MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 433/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 433         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

123. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

583. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

124. - Lege pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

584. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

125. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

585. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

126. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

586. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

128. - Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 2 februarie 2011, si modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009

 

Acord de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

582. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 2 februarie 2011, si modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

54. - Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

 

55. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căiie ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

124. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind activitătile desfăsurate la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor de către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese

 

2.142. - Ordin al ministrului finantelor publice privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9 din 9 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 10 februarie 2011, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 2, alineatul (3) al articolului 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):

a) persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot detine si utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 si P1;

b) persoanele care au vârsta peste 15 ani si care urmează cursuri de formare în învătământul de specialitate pot avea la dispozitie articole pirotehnice numai pe timpul instruirii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 iunie 2011.

Nr. 123.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 iunie 2011.

Nr. 583.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La alineatul (1) al articolului 12 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 2010, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) subînchirierea spatiilor primite conform prevederilor art. 21 alin. (1) - (3), pentru organizarea birourilor parlamentare, fără ca valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de subînchiriere să depăsească valoarea chiriei lunare prevăzute în contractul de închiriere încheiat cu autoritătile locale. Cheltuielile de întretinere aferente spatiului subînchiriat revin biroului parlamentar, conform contractului încheiat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 iunie 2011.

Nr. 124.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 iunie 2011.

Nr. 584.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentrumodificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 30 decembrie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

“- La articolul 5, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:

«(15) Sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, care se plătesc de către operatorii economici cu capital majoritar sau integral de stat, din subventiile sau transferurile încasate în conturile prevăzute la alin. (10), se virează în conturile operatorilor economici beneficiari, deschise la Trezoreria Statului, dacă legea nu prevede altfel. Sumele astfel încasate de operatorii economici beneficiari se utilizează în ordinea prevăzută la art. 6 alin. (2).»“

2. La articolul I punctul 1, articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - (1) Ministerul Finantelor Publice poate să deschidă conturi colectoare la institutii de credit, în scopul încasării sumelor achitate on-line de către contribuabilii persoane fizice si persoane fizice autorizate către bugetele componente ale bugetului general consolidat.

(2) încasarea în conturile prevăzute la alin. (1) a sumelor cuvenite bugetelor locale, bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii saua sumelor colectate pentru bugetul de stat de institutiile publice finantate integral de ia buget se efectuează pe bază de conventii fncheiate între Ministerul Finantelor Publice si institutiile publice cărora li se cuvin sumele respective.

(3) Informatiile minime si obligatorii ale mesajelor electronice de plată completate de contribuabil, precum si informatiile minime si obligatorii comunicate contribuabililor, aferente obligatiilor de plată ale acestora către institutiile publice, vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Informatiile referitoare la obligatiile de plată ale contribuabililor pot fi furnizate acestora si prin intermediul institutiilor de credit, cu conditia ca institutiade credit să aibă o conventie încheiată cu Ministerul Finantelor Publice, potrivit art. 51,si să fie împuternicită de către contribuabil pentru accesul la aceste informatii.

(5) Virarea de către institutiile de credit a sumelor achitate on-line de către contribuabilii persoane fizice si persoane fizice autorizate, în conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului, se face în termen de o zi lucrătoare de la data autorizării tranzactiei.

(6) În aplicarea prevederilor prezentului articol se emit norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice.”

3. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul V, cu următorul cuprins:

“P. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

«Art. 61. - (1) Operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la institutii publice aferente bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alti operatori economici sau alte institutii de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al institutiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate.

(2) Suma care face obiectul cesionării se achită de către institutiile publice în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă operatorul economic nu are obligatii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale.

(3) Institutiile publice care plătesc sume reprezentând contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate datorate operatorilor economici care si-au cesionat drepturile de încasat vor solicita organelor fiscale competente eliberarea certificatelor de atestare fiscală ale operatorilor economici respectivi, conform art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plătii. În acest caz, eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.

(4) în cazul în care certificatul de atestare fiscală contine obligatii de plată ale beneficiarului, institutiile publice înstiintează operatorul economic si cesionarul cu privire la cuantumul acestor obligatii.

