MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 423/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 423         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 16 iunie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

590. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

122. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente trimestrului I al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

1.033. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

199/2010. - Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea conditiilor în care pot fi acordate derogări de către Camera Auditorilor Financiari din România


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), literele a) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) să aibă în folosintă suprafete agricole de cel putin 0,30 ha, ocupate cu culturi anuale, culturi perene sau păsuni si fânete permanente;

d) să detină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa XII ia Regulamentul (CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit si certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se mentioneze statutul exploatatiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura si suprafata, emis producătorului de organismul de inspectie si certificare cu care a încheiat contractul;”.

2. La articolul 3 alineatul (3), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) să detină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa XII ia Regulamentul (CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit si certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se mentioneze statutul exploatatiei în conversie anul 1 si numărul de animale, emis producătorului de organismul de inspectie si certificare cu care a încheiat contractul;”.

3. La articolul 3 alineatul (4), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) să detină un document justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa XII ia Regulamentul (CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit si certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se mentioneze statutul exploatatiei în conversie anul 1 si numărul de familii de albine, emis producătorului de organismul de inspectie si certificare cu care a încheiat contractul;”.

4. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Plafoanele alocate anual pentru productia vegetală în conversie si productia animalieră în conversie pe specii, în functie de dimensiunea exploatatiei, sunt prevăzute în anexa nr. 1.”

5. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), în urma finalizării verificărilor efectuate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură si a stabilirii numărului de beneficiari eligibili pentru fiecare dimensiune a exploatatiei din productia vegetală si animalieră, plătile anuale suplimentare maxime/exploatatie efectuate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură în anul 2011 sunt prevăzute în anexa nr. 2.”

6. La articolul 5 alineatul (1), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) copie de pe documentul justificativ, întocmit în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit si certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se mentioneze statutul exploatatiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafata, numărul de animale, numărul de familii de albine.”

7. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Beneficiarii, membri ai grupurilor si organizatiilor de producători, constituiti în baza Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005, prezintă si avizul de recunoastere/ recunoastere preliminară si copia contractului încheiat prin reprezentantul legal între grup/organizatia de producători si organismul de inspectie si certificare, în care să se mentioneze membrii grupului/organizatiei de producători.”

8. La articolul 8, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

“(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2011 perioada de depunere a cererilor este 1 septembrie- 15 octombrie 2011.”

9. La articolul 8, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

“(22) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2011 beneficiarii solicită organismelor de inspectie si certificare eliberarea, până la data de 15 octombrie 2011, a documentului justificativ, în conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008, care poate fi denumit si certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se mentioneze statutul exploatatiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafata, numărul de animale, numărul de familii de albine.”

10. La articolul 12, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

“(22) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru anul 2011 controlul la fata locului se efectuează începând cu data de 1 noiembrie 2011, conform manualului de proceduri elaborat de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.”

11. La articolul 14, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Ajutorul specific se acordă numai pentru limitele perioadelor de conversie, stabilite la cap. 5 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, pentru fiecare categorie de productie vegetală, cresterea animalelor sau apicultură, si nu se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie.”


12. După anexa “Plafonul anual alocat sprijinului specific”, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 590.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2010)

 

Plătile anuale suplimentare maxime/exploatatie efectuate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură în anul 2011

 

I. Productie vegetală: culturi anuale, culturi perene, păsuni permanente (păsuni si fânete) în conversie

 

Categoria

Dimensiunea exploatatiei

Numărul exploatatiilor eligibile în anul 2010

Plata anuală suplimentară maximă/exploatatie

Plafon recalculat (euro)

1

0,30-5 ha

281

2.117

594.877

2

5,1-20 ha

299

3.246

970.554

3

21-50 ha

77

4.094

315.238

4

51-100 ha

42

4.799

201.558

5

Peste 100 ha

92

5.363

493.396

Total:

791

X

2.575.623

 

II. Cresterea animalelor în cornversie

1. Păsări

 

Categoria

Dimensiunea exploatatiei

Numărul exploatatiilor eligibile în anul 2010

Plata anuală suplimentară maximă/exploatatie

Plafon recalculat (euro)

1

Sub 500 de capete

0

2.686

0

2

Peste 500 de capete

4

5.372

21.488

Total:

4

X

21.488

 

2. Bovine

 

Categoria

Dimensiunea exploatatiei

Numărul exploatatiilor eligibile în anul 2010

Plata anuală suplimentară maximă/exploatatie

Plafon recalculat (euro)

1

Sub 20 de capete

0

1.433

0

2

Peste 20 de capete

1

3.581

3.581

Total:

1

X

3.581

 

3. Ovine/Caprine

 

Categoria

Dimensiunea exploatatiei

Numărul exploatatiilor eligibile în anul 2010

Plata anuală suplimentară maximă/exploatatie

Plafon recalculat (euro)

1

Sub 20 de capete

0

895

0

2

Intre 21 si 100 de capete

5

2.686

13.430

3

Peste 100 de capete

17

6.267

106.539

Total:

22

X

119.969

 

4. Apicultură

 

Categoria

Dimensiunea exploatatiei

Numărul exploatatiilor eligibile în anul 2010

Plata anuală suplimentară maximă/exploatatie

Plafon recalculat (euro)

1

0-50 de familii

79

1.343

106.097

2

51-100 de familii

110

1.522

167.420

3

Peste 101 de familii

61

1.702

103.822

Total:

250

X

377.339

 

Plafonul total alocat pentru plătile anuale suplimentare

 

Sectoarele pentru care se acordă sprijin

Plafonul alocat (euro)

Productia vegetală

2.575.623

Productia animalieră

522.377

Total:

3.098.000


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cantitătilor de motorină aferente trimestrului I al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 71.208/2011 al Directiei generale buget-finante si fonduri europene,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2010 privind aprobarea acordării unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cantitătile de motorină aferente trimestrului I al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Cantitatea totală de motorină prevăzută la art. 1 este de 44.209.856,49 litri, iar valoarea totală a ajutorului de stat aferent este de 53.051.038,00 lei.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 122.

 

ANEXĂ

 

CANTITĂTILE

de motorină aferente trimestrului I al anului 2011, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 

Nr. crt.

Specificare

Cantităti de motorină  (litri)

Valoarea ajutorului de stat*) (lei)

1.

