MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 421/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 421         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 iunie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 409 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17-22, art. 23 si art. 25 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 

Decizia nr. 670 din 18 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

558. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Iasi în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale - Oficiul Judetean de Telecomunicatii Speciale Iasi si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

568. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Japonia

 

584. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 

585. - Hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic si de vânătoare

 

591. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism, precum si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii în turism

 

592. - Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Jilt Nord la o capacitate de productie de 4.500 mii tone/an”

 

598. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 467/1990 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronsonul I Sălăjan-Linia de centură si tronsonul II Gara de Nord-Basarab-Laromet”

 

599. - Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului în suprafată de 35,9235 ha, din care 34,9303 ha proprietate publică a municipiului Brasov si 0,9932 ha proprietate publică a statului, în vederea realizării obiectivului “Dezvoltarea si reabilitarea domeniului schiabil în Poiana Brasov - municipiul Brasov, judetul Brasov”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.45. - Ordin al ministrului apărării nationale privind resubordonarea Universitătii Nationale de Apărare “Carol I”

 

M.47. - Ordin al ministrului apărării nationale privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgentă Militar Central “Dr. Carol Davila”


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 409

din 7 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17-22, art. 23 si art. 25 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17-22, art. 23 si art. 25 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, exceptie ridicată de Constantin Tiberiu Medeanu în Dosarul nr. 410/97/2010 al Tribunalului Hunedoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale si care face obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.876D/2010.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Universitatea de Vest din Timisoara, consilier juridic cu delegatie la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 3.232D/2010-nr. 3.235D/2010, nr. 3.262D/2010 si nr. 3.634D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17-22 din Legea nr. 329/2009, exceptie ridicată de Ion Roibu, Silviu Leonard Vlădescu, Eugen Ciorbaru, Nicu Cioroiu, Ion Rusu si Petre Dungan în dosarele nr. 351/30/2010, nr. 110/88/2010, nr. 108/88/2010, nr. 111/88/2010, nr. 128/109/2010 si nr. 486/30/2010 ale Tribunalului Timis - Sectia civilă, Tribunalului Tulcea - Sectia civilă, comercială si contencios administrativ si Tribunalului Arges - Sectia civilă.

La apelul nominal răspund Ion Rusu, autor al exceptiei de neconstitutionalitate din Dosarul nr. 3.262D/2010, precum si Universitatea de Vest din Timisoara, prin consilier juridic cu delegatie la dosar, parte în Dosarul nr. 3.634D/2010. Se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 3.232D/2010- nr. 3.235D/2010, nr. 3.262D/2010 si nr. 3.634D/2010 la Dosarul nr. 1.876D/2010.

Ion Rusu, autor al exceptiei de neconstitutionalitate din Dosarul nr. 3.262D/2010, se opune conexării dosarelor, motivat de specificitatea cauzei în care este parte.

Reprezentantul Universitătii de Vest din Timisoara, precum si cel al Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 3.232D/2010- nr. 3.235D/2010, nr. 3.262D/2010 si nr. 3.634D/2010 la Dosarul nr. 1.876D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul autorului exceptiei de neconstitutionalitate din Dosarul nr. 3.262D/2010, care arată că, în conformitate cu jurisprudenta Curtii Constitutionale, cumulul pensiei cu salariul este un drept câstigat. Totodată, se arată că, dacă măsura criticată este una de restrângere a exercitiului dreptului la muncă sau la pensie, după caz, acesta trebuie să aibă caracter temporar; or, Capitolul IV al Legii nr. 329/2009 nu se subsumează acestui caracter, astfel încât se deduce că restrângerea este operată sine die. Se mai arată că interzicerea cumulului pensie-salariu este un abuz de drept si contravine Deciziei Curtii Constitutionale nr. 872 din 25 iunie 2010.

Reprezentantul Universitătii de Vest din Timisoara solicită respingerea exceptiei, arătând că măsura criticată are un caracter exceptional, este proportională, are un scop legitim, este nediscriminatorie si necesară într-o societate democratică, în fine, se invocă si jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată si mentinerea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 8 iunie 2010, 7 mai 2010, 19 martie 2010, 18 martie 2010, 3 iunie 2010 si 25 iunie 2010, pronuntate în dosarele nr. 410/97/2010, nr. 351/30/2010, nr. 110/88/2010, nr. 108/88/2010, nr. 111/88/2010, nr. 128/109/2010 si nr. 486/30/2010, Tribunalul Hunedoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale, Tribunalul Timis - Sectia civilă, Tribunalul Tulcea - Sectia civilă, comercială si contencios administrativ si Tribunalul Arges - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17-22, art. 23 si art. 25 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, exceptie ridicată de Constantin Tiberiu Medeanu, Ion Roibu, Silviu Leonard Vlădescu, Eugen Ciorbaru, Nicu Cioroiu, Ion Rusu si Petre Dungan în cauze având ca obiect solutionarea unor conflicte de muncă, respectiv anularea unor acte administrative.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, din punctul de vedere al neconstitutionalitătii extrinseci, se arată că Legea nr. 329/2009 încalcă art. 73 alin. (3) lit. p) din Constitutie, întrucât, cuprinzând reglementări de natura legii organice, nu putea fi adoptată pe calea angajării răspunderii Guvernului decât dacă motiunea de cenzură depusă de opozitie ar fi fost respinsă cu o majoritate calificată.

