MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 430/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 430         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

107. - Lege privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

 

566. - Decret pentru promulgarea Legii privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

 

116. - Lege privind stabilirea unor măsuri temporare pentru functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

575. - Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri temporare pentru functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

589. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Olt în domeniul public al comunei Gârcov si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârcov, judetul Olt

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

119. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind încadrarea în numărul maxim de posturi finantate si în fondurile bugetare aprobate Ministerului Administratiei si Internelor în anul 2011

 

1.540. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentei legi stabilesc măsurile referitoare la producerea, comercializarea si importul materialelor forestiere de reproducere.

Art. 2. - Prevederile prezentei legi nu sunt aplicabile pentru:

a) puieti si părti de plante pentru care se poate demonstra că nu sunt folositi în scopuri forestiere;

b) materialul forestier de reproducere folosit în cadrul unor experimente, programe de ameliorare, scopuri stiintifice, de conservare a resurselor genetice - conservării genelor;

c) materialul forestier de reproducere care este destinat exportului si reexportului către tări terte.

Art. 3. - (1) în sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) material forestier de reproducere - material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile si hibrizii artificiali, importanti pentru scopuri forestiere. Speciile si hibrizii artificiali, importanti pentru scopuri forestiere în România sunt prevăzute în anexa nr. 1;

b) material de bază - sursa din care se obtin materiale forestiere de reproducere;

c) arboret autohton sau sursă autohtonă de seminte - arboretul regenerat pe cale naturală, în conditiile în care, pe aceeasi suprafată, în mod succesiv, arboretele care l-au precedat au fost, de asemenea, regenerate pe cale naturală; el poate fi regenerat si artificial, dar cu material obtinut din sursa de seminte sau arboretul care a existat anterior pe suprafata respectivă ori din sursa de seminte sau arboretele autohtone limitrofe;

d) arboret indigen sau sursă indigenă de seminte - arboretul autohton sau sursa autohtonă de seminte, ori arboretul sau sursa de seminte obtinute pe cale artificială din seminte a cărui/cărei origine este situată în aceeasi regiune de provenientă;

e) origine - locul de unde provine materialul forestier de reproducere din care s-a constituit un arboret. Originea se identifică prin nominalizarea unitătilor teritoriale de amenajament, si anume: ocolul silvic, unitatea de productie si unitatea amenajistică. Originea unui arboret sau unei surse de seminte poate fi cunoscută sau necunoscută;

f) provenientă - locul în care se găseste un arboret;

g) regiune de provenientă - suprafata sau gruparea de suprafete cu conditii ecologice relativ uniforme si în care arboretele au caracteristici fenotipice sau genetice similare. Criteriile de delimitare a regiunilor de provenientă sunt prevăzute în anexa nr. 2;

h) sursă identificată - material forestier de reproducere provenit dintr-o sursă de seminte sau din arboretul dintr-o singură regiune de provenientă si care îndeplineste cerintele prevăzute în anexa nr. 3;

i) selectionat - material forestier de reproducere provenit dintr-un arboret dintr-o singură regiune de provenientă care a fost selectat fenotipic la nivel de populatie si care îndeplineste cerintele prevăzute în anexa nr. 4;

j) calificat - material forestier de reproducere provenit din plantaje, părinti de familii, clone sau amestecuri de clone ale căror componente au fost selectate fenotipic la nivel individual si care îndeplineste cerintele prevăzute în anexa nr. 5, fără a fi obligatorie initierea sau finalizarea testării;

k) testat - material forestier de reproducere provenit din arborete, plantaje, părinti de familii, clone sau amestecuri de clone si unde superioritatea acestuia a fost demonstrată prin teste sau culturi comparative ori prin estimarea superioritătii materialului forestier de reproducere calculată din evaluarea genetică a componentelor materialului de bază si care îndeplineste cerintele prevăzute în anexa nr. 6;

l) producerea materialului forestier de reproducere - totalitatea etapelor care se desfăsoară pentru recoltarea semintelor, a fructelor, a conurilor, a părtilor de plante, pentru extragerea din fructe/conuri a semintelor, precum si pentru folosirea semintelor sau părtilor de plante în scopul obtinerii puietilor forestieri;

m) comercializarea materialului forestier de reproducere - prezentarea spre vânzare, oferirea spre vânzare, inclusiv comertul între state membre ale Uniunii Europene, vânzarea sau livrarea către un tert, inclusiv livrarea în cadrul unui contract de prestări servicii, precum si orice cedare, sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a materialelor forestiere de reproducere, fie că este sau nu este remunerată, ori furnizarea de material de reproducere în sistem lohn;

n) importul materialului forestier de reproducere - comercializare dintr-o tară tertă în Uniunea Europeană;

o) catalogul national al materialelor de bază - evidenta, la nivel national, a tuturor unitătilor-sursă, pe categorii, specii si regiuni de provenientă;

p) listă natională a materialului de bază - rezumatul Catalogului national al materialelor de bază;

q) material de bază aprobat - materialul de bază inclus în Catalogul national al materialelor de bază;

r) unitate-sursă - sursă de seminte, arboret, părinti de familii, clonă, plantaj sau cultură de plante-mamă, înregistrată în Catalogul national al materialelor de bază cu număr/cod unic de înregistrare;

s) lot de material forestier de reproducere, denumit în continuare lot - totalitatea materialului forestier de reproducere obtinut dintr-o singură unitate-sursă, într-un singur an de productie;

t) lot divizat - cantitatea de material forestier de reproducere, parte dintr-un lot, care se comercializează, la un moment dat, către un beneficiar;

u) autoritate - autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, responsabilă la nivel national cu aplicarea prevederilor prezentei legi;

v) testare - evidentierea calitătii materialului forestier de reproducere prin culturi/teste comparative sau prin estimări rezultate din evaluarea genetică a materialului de bază;

w) certificare - confirmarea de către împuternicitul/ reprezentantul autoritătii a originii/provenientei si calitătii materialului forestier de reproducere, produs pentru


comercializare în scopuri forestiere, în conformitate cu categoriile prevăzute în anexa nr. 7, sistemul national sau cu sistemul Organizatiei pentru Cooperare Economică si Dezvoltare;

x) scop forestier - orice activitate care are ca rezultat înfiintarea sau regenerarea unei păduri, asa cum este ea definită în legislatia natională în vigoare;

y) furnizor-orice persoană fizică sau juridică ce lucrează în domeniul comercializării sau al importului de material forestier de reproducere;

z) resurse genetice forestiere - arborete naturale sau chiar artificiale din specii autohtone sau introduse (exotice) conservate in situ si ex situ.

(2) Materialul forestier de reproducere prevăzut la alin. (1) lit. a) este format din:

a) seminte în stare brută - seminte, conuri si fructe, din care, după prelucrare, se obtin seminte, destinate producerii de puieti forestieri;

b) părti de plante - butasi, muguri, marcote, altoi, frunze, rădăcini, lăstari, folositi pentru producerea de puieti forestieri si explante sau embrioni folositi în micropropagare pentru producerea de puieti forestieri;

c) puieti forestieri - plante obtinute din seminte, părti de plante sau din regenerări naturale.

(3) Materialul de bază prevăzut la alin. (1) lit. b) este constituit din:

a) sursă de seminte - arborii de pe o anumită suprafată din care se recoltează seminte;

b) arboret - portiune de pădure omogenă atât din punctul de vedere al populatiei de arbori, cât si al conditiilor stationale;

c) părinti de familii - arbori din care se obtin descendenti prin polenizare deschisă sau controlată, cu care, ulterior, se înfiintează plantaje. Polenizarea deschisă - half-sib, unde numai componenta maternă este identificată, si polenizarea controlată - full-sib, unde ambele componente parentale sunt identificate. Totalitatea descendentilor cu cel putin un părinte comun constituie o familie;

d) clonă - totalitatea descendentilor - rameti - obtinuti dintr-un singur arbore - ortet - prin înmultire vegetativă, respectiv prin butăsire, altoire, micropropagare, lăstărire si altele asemenea;

e) plantaj - o cultură forestieră, denumită si livadă seminceră, constituită din arbori proveniti din mai multe clone sau familii, identificate, în proportii definite, izolată fată de surse de polen străin si care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminte, usor de recoltat;

f) culturi de plante-mamă sau amestec de clone - culturi speciale, constituite din arbori provenind din una sau mai multe clone identificate, în amestec cu proportii definite, din care se obtin părti de plante pentru înmultire vegetativă.

(4) Originea definită la alin. (1) lit. e) poate fi:

a) locul unde se găseste arboretul sau sursa de seminte, pentru un arboret autohton sau o sursă autohtonă de seminte;

b) locul din care au fost recoltate seminte sau puieti din regenerare naturală din care s-a creat arboretul, pentru un arboret neautohton sau o sursă neautohtonă de seminte.

Art. 4. - Prin activităti cu scop forestier, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. x), nu se înteleg următoarele:

a) aliniamentele de-a lungul căilor de transport;

b) parcurile si spatiile verzi din intravilanul localitătilor;

c) producerea de pomi de Crăciun;

d) culturi speciale pentru biomasă destinate scopurilor energetice sau alte culturi speciale.

Art. 5. - Nu intră în notiunea de comercializare, asa cum a fost definită la art. 3 alin. (1) lit. m), materialul forestier de reproducere folosit în scop personal, pentru realizarea de plantatii forestiere, pe terenuri din afara fondului forestier national, care nu a fost subventionat partial sau total din fonduri publice.

Art. 6. - (1) Autoritatea, în conformitate cu legislatia natională, poate atribui sarcinile care îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi structurilor teritoriale de specialitate ale autoritătii si/sau unei persoane juridice, care în temeiul statutului său recunoscut oficial are atributii de serviciu public cu specific silvic si ai căror angajati nu au interese personale în actiunile pe care le întreprind si în deciziile pe care le iau în domeniul controlului producerii, comercializării, importului si exportului materialelor forestiere de reproducere.

(2) Autoritatea notifică Comisiei Europene organismul responsabil cu aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 7. - Desemnarea persoanelor responsabile cu controlul respectării prevederilor prezentei legi se face prin ordin al conducătorului autoritătii.

Art. 8. - Materialul forestier de reproducere, comercializat în scopuri forestiere, se obtine numai din material de bază aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 9. - Pentru comercializare în alte scopuri, materialul forestier de reproducere trebuie să fie însotit de etichetă în care să se mentioneze: “Nu este utilizat în scopuri forestiere”.

Art. 10. - Semintelor le sunt aplicabile prevederile prezentei legi chiar si în cazul în care sunt comercializate pentru scopuri neforestiere.

 

CAPITOLUL II

Material de bază aprobat

 

Art. 11. - (1) Materialul de bază poate fi aprobat si inclus în Catalogul national al materialelor de bază numai de către autoritate.

(2) Propunerea de includere a unei unităti-sursă în Catalogul national al materialelor de bază se face:

a) la cererea proprietarului, în cazul pădurilor proprietate privată;

b) la cererea administratorului de pădure, în cazul pădurilor proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) de către persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 7, în cazul pădurilor proprietate privată si în cazul pădurilor proprietate publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, dacă există interes public cu privire la conservarea si folosirea resurselor forestiere genetice.

(3) Părintii de familie, clonele, plantajele sau culturile de plantă-mamă înfiintate până la data intrării în vigoare a prezentei legi se mentin în Catalogul national al materialelor de bază pe toată durata de functionare a acestora prevăzută în normele tehnice în vigoare.

Art. 12. - Autoritatea este obligată să ia următoarele măsuri:

a) să evalueze, în privinta mentinerii calitătii care a stat la baza aprobării, la intervale de minimum 5 ani, materialul de bază din care se obtine materialul forestier de reproducere din categoriile “selectionat”, “calificat” si “testat”;

b) să aprobe ca material de bază si arboreturile ale căror caracteristici prezintă abateri de la conditiile cerute prin prevederile art. 19 lit. a), în scopul valorificării superioritătii resurselor genetice forestiere care sunt adaptate natural la conditiile locale si regionale. Abaterile care se acceptă nu trebuie să depăsească un procent de 20% din numărul de conditii impuse si se vor justifica prin scopul urmărit la realizarea noilor arborete;

c) să aprobe temporar, pentru o perioadă de maximum 3 ani, materiale de bază pentru producerea materialelor de reproducere din categoria “testat”, chiar dacă testele nu sunt definitive. Această aprobare se dă în conditiile în care, din rezultatele provizorii ale evaluării genetice sau din testele comparative de referintă, asa cum sunt prevăzute în anexa nr. 6, unitatea care a realizat testele confirmă faptul că, după finalizarea testelor, aceste materiale vor satisface conditiile de aprobare în această categorie;

d) să efectueze cel putin o dată pe an si ori de câte ori consideră a fi necesar inspectii periodice la materialul de bază aprobat;

e) în cazul în care cerintele prevăzute la lit. a)-d) nu sunt îndeplinite, autoritatea poate retrage aprobarea materialului forestier de reproducere în cauză.

Art. 13. - În situatia în care materialul de bază prevăzut la art. 12 lit. a) si c) constă în organisme modificate genetic, asa cum sunt definite la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2009, un asemenea material este acceptat numai dacă folosirea lui nu afectează sănătatea oamenilor si a mediului înconjurător.

Art. 14. - (1) Materialele forestiere de reproducere obtinute din materialul de bază aprobat nu vor fi certificate de către autoritate pentru comercializare, prin emiterea certificatului de identitate, dacă:

a) speciile prevăzute în anexa nr. 1 nu fac parte din una dintre categoriile “sursă identificată”, “selectionat”, “calificat” sau “testat” si nu îndeplinesc conditiile prevăzute în anexele nr. 3-6;

b) hibrizii artificiali prevăzuti în anexa nr. 1, inclusiv cei obtinuti prin multiplicare vegetativă, nu fac parte din una dintre categoriile “selectionat”, “calificat” sau “testat” si îndeplinesc conditiile prevăzute în anexele nr. 4-6. Materialul de reproducere din cadrul categoriei “selectionat” poate fi comercializat doar în cazul în care a făcut obiectul înmultirii în masă din seminte;

c) speciile si hibrizii artificiali prevăzuti în anexa nr. 1, constituiti partial sau integral din organisme modificate genetic, nu fac parte din categoria “testat” si nu îndeplinesc conditiile prevăzute în anexele nr. 3-6.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică materialelor forestiere de reproducere destinate următoarelor scopuri:

a) testare, cercetare stiintifică, activitate de selectie sau conservare genetică;

b) altele decât în scop forestier.

Art. 15. - Încadrarea materialului forestier de reproducere obtinut din materialul de bază aprobat potrivit prevederilor prezentei legi se realizează potrivit prevederilor anexei nr. 7.

 

CAPITOLUL III

Regiunile de provenientă

 

Art. 16. - Se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii:

a) stabilirea si descrierea regiunilor de provenientă pentru materiale de bază din România, din care se obtin materiale forestiere de reproducere;

b) delimitarea pe hartă a regiunilor de provenientă pentru materialele de bază din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile “sursă identificat㔠si “selectionat”, pentru speciile de interes din România;

c) regulile de transfer al materialului forestier de reproducere pentru principalele specii forestiere pe categorii de material de bază si pe regiuni de provenientă.

Art. 17. - (1) Informatiile privitoare la originea/provenienta materialului forestier de reproducere folosit la lucrările de împădurire se înscriu, în mod obligatoriu, în amenajamentele silvice, la fiecare unitate amenajistică, în termen de 30 de zile de la receptia lucrărilor de împădurire si se preiau, ca informatii despre arboret, la fiecare reamenajare.

(2) Pentru împădurire se precizează categoria de material forestier de reproducere si numărul/codul unic de identificare al unitătii-sursă din care a fost obtinut.

(3) În cazul culturilor de clone si hibrizi artificiali se va înscrie indicativul taxonomic al clonei utilizate.

(4) Harta regiunilor de provenientă se înaintează Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL IV

Catalogul national al materialelor de bază si Lista natională a materialelor de bază

 

Art. 18. - Catalogul national al materialelor de bază, pe categorii, specii si regiuni de provenientă, cuprinde detaliile de descriere si numărul/codul unic de identificare al fiecărei unităti-sursă si se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii.

Art. 19. - Materialul de bază se include în Catalogul national al materialelor de bază, dacă:

a) îndeplineste conditiile prevăzute în una dintre anexele nr. 3-6, după caz;

b) pentru fiecare unitate-sursă se atribuie un singur număr/cod.

Art. 20. - (1) în cazurile de deficit sau de excedent de materiale forestiere de reproducere prin ordin al conducătorului autoritătii se modifică cerintele minime de aprobare a materialului de bază prevăzute în anexele nr. 3-6 pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mare de un an.

(2) Modificarea poate fi în sensul diminuării sau, după caz, al majorării acestor cerinte.

(3) în cazul aprobării materialului de bază prin reducerea cerintelor minime, pe eticheta lotului materialului forestier de reproducere obtinut din acesta se va face mentiunea “exigente reduse”.

Art. 21. - (1) Lista natională a materialelor de bază cuprinde:

a) un sumar al materialului de bază aprobat, pe regiuni de provenientă, din care se obtine material forestier de reproducere din categoriile “sursă identificat㔠si “selectionat”;

b) toate unitătile-sursă, pentru categoriile “calificat” si “testat”, cu informatiile din Catalogul national al materialelor de bază;

(2) Lista natională a materialelor de bază se înaintează, la cerere, Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene.

(3) Lista natională a materialelor de bază se elaborează în conformitate cu modelul stabilit în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.597/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului în ceea ce priveste modelul listelor nationale de materiale de bază destinate materialului forestier de reproducere.

Art. 22. - Actualizarea Catalogului national al materialelor de bază se aprobă anual, prin ordin, de către conducătorul autoritătii.

 

CAPITOLUL V

Certificatul de identitate

 

Art. 23. - (1) Autoritatea stabileste în detaliu continutul si forma certificatului de identitate prevăzut în anexele nr. 8/a- 8/c.

(2) Certificatul de identitate este un formular cu regim special ce contine elemente de securizare, se multiplică prin grija autoritătii si se pune la dispozitia persoanelor împuternicite cu certificarea.

Art. 24. - Certificatul de identitate se emite în 4 exemplare de culori diferite, fiecare dintre acestea având următoarea destinatie:

a) alb - pentru primul loc de destinatie, respectiv: unitatea de prelucrare, uscătoria de seminte si altele asemenea;

b) roz - pentru autoritate;


c) galben - pentru unitatea de specialitate împuternicită de autoritate;

d) albastru - pentru proprietarul sau administratorul de pădure, după caz.

Art. 25. - (1) Pe toată durata procesului de productie producătorul fiecărui lot de material forestier de reproducere este obligat să asigure identitatea si identificarea acestuia, prin schite, după caz, tăblite indicatoare, etichete.

(2) Datele minime de identificare pentru un lot sunt prevăzute în anexa nr. 9.

(3) După producerea materialului forestier de reproducere, producătorul completează, pentru fiecare lot, în registrul de evidentă propriu, datele de identificare pentru lotul obtinut din materialul de bază aprobat. În cazul materialului de reproducere din categoria “testat”, obtinut din material de bază conform art. 12 lit. c), în registru se face mentiunea “Aprobat provizoriu”.

(4) Modelul registrului de evidentă prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii.

(5) în situatia obtinerii de loturi divizate, producătorul mentionează în registru de evidentă numărul de loturi obtinute si cantitătile aferente fiecăruia.

Art. 26. - (1) Autoritatea poate aproba multiplicări vegetative succesive ale materialului forestier de reproducere din una dintre categoriile “selectionat”, “calificat” sau “testat”, obtinut din aceeasi unitate-sursă de material.

(2) Materialul forestier de reproducere obtinut în conditiile alin. (1) se identifică ca atare printr-un certificat de identitate nou.

Art. 27. - Verificarea identitătii materialului forestier de reproducere, documentată prin eliberarea unui certificat de identitate, constituie baza asigurării identitătii si se face conform anexei nr. 10.

 

CAPITOLUL VI

Separarea, amestecul si sigilarea materialului forestier de reproducere

 

Art. 28. - (1) Autoritatea poate aproba, în vederea diminuării numărului de loturi:

a) amestecul de material forestier de reproducere obtinut din două sau mai multe unităti-sursă de material, din categoriile “sursă identificat㔠si “selectionat”, situate într-o singură regiune de provenientă. Amestecul se poate realiza pentru material forestier de reproducere obtinut din aceeasi categorie sau din ambele categorii mentionate. Pentru amestecul obtinut, certificatul de identitate pentru lot se eliberează, după caz, pentru aceeasi categorie, dacă amestecul s-a realizat din componente provenind din aceeasi categorie, sau pentru categoria “sursă identificată”, în cazul în care amestecul s-a realizat cu material forestier de reproducere provenind din ambele categorii de unităti-sursă de material;

b) amestecul materialului forestier de reproducere obtinut din material de bază neautohton sau neindigen cu material forestier de reproducere obtinut din material de bază de origine necunoscută. În certificatul de identitate pentru lotul obtinut se mentionează ca origine “necunoscută”;

c) amestecul de material forestier de reproducere obtinut dintr-o singură unitate-sursă de material, din ani diferiti de productie. În certificatul de identitate al lotului astfel obtinut se înregistrează ca an de productie ultimul an de productie si proportia materialului forestier de reproducere din lot pe ceilalti ani de productie.

(2) în situatia în care amestecul de material forestier de reproducere se face conform prevederilor alin. (1) lit. a) si b), numărul de identificare din Catalogul national al materialelor de bază al unitătii - sursă de material se înlocuieste cu codul regiunii de provenientă.

Art. 29. - (1) Semintele forestiere se comercializează numai în ambalaje sigilate.

(2) Sigilarea trebuie făcută în asa fel încât, dacă ambalajul este desfăcut, acest lucru să poată fi observat, iar sigiliul devine inutilizabil.

Art. 30. - Pentru semintele amestecate se va elibera un nou certificat de identitate, care identifică componentele amestecului.

 

CAPITOLUL VII

Comercializarea materialelor forestiere de reproducere

 

Art. 31. - (1) Pentru păstrarea identitătii, producătorii sunt obligati ca la toate stadiile producerii să tină materialul forestier de reproducere supus comercializării în loturi separate si trebuie să eticheteze loturile conform prevederilor prezentei legi.

(2) în cazul materialului forestier de reproducere obtinut din material de bază, care constă în organisme modificate genetic, orice document de însotire ori etichetă sau oricare alt document va evidentia în mod obligatoriu acest fapt.

Art. 32. - (1) Materialul forestier de reproducere poate fi comercializat numai în loturi sau loturi divizate, însotit de:

a) eticheta producătorului sau alt document al furnizorului, continutul acesteia fiind prevăzut în anexa nr. 9;

b) documentele legale prevăzute de legislatia în vigoare privind transportul mărfurilor;

c) copia buletinului de analiză emis de un laborator autorizat, numai în cazul semintelor;

d) sigiliul specific lotului materialului forestier de reproducere.

(2) Culoarea etichetei prevăzute la alin. (1) lit. a) este galbenă în cazul “sursei identificate” a materialului de reproducere, verde în cazul materialului de reproducere “selectionat”, roz în cazul în care materialul de reproducere este “calificat” si albastră în cazul în care materialul de reproducere este “testat”.

(3) Pentru materialul forestier de reproducere care îndeplineste cerinte mai putin stricte si este autorizat pentru comercializare de către un stat membru al Uniunii Europene în baza unei decizii a Comisiei Europene, etichetele sau documentele furnizorului trebuie să prezinte mentiunea “exigente reduse”.

(4) în cazul cantitătilor mici de seminte stabilirea cantitătilor pentru diferite specii se face conform anexei la Regulamentul (CE) nr. 2.301/2002 al Comisiei din 20 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului în ceea ce priveste definirea expresiei “cantităti reduse de seminte”.

Art. 33. - (1) Materialul forestier de reproducere pentru speciile si hibrizii prevăzuti în anexa nr. 1 nu poate fi comercializat dacă nu îndeplineste cerintele prevăzute în anexa nr. 11 si în standardele nationale armonizate.

(2) Lista standardelor nationale armonizate pentru materialele forestiere de reproducere preia standardele internationale aprobate la nivel comunitar si se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii.

(3) Comercializarea către utilizatorul final cu scopul însământării sau al plantării de material de reproducere poate fi interzisă de către un stat membru al Uniunii Europene în baza unei autorizări din partea Comisiei Europene, dacă există motive să se creadă că:

a) folosirea materialului de reproducere mentionat anterior, potrivit caracteristicilor fenotipice sau genetice, are un efect defavorabil asupra domeniului forestier, a mediului înconjurător, a resurselor genetice sau asupra biodiversitătii pe tot teritoriul statului membru al Uniunii Europene sau doar pe o portiune a acestuia, bazându-se pe dovezile în legătură cu regiunea de provenientă sau cu originea materialului ori pe rezultatele experimentelor sau cercetărilor stiintifice realizate în locatii adecvate, fie în interiorul său în afara Comunitătii Europene;


b) pe baza rezultatelor cunoscute ale unor experimente ori cercetări stiintifice sau a rezultatelor obtinute din practica forestieră în legătură cu supravietuirea si dezvoltarea materialului săditor în privinta caracteristicilor morfologice si fiziologice pe care le detine materialul de reproducere respectiv, au un efect defavorabil asupra domeniului forestier, a mediului înconjurător, a resurselor genetice sau asupra biodiversitătii, pe întreg teritoriul statului membru al Uniunii Europene sau doar pe o parte a acestuia.

Art. 34. - Materialul forestier de reproducere trebuie să fie însotit de certificat de sănătate emis conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 35. - (1) Cerintele care trebuie îndeplinite de loturile de seminte, părti de plante si puieti din speciile prevăzute în anexa nr. 1 pentru comercializare sunt prevăzute în anexa nr. 11.

(2) în cazul Populus sp, părtile de plante vor fi comercializate numai dacă eticheta sau documentele furnizorului vor fi completate cu date ce vor respecta cerintele Comisiei Europene prevăzute la pct. 3 din anexa nr. 11.

 

CAPITOLUL VIII

Importul si exportul materialelor forestiere de reproducere

 

Art. 36. - (1) Importul materialului forestier de reproducere este admis dacă tara exportatoare evidentiază aceeasi exigentă cu privire la aprobarea materialului de bază si producerea materialului forestier de reproducere ca si România.

(2) Acordul pentru un astfel de import se dă de către autoritate, dacă materialul care urmează să fie importat oferă garantii echivalente ca si cel produs în tară în conditiile prezentei legi.

(3) în cazul în care se realizează import cu material forestier de reproducere în lot divizat, în documentele de însotire vor fi incluse, în mod obligatoriu, mentiuni privind mărimea si destinatia celorlalte loturi divizate.

Art. 37. - Materialul forestier de reproducere destinat comertului poate fi importat numai în conformitate cu schema Organizatiei pentru Cooperare Economică si Dezvoltare (OECD) - Controlul materialelor forestiere de reproducere destinate comertului international.

Art. 38. - Exportatorul trebuie să informeze autoritatea cu privire la exportul materialelor forestiere de reproducere.

 

CAPITOLUL IX

Asigurarea originii si identitătii materialelor forestiere de reproducere

 

Art. 39. - (1) Materialul forestier de reproducere poate fi produs doar de către producătorii înregistrati conform legislatiei în vigoare.

(2) Producătorii si furnizorii de material forestier de reproducere sunt înregistrati oficial de către autoritate, în conformitate cu metodologia de autorizare aprobată de aceasta.

(3) Lista producătorilor si furnizorilor autorizati poate fi consultată de către cei interesati la autoritate si la unitătile subordonate.

Art. 40. - (1) Autoritatea are obligatia efectuării controlului producătorilor, furnizorilor si beneficiarilor în mod regulat si sistematic.

(2) Producătorii, furnizorii si beneficiarii sunt obligati să permită controlul si să pună la dispozitia organului de control împuternicit de autoritate documentele legale referitoare la materialele forestiere de reproducere ce fac obiectul controlului.

(3) Regulamentul privind modul în care se realizează controlul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(4) Producătorii si furnizorii transmit autoritătii informatii detaliate privind toate loturile detinute si comercializate.

Art. 41. - În situatia în care în urma experientelor se constată că un anumit material forestier de reproducere are efect negativ asupra pădurii, sănătătii oamenilor sau mediului, autoritatea este obligată să interzică imediat producerea, comercializarea si folosirea acestuia, să excludă materialul de bază din care acesta s-a obtinut din Catalogul national al materialelor de bază si să îl distrugă.

 

CAPITOLUL X

Verificarea producerii, comercializării, importului si exportului materialelor forestiere de reproducere

 

Art. 42. - Autoritatea este responsabilă cu verificarea implementării prevederilor legale în vigoare referitoare la materialele forestiere de reproducere.

Art. 43. - Autoritatea poate dispune distrugerea materialului forestier de reproducere care nu poate fi supus comercializării.

Art. 44. - (1) Autoritatea acordă asistenta necesară expertilor Comisiei Europene, în situatia în care acestia efectuează inspectii la fata locului pe teritoriul României pentru verificarea conformitătii materialului de reproducere, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Autoritatea cooperează cu autoritătile oficiale din celelalte state membre în scopul obtinerii informatiilor necesare privind comercializarea materialului forestier de reproducere, în special în cazul transferurilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene în altul, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.598/2002 al Comisiei din 6 septembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 1999/105/CE a Consiliului privind asistenta administrativă reciprocă între organismele oficiale.

 

CAPITOLUL XI

Catalogul national al resurselor genetice forestiere

 

Art. 45. - (1) în scopul asigurării adaptabilitătii populatiilor si speciilor forestiere prin mentinerea la un nivel corespunzător a variabilitătii genetice, respectând Protocolul de asociere al României la Programul European al Resurselor Genetice Forestiere - EUFORGEN, se elaborează Catalogul national al resurselor genetice forestiere, cu elementele de evidentă, descriere si identificare specifice, pentru fiecare resursă genetică.

(2) Catalogul prevăzut la alin. (1) se elaborează în concordantă cu regiunile de provenientă ale resurselor genetice forestiere si se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii.

Art. 46. - Instructiunile tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL XII

Sanctiuni

 

Art. 47. - Neetichetarea lotului/lotului divizat în conformitate cu prevederile art. 9 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

Art. 48. - Comercializarea sau folosirea de materiale forestiere de reproducere care nu îndeplinesc conditiile prevăzute în anexa nr. 11 si în cerintele specifice constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 250 lei la 1.000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

Art. 49. - Neasigurarea de către producător a identitătii sau identificării lotului, prin schite, după caz, tăblite indicatoare, etichete, pe toată durata procesului de productie, sau realizarea necorespunzătoare a acestor obligatii constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.


Art. 50. - Necompletarea de către producător, la momentul constituirii lotului, a datelor solicitate prin formularul filei de registru pentru lot sau pentru lot divizat, potrivit prevederilor art. 25 alin. (3) si (5), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei.

Art. 51. - Neîntocmirea certificatului de identitate pentru materialele forestiere de reproducere, obtinute în conditiile art. 28 alin. (2), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Art. 52. - Realizarea amestecului de materiale forestiere de reproducere cu nerespectarea prevederilor art. 30 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Art. 53. - Comercializarea materialului forestier de reproducere în alte conditii decât cele prevăzute la art. 31 sau 34 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

Art. 54. - Nepunerea la dispozitia organului de control competent a documentelor prin care se atestă provenienta materialelor forestiere de reproducere constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

Art. 55. - Încălcarea regulilor de transfer pentru materialul forestier de reproducere în cazul deficitului de material forestier de reproducere într-o regiune de provenientă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

Art. 56. - (1) Ocoalele silvice care au realizat împăduriri au obligatia de a prezenta la fiecare reamenajare informatiile privitoare la originea/provenienta materialelor forestiere de reproducere utilizate.

(2) Neprezentarea către proiectanti a informatiilor privitoare la originea/provenienta materialului forestier de reproducere utilizat de către ocoalele silvice care au realizat plantatii forestiere constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Art. 57. - Neînscrierea de către unitătile specializate autorizate pentru lucrările de amenajare a pădurilor în amenajamentul silvic a informatiilor referitoare la originea/provenienta materialelor forestiere de reproducere folosite la realizare plantatiilor forestiere constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Art. 58. - Neînscrierea de către ocoalele silvice în termen de 30 de zile de la receptia lucrărilor de împădurire în amenajamentele silvice a informatiilor privitoare la originea/provenienta materialului forestierele reproducere utilizat la lucrările de împădurire si/sau nepreluarea acestora ca informatii despre arboret la fiecare reamenajare constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Art. 59. - Importul materialului forestier de reproducere care nu respectă schema Organizatiei pentru Cooperare Economică si Dezvoltare (OECD) - Controlul materialelor forestiere de reproducere destinate comertului international, precum si normele comunitare si nationale în vigoare constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

Art. 60. - Comercializarea de materiale forestiere de reproducere din material de bază neaprobat constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.

Art. 61. - Producerea si/sau comercializarea de materiale forestiere de reproducere modificate genetic constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000, iar materialul forestier de reproducere în cauză se confiscă.

Art. 62. - Nedeclararea faptului că materialul forestier de reproducere provine din material de bază modificat genetic constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.

Art. 63. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 47-62 se fac de către personalul autoritătii împuternicit în acest scop.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 47-62, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contraventiilor prevăzute la art. 47-62 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XIII

Dispozitii finale

 

Art. 64. - Modificarea anexelor prezentei legi se face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 65. - Se aprobă, prin ordin al conducătorului autoritătii:

a) modelul filei Catalogului national al materialelor de bază;

b) modelul etichetei lotului/lotului divizat;

c) modelul buletinului de analiză a semintelor;

d) îndrumări cu privire la comercializarea si transferul materialelor forestiere de reproducere pentru speciile de interes forestier din România;

e) metodologia de autorizare a producătorului si furnizorului de material forestier de reproducere.

Art. 66. - Pentru o perioadă care nu trebuie să depăsească 10 ani, se poate aproba materialul de bază din care să se obtină material de reproducere din categoria “testat” din toate speciile si hibrizii artificiali care fac obiectul prezentei legi, dacă, din rezultatele provizorii ale testelor de evaluare genetică sau comparative prevăzute în anexa nr. 6, se poate presupune că materialul corespunde cerintelor de aprobare prevăzute în prezenta lege, în situatia în care testele sunt terminate.

Art. 67. - Autoritatea asigură resursele financiare si personalul necesar în vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi.

Art. 68. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 69. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Ordonanta Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 30 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 161/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogă.

 

Prezenta lege transpune Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, seria L, nr. 11 din 15 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 107.


 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

speciilor si hibrizilor artificiali importanti pentru scopuri forestiere în România

 

Nr. crt.

Denumirea botanică

Denumirea populară

1.

Abies alba MiII.

Brad

2.

Acer platanoides L.

Paltin de câmp

3.

Acer pseudoplatanus L.

Paltin de munte

4.

Alnus glutinosa Gaertn.

Anin negru

5.

Alnus incana Moench.

Anin alb

6.

Betula pendula Roth.

Mesteacăn

7.

Betula pubescens Ehrh.

Mesteacăn pufos

8.

Carpinus betulus L.

Carpen

9.

Castanea sativa Mill.

Castan comestibil

10.

Fagus sylvatica L.

Fag

11.

Fraxinus excelsior L.

Frasin comun

12.

Fraxinus angustifolia Vahl.

Frasin de luncă

13.

Juglans nigra L.

Nuc negru

14.

Larix decidua Mill.

Larice european

15.

Larix x eurolepis Henry

Larice eurolepis

16.

Larix kaempheri Carr.

Larice japonez

17.

Picea afo/es Karst.

Molid

18.

Picea sitchensis Carr.

Molid de Sitka

19.

Pinus cembra L.

Zâmbru

20.

Pinus nigra Arnold

Pin negru

21.

Pinus nigra var. banatica

Pin negru de Banat

22.

Pinus sylvestris L.

Pin silvestru

23.

Populus sp. si hibrizii artificiali între aceste specii

Plopi

24.

Prunus avium L.

Cires păsăresc

25.

Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco

Duglas

26.

Quercus cerris L.

Cer

27.

Quercus frainetto Ten.

Gârnită

28.

Quercus pedunculiflora K. Koch.

Stejar brumăriu

29.

Quercus petraea Liebl.

Gorun

30.

Quercus pubescens Willd.

Stejar pufos

31.

Quercus roburL.

Stejar pedunculat

32.

Quercus rubra L.

Stejar rosu

33.

Quercus suber L.

Stejar de plută

34.

Robinia pseudacacia L.

Salcâm

35.

T/7/a cordata Mill.

Tei pucios

36.

T/7/a platyphyllos Scop.

Tei cu frunza mare

37.

T/7/a tomentosa Moench

Tei argintiu


ANEXA Nr. 2

 

CRITERII

de delimitare a regiunilor de provenientă

 

1. Regiunile de provenientă se delimitează pentru fiecare specie importantă pentru scopuri forestiere inclusă în anexa nr. 1.

2. Regiunile de provenientă se delimitează pentru materialele de bază din care se obtine material forestier de reproducere din categoriile “sursă identificat㔠si “selectionat”.

3. Criterii geografice:

a) latitudinea: amplitudinea latitudinală a unei regiuni de provenientă nu trebuie să fie mai mare de 2 grade;

b) altitudinea: amplitudinea altitudinală într-o regiune de provenientă nu trebuie să depăsească 500 m;

c) orografia terenului: constituie limite ale regiunilor de provenientă cumpenele de ape care separă expozitii generale diferite, care duc la schimbări semnificative ale climatului.

4. Criterii climatice:

a) temperatura medie anuală: într-o regiune de provenientă diferenta dintre temperatura medie multianuală a diferitelor puncte nu trebuie să aibă valori mai mari de 2°C;

b) precipitatii medii anuale: diferenta dintre cantitatea medie multianuală a precipitatiilor din diferite puncte ale unei regiuni

de provenientă nu trebuie să fie mai mare în echivalent de 200 mm;

c) lungimea sezonului de vegetatie: diferenta dintre lungimea sezonului de vegetatie din diverse puncte ale unei regiuni de provenientă nu poate fi mai mare de 30 de zile.

5. Criterii stationale si de vegetatie:

a) potentialul stationai: regiunea de provenientă se delimitează în functie de potentialul stationai pentru specia respectivă (superior, mediu, inferior);

b) tipul de sol: se delimitează regiuni de provenientă distincte în cazul identificării de soluri cu caracteristici extreme (săraturi, lăcoviste, gleizate/pseudogleizate eto);

c) procentul de participare a speciei pentru care se constituie regiunea de provenientă nu trebuie să difere cu mai mult de 30% între arboreturile de amestec.

6. Regiunea de provenientă se delimitează pe suprafata cea mai mică, rezultată prin aplicarea criteriilor mentionate la pct. 1-5.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERINTE MINIME

pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria “sursă identificată”

 

1. Materialul de bază poate fi sursă de seminte sau un arboret dintr-o singură regiune de provenientă.

2. Materialul de bază a dovedit capacitate de adaptare în conditii extreme pentru vegetatia forestieră.

3. Materialul de bază trebuie să fie indigen/autohton.

4. Controlul privind îndeplinirea conditiilor pentru admiterea acestui tip de material de bază se face, prin sondaj, de către autoritate.

5. Dacă se urmăreste ca materialul forestier de reproducere obtinut din aceste surse să fie folosit în scopuri forestiere deosebite si anume împădurire de terenuri degradate chimic, în zone poluate si altele asemenea, controlul prevăzut la pct. 4 este obligatoriu pentru tot materialul de bază din care se obtine material forestier de reproducere care se foloseste în aceste scopuri.

6. Trebuie să se indice regiunea de provenientă si localizarea, precum si altitudinea sau treapta altitudinală de unde este recoltat materialul de reproducere.

 

ANEXA Nr. 4

 

CERINTE MINIME

pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria “selectionat”

 

1. Materialul de bază este un arboret.

2. Materialul de bază se evaluează în functie de scopul pentru care se constituie, din materialul forestier de reproducere obtinut din acesta, viitorul arboret.

3. Sunt prioritare arboreturile autohtone/indigene.

4. Se admit, în aceeasi regiune de provenientă, si arboreturi neautohtone/neindigene cu caracteristici fenotipice deosebit de valoroase. La acestea se mentionează originea, dacă este cunoscută.

5. Izolarea fată de surse de polen străine. Cerinta este realizată dacă arboreturile sunt situate la o distantă suficient de mare de:

a) alte arboreturi formate din aceeasi specie, cu caracteristici inferioare;

b) alte arboreturi, formate din specii înrudite, susceptibile la hibridare.

Îndeplinirea acestei cerinte este cu atât mai importantă cu cât arboreturile vecine, formate din aceeasi specie sau din specii susceptibile la hibridare, nu sunt indigene sau sunt de origine necunoscută.

Dacă conditia de izolare nu este îndeplinită, este necesar ca pe o fâsie exterioară, care urmăreste conturul arboretului, lată de 300-400 m, să se extragă arborii fenotipic inferiori din aceeasi specie sau din speciile înrudite susceptibile la hibridare.

În cazul speciilor forestiere entomofile, lătimea acestei fâsii trebuie să fie mai mare (cel putin 3 km pentru albine).

6. Numărul de arbori din arboret. În arboret trebuie să se găsească una sau mai multe grupe de arbori din specia pentru care se constituie materialul de bază. În fiecare grupă numărul de arbori trebuie să fie suficient pentru a asigura interfecundarea. Consistenta optimă este, pentru foioase, 0,6, iar pentru răsinoase, 0,8. Pentru speciile dioice, proportia dintre exemplarele femele si mascule trebuie să fie de circa 2:3. Pentru a înlătura efectele nefavorabile ale consangvinizării, arboreturile trebuie să aibă o suprafată minimă de 3 ha si un minim de 50 arbori seminceri/ha.

7. Vârsta. Arborii care constituie arboretul trebuie să aibă vârsta la care criteriile impuse pentru selectie să poată fi evaluate fără echivoc.

8. Omogenitatea. Variatia individuală a caracterelor după care se face selectia trebuie să fie normală. Determinările se fac pe bază statistică. Arborii cu caracteristici inferioare trebuie eliminati, după caz.

9. Adaptabilitatea. Arboreturile trebuie să evidentieze clar adaptarea la conditiile ecologice specifice în regiunea de provenientă.

10. Starea sanitară si rezistenta la factorii dăunători. Arborii trebuie să fie sănătosi si să dovedească rezistentă la atacurile organismelor dăunătoare, exceptând vătămările datorate poluării.

11. Scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere:

a) productia de lemn: productia de lemn trebuie să fie superioară mediei pentru conditii ecologice analoage;

b) calitatea lemnului: se urmăreste în mod deosebit pentru materialul de bază admis în scopul obtinerii materialelor forestiere de reproducere, utilizate pentru crearea de arboreturi destinate obtinerii de masă lemnoasă din care se obtin sortimente industriale superioare. Se îndeplineste prin:

- asigurarea unei frecvente de maximum 20% arbori înfurciti si maximum 10% arbori cu fibră torsă, la foioase;

- trunchiuri cilindrice, elagate pe cel putin 60% din înăltimea totală, număr mic de ramuri în verticil, subtiri si inserate în unghi apropiat de 90°, la răsinoase;

c) crearea de arboreturi în conditii extreme. Se acordă prioritate materialului de bază care a evidentiat adaptare la conditii similare sau apropiate;

d) alte scopuri. Materialul de bază se evaluează în functie de scopul pentru care se creează arboretul din materialul forestier de reproducere si, în functie de acesta, se acordă prioritate altor criterii, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei legi.

 

ANEXA Nr. 5

 

CERINTE MINIME

pentru admiterea materialului de bază destinat producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria “Calificat”

 

Materialul de bază poate fi constituit din plantaje, părinti de familii, clone sau amestec de clone.

A. Cerinte pentru plantaje:

a) constituentii (arborii) clonelor sau familiilor componente vor fi plantati într-un dispozitiv corespunzător normelor stiintifice privind instalarea si conducerea plantajelor si materializat în asa fel încât fiecare constituent să poată fi identificat. Instalarea plantajelor este aprobată de autoritate;

b) toate schimbările referitoare la tipul, obiectivul, planul de instalare si de încrucisare, componentele, izolarea, locul de instalare, precum si toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate;

c) clonele sau familiile componente să fie selectionate pentru caracterele fenotipice, acordându-se o atentie deosebită cerintelor formulate la pct. 7, 9, 10 si 11 din anexa nr. 4;

d) în evidentele fiecărui plantaj să fie mentionate răriturile practicate, criteriile de selectie folosite în aplicarea acestora, lucrările de conducere efectuate, si anume: tăieri în coroană, fertilizări, combateri de dăunători si altele asemenea si cantitătile de seminte/fructe recoltate anual;

e) conducerea plantajelor si recoltarea semintelor să se facă în conformitate cu obiectivele pentru care acestea au fost create. În situatia în care un plantaj este destinat producerii unui hibrid interspecific, este necesară determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenti în materialul de reproducere obtinut.

B. Cerinte pentru părinti de familii:

a) părintii vor fi selectionati pentru caractere remarcabile, o atentie deosebită fiind acordată cerintelor formulate la pct. 7, 9, 10 si 11 din anexa nr. 4, sau selectionati după aptitudinea lor de combinare;

b) obiectivul, planul de încrucisare si sistemul de polenizare, componentele parentale, izolarea, locul de instalare, precum si toate schimbările referitoare la aceste elemente vor fi aprobate de autoritate;

c) identitatea, numărul si proportia părintilor constitutivi ai unui amestec vor fi aprobate de autoritate;

d) în situatia în care părintii sunt destinati producerii unui hibrid interspecific este necesară determinarea, printr-un test de control, a procentului de hibrizi prezenti în materialul de reproducere obtinut.

C. Cerinta pentru clone:

a) clonele trebuie să poată fi identificate prin caractere distinctive, aprobate de autoritate;

b) valoarea clonelor pentru silvicultură trebuie să fie demonstrată printr-o experimentare suficient de lungă sau stabilită prin teste;

c) ortetii utilizati pentru producerea clonelor trebuie să fie selectionati pentru caracterele lor remarcabile, o atentie deosebită fiind acordată cerintelor formulate la pct. 7-11 din anexa nr. 4;

d) perioada pentru aprobarea acestui tip de material este limitată la maximum 5 ani.

D. Cerinte pentru amestecuri de clone:

a) clonele din amestec trebuie să îndeplinească cerintele prevăzute la lit. C;

b) identitatea, numărul si proportiile clonelor constitutive ale unui amestec, precum si metoda de selectie utilizată si arborii-mamă trebuie să fie aprobati de autoritate.

 

 


ANEXA Nr. 6

 

CERINTE MINIME

pentru admiterea materialelor de bază destinate producerii materialelor forestiere de reproducere din categoria “Testat”

 

1. Materialul de baza trebuie sa satisfacă cerintele prevăzute în anexa nr. 3 sau 4.

2. Testele stabilite în scopul admiterii materialelor de bază sunt pregătite, instalate si conduse, iar rezultatele lor sunt interpretate conform procedurilor recunoscute pe plan international.

3. Pentru teste comparative, materialele forestiere de reproducere testate trebuie să fie comparate cu unul sau, de preferat, mai multi martori aprobati ori cu caracteristici predeterminate.

4. Testele trebuie să fie concepute de asa manieră încât să permită evaluarea caracterelor specifice. Aceste caractere vor fi specificate pentru fiecare test. Ponderea cea mai mare trebuie acordată adaptării, cresterii si rezistentei la principalii dăunători si boli. În plus, alte caractere, considerate ca importante în functie de obiectivul propus, vor fi evaluate în functie de conditiile ecologice ale regiunii în care este efectuat testul.

5. Documentatie

Dosarul de evidentă trebuie să cuprindă o descriere a locului testului/testelor, mai ales situatia geografică, climatul, tipul de sol, utilizarea anterioară, instalarea, lucrările silvice efectuate, precum si toate vătămările provocate de factori biotici si abiotici si să fie la dispozitia autoritătii. Rezultatele obtinute în urma evaluării la diferite vârste ale materialului testat trebuie să fie înregistrate de autoritate.

6. Instalarea testelor:

a) esantioanele din materialele forestiere de reproducere supuse testelor trebuie recoltate, plantate si tratate identic, atât cât permite tipul de material utilizat;

b) testele trebuie instalate după un dispozitiv statistic valid si să contină un număr suficient de constituenti, pentru care să poată fi evaluate caracteristicile specifice ale fiecărui esantion examinat.

7. Analiza si valabilitatea rezultatelor:

a) datele obtinute din experiente trebuie analizate prin metode statistice recunoscute pe plan international si rezultatele trebuie prezentate pentru fiecare caracter examinat;

b) metodologia după care s-au efectuat testele si rezultatele obtinute în detaliu trebuie să fie accesibile;

c) trebuie să se mentioneze, de asemenea, caracteristicile susceptibile de a limita utilizarea materialului, precum si regiunea unde adaptarea este probabilă, comparativ cu conditiile în care s-a efectuat testul;

d) dacă în timpul testelor s-a dovedit că materialul forestier de reproducere nu posedă cel putin caracteristicile materialului de bază sau rezistentă similară acestuia în ceea ce priveste organismele vătămătoare, atunci acest material de bază va fi exclus din Catalogul national al materialului de bază.

8. Testele se vor efectua si interpreta numai de specialisti ai institutului de specialitate sau sub directa îndrumare si coordonare a acestora.

9. Pentru evaluarea genetică a constituentilor materialului de bază este necesară îndeplinirea următoarelor cerinte suplimentare fată de cele enumerate la pct. 1-8:

a) evaluarea genetică se face numai pentru constituentii următoarelor materiale de bază: plantaje, părinti de familii, clone si amestecuri de clone;

b) documentatia suplimentară cuprinde următoarele informatii:

- identitatea, originea si pedigree-ul constituentilor evaluati;

- planul de încrucisare utilizat pentru producerea materialului forestier de reproducere utilizat în testele de evaluare;

c) prin tehnica de testare trebuie îndeplinite următoarele conditii:

- valoarea genetică a fiecărui constituent trebuie să fie estimată prin teste de evaluare conduse în două sau mai multe locuri, dintre care cel putin unul să fie în conditiile de mediu corespunzătoare utilizării propuse a materialului forestier de reproducere;

- superioritatea genetică estimată a materialelor forestiere de reproducere trebuie să fie calculată în functie de valoarea genetică si de planul de încrucisare aplicat;

d) testele de evaluare genetică si procedura de calcul trebuie aprobate de autoritate;

e) pentru interpretarea rezultatelor:

- estimarea superioritătii materialului forestier de reproducere trebuie calculată în raport cu arboretul de referintă, pentru fiecare caracter sau pentru ansamblul caracterelor;

- trebuie stabilit dacă valoarea estimării genetice a materialului forestier de reproducere este inferioară arboretului de referintă pentru caracterele importante.

10. Pentru testarea comparativă a materialelor forestiere de reproducere este necesară îndeplinirea următoarelor cerinte suplimentare fată de cele enumerate la pct. 1-8:

a) esantioanele din materialele de reproducere testate trebuie sa reprezinte efectiv materialele de reproducere obtinute din materialele de bază pentru care este solicitată admiterea;

b) materialele de reproducere multiplicate pe cale sexuată, care sunt supuse testelor, trebuie:

- să fie recoltate în anii de înflorire si de fructificatie satisfăcători; este admisă polenizarea artificială;

- să fie recoltate după metode care să asigure că esantioanele obtinute sunt reprezentative;

c) performantele martorilor utilizati în teste, în scopul comparării, trebuie, pe cât posibil, să fie cunoscute pe o perioadă suficient de lungă în regiunea unde este condus testul. Martorii reprezintă în principal materiale care, la începutul testului, au fost deja verificate în silvicultură în conditiile ecologice pentru care este propusă utilizarea materialului. Martorii provin, pe cât posibil, din arboreturi selectionate după criteriile prevăzute în anexa nr. 4 sau din materiale de bază admise oficial pentru producerea materialelor testate;

d) în cazul testelor pentru hibrizi artificiali, cele două specii-părinte trebuie să facă parte din martori;

e) trebuie utilizati cât mai multi martori posibil. În caz de necesitate si bine justificat, martorii pot fi înlocuiti prin materialele supuse testelor cele mai apropiate sau prin media componentelor testate;

f) aceiasi martori trebuie utilizati într-o gamă cât mai largă de teste, care să acopere diferite conditii de mediu;

g) din interpretarea rezultatelor trebuie demonstrat că materialul examinat prezintă, în raport cu martorii, o superioritate statistic semnificativă pentru cel putin un caracter important;

h) existenta rezultatelor semnificativ inferioare martorilor pentru caractere de importantă economică sau de mediu trebuie să fie clar evidentiată.

