MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 427/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 427         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 17 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

97. - Lege pentru aprobarea majorării capitalului detinut de România la Banca pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre

 

554. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea majorării capitalului detinut de România la Banca pentru Comert si Dezvoltarea Mării Negre

 

121. - Lege privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român

 

580. - Decret pentru promulgarea Legii privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

605. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sectiilor de Obstetrică si Neonatologie ale Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Oradea”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

147. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 

1.042/556. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemuluide asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 

- Rectificări la:


             - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea majorării capitalului detinut de România la Banca pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre

 

Parlamentul României adoptă prezenta de lege.

 

Art. 1. - Se aprobă majorarea capitalului detinut de România, în calitate de membru fondator, la Banca pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre cu 145.000 de actiuni în valoare totală de 145 milioane DST si modalitătile de plată a acesteia, conform Rezolutiei nr. 99 din 5 octombrie 2008 a Consiliului Guvernatorilor Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre privind subscriptia la majorarea capitalului autorizat al Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre si Scrisorii presedintelui Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre din data de 23 februarie 2009, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - Subscriptia la capitalul autorizat majorat se compune din capital subscris si vărsat în proportie de 30%, respectiv 43.500 de actiuni în valoare totală de 43,5 milioane DST, si din capital nevărsat în proportie de 70%, respectiv 101.500 de actiuni în valoare totală de 101,5 milioane DST

Art. 3. - Echivalentul în lei a 43,5 milioane DST, reprezentând capitalul subscris si vărsat în proportie de 30% prevăzut la art. 2, se cuprinde în legea bugetului de stat sau, după caz, în legile de rectificare bugetară, în bugetul Ministerului Finantelor Publice, astfel: echivalentul în lei a 14,5 milioane DST în anul 2011, iar echivalentul în lei al diferentei de 29,0 milioane DST în 8 rate anuale egale de câte 3,625 milioane DST în perioada 2011-2018.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 97.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

REZOLUTIA CONSILIULUI GUVERNATORILOR

 

REZOLUTIA NR. 99

Subiect: Subscriere la majorarea capitalului autorizat al BCDMN

Consiliul Guvernatorilor,

a luat cunostintă de Raportul privind subscriptia la actiunile nealocate si majorarea capitalului BCDMN.

 

Consiliul Guvernatorilor adoptă următoarea rezolutie:

 

A. Din majorarea capitalului initial autorizat al BCDMN de 2 miliarde DST (2.000.000.000 DST), valoarea oferită spre subscriere este stabilită la un miliard DST (1.000.000.000 DST), care se împarte într-un număr de un milion (1.000.000) actiuni cu o valoare nominală de o mie DST (1.000 DST) fiecare.

Majorarea de capital de un miliard DST se împarte în 300 milioane DST capital subscris si vărsat si 700 milioane DST capital mobilizabil, după cum urmează:

- portiunea din capitalul majorat alocat subscris si vărsat în valoare de 300 milioane DST (30%) se divide astfel: (i) zece la sută (10%) actiuni plătite în întregime; si

(ii) douăzeci la sută (20%) actiuni plătibile, a căror plată se va efectua prin bilete la ordin care nu sunt negociabile sau purtătoare de dobândă sau alte obligatiuni similare emise de statele membre si denominate în DST;

- portiunea neplătită, dar mobilizabilă în valoare de 700 milioane DST (70%) din capitalul majorat subscris si alocat se va achita la cerere în conformitate cu art. 6 paragraful 4 din Acordul de înfiintare a BCDMN.

B. Având în vedere că Georgia nu a subscris la majorarea de capital, Consiliul Guvernatorilor autorizează alocarea pentru România a 10.000 de actiuni, echivalentul a unu (1) la sută din majorarea de capital oferit spre subscriere, si încheie astfel faza 1 a procesului de subscriere.


C. Luând în considerare subscrierile înaintate de către statele membre în scrisorile de angajament si primite de BCDMN înainte de 15 septembrie 2008, Consiliul Guvernatorilor decide alocarea către statele membre a unui număr de actiuni din majorarea de capital al BCDMN, după cum urmează, si încheie astfel faza 2 a procesului de subscriere:

- Republica Albania - a subscris si i se alocă 20.000 de actiuni, reprezentând 2 la sută;

- Republica Armenia - a subscris si i se alocă 10.000 de actiuni, reprezentând 1 la sută;

- Republica Azerbaidjan - a subscris si i se alocă 50.000 de actiuni, reprezentând 5 la sută;

- Republica Bulgaria - a subscris si i se alocă 135.000 de actiuni, reprezentând 13,5 la sută;

- Georgia - nu a subscris;

- Republica Elenă - a subscris si i se alocă 165.000 de actiuni, reprezentând 16,5 la sută;

- Republica Moldova - a subscris si i se alocă 10.000 de actiuni, reprezentând 1 la sută;

- România - a subscris la 195.000 de actiuni din majorarea de capital al BCDMN si i se alocă 145.000 de actiuni, echivalentul a 135.000 de actiuni - proportia capitalului său subscris în totalul capitalului subscris imediat anterior majorării de capital - plus 10.000 de actiuni rămase nesubscrise si declarate disponibile pentru alocare, reprezentând 14,5 la sută;

- Federatia Rusă - a subscris si i se alocă 165.000 de actiuni, reprezentând 16,5 la sută;

- Republica Turcia - a subscris si i se alocă 165.000 de actiuni din majorarea de capital al BCDMN, reprezentând 16,5 la sută;

- Ucraina - a subscris si i se alocă 135.000 de actiuni din majorarea de capital al BCDMN, reprezentând 13,5 la sută.