În privinta criticilor de neconstitutionalitate intrinsecă, se arată că prevederile legale criticate creează discriminări între angajatorii de stat si cei particulari, întrucât la cei din urmă nu există o interdictie a cumulului pensie-salariu, astfel încât cadrele didactice vor migra spre acestia din urmă. Se mai consideră că dreptul la muncă este limitat prin impunerea încetării fortate a raporturilor de muncă, pornind de la un criteriu profund discriminatoriu, respectiv cuantumul pensiei aflate în plată. Se arată că există discriminări între, pe de o parte, magistratii pensionari care nu pot cumula pensia cu salariul si, pe de altă parte, magistratii care nu s-au pensionat si care, în aceste conditii, pot cumula salariile obtinute. De asemenea, există discriminări între persoanele exceptate de Curtea Constitutională de la interdictia cumulului, respectiv cei care intră sub incidenta interdictiei cumulului. În fine, sunt invocate si alte chestiuni care tin, în optica autorilor exceptiei, de conceptul de discriminare, respectiv: neîncasarea, în mod integral, a veniturilor salariale sau încălcarea obligatiilor de asigurare a unui trai decent si de respectare a egalitătii de tratament.

Se mai sustine că textele legale criticate sunt retroactive în măsura în care interdictia cumulului pensie-salariu se aplică si în privinta pensiilor stabilite anterior intrării lor în vigoare. Dreptul la pensie si dreptul la încheierea unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată constituie drepturi câstigate prin muncă, ce nu pot fi restrânse nici măcar prin aplicarea art. 53 din Constitutie.

În opinia autorilor exceptiei este încălcat si dreptul la un nivel de trai decent, precum si obligatia statului de a asigura conditiile necesare pentru cresterea calitătii vietii. Măsura încetării de drept a contractului de muncă prevăzută de art. 20 din Legea nr. 329/2009 încalcă dreptul constitutional la muncă si este contrară Codului muncii din moment ce această măsură nu se încadrează în situatiile limitative de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, potrivit art. 65 din acest cod.

Se mai apreciază că interzicerea cumulului pensie-salariu “nu se încadrează între măsurile structurale care compun Memorandumul de întelegere între Comunitatea Europeană si România”. Se mai arată că o atare interdictie nu ar trebui să se aplice judecătorilor si procurorilor, ci numai functionarilor publici si altor “bugetari”. Dreptul de proprietate asupra sumelor de bani cu titlu de pensie, respectiv la plata pensiei constituie un bun dobândit legal, neconditionat de exercitarea dreptului la continuarea sau întreruperea raporturilor de muncă în care persoana s-a angajat ulterior pensionării.

Se arată că, în conformitate cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, dreptul la salariu si la pensie se înglobează în notiunea de “bun”, fiind asimilate astfel unui drept de proprietate în sensul art. 1 din Protocolul aditional la Conventia Europeană a Drepturilor Omului. Interdictia de a cumula pensia cu salariul echivalează practic cu o expropriere ce nu respectă exigentele art. 44 alin. (3) din Constitutie. Textul criticat încalcă dreptul de proprietate si este lipsit de predictibilitate, întrucât, odată cu intrarea sa în vigoare, autorii exceptiei sunt privati de pensiile speciale de care beneficiaseră.

Totodată, prin obligarea pensionarilor cumularzi de a renunta la locul de muncă, se încalcă si libertatea fundamentală de a alege locul de muncă consacrată de art. 41 din Constitutie.

Se sustine că restrângerea sine die a dreptului la pensie este lipsită de proportionalitate si încalcă art. 53 din Constitutie.

Se mai consideră că este încălcat principiul certitudinii dreptului, care înglobează principiul neretroactivitătii legii civile. Legea nr. 329/2009 încalcă principiul general al obligativitătii respectării legislatiei din moment ce Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat permitea beneficiarilor de pensie militară să cumuleze pensia cu salariul.

În fine, se arată că legea criticată, prin înfiintarea unor autorităti publice în lipsa avizului Curtii de Conturi, contravine art. 117 alin. (2) din Constitutie.

Tribunalul Hunedoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale, Tribunalul Timis - Sectia civilă si Tribunalul Arges - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este întemeiată.

Tribunalul Tulcea - Sectia civilă, comercială si contencios administrativ consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 17-22, art. 23 si art. 25 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, care au următorul cuprins:

- Art.17: “(1) Beneficiarii dreptului la pensie apartinând atât sistemului public de pensii, cât si sistemelor neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităti pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si în cadrul regiilor autonome, societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depăseste nivelul câstigului salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:

a) la data intrării în vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;

b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.”;

- Art. 18: “(1) Pensionarii prevăzuti la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfăsoară activităti profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în functie au obligatia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, să îsi exprime în scris optiunea între suspendarea plătii pensiei pe durata exercitării activitătii si încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în functie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăseste nivelul câstigului salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(2) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligatia ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de cumul, să îsi exprime în scris optiunea între suspendarea plătii pensiei pe durata exercitării activitătii si încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în functie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăseste nivelul câstigului salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat”;

- Art. 19: (1) în situatia persoanelor care beneficiază, prin cumul, de pensie/pensii stabilită/stabilite atât în sistemul public cât si/sau în sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are în vedere venitul cumulat din acestea.

(2) Dacă nivelul pensiilor nete cumulate se situează sub nivelul câstigul salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activităti pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în functie, potrivit legii, în cadrul entitătilor prevăzute la art. 17 alin. (1).

(3) în cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul câstigul salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, persoana are obligatia de a-si exprima optiunea, în scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la mentinerea în plată a pensiei fată de cuantumul căreia, potrivit art. 17, este permis cumulul.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică si persoanelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea având obligatia de a-si exprima optiunea în termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de imposibilitate a exercitării cumulului.”;

- Art. 20: “Neîndeplinirea obligatiei privind exprimarea optiunii în termenul prevăzut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în functie, precum si a raporturilor de serviciu.”;

- Art. 21: “în cazul în care optiunea este exprimată în termenul prevăzut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4), plata pensiei/pensiilor se suspendă începând cu luna următoare celei în care a fost exprimată optiunea pentru continuarea activitătii.”;

- Art. 22: “Sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie se recuperează de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescriptie.”;

- Art. 23: “(1) Angajatorul are obligatia de a lua măsurile necesare constatării cazurilor prevăzute la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4).

(2) încălcarea de către angajator a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.

(3) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.”;

- Art. 25: “Prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător si beneficiarilor de pensie de serviciu stabilită prin legi speciale.”

Textele constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 41 alin. (1) privind dreptul la muncă, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 47 privind nivelul de trai si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Totodată, se consideră a fi încălcate art. 2 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, art. 2 pct. 1 si art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si

politice, art. 2 pct. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 1 din Protocolul aditional la conventia mentionată si Conventia Internatională a Muncii nr. 111/1958 si nr. 122/1964, precum si art. 65 din Codul muncii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

Prin Decizia nr. 1.414 din 4 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 23 noiembrie 2009, Curtea a stabilit, în raport cu o critică similară de neconstitutionalitate, că întreg cap. IV al Legii nr. 329/2009 este constitutional în măsura în care nu vizează persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres în Constitutie. De asemenea, Curtea retine că si-a mentinut această jurisprudentă si în cadrul controlului a posteriori pe calea exceptiei de neconstitutionalitate, stabilind, prin Decizia nr. 1.149 din 28 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 26 octombrie 2010, sau Decizia nr. 206 din 15 februarie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 6 aprilie 2011, că dispozitiile art. 17-22 din Legea nr. 329/2009 sunt constitutionale.

Curtea, prin deciziile mentionate, a statuat că nicio dispozitie constitutională nu împiedică legiuitorul să suprime cumulul pensiei cu salariul, cu conditia ca o asemenea măsură să se aplice în mod egal pentru toti cetătenii, iar eventualele diferente de tratament să aibă o ratiune licită.

Curtea a constatat că nivelul pensiei nete până la care poate opera cumulul la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat (devenit, în prezent, câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat) respectă conditiile de obiectivitate (este expres prevăzut de lege, previzibil si determinabil) si rezonabilitate (nivelul salariului mediu brut pe economie constituie o optiune justă si echilibrată) impuse de principiul nediscriminării. Totodată, Curtea a apreciat că măsura adoptată este proportională cu situatia care a determinat-o, respectiv situatia de criză economică în care se regăseste statul, fiind rezultatul unui echilibru între scopul declarat al legii si mijloacele folosite în realizarea lui, si este aplicată în mod nediscriminatoriu tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei.

De asemenea, Curtea a mai arătat că solutia legislativă care instituie un anumit cuantum sau prag valoric, apreciat ca rezonabil, corespunde unei optiuni exclusive a legiuitorului, nefiind deci o problemă de resortul contenciosului constitutional.

Astfel, Curtea a constatat că dispozitiile cap. IV din Legea nr. 329/2009 sunt constitutionale în măsura în care acestea nu se referă la persoanele pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constitutie.

Neintervenind elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată în raport cu dispozitiile legale contestate.

Distinct de cele sus-mentionate, Curtea retine că sunt neîntemeiate si criticile de neconstitutionalitate extrinsecă din moment ce asa-zisele motive de neconstitutionalitate contrazic chiar textul art. 113 alin .(1) din Constitutie, potrivit căruia adoptarea unei motiuni de cenzură se face “cu votul majoritătii deputatilor si senatorilor”, si nu cu vreo altă majoritate.

Curtea constată că, prin Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, sau Decizia nr. 1.658 din 28 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2011, a stabilit că “angajatii din mediul public nu se află în aceeasi situatie juridică precum cei din mediul privat. Cei care sunt angajati în raporturi de muncă în mediul bugetar sunt legati, în mod esential, din punctul de vedere al sursei din care sunt alimentate salariile/indemnizatiile sau soldele de bugetul public national, de încasările si de cheltuielile din acest buget, dezechilibrarea acestuia putând avea consecinte în ceea ce priveste diminuarea cheltuielilor din acest buget. Or, salariile/indemnizatiile/soldele reprezintă astfel de cheltuieli - mai exact, cheltuieli de personal. În schimb, în mediul privat raporturile de muncă sunt guvernate întotdeauna de contractul individual de muncă încheiat între un angajat si un angajator”, în consecintă, în lipsa afectării vreunui drept fundamental, Curtea constată că prevederile art. 53 din Constitutie nu au incidentă în cauză.

De asemenea, Curtea observă că nu sunt incidente în cadrul controlului de constitutionalitate, ca norme de referintă, prevederile Codului muncii invocate în sustinerea exceptiei.

În fine, critica de neconstitutionalitate raportată la art. 117 din Constitutie nu poate fi analizată de către Curtea Constitutională în această cauză, întrucât obiectul dosarelor din fata instantelor judecătoresti a quo nu se circumscrie contestării înfiintării sau desfiintării vreunui organ de specialitate din subordinea Guvernului sau a ministerelor, ci priveste chestiuni legate de cumulul pensiei cu salariul. Prin urmare, art. 117 din Constitutie, invocat în sustinerea exceptiei, nu are incidentă în cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17-22, art. 23 si art. 25 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, exceptie ridicată de Constantin Tiberiu Medeanu, Ion Roibu, Silviu Leonard Vlădescu, Eugen Ciorbaru, Nicu Cioroiu, Ion Rusu si Petre Dungan în dosarele nr. 410/97/2010, nr. 351/30/2010, nr. 110/88/2010, nr. 108/88/2010, nr. 111/88/2010, nr. 128/109/2010 si nr. 486/30/2010 ale Tribunalului Hunedoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale, Tribunalului Timis - Sectia civilă, Tribunalului Tulcea - Sectia civilă, comercială si contencios administrativ si Tribunalului Arges - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Benke Károly

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 670

din 18 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Gheorghe Alecsăndrut, Angela Alecsăndrut, Nicolai Lazari, Svetlana Lazari, Petru Secară si Geta Secară în Dosarul nr. 3.735/279/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 12 mai 2011 si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, în conformitate cu prevederile art. 14 si ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a amânat pronuntarea pentru data de 18 mai 2011.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 iulie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.735/279/2008, Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de


Gheorghe Alecsăndrut, Angela Alecsăndrut, Nicolai Lazari, Svetlana Lazari, Petru Secară si Geta Secară într-o cauză civilă având ca obiect recursul formulat împotriva unei decizii civile pronuntate de Tribunalul Neamt privind anulare act.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât proprietarii care nu au avut cunostintă nici de adunarea asociatiei de proprietari si, evident, nici de faptul că s-ar fi adoptat vreo hotărâre a acesteia nu mai au posibilitatea apărării drepturilor ai căror titulari sunt, întrucât, potrivit art. 26 din Legea nr. 230/2007, legiuitorul a impus un termen de decădere de 45 de zile pentru atacarea actelor contrare legii sau statutului, termen care se calculează de la adoptarea hotărârii.

Asa fiind, prevederile legale criticate restrâng dreptul la apărare al proprietarilor care nu au avut cunostintă de adunarea generală si nici posibilitatea de a participa la dezbateri si cărora nu li s-a comunicat hotărârea. De asemenea, apreciază că este încălcat accesul liber la justitie, întrucât acest drept este limitat de promovarea actiunii în termen de 45 de zile de la adoptare, moment de care nu au cum să aibă cunostintă până în ziua comunicării hotărârii. Astfel, autorii exceptiei consideră că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale prin faptul că legiuitorul nu a impus prin norma legală criticată obligativitatea ca hotărârile adoptate să fie comunicate tuturor proprietarilor într-un anumit termen, iar termenul de promovare a actiunii în justitie de 45 de zile să fie calculat de la comunicarea hotărârilor adoptate de asociatia de proprietari, si nu de la adoptarea lor.

Curtea de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale si-a exprimat punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate, în sensul că aceasta este întemeiată, fără a-si motiva însă opinia.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 25 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 nu contravin Constitutiei, însă, cu privire la prevederile art. 26 din acelasi act normativ, apreciază că acestea sunt neconstitutionale, întrucât prevederile legale criticate îngrădesc dreptul părtilor interesate de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor legitime.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 25 alin. (4) si art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, care au următorul continut:

- Art. 25 alin. (4): “Hotărârile adunărilor generale se consemnează în registrul de procese-verbale al asociatiei de

proprietari, se semnează de către toti membrii comitetului executiv si se comunică, în scris, tuturor proprietarilor.”;

- Art. 26: “Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natură să producă daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca injustitie respectiva hotărâre, în termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea în justitie nu întrerupe executarea hotărârii decât în cazul în care instanta dispune suspendarea acesteia.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 care consacră accesul liber la justitie, art. 24 referitoare la dreptul la apărare si art. 44 privind dreptul de proprietate privată, precum si dispozitiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, art. 14 privind interzicerea discriminării, art. 17 privind interzicerea abuzului de drept si art. 18 privind restrângerile ce pot fi aduse drepturilor si libertătilor, dispozitii cuprinse în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate nu fac niciun fel de distinctie între proprietarii membri ai asociatiei de proprietari si ceilalti proprietari. Asa cum rezultă si din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, hotărârile adunării generale a asociatiei de proprietari privind buna întretinere si exploatare a condominiului, inclusiv cele de reabilitare termică si/sau cele de consolidare, sunt obligatorii pentru toti proprietarii din condominiu, indiferent dacă sunt sau nu membri ai asociatiei de proprietari. Asa fiind, Curtea apreciază că nu poate fi retinută contrarietatea acestor prevederi cu principiul constitutional al egalitătii în drepturi, prevăzut în art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală.

Curtea constată că autorii exceptiei sustin că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale prin faptul că legiuitorul nu a impus obligativitatea ca termenul de promovare a actiunii în justitie îndreptate împotriva hotărârilor adoptate de adunarea generală a asociatiei de proprietari să fie calculat de la comunicarea hotărârilor adoptate de asociatia de proprietari, si nu de la momentul adoptării acestora.

Din perspectiva acestei critici, Curtea constată că prevederile art. 26 din Legea nr. 230/2007 sunt susceptibile a ridica probleme de constitutionalitate în ceea ce priveste momentul de la care proprietarii pot ataca în justitie hotărârea adunării generale a asociatiei de proprietari. În acest context, referitor la principiul accesului liber la justitie, consacrat prin art. 21 din Constitutie si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea consideră că acesta este înfrânt din următoarele considerente:

Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin Hotărârea din 21 februarie 1975, pronuntată în Cauza Golder contra Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, relevă importanta deosebită pe care această instantă o atribuie principiului liberului acces la justitie pentru însăsi existenta unei societăti democratice. Astfel, acestei hotărâri îi poate fi atribuit un dublu merit: pe de o parte, acela de a fi transat problema privind sfera de aplicabilitate a art. 6 paragraful 1 din Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în sensul în care acesta reglementează nu numai conditiile necesare desfăsurării unui proces echitabil, ci si dreptul de a accede la un astfel de proces pentru apărarea drepturilor prevăzute de lege, iar pe de altă parte, acela de a fi subliniat importanta exercitării unui asemenea drept în contextul unei societăti democratice si al unui stat de drept. Asa cum s-a subliniat în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, simpla sa consacrare legală, chiar si la nivelul suprem, prin Constitutie, nu este de natură a asigura si o eficacitate reală a acestuia, atât timp cât, în practică, exercitarea sa întâmpină obstacole. Accesul la justitie trebuie să fie asigurat, în consecintă, în mod efectiv si eficace.