Ele trebuie compensate prin rezultatele caracterelor favorabile.

11. Rezultatele din testele din faza juvenilă pot servi ca bază pentru o aprobare conditionată. Dovada superioritătii, bazată pe testele timpurii, trebuie reexaminată la un interval de maximum 10 ani.

12. Teste precoce, efectuate în pepinieră, în seră sau în laborator, sunt admise pentru aprobare conditionată ori pentru aprobare finală, dacă se poate demonstra că există o legătură strânsă între caracterul măsurat si caracterele care sunt în general evaluate în testele conduse în conditii de maturitate a arboretului. Testele precoce se desfăsoară conform cerintelor descrise la pct. 10.

 


 

ANEXA Nr. 7

 

Încadrarea materialelor forestiere de reproducere pe categorii în functie de materialul de bază aprobat din care provin

 

Materialul de bază din care provine materialul forestier de reproducere

Categoria de material forestier de reproducere*/Culoarea etichetei

Sursă identificată/Galben

Selectionat/Verde

Calificat/Roz

Testat/Albastru

Sursă de seminte

 

 

 

 

Arboret

 

 

 

 

Plantaj

 

 

 

 

Părinti de familii

 

 

 

 

Clone

 

 

 

 

Amestec de clone

 

 

 

 


* Umbrirea arată categoria în care se încadrează materialul forestier de reproducere obtinut.

 

ANEXA Nr. 8/a

 

CERTIFICAT DE IDENTITATE

pentru materialul forestier de reproducere obtinut din sursă de seminte/arborete

(certificatul trebuie să contină toate informatiile înscrise mai jos si în formatul exact)

 

Eliberat în conformitate cu............

 

Tara: România

Certificat: RO...... /Nr......../An.........

 

Se certifică faptul că materialul forestier de reproducere descris mai jos a fost produs:

În conformitate cu Directiva CE                               

În conformitate cu dispozitiile tranzitorii                  

1. Denumirea botanică/populară.............................

 

2. Natura materialului forestier de reproducere:

-seminte



- părti de plantă



- puieti



 

3. Categoria materialului forestier de reproducere:

 

 

 

- sursă identificată



 

4.

Tipul de material de bază.

 

- selectionat



 

 

- sursă de seminte



- testat



 

 

- arboret



 

5. Scopul:........................................................................................................................................................................................

6. Codul de identificare din Catalogul national sau numărul de referintă din Lista natională:

................................................................................................../amestec:.....................................................................................

 

7. Autohton                   

Nonautohton               

Necunoscut                 

Indigen                          

Nonindigen                 

 

 

8. Originea materialului de bază (pentru materialele nonautohtone/nonindigene, dacă este cunoscută)..........................................

9. Tara si regiunea de provenientă: (provenienta intitulată succint, după caz):.............................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

10. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

11. Anul recoltării, pentru seminte:...........................................

12. Cantitatea:.........................................................................


 

13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior?

Da                                                     Nu 

Numărul certificatului anterior:..................................................Cantitatea în lotul initial:..........................................................

14. Vârsta puietilor (din pepinieră): ....................................................................................

 

15. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obtinut din seminte?        Da                Nu 

Metoda de propagare:......................................................Numărul de cicluri de propagare: ..

16. Alte informatii utile:..............................................................................................................

 

17. Numele si adresa producătorului: .......................................................................................

 

Numele si adresa autoritătii împuternicite

 

Stampila autoritătii împuternicite

Data:

 

Numele si functia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită

Semnătura

 

ANEXA Nr. 8/b

 

CERTIFICAT DE IDENTITATE

pentru materialul forestier de reproducere obtinut din plantaje/părinti de familii

(certificatul trebuie să contină toate informatiile înscrise mai jos si în formatul exact)

 

Eliberat în conformitate cu...................................

 

Tara: România

Certificat: RO...... /Nr......../An.........

 

Se certifică faptul că materialul forestier de reproducere descris mai jos a fost produs:

În conformitate cu Directiva CE                               

În conformitate cu dispozitiile tranzitorii                  

 

1. a) Denumirea botanică/populară.............................

    b) Denumirea materialului de bază (cum este înscris în Catalogul national) ...................................

 

 

2. Natura materialului forestier de reproducere:

-seminte



- părti de plante



- loturi de puieti



 

3. Categoria materialului forestier de reproducere:

 

4. Tipul de material de bază.

 

- calificat



 

 

- plantaj



- testat



 

 

- părinti de familii



 

5. Scopul:..........................................................................................................................................................................................

6. Codul de identificare din Catalogul national:............................................................................................................................

7. Autohton                   

Nonautohton               

Necunoscut                 

Indigen                          

Nonindigen                 

 

 

8. Originea materialului de bază (pentru materialele nonautohtone/nonindigene, dacă este cunoscută)....................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

9. Regiunea de provenientă a materialului de bază (provenienta intitulată succint):.........................................................................

 

10. Seminte obtinute din:

- polenizare liberă                    

 

- polenizare suplimentară        

 

- polenizare controlată                         

 

11. Anul recoltării pentru seminte:................................................................................................................................................

12. Cantitatea:...............................................................................................................................................................................


 

13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior ?

Da                                       Nu 

Numărul certificatului anterior:..................................................Cantitatea în lotul initial:..........................................................

 

 

 

15. Numărul componentelor parentale:

Familii:..........................................

Clone:............................................

14. Vârsta puietilor (din pepinieră)...................

 

 

 

 

16. Altitudinea sau limitele altitudinale ale locului în care este situat materialul de bază:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

17. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da                            NU 

 

18. Pentru materialele obtinute din părinti de familii:

- Sistemul de încrucisare:...................................................................................

- Procentul de participare a familiilor componente:...............................................

19. Este un material propagat vegetativ dintr-un material obtinut din seminte?                     Da                            NU 

Metoda de propagare:.............................................Numărul de cicluri de propagare:.............................................................

 

20. Alte informatii utile:..............................................................

 

21. Numele si adresa producătorului: .......................................................................................

 

Numele si adresa autoritătii împuternicite

 

Stampila autoritătii împuternicite

Data:

 

Numele si functia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită

Semnătura

 

ANEXA Nr. 8/c

 

CERTIFICAT DE IDENTITATE

pentru materialul forestier de reproducere obtinut din clone/amestec de clone

 

(certificatul trebuie să contină toate informatiile înscrise mai jos si în formatul exact)

Eliberat în conformitate cu..............................

 

Tara: România

Certificat: RO...... /Nr......../An.........

 

Se certifică faptul că materialul forestier de reproducere descris mai jos a fost produs:

În conformitate cu Directiva CE                               

În conformitate cu dispozitiile tranzitorii                  

 

1. a) Denumirea botanică/populară.............................

    b) Numele clonei sau amestecului de clone.............................................

 

2. Tipul materialului forestier de reproducere:

- părti de plante



- puieti



 

3. Categoria materialului forestier de reproducere:

 

4. Tipul de material de bază.

 

- calificat



 

 

- clone



- testat



 

 

- amestec de clone



 

5. Scopul:....................................................................................................................................................................................

6. Codul de identificare din Catalogul national:...........................................................................................................................

 

7. Autohton                   

Nonautohton               

Necunoscut                 

Indigen                          

Nonindigen                 

 


8. Originea materialului de bază (pentru materialele nonautohtone/nonindigene, dacă este cunoscută)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

9. Regiunea de provenientă a materialului de bază (provenienta intitulată succint):.................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

10. Au fost făcute modificări genetice în producerea materialului de bază? Da                NU 

 

11. a) Metoda de propagare:..........................................................................

     b) Numărul de cicluri de propagare:...............................................................

 

12. Cantitatea:..................................................

 

13. Materialul din prezentul certificat este rezultatul divizării unui lot mai mare pentru care s-a întocmit un certificat anterior ?

Da                                         Nu 

Numărul certificatului anterior:..................................................Cantitatea în lotul initial:..........................................................

 

14. Vârsta puietilor (din pepinieră):.................................

 

15. Pentru amestecuri de clone:

Numărul de clone din amestec:..............................Procentul de participare a clonelor componente:......................................

 

16. Alte informatii utile:........................................................................................

 

17. Numele si adresa producătorului: .......................................................................................

 

Numele si adresa autoritătii împuternicite

 

Stampila autoritătii împuternicite

Data:

 

Numele si functia persoanei care reprezintă autoritatea împuternicită Semnătura

 

ANEXA Nr. 9

 

DATE MINIME

de identificare pentru un lot (Eticheta)

 

1. Numele furnizorului si numărul certificatului de identitate

2. Denumirea botanică/populară

3. Categoria de material forestier de reproducere

4. Scopul*:      a) forestier;

b) alte scopuri.

5. Tipul materialului de bază

6. Cantitatea

7. Numărul din Catalogul national al materialului de bază sau codul de identificare al regiunii de provenientă a materialului de bază din care s-a obtinut

8. Regiunea de provenientă - pentru categoriile de material de reproducere din “Sursă identificat㔠si “Selectionat” sau orice alt material de reproducere, dacă este cazul

9. După caz, în situatia în care originea materialului este autohtonă sau indigenă, neautohtonă ori neindigenă sau necunoscută

10. În cazul loturilor de seminte, anul fructificatiei

11. Vârsta si tipul lotului de puieti, pentru puieti sau butasi, în situatia în care sunt tăiati, transplantati sau containerizati

12. Dacă este modificat genetic

13. Puritate

14. Procentajul de germinare a semintelor pure/Procentajul de viabilitate

15. Greutatea a 1.000 de seminte pure

16. Numărul de seminte germinabile per kilogram/Numărul de seminte viabile per kilogram


*Se va bifa a) sau b), în functie de scopul dorit.

 

ANEXA Nr. 10

 

VERIFICAREA

obtinerii de material forestier de reproducere

 

Cel care face recoltarea va notifica personalul responsabil cu controlul respectării prevederilor prezentei legi, de la nivelul unitătii de specialitate, specificând:

a) data la care se intentionează să se facă recoltarea (să fie cu cel târziu o lună înainte);

b) anuntarea începutului efectiv al recoltării cu 3 zile înainte;

c) precizarea unitătii-sursă.

A. Material de reproducere din categoria “Sursă identificată”: - recoltarea să se facă de la cel putin 15 arbori.

B. Material de reproducere din categoria “Selectionat”:

a) Recoltarea să se facă dintr-un număr minim de:

- 20 de arbori pentru speciile: Abies alba, Fagus sylvatica, Larix decidua, Picea abies, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Quercus petraea, Quercus robur;

- 10 arbori pentru celelalte specii.

b) Recoltarea de probe si trimiterea acestora să se facă separat pentru fiecare arbore în parte.

c) Cantitatea minimă a probei pe arbore:

- Abies alba, Picea abies............................................1 con;

- Larix decidua, Pinus nigra, Pinus sylvestris, Pseudotsuga menziesii.....................................................................3 conuri;

- Alnus glutinosa, Alnus incana..........................5 conulete;

- Quercus petraea, Quercus Robur, Quercus Rubra, Quercus Cerris.......................................................10 seminte;


- Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Robinia pseudacacia, Tilia cordata, Tilia platyphillos........................................................20 de seminte.

C. Material de reproducere din categoriile “Calificat” si “Testat”:

- pentru arborete si plantaje sunt valabile aceleasi prevederi ca si pentru categoria “Selectionat”.

 

ANEXA Nr. 11

 

CERINTE

care trebuie îndeplinite de loturile de seminte, părti de plante si puieti din speciile prevăzute în anexa nr. 1 pentru comercializare

 

1. Loturile de seminte din speciile listate în anexa nr. 1 nu pot fi comercializate dacă nu ating nivelul minim de puritate a speciei de 99%.

2. Pot fi admise, fără a se face abstractie de la prevederile pct. 1, loturile de seminte rezultate din combinarea naturală a speciilor înrudite, prevăzute în anexa nr. 1, exceptând hibrizii artificiali, indicându-se puritatea speciilor loturilor de fructe sau de seminte, în cazul în care nu ajunge la 99%.

3. Părtile de plante si hibrizii artificiali, Populus sp., nu pot fi comercializate, dacă:

a) butasii de tulpină au unul dintre următoarele defecte:

- sunt obtinuti din ramuri cu vârste de peste 2 ani;

- au mai putin de 2 muguri bine formati;

- sunt afectati de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători;

- au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire;

b) dimensiunile minime ale butasilor de tulpină nu sunt:

- lungime minimă: 20 cm

- diametru minim la vârf:

- clasa CE1 8 mm;

- clasa CE2 10 mm;

c) lăstarii au unul dintre următoarele defecte:

- lemnul are mai mult de 3 ani;

- au mai putin de 5 muguri bine formati;

- sunt afectati de necroze sau au semne ale unor atacuri de dăunători;

- au vătămări, altele decât tăierile initiale;

- au simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire;

- au tulpini multiple;

- au curburi excesive ale tulpinii;

d) clasele de mărime pentru lăstari nu sunt:

 

Clasa

Diametrul minim

(mm) la o lungime medie

Înăltimea minimă

(m)

Regiuni nonmediteraneene

 

 

N1

6

1,5

N2

15

3,00

Regiuni mediteraneene

 

 

S1

25

3,00

S2

30

4,00

 

4. Loturile de puieti din speciile si hibrizii artificiali, prevăzute în anexa nr. 1, trebuie să fie de calitate corespunzătoare în ceea ce priveste caracteristicile generale, sănătatea, vitalitatea si calitatea fiziologică.

5. Lotul de puieti nu poate fi comercializat decât dacă cel putin 95% din puietii din lot sunt de calitate corespunzătoare.

6. Puietii sunt considerati necorespunzători dacă au una dintre deficientele următoare:

a) vătămări fizice;

b) lipsa mugurelui terminal;

c) tulpini multiple;

d) sistemul radicelar deformat;

e) simptome de uscare, încingere, mucegăire sau putrezire ori de vătămări datorate dăunătorilor specifici;

f) formă asimetrică.

7. Calitatea puietilor în functie de dimensiuni se determină conform standardelor în vigoare.

8. Mărimea containerelor:

- în cazul altor specii, volumul minim al containerului va fi de 200 cm3.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 566.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stabilirea unor măsuri temporare pentru functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Executarea obligatiilor de plată ale Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului se asigură din veniturile bugetului de venituri si cheltuieli aferente activitătii de privatizare si de valorificare a activelor statului, indiferent de izvorul acestora.

(2) Sumele repartizate de la bugetul de stat Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru plata cheltuielilor de personal, a celor aferente functionării Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a celor pentru reprezentarea României în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii nu pot fi supuse executării silite.

(3) Sumele aferente obligatiilor de plată corespunzătoare categoriilor de cheltuieli prevăzute la alin. (2), executate din bugetul prevăzut la alin. (1), se reîntregesc de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din sumele alocate de la bugetul de stat cu această destinatie.

Art. 2. - (1) Executarea obligatiilor de plată ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CA/. V.M.) decurgând din creante stabilite prin titluri executorii se asigură doar din sumele ce depăsesc 5.000.000 lei, reprezentând media lunară a veniturilor încasate la bugetul C.N.V.M.

(2) Sumele stabilite prin bugetul C.N.V.M. pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare, inclusiv a celor de personal, nu vor putea fi supuse executării silite. Aceste sume au destinatie specială în conditiile prevederilor art. 452 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură civilă si nu pot fi urmărite silit pentru obligatiile de plată ale C.N.V.M., stabilite prin titluri executorii.

(3) Actiunile în justitie, indiferent de natura lor, precum si căile de atac exercitate de C.N.V.M. În legătură cu actele de justitie incidente procedurii de executare silită a creantelor stabilite prin titluri executorii în sarcina acesteia sunt scutite de plata taxelor de timbru, timbru judiciar, orice alte taxe, precum si a sumelor stabilite cu titlu de cautiune.

Art. 3. - Dispozitiile prezentei legi se aplică până la data de 31 decembrie 2013.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 116.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri temporare pentru functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind stabilirea unor măsuri temporare pentru functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 575.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Olt în domeniul public al comunei Gârcov si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârcov, judetul Olt

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Olt în domeniul public al comunei Gârcov si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârcov, judetul Olt, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea amenajării unui depozit de produse alimentare provenite din stocurile de interventie comunitare destinate persoanelor defavorizate, a unui depozit de materiale de îndiguire în caz de inundatii si a unor spatii pentru adăpostirea persoanelor afectate de inundatii.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

loan Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 iunie 2011.

Nr. 589.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Olt în domeniul public al comunei Gârcov si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârcov, judetul Olt

 

Locul unde este situat

imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Datele de identificare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Gârcov,

Comuna Gârcov,

judetul Olt

Domeniul privat al statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Olt

Domeniul public al comunei Gârcov, în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârcov, judetul Olt

Denumirea: 49-14 fost post de grăniceri

Teren extravilan

Nr. cadastral: 96

Nr. C.F. 50049

Valoarea de inventar = 158.333,15 lei

Suprafata terenului rezultată din măsurători = 11.093,40 m2

Suprafata terenului rezultată din acte = 11.091,73 m2

Suprafata construită rezultată din măsurători = 727,29 m2

Suprafată construită rezultată din acte = 795,93 rri2

Nr. de constructii = 5

Suprafată C1 =429,76 m2

Suprafată C2 = 65,86 m2

Suprafată C3 = 61,25 m2

Suprafată C4 = 154,00 m2

Suprafată C5 = 16,42 m2


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind încadrarea în numărul maxim de posturi finantate si în fondurile bugetare aprobate Ministerului Administratiei si Internelor în anul 2011

 

Având în vedere prevederile art. 14 si 22 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi si cheltuielile de personal în sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 367/2005, cu modificările ulterioare, ale art. 10 din Legea nr. 69/2010 a responsabilitătii fiscal-bugetare, nota la anexa nr. 3/19/06 la Legea nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Ordonatorii de credite din unitătile Ministerului Administratiei si Internelor vor propune măsuri pentru încadrarea în fondurile bugetare aprobate pentru anul 2011 la cheltuielile de personal care vor fi transmise până la data de 30 iunie 2011 la Directia generală financiară.

Art. 2. - Ordonatorii tertiari de credite din subordinea ordonatorului secundar de credite vor înainta propunerile prevăzute la art. 1 prin grija ordonatorilor secundari de credite.

Art. 3. - Ordonatorii tertiari de credite din subordinea directă a ordonatorului principal de credite vor înainta propunerile prevăzute la art. 1 la Directia generală financiară.

Art. 4. - Comandantii (sefii) de unităti vor dispune măsuri de aplicare întocmai a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Directia generală financiară va prezenta ordonatorului principal de credite centralizarea propunerilor ordonatorilor de credite din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor în vederea dispunerii măsurilor pentru încadrarea în fondurile bugetare aprobate ministerului pentru anul 2011 la cheltuielile de personal.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 119.


 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.049 din 24 martie 2011 al Directiei politici si strategii în silvicultură,

în temeiul art. 62 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1, - Se aprobă Instructiunile privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 606/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 22 octombrie 2008, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 1.540.

 

ANEXA
INSTRUCTIUNI

privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În sensul prezentelor instructiuni, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) parchet de exploatare - suprafata de pădure în care se fac recoltări legale de masă lemnoasă;

b) stoc pe picior - volumul arborilor pe picior dintr-o partidă, destinati tăierii si nedoborâti;

c) stoc în faze pe suprafata parchetului - volumul arborilor doborâti si aflati în diferite faze tehnologice pe suprafata parchetului, exclusiv volumul lemnului din platforma primară;

d) stoc în platforma primară - volumul lemnului din platforma primară;

e) masă lemnoasă recoltată - diferenta dintre volumul înscris în actul de punere în valoare si stocul pe picior.

Art. 2. - Recoltarea, colectarea si transportul masei lemnoase se efectuează cu respectarea prevederilor Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prezentele instructiuni, astfel încât, indiferent de forma proprietătii, să se asigure mentinerea integritătii fondului forestier national, în conditiile gestionării durabile a pădurilor.

Art. 3. - Prezentele instructiuni cuprind reglementări privind:

a) autorizarea si predarea spre exploatare a parchetelor;

b) reguli silvice de exploatare a masei lemnoase;

c) controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase;

d) curătirea si reprimirea parchetelor.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea si predarea spre exploatare a parchetelor

 

SECTIUNEA A

Autorizarea parchetelor

 

Art. 4. - (1) Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către persoanele juridice atestate pentru exploatări forestiere, precum si de către persoanele fizice prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizatiei de exploatare, denumită în continuare autorizatie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) Autorizatiile se emit în două exemplare de către seful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizatiei.

(4) Titularii autorizatiilor pot fi:

a) persoane juridice care au încheiat contracte de cumpărare a masei lemnoase pe picior. Persoanele juridice care nu sunt atestate pentru exploatări forestiere au obligatia de a contracta aceste lucrări cu persoane juridice atestate;

b) persoane juridice atestate care au încheiat contracte de prestări de servicii de exploatare forestieră cu proprietarii/detinătorii pădurilor;

c) Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, prin unitătile si subunitătile sale;

d) ocoalele silvice private, atestate pentru activitatea de exploatare forestieră;


e) proprietarii de păduri, din categoria persoanelor fizice prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - (1) Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizatii.

Art. 6. - (1) Autorizatiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitentii acestora, în cazul aparitiei unor situatii deosebite ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instantelor, hotărâri judecătoresti de stopare a lucrărilor de exploatare, schimbarea ocolului silvic care administrează pădurea, rezilierea contractelor de vânzare a masei lemnoase pe picior sau de prestări de servicii de exploatare si altele asemenea.

(2) Personalul silvic cu atributii de control retrage autorizatiile în cazul în care acestea sunt emise pentru parchete situate pe suprafete din afara teritoriului de competentă a ocolului silvic emitent.

(3) în situatiile prevăzute la alin. (1) si (2), emitentul autorizatiei dispune imediat oprirea doborârii arborilor si inventarierea stocurilor existente - pe picior sau în faze pe suprafata parchetului ori în platforma primară. În functie de fiecare situatie în parte, între părtile contractante sau între emitentul si titularul autorizatiei de exploatare se procedează la regularizarea cantitativă si la reprimirea partială a partizii respective.

Art. 7. - (1) în eventualitatea aparitiei pe parcursul anului de productie a unor produse accidentale I, pentru precomptarea partizilor respective se constituie la nivelul fiecărui ocol silvic o rezervă de 20% din volumul produselor principale prevăzut la tăiere în anul respectiv, din partizi prevăzute în lista de partizi.

(2) Precomptările se fac de către ocoalele silvice care asigură administrarea sau serviciile silvice. Responsabilitatea operării precomptărilorîn evidentele ocolului silvic revine sefului de ocol si se face conform normelor tehnice silvice.

(3) După efectuarea precomptărilor, partizile care au constituit rezerva si nu au făcut obiectul precomptărilor se autorizează la exploatare începând cu data de 15 septembrie a anului de productie respectiv.

Art. 8. - (1) Perioadele pentru exploatarea masei lemnoase din păduri sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) în vederea pregătirii parchetului, autorizatia se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:

a) amenajarea instalatiilor de scos-apropiat;

b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor si bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninati, uscati si a iescarilor si altele asemenea;

c) executarea lucrărilor de organizare a santierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanti si altele asemenea.

(3) Perioada autorizată prevăzută la alin. (1) se înscrie în autorizatie, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate.

Art. 9. - (1) în cazuri de fortă majoră sau în alte situatii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului - inundatii, avalanse, alunecări de teren, precipitatii abundente si altele asemenea, titularii autorizatiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare prevăzut initial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor.

(2) Forta majoră se constată de către o comisie care are în componentă, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizatiei;

b) delegatul titularului autorizatiei.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie la solicitarea titularului autorizatiei prin act administrativ al sefului ocolului silvic si întocmeste un proces-verbal de constatare a fortei majore.

(4) în situatiile care nu constituie fortă majoră, oprirea activitătii de exploatare se face de către emitentul autorizatiei, în baza unei note de constatare.

(5) La încetarea fortei majore sau a situatiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la alin. (2) încheie un proces-verbal constatator, prin care stabileste cu exactitate data încetării fortei majore.

(6) Prelungirea duratei înscrise initial în autorizatie se face de către emitentul acesteia, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa nr. 3, în baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (3) si (5), în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

(7) în situatii deosebite, atunci când conditiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetatie, termenul de exploatare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele prevăzute în anexa nr. 3, cu notificarea inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânătoare, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii.

Art. 10. - (1) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchet, precum si amplasarea căilor de scos-apropiat si a instalatiilor aferente se aprobă de emitentul autorizatiei.

(2) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete, precum si amplasarea căilor de scos-apropiat si a instalatiilor aferente vor fi diferentiate în functie de tratamentul aplicat si de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor peste limitele admise, a arborilor care rămân pe picior, degradarea solului si a malurilor apelor.

(3) Corhănitul se admite numai atunci când alte tehnologii nu sunt posibile, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, regenerărilor si arborilor care rămân pe picior si numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghetat.

(4) Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană - varianta arbori întregi.

(5) Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată parchetizându-se în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea solului, a arborilor si semintisului.

Art. 11. - (1) Exploatarea masei lemnoase din parchetele cu produse accidentale se autorizează cu prioritate.

(2) Tăierile în parchetele cu restrictii de exploatare, în anii de fructificatie, se autorizează spre exploatare în primul sezon de repaus vegetativ care urmează fructificatiei.

(3) Tăierile în parchetele fără restrictii se autorizează spre exploatare în tot cursul anului.

 

SECTIUNEA B

Predarea parchetelor spre exploatare

 

Art. 12. - (1) Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizatie poate începe numai după predarea spre exploatare a parchetelor.

(2) Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către seful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezenta pădurarului titular de canton, către titularul autorizatiei ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.


 

CAPITOLUL III

Reguli silvice privind exploatarea masei lemnoase

 

Art. 13. - Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum si a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetatia forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafete de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează si subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafata solului, piezis si neted;

c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie si se valorifică si semintisurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semintis utilizabil;

d) este interzisă mentinerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de răsinoase necojit si/sau netratat; cioatele de molid si pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de răsinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de răsinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea conditiei ca acesta să nu depăsească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;

e) doborârea arborilor aninati, uscati si a iescarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înăltimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depăsească 1/3 din diametrul sectiunii acesteia;

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină si acoperirea gropilor create;

i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundatii, iar înăltimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafetelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puietilor si pe directii care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate si materializate în teren;

l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejati obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, tărusi si mansoane;

m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

n) tăierea arborilor nedestinati exploatării este interzisă;

o) dacă prin procesul de exploatare sunt distrusi ori vătămati arborii care nu erau destinati exploatării, titularul autorizatiei sesizează ocolul silvic pentru constatare; constatarea, inventarierea si marcarea arborilor prejudiciati se poate face si fără o sesizare prealabilă, prin controalele curente de exploatare; volumul arborilor prejudiciati se adaugă la volumul actului de punere în valoare;

p) dacă se constată arbori tăiati din categoria celor nedestinati exploatării aflati pe suprafata parchetului sau sustrasi, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept;

q) volumul arborilor prejudiciati se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte; arborii prejudiciati se exploatează numai după aplicarea amprentei pentagonale a dispozitivului special de marcat;

r) în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare pe picior, valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciati în procesul de exploatare se calculează la nivelul pretului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmultirea volumului arborilor prejudiciati cu pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare si cu valoarea factorului “k” pe specii ori grupe de specii si categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 5; valoarea totală alcătuită din valoarea lemnului rezultat din arborii prejudiciati la care se adaugă valoarea prejudiciului se recuperează de la titularul autorizatiei de exploatare;

s) în cazul în care partida autorizată la exploatare face obiectul unui contract de prestări servicii de exploatare având ca titular detinătorul masei lemnoase, valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmultirea volumul arborilor prejudiciati cu pretul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare si cu valoarea factorului “k” pe specii ori grupe de specii si categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 5, si se recuperează de la titularul autorizatiei; lemnul rezultat din arborii prejudiciati rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

s) prejudiciile de exploatare constituie prejudicii aduse pădurii, iar contravaloarea acestora se virează în fondul de conservare si regenerare a pădurilor, în conditiile legii;

t) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitatii abundente este interzisă;

t) la tăierile cu restrictii colectarea lemnului se face în afara portiunilor cu semintis; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghetat si prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghetat;

u) este interzisă folosirea albiilor pâraielor ca trasee de colectare a lemnului;

v) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor si văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

Art. 14. - (1) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetatiei forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizatiei, titularul fiind obligat să respecte următoarele conditii:

a) lătimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare si 6 m la cele cu un singur cărucior;

b) punctele de încărcare si de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafetelor cu semintis;

c) arborii folositi pentru ancorare nu pot fi elagati si vor fi protejati prin mansoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semintis utilizabil. Lătimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare si de stabilizare a taluzurilor.

(3) Drumurile de scos-apropiat se pot realiza si pe versanti cu pantă de până la 25 de grade.

(4) Aprobarea realizării drumurilor de scos-apropiat se face de seful ocolului silvic.

(5) Traseele de funicular si cele ale drumurilor de tractor folosite pentru scos-apropiatul masei lemnoase reprezintă căi de acces interior si nu schimbă categoria de folosintă silvică a terenurilor pe care se amplasează.

(6) Pentru produsele accidentale I rezultate prin realizarea căilor de acces, se întocmesc acte de punere în valoare care se aprobă de către seful ocolului silvic.

Art. 15. - (1) în cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semintisului ca urmare a desfăsurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafata cu semintis prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, si de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semintisul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitătile de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere.

(3) Pe suprafetele cu semintis prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) si pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, receparea puietilor prejudiciati, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cautiunea depusă de titularul autorizatiei, pe bază de deviz.

Art. 16. - (1) în parchetele aflate în curs de exploatare, asezarea grămezilor de crăci si a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semintis.

(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafetelor cu semintis, semintisul acoperit cu resturi de exploatare si crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor art. 15 alin. (1).

Art. 17. - Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizatie, de arbori marcati si netăiati, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

Art. 18. - La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizatiei de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

 

CAPITOLUL IV

Controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase

 

Art. 19. - (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmăreste verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instructiuni, în scopul prevenirii si limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier national prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezenta reprezentantului împuternicit al titularului autorizatiei. Cu ocazia controlului se estimează si stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Procesul-verbal de control al exploatării parchetului se încheie în două exemplare, dintre care unul pentru titularul autorizatiei, iar al doilea exemplar pentru ocolul silvic emitent al autorizatiei.

(4) Modelul procesului-verbal de control al exploatării parchetului este prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 20. - (1) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizatiei, însusit de titularul autorizatiei, precum si ori de câte ori este necesar.

(2) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel putin o dată la un interval de 60 de zile.

Art. 21. - Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizatiei este obligat să prezinte autorizatia, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situatia la zi a exploatării si transportului materialelor lemnoase, precum si orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

Art. 22. - (1) în cazul în care reprezentantii titularului autorizatiei nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această actiune se efectuează în prezenta pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

(2) în situatia prevăzută la alin. (1), procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizatiei.

Art. 23. - În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmeste cu ocazia controlului acte de constatare pentru contraventii si/sau infractiuni, acestea se mentionează în procesul-verbal de control.

 

CAPITOLUL V

Curătarea si reprimirea parchetelor

 

SECTIUNEA A

Curătarea parchetelor de exploatare

 

Art. 24. - La terminarea exploatării, curătarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizatiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum si la toate tăierile fără restrictie care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în siruri - martoane - cu o lătime maximă de 1,0-1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanta dintre siruri pe curba de nivel de 15-20 m. La tăierile rase de plop si salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restrictii si la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declansată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semintis natural, fără a ocupa suprafete mari - cel mult 10% din suprafata parchetului;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice si de agrement, în cele cu rol de protectie din jurul oraselor si statiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri nationale si judetene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor si cărărilor de interes turistic, a văilor si pâraielor din interiorul parchetului.

 

SECTIUNEA B

Reprimirea parchetelor

 

Art. 25. - (1) Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizatiei de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizatie, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului.

(2) Modelul procesului-verbal de reprimire/reprimire partială a parchetului este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Reprimirea parchetelor se face de către seful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezenta pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, si de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizatiei, la o dată convenită de comun acord.

(4) în cazul absentei reprezentantului împuternicit al titularului autorizatiei, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum si a eventualelor penalităti.

(5) Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeste în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar pentru titularul autorizatiei. În situatia prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizatiei.

Art. 26. - (1) în cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite toate conditiile cerute de prezentele instructiuni, se încheie un act de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8.


(2) în actul de constatare prevăzut la alin. (1) se mentionează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizatie, cu plata penalitătilor stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, si cu respectarea obligatorie a perioadelor de restrictie si a termenelor prevăzute de prezentele instructiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizatie la rubrica privind prelungirea autorizatiei.

(3) Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instructiuni este interzisă.

Art. 27. - În scopul evidentierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, precum si pentru urmărirea aplicării prevederilor amenajamentelor silvice în parchetele nereprimite, se va încheia un act de constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza actelor privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului si a altor documente din care rezultă stadiul exploatării masei lemnoase.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 28. - (1) Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel putin un sezon de vegetatie se recalculează prin adăugarea cresterii curente, potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se si valoarea aferentă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, dacă până la data începerii exploatării a trecut un sezon de vegetatie.

Art. 29. - (1) Titularul autorizatiei este obligat să ia toate măsurile de prevenire si stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum si la alte obiective care îi apartin, situate în pădure, precum si cele de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si pădurilor.

(2) în cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizatiilor sunt obligati să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii si personalul muncitor existent si să anunte emitentul autorizatiei.

(3) în cazul în care titularii autorizatiilor refuză să sprijine actiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

Art. 30. - (1) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operatiunilor de sectionat, manipulat, stivuit si încărcat, se stabileste împreună cu titularul autorizatiei, mărimea acestora fiind de până la 500 m2 pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maximum 1.000 m2 în cazurile în care nu sunt instalatii de transport permanente.

(2) Suprafetele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizatie si în procesul-verbal de predare-primire si se reprimesc în cel mult 30 de zile de la reprimirea parchetului.

(3) Depăsirea termenului de 30 de zile constituie ocupare fără drept a terenurilor forestiere respective.

Art. 31. - În pădurile certificate, în cele situate în arii protejate, în cele de interes stiintific si în cele de ocrotire a genofondului si ecofondului forestier, precum si în arboretele destinate să producă lemn de rezonantă si claviatură, în functie de importanta acestora si de modul specific de gospodărire, ocoalele silvice pot stabili, prin autorizatii, măsuri speciale pentru derularea corespunzătoare a exploatării masei lemnoase.

Art. 32. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentelor instructiuni atrage răspunderea disciplinară, materială, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati.

(2) Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră care încalcă în mod repetat prevederile prezentelor instructiuni, comisia de atestare a persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, la solicitarea entitătilor din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instructiuni prin controale de exploatare.

Art. 33. - (1) Titularii autorizatiilor, cu exceptia persoanelor fizice, sunt obligati să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.

(2) Modelul panoului cu elementele de identificare a parchetului este prevăzut în anexa nr. 9.

(3) Panoul prevăzut la alin. (1) se mentine pe toată durata lucrărilor de exploatare si poate fi ridicat după reprimirea platformei primare, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2).

Art. 34. - Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizatiei ori în afara termenelor de exploatare înscrise în autorizatie constituie tăiere fără drept si se sanctionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 35. - Masa lemnoasă din suprafetele pe care există vegetatie forestieră din afara fondului forestier se recoltează pe bază de autorizatie eliberată, la cerere, contra cost, de ocolul silvic cu care proprietarul a încheiat un contract de prestatii silvice.

Art. 36. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1
la instructiuni

 

Ocolul Silvic ................

Nr.............din .............

 

AUTORIZATIE DE EXPLOATARE

Nr..................din....................

 

1. Subsemnatul, ..............................................., seful Ocolului Silvic......................, autorizez.................................., C.U.I./CNP .........................................., prin ...................................., C.U.I/C.N.P ......................, în calitate de reprezentant/împuternicit al titularului autorizatiei de exploatare conform .............................................., să exploateze masa lemnoasă din partida............................, proprietatea.............................., U.P....................., u.a........................, având un volum brut de..............m3 pe o suprafată de..............ha si un număr de..............arbori marcati cu.........................., destinat productiei anului......................., conform Contractului de furnizare a masei lemnoase pe picior/prestări de servicii de exploatare nr................. din....................., pentru efectuarea unei tăieri de............................................

Parchetul este delimitat prin: semne amenajistice, limite naturale, dispozitiv de marcat...............................nr....................., aplicat pe un număr de............arbori...........................................


2. În intervalul ........................................., titularul autorizatiei poate să execute lucrări de pregătire a parchetului, care constau în:

a) instalarea unui număr de.........linii de funiculare/alte instalatii cu cablu, cu lungimile de:.............................................;

b) amenajarea drumurilor de tractor în lungime de....................................;

c) amenajarea căilor de acces pentru atelaje în lungime de......................;

d) amenajarea culoarelor de corhănit în lungime de..................................;

e) asigurarea conditiilor pentru respectarea normelor de tehnică a securitătii muncii...............................................................;

f) alte lucrări de organizare a santierului...............................................................................................................................

3. Tehnologia de exploatare.................................................................................................................................................

4. Măsuri de protejare a regenerării naturale prin..................................................................................................................

5. Măsuri de protejare a arborilor care rămân pe picior de pe marginea traseelor de scos-apropiat prin

...........................................................................................................................................................................................

6. Platforma primară în suprafată de...............m2 (amplasare, materializare pe teren), delimitată, după caz, cu dispozitivul de marcat nr........., aplicat pe un număr de.........arbori..........................................

7. Măsuri speciale conform art. 30 din Instructiunile privind termenele, modalitătile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.540/2011 .....

....................................................................................................................................................

8. Parchetul se va exploata în termenele de recoltare si colectare de la............................până la............................si de la...................până la..................................................................................

9. Reprimirea parchetului se va face până la data de..............................................................................................................

10. Alte mentiuni*)...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

11. Nerespectarea regulilor de exploatare si a termenelor prevăzute în prezenta autorizatie atrage, după caz, răspunderea titularului autorizatiei de exploatare, conform reglementărilor în vigoare.

 

Seful ocolului silvic

Data.........................

Semnătura...............

Titularul autorizatiei

Ridicat autorizatia astăzi,.................

Semnătura.......................................

 

12. Autorizatia s-a prelungit, în temeiul..............din.............................., până la data de.................................................

 

Seful ocolului silvic

Data.........................

Numele, prenumele si semnătura...............

Titularul autorizatiei/împuternicit

Data.............................................................................

Numele, prenumele si semnătura.....................................

 

13. Autorizatia s-a prelungit, în temeiul..............din.............................., până la data de..................................................

 

Seful ocolului silvic

Data.........................

Numele, prenumele si semnătura...............

Titularul autorizatiei/împuternicit

Data.............................................................................

Numele, prenumele si semnătura.....................................

 

14. Autorizatia s-a prelungit, în temeiul..............din.............................., până la data de..................................................

 

Seful ocolului silvic

Data.........................

Numele, prenumele si semnătura...............

Titularul autorizatiei/împuternicit

Data.............................................................................

Numele, prenumele si semnătura.....................................

 

15. În baza Notificării nr......................, adresată Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare..........................., autorizatia s-a prelungit, în temeiul..............din.............................., până la data de.........................

 

*) Se referă la situatiile de retragere a autorizatiei de exploatare.

 

 


ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

DURATA MAXIMĂ DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

 

Volumul parchetelor

Durata maximă de recoltare si colectare a lemnului - luni -

 

tăieri cu restrictie

tăieri fără restrictie

A. Pentru parchete din zona de câmpie

sub 300 im3

2

2,5

de la 301 până la 600 iti3

2,5

3

de la 601 până la 1.000 ms

3

3,5

peste 1.000 ms

3,5

4

B. Pentru parchetele din zonele de deal si de munte

sub 500 ms

3

4

de la 501 până la 1.000 ms

4

5,5

de la 1.001 până la 3.500 ms

5,5

6,5

peste 3.501 ms

6,5

7,0

 

NOTE:

1. Prin exceptie, în cazul producerii unor fenomene naturale deosebite, ce afectează suprafete mari (doborâturi si rupturi produse de vânt si de zăpadă, atacuri de insecte, uscări în masă), duratele de recoltare si colectare se stabilesc pentru fiecare situatie de emitentul autorizatiei, astfel încât să se evite deprecierea materialelor lemnoase, precum si extinderea atacului de dăunători.

2. Durata de exploatare pentru masa lemnoasă provenită din vegetatia forestieră din afara fondului forestier national nu poate depăsi un an.

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

PERIOADELE PENTRU EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE DIN PĂDURI

 

Nr. crt.

Tratamentul si felul tăierii

Perioada permisă pentru recoltare si colectare

1

2

3

1.

Codru cu tăieri succesive

 

 

a) tăieri preparatorii (înaintea anului de fructificatie)

tot anul

 

b) tăieri de însământare în anul de fructificatie

15. IX-15. IV

 

c) tăieri de dezvoltare si tăieri definitive:

 

 

- la deal si câmpie

15. IX-15. IV

 

- la munte

15. IX-30. IV

2.

Codru cu tăieri progresive

 

 

2a) cvercinee si amestecuri de foioase

 

 

a)1. tăieri de însământare în afara anului de fructificatie

tot anul

 

a)2. tăieri de însământare în anul de fructificatie

15. IX-15. IV

 

a)3. tăieri de punere în lumină si lărgire a ochiurilor, precum si de racordare a acestora

15. IX-15. IV

 

2b) răsinoase, foioase si amestecuri de răsinoase cu foioase

 

 

b)1. tăieri de însământare

tot anul

 

b)2. tăieri de punere în lumină a ochiurilor, precum si de racordare a acestora

15. IX-30. IV

3.

Codru grădinărit, cvasigrădinărit, tăieri de transformare spre codru grădinărit si tăieri de conservare

 

 

- în arboretele cu semintis sub 25% din suprafata parchetului

tot anul

 

- în arboretele cu semintis peste 25% din suprafata parchetului

15. IX-30. IV

4.

Codru cu tăieri rase

tot anul

5.

Crâng - tăieri de jos

15.IX-31.111

6.

Crâng - tăieri în scaun

15.IX-31.111

7.

Crâng simplu (la răchitării)

1.X-15.111

8.

Crâng - tăieri căzănire

15.IX-31.III

9.

Tăieri de îngrijire în păduri tinere:

 

 

- curătiri:

 

 

- în foioase

tot anul

 

- în răsinoase

1.VIII-31.IV

 

- rărituri:

 

 

- gorunete, stejărete si sleauri

tot anul

 

- zăvoaie si plantatii de plop euroamerican

tot anul

 

- fag si răsinoase

tot anul

10.

Tăieri de produse accidentale si tăieri de igienă

tot anul

11.

Tăieri de substituire si tăieri de refacere:

 

 

- când se urmăreste regenerarea partială din lăstari sau semintisul existent (sau când urmează a fi făcute semănături direct sub masiv)

15.IX-31.111

 

- când pădurea se regenerează artificial

tot anul

 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

 

Ocolul Silvic...............

Nr.........din................

 

 

Se aprobă

Seful ocolului silvic,

...............................

 

PROCES-VERBAL

de predare-primire a parchetului ....................................

Partida nr.............., încheiat astăzi,...................

 

Subsemnatul,.................................., reprezentant al Ocolului Silvic...................................,în prezenta................................., pădurar titular de canton,..............................................si a................................................., având CNP............................................, reprezentantul împuternicit al titularului autorizatiei de exploatare............................................., am procedat la predarea-primirea spre exploatare a parchetului.........................................., partida nr...................., constituită în U.P./U.B.*)..................................., u.a............................................, proprietatea......................................................, conform Autorizatiei de exploatare nr.................... din............................, după cum urmează:

a) Parchetul este delimitat pe teren prin: semne amenajistice/limite naturale/dispozitiv de marcat pătrat cu indicativul..............., aplicat pe un număr de............arbori, cu vopsea de culoare....................................

b) Arborii din partidă sunt în număr de...................., marcati cu............................, vopsea de culoare..................................., în volum total de................m3.

c) Căile de scos-apropiat existente si cele noi sunt/nu sunt delimitate cu dispozitivul de marcat.........................nr........., aplicat pe un număr de............arbori.

d) Suprafetele regenerate se prezintă astfel:

 

U.a.

Felul regenerării

(naturală, artificială, mixtă)

Compozitia semintisului utilizabil

Suprafata ocupată

Mod de răspândire

Vârsta

(ani)

Înăltimea

(m)

ha

% din u.a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) U.P./U.B. - Unitatea de productie/Unitatea de bază.


 

Datele înscrise în tabelul de mai sus corespund/nu corespund cu cele din fisele pentru controlul anual al regenerărilor.

e) Platforma primară în suprafată de.............................................m2 este/nu este materializată pe teren, cu dispozitivul de marcat.............................nr....................., aplicat pe un număr de............arbori.

f) Postatele în numărde.........., materializate pe teren prin................................................, vor fi parcurse cu lucrări numai după predarea lor la exploatare, aplicându-se următoarele procese tehnologice:................

g) în vederea evitării prejudicierii arborilor din vecinătatea căilor de acces si a celor de scos-apropiat se vor lua următoarele măsuri:................................................................................................................................................................................................

h) Pentru transportul materialului lemnos vor fi utilizate drumurile auto forestiere...............................................................

i) Alte recomandări:...................................................................................................................................................................

 

Am predat

Reprezentantul ocolului silvic,

...........................................

Pădurar,

...........................................

Am primit

Reprezentantul împuternicit al titularului autorizatiei,

...........................................

 

SCHITA PARCHETULUI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la instructiuni

 

VALOAREA

factorului “k” pe specii sau grupe de specii si categorii de diametre

 

Nr. crt.

Categoria de diametre*

Valoarea factorului “k”*) pe specii sau grupe de specii, pentru categoria de diametre de:

răsinoase

cvercinee, paltin, frasin, cires, sorb

alte foioase

0

1

2

3

4

1.

2.1^.0

0.018

0.036

0.018

2.

4.1-8.0

0.036

0.054

0.018

3.

8.1-12.0

0.054

0.090

0.018

4.

12.1-16.0

0.072

0.117

0.054

5.

16.1-20.0

0.108

0.153

0.072

6.

20.1-24.0

0.117

0.207

0.090

7.

24.1-28.0

0.207

0.378

0.144

8.

28.1-32.0

0.351

0.522

0.270

9.

32.1-36.0

0.522

1.071

0.459

10.

36.1^0.0

0.738

1.665

0.720

11.

40.1^4.0

0.945

2.223

0.963

12.

44.1^8.0

1.215

2.880

1.233

13.

48.1-52.0

1.656

3.861

1.656

14.

52.1-56.0

2.016

4.824

2.232

15.

56.1-60.0

2.394

6.138

2.970

16.

60.1-64.0

2.952

7.848

3.924

17.

64.1-68.0

3.366

9.126

4.815

18.

68.1-72.0

3.717

10.530

5.760

19.

72.1-76.0

4.212

12.609

7.047

20.

76.1-80.0

4.563

14.337

8.019

21.

80.1-84.0

4.860

15.930

9.045

22.

84.1-88.0

4.932

17.010

10.080

23.

88.1-92.0

5.040

18.090

11.475

24.

92.1-96.00

5.148

29.980

13.230

25.

96.1-100.0

5.247

22.122

14.985

26.

> 100

5.310

23.085

16.830


*) Diametrul de bază măsurat la 1,30 m.

 

ANEXA Nr. 6

la instructiuni

 

Ocolul Silvic............................

Nr..................din....................

PROCES-VERBAL

de control al exploatării parchetului

încheiat astăzi,...............................

 

Subsemnatul, ................................................................, având functia de ................................delegat, împreună cu .................................................., în prezenta (absenta)................................, am efectuat controlul parchetului..................................... U.P...........................u.a......................., partida nr.....................de produse............................................., cu un volum brut pe picior de....................................., a cărui exploatare se execută în baza Autorizatiei nr............................din............................, făcând următoarele constatări privind:


1. Respectarea regulilor silvice de exploatare:

2. Protectia semintisului si curătarea parchetului:

3. Stadiul exploatării masei lemnoase:

4. Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

 

Specificarea prejudiciilor si calculul penalitătilor

U/M

Valoarea unitară - lei -

Valoarea totală - lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contraventie cu amenzi în valoare de urmând ca titularul autorizatiei să achite suma de........................, reprezentând valoarea pagubelor.

6. Alte constatări si măsuri:........................................................................................................................

 

Reprezentantul ocolului silvic/Agent constatator,

...........................................

(numele, prenumele si semnătura)

Pădurar,

...........................................

(numele, prenumele si semnătura)

Reprezentantul împuternicit al titularului autorizatiei,

...........................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 7

la instructiuni

 

Ocolul Silvic...............

Nr.........din................

 

 

Se aprobă

Seful ocolului silvic,

...............................

 

PROCES-VERBAL

de reprimire/reprimire partială a parchetului

încheiat astăzi,.....................................

 

Subsemnatul,........................................., având functia de.................................., împreună cu................................, din partea Ocolului Silvic..............................., în prezenta/absenta reprezentantului împuternicit al titularului autorizatiei de exploatare, am efectuat reprimirea/reprimirea partială a parchetului..................................................u.a..................................................., partida nr.........................de produse.................., cu un volum brut pe picior de................. m3, a cărui exploatare s-a făcut în baza Autorizatiei nr...........................din................................, făcând următoarele constatări privind:

1. Respectarea regulilor silvice de exploatare:......................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Protectia semintisului si curătarea parchetului:.................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. La reprimirea parchetului regenerarea se prezintă astfel:

 

U.a.

Felul regenerării (naturală sau artificială)

Compozitia semintisului utilizabil

Modul de răspândire

Suprafata ocupată cu semintis utilizabil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. Tabel estimativ al prejudiciilor constatate:

 

Specificarea prejudiciilor si calculul penalitătilor

U/M

Valoarea unitară - lei -

Valoarea totală - lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pentru încălcarea prevederilor legale au fost încheiate acte de contraventie cu amenzi în valoare de ... urmând ca titularul autorizatiei să achite suma de ................................................, reprezentând valoarea pagubelor.

6. Alte constatări si măsuri:...............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. La reprimirea/reprimirea partială a parchetului s-au consemnat următoarele stocuri:

 

Tipul de stoc*)

Specii/Grupe de specii

Sortimentul

Cantitatea

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Stoc pe picior, stoc în faze pe suprafata parchetului, stoc în platforma primară.

 

Personal silvic împuternicit,

...........................................

(numele, prenumele si semnătura)

Pădurar titular de canton,

...........................................

(numele, prenumele si semnătura)

Titularul autorizatiei, (reprezentant)

...........................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

ANEXA Nr. 8

la instructiuni

 

Ocolul Silvic...............

Nr.........din................

 

 

Se aprobă

Seful ocolului silvic,

...............................

 

ACT DE CONSTATARE

încheiat astăzi,....................

 

Subsemnatul,........................................., reprezentantul ocolului silvic, în prezenta......................................, reprezentant al titularului autorizatiei de exploatare, având CNP.................................., si în prezenta................................................., pădurar titular al cantonului, ne-am deplasat în parchetul ................................................... partida nr....................... U.P. .................................... u.a..................................................., la care termenul de exploatare a expirat la data de ..................................., si am constatat următoarele:

1. Parchetul nu poate fi reprimit deoarece masa lemnoasă autorizată spre exploatare se află pe picior sau în faze, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Specificări

Total

 

 

din care pe grupe de specii:

 

 

 

 

Răsinoase

Fag

 

Stejari

Diverse tari

Diverse moi

1.

Volum pe picior

 

 

 

 

 

 

 

2.

Volum în faze pe suprafata parchetului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 


2. Parchetul nu este curătat de crăci si resturi de exploatare pe suprafata de...............................................................ha.

3. Alte constatări:...........................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Pentru terminarea exploatării, inclusiv curătarea parchetului, se permite continuarea activitătii până la data de ..........................., cu plata penalitătilor prevăzute în contract.

5. Alte măsuri:.......................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Reprezentantul ocolului silvic,

...........................................

Pădurar,

...........................................

Reprezentantul titularului autorizatiei,

...........................................

 

ANEXA Nr. 9
la instructiuni

 

PANOU

cu elementele de identificare ale parchetului

 

 

Ocolul Silvic.................................................................

 

Autorizatie nr......................din....................................

 

Titular autorizatie.........................................................

 

C.U.I............................................................................

 

Partida nr.....................................................................

 

Felul tăierii...................................................................

 

Termenul de exploatare

 

de la...................până la..................

 

 

NOTĂ:

Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm, literele având o înăltime de cel putin 5 cm, confectionat din materiale rezistente la intemperii si afisat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.