatie media si cinematografică;

- competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al localitătii sau al judetului;

- mese rotunde, dezbateri;

- activităti de voluntariat sau de interes comunitar;

- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc;

- proiecte comunitare, de responsabilitate socială;

- educatie de la egal la egal (peer-education);

- schimburi de experientă;

- vizite de studii;

- tabere/scoli de creatie sau de cercetare;

- parteneriate educationale si tematice la nivel de unităti de învătământ, pe plan intern si international, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul în echipă si în proiecte.

Monitorizare si evaluare

15. Activitătile vor fi organizate în fiecare zi lucrătoare a săptămânii mentionate, acoperind cel putin numărul de ore prevăzut în orarul obisnuit al scolii atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice.

16. După aprobarea de către consiliul de administratie, programul adoptat devine obligatoriu atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice.

17. Elevii au obligatia de a participa la activitătile pentru care s-au înscris, absentele fiind înregistrate în catalog, la rubrica “Purtare”.

18. Activitătile aprobate se vor mentiona în condica de prezentă a cadrelor didactice si vor fi monitorizate de conducerea unitătii de învătământ. Directorul unitătii de învătământ, consilierul educativ si seful comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitătii vor monitoriza si vor evalua activitătile din programul “Scoala altfel”.

19. Inspectoratele scolare vor delega reprezentanti pentru a monitoriza activitătile organizate de unitătile de învătământ în cadrul programului “Scoala altfel”.

20. După încheierea vacantei de primăvară, în fiecare unitate de învătământ, primul consiliu profesoral va analiza calitatea activitătilor organizate, rezultatele educationale ale acestora, precum si modalitătile de ameliorare a planificării si organizării programului “Scoala altfel”. La activitatea de analiză în cadrul consiliului profesoral vor participa si reprezentanti ai elevilor si părintilor, care vor prezenta puncte de vedere asupra activitătilor derulate în program. Directorul unitătii de învătământ va prezenta un raport de monitorizare a calitătii activitătilor planificate.

21. La sfârsitul anului scolar, inspectoratele scolare vor include în raportul privind starea învătământului un capitol referitor la relevanta si valoarea formativă a tuturor activitătilor desfăsurate în cadrul programului “Scoala altfel”, evidentiind nivelul interesului manifestat de elevi si de cadrele didactice fată de organizarea si desfăsurarea acestuia.


 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE –

DECIZIA Nr. 8

din 18 octombrie 2010

 

Dosar nr. 8/2010

Sub presedintia doamnei judecător dr. Livia Doina Stanciu, presedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie,

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii si sesizarea colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti cu privire la consecintele Deciziei Curtii Constitutionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi asupra activitătii dispozitiilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind prezenti 76 de judecători din 105 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror Gabriela Scutea - adjunct al procurorului general.

Doamna judecător Elena Cîrcei a invocat exceptia inadmisibilitătii recursului în interesul legii, învederând că potrivit art. 147 alin. (4) din Constitutia României, republicată, deciziile Curtii Constitutionale sunt general obligatorii, atât sub aspectul dispozitivului, cât si al considerentelor. Or, a relevat că, în considerentele deciziei vizate prin calea extraordinară de atac, s-a statuat că prevederile legale care au format obiectul abrogării continuă să producă efecte.

Cu privire la exceptia invocată, reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a arătat că recursul în interesul legii este admisibil, introducerea acestuia fiind determinată de existenta unei practici neunitare după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei Curtii Constitutionale nr. 62 din 18 ianuarie 2007. În continuare a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia, în sensul de a se stabili că de la data publicării deciziei Curtii Constitutionale, pronuntată în cadrul controlului de constitutionalitate, dispozitiile art. 205-207 din Codul penal nu mai sunt în vigoare.

Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, apreciază că instantele judecătoresti nu au un punct de vedere unitar în chestiunea dacă mai sunt în vigoare dispozitiile art. 205-207 din Codul penal după publicarea Deciziei nr. 62/2007 a Curtii Constitutionale, iar ca urmare constată admisibilitatea recursului în interesul legii declarat în această materie.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii si sesizării colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti, constată următoarele:

I. Prin art. 205 si 206 din Codul penal, în vigoare până la modificarea si completarea ce i s-a adus prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, au fost incriminate insulta si calomnia, iar în cuprinsul art. 207 din acelasi cod erau reglementate cazurile de admisibilitate a probei veritătii pentru aceste două infractiuni.