În sensul considerentelor expuse mai sus, în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului s-a statuat că scopul Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale este “să apere nu drepturi teoretice sau iluzorii, ci concrete si efective”, în acest sens fiind Hotărârea din 12 iulie 2001, pronuntată în Cauza Printul Hans- Adam II de Liechtenstein împotriva Germaniei si Hotărârea-pilot din 12 octombrie 2010 pronuntată în Cauza Măria Atanasiu si altii împotriva României.

Totodată, principiul accesului liber la justitie implică si adoptarea de către legiuitor a unor reguli de procedură clare, care să cuprindă cu precizie conditiile si termenele în care justitiabilii îsi pot exercita drepturile lor procesuale. În acest sens, prin Hotărârea din 29 martie 2000 pronuntată în Cauza Rotaru împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului reaminteste că o normă este “previzibilă” numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în asa fel încât să permită oricărei persoane să îsi corecteze conduita, iar prin Hotărârea din 26 aprilie 1979 pronuntată în Cauza Sunday Times contra Regatului Unit, aceeasi Curte a decis că “cetăteanul trebuie să dispună de informatii suficiente asupra normelor juridice aplicabile într-un caz dat si să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, consecintele care pot apărea dintr-un act determinat. Pe scurt, legea trebuie să fie, în acelasi timp, accesibilă si previzibilă”.

Referitor la textul art. 25 alin. (4) din Legea nr. 230/2007, acesta prevede că hotărârile adunărilor generale se consemnează în registrul de procese-verbale al asociatiei de proprietari, se semnează de către toti membrii comitetului executiv si se comunică, în scris, tuturor proprietarilor. În speta de fată, Curtea Constitutională retine că asociatia de proprietari nu si-a îndeplinit obligatia de comunicare a hotărârii adoptate, astfel încât nu s-a realizat publicitatea hotărârilor ce vizează în mod direct proprietarii.

Din continutul textului art. 26 din Legea nr. 230/2007 rezultă indubitabil dreptul oricărui proprietar/coproprietar dintr-un imobil cu destinatie de locuinte de a ataca în justitie hotărârea adunării generale a asociatiei, dacă aceasta “este de natură să producă daune intereselor proprietarilor”, iar termenul de contestare a hotărârii adunării generale a proprietarilor curge la fel, atât pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociatiei, cât si pentru membrii acesteia, si anume de la data adoptării hotărârii.

În aceste conditii, Curtea apreciază că proprietarii care nu au avut cunostintă de adunarea generală a asociatiei de proprietari si nici de faptul că s-a adoptat o hotărâre a acesteia, prin care au fost afectati, se pot afla în situatia de a nu putea contesta hotărârea în termenul prevăzut de norma legală criticată, si anume cel de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Din această perspectivă, Curtea constată că art. 26 din Legea nr. 230/2007 aduce atingere dreptului de a accede efectiv la justitie pentru apărarea drepturilor legitime al persoanelor interesate.

Asa fiind, Curtea constată că sintagma “de la adoptarea acesteia” cuprinsă în art. 26 din Legea nr. 230/2007 este neconstitutională, referitor la momentul de la care se poate ataca în justitie respectiva hotărâre.

În ceea ce priveste sustinerea referitoare la neconstitutionalitatea prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 230/2007, Curtea apreciază că aceasta nu poate fi primită, întrucât acest text de lege, care reglementează procedura ce trebuie urmată pentru adoptarea hotărârilor în adunarea generală a asociatiei de proprietari, nu contravine niciuneia din normele constitutionale invocate de autorii exceptiei.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si constată că sintagma “de la adoptarea acesteia”este neconstitutională, exceptie ridicată de Gheorghe Alecsăndrut, Angela Alecsăndrut, Nicolai Lazari, Svetlana Lazari, Petru Secară si Geta Secară în Dosarul nr. 3.735/279/2008 al Curtii de Apel Bacău - Sectia civilă, cauze minori, familie, conflicte de muncă si asigurări sociale.

2. Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de aceiasi autori, în acelasi dosar, al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 18 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Politie Judetean Iasi în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale - Oficiul Judetean de Telecomunicatii Speciale Iasi si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Politie Judetean Iasi în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale - Oficiul Judetean de Telecomunicatii Speciale Iasi.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

p. Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Ioan Balaure

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 558.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii din imobilul aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Iasi în administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale – Oficiul Judetean de Telecomunicatii Speciale Iasi

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr de înregistrare la M.E.F.

Municipiul Iasi,

str. Prof. Mihai Costăchescu nr. 2,

judetul Iasi

Statul Român Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie Judetean Iasi

Statul Român Serviciul de Telecomunicatii Speciale - Oficiul Judetean de Telecomunicatii Speciale Iasi

Teren

Suprafata = 343 m2

Carte funciară nr. 129613

Număr de cadastru 19388

Valoarea de inventar = 9.367,50 lei

38991 (partial)


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Japonia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Japonia, constând în 30.000 de litri de apă minerală plată, în limita sumei de 50.000 lei, exclusiv transportul pe parcurs extern. Cantitatea de produs poate fi diminuată în functie de capacitatea mijlocului de transport.

Art. 2. - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va scădea din gestiune, la pretul de înregistrare, prin debitarea contului 6891 “Cheltuieli privind rezerva de stat”, cantitatea de produs aprobată a fi scoasă din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza documentelor justificative întocmite conform prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Se aprobă reîntregirea, în anul 2012, a stocurilor cu cantitatea de 30.000 de litri de apă minerală, în limita sumei de 50.000 lei.

(2) Finantarea reîntregirii stocului de produs cu cantitatea prevăzută la alin. (1) se asigură în anul 2012 din activitatea de “interventii operative si reîntregirea stocurilor diminuate”, activitate finantată integral din veniturile proprii ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale.

Art. 4. - Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs intern, precum si alte cheltuieli interne ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale din venituri proprii, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.411/2002 privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a unei activităti finantate integral din venituri proprii.

Art. 5. - Se aprobă efectuarea de către Ministerul Afacerilor Externe a cheltuielilor aferente activitătilor de transport pe ruta Bucuresti-Tokyo al ajutorului umanitar.

Art. 6. - (1) Ministerul Afacerilor Externe va întreprinde, pe cale diplomatică, demersurile necesare în vederea preluării ajutorului la destinatie.

(2) Predarea ajutorului umanitar se va face prin grija Ambasadei României la Tokyo.

Art. 7. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, cu suma de 383.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru finantarea cheltuielilor prevăzute la art. 5.

Art. 8. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 9. - Ministerul Afacerilor Externe răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 10. - Sumele rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 568.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La punctul II “Consiliul interministerial pentru relatii externe si afaceri europene” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, după pozitia 12) se introduce o nouă pozitie, pozitia 13), cu următorul cuprins:

“13) Comisia tehnică pentru analiza si solutionarea problemelor de ordin tehnic apărute în functionarea Sistemului national de informatii privind vizele”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

p. Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 584.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic si de vânătoare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 3 din Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic si de vânătoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 26 aprilie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Inspectoratele sunt coordonate de directia cu atributii de control în silvicultură din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si colaborează cu institutiile publice locale si cu alte persoane fizice si juridice în vederea realizării atributiilor specifice.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 585.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism, precum si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii în turism

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism, precum si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii în turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 24 februarie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1, la litera A “Lista cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism aflate în derulare”, după pozitia 33 se introduc două noi pozitii, pozitiile 34 si 35, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Autoritatea publică locală

Proiectul

“34.

Consiliul Local Nucet, judetul Bihor

Schi în România, Nucet

35.

Consiliul Local Sadu, judetul Sibiu

Schi în România, Sadu”

 

2. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 591.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 120/2010)

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

a programelor si proiectelor de investitii în turism

 

A. Eligibilitatea proiectului:

1. unităti administrativ-teritoriale incluse în Planul de amenajare a teritoriului national conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009;

2. terenul pe care se va derula proiectul trebuie să fie situat în proprietatea publică sau privată a autoritătii publice locale care propune proiectul, aceasta urmând să detină toate documentele legale privind proprietatea asupra terenului;

3. autoritatea publică locală care propune proiectul va trebui să detină toate documentele de urbanism, conform legislatiei în vigoare, pentru terenul pe care se va derula proiectul;

4. În cazul programului de dezvoltare “Schi în România”, cu componenta principală “Turism pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarnă”, autoritatea publică locală va prezenta documentele privind schimbul de teren pentru scoaterea din fondul forestier a terenurilor destinate realizării investitiilor în turism;

5. În cazul finantării obiectivelor de investitii, documentatia tehnico-economică aferentă proiectului de investitie trebuie să fie întocmită în conformitate cu legislatia în vigoare si să aibă toate avizele si autorizatiile necesare;

6. respectarea standardelor de cost stabilite la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, acolo unde există;

7. toate proiectele care urmează să fie finantate vor obtine avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pe documentatiile tehnico-economice întocmite. Orice modificare a proiectului din punctul de vedere al conditiilor tehnico-economice trebuie să obtină avizul Consiliului tehnico-economic;

8. toate proiectele care urmează să fie finantate vor obtine de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT, avizul de specialitate privind oportunitatea investitiei din punct de vedere turistic pentru documentatiile tehnico-economice întocmite; 9. prezentarea unei analize de către beneficiar a capacitătii proprii de cazare în arealul de referintă, respectiv a listei structurilor de primire turistică cu functiuni de cazare sau alimentatie publică.

B. Prezentarea documentatiei economice:

1. Nivelul de cofinantare a proiectelor derulate în comun de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si autoritătile publice locale este următorul:

a) unitătile administrativ-teritoriale asigură până la 50%, dar nu mai putin de 5%, din valoarea totală a contractelor de lucrări încheiate în conformitate cu legislatia în vigoare, exceptând domeniul schiabil;

b) unitătile administrativ-teritoriale asigură până la 50%, dar nu mai putin de 5%, din valoarea contractului aferent realizării documentatiei tehnico-economice, încheiat în conformitate cu legislatia în vigoare;

c) în cazul domeniului schiabil, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului finantează procurarea instalatiilor de transport pe cablu si montajul acestora, în limita fondurilor disponibile.

2. Cofinantarea documentatiilor tehnico-economice si a lucrărilor de executie aferente proiectelor de investitii se realizează ulterior datei de aprobare a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor, formelor si produselor turistice.

3. În cazul în care există un număr foarte mare de solicitări de la autoritătile publice locale de includere a unor proiecte noi de investitii în turism, punctajul acordat va tine cont de nivelul de dezvoltare a infrastructurii generale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii specifice, potentialul natural si potentialul cultural.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Jilt Nord la o capacitate de productie de 4.500 mii tone/an”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se numeste Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Jilt Nord la o capacitate de productie de 4.500 mii tone/an”, în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Ioan Dascălu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 592.

 

ANEXĂ

COMISIA

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Deschiderea si punerea în exploatare a carierei Jilt Nord la o capacitate de productie de 4.500 mii tone/an”

 

Presedinte: Eugen Curteanu - secretar de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Membri: Mihai Sorin Găman - director general, Directia generală resurse minerale,

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Ion Cupă - director general, Directia Generală a Finantelor Publice Gorj,

Ministerul Finantelor Publice

Ion Călinoiu - presedintele Consiliului Judetean Gorj

Victor Anca - arhitect-sef al judetului Gorj

Marius Mănescu - director, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Judetului Gorj

Gheorghe Gaspar - primarul comunei Mătăsari, judetul Gorj

Constantin Pârvulescu - primarul comunei Fărcăsesti, judetul Gorj

Dumitru Tăloi - primarul comunei Ciuperceni, judetul Gorj


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 467/1990 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronsonul I Sălăjan-Linia de centură si tronsonul II Gara de Nord- Basarab-Laromet”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 467/1990 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronsonul I Sălăjan-Linia de centură si tronsonul II Gara de Nord-Basarab-Laromet”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 21 noiembrie 1992, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii «Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronsonul I Nicolae Grigorescu 2- Anghel Saligny si tronsonul II Gara de Nord 2- Basarab-Laminorului-Lac Străulesti»“

2. Articolul unic se renumerotează si va deveni articolul 1.

3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 2, care va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii, ai cărui indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexa la prezenta hotărâre, se face din împrumuturile acordate de Banca Europeană de Investitii, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din surse proprii ale Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti «Metrorex» - S.A., precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.”

4. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 598.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 467/1990)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“Racorduri la reteaua de metrou din Bucuresti, tronsonul I Nicolae Grigorescu 2- Anghel Saligny si tronsonul II Gara de Nord 2-Basarab-Laminorului-Lac Străulesti”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii                                             

Beneficiar: Societatea Comercială “Metrorex” - S.A.                                          

Amplasament: Bucuresti, sectoarele 1 si 3                                 

Indicatorii tehnico-economici:                                                   

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

 

mii lei

1.939.204*)

(în preturi la data de 1 noiembrie 2010; 1 euro = 4,2664 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii+montaj (C+M),

 

 

 

din care:

 

mii lei

1.304.453

- Valoarea totală de finantat, inclusiv TVA

 

mii lei

1.223.999

(în preturi la data de 1 noiembrie 2010; 1 euro = 4,2664 lei),

 

 

 

din care:

 

 

 

- constructii+montaj (C+M)

 

mii lei

832.145

Esalonarea valorii totale de finantat, inclusiv TVA

 

 

 

Anul I

INV

mii lei

164.199

 

C+M

mii lei

111.605

Anul II

INV

mii lei

370.160

 

C+M

mii lei

251.659

Anul III

INV

mii lei

426.105

 

C+M

mii lei

289.702

Anul IV

INV

mii lei

263.535

 

C+M

mii lei

179.179

din care:

 

 

 

- racordul 1

 

km statii

4,7 4

- racordul II

 

km statii

7,8 8

Capacitate maximă de transport

 

călători/oră/sens

50.000

Viteză comercială

 

km/oră

36

Durata de realizare a investitiei:

 

luni

48

 

Factori de risc:

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei:

Finantarea obiectivului de investitii s-a făcut din împrumuturile acordate de Banca Europeană de Investitii, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din surse proprii ale Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Valoarea totală de finantat se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din surse proprii ale Societătii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” - S.A., precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, cu compensare, a terenului în suprafată de 35,9235 ha, din care 34,9303 ha proprietate publică a municipiului Brasov si 0,9932 ha proprietate publică a statului, în vederea realizării obiectivului “Dezvoltarea si reabilitarea domeniului schiabil în Poiana Brasov - municipiul Brasov, judetul Brasov”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 36-38 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,si al art. 3-6 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului “Schi în România”, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea definitivă din fondul forestier national, cu compensare, a terenului forestier în suprafată de35,9235 ha.

(2) Beneficiarul scoaterii definitive din fondul forestier national a terenului prevăzut la alin. (1) este Consiliul Local al Municipiului Brasov.

(3) Terenul prevăzut la alin. (1) este compus din suprafata de 34,9303 ha, aflată în proprietatea publică a municipiului Brasov si în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., localizată în UB VII Râu Mic, u.a. 7F% = 0,0262 ha, u.a. 8Ad% = 0,0782 ha, u.a. 8B% = 0,1972 ha, u.a. 8E% = 0,6637 ha, u.a. 9A1% = 0,0059 ha, 9A2 % = 0,0392 ha, u.a. 9B% = 1,3121 ha, u.a. 9D% = 0,2955 ha, u.a. 10A% = 1,1254 ha, u.a. 10B% = 0,1303 ha, u.a. 11Ad% = 0,0123 ha, u.a. 11D% = 0,1156 ha, u.a. 11 E% = 0,0350 ha, u.a. 12% = 0,6389 ha, 13A% = 8,4648 ha, u.a 13B% = 0,1034 ha, 14A% = 3,5323 ha, u.a. 14B% = 1,3858 ha, u.a 14C% = 0,6122 ha, u.a. 14D% = 1,5499 ha, u.a. 14E % = 0,1503 ha, u.a. 14C% = 0,0094 ha, u.a. 15A% = 3,5332 ha, u.a. 15B% = 0,3906 ha, u.a. 15C % = 0,4760 ha, u.a. 15D% = 4,9390 ha, u.a. 15E%= 0,6549 ha, u.a. 16A% = 0,5201 ha, u.a. 16B% % = 0,3716 ha, u.a. 17% = 0,9748 ha, u.a. 24B% = 0,0131 ha, u.a. 25D% = 0,9441 ha, u.a. 26C% - 0,1298 ha, u.a. 27B% = 0,7307 ha, u.a. 39B% = 0,5078 ha, u.a. 39C% = 0,1193 ha, 40C % = 0,0256 ha si u.a. 40D% = 0,1161 ha, si din suprafata de 0,9932 ha, aflată în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, prin Directia Silvică Brasov - Ocolul Silvic Brasov, localizată în U.P VIII Râu Mic, u.a. 29% = 0,4875 ha si u.a.34% = 0,5057 ha.