Sectorul vegetal total, din care regularizare 2010

37.606.942,33

20.804,00

45.127.541

24.175,00**)

2.

Sectorul zootehnic

6.602.914,16

7.923.497

3.

Sectorul îmbunătătiri funciare

-

-

 

TOTAL:

44.209.856,49

53.051.038


*) Cuantumul ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare este de 1,200 lei/litru motorină. **) Cuantumul ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare este de 1,162 lei/litru motorină.

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A. 6.859/2011,

având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii Publice către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, ale anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria


Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Rezerva Ministerului Sănătătii, denumită în continuare Rezerva, este destinată asigurării interventiilor medicale în situatii în care se realizează un cumul neobisnuit de cazuri si situatii de urgentă colectivă cu impact asupra sănătătii publice.

(2) Rezerva cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice.

Art. 4. - Rezerva este cuprinsă în bugetul Ministerului Sănătătii, la titlul “Bunuri si servicii”, având ca sursă de finantare veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii.

Art. 5. - Produsele si bunurile cuprinse în Rezervă se achizitionează, în conditiile legii, din sumele prevăzute cu această destinatie.

Art. 6. - Pentru depozitarea, conservarea si eliberarea produselor si bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătătii poate încheia contracte de prestări de servicii, în conditiile legii, avându-se în vedere accesibilitatea locatiilor de depozitare, inclusiv în situatii de calamitate sau de urgentă, precum si amplasarea unitătilor depozitare după criterii teritoriale.

Art. 7. - (1) Produsele si bunurile din Rezervă existente în unitătile sanitare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătătii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului

Sănătătii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice, cu completările ulterioare, se scot cu titlu gratuit si se utilizează pentru completarea necesarului curent de consum al unitătilor respective.

(2) Produsele si bunurile din Rezervă care nu sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2, se scot cu titlu gratuit din Rezervă si se transmit unitătilor sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii, pentru completarea necesarului curent de consum.

(3) Cantitătile produselor prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 8. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 288/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii si a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 6 aprilie 2009, cu completările ulterioare.

Art. 10. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile depozitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatn,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 14 iunie 2011.

Nr. 1.033.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME METODOLOGICE

de constituire, păstrare si utilizare a Rezervei Ministerului Sănătătii

 

CAPITOLUL I

Constituirea Rezervei Ministerului Sănătătii

 

Art. 1. - (1) Constituirea Rezervei Ministerului Sănătătii, denumită în continuare Rezerva, se realizează pe baza Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

(2) Sortimentele de produse si bunuri, precum si cantitătile prevăzute în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 2. - Procurarea de produse si bunuri în Rezervă se realizează cu respectarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie.

 

CAPITOLUL II

Păstrarea si utilizarea produselor din Rezervă

 

Art. 3. - Pentru depozitarea si conservarea produselor si bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătătii poate încheia contracte de prestări de servicii în conditiile legii.

Art. 4. - Spatiile destinate depozitării produselor si bunurilor din Rezervă trebuie să fie autorizate de Agentia Natională a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale Bucuresti conform dispozitiilor legale în vigoare si să prezinte garantii pentru o bună conservare si securitate.

Art. 5. - (1) în cazul unitătilor depozitare care detin stocuri de produse si bunuri din Rezervă si care au obligatia de a asigura depozitarea si conservarea acestora, depozitarea se face în încăperi separate de încăperile în care sunt păstrate alte produse depozitabile.

(2) în situatia în care volumul produselor si bunurilor din Rezervă este redus si nu se justifică repartizarea unui spatiu de depozitare separat, aceste produse si bunuri pot fi depozitate în acelasi spatiu cu alte produse, dar în zone special amenajate, corespunzătoare din punctul de vedere al depozitării, conservării si manipulării.

Art. 6. - (1) Pentru medicamente, seruri, vaccinuri si alte materiale specifice, unitătile depozitare aplică dispozitiile legale privind pierderile materiale produse în timpul depozitării, manipulării si transportului.

(2) Documentatia legală privind perisabilitătile se întocmeste de unitatea depozitară.

(3) Un exemplar al documentatiei prevăzute la alin. (2) este transmis Ministerului Sănătătii - Directia generală economică, care o analizează si o prezintă ministrului sănătătii spre aprobare.

Art. 7. - Unitătile depozitare ale produselor din Rezervă au obligatia de a asigura păstrarea si conservarea acestora.

 

CAPITOLUL III

Scoaterea produselor din Rezervă

 

Art. 8. - (1) Unitatea depozitară are obligatia de a conduce evidenta termenelor de valabilitate a tuturor produselor din Rezervă, transmitând Ministerului Sănătătii - Directia asistentă medicală, produsele si cantitătile din Rezervă al căror termen de valabilitate expiră în următoarele 10 luni.

(2) Situatia termenelor de valabilitate a produselor păstrate este transmisă lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.

(3) Situatia termenelor de valabilitate pentru produsele păstrate sterile se transmite de unitatea depozitară trimestrial, până la data de 10 a lunii curente pentru trimestrul încheiat, la Ministerul Sănătătii - Directia asistentă medicală.

(4) Pe baza situatiilor transmise în conformitate cu dispozitiile alin. (2) si (3) si având în vedere necesarul transmis de directiile de sănătate publică pentru situatiile care necesită interventii medicale ca urmare a producerii unor situatii speciale, Directia asistentă medicală propune produsele si bunurile care urmează a fi scoase din Rezervă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 9. - (1) Scoaterea produselor din Rezervă se poate efectua în următoarele situatii:

a) asigurarea produselor necesare pentru interventiile medicale necesare în situatii speciale;

b) existenta în stocurile Rezervei a unor cantităti de produse care au termen de valabilitate care expiră pe parcursul următoarelor 10 luni;

c) existenta în stocurile Rezervei a unor cantităti de produse al căror termen de valabilitate depăseste următoarele 10 luni, dar care au utilizare restrânsă datorită progresului terapeutic si/sau unui rulaj scăzut al stocurilor;

d) acordarea unor ajutoare umanitare.

(2) Scoaterea produselor din Rezervă în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, iar scoaterea produselor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. - (1) Produsele si bunurile scoase din Rezervă, aflate la unitatea depozitară, sunt transferate directiilor de sănătate publică sau unitătilor sanitare, după caz, la solicitarea scrisă a acestora.

(2) Produsele transferate pe baza procesului-verbal de predare-preluare ies din patrimoniul Ministerului Sănătătii si se înregistrează în patrimoniul directiilor de sănătate publică sau al unitătilor sanitare, după caz.

(3) Consumul produselor se înregistrează pe baza documentelor justificative si pe cheltuiala directiilor de sănătate publică sau a unitătii sanitare, după caz.

Art. 11. - În cazul unitătilor depozitare care detin stocuri de produse din Rezervă al căror termen de valabilitate a expirat, scoaterea acestora se poate efectua, în conditiile legii, la nivelul acestor unităti.

 

CAPITOLUL IV

Evidenta produselor din Rezervă

 

Art. 12. - Evidenta produselor din Rezervă se organizează astfel:

a) la nivelul unitătilor depozitare - evidenta contabilă de gestiune cantitativ-valorică conform legislatiei în vigoare; acestea întocmesc trimestrial si anual situatia stocurilor produselor din Rezervă, cantitativ si valoric, pe care o transmit Ministerului Sănătătii - Directia asistentă medicală;

b) la nivelul Ministerului Sănătătii se organizează si se conduce evidenta analitică pe fiecare categorie de bunuri.

Art. 13. - Unitătile depozitare care detin produse din Rezervă au obligatia de a le inventaria anual, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Responsabilităti

 

Art. 14. - Conducătorii unitătilor depozitare care detin produse si bunuri din rezervă au următoarele obligatii:

a) de a asigura gestionarea acestora în conformitate cu dispozitiile prezentelor norme;

b) de a conduce evidenta termenelor de valabilitate ale produselor si de a o transmite, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Sănătătii - Directia asistentă medicală;

c) de a organiza evidenta contabilă de gestiune cantitativ-valorică a produselor si bunurilor din Rezervă;

d) de a transmite Ministerului Sănătătii - Directia generală economică documentatia legală privind perisabilitătile rezultate pe perioada depozitării si conservării produselor;

e) de a respecta prevederile cuprinse în ordin referitoare la modalitatea de scoatere a produselor si bunurilor din Rezervă.

Art. 15. - Directiile de sănătate publică au obligatia de a întocmi necesarul de produse si bunuri, pe unităti sanitare si pe judet, pentru interventiile medicale în situatii speciale cu implicatii asupra sănătătii publice si de a transmite acest necesar la Ministerul Sănătătii - Directia asistentă medicală, în termen de cel mult 24 de ore de la aparitia situatiei de urgentă, în scopul elaborării ordinului ministrului sănătătii pentru scoaterea produselor din stocurile Rezervei.

Art. 16. - Operatiunile contabile privind înregistrarea si raportarea cheltuielilor aferente produselor si bunurilor din Rezervă, la nivelul Ministerului Sănătătii si al unitătilor depozitare, sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor si bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătătii Publice, a vaccinurilor si altor produse achizitionate în cadrul programelor nationale de sănătate, precum si a produselor si bunurilor provenite din donatii.


 

ANEXA Nr. 2

NOMENCLATORUL

de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice

 

Nr. crt.

Denumirea produselor sau a grupelor de  produse

Unitatea de măsură, forma farmaceutică, concentratia, ambalajul

Cantitatea necesară

 

Medicamente

 

 

Antibiotice si chimioterapice

 

1.

AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM (DCI)

pulb. pt. sol. inj. flac. 1,2 g

3.000

2.

BENZYLPENICILLINUM (DCI)

pulb. inj. flac. 1.000.000 u.i.

9.000

3.

CIPROFLOXACINUM (DCI)

compr. film. 500 mg

15.000

4.

CIPROFLOXACINUM (DCI)

sol. perf. 100 mg/50 ml fiole 50 ml

1.200

5.

DOXYCYCLINUM (DCI)

cps. 100 mg

9.000

6.

ERYTHROMYCYNUM (DCI)

compr. 200 mg

15.000

7.

ERYTHROMYCYNUM (DCI)

pulbere pt. susp. orală 200 mg/5 ml

900

8.

RIFAMPICINUM (DCI)

cps. 150 mg

3.000

9.

OXACILLINUM (DCI)

pulb. inj. flac. 500 mg

6.000

10.

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

compr. 500.000 u.i.

9.000

11.

PHENOXYMETHYLPENICILLINUM

compr. 1.000.000 u.i.

9.000

12.

TETRACICLINUM (DCI)

cps. 250 mg

6.000

13.

FURAZOLIDONUM (DCI)

compr. 100 mg

24.000

14.

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

compr. 480 mg

9.000

15.

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

sirop 125 mg/25 mg/5 ml flac. 100 ml

900

16.

SULFAMETHOXAZOLUM + TRIMETHOPRIMUM

susp. orală 200 mg/40 mg/5 ml flac. 100 ml

1.800

 

Antiparazitare, antimalarice, antivirale

 

17.

METRONIDAZOLUM (DCI)

drag. 250 mg

1.500

18.

MEFLOQUINUM (DCI)

compr. 250 mg

600

19.

OSELTAMIVIRUM (DCI)

cps. 75 mg

6.000

20.

OSELTAMIVIRUM (DCI)

pulb. pentru susp. orală

1.800

21.

ZANAMIVIRUM (DCI)

pulb. unidoză de inhalat 5 mg flac. X 7 blistere tip Rotadisk x 4 doze + dispozitiv de administrare Diskhaler 12 mg/ml flac 100 ml

900

 

Glucocorticoizi

 

22.

HYDROCORTISONUM (DCI)

hemisuccinat, pulbere pt. sol. inj. flac. 100 mg

51.000

23.

METHYLPREDNISOLONUM (DCI)

pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg

15.000

 

Anestezice generale i.v., hipnotice

 

24.

THIOPENTALUM (DCI)

pulbere pt. sol. inj. flac. 500 mg

6.000

25.

ETOMIDATUM (DCI)

emulsie inj. 2 mg/ml fiole 10 ml

3.000

26.

PROPOFOLUM (DCI)

emulsie perf./inj. 1% fiole 20 ml

6.000

27.

PROPOFOLUM (DCI)

emulsie perf./inj. 1% flac. 50 ml

4.500

28.

KETAMINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 5 ml

9.000


 

Analgezice majore

 

29.