Dispozitiile de incriminare si cele referitoare la proba veritătii în cazul infractiunilor de insultă si calomnie au fost abrogate expres prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006.

II. Fiind sesizată în această materie, Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007, a admis exceptia de neconstitutionalitate, constatând că dispozitiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 privind modificarea si completarea Codului penal sunt neconstitutionale.

S-a constatat că abrogarea art. 205, 206 si 207 din Codul penal si dezincriminarea, pe această cale, a infractiunilor de insultă si de calomnie încalcă prevederile art. 1 alin. (3) si ale art. 21 din Constitutia României, republicată, referitoare la unele valori garantate în statul de drept si la principiul liberului acces la justitie, corelat cu dreptul la un proces echitabil si la un recurs efectiv, astfel cum acestea sunt reglementate în art. 6 si 13 din

Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

S-a apreciat că prin abrogarea celor 3 texte de lege din Codul penal a fost încălcat si principiul egalitătii în drepturi prevăzut în art. 16 din Constitutie, contravenindu-se totodată si interdictiei de lezare a demnitătii, onoarei, vietii particulare si a dreptului la propria imagine ca urmare a exercitării libertătii de exprimare, astfel cum această libertate este limitată prin prevederile art. 30 alin. (6) si (8) din Constitutia României, republicată.

III. Ulterior publicării acestei decizii a Curtii Constitutionale, instantele judecătoresti au pronuntat hotărâri prin care au solutionat în mod diferit chestiunea de drept dacă mai sunt în vigoare dispozitiile art. 205, 206 si 207 din Codul penal.

Astfel, unele instante au apreciat că dispozitiile art. 205, 206 si 207 din Codul penal continuă să fie în vigoare, invocând în acest sens caracterul obligatoriu al deciziilor Curtii Constitutionale si considerând, totodată, că dispozitiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 au încetat să mai existe din moment ce Parlamentul nu si-a îndeplinit obligatia de a pune de acord reglementările din acest text de lege, constatat neconstitutional, cu prevederile corespunzătoare din Constitutie.

S-au invocat, în acest sens, prevederile art. 147 alin. (1) din Constitutia României, în conformitate cu care “Dispozitiile din legile si ordonantele în vigoare, precum si din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, îsi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei”, iar “Pe durata acestui termen, dispozitiile constatate ca fiind neconstitutionale sunt suspendate de drept”.

Au fost invocate si dispozitiile cu continut similar ale art. 31 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subliniindu-se că prin alin. (1) din acelasi articol se mai precizează că “Decizia prin care se constată neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare este definitivă si obligatorie”.

S-a motivat, în sprijinul punctului de vedere mentionat, că si în raport cu reglementările din legea organică a Curtii Constitutionale se impune să se considere că, în caz de constatare a neconstitutionalitătii unor dispozitii legale de abrogare, acele dispozitii îsi încetează aplicabilitatea, iar prevederile legale abrogate printr-o dispozitie constatată neconstitutională continuă să fie active si să producă efecte.

În acest sens, a fost invocată si Decizia Curtii Constitutionale nr. 62/2007, prin care a fost exprimat acelasi punct de vedere.

Alte instante, dimpotrivă, au apreciat că dispozitiile art. 205, 206 si 207 din Codul penal nu mai sunt în vigoare, pronuntând solutii de achitare întemeiate pe dispozitiile art. 10 alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală si, respectiv, de respingere a plângerilor formulate în cadrul procedurii prevăzute în art. 2781 din Codul de procedură penală.

Aceste instante si-au motivat solutiile învederând că încetarea efectelor juridice ale unei norme de abrogare, ca urmare a constatării neconstitutionalitătii acesteia, nu determină automat si reintrarea în vigoare a dispozitiilor din acea normă abrogată de legiuitor.

S-a învederat că o asemenea modalitate de reîncriminare a faptelor ar contraveni prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată la 21 aprilie 2010, potrivit cărora “Abrogarea unei dispozitii sau a unui act normativ are caracter definitiv” si “Nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ initial”.

S-a apreciat că a atribui Curtii Constitutionale prerogativa de a repune în vigoare dispozitii legale de incriminare abrogate ar însemna să i se recunoască acestei autorităti un rol legislativ activ, ceea ce ar contraveni însăsi reglementărilor din propria sa lege organică, inclusiv prevederilor de ordin constitutional existente în materie.

Ca urmare, s-a conchis, în argumentarea celui de-al doilea punct de vedere, că reincriminarea faptelor de insultă si de calomnie doar pe baza deciziei prin care Curtea Constitutională a constatat neconstitutionalitatea dispozitiei de abrogare a textelor de lege prin care cele două fapte erau incriminate ar fi în neconcordantă si cu principiul legalitătii incriminării consacrat prin Constitutie si validat prin Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

IV. Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Într-adevăr, prin art. 23 alin. (12) din Constitutia României, republicată, se prevede, cu valoare de principiu ce garantează inviolabilitatea libertătii individuale, că “Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în conditiile si în temeiul legii”, iar în conformitate cu art. 73 alin. (3) lit. h) din aceeasi lege fundamentală, infractiunile, pedepsele si regimul executării acestora se reglementează prin lege organică.

Mai este de subliniat că tot prin Constitutia României, republicată, la art. 61 alin. (1), s-a prevăzut că “Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a tării”.

Pe de altă parte, este de observat că, în raport cu reglementarea de la art. 7 alin. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, “nimeni nu poate fi condamnat pentru o actiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârsită, nu constituia o infractiune, potrivit dreptului national sau international”.

Referindu-se la notiunea de “drept”, utilizată în acest text din Conventie, Curtea Europeană a explicat că o atare notiune cuprinde în primul rând normele de ordin legislativ, care trebuie să îndeplinească anumite conditii de accesibilitate si previzibilitate. S-a considerat în acest sens că, pentru a fi îndeplinită conditia privind accesibilitatea pentru cetăteni, este suficient ca legea să fie publicată si previzibilă sub aspectul continutului, adică modul în care este formulată, termenii folositi si conditiile impuse a fi respectate să permită oricărei persoane să-i poată anticipa toate efectele.

Or, din moment ce, după abrogarea dispozitiilor art. 205, 206 si 207 din Codul penal, prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, faptele de insultă si de calomnie nu au mai fost reincriminate, este evident că, în ansamblul lor, persoanele cărora li se adresează legea nu au posibilitatea să cunoască reintrarea acelor fapte în sfera ilicitului penal, pentru a-si adapta în mod corespunzător conduita, spre a nu intra sub incidenta răspunderii penale.

Este semnificativ că prin însăsi dispozitiile preliminare ale actualului Cod penal, reglementându-se principiul legalitătii incriminării, s-a înscris la art. 2 că “legea prevede care fapte constituie infractiuni, pedepsele ce se aplică infractiunilor si măsurile ce se pot lua în cazul săvârsirii acestor fapte”.

De aceea, câtă vreme faptele de insultă si de calomnie, dezincriminate prin art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, nu au mai fost reincriminate de puterea legiuitoare, singura abilitată într-un stat de drept să o facă, nu se poate considera că faptele respective ar constitui infractiuni si că textele de lege abrogate în care erau incriminate ar fi reintrat în vigoare.

Prin urmare, neexercitarea de către Parlament a prerogativei de a reexamina textul de lege, considerat neconstitutional, nu poate conduce univoc la solutia de suplinire a acestei puteri esentiale în cadrul statului de drept si la emiterea în numele ei, de către o altă autoritate, a unei dispozitii de abrogare, un asemenea procedeu fiind inadmisibil si în raport cu prevederea înscrisă în art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, prin care s-a stabilit, cu valoare de neînlăturat pentru tehnica legislativă, că “nu este admis ca prin abrogarea unui act de abrogare anterior să se repună în vigoare actul normativ initial”.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 4142 din Codul de procedură penală, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că au încetat să mai fie în vigoare normele de incriminare a insultei si calomniei cuprinse în art. 205 si 206 din Codul penal, precum si prevederile art. 207 din acelasi cod privind proba veritătii, abrogate prin dispozitiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, dispozitii declarate neconstitutionale prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007 a Curtii Constitutionale.


PENTRU ACESTE MOTIVE,

În numele legii,

DECID:

Admit recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si sesizarea Colegiului de conducere al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucuresti, în sensul că:

Normele de incriminare a insultei si calomniei cuprinse în art. 205 si 206 din Codul penal, precum si prevederile art. 207 din Codul penal privind proba veritătii, abrogate prin dispozitiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, dispozitii declarate neconstitutionale prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007 a Curtii Constitutionale, nu sunt în vigoare.

Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 18 octombrie 2010.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

LIVIA DOINA STANCIU

Prim-magistrat-asistent,

Adriana Daniela White

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.