(4) Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrisarea vegetatiei forestiere pe suprafata de 35,7785 ha, după cum urmează: pe raza Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., în UB VII Râu Mic, u.a. 7F% = 0,0262 ha, u.a. 8B% = 0,1972 ha, u.a. 8E% = 0,6637 ha, u.a. 9B% = 1,3121 ha, u.a. 9D% = 0,2955 ha, u.a. 10A% = 1,1254 ha, u.a. 10B% = 0,1303 ha, u.a. 11 D% = 0,1156 ha, u.a. 11 E% = 0,0350 ha, u.a. 12% = 0,6389 ha, 13A% = 8,4648 ha, u.a 13B% = 0,1034 ha, 14A% = 3,5323 ha, u.a. 14B% = 1,3858 ha, u.a 14C% = 0,6122 ha, u.a. 14D% = 1,5499 ha, u.a. 14E % = 0,1503 ha, u.a. 15A% = 3,5332 ha, u.a. 15B% = 0,3906 ha, u.a. 15C% = 0,4760 ha, u.a. 15D% - 4,9390 ha, u.a. 15E%= 0,6549 ha, u.a. 16A% = 0,5201 ha, u.a. 16B% = 0,3716 ha, u.a. 17% = 0,9748 ha, u.a. 24B% = 0,0131 ha, u.a. 25D% = 0,9441 ha, u.a. 26C% = 0,1298 ha, u.a. 27B% = 0,7307 ha, u.a. 39B% = 0,5078 ha, u.a. 39C% = 0,1193 ha, u.a. 40C % = 0,0256 ha si u.a. 40D% = 0,1161 ha, si pe raza Ocolului Silvic Brasov, în U.P. VIII Râu Mic, u.a. 29% = 0,4875 ha si u.a. 34% = 0,5057 ha.

Art. 2. - (1) Consiliul Local al Municipiului Brasov compensează cu terenul în suprafată totală de 60,8957 ha, aflat în proprietatea privată a Municipiului Brasov, care se compune din suprafata de 29,8015 ha - “Păsunea Rosea”, localizată în tarlaua 299, parcela 3.993, înscrisă în cartea funciară nr. 106.208 a orasului Săcele, si din suprafata de 31,0942 ha - “Păsunea Zănoaga Bratocii”, localizată în tarlaua 289, parcela 3.913, înscrisă în cartea funciară nr. 106.206 a orasului Săcele.

(2) Compensarea cu terenul prevăzut la alin. (1) se face după cum urmează: 31,0942 ha - “Păsunea Zănoaga Bratocii” si 27,7558 ha - “Păsunea Rosea” se oferă în compensare pentru terenul în suprafată de 35,7785 ha proprietate publică a Municipiului Brasov, iar 2,0457 ha - “Păsunea Rosea” se oferă în compensare pentru terenul în suprafată de 0,9932 ha proprietate publică a statului.

(3) Terenul în suprafată de 58,8500 ha prevăzut la alin. (2) intră în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brasov si în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

(4) Terenul în suprafată de 2,0457 ha prevăzut la alin. (2) intră în fondul forestier proprietate publică a statului si în administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Brasov - Ocolul Silvic Brasov.

(5) Terenurile scoase definitiv din fondul forestier si terenurile primite în compensare în conditiile prezentei hotărâri dobândesc situatia juridică a terenurilor pe care le înlocuiesc, potrivit art. 37 alin. (8) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Beneficiarul are obligatia întreprinderii demersurilor pentru înscrierea în amenajamentul silvic, asigurarea administrării sau serviciilor silvice în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive din fondul forestier national, precum si împădurirea în maximum două sezoane de vegetatie a terenului oferit în compensare, potrivit art. 37 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Scoaterea definitivă din fondul forestier national a terenului prevăzut la art. 1 alin. (1) se face cu exceptarea de la plata obligatiilor bănesti, conform art. 4 alin. (1) si (2) din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului “Schi în România”, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Se interzice schimbarea destinatiei obiectivului “Dezvoltarea si reabilitarea domeniului schiabil în Poiana Brasov - municipiul Brasov, judetul Brasov”.

Art. 5. - Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare Brasov, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. si Consiliul Local al Municipiului Brasov răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 599.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind resubordonarea Universitătii Nationale de Apărare “Carol I”

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. I) si art. 6 alin. (2) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si function Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) si ale art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Universitatea Natională de Apărare “Carol I”, inclusiv structurile

subordonate acesteia, functionează în subordinea ministrului apărării nationale.


Art. 2. - Se deleagă secretarului de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului coordonarea si controlul activitătilor Universitătii Nationale de Apărare “Carol I”.

Art. 3. - Bugetul pe anul 2011 al Universitătii Nationale de Apărare “Carol I”, al structurilor subordonate si al celor aflate în asigurarea financiară a acesteia se transferă din programul major Stat Major General/Conducere Strategică în programul major Administratie centrală, în conditiile legii.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.31/2010 privind resubordonarea Universitătii Nationale de Apărare “Carol I”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 15 martie 2010.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. M.45.

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind resubordonarea Spitalului Universitar de Urgentă Militar Central “Dr. Carol Davila”

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. I) si p), art. 6 alin. (2), art. 7 si ale art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Spitalul Universitar de Urgentă Militar Central “Dr. Carol Davila” functionează în subordinea ministrului apărării nationale.

Art. 2. - Se deleagă sefului Directiei medicale coordonarea si controlul activitătilor Spitalului Universitar de Urgentă Militar Central “Dr. Carol Davila”.

Art. 3. - Bugetul pe anul 2011 al Spitalului Universitar de Urgentă Militar Central “Dr. Carol Davila” se transferă din programul major Sprijin logistic în programul major Administratie centrală, în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 7 iunie 2011.

Nr. M.47.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.