D. Statele membre vor achita Băncii partea plătibilă din majorarea de capital alocată a BCDMN, după cum urmează:

- prima plată de 10% (actiuni achitate integral) din actiunile alocate în anul 2010; si

- restul de 20% din actiunile alocate (actiuni plătibile) în 8 rate anuale succesive egale, prima în 2011 si ultima în 2018. Valoarea fiecărei plăti efective va fi o sumă denominată în USD sau EUR, reprezentând echivalentul sumei datorate pentru fiecare astfel de plată si convertite de către statul membru/statele membre în baza cursului oficial de schimb comunicat de către Fondul Monetar International, valabil pentru ziua imediat precedentă efectuării plătii; data plătii va fi data valutei si, de asemenea, data efectuării transferului sumei datorate în contul BCDMN.

E. În urma majorării capitalului BCDMN:

1. capitalul autorizat total al Băncii este 3 miliarde DST (3.000.000.000 DST) împărtit în 3 milioane (3.000.000) de actiuni cu o valoare nominală de o mie DST (1.000 DST) fiecare;

2. capitalul subscris al Băncii este de două miliarde DST (2.000.000.000 DST), împărtit în două milioane (2.000.000) de actiuni cu o valoare nominală de o mie DST (1.000 DST) fiecare;

3. numărul de actiuni subscris de fiecare membru, precum si procentul din capitalul total subscris si autorizat al Băncii detinut de fiecare membru sunt după cum urmează:

- Republica Albania - 40.000 de actiuni (valoare nominală totală de 40.000.000 DST) - adică doi (2) la sută din capitalul subscris al Băncii si unu si o treime la sută (1,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Armenia - 20.000 de actiuni (valoare nominală totală de 20.000.000 DST) - adică unu (1) la sută din capitalul subscris al Băncii si două treimi de procent (0,67) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Azerbaidjan - 100.000 de actiuni (valoare nominală totală de 100.000.000 DST) - adică cinci (5) la sută din capitalul subscris al Băncii si trei la sută si o treime de procent (3,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Bulgaria - 270.000 de actiuni (valoare nominală totală de 270.000.000 DST) - adică treisprezece si jumătate (13,5) la sută din capitalul subscris al Băncii si nouă la sută (9) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Georgia - 10.000 de actiuni (valoare nominală totală de 10.000.000 DST) -jumătate de procent (0,5) din capitalul subscris al Băncii si o treime de procent (0,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Elenă - 330.000 de actiuni (valoare nominală totală de 330.000.000 DST) - adică saisprezece procente si jumătate (16,5) din capitalul subscris al Băncii si unsprezece la sută (11) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Moldova - 20.000 de actiuni (valoare nominală totală de 20.000.000 DST) - adică unu (1) la sută din capitalul subscris al Băncii si două treimi de procent (0,67) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- România - 280.000 de actiuni (valoare nominală totală de 280.000.000 DST) - adică paisprezece (14) la sută din capitalul subscris al Băncii si nouă plus o treime la sută (9,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Federatia Rusă - 333.000 de actiuni (valoare nominală totală de 330.000.000 DST) - adică saisprezece procente si jumătate (16,5) din capitalul subscris al Băncii si unsprezece la sută (11) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Turcia - 330.000 de actiuni (valoare nominală totală de 330.000.000 DST) - adică saisprezece procente si jumătate (16,5) din capitalul subscris al Băncii si unsprezece la sută (11) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Ucraina - 270.000 de actiuni (valoare nominală totală de 270.000.000 DST) - adică treisprezece si jumătate (13,5) la sută din capitalul subscris al Băncii si nouă la sută (9) din stocul de capital autorizat al Băncii.

F. Consiliul Guvernatorilor autorizează presedintele BCDMN să comunice autoritătilor relevante din statele membre rezultatul majorării capitalului autorizat si subscris al BCDMN, precum si noua structură a actionariatului. Ca urmare a acestei rezolutii, statele membre sunt invitate să întreprindă toate actiunile necesare în vederea asigurării plătii actiunilor alocate în conformitate cu scadentarul aprobat la punctul D.

Adoptată în data de 5 octombrie 2008, în cadrul celei de a 6-a Reuniuni Speciale a Consiliului Guvernatorilor.


*) Traducere.

 

 


ANEXA Nr. 2*)

 

 

BANCA PENTRU COMERT SI DEZVOLTARE A MĂRII NEGRE

 

Presedinte

Domnul Gheorghe Pogea

Guvernator pentru România la BCDMN

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, 70663

 

Cc: Domnul Bogdan Alexandru Drăgoi

Viceguvernator pentru România la BCDMN

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, 70663

 

Cc: Doamna Diana Peligrad Blîndu

Director pentru România la BCDMN

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, 70663

 

Cc: Domnul Stefan Petrescu

Director adjunct pentru România la BCDMN Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti, 70663

 

OCPN 023293

Salonic, 23 februarie 2009

 

Excelente,

În urma aprobării majorării capitalului Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN) în cadrul celei de a 6-a Reuniuni Speciale a Consiliului Guvernatorilor BCDMN în data de 5 octombrie 2008 si în conformitate cu Rezolutia 99 adoptată cu această ocazie (atasată), as dori să înaintez autoritătilor relevante ale statelor membre înstiintarea oficială a BCDMN prin care se certifică, în concordantă cu prevederile art. 4 paragraful 3, art. 5 paragrafele 3, 4(b) si 5 si art. 23 paragraful 2(b) din Acordul de înfiintare a BCDMN, majorarea capitalului autorizat si subscris al BCDMN si structura actionariatului care rezultă de aici.

Capitalul autorizat al BCDMN a fost majorat cu 2 miliarde drepturi speciale de tragere (2.000.000.000 DST), din care 1 miliard DST (1.000.000.000 DST) - împărtit în un milion (1.000.000) de actiuni cu o valoare nominală de una mie DST (1.000) fiecare - a fost oferit spre subscriere si subscris în totalitate de către membrii fondatori.

 

Majorarea capitalului subscris de 1 miliard DST este împărtită în 300 milioane DST capital subscris si vărsat si 700 milioane DST capital nevărsat, dar mobilizabil, după cum urmează:

 

- portiunea din capitalul majorat alocat subscris si vărsat în valoare de 300 milioane DST (30%) se divide astfel:

(i) zece la sută (10%) actiuni plătite în întregime; si

(ii) douăzeci la sută (20%) actiuni plătibile, a căror plată se va efectua prin bilete la ordin care nu sunt negociabile sau purtătoare de dobândă ori alte obligatiuni similare emise de statele membre si denominate în DST;

- portiunea neplătită, dar mobilizabilă, în valoare de 700 milioane DST (70%) din capitalul majorat si alocat se va achita la cerere în conformitate cu art. 6 paragraful 4 din Acordul de înfiintare a BCDMN.

Statele membre vor achita Băncii partea care urmează a fi plătită din majorarea de capital alocată a BCDMN după cum urmează:

- prima plată de 10% (actiuni achitate integral) din actiunile alocate în anul 2010; si

- restul de 20% din actiunile alocate (actiuni plătibile) în 8 rate anuale succesive egale, prima în 2011 si ultima în 2018.

 

Valoarea fiecărei plăti efective va fi o sumă denominată în USD sau EUR, reprezentând echivalentul sumei datorate pentru fiecare astfel de plată si convertite de către statul membru/statele membre în baza cursului oficial de schimb comunicat de Fondul Monetar International, valabil pentru ziua imediat precedentă efectuării plătii; data plătii va fi data valutei si, de asemenea, data efectuării transferului sumei datorate în contul BCDMN. Numărul total de actiuni alocate fiecărui stat membru, precum si cota detinută de fiecare stat membru din capitalul total autorizat si subscris al Băncii, în urma majorării capitalului BCDMN, sunt prezentate în anexa nr. 1.

 

Rezultatul alocării actiunilor pentru majorarea capitalului BCDMN si scadentarul de plată pentru plata actiunilor alocate sunt prezentate în anexa nr. 2.

 

Al dumneavoastră sincer,

Hayrettin Kaplan

(semnătura)


*) Traducere.

 

 


ANEXA Nr. 1*)

la scrisoare

 

Structura actionariatului Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre la data de 6 octombrie 2008

 

Unitatea de cont a Băncii pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre (BCDMN) este reprezentată de drepturile speciale de tragere (denumite DST), asa cum sunt definite prin articolele Acordului Fondului Monetar International (denumit FMI).

Capitalul autorizat al Băncii este 3 miliarde DST (3.000.000.000 DST), împărtit în 3 milioane (3.000.000) de actiuni cu o valoare nominală de o mie DST (1.000 DST) fiecare.

Capitalul subscris al Băncii este de două miliarde DST (2.000.000.000 DST), împărtit în două milioane (2.000.000) de actiuni cu o valoare nominală de o mie DST (1.000 DST) fiecare.

Capitalul subscris al Băncii este în totalitate alocat membrilor fondatori.

Participarea membrilor fondatori la structura actionariatului BCDMN este următoarea:

- Republica Albania - 40.000 de actiuni (valoare nominală totală de 40.000.000 DST) - adică doi (2) la sută din capitalul subscris al Băncii si unu si o treime la sută (1,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Armenia - 20.000 de actiuni (valoare nominală totală de 20.000.000 DST) - adică unu (1) la sută din capitalul subscris al Băncii si două treimi de procent (0,67) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Azerdbaidjan - 100.000 de actiuni (valoare nominală totală de 100.000.000 DST) - adică cinci (5) la sută din capitalul subscris al Băncii si trei la sută si o treime de procent (3,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Bulgaria - 270.000 de actiuni (valoare nominală totală de 270.000.000 DST) - adică treisprezece si jumătate (13,5) la sută din capitalul subscris al Băncii si nouă la sută (9) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Georgia - 10.000 de actiuni (valoare nominală totală de 10.000.000 DST) -jumătate de procent (0,5) din capitalul subscris al Băncii si o treime de procent (0,34) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Elenă - 330.000 de actiuni (valoare nominală totală de 330.000.000 DST) - adică saisprezece procente si jumătate (16,5) din capitalul subscris al Băncii si unsprezece la sută (11) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Moldova - 20.000 de actiuni (valoare nominală totală de 20.000.000 DST) - adică unu (1) la sută din capitalul subscris al Băncii si două treimi de procent (0,67) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- România - 280.000 de actiuni (valoare nominală totală de 280.000.000 DST) - adică paisprezece (14) la sută din capitalul subscris al Băncii si nouă plus o treime la sută (9.34) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Federatia Rusă - 333.000 de actiuni (valoare totală de 330.000.000 DST) - adică saisprezece procente si jumătate (16,5) din capitalul subscris al Băncii si unsprezece la sută (11) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Republica Turcia - 330.000 de actiuni (valoare totală de 330.000.000 DST) - adică saisprezece procente si jumătate (16,5) din capitalul subscris al Băncii si unsprezece la sută (11) din stocul de capital autorizat al Băncii;

- Ucraina - 270.000 de actiuni (valoare totală de 270.000.000 DST) - adică treisprezece si jumătate (13,5) la sută din capitalul subscris al Băncii si nouă la sută (9) din stocul de capital autorizat al Băncii.


*) Traducere.

 

ANEXA Nr. 2*)

 la scrisoare

 

Rezultatul majorării capitalului subscris al BCDMN

 

Structura initială a actionariatului

Participarea la majorarea de capital

Structura totală a actionariatului

Milioane DST

Subscris si vărsat

Răscumpărabil

Toate

%

actiuni

Subscris si vărsat

Răscumpărabil

Toate

%

actiuni

Subscris si vărsat

Răscumpărabil

Toate

% actiuni

Albania

6,0

14,0

20,0

2,0%

6,0

14,0

20,0

2,0%

12,0

28,0

40,0

2,0%

Armenia

3,0

7,0

10,0

1,0%

3,0

7,0

10,0

1,0%

6,0

14,0

20,0

1,0%

Azerbaidjan

15,0

35,0

50,0

5,0%

15,0

35,0

50,0

5,0%

30,0

70,0

100,0

5,0%

Bulgaria

40,5

94,5

135,0

13,5%

40,5

94,5

135,0

13,5%

81,0

189,0

270,0

13,5%

Georgia

3,0

7,0

10,0

1.0%

-

-

-

0,0%

3,0

7,0

10,0

0,5%

Grecia

49,5

115,5

165,0

16,5%

49,5

115,5

165,0

16,5%

99,0

231,0

330,0

16,5%

Moldova

3,0

7,0

10,0

1,0%

3,0

7,0

10,0

1,0%

6,0

14,0

20,0

1,0%

România

40,5

94,5

135,0

13,5%

43,5

101,5

145,0

14,5%

84,0

196,0

280,0

14,0%

Rusia

49,5

115,5

165,0

16,5%

49,5

115,5

165,0

16,5%

99,0

231,0

330,0

16,5%

Turcia

49,5

115,5

165,0

16,5%

49,5

115,5

165,0

16,5%

99,0

231,0

330,0

16,5%

Ucraina

40,5

94,5

135,0

13,5%

40,5

94,5

135,0

13,5%

81,0

189,0

270,0

13,5%

TOTAL:

300,0

700,0

1.000,0

100%

300,0

700,0

1.000,0

100%

600,0

1.400,0

2.000,0

100%


*) Traducere.


 

milioane DST

Plata cotei de participare la capitalul subscris al BCDMN Subscriere nouă

 

Stat membru

Actiuni

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Total

Albania

2,00%

2,000

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

6,00

Armenia

1,00%

1,000

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

6,00

Azerbaidjan

5,00%

5,000

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

1,250

15

Bulgaria

13,50%

13,500

3,375

3,375

3,375

3,375

3,375

3,375

3,375

3,375

40,50

Georgia

0,00%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

Grecia

16,50%

16,500

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

49,50

Moldova

1,00%

1,000

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

3,00

România

14,50%

14,500

3,625

3,625

3,625

3,625

3,625

3,625

3,625

3,625

43,50

Rusia

16,50%

16,500

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

49,50

Turcia

16,50%

16,500

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

4,125

49,50

Ucraina

13,50%

13,500

3,375

3,375

3,375

3,375

3,375

3,375

3,375

3,375

40,50

Nealocate

0,00%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

TOTAL:

100%

100,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

300,00

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea majorării capitalului detinut de România la Banca pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea majorării capitalului detinut de România la Banca pentru Comert si Dezvoltare a Mării Negre si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 554.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează conditiile în care fortele armate ale României, denumite în continuare forte armate, participă la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român.

Art. 2. - (1) Misiunile si operatiile la care participă fortele armate în afara teritoriului statului român sunt:

a) de apărare colectivă în cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau de asigurare a securitătii statelor membre ale Uniunii Europene;

b) de răspuns la crize;

c) de pace;

d) de asistentă umanitară.

(2) Misiunile si operatiile prevăzute la alin. (1) pot fi desfăsurate sub mandatul Organizatiei Natiunilor Unite sau al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa, sub conducerea Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, precum si în cadrul unor coalitii.

(3) Misiunile si operatiile prevăzute la alin. (1) lit. d) se pot desfăsura si la solicitarea statului afectat.

Art. 3. - (1) Fortele armate pot participa la misiunile si operatiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în conditiile legii si potrivit obligatiilor asumate de România prin tratate.

(2) Fortele armate participă la misiunile si operatiile prevăzute la art. 2 alin. (1) cu structurile si personalul necesar îndeplinirii obiectivelor asumate, precum si cu armamentul, tehnica si echipamentele corespunzătoare.

(3) în vederea pregătirii si participării la misiunile si operatiile prevăzute la art. 2 alin. (1), fortele armate pot lua parte la exercitii, antrenamente, ceremoniale si alte activităti conexe organizate în tară si în afara teritoriului statului român.

 

CAPITOLUL II

Planificarea, trimiterea si retragerea în/din misiuni si operatii ale fortelor armate

 

Art. 4. - (1) La propunerea Ministerului Apărării Nationale, Consiliul Suprem de Apărare a Tării analizează si hotărăste, până la data de 30 iunie a fiecărui an, fortele armate ce pot fi puse la dispozitie în anul următor, în vederea participării la misiunile si operatiile prevăzute la art. 2 alin. (1).

(2) Propunerea de participare la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român cuprinde si estimarea costurilor aferente.

Art. 5. - În baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării, Guvernul prevede în proiectul de buget pentru anul următor fondurile financiare necesare pregătirii si participării fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român.

Art. 6. - La aparitia unor situatii neprevăzute care necesită participarea cu forte armate suplimentare la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român, bugetele institutiilor trimitătoare se rectifică în mod corespunzător, conform legii.

Art. 7. - (1) Trimiterea fortelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile si operatiile prevăzute la art. 2 alin. (1), în conditiile prevăzute la art. 2 alin. (3) si art. 3 alin. (1), se aprobă, la propunerea primului-ministru, de către Presedintele României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării. Presedintele României informează Parlamentul în termen de 5 zile cu privire la decizia luată, iar dacă Parlamentul este în vacantă, la începerea sesiunii ordinare sau extraordinare, după caz.

(2) în situatia în care trimiterea fortelor armate în afara teritoriului statului român în misiunile si operatiile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu se face în baza unui tratat international la care România este parte, precum si în situatia în care trimiterea se face la solicitarea unui stat în vederea desfăsurării unei misiuni sau operatii neprevăzute la art. 2 alin. (1), Presedintele României solicită aprobarea Parlamentului.

(3) Pentru situatii neprevăzute, la solicitarea organizatiilor internationale cu vocatie în domeniul securitătii sau a unor parteneri strategici, ministrul apărării nationale poate trimite în misiune individuală în afara teritoriului national observatori/monitori, consilieri si instructori militari, personal de stat major si de specialitate, după consultarea prealabilă a Ministerului Afacerilor Externe, fără a se depăsi limitele numerice ale pachetului de forte aprobat anual de Consiliul Suprem de Apărare a Tării.

(4) în situatiile prevăzute la alin. (3), ministrul apărării nationale informează Consiliul Suprem de Apărare a Tării în termen de 5 zile.

(5) în situatia schimbării fundamentale a împrejurărilor în care fortele armate au fost trimise în misiunile si operatiile prevăzute la art. 2 alin. (1), acestea pot fi retrase în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2). În vederea fundamentării propunerii de retragere, Consiliul Suprem de Apărare a Tării dispune măsurile necesare pentru consultarea aliatilor, partenerilor sau organizatiilor internationale sub egida cărora se desfăsoară misiunile si operatiile.

(6) Guvernul informează Parlamentul despre situatia participării fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român, semestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 8. - (1) Trimiterea fortelor armate în afara teritoriului statului român la activitătile prevăzute la art. 3 alin. (3) se aprobă de ministrul apărării nationale.

(2) Trimiterea fortelor armate la exercitii sau antrenamente organizate în afara teritoriului statului român, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (3), se aprobă de:

a) ministrul apărării nationale, la propunerea sefului Statului Major General, pentru pregătirea fortelor armate pe teritoriul statelor membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si Uniunii Europene, statelor membre ale Parteneriatului pentru Pace sau statelor cu care România a încheiat acorduri în domeniu;


b) ministrul apărării nationale, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe, pentru alte situatii decât cele prevăzute la lit. a).

Art. 9. - Pe timpul participării la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român, fortele armate aplică regulile de angajare specifice misiunilor sau operatiilor respective, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Întelegeri tehnice si transferul de autoritate

 

Art. 10. - (1) în vederea stabilirii elementelor de detaliu privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în cadrul unor forte internationale sau în cadrul unor unităti ale altor state, structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Nationale încheie întelegeri tehnice.

(2) Procedura de încheiere a întelegerilor tehnice se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. - (1) Transferul de autoritate se realizează de către Ministerul Apărării Nationale, prin Statul Major General, si reprezintă actiunea prin care România predă controlul, la nivel operational si/sau tactic, al fortelor sale participante într-o anumită misiune sau operatie comandantului/comandamentului care conduce misiunea sau operatia respectivă.

(2) Pe timpul îndeplinirii misiunilor si operatiilor în afara teritoriului statului român, fortele armate pot avea sub control operational si/sau tactic unităti ori subunităti ale fortelor armate străine, în conditiile prevăzute în transferul de autoritate efectuat între fortele armate străine si comandantul/comandamentul fortelor armate române.

(3) Fortele armate participante la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român execută ordinele comandantului fortei căruia i se subordonează, potrivit întelegerilor stabilite la efectuarea transferului de autoritate, cu respectarea prevederilor dreptului international si ale regulilor de angajare.

Art. 12. - (1) în situatia în care un militar român primeste un ordin, o directivă ori un consemn de la autoritătile ierarhic superioare ale misiunii sau operatiei, care contravine normelor de drept international, regulilor de angajare ori obiceiurilor războiului, refuză executarea acestuia.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), militarul român informează de îndată autoritătile ierarhic superioare române si urmează instructiunile primite de la acestea.

Art. 13. - Participantilor la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român le sunt interzise desfăsurarea de activităti economice, altele decât cele necesare sustinerii logistice, precum si orice interventie în afacerile interne ale statului pe teritoriul căruia actionează care ar depăsi mandatul încredintat.

 

CAPITOLUL IV

Selectionarea, încadrarea si unele drepturi ale personalului

 

Art. 14. - (1) încadrarea structurilor prevăzute la art. 3 alin. (2) care urmează a fi puse la dispozitie pentru misiunile si operatiile prevăzute la art. 2 alin. (1) se face, de regulă, cu personal profesionalizat.

(2) Selectionarea personalului si stabilirea duratei participării acestuia la misiunile si operatiile prevăzute la art. 2 alin. (1) se fac pe baza criteriilor si metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 15. - (1) Fortele armate participă la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român cu personal militar iar, la nevoie, si cu personal civil propriu.

(2) În cazul în care Ministerul Apărării Nationale nu dispune de personal militar sau civil specializat în domenii specifice, necesar participării la misiuni si operatii, acesta poate selectiona rezervisti voluntari ori salariati civili, care vor fi încadrati potrivit statelor de organizare.

(3) Pe durata pregătirii si desfăsurării misiunilor si operatiilor, contractele individuale de muncă sau raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (2) se suspendă.

(4) Pe durata suspendării contractelor individuale de muncă sau a raporturilor de serviciu ale personalului civil selectionat, pentru posturile rămase disponibile pot fi încadrate alte persoane, cu contract de muncă pe durată determinată sau numite pe o durată determinată, în conditiile legii.

Art. 16. - (1) Personalul militar si civil participant la misiunile si operatiile prevăzute la art. 2 alin. (1) beneficiază, pe durata acestora, de:

a) un concediu de odihnă suplimentar, de 2,5 zile pentru fiecare lună de prezentă în zona de operatii, cu posibilitatea de a fi efectuat si pe timpul executării misiunii, în tara de dislocare, în zona de dislocare sau în România, în functie de situatia de securitate din zonă; acordarea si efectuarea concediului de odihnă suplimentar se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Apărării Nationale;

b) drepturi salariale asigurate potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) decontarea cheltuielilor de transport pentru o călătorie în tară si retur, la fiecare 6 luni de participare la misiune sau operatie, cu exceptia cazurilor în care cheltuielile au fost suportate de către organismele internationale sub egida cărora se execută misiunea sau operatia respectivă.

(2) Personalul participant la activitătile prevăzute la art. 3 alin. (3) beneficiază de drepturile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, potrivit legii.

(3) Pe perioada participării la misiunile si operatiile prevăzute la art. 2 alin. (1), cuantumul brut al soldelor/salariilor lunare, inclusiv sporuri, compensatii, prime, indemnizatii si alte drepturi, acordate potrivit actelor normative în vigoare personalului încadrat în institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională, nu poate fi diminuat.

Art. 17. - Pentru merite deosebite, acte de curaj, eroism si devotament, personalului participant la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român i se pot conferi decoratii, potrivit prevederilor legale.

Art. 18. - (1) Personalul participant la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român are dreptul la despăgubiri pentru cazuri de invaliditate sau deces în conditiile si cuantumurile prevăzute de lege.

(2) în caz de deces, despăgubirile se acordă celor îndreptătiti, potrivit legii.

(3) Personalul evacuat medical în spitale din străinătate si însotitorii acestuia beneficiază de drepturile de diurnă stabilite pentru misiunea sau operatia respectivă. Cheltuielile de spitalizare sunt în sarcina Ministerului Apărării Nationale.

(4) Personalul evacuat medical în spitale din străinătate poate fi vizitat de sot si rudele de gradul I, câte 5 zile, după internare si la fiecare lună de spitalizare, cu suportarea cheltuielilor de către Ministerul Apărării Nationale, în conditiile stabilite pentru personalul trimis în misiune temporară în străinătate.


 

CAPITOLUL V

Aspecte financiare

 

Art. 19. - (1) Fondurile necesare participării fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele institutiilor trimitătoare.

(2) Din fondurile prevăzute la alin. (1) se suportă cheltuielile determinate de pregătirea misiunii sau operatiei si executarea acesteia în zona de operatii, astfel:

a) dislocarea fortelor armate din garnizoana de dispunere de bază de pe teritoriul statului român în zona de responsabilitate din cadrul misiunii sau operatiei, precum si repatrierea acestora;

b) unele achizitii de bunuri, lucrări si servicii necesare misiunilor sau operatiilor, precum si realizarea nivelului de operativitate, solicitat de tipul de misiune sau operatie;

c) cheltuieli de operare si sprijin logistic necesare îndeplinirii misiunilor si operatiilor;

d) selectionarea, vizita medicală, testarea, pregătirea, rotirea personalului, efectuarea concediului suplimentar, însotirea esaloanelor de transport si controalele efectuate în zona de misiune sau operatie, în conditiile stabilite de Ministerul Apărării Nationale, precum si în cele prevăzute în reglementările specifice fiecărei activităti;

e) încheierea contractelor de asigurare pentru personal si, după caz, pentru tehnică;

f) evacuarea medicală a personalului care nu poate fi tratat în unitătile sanitare din teatrul de operatii si asigurarea transportului însotitorilor acestora;

g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, însotirea si înhumarea personalului decedat, precum si îndeplinirea formalitătilor specifice;

h) despăgubirea tertilor pentru pagube produse pe timpul îndeplinirii misiunilor sau operatiilor;

i) alte cheltuieli specifice, inclusiv cele destinate activitătilor necesare dezvoltării relatiilor cu autoritătile locale si populatia civilă, asigurarea activitătilor de protocol, desfăsurarea activitătilor informativ-operative, precum si efectuarea despăgubirilor cu titlu de favoare în conditiile în care nu există o obligatie din partea statului român.

(3) în situatiile prevăzute la art. 6, achizitiile de tehnică si echipament prevăzute la alin. (2) pot fi derulate în regim de urgentă, prin derogare de la prevederile legale care reglementează domeniul achizitiilor publice, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 20. - Finantarea cheltuielilor determinate de participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român se realizează în conditiile legii, potrivit metodologiei stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 21. - (1) Contabilitatea valorilor materiale si bănesti se organizează si se conduce potrivit legislatiei române si normelor specifice stabilite de Ministerul Apărării Nationale. În anumite situatii, stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale, justificarea cheltuielilor prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. i) se poate face pe baza unui proces-verbal, întocmit de o comisie numită prin ordin de zi pe unitate, document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

(2) Normele de înzestrare si de consum specifice, precum si metodologiile de aplicare a acestora se aprobă pentru fiecare teatru de operatii, prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 22. - (1) Bunurile aflate în dotarea fortelor armate, distruse, degradate sau pierdute pe timpul executării misiunilor si operatiilor în afara teritoriului statului român, se scad din evidenta contabilă, potrivit prevederilor legale si procedurilor aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.

(2) Bunurile a căror aducere în tară costă mai mult decât valoarea de inventar actualizată a acestora pot fi valorificate ori donate autoritătilor/comunitătilor locale sau organizatiilor neguvernamentale din zona de operatii, în conformitate cu normele stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si bunurilor aflate în gestiunea misiunilor permanente care îsi încetează activitatea, în situatia în care nu sunt solicitate pentru a fi transmise fără plată la alte institutii publice.

(4) Sumele obtinute din valorificarea bunurilor prevăzute la alin. (2) si (3) vor fi retinute integral de institutiile publice din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională ca venituri proprii si vor fi folosite pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital.

Art. 23. - (1) Pentru achizitia de bunuri, lucrări si servicii, în afara teritoriului statului român, necesare îndeplinirii misiunilor si operatiilor de către fortele armate, persoanele împuternicite, în conditiile legii, de ministrul apărării nationale sunt abilitate să încheie contracte si, respectiv, să efectueze plăti în valută. În situatia în care motivele de securitate, necesitătile operative sau uzantele locale nu permit aplicarea legislatiei nationale, prin derogare de la prevederile legale ce reglementează domeniul achizitiilor publice, achizitia de bunuri, lucrări si/sau servicii se face în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale, fondurile necesare asigurându-se, dacă este cazul, în numerar.

(2) Pentru executarea unor servicii necesare misiunilor si operatiilor se pot angaja persoane din zona de dislocare, potrivit prevederilor alin. (1), pe bază de contract, cu plata unor sume negociate în conformitate cu reglementările institutiilor trimitătoare.

(3) în functie de cerinte, pot fi selectionate si persoane care nu au cetătenia română, din tară sau din străinătate, care au cunostintele necesare asigurării unor servicii în teatrele de operatii. Drepturile si obligatiile acestora se stabilesc prin contracte de prestări servicii.

Art. 24. - (1) Plata obligatiilor financiare ale fortelor armate se efectuează în valuta acceptată în zona de dislocare, în numerar sau prin conturi în valută, deschise la unităti bancare, potrivit legii.

(2) Valoarea în lei a cheltuielilor în valută se actualizează în functie de evolutia cursului valutar stabilit de Banca Natională a României la data efectuării plătii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 25. - La iesirea si intrarea din/în tară a fortelor armate participante la misiuni si operatii, precum si la activitătile prevăzute la art. 3 alin. (3), în afara teritoriului statului român, autoritatea vamală română îndeplineste formalitătile vamale necesare, în procedură simplificată, stabilită prin ordin apartinând conducătorului Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 26. - Drepturile de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere si transport ale personalului militar si civil participant la misiunile si operatiile prevăzute la art. 2 alin. (1), precum si ale celui care execută misiuni în zona de operatii, în sprijinul fortelor armate dislocate, în conformitate cu specificul fiecărui tip de misiune sau operatie, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


Art. 27. - Dispozitiile prezentei legi se aplică tuturor institutiilor publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională. Competentele ministrului apărării nationale, stabilite prin prezenta lege, sunt îndeplinite, după caz, de conducătorii institutiilor respective.

Art. 28. - Capitolul II “Reglementări specifice personalului din institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională” din anexa nr. VII “Familia ocupatională de functii bugetare «apărare, ordine publică si sigurantă natională» la Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 45, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru personalul aeronautic definit de statut, care participă la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român, prevederile art. 35-44 se aplică în mod corespunzător.”

2. Titlul sectiunii a 9-a va avea următorul cuprins:

“SECTIUNEA a 9-a

Salarizarea si alte drepturi bănesti ale personalului din institutiile publice de apărare, ordine publică si sigurantă natională care participă la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român”

3. La articolul 77, părtile introductive ale alineatelor (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

“(1) Personalul militar care participă la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:

(3) Personalul civil care participă la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român beneficiază de următoarele drepturi salariale:”.

4. La articolul 93, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru drepturile salariale acordate personalului care participă la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român, stabilite potrivit art. 77 din prezenta anexă, precum si pentru drepturile reglementate în sectiunile a 4-a si a 5-a din prezenta anexă nu se aplică reglementările care limitează suma sporurilor, compensatiilor, indemnizatiilor si a altor drepturi salariale acordată atât individual, cât si cumulat la nivelul fiecărui ordonator de credite.”

Art. 29. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 42/2004 privind participarea fortelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 121.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 580.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sectiilor de obstetrică si neonatologie ale Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Oradea”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 190 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sectiilor de obstetrică si neonatologie ale Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Oradea”, cu caracteristicile principale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din împrumuturile acordate de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si de Banca Europeană de Investitii, asigurate conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Răzvan Murgeanu,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 605.

 

ANEXĂ

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Reabilitarea sectiilor de obstetrică si neonatologie ale Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Oradea”

 

Titular: Ministerul Sănătătii, prin Unitatea de management a proiectelor Băncii Mondiale - APL2

Beneficiar: Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea

Amplasament: Str. Clujului nr. 50, Oradea, judetul Bihor

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

10.890*)

(în preturi la data de 18 aprilie 2011; 1 euro = 4,0869 lei),

 

 

din care:

 

 

- constructii + montaj

mii lei

6.372

Capacităti:

 

 

- suprafata construită totală a etajelor reabilitate din corpurile B1 + B2

m2

3.406,20

- suprafata utilă

m2

3.042,75

- număr de paturi în zona reabilitată

buc.

102

Durata de realizare a investitiei

luni

6

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic în conformitate cu prevederile Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din împrumuturile acordate de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si de Banca Europeană de Investitii, asigurate conform prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările si completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici în sectorul vegetal nr. 71.478 din 9 iunie 2011,

având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003,

în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării agricultură ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, rurale nr. 17/2011 privind aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătătirea calitătii produselor agricole în sectorul de Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 147.

 

ANEXA

(Anexa la Ordinul nr. 17/2011)

 

Dimensiunea exploatatiei

% diferentă*)

Sanctiunea aplicată

- % -

Productia vegetală - suprafete în conversie

0,3-5 ha

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

5-20 ha

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

20-50 ha

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

50-100 ha

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

Peste 100 ha

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

Cresterea animalelor în conversie

Păsări

sub 500 de capete

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

peste 500 de capete

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

Bovine

sub 20 de capete

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

peste 20 de capete

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

Ovine/Caprine

sub 20 de capete

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

21-100 de capete

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

peste 100 de capete

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

Apicultură

0-50 de familii

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

51-100 de familii

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

peste 100 de familii

3-10%

5%

 

10-15%

10%

 

15-20%

15%

 

*) % diferentă se stabileste ca fiind raportul dintre diferenta dintre suprafata/numărul de animale/păsări/familii de albine solicitat/ă si suprafata/numărul de animale/păsări/familii de albine determinat/ă raportată la suprafata/numărul de animale/păsări/familii de albine determinat/ă înmultit cu 100.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.042 din 16 iunie 2011

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 556 din 15 iunie 2011

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 6.963 din 16 iunie 2011 al Ministerului Sănătătii si nr. 2.231 din 15 iunie 2011 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 si nr. 384 bis din 1 iunie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa 1, la capitolul III, litera C, la nota 7, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Pentru evaluarea clinică si paraclinică, prescrierea tratamentului si urmărirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, casele de asigurări de sănătate decontează pentru un bolnav cu una sau mai multe afectiuni cronice o consultatie lunară, iar prescriptia/prescriptiile medicală/medicale aferentă/aferente pot fi eliberate pentru 30, 60 sau 90 de zile.”

2. În anexa 1, la capitolul III, litera C, la nota 7, punctul 2 se abrogă.

3. În anexa 1, la capitolul III, la finalul literei D se introduce o notă cu următorul cuprins:

NOTĂ:

Pentru afectiunile cronice din anexa 39A: diabet zaharat tip II, epilepsie, boala Parkinson, poliartrită reumatoidă, pentru evaluarea clinică si paraclinică, prescrierea tratamentului si urmărirea evolutiei bolnavilor cu aceste afectiuni cronice, casele de asigurări de sănătate decontează o consultatie si prescriptia/prescriptiile medicală/medicale o dată la 3 luni, în baza aprobării comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, după caz.”

4. În anexa 1, la capitolul III, la litera E, nota 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“NOTA 3:

Pentru bolnavii cu afectiuni acute/subacute consultatia la domiciliu se acordă în aceleasi conditii ca si la cabinetul medical.”

5. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a) punctul 6 subpunctul 6.2, ultima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

“la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

 

Nr. puncte de decontat = număr de puncte realizate x 

(număr de asigurati înscrisi - 2.200)

 x 0,5

număr persoane asigurate înscrise

 

6. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a) punctul 6 subpunctul 6.4, ultima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

“la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

 

Nr. puncte de decontat = număr de puncte realizate x

(număr de asigurati înscrisi - 2.200)

 x 0,5

număr persoane asigurate înscrise

 

7. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (2), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) Serviciile cuprinse la cap. III lit. B pct. 2 lit. c), lit. B pct. 7, lit. D (cu exceptia prevederilor de la notă) si lit. G (cu exceptia consultatiei pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces) din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata percapita.

8. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) Numărul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este:

- consultatie la domiciliu - 15 puncte;

- consultatie la cabinet - 5,5 puncte;


- serviciu medical - dacă s-a eliberat certificat constatator de deces - 5,5 puncte;”.

9. În anexa 2, la articolul 1 alineatul (3), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) Serviciile cuprinse la cap. I, cap. II si cap. III lit. A, lit. B pct. 1, pct. 2 lit. a) si b) si pct. 3-6, lit. C, lit. D - pentru consultatiile cuprinse în notă, lit. E si G - numai consultatia pentru care s-a eliberat certificatul constatator de deces din anexa 1 la ordin sunt incluse în plata pe serviciu medical.”

10. În anexa 3, la articolul 8 punctul 2) litera b), ultima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

“la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

 

Nr. puncte per capita de decontat = număr de puncte realizate x

(număr de asigurati înscrisi - 2.200)

 x 0,5

număr persoane asigurate înscrise

 

 

11. În anexa 3, la articolul 8 punctul 2) litera d), ultima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

“la care se adaugă suplimentar un număr de puncte care se calculează astfel:

 

Nr. puncte per capita de decontat = număr de puncte realizate x

(număr de asigurati înscrisi - 2.200)

 x 0,5

număr persoane asigurate înscrise

 

12. În anexa 16, la capitolul I litera B, la punctul 2, litera m) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,m) - biopsie de vilozităti coriale***) 900,00”.

13. În anexa 16, la capitolul I, litera B, la punctul 2, ***) se modifică si va avea următorul cuprins:

“***) Biopsia de vilozităti coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină fetală; în tarifele aferente acestora este inclusă si prelucrarea probelor prelevate - analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13, 18, 21, X si Y pentru diagnosticarea sindromului Down, Edwards, Pătau, a sexului fetal si anomalii numerice a cromozomilor sexuali”.

14. În anexa 30, la articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care o factură nu este validată în sensul în care nu se acordă viza «bun de plată», casa de asigurări de sănătate este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) să comunice furnizorului, în scris, motivele neavizării, acordând furnizorului un termen de 5 zile lucrătoare pentru remedierea eventualelor erori.”

15. În anexa 31, la articolul 6, litera k) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,k) să aducă la cunostinta furnizorilor de medicamente, prin publicare zilnică pe pagina web proprie, situatia fondurilor trimestriale/lunare aprobate si a fondurilor disponibile de la data publicării până la sfârsitul trimestrului/lunii în curs pentru eliberarea medicamentelor; comunicarea acestor informatii se face în mod unitar la nivelul tuturor caselor de asigurări de sănătate;”.

16. În anexa 31, la articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care o factură nu este validată în sensul în care nu se acordă viza «bun de plată», casa de asigurări de sănătate este obligată ca în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) să comunice furnizorului, în scris, motivele neavizării, acordând furnizorului un termen de 5 zile lucrătoare pentru remedierea eventualelor erori.”

17. În anexa 40, punctul 1 se abrogă.

18. În anexa 40, punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“6. În situatia în care furnizorii utilizează un alt program informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

RECTIFICĂRI

 

La Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei “Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 599, în loc de: “... În conditiile sectiunii a 2-a a cap. V... “se va citi: “... În conditiile sectiunii a 2-a a cap. IV...”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.