MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 429/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 429         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 iunie 2011

 

SUMAR

 


LEGI SI DECRETE

 

98. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

557. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

106. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 

565. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 

115. - Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

574. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

118. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privata a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

577. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

555. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind conservarea biodiversitătii si a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Conventia privind protectia Mării Negre împotriva poluării, semnată la Bucuresti la 21 aprilie 1992

 

556. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

38. - Hotărâre cu privire la Cartea Albă intitulată “Foaie de parcurs pentru un spatiu european unic al transporturilor - către un sistem de transport competitiv si eficient din punctul de vedere al resurselor” COM (2011) 144 final

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

577. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

593. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului

 

594. - Hotărâre privind donarea unor bunuri mobile apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, Oficiul National pentru Cultul Eroilor, către Ministerul Apărării al Republicii Franceze, Directia Necropolelor de Război si a Înaltelor Locuri de Memorie Natională, respectiv către Primăria Localitătii Perkupa, Regiunea Borsod-Abauj-Zemplen, Republica Ungară

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

68. - Decizie privind numirea domnului Lucaciu Marcel-Sorin în functia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

409. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale TRUST BROKERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

412. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale CONSTANTINESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

413. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95 din 2 septembrie 2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 3 septembrie 2009, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în situatiile prevăzute la art. 97 alin. (1) din Constitutia României, republicată, data alegerilor va fi stabilită, prin hotărâre, si adusă la cunostinta publică de Guvern în cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit vacanta functiei.”

2. La articolul I punctul 19, alineatul (3) al articolului 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Cu cel putin 15 zile înaintea datei alegerilor, macheta buletinului de vot se prezintă de Regia Autonomă «Monitorul Oficial» membrilor Biroului Electoral Central. Operatiunea de prezentare a buletinului de vot se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toate persoanele prezente. Eventualele obiectii se formulează pe loc, obiectiile ulterioare nemaifiind luate în considerare. Membrii Biroului Electoral Central trebuie să solicite Regiei Autonome «Monitorul Oficial» modificarea machetei si tipărirea corectă a buletinelor de vot, dacă numele si prenumele candidatilor, ordinea de înscriere a acestora, precum si semnele electorale sunt incorect imprimate ori nu sunt vizibile.”

3. La articolul I punctul 25, litera a) a alineatului (1) al articolului 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) ale electoratului - de a primi informatii corecte, astfel încât să îsi poată exercita dreptul de vot în cunostintă de cauză;”.

4. La articolul I punctul 26, alineatul (3) al articolului 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete cu continut electoral făcute pe stradă.”

5. La articolul I punctul 27, alineatul (1) al articolului 193 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 193. - (1) Birourile electorale judetene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si biroul electoral pentru sectiile de votare din străinătate veghează la corecta desfăsurare a campaniei electorale, solutionând, prin decizii, plângerile cu privire la campania electorală. Decizia se aduce la cunostinta publică prin afisare la loc vizibil la sediul biroului electoral emitent.”

6. La articolul I punctul 28, alineatele (5), (10) si (11) ale articolului 194 se modifică si vor avea următorul cuprins:

(5) în ziua votării activitatea biroului electoral al sectiei de votare începe la ora 6,00. Presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în prezenta celorlalti membri si, după caz, a persoanelor acreditate, verifică urnele, copiile listelor electorale permanente, buletinele de vot si stampilele, consemnând la pct. e) si i) din procesul-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1) numărul buletinelor de vot primite, respectiv numărul stampilelor cu mentiunea «VOTAT» primite. Pe măsură ce deschide pachetele sigilate, presedintele asigură aplicarea stampilei de control pe ultima pagină a fiecărui buletin de vot din acestea. După încheierea acestor operatiuni, presedintele închide si sigilează urnele prin aplicarea stampilei de control pe toate deschizăturile acestora, cu exceptia fantei prin care se introduc buletinele de vot. Lipsa unor buletine de vot se consemnează la pct. j) al procesului-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1).

............................................................................

(10) În afară de membrii biroului electoral al sectiei de votare, de candidati si de persoanele acreditate, nicio altă persoană nu poate stationa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot mai mult decât timpul necesar pentru votare.

(11) Pe durata votării se interzice membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanelor însărcinate cu mentinerea ordinii, persoanelor acreditate si operatorilor de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societătilor comerciale ori organizatiilor neguvernamentale să poarte ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală.”

7. La articolul I punctul 28, alineatele (8) si (16) ale articolului 195 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(8) Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însotitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al sectiei de votare sau al candidatilor.

............................................................................

(16) În timpul suspendării, urnele de votare, stampilele, buletinele de vot si celelalte documente si materiale ale biroului electoral al sectiei de votare vor rămâne sub pază permanentă, în timpul suspendării nu poate părăsi sala de votare mai mult de jumătate din numărul membrilor biroului electoral al sectiei de votare în acelasi timp. Candidatii si persoanele acreditate care asistă la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare în acest timp.”

8. La articolul I punctul 29, litera c) a alineatului (1) al articolului 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) stabileste numărul alegatorilor înscrisi în copia listei electorale permanente; este interzis, cu exceptia prevăzută la art. 195 alin. (6), sub sanctiunea legii, ca pe aceste documente să existe stersături, modificări sau completări; rezultatul numărării se va înscrie la pct. a) din procesul-verbal prevăzut la art. 21 alin. (1);”.

9. La articolul I, după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 321, cu următorul cuprins:

“321. La articolul 24, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale reprezentate în Consiliul Minoritătilor Nationale si de candidatii care au participat la alegeri, în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării; cererea trebuie motivată si însotită de dovezile pe care se întemeiază.»“

10. La articolul I punctul 35, partea introductivă si literele e), r) si t) ale articolului 261 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 261. - Constituie contraventii, dacă acestea nu constituie infractiuni, următoarele fapte:

............................................................................

e) necomunicarea către judecătorii si către Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date a modificărilor operate în exemplarul listei electorale permanente existente la primărie;

............................................................................

r) refuzul de a înmâna buletinul de vot si stampila cu mentiunea «VOTAT» alegătorului care a semnat în copia de pe lista electorală permanentă sau, după caz, în tabelul electoral; înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze pentru primirea acestora în copia de pe lista electorală permanentă sau în tabelul electoral în care este înscris; nerespectarea dispozitiilor art. 195 alin. (8) privind prezenta altor persoane în cabina de vot;

............................................................................

t) purtarea pe durata votării de către membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanele însărcinate cu paza, persoanele acreditate sau de către operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice sau ai societătilor comerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale de ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală;”.

11. La articolul I punctul 35, după litera aa) a articolului 261 se introduc două noi litere, literele ab) si ac), cu următorul cuprins:

,,ab) nerespectarea dispozitiilor art. 194 alin. (4); ac) nerespectarea dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. c).”

12. La articolul I punctul 35, alineatul (1) si litera b) a alineatului (2) ale articolului 262 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 262. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 261 lit. b), c), d), e), g), j), k), I), m), o), p), s), t), u), v), z), ab) si ac) se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, cele de la lit. f), h), q), t), w), x) si aa), cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), i), n), r), s) si y), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.

............................................................................

b) presedintele biroului electoral judetean, biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti sau al biroului electoral pentru sectiile de votare din străinătate, pentru faptele prevăzute la art. 261 lit. j), p), s), ab) si ac);”.

13. La articolul I punctul 35, alineatul (1) al articolului 263 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 263. - (1) împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de vot sau de a fi ales se pedepseste cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.”

14. La articolul I punctul 35, articolul 2610 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2610. - Bunurile si banii destinati sau folositi la săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 261 sau a infractiunilor prevăzute la art. 263-268 ori rezultate din comiterea acestora se confiscă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 98.

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui României si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 557.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă.

(2) Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă.

(3) în cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către un întreprinzător persoană fizică, în conditiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică.”

2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în conditiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie si la contractul individual de muncă.”

3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Anterior începerii activitătii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează si în registrul general de evidentă a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.”

4. La articolul 4, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde si clauze cu privire la:

a) calificarea pe care urmează să o dobândească ucenicul;

b) numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;

c) locul/locurile în care se desfăsoară activitatea de formare profesională;

d) durata necesară pregătirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de muncă;

e) alte clauze potrivit legii.”

5. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările si completările ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de muncă si:

a) persoana fizică autorizată, dacă face dovada că prestează de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizată;

b) întreprinderea familială, prin reprezentantul acesteia, dacă face dovada că prestează de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familială.

(2) Persoana fizică autorizată si întreprinderea familială pot organiza ucenicie la locul de muncă pentru maximum 3 ucenici care se pregătesc concomitent si numai pentru nivelul 1 de calificare, potrivit dispozitiilor legale.

(3) Persoana fizică autorizată sau, după caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregăteste ucenici având în acelasi timp si calitatea de coordonator de ucenicie.

(4) Dispozitiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă sunt aplicabile si în cazul raporturilor de muncă ale ucenicilor încadrati de asociatiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.”

6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Durata contractului de ucenicie la locul de muncă nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mică de 12 luni.”

7. La articolul 7, alineatele (7) si (8) se abrogă.

8. La articolul 8, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) La încheierea contractului de ucenicie, părtile pot conveni ca, la încetarea acestuia, activitatea să poată continua prin încheierea unui contract individual de muncă pentru exercitarea ocupatiei în care ucenicul va fi calificat.”

9. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - În vederea formării profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia să asigure ucenicului accesul la pregătire teoretică si practică, precum si toate conditiile necesare astfel încât coordonatorul de ucenicie să îsi îndeplinească sarcinile în ceea ce priveste formarea ucenicului.”

10. Capitolul IV “Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie”, cuprinzând articolele 11-13, se abrogă.

11. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Pregătirea ucenicului se desfăsoară în locuri de muncă care să permită dobândirea tuturor competentelor prevăzute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregătire profesională.

(2) Este interzisă utilizarea ucenicilor la prestarea altor activităti si/sau exercitarea altor atributii în afara celor care au ca obiect pregătirea teoretică si practică conform contractului de ucenicie la locul de muncă.”

12. Articolul 16 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Angajatorul are obligatia de a organiza evaluarea pregătirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, si de a suporta costurile evaluării si certificării formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.

(2) Evaluarea si certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind competentele obtinute în sistem nonformal si informai.

(3) în cazul în care ucenicul nu a obtinut competentele profesionale specifice programului de formare prin ucenicie, în conditiile alin. (1), evaluarea acestuia se mai poate face o singură dată, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii.

(4) în situatia prevăzută la alin. (3), contractul de ucenicie la locul de muncă se poate prelungi, în mod corespunzător, cu cel mult 60 de zile.”


13. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:

“Art. 161. - Ucenicul are următoarele obligatii:

a) de a se forma profesional în scopul obtinerii Certificatului de competente profesionale, corespunzător tuturor competentelor profesionale specifice acelei ocupatii sau calificări, în conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregătire profesională;

b) de a participa la procesul de evaluare si de a depune toate diligentele necesare în vederea obtinerii certificatului prevăzut la lit. a).”

14. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru somaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referintă al asigurărilor pentru somaj si stimulării ocupării fortei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:

a) pe perioada de probă prevăzută în cuprinsul contractului de ucenicie la locul de muncă;

b) pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate;

c) pe perioada de prelungire a contractului de ucenicie, prevăzută la art. 16 alin. (4).

(3) Suma lunară prevăzută la alin. (1)se acordă angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului.”

15. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Modul de acordare a sumei prevăzute la art. 17 alin. (1), din bugetul asigurărilor pentru somaj, se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”

16. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) în scopul asigurării formării profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiază de facilitătile prevăzute la art. 17 sunt obligati să mentină raporturile de muncă ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncă încheiat.

(2) în situatia în care ucenicul nu obtine nici a doua oară Certificatul de competente profesionale, angajatorul este obligat să restituie, în totalitate, agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României, în vigoare la data primirii celei de-a doua decizii a Comisiei de evaluare, eliberată potrivit legii.

(3) în situatia în care contractul de ucenicie la locul de muncă încetează anterior datei prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie agentiei pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referintă a Băncii Nationale a României, în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, dacă încetarea acestuia a avut loc din motivele prevăzute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată.

(4) Pentru sumele restituite în conditiile alin. (2), angajatorul are drept de regres împotriva ucenicului care, cu rea-credintă sau din neglijentă, nu îsi îndeplineste obligatia prevăzută la art. 161 lit. b).”

17. La articolul 23, alineatul (2) se abrogă.

18. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, exercită controlul asupra modului în care este organizată si se desfăsoară ucenicia la locul de muncă.”

19. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - Constituie contraventie si se sanctionează de către persoanele stabilite cu atributii de control conform art. 23, cu amendă de 10.000 lei, încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) si (4), art. 6 alin. (2) si (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(6), art. 9, art. 10, art. 15 alin. (2) si art. 16.”

20. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Măsurile de natura ajutorului de stat sunt notificate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, potrivit legislatiei în vigoare, si se vor acorda numai după autorizare, în conditiile legii.”

Art. II. - Prevederile art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va elabora si va supune spre aprobare modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 106.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 565.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - După articolul 744 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 7441, cu următorul cuprins:

„Art. 7441 . - (1) În cazul autorizatiilor de punere pe piată acordate înainte de 1 ianuarie 1998 pentru medicamentele autorizate doar în România, pentru reglementarea modificărilor conditiilor pentru autorizatia de punere pe piată se aplică normele nationale aprobate prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) În cazul în care pentru medicamentele autorizate doar în România, conform dispozitiilor prevăzute la alin. (1), se acordă ulterior o autorizatie de punere pe piată într-un alt stat membru al Uniunii Europene, medicamentelor respective, de la data acordării acelor autorizatii, li se aplică prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.234/2008 al Comisiei din 24 noiembrie 2008 privind examinarea modificării conditiilor autorizatiilor de punere pe piată acordate pentru medicamentele de uz uman si veterinar.”

 

Prezenta lege transpune prevederile art. 2 pct. 1 din Directiva 2009/53/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 18 iunie 2009, de modificare a Directivei 2001/82/CE si a Directivei 2001/83/CE în ceea ce priveste modificări ale conditiilor autorizatiilor de introducere pe piată pentru medicamente, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 168 din 30 iunie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 115.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 574.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 30 decembrie 2010, cu următoarea completare:

- La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

“21. După articolul 213 se introduc trei noi articole, articolele 214-216, cu următorul cuprins:

«Art. 214. - Agentia Domeniilor Statului va concesiona prin atribuire directă bunurile imobile - clădiri si terenuri aferente - proprietate privată a statului persoanelor fizice/persoanelor juridice organizate în formele prevăzute de legislatia în vigoare, care desfăsoară activităti sanitar-veterinare de interes public national si care au fost selectate de Autoritatea Natională

Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor potrivit procedurii privind achizitiile publice prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 215. - Concesionarea prin atribuire directă a bunurilor imobile - clădiri si terenuri aferente - proprietate privată a statului, potrivit art. 214, se face pe perioada atribuirii contractelor de achizitie publică al căror obiect este reprezentat de activitătile sanitar-veterinare de interes public national, la propunerea directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti.

Art. 216. - În cazul concesionării prin atribuire directă potrivit art. 214, persoanelorfizice/persoanelorjuridice care desfăsoară activităti sanitar-veterinare de interes public national si care au fost selectate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, nivelul redeventei se aprobă de către Comitetul de privatizare, concesionare si arendare.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 118.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 125/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 577.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind conservarea biodiversitătii si a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Conventia privind protectia Mării Negre împotriva poluării, semnată la Bucuresti la 21 aprilie 1992

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 103 din 11 mai 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul privind conservarea biodiversitătii si a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Conventia privind protectia Mării Negre împotriva poluării, semnată la Bucuresti la 21 aprilie 1992, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 555.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului multilateral dintre statele din sud-estul Europei

pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucuresti

la 20 mai 2008

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 104 din 11 mai 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul multilateral dintre statele din sud-estul Europei pentru aplicarea Conventiei privind evaluarea

impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucuresti la 20 mai 2008, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 556.


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Cartea Albă intitulată “Foaie de parcurs pentru un spatiu european unic al transporturilor - către un sistem de transport competitiv si eficient din punctul de vedere al resurselor” COM (2011) 144 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei economice, industrii si servicii nr. XX/205 din 12 mai 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 67 si art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cu privire la Cartea Albă “Foaie de parcurs pentru un spatiu european unic al transporturilor - către un sistem de transport competitiv si eficient din punctul de vedere al resurselor, punctul de vedere al Senatului este următorul:

a) sustine cadrul general al politicii europene de transport, articulat în jurul obiectivelor privind dezvoltarea si implementarea unor combustibili noi si durabili si a unor sisteme noi de propulsie, optimizarea performantei lanturilor multimodale de logistică, inclusiv printr-o utilizare mai intensă a modurilor mai eficiente din punct de vedere energetic, cresterea eficientei transporturilor si a utilizării infrastructurii prin sisteme de informare si bazate pe stimulenti de piată;

b) consideră că aplicarea acestor obiective trebuie să se realizeze diferentiat, în functie de nivelul de dezvoltare economică si a infrastructurii de transport din fiecare stat membru;

c) apreciază ca fiind oportună mentinerea si dezvoltarea abordării asumate prin legislatia europeană în vigoare, care nu stabileste tinte de reducere a emisiilor la nivel sectorial. În acest sens, statele trebuie să îsi identifice propriile pârghii care să conducă la reducerea emisiilor din transport, în functie de conditiile nationale specifice, caracteristicile si resursele disponibile;

d) subliniază că atingerea obiectivelor politicii europene de transport în perspectiva anului 2050 trebuie realizată concomitent cu reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile si statele membre, prin utilizarea fondurilor de coeziune. Tinând cont de existenta unui grad foarte variat de dezvoltare a infrastructurii la nivelul Uniunii Europene (UE), se propune alocarea unor fonduri prin care să se asigure acelasi nivel de dezvoltare în cadrul UE.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite Comisiei Europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 iunie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 14 iunie 2011.

Nr. 38.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Colonesti” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

2. Anexa nr. 31 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Faraoani” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 40 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hemeius”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) la pozitia nr. 99, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Lungime = 840 m, lătime = 4 m”;

- la pozitia nr. 104, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: “Lungime = 875 m, lătime = 4 m”;

b) după pozitia nr. 155 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 156-162, potrivit anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 48 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măgiresti”, după pozitia nr. 146 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 147, potrivit anexei nr. 4.

5. La anexa nr. 61 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pâncesti”, după pozitia nr. 146 se introduc cincizeci si sapte de noi pozitii, pozitiile nr. 147-204, potrivit anexei nr. 5.

Art. II. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 577.


*) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. VIII alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/2011 pentru reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si pentru reducerea unor cheltuieli,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Institutul National al Patrimoniului, denumit în continuare Institutul, este institutie publică de importantă natională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

(2) Institutul are sediul în municipiul Bucuresti, str. Enăchită Văcărescu nr. 16, sectorul 4.

Art. 2. - Institutul are următoarele atributii principale:

a) gestionează, în conditiile legii, fondurile destinate cercetării, expertizării si executării lucrărilor de consolidare-restaurare si punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul national de restaurare a monumentelor istorice, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National, si a celor rezultate din sponsorizări sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine, în conformitate cu prevederile contractelor de sponsorizare sau de donatie;

b) propune spre aprobare Ministerului Culturii si Patrimoniului National programe si proiecte de restaurare a monumentelor istorice si asigură gestionarea acestora, potrivit legii;

c) administrează, în numele Ministerului Culturii si Patrimoniului National, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte institutii publice; propune promovarea de proiecte si programe de revitalizare a acestora, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosintă gratuită ori închiriere, în conditiile legii;

d) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii si Patrimoniului National si aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabileste prioritătile si evaluează documentatiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obtinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice detinute;

e) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. d), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum si din alte surse cu aceeasi destinatie, obtinute în conditiile legii; sumele încasate din rambursări de credite si plăti din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelasi scop;

f) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii si Patrimoniului National, si supune spre aprobare acestuia Programul national de restaurare a monumentelor istorice si asigură atribuirea contractelor de proiectare si executie a lucrărilor de restaurare, conservare, protectie si punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;

g) verifică si propune spre avizare, potrivit legii, documentatiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;

h) asigură asistenta tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii si Patrimoniului National în domeniul organizării activitătii de protejare a monumentelor istorice;

i) elaborează reglementările privind continutul-cadru al documentatiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achizitiilor publice, contractarea si decontarea lucrărilor;

j) propune Ministerului Culturii si Patrimoniului National initierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;

k) propune Ministerului Culturii si Patrimoniului National proiecte de formare a specialistilor în domeniul protejării monumentelor istorice;

l) asigură fundamentarea stiintifică a deciziilor si a avizelor Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice privind clasarea si evidenta monumentelor istorice, interventiile asupra acestora, precum si în zonele lor de protectie;

m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial;

n) elaborează si actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România;

o) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic si biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;

p) gestionează Registrul specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici, precum si procedurile de atestare si înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national;

q) elaborează normele si metodologiile specifice domeniului monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national;

r) gestionează, în conditiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor si metodologiilor pentru monumente istorice;

s) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National si cu institutii de specialitate în activitatea de inventariere si de cadastru a monumentelor istorice;

s) poate declansa procedura de clasare a bunurilor imobile si a bunurilor imobile aflate în pericol si poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national;

t) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum si a zonelor de protectie a acestora si propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National cu ministerele si autoritătile de resort;

t) realizează si pune în valoare, în interes public, baze nationale de date, registre si depozite pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial si resursele informationale asociate, care cuprind: institutii, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video si audio, hărti si alte informatii. Acestea includ: baza natională de date a inventarului patrimoniului cultural national mobil si a patrimoniului clasat, baza natională de date a Repertoriului arheologic national - RAN si sistemul informational geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice - ACERA, baza natională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber - ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv national al cărtii vechi si Catalogul colectiv national al manuscriselor medievale, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice si biblioteca digitală a patrimoniului cultural, baza de date a specialistilor si Registrul expertilor în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor si colectiilor si altele;

u) centralizează si procesează datele primite de la Ministerul Culturii si Patrimoniului National, de la operatorii culturali si din alte surse, asigură evidenta informatizată, administrarea documentelor si fisierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora si publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;

v) cercetează si pune în valoare informatiile cuprinse în bazele de date si din alte surse; acordă asistentă de specialitate privind valorificarea documentar-stiintifică a informatiei si publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dictionare, facsimile digitale si altele;

w) îndeplineste functia de agregator national în procesul de implementare a Programului national pentru digitizarea resurselor culturale nationale si crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, asigurând interfata dintre furnizorii de continut, respectiv institutii publice sau alte organizatii detinătoare de resurse culturale, si serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;

x) elaborează norme, standarde, instrumente de evidentă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale si realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe si proiecte în domeniul patrimoniului cultural;

y) oferă asistentă tehnică si de specialitate institutiilor culturale, întretine programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum si alte sisteme informatice si aplicatii utilizate de către operatorii culturali;

z) întretine si dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul national Culturalia.ro, alte site-uri web tematice si portaluri de interes national, participă la retele europene si internationale de date;

aa) administrează bazele de date, arhivele de documente si imagini pe suport clasic si digital, precum si fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român;

bb) reprezintă Ministerul Culturii si Patrimoniului National în Sistemul integrat de gestiune a informatiilor pentru protectia patrimoniului cultural mobil si a bunurilor culturale, în alte retele, parteneriate, comisii interministeriale si proiecte nationale si internationale legate de noile tehnologii informatice si de comunicare în domeniul cultural;

ce) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate si documentele care au stat la baza operatiunilor de clasare;

dd) editează Revista monumentelor istorice si Buletinul monumentelor istorice, precum si alte publicatii de specialitate, pe orice tip de suport, si comercializează materialele privind protejarea si punerea în valoare a monumentelor istorice;

ee) organizează si participă la manifestări stiintifice, nationale si internationale în domeniul protejării monumentelor istorice.

Art. 3. - (1) Pentru exercitarea atributiilor care îi revin, Institutul este abilitat să solicite si să primească de la institutii publice si persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu date si documente necesare exercitării competentelor sale.

(2) Institutul centralizează si prelucrează datele statistice primare referitoare la activitătile din domeniu.

(3) Institutul colaborează cu institutii de specialitate din tară si din străinătate pentru realizarea unor studii si cercetări privind evolutia si prognoza activitătilor din domeniu.

Art. 4. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

(2) Veniturile proprii se obtin din activităti realizate direct de Institut, si anume:

a) gestionarea timbrului monumentelor istorice;

b) contractarea si realizarea de studii, cercetări si expertize în domeniul protejării monumentelor istorice;

c) realizarea de lucrări si servicii de specialitate, tehnice si economice, în domeniul protejării monumentelor istorice;

d) editarea si comercializarea materialelor privind protejarea si punerea în valoare a monumentelor istorice;

e) alte activităti specifice realizate în conformitate cu atributiile sale legale;

f) cofinantări de programe si proiecte;

g) publicatii pe orice tip de suport;

h) prestatii editoriale;

i) studii, proiecte si prestări de servicii;

j) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare: arhivă, fonotecă si altele;

k) sponsorizări sau donatii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine.

Art. 5. - (1) Institutul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national, potrivit legii.

(2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a institutiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritătile publice, institutii si organizatii, precum si cu persoanele juridice si fizice din tară sau din străinătate.

(3) în exercitarea atributiilor sale, directorul general este ajutat de Consiliul de administratie al Institutului.

(4) Componenta si atributiile Consiliului de administratie se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national.

(5) Directorul general este ordonator tertiar de credite.

(6) în exercitarea atributiilor sale directorul general emite dispozitii.

(7) Pe lângă directorul general functionează Consiliul stiintific al Institutului, organism consultativ alcătuit din specialisti în domeniul protejării monumentelor istorice; componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Consiliului stiintific se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii si patrimoniului national.

Art. 6. - (1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 123 si se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II “Organe de specialitate ale administratiei publice centrale si institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare si completările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 7. - (1) Institutul are dreptul la două autoturisme pentru transportul personalului, cu un consum lunar de carburant de 350 litri.

(2) Pentru îndeplinirea activitătilor specifice, a activitătilor de control si inspectie si a activitătilor de protectie a patrimoniului cultural national imobil, Institutul are dreptul la un microbuz de până la 9 locuri si la 4 autoturisme de teren. Consumul lunar maxim de carburant este de 250 litri fiecare.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:


a) Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea si functionarea Institutului National al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare;

b) art. 2 alin. (3) pct. C1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înfiintarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 593.

HOTĂRÂRE

privind donarea unor bunuri mobile apartinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, Oficiul National pentru Cultul Eroilor, către Ministerul Apărării al Republicii Franceze, Directia Necropolelor de Război si a Înaltelor Locuri de Memorie Natională,

respectiv către Primăria Localitătii Perkupa, Regiunea Borsod-Abauj-Zemplen, Republica Ungară

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 11 lit. m) si r) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. 2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă donarea a două însemne comemorative de război, sub forma unor troite traditionale românesti, inscriptionate cu “însemnul aducerii aminte”, specific Primului Război Mondial, apartinând domeniului privat al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, Oficiul National pentru Cultul Eroilor, către Ministerul Apărării al Republicii Franceze, Directia Necropolelor de Război si a Înaltelor Locuri de Memorie Natională.

(2) După preluare, însemnele comemorative prevăzute la alin. (1) vor fi montate la Parcela Eroilor Români din Cimitirul Militar International de la Haguenau, Regiunea Alsacia, Franta, în scopul unei cuvenite cinstiri a memoriei eroilor români căzuti în Primul Război Mondial.

Art. 2. - (1) Se aprobă donarea unui însemn comemorativ de război, sub forma unei troite traditionale românesti, inscriptionat cu însemnul “1941-1945”, specific celui de-al Doilea Război Mondial, apartinând domeniului privat al statului, cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în administrarea Ministerului Apărării Nationale, Oficiul National pentru Cultul Eroilor, către domeniul public al localitătii Perkupa, Regiunea Borsod- Abauj-Zemplen, Republica Ungară.

(2) După preluare, însemnul comemorativ prevăzut la alin. (1) va fi montat la Cimitirul românesc din localitatea Perkupa, Republica Ungară, în scopul unei cuvenite cinstiri a memoriei eroilor români căzuti în cel de-al Doilea Război Mondial.

Art. 3. - Bunurile cuprinse în anexele nr. 1 si 2 se scad din evidenta cantitativ-valorică a Ministerului Apărării Nationale.

Art. 4. - Transportul, manipularea si paza bunurilor până la destinatie se efectuează prin grija beneficiarilor.

Art. 5. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de proces-verbal de predare-primire încheiat între părti, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 594.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor ce fac obiectul donatiei statului român către Ministerul Apărării al Republicii Franceze, Directia Necropolelor de Război si a Înaltelor Locuri de Memorie Natională

 

Denumirea bunului

Unitatea de măsură

Cantitatea

Valoarea (în lei)

Nivelul de clasificare

Însemne comemorative de război, sub forma a două troite traditionale românesti din lemn de stejar si brad, inscriptionate cu “Însemnul aducerii aminte”, specific Primului Război Mondial

buc.

2

5.000

Nesecret

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor ce fac obiectul donatiei statului român către domeniul public al localitătii Perkupa, Regiunea Borsod- Abauj-Zemplen, Republica Ungară

 

Denumirea bunului

Unitatea de măsură

Cantitatea

Valoarea (în lei)

Nivelul de clasificare

Însemn comemorativ de război, sub forma unei troite traditionale românesti din lemn de stejar si brad, inscriptionat cu însemnul “1941-1945”, specific celui de-al Doilea Război Mondial

buc.

1

3.000

Nesecret

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Lucaciu Marcel-Sorin în functia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Administratiei si Internelor prin Adresa nr. 428.923 din 7 iunie 2011, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/14.633/D.N.A. din 16 iunie 2011, precum si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 55 din 23 mai 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Lucaciu Marcel-Sorin se numeste în functia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii îsi încetează aplicabilitatea Decizia primului-ministru nr. 16/2011 privind împuternicirea domnului colonel Lucaciu Marcel-Sorin pentru a îndeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 4 februarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 17 iunie 2011.

Nr. 68.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR


 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale TRUST BROKERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 31 mai 2011, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale TRUST BROKERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială TRUST BROKERS BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Bd. Expozitiei nr. 2, clădirea C9, et. 1, sectorul 1, nr. de ordine în registrul comertului J40/692/25.01.2011, cod unic de înregistrare 27942417/25.01.2011, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 9 iunie 2011.

Nr. 409.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale CONSTANTINESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 31 mai 2011, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale CONSTANTINESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială CONSTANTINESCU BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Str. Motoc nr. 3, bl. P21a2, sc. 1, ap. 6, sectorul 5, nr. de ordine în registrul comertului J40/14221/03.09.2004, cod unic de înregistrare 16731813/03.09.2004, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 9 iunie 2011.

Nr. 412.


 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 31 mai 2011, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Drumul Taberei nr. 38, bl. OD4, sc. 2, et. 6, ap. 64, camera 1, sectorul 6, nr. de ordine în registrul comertului J40/38/05.01.2011, cod unic de înregistrare 27871537/05.01.2011, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 9 iunie 2011.

Nr. 413.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.