FENTANYLUM (DCI)

sol. inj. 0,05 mg/ml fiole 5 ml

6.000

30.

MORPHINUM (DCI)

sol. inj. 20 mg/ml fiole 1 ml fiole de 5 ml

6.000

31.

NALOXONUM (DCI)

în canamed sunt numai fiole 1 ml cu 0,4 mg

 

32.

TRAMADOLUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 1 ml

3.000

 

Anestezice locale

 

33.

LIDOCAINUM (DCI)

sol. inj. 1% fiole 10 ml

9.000

34.

LIDOCAINUM (DCI)

sol. inj. 2% fiole 5 ml

3.000

35.

BUPIVACAINUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/10 ml fiole 10 ml

3.000

 

Analgezice si antipiretice

 

36.

PARACETAMOLUM (DCI)

supoz. 250 mg

3.000

37.

PARACETAMOLUM (DCI)

suspensie orală flac. 100 ml

900

 

Neuroleptice si psiholeptice

 

38.

HALOPERIDOLUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml

3.000

 

Sedative

 

39.

DIAZEPAMUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml

6.000

40.

MIDAZOLAMUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 1 ml

3.000

41.

DIAZEPAMUM (DCI)

compr. 10 mg

3.000

42.

DIAZEPAMUM (DCI)

sol. rectală 10 mg/2,5 ml pungi x 1 tub x 2,5 ml plus canulă

3.000

 

Anticonvulsivante

 

43.

PHENYTOINUM (DCI)

sol. inj. 250 mg/5 ml fiole 5 ml

3.000

 

Simpaticomimetice

 

44.

EPINEPHRINUM (DCI)

sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml

45.000

45.

NORADRENALINUM (DCI)

conc. pt. sol. perf. 0,2% fiole 4 ml

6.000

 

Părăsim paticomimetice si parasimpaticolitice

 

46.

BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM (DCI) sol. inj.10 mg/ml fiole 1 ml

3.000

47.

ATROPINUM (DCI)

sol. inj. 1 mg/ml fiole 1 ml

15.000

48.

NEOSTIGMINI METILSULFAS (DCI)

sol. inj. 0,5 mg/ml fiole 1 ml

15.000

 

Curarizante

 

49.

SUXAMETHONII CHLORIDUM (DCI)

sol. inj. 100 mg/5 ml fiole 5 ml

9.000

50.

VECURONIUM (DCI)

pulb. pt. sol. inj. flac.10 mg

6.000

51.

PANCURONII BROMIDUM (DCI)

sol. inj. 2 mg/ml fiole 2 ml

15.000

 

Antiinflamatoare

 

52.

ACIDUM ACETYLSALYCILICUM (DCI) compr. 500 mg

6.000

53.

PARACETAMOLUM (DCI)

compr. 500 mg

3.000

 

Antiaritmice

 

54.

AMIODARONUM (DCI)

sol. inj. 50 mg/ml fiole 3 ml

1.500

55.

METOPROLOL (DCI)

sol. inj./perf. 5 mg/5 ml fiole 5 ml

600

 

Antihipertensive

 

56.

ENALAPRILUM (DCI)

sol. inj. 1,25 mg/ml fiole 1 ml

600

 

Antianginoase

 

57.

NITROGLYCERINUM (DCI)

conc. pt. sol. perf. 5 mg/ml fiole 1 ml

3.000

58.

NITROGLYCERINUM (DCI)

compr. subling. 0,5 mg

6.000

 

Diuretice

 

59.

FUROSEMIDUM (DCI)

sol. inj. 10 mg/ml fiole 2 ml

9.000

60.

FUROSEMIDUM (DCI)

compr. 40 mg

6.000

61.

MANNITOLUM (DCI)

sol. perf. 20% flacoane 250 ml

3.000

 

Anticoagulante si trombolitice

 

62.

HEPARINUM (DCI)

sol. inj. 5.000 u.i./ml fiole 1 ml

15.000

63.

ACENOCOUMAROLUM (DCI)

compr. 2 mg

6.000

64.

ENOXAPARINUM NATRICUM (DCI)

sol. inj. 60 mg/0,6 ml, seringi preumplute

900


 

Inhibitori ai secretiei gastrice

 

65.

OMEPRAZOLUM (DCI)

pulb. liof. pt. sol. inj. flac. 40 mg

9.000

66.

OMEPRAZOLUM (DCI)

compr. film. gastrorezist. 40 mg

9.000

 

Antiemetice

 

67.

METOCLOPRAMIDUM (DCI)

sol. inj. 5 mg/ml fiole 2 ml

9.000

 

Bronhodilatatoare

 

68.

SALBUTAMOLUM (DCI)

aerosol susp. inhal. 100 mcg/doză, flac. 10 ml

3.000

69.

AMINOPHYLLINUM (DCI)

sol. inj. 24 mg/ml fiole 10 ml

300

 

Substante vasoactive

 

70.

DOPAMINUM (DCI)

conc. sol. perf. 200 mg/10 ml, fiole 10 ml

15.000

71.

DOBUTAMINUM (DCI)

sol. perf. 250 mg/50 ml, fiole 50 ml

5.000

 

Antitoxice si antidoturi

 

72.

TC 99M - ACID DIMERCAPTOSUCCINIC (DCI)

flac. 1,2 mg

1.000

liof. pt. sol. inj. i.v.

 

73.

DMPS

flac.

100

adm. i.v.

 

74.

DIMERCAPROL5%

tub unguent

100

flac. colir

100

75.

DIMERCAPROL10%

flac. adm. i.v.

100

76.

PENICILLAMINUM (DCI)

compr. film. 250 mg

200

77.

ATROPINUM (DCI)

fiole 1 ml adm. i.v. si i.m.

15.000

78.

PRALIDOXIME

fiole adm. i.v. si i.m.

500

79.

OBIDOXIMI CHLORIDUM (DCI)

fiole adm. i.v. si i.m.

500

80.

HI-6

fiole adm. i.v.

200

81.

HYDROXOCOBALAMINUM (DCI)

pulb. pt. sol. perf. 2,5% flac. adm. i.v.

1.000

82.

DICOBALT -EDTA

fiole adm. i.v.

4.000

83.

AMYL NITRITE

fiole adm. i.v.

1.000

84.

SODIUM NITRITE 3%

fiole adm. i.v.

1.000

85.

4-DMAP-HCL 5%

fiole adm. i.v.

100

86.

Na-THIOSULPHATE

fiole adm. i.v.

2.000

87.

NALOXONUM (DCI)

sol. inj. 0,4 mg/ml, fiole 1 ml adm. i.v. si i.m.

500

88.

NALMEFENE

fiole adm. i.v.

500

 

Substante cu actiune asupra echilibrului hidroelectrolitic si acidobazic

 

89.

NATRII HIDROGENI CARBONAS (DCI)

sol. perf. 8,4% flac. 250 ml

4.500

90.

NATRII CHLORIDUM (DCI)

sol. perf. 0,9% flac. 500 ml

30.000

91.

Solutie Ringer

sol. perf. flac. 500 ml

30.000

92.

Solutie Ringer lactat

sol. perf. flac. 500 ml

12.000

93.

Solutii coloidale

sol. perf. flac. 500 ml

12.000

94.

SĂRURI PENTRU REHIDRATARE ORALĂ

pulbere comb. săruri plic 15 g

51.000

 

Insuline umane cu actiune rapidă

 

95.

INSULINE UMANE (DCI) COD ATC A10AB01

sau INSULINUM LISPRO (DCI) COD ATC A10AB04

sau INSULINUM ASPART COD ATC A10AB05

sau INSULINUM GLULIZINACOD ATC A10AB06

sol/susp. inj. 100 U.l./ml flac. 10 ml

900

 

Produse utilizate în dermatologie

 

96.

COMBINATII (DCI) (UNGUENT CU SULF 8%)

tub 40 g

1.800

 

Solventi pentru dilutii

 

97.

APĂ DISTILATĂ

sol. inj. fiole 10 ml

18.000

98.

NATRII CHLORIDUM (DCI)

sol. inj. 0,9% fiole 10 ml

150.000

 

Produse iodoterapice

 

99.

KALIUM IODIDUM (DCI)

compr. 65 mg

2.500.000

 

Seruri terapeutice (DCI)

 

100.

SER ANTIDIFTERIC PURIFICAT SI CONCENTRAT

sol. inj. fiole

51

101.

SERANTITETANIC PURIFICAT SI CONCENTRAT

sol. inj. fiole

99


102.

SERANTIBOTULINIC TIPA

sol. inj., fiole

99

103.

SER ANTIBOTULINIC TIP B

sol. inj., fiole

99

104.

SER ANTIBOTULINIC TIP E

sol. inj., fiole

99

105.

SERANTIRABIC PURIFICAT SI CONCENTRAT

sol. fiole

99

106.

SERANTIGANGRENOS PURIFICAT SI CONCENTRAT

sol. inj. fiole

51

107.

SERANTIVIPERINIC

sol. inj. fiole

51

108.

SERANTICĂRBUNOS

sol. inj. fiole

18

 

Vaccinuri

 

109.

VACCIN TETANIC ADSORBIT (VTA)

susp. inj. doze

9.000

110.

VACCIN TIFOIDIC INACTIVAT

susp. inj. doze

900

111.

VACCIN RABIC INACTIVAT PREPARAT PE CELULE DIPLOIDE UMANE

liofilizat si solvent doze

900

112.

VACCIN TRIVALENT RUJEOLOS, RUBEOLOS, URLIAN

doze

4.500

113.

VACCIN DIFTERIC SI TETANIC (dT)

tip adult doze

9.000

114.

VACCIN MENINGOCOCIC POLIZAHARIDIC A + C

pulb. liof./solv. doze

180

115.

VACCIN GRIPAL TRIVALENT INACTIV SI PURIFICAT

doze

9.000

 

Dezinfectante/Antiseptice pentru unităti sanitare

 

116.

SĂPUN DEZINFECTANT

buc.

9.000

117.

SĂPUN DEZINFECTANT

I, solutie în ambalaj de 100 ml

600

118.

DEZINFECTANTI TP1 PENTRU DEZINFECTIA IGIENICĂ A MÂINILOR PRIN FRECARE

I, solutie hidroalcoolică 60% alcool, în ambalaj de 100 sau 250 ml

9.000

119.

DEZINFECTANTI TP1 PENTRU DEZINFECTIA PIELII INTACTE

I, în amb. a 1.000 ml

2.100

120.

DEZINFECTANT TP2 PENTRU DEZINFECTIA DE NIVEL ÎNALTA SUPRAFETELOR CRITICE

 

9.000

121.

DEZINFECTANT TP2 ULTRARAPID GATA PREPARAT PENTRU SUPRAFETE SI DISPOZITIVE - APARATE MEDICALE CRITICE

 

900

122.

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE SEMICRITICE

I sau kg

5.100

123.

DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE NONCRITICE

I sau kg

5.100

124.

DEZINFECTANT PENTRU APĂ POTABILĂ (FÂNTÂNI) CLORIGENE

compr.

1.800.000

125.

DEZINFECTANT CLORIGEN DE UZ GENERAL, INCLUSIV PENTRU BLOCURI ALIMENTARE (BUCĂTĂRII DE CAMPANIE)

compr.

600.000

 

Insecticide

 

126.

UN INSECTICID DE CONTACT TERMOSENSIBIL PENTRU COMBATEREA TÂNTARILOR ADULTI, CARE SE APLICĂ SUB FORMĂ DE CEATĂ RECE SAU CALDĂ CU UTILAJE SPECIALE DE TIP “FOG” SAU “ULV”

I, solutie

9.000

127.

SOLUTIE PIRETRIODĂ PEDICULOZA

I, solutie

300

 

Dispozitive medicale

 

128.

MĂNUSI EXAMINARE MĂRIMI M si L

buc.

90.000

129.

MĂNUSI CHIRURGICALE STERILE MĂRIMI 7,5 SI 8

buc.

60.000

130.

MĂSTI CHIRURGICALE

buc.

30.000

131.

MĂSTI FP1 TIP DIN MATERIAL NETESUT

buc.

120.000

132.

MĂSTI FP2 TIP

buc.

3.000

133.

CALOTE CHIRURGICALE

buc.

30.000

134.

HALATE CHIRURGICALE

buc.

30.000


135.

CÂMPURI CHIRURGICALE STERILE

buc.

9.000

136.

INSTRUMENTAR CHIRURGICAL - truse sterile pentru a se putea efectua 5.000 de interventii chirurgicale abdominale si 2.500 de interventii ortopedice

 

 

137.

FESI -10/10 cm

buc.

15.000

 

- 10/15 cm

buc.

15.000

 

- 10/20 cm

buc.

15.000

138.

FESI TIFON CU ALCOOL ISOPROPILIC

buc.

600.000

139.

TAMPOANE RECOLTARE PROBE STERILE ÎN AMBALAJ INDIVIDUAL

buc.

9.000

140.

COMPRESE STERILE - 10/10 cm

buc.

30.000

 

- 20/20 cm

buc.

30.000

141.

PANSAMENT INDIVIDUAL STERIL

buc.

15.000

142.

TIFON

buc.

9.000

143.

MATERIAL SUTURĂ CHIRURGICAL

 

 

 

- ace cu fir

buc.

 

 

- ace de 3 mărimi diferite

buc.

 

 

- fire neresorbabile

buc.

8.100

 

- fire resorbabile

buc.

900

144.

DISPOZITIVE PENTRU MANAGEMENTUL CĂILOR AERIENE

(împachetate steril, cu exceptia laringoscoapelor si a baloanelor de ventilatie)

 

 

 

- sonde de intubatie orotraheală mărimi de la Ch 2,5 la Ch 8,5

buc.

9.000

 

- fixatoare sonde IOT cu piesă intrabucală (adult si pediatric)

buc.

9.000

 

- pipe Guedel mărimi 0, 1, 2, 3, 4

buc.

3.000

 

- sonde de aspiratie pentru sondele IOT mărimi de la Ch 6 la Ch18

buc.

27.000

 

- laringoscop cu 5 lame curbe si 2 lame drepte, cu baterii

buc.

150

 

- pense Magill uz adulti

buc.

150

 

- pense Magill uz pediatric

buc.

150

 

- baloane de ventilatie adulti, cu set de 3 măsti si balon de îmbogătire oxigen

buc.

300

 

- baloane de ventilatie uz pediatric, cu set de 3 măsti si balon de îmbogătire oxigen

buc.

150

 

- sonde nasogastrice mărimi de la Ch 6 la Ch 21

buc.

6.000

 

- măsti pentru administrare noninvazivă a oxigenului adulti

buc.

6.000

 

- măsti pentru administrare noninvazivă a oxigenului, uz pediatric

buc.

2.100

 

- butelii cu oxigen si sisteme de reductie si administrare a oxigenului, plus husa de transport 5 litri

buc.

900

 

- butelii cu oxigen si sisteme de reductie si administrare a oxigenului, plus husa de transport 10 litri

buc.

600

145.

DISPOZITIVE IMOBILIZARE FRACTURI

 

 

 

- gulere cervicale adulti cu minim 3 mărimi reglabile

buc.

1.500

 

- gulere cervicale pediatrice, cu minim 3 mărimi reglabile

buc.

300

 

- kit atele vacuum, cu minim 3 atele mărimi diferite, pompă si kit reparatie

buc.

150

 

- saltele vacuum cu pompă si kit reparatie

buc.

60

 

- targa lopată cu chingi

buc.

60

 

- fesi gipsate 10 cm

buc.

6.000

 

- fesi gipsate 15 cm

buc.

9.000

 

- fesi gipsate 20 cm

buc.

9.000

 

- vată hidrofilă

pachete 500 g

15.000

 

- leucoplast

role 5 cm

9.000


146.

PERFUZOARE SI TRANSFUZOARE

 

 

 

- perfuzoare si transfuzoare

buc.

12.000

 

- transfuzoare

buc.

3.000

147.

SERINGI, VACUTAINERE SI DISPOZITIVE PENTRU ACCES VENOS CENTRAL SI PERIFERIC

 

 

 

- seringi de insulina de 1 ml

buc.

900

 

- seringi de 5 ml

buc.

30.000

 

- seringi de 10 ml

buc.

30.000

 

- seringi de 20 ml

buc.

15.000

 

- seringi de 50 ml

buc.

3.600

 

- robineti 3 căi

buc.

3.600

 

- prelungitor pentru seringile de 50 ml pentru utilizare cu seringa automată

buc.

3.600

 

- vacutainere cu kituri de recoltare

buc.

9.000

 

- canulă de acces venos periferic, cu valvă unidirectională pentru administrarea medicamentelor, cu dimensiuni 16G, 18G, 20G, 22G, 24G

buc.

30.000

 

- cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, adulti

buc.

420

 

- cateter pentru acces venos central tip Seldinger, monolumen, dimensiuni 16G, 18G, 24G, uz pediatric

buc.

30

148.

DISPOZITIVE PENTRU SONDAJ URINAR

 

 

 

- sonde urinare Foley mărime 8CH

buc.

300

 

- sonde urinare Foley mărime 10CH

buc.

300

 

- sonde urinare Foley mărime 14CH

buc.

3.000

 

- sonde urinare Foley mărime 16CH

buc.

1.800

 

- sonde urinare Foley mărime 18CH

buc.

1.800

 

- pungi urinare

buc.

6.000

149.

KIT DRENAJ TORACIC

buc.

900

150.

KIT MICI INTERVENTII CHIRURGICALE

buc.

3.000

151.

KIT PANSAMENTE ARSI COMPLETE (pansamente de dimensiuni diferite si câte o pătură pentru arsi)

buc.

60

152.

ECHIPAMENTE DE PROTECTIE IMPERMEABILĂ, MĂRIMI DIFERITE

set

300

153.

CIZME CAUCIUC, MĂRIMI DIFERITE

perechi

300

154.

FOLII IZOTERME

buc.

3.000

155.

MATERIALE OSTEOSINTEZĂ

buc.

1.800

156.

TRUSE DE INTERVENTIE PRESPITALICEASCĂTIP RUCSAC

buc.

1.500

 

Materiale curătenie si depozitare deseuri contaminate/necontaminate

 

157.

CUTII PENTRU DESEURI BIOLOGICE

buc.

3.000

158.

SACI GALBENI PENTRU DESEURI BIOLOGICE

 

3.000

159.

CUTII PENTRU OBIECTE ÎNTEPĂTOARE/ TĂIETOARE

buc.

3.000

160.

SACI CADAVRE

buc.

6.000

 

Alte materiale specifice

 

161.

FORMULARE, FISE PACIENT ÎN ETAPA PRESPITALICEASCÂ, BRĂTĂRI DE IDENTIFICARE

buc.

15.000

162.

ALCOOL SANITAR ambalaj de 1 I

litri

500


ANEXA Nr. 3

CANTITĂTILE DE PRODUSE SI BUNURI

aflate în păstrarea Companiei Nationale “Unifarm” - S.A. Bucuresti care nu sunt cuprinse în Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale si alte materiale specifice aprobat prin ordin, care se scot din Rezerva Ministerului Sănătătii cu titlu gratuit si se transmit unor unităti sanitare cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii, pentru completarea necesarului curent de consum

 

Nr. crt.

Denumirea produsului

U.M.

Cantitate

1.

Metoprolol

cutii x 100 compr. de 50 mg

100

2.

Taver

cutii x 50 compr. de 200 mg

200

3.

Hemosfere microporoase polizaharidice

buc.

2.000

4.

Cateter cu 1 lumen cod VKS 1820 18G x 20 CM

buc.

90

5.

Cateter cu 1 lumen cod VKS 1420 14G x 20 CM

buc.

10

6.

Cateter arteră radială cod AKS 2205 22G x 5 CM

buc.

45

7.

Cateter artera pulmonară cod AKS 1812 18Gx 12 CM

buc.

80

8.

Cateter artera pulmonară cod AKS 2005 20G x 5 CM

buc.

21

9.

Cateter artera pulmonară cod AKS 2008 20G x 8 CM

buc.

74

10.

Rezerve cutter liniar de 55 mm cod TCR55

cutii x 12 rezerve

4

11.

Rezerve cutter liniar de 75 mm cod TCR75

cutii x 12 rezerve

2

12.

Ligaclipuri medium/large cod LT300, 6 clipuri/cartus

cutii x 18 cartuse

3

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERAAUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurilor pentru stabilirea conditiilor în care pot fi acordate derogări de către Camera Auditorilor Financiari din România

În temeiul:

- art. 6 alin. (3) si art. 40 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 24 si 26 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 9 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din data de 26 noiembrie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile pentru stabilirea conditiilor în care pot fi acordate derogări de către Camera Auditorilor Financiari din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activitătii de Audit Statutar si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Iasi, 26 noiembrie 2010.

Nr. 199.


 

ANEXĂ

 

PROCEDURI

pentru stabilirea conditiilor în care pot fi acordate derogări de către Camera Auditorilor Financiari din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, potrivit prevederilor legale, poate acorda următoarele derogări:

- reducerea vechimii de 4 ani în domeniul financiar-contabil, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- exceptarea de la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, conform art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- exceptarea de la testul de cunostinte teoretice inclus în examenul de competentă profesională, conform art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Reducerea vechimii necesare pentru accesul la stagiu

 

Art. 2. - Reducerea vechimii de 4 ani în domeniul financiar-contabil se poate acorda în următoarele cazuri:

- pentru o persoană care posedă o diplomă universitară la nivel de master, în unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- pentru o persoană care detine o calificare echivalentă unui program de master, în unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - O persoană care posedă o diplomă universitară la nivel de master sau echivalent poate beneficia de reducerea vechimii de 4 ani în domeniul financiar-contabil, în baza unui protocol încheiat între Cameră si entitatea care a eliberat această diplomă.

Art. 4. - Pentru persoanele prevăzute la art. 3, reducerea vechimii se va realiza astfel: se va echivala fiecare semestru de studiu cu o jumătate de an de vechime în domeniul financiar-contabil.

Art. 5. - Protocolul prevăzut la art. 3, încheiat între Cameră si unitatea de învătământ sau o altă entitate care furnizează programe echivalente în sensul art. 2, va fi avizat de către organismul de supraveghere publică.

Art. 6. - Pentru persoanele prevăzute la art. 3, reducerea vechimii se acordă pentru un singur program de master.

Art. 7. - În vederea reducerii vechimii în domeniul financiar-contabil, persoanele prevăzute la art. 3 vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- cerere;

- copie legalizată de pe diploma de licentă sau adeverintă în original, în termen de valabilitate, eliberată de către institutia de învătământ superior;

- copie legalizată de pe diploma de master sau a programului echivalent, însotită de foaia matricolă;

- copie de pe actul de identitate;

- dovada achitării taxei de analiză a dosarului, stabilită prin norme ale Camerei.

Art. 8. - Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari, care va aproba sau va respinge dosarul. Rezultatul va fi comunicat solicitantului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii este de 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de maximum 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii contestatiei. În cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 50% din taxa de analiză a dosarului. Perioada de analiză a dosarului, precum si de solutionare a contestatiilor se va corela cu perioada de înscriere la testul de acces la stagiu, astfel încât solicitantul să aibă posibilitatea de înscriere la acest test.

Art. 9. - Pentru persoanele prevăzute la art. 3, al căror dosar a fost aprobat, Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va elibera o adeverintă valabilă un an de zile.

Art. 10. - O persoană care detine o calificare profesională în domeniul financiar-contabil poate beneficia de reducerea vechimii de 4 ani în domeniul financiar-contabil, în baza unui protocol încheiat între Cameră si organismul profesional care a acordat această calificare.

Art. 11. - Pentru persoanele prevăzute la art. 10 se poate echivala calificarea în domeniul financiar-contabil cu maximum 2 ani de vechime din cei 4 prevăzuti de către reglementările în vigoare.

Art. 12. - Protocolul prevăzut la art. 10, încheiat între Cameră si organismul profesional, va fi avizat de către organismul de supraveghere publică.

Art. 13. - Pentru persoanele prevăzute la art. 10 reducerea vechimii se acordă pentru o singură calificare în domeniul financiar-contabil.

Art. 14. - În vederea reducerii vechimii în domeniul financiar-contabil, persoanele prevăzute la art. 10 vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- cerere;

- copie legalizată de pe diploma de licentă sau adeverintă în original, în termen de valabilitate, eliberată de către institutia de învătământ superior;

- copie legalizată de pe autorizatia/certificatul/diploma care atestă obtinerea respectivei calificări;

- copie de pe actul de identitate;

- dovada achitării taxei de analiză a dosarului, stabilită prin norme ale Camerei.

Art. 15. - Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari, care va aproba sau va respinge dosarul. Rezultatul va fi comunicat solicitantului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii contestatiei. Perioada de analiză a


dosarului, precum si de solutionare a contestatiilor se va corela cu perioada de înscriere la testul de acces la stagiu, astfel încât solicitantul să aibă posibilitatea de înscriere la acest test.

Art. 16. - În cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 50% din taxa de analiză a dosarului.

Art. 17. - Pentru persoanele prevăzute la art. 10, al căror dosar a fost aprobat, Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va elibera o adeverintă valabilă un an.

 

CAPITOLUL III

Exceptarea de la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu

 

Art. 18. - O persoană care posedă o diplomă universitară sau o calificare echivalentă în unul ori mai multe dintre domeniile la care se face referire la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările si completările ulterioare, poate fi exceptată de la sustinerea testului de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, în baza unui protocol încheiat între Cameră si unitatea de învătământ care a eliberat această diplomă, respectiv între Cameră si organismul profesional sau o altă entitate care a organizat examene la un nivel echivalent celor universitare.

Art. 19. - Protocolul prevăzut la art. 18, încheiat între Cameră si unitatea de învătământ, respectiv organismul profesional sau o altă entitate recunoscută, va fi avizat de către organismul de supraveghere publică.

Art. 20. - Persoanele prevăzute la art. 18 care doresc exceptarea de la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- cerere de exceptare de la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu;

- copie legalizată de pe diploma de licentă sau adeverintă în original, în termen de valabilitate, eliberată de către institutia de învătământ superior;

- acte care atestă vechimea de 4 ani în domeniul financiar-contabil (copie de pe cartea de muncă, însotită de adeverintă, acolo unde este cazul, sau alte adeverinte eliberate de Cameră pentru reducerea perioadei de vechime);

- copie legalizată a diplomei de master (sau adeverintă în original, în cazul în care diploma nu a fost eliberată);

- copie legalizată de pe foaia matricolă de master;

- copie legalizată de pe autorizatia/certificatul/diploma care atestă obtinerea unei calificări în echivalente, conform prevederilor art. 18 si 19;

- certificat de cazier juridic în perioada de valabilitate;

- două fotografii tip buletin;

- copie de pe actul de identitate;

- dovada achitării taxei de analiză a dosarului, stabilită prin norme ale Camerei.

Art. 21. - O persoană care posedă o diplomă universitară la nivel de master poate solicita exceptarea de la testul de verificare a cunostintelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în termen de 3 ani de la finalizarea programului de master, în conditiile prevederilor art. 19.

Art. 22. - Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari, iar acesta va înainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului permanent al Camerei. Biroul permanent al Camerei va emite decizia finală de aprobare sau respingere. Rezultatul va fi comunicat solicitantului în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii contestatiei. Perioada de analiză a dosarului, precum si de solutionare a contestatiilor se va corela cu perioada de înscriere la testul de acces la stagiu, astfel încât solicitantul să aibă posibilitatea de înscriere la acest test.

Art. 23. - În cazul respingerii solicitării de exceptare, Camera va restitui solicitantului 50% din taxa de analiză a dosarului.

Art. 24. - Persoanele declarate admise ca urmare a deciziei Biroului permanent al Camerei se vor putea înscrie la stagiu, începând cu fiecare lună a trimestrului următor, dar nu mai târziu de un an de la data aprobării dosarului.

 

CAPITOLUL IV

Exceptarea de la testul de cunostinte teoretice inclus în examenul de competentă profesională

 

Art. 25. - O persoană care posedă o diplomă universitară la nivel de master sau de nivel echivalent în domeniul financiar-contabil poate fi exceptată de la testul de cunostinte teoretice (proba scrisă si proba grilă) inclus în examenul de competentă profesională, pentru acele domenii acoperite de diplomă, respectiv de o calificare echivalentă, în baza unui protocol încheiat între Cameră si unitatea de învătământ care a eliberat această diplomă, respectiv între Cameră si organismul profesional care a acordat respectiva calificare în domeniul financiar-contabil.

Art. 26. - Protocolul prevăzut la art. 25, încheiat între Cameră si unitatea de învătământ, respectiv organismul profesional, va fi avizat de către organismul de supraveghere publică.

Art. 27. - Nu se pot opera exceptii de la testul de aplicare a cunostintelor în practică inclus în examenul de competentă profesională.

Art. 28. - Persoanele prevăzute la art. 25 care doresc exceptarea de la testul de cunostinte teoretice inclus în examenul de competentă profesională vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde următoarele documente:

- cerere de exceptare de la testul de cunostinte teoretice inclus în examenul de competentă profesională;

- copie legalizată a diplomei de master prevăzută la art. 2 (sau adeverintă în original, în cazul în care diploma nu a fost eliberată);

- copie legalizată de pe foaia matricolă de master;

- copie legalizată de pe autorizatia/certificatul/diploma care atestă obtinerea respectivei calificări în domeniul financiar-contabil, prevăzută la art. 25;

- copie de pe actul de identitate;

- dovada achitării taxei de analiză a dosarului, stabilită prin norme ale Camerei.

Art. 29. - Dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari, iar acesta va înainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului permanent al Camerei. Biroul permanent al Camerei va emite decizia finală de aprobare sau respingere. Rezultatul va fi comunicat solicitantului în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii de echivalare a testului este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii contestatiei. Perioada de analiză a dosarului, precum si de solutionare a contestatiilor se va corela cu perioada de înscriere la testul de cunostinte teoretice, astfel încât solicitantul să aibă posibilitatea de înscriere la acest test.

Art. 30. - În cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 50% din taxa de analiză a dosarului.

Art. 31. - Pentru persoanele prevăzute la art. 25, al căror dosar a fost aprobat, Departamentul de admitere, pregătire continuă si stagiari va elibera o adeverintă valabilă pe perioada legală de sustinere a examenului de competentă profesională.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 32. - Prezentele proceduri se aplică începând cu data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 33. - La data intrării în vigoare a prezentelor proceduri se abrogă Hotărârea Consiliului Camerei privind aprobarea Procedurilor pentru echivalarea programelor masterale cu testul de acces la stagiu.

Art. 34. - În vederea punerii în aplicare a prezentelor proceduri, Camera stabileste prin norme proprii, avizate de organismul de supraveghere publică, criteriile care stau la baza încheierii protocoalelor privind acordarea de exceptii, conform prevederilor legale.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.