(5) în termen de 10 zile lucrătoare de la înstiintare, dar nu mai târziu de 20 decembrie, operatorul economic poate prezenta institutiei publice un nou certificat de atestare fiscală din care să rezulte că acesta nu mai are obligatii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale.

(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (5), institutiile publice au următoarele obligatii:

a) virează în contul operatorului economic prevăzut la art. 5 alin. (1) suma aferentă obligatiilor bugetare înscrise în certificatul de atestare fiscală;

b) virează în contul cesionarului, deschis la Trezoreria Statului, diferenta dintre suma cesionată si suma prevăzută la lit. a).»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 iunie 2011.

Nr. 125.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 iunie 2011.

Nr. 585.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 30 septembrie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc nouă noi puncte, cu următorul cuprins:

“- La articolul 26, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Pentru contribuabilii care au sedii secundare, plătitor de obligatii fiscale este contribuabilul, cu exceptia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plătitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii si de venituri asimilate salariilor.»

- La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«(3) Contribuabilii prevăzuti la alin. (2) au obligatia de a declara, în numele sediilor secundare înregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea.»

- La articolul 32, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) în cazul impozitului pe venit si al contributiilor sociale, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili altă competentă specială de administrare.»

- Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins

«ARTICOLUL 34

Competenta în cazul sediilor secundare

(1) în cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, competenta teritorială pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligatiilor datorate de contribuabilul care Ie-a înfiintat.

(2) Competenta pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situate acestea.»

- Articolul 47 se modifică si va avea următorul cuprins:

«ARTICOLUL 47

Desfiintarea sau modificarea actelor administrative fiscale

(1) Actul administrativ fiscal poate fi modificat, anulat sau desfiintat în conditiile prezentului cod.

(2) Anularea ori desfiintarea totală sau partială, cu titlu irevocabil, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale principale atrage anularea, desfiintarea ori modificarea atât a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale principale individualizate în actele administrative fiscale anulate ori desfiintate, cât si a actelor administrative fiscale subsecvente emise în baza actelor administrative fiscale anulate sau desfiintate, chiar dacă actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au rămas definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare. În acest caz, organul fiscal emitent, din oficiu sau la cererea contribuabilului, va emite un nou act administrativ fiscal, prin care va desfiinta sau modifica în mod corespunzător actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creante fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente.

(3) Se anulează ori se desfiintează, total sau partial, chiar dacă împotriva acestora s-au exercitat sau nu căi de atac, actele administrative fiscale prin care s-au stabilit, în mod eronat, creante fiscale accesorii aferente creantelor fiscale principale prin orice modalitate.»

- La articolul 83, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

«(31) Data depunerii declaratiilor prin mijloace electronice de transmitere la distantă pe portalul e-România este data validării acestora, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare a validării declaratiei, transmis de sistemul de validare si tranzactionare a informatiilor.

(32) Prevederile alin. (31) se aplică corespunzător si declaratiilor privind obligatiile de plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominală a persoanelor asigurate, depuse la organul fiscal competent sau la oficiile

acreditate de Ministerul Finantelor Publice, în format hârtie, semnat si stampilat, conform legii.»

- La articolul 114, alineatul (27) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(27) Prin exceptie de la prevederile alin. (22), în cazul în care debitorii beneficiază de înlesniri la plată potrivit reglementărilor legale în vigoare ori se află sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, distribuirea sumelor achitate în contul unic se efectuează de către organul fiscal competent, potrivit ordinii prevăzute la art. 115 alin. (1) sau (3), după caz, indiferent de tipul de creantă.»

- La articolul 114, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(6) Cererea poate fi depusă în termen de 5 ani, sub sanctiunea decăderii. Termenul începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a efectuat plata.»

- La articolul 115 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

«b) obligatiile fiscale principale sau accesorii, în ordinea vechimii. În cazul stingerii creantelor fiscale prin dare în plată, se aplică prevederile art. 175 alin. (41);».”

2. La articolul I, punctul 2 se abrogă.

3. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:

“6. La articolul 169, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), în cazul sumelor realizate prin plată sau compensare, stingerea se face potrivit prevederilor art. 114 si 115.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 20 iunie 2011.

Nr. 126.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 iunie 2011.

Nr. 586.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 2 februarie 2011, si modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) în valoare de 300 milioane euro, semnat la Bucuresti la 2 februarie 2011, denumit în continuare acord.

Art. 2. - Sumele trase din împrumut si virate în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Banca Natională a României se utilizează pe măsura necesitătilor de finantare a deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Plata serviciului datoriei publice aferente împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului se asigură conform legislatiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finantărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, în vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice.

Art. 4. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a acordului, amendamente la continutul acestuia, care nu sunt de natură să majoreze obligatiile financiare ale României fată de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele convenite potrivit prevederilor alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Articolul 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 30 septembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 390/2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Plata serviciului datoriei publice aferente împrumutului, respectiv rambursarea capitalului, achitarea dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului, se asigură conform legislatiei în vigoare privind datoria publică, prin mecanismul aferent finantărilor rambursabile contractate de Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, în vederea finantării deficitului bugetului de stat si refinantării datoriei publice.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 21 iunie 2011.

Nr. 128.

 

Împrumut nr. 8006 RO

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

(Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare)

între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Acordul, datat 2 februarie 2011, încheiat între România (împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), în scopul furnizării de finantare pentru sprijinirea programului (asa după cum este definit în documentul-anexă la prezentul acord). Banca a decis să asigure finantare pe baza, printre altele, a:

a) actiunilor pe care împrumutatul Ie-a întreprins deja în cadrul programului si care sunt descrise în sectiunea I a anexei nr. 1 la prezentul acord; si

b) mentinerii de către împrumutat a unui cadru corespunzător de politici macroeconomice. Împrumutatul si Banca, în consecintă, convin prin prezenta următoarele:


 

ARTICOLUL I

Conditii generale. Definitii

 

1.01. Conditiile generale (asa cum sunt definite în documentul-anexă la prezentul acord) constituie parte integrantă din acesta.

1.02. În afara cazului în care din context reiese un alt înteles, termenii scrisi cu majuscule utilizati în prezentul acord au întelesul care Ie-a fost atribuit în Conditiile generale sau în documentul anexă la prezentul acord.

 

ARTICOLUL II

Împrumutul

 

2.01. Banca este de acord să împrumute împrumutatului, conform termenilor si conditiilor stabiliti/stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, suma de trei sute milioane euro (300.000.000 EUR), suma mentionată putând fi convertită periodic printr-o operatiune de conversie valutară în concordantă cu prevederile sectiunii 2.07 din prezentul acord (împrumut).

2.02. Împrumutatul poate efectua tragerile din împrumut pentru sprijinirea programului în conformitate cu sectiunea a II-a a anexei nr. 1 la prezentul acord.

2.03. Comisionul initial plătibil de către împrumutat va fi egal cu un sfert dintr-un procent (0,25%) din suma împrumutului, împrumutatul va plăti comisionul initial nu mai târziu de 60 de zile după data intrării în vigoare.

2.04. Dobânda plătibilă de către împrumutat pentru fiecare perioadă de dobândă va fi la o rată egală cu rata de referintă pentru moneda împrumutului plus marja fixă, cu conditia ca, la conversia tuturor sau oricărei portiuni din suma împrumutului, dobânda plătibilă de către împrumutat, pe durata perioadei de conversie a respectivei sume, să fie determinată în conformitate cu prevederile relevante din art. IV din Conditiile generale. Indiferent de cele stipulate, dacă orice sumă din soldul tras al împrumutului rămâne neplătită la scadentă si o astfel de neplată continuă pe o perioadă de treizeci (30) de zile, atunci dobânda plătibilă de către împrumutat se va calcula în mod diferit, după cum este stipulat în sectiunea 3.02 (e) din Conditiile generale.

2.05. Datele de plată sunt 1 martie si 1 septembrie ale fiecărui an.

2.06. Suma împrumutului va fi rambursată în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezentul acord.

2.07. a) împrumutatul poate solicita oricând oricare dintre următoarele conversii ale termenilor împrumutului pentru a facilita gestionarea prudentă a datoriei: (i) o schimbare a monedei împrumutului a tuturor sau a oricărei părti din suma împrumutului, trasă ori netrasă într-o monedă aprobată; (ii) o schimbare a bazei ratei dobânzii aplicabile tuturor sau oricărei părti din suma împrumutului, trasă si restantă de la o rată variabilă la o rată fixă, ori viceversa, sau de la o rată variabilă, bazată pe o marjă variabilă, la rata variabilă bazată pe o rată fixă; si (iii) stabilirea limitelor la rata variabilă aplicabilă tuturor sau oricărei părti din suma împrumutului trase si restante, prin stabilirea unui plafon al ratei dobânzii ori a unei marje a ratei dobânzii asupra ratei variabile.

b) Orice conversie solicitată în baza paragrafului a) al acestei sectiuni, care este acceptată de Bancă, trebuie considerată o conversie, asa cum este definită în Conditiile generale, si se va efectua în conformitate cu prevederile art. IV din Conditiile generale si ale Ghidului de conversie.

2.08. Fără limitarea la prevederile sectiunii 5.08 din Conditiile generale (renumerotate conform paragrafului 3 al sectiunii a il-a

a documentului:anexă la prezentul acord si legate de cooperare si consultare), împrumutatul va transmite prompt Băncii acele informatii legate de prevederile prezentului art. II, după cum Banca le poate solicita periodic.

 

ARTICOLULUI

Program

 

3.01. Împrumutatul declară angajamentul său fată de program si implementarea sa. În acest scop si în baza sectiunii 5.08 djn Conditiile generale:

a) împrumutatul si Banca, periodic, la solicitarea oricăreia dintre părti, vor schimba puncte de vedere în ceea ce priveste cadrul politicilor macroeconomice ale împrumutatului si progresul înregistrat în implementarea programului;

b) înaintea fiecărui schimb de puncte de vedere, împrumutatul va furniza Băncii, spre analiză si comentariu, un raport privind progresul realizat în îndeplinirea programului, la acel nivel de detaliu pe care Banca îl solicită în mod rezonabil; si

c) fără a se limita la prevederile paragrafelor a) si b) ale prezentei sectiuni, împrumutatul va informa cu promptitudine Banca asupra oricărei situatii care ar putea avea ca efect schimbarea materială a obiectivelor programului sau asupra oricărei actiuni întreprinse în cadrul programului, incluzând orice actiune specificată în sectiunea I din anexa nr. 1 la prezentul acord.

 

ARTICOLUL IV

Suspendarea de către Bancă

 

4.01. Evenimentul suplimentar de suspendare constă în faptul că poate apărea o situatie care face improbabil ca programul sau o parte semnificativă a acestuia să fie implementate.

 

ARTICOLUL V

Intrare în efectivitate. Încetare

 

5.01. Conditia suplimentară de intrare în efectivitate constă în faptul că Banca este multumită de progresul înregistrat de către împrumutat în implementarea programului si de conformitatea cadrului de politici macroeconomice ale împrumutatului.

5.02. Data-limită a intrării în vigoare este de nouăzeci (90) de zile de la data prezentului acord.

 

ARTICOLUL VI

Reprezentare. Adrese

 

6.01. Reprezentantul împrumutatului este Ministerul Finantelor Publice.

6.02. Adresa împrumutatului este: Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti

România

Telex: 11239

Fax: 4021 312 6792

6.03. Adresa Băncii este:

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Adresă cablu:

Telex:

Fax:

INTBAFRAD

248423(MCI) sau

1-202-477-6391

Washington, D.C. 64145(MCI)

Convenit la Bucuresti, România, în ziua, luna si anul mentionate mai sus.

 

ROMÂNIA,

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE,

prin

prin

domnul Gheorghe Ialomitianu,

domnul Frangois Rantrua,

ministrul finantelor publice,

manager de tară,

reprezentant autorizat

Biroul Băncii Mondiale din România,

 

reprezentant autorizat

 

ANEXA Nr. 1

 

Actiunile Programului. Disponibilitatea sumelor din împrumut

 

SECTIUNEA I

Actiuni în cadrul programului

 

Actiunile întreprinse de către împrumutat în cadrul programului includ următoarele:

1. Guvernul României a prezentat Comisiei Europene prin Programul de Convergentă 2009-2010 Cadrul de cheltuieli pe termen mediu pentru 2010-2012 (CCTM), care include si analiza riscurilor fiscale, si a încorporat prevederile CCTM în Legea responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010, inclusiv limitele cheltuielilor agregate obligatorii.

2. Împrumutatul a adoptat Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care stabileste principiile si calendarul pentru introducerea legislatiei secundare pentru un sistem de plată reformat.

3. Împrumutatul:

(i) a adoptat Legea nr. 4/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; si

(ii) a transmis Parlamentului amendamentele la Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat în vederea transferării programului de buget către Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si transferul atributiilor privind plata beneficiilor de la autoritătile locale către ANPS, cu mentinerea atributiilor de stabilire a drepturilor si de recertificare la autoritătile locale.

4. Guvernul:

(i) a transmis Parlamentului proiectul legii care reglementează: alocatiile pentru sustinerea familiei bazate pe testarea mijloacelor care reduc pragul maxim de eligibilitate de la 470 RON/lună/persoană la 370 RON si acordarea unor beneficii mai mari familiilor cu venituri lunare sub 200 RON si familiilor monoparentale; si

(ii) a mentinut valoarea nominală a alocatiei de stat pentru copii în 2010 la acelasi nivel ca în 2009, asa cum prevede Hotărârea Guvernului nr. 1.662/2008 privind majorarea cuantumului lunar al alocatiei de stat pentru copii.

5. Împrumutatul a adoptat Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care urmăreste ajustarea treptată a pensiilor în functie de inflatie, mentinerea valorizării actuale a salariului si cresterea vârstei de pensionare a femeilor într-o manieră agreată de Bancă.

6. Împrumutatul:

(i) a adoptat Legea nr. 169/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei; (ii) a publicat, prin MFP si BNR, Ghidul pentru restructurarea extrajudiciară a creditelor cu garantii ipotecare; si (iii) a elaborat si publicat, prin MFP, BNR si MJ, Ghidul pentru restructurarea extrajudiciară a obligatiilor societătilor comerciale.

7. BNR a adoptat următoarele două regulamente interne, care stabilesc procedurile si metodele de implementare a Basel II: (i) regulamentul privind organizarea procedurii de validare a modelelor interne ale BNR, prin Nota BNR nr. 11/6.105 din 28 iunie 2010; si (ii) regulamentul privind verificarea procesului de evaluare de către BNR a adecvării capitalului institutiilor de credit, prin Nota BNR nr. IV/10639 din 1 iulie 2010.

 

SECTIUNEA a II-a

Disponibilitatea sumelor din împrumut

 

A. General. Împrumutatul poate trage sumele din împrumut în concordantă cu prevederile prezentei sectiuni si ale unor instructiuni suplimentare pe care Banca le poate specifica prin notificare împrumutatului.

B. Alocarea sumelor din împrumut. Împrumutul este alocat într-o transă unică, din care împrumutatul va putea trage sumele împrumutului.

Alocarea sumelor din împrumut în acest scop este descrisă în tabelul de mai jos:

 

Alocări

Suma din împrumut alocată (euro)

Transă unică

300.000.000

Suma totală

300.000.000

 

C. Plata comisionului initial. Nu se va efectua nicio tragere din contul împrumutului până când Banca nu va fi primit plata integrală a comisionului initial.

D. Conditii de eliberare a transei

Nicio tragere nu va fi efectuată din împrumut dacă Banca nu este multumită de:

a) programul realizat de împrumutat; si

b) conformitatea cadrului de politici macroeconomice ale împrumutatului.

E. Depozite ale sumelor din împrumut. Cu exceptia cazului în care se decide cu Banca altfel:

1. suma trasă din contul împrumutului se va depozita de către Bancă într-un cont desemnat de către împrumutat si acceptat de Bancă; si

2. Împrumutatul se va asigura că la depozitarea sumei împrumutului în contul specificat, o suma echivalentă va fi înregistrată în sistemul de gestiune a bugetului împrumutatului, de o manieră acceptabilă Băncii.

F. Cheltuieli excluse. mprumutatul se angajează că sumele din împrumut nu vor fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor excluse. Dacă Banca determină în orice moment că o sumă din împrumut a fost utilizată pentru a efectua o plată pentru o cheltuială exclusă, împrumutatul va rambursa imediat, în baza notificării de către Bancă, o sumă egală cu suma acelei plăti către Bancă. Sumele rambursate Băncii în baza unei astfel de cereri vor fi anulate.

G. Data-limită de tragere. Data-limită de tragere este 30 iunie 2011.

 

 


ANEXA Nr. 2

 

TABEL DE AMORTIZARE

 

Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în totalitate la data de 1 septembrie 2022.

 

DOCUMENT-ANEXĂ

 

SECTIUNEA I

Definitii

 

1. OL/G înseamnă ordonantă de urgentă a împrumutatului.

2. CE înseamnă Comisia Europeană.

3. Cheltuieli excluse înseamnă orice cheltuieli:

a) pentru bunuri sau servicii furnizate în conformitate cu un contract pe care orice institutie sau agentie financiară natională sau internatională, alta decât Banca ori Asociatia, Ie-a finantat sau a fost de acord să le finanteze, ori pe care Banca sau Asociatia Ie-a finantat ori a fost de acord să le finanteze în cadrul unui alt împrumut, credit sau asistentă financiară nerambursabilă;

b) pentru bunuri incluse în următoarele grupe sau subgrupe din Clasificarea comercială internatională Standard, Revizuirea 3 (SITC, Rev. 3), publicată de Natiunile Unite în Lucrări statistice, Seria M, nr. 34/Rev.3 (1986) (SITC), sau orice grupe ori subgrupe ulterioare, conform cu reviziile viitoare ale SITC, asa cum sunt indicate de Bancă prin notificarea împrumutatului:

 

Grupa

Subgrupa

Descrierea detaliată

112

 

Băuturi alcoolice

121

 

Tutun, tutun neprelucrat, rebuturi tutun

122

 

Tutun, prelucrat (continând sau nu înlocuitori de tutun)

525

 

Materiale radioactive si asociate

667

 

Perle, pietre pretioase si semipretioase, neprelucrate sau prelucrate

718

718.7

Reactoare nucleare si părti ale acestora, elemente de combustibil (cartuse), neiradiate, pentru reactoarele nucleare

728

728.43

Echipamente procesare tutun

897

897.3

Bijuterii din grupul de metale aur, argint sau platină (exceptând ceasurile si cutiile de ceas) si materialele bijuteriilor (incluzând seturile de geme)

971

 

Aur nemonetar (excluzând pepite si concentrate de aur)

 

c) pentru bunuri dedicate unor scopuri militare sau paramilitare ori pentru consumul de lux;

d) pentru bunuri dăunătoare mediului, a căror productie, utilizare sau import sunt interzise în conformitate cu legislatia împrumutatului sau în baza unor acorduri internationale la care împrumutatul este parte;

e) efectuate în numele oricărei plăti interzise printr-o decizie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite luată în conformitate cu prevederile capitolului VII al Cartei Natiunilor Unite; si

f) în legătură cu care Banca stabileste că reprezentanti ai împrumutatului sau alti utilizatori ai sumelor împrumutului s-au angajat în practici corupte, frauduloase ori constrângătoare sau au încheiat întelegeri secrete cu intentia de fraudare, fără ca împrumutatul (sau alt asemenea utilizator) să fi întreprins la timp actiuni corespunzătoare si satisfăcătoare pentru Bancă în vederea rezolvării acestor situatii atunci când apar.

4. Programul de convergentă 2009-2010 înseamnă documentul elaborat de împrumutat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.055/2005 al Consiliului din 27 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.466/97 privind consolidarea supravegherii pozitiilor bugetare si supravegherea si coordonarea politicilor economice.

5. Conditii generale înseamnă “Conditiile generale pentru împrumuturi ale Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare”, din data de 31 iulie 2010, cu modificările stipulate în sectiunea a II-a a documentului-anexă.

6. VMG înseamnă venitul minim garantat.

7. Legea responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010 înseamnă Legea nr. 69 din data de 16 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 20 aprilie 2010.

8. MJ înseamnă Ministerul Justitiei al împrumutatului sau orice succesor al acestuia.

9. MFP înseamnă Ministerul Finantelor Publice al împrumutatului sau orice succesor al acestuia.

10. CCTM înseamnă Cadrul de cheltuieli pe termen mediu ale Guvernului, astfel cum este definit în Legea nr. 69/2010.

11. ANPS înseamnă Agentia Natională pentru Prestatii Sociale a împrumutatului sau orice succesor al acesteia.

12. BNR înseamnă Banca Natională a României.

13. Program înseamnă programul de actiuni, obiective si politici menite să promoveze întărirea si îndeplinirea reducerilor sustenabile în ceea ce priveste sărăcia, mentionate sau la care se face referire în scrisoarea datată 30 septembrie 2010, transmisă Băncii de împrumutat, prin care se declară angajamentul împrumutatului fată de executarea programului si se solicită asistentă de la Bancă pentru sprijinirea programului pe parcursul executării sale.

14. ROA/înseamnă moneda împrumutatului.

15. Transa unică înseamnă suma împrumutului alocată la categoria intitulată “Transa unică” din tabelul prezentat în partea B a sectiunii a II-a a anexei nr. 1 la prezentul acord.

 

SECTIUNEA a II-a

Modificări ale Conditiilor generale

 

Modificările Conditiilor generale constau în:

1. Ultima propozitie din paragraful a) din Sectiunea 2.03 (referitoare la aplicatiile pentru trageri) se sterge în întregime.

2. Sectiunile 2.04 (“Conturi desemnate”) si 2.05 (“Cheltuieli eligibile”) sunt sterse în întregime, iar sectiunile rămase în art. II sunt renumerotate corespunzător.

3. Sectiunile 5.01 (“Executia generală a proiectului”) si 5.09 (“Gestiune financiară. Raportări financiare. Audituri”) se sterg în întregime, iar sectiunile rămase în art. V se renumerotează corespunzător.

4. Paragraful a) din sectiunea 5.05 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus si referitor la “Utilizarea bunurilor, lucrărilor si serviciilor”) este scos în întregime.


5. Paragraful c) din sectiunea 5.06 (renumerotat în baza paragrafului 3 de mai sus) se modifică si se citeste după cum urmează:

“Sectiunea 5.06

Planuri. Documente. Înregistrări

(...) c) împrumutatul va păstra toate înregistrările (contracte, ordine, facturi, note de plată, chitante si alte documente) care dovedesc cheltuielile din împrumut 2 ani după data-limită de tragere. Împrumutatul va permite reprezentantilor Băncii să examineze aceste înregistrări.”

6. Paragraful c) din sectiunea 5.07 (renumerotat în baza paragrafului 4 de mai sus) se modifică si se citeste după cum urmează:

“Sectiunea 5.07

Monitorizarea si evaluarea programului

(...) c) împrumutatul va pregăti sau va asigura pregătirea si va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni după data-limită de tragere, un raport cu o arie de acoperire si nivel de detaliu, în concordantă cu solicitarea rezonabilă a Băncii, privind executarea programului, performanta părtilor la împrumut si a

Băncii, a obligatiilor lor respective în conformitate cu acordul juridic si îndeplinirea scopurilor împrumutului.”

7. Următorii termeni si definitiile stipulate în anexă se modifică sau se elimină, iar următorii termeni si definitii noi se adaugă în ordine alfabetică la anexă după cum urmează, termenii fiind renumerotati corespunzător:

a) definitia termenului “Cheltuieli eligibile” se modifică pentru a se citi după cum urmează:

“Cheltuieli eligibile înseamnă orice utilizare a împrumutului în sprijinul programului, alta decât finantarea cheltuielilor excluse în baza prezentului acord de împrumut”;

b) termenul “declaratii financiare” si definitia sa sunt eliminate în întregime;

c) termenul “proiect” se modifică si se citeste “program”, iar definitia sa se modifică pentru a se citi după cum urmează (si toate referirile la “proiect” în cadrul prezentelor Conditii generale sunt considerate a fi referiri la “program”): “Program înseamnă programul la care se face referire în prezentul acord de împrumut, pentru sprijinirea căruia este efectuat împrumutul.”

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare)

dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 2 februarie 2011,

si modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut

(Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie

si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind ratificarea Acordului de împrumut (Al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 2 februarie 2011, si modificarea art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 1 septembrie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 iunie 2011.

Nr. 582.

 

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal

din Ministerul Administratiei si Internelor pentru anul 2011

 

În vederea încadrării în limita alocată cheltuielilor de personal pentru anul 2011 prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

tinând seama de reducerea numărului de posturi finantate în Ministerul Administratiei si Internelor, începând cu trimestrul al II-lea al acestui an, prin Legea nr. 286/2010,

având în vedere efectele crizei economice asupra sistemului bugetar, implicit în ceea ce priveste posibilitatea de asigurare financiară a cheltuielilor de acordare a drepturilor salariale ale categoriilor profesionale plătite din fonduri publice, precum si necesitatea asigurării încadrării în numărul de indicatori de personal prevăzuti în finantare de Legea nr. 286/2010,

tinând cont de faptul că la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor necesitatea asigurării fondurilor bugetare pentru acordarea drepturilor salariale ale personalului propriu, asa cum este definit prin prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea MinisteruluiÂdministratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, constituie o prioritate imediata, în acest context, neadoptarea prezentului act normativ putând avea drept consecintă, pe de o parte, intrarea Ministerului Administratiei si Internelor în culpă contractuală prin nerespectarea obligatiilor asumate în angajamentele încheiate cu studentii si elevii din institutiile de formare profesională initială, în sensul încadrării promotiilor de absolventi, iar pe de altă parte, nerespectarea Legii nr. 286/2010,

întrucât toate aceste elemente vizează direct interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând adoptarea de măsuri imediate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Drepturile prevăzute la art. 21 alin. (2)-(5) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se acordă politistilor si cadrelor militare ale căror raporturi de serviciu încetează, respectiv sunt trecute în rezervă în cursul anului 2011, în cadrul procesului de reorganizare institutională desfăsurat în vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2011, din bugetul asigurărilor pentru somaj, prin derogare de la prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Modul de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileste prin norme metodologice elaborate de Ministerul Administratiei si Internelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 2. - Politistii si cadrele militare în activitate care solicită în perioada cuprinsăîntre data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si data de 31 decembrie 2011, prin demisie sau la cerere, încetarea raporturilor de serviciu sau trecerea în rezervă, sunt exonerati de la plata cheltuielilor de întretinere pe timpul scolarizării si a cheltuielilor efectuate pe perioada cursurilor/programelor de specializare, perfectionare, stagii de practică, în tară sau în străinătate, prevăzute de angajamentele/contractele încheiate potrivit legii.

Art. 3. - (1) încadrarea absolventilor promotiilor anului 2011 ale institutiilor de formare profesională initială din structura Ministerului Administratiei si Internelor si a absolventilor promotiilor anului 2011 ale institutiilor de învătământ din structura Ministerului Apărării Nationale pregătiti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor se realizează cu data de 1 ianuarie 2012, fără a depăsi numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Administratiei si Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010.

(2) Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza”, Inspectoratul General al Politiei Române, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă vor dispune măsurile necesare astfel încât organizarea si desfăsurarea activitătilor de absolvire a institutiilor de formare profesională initială din structura Ministerului Administratiei si Internelor, acordarea gradelor profesionale/militare absolventilor si repartizarea acestora pe unităti să se realizeze în perioada 12-30 decembrie 2011.

(3) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor, Directia Generală de Informatii si Protectie Internă si Directia Generală Logistică vor dispune măsurile necesare astfel încât activitătile specifice pentru acordarea gradelor profesionale/militare absolventilor institutiilor de învătământ ale Ministerului Apărării Nationale pregătiti pentru nevoile Ministerului Administratiei si Internelor si repartizarea acestora la unităti să se realizeze în perioada 28-30 decembrie 2011.

(4) Finalizarea studiilor universitare de licentă din anul universitar 2010-2011 pentru studentii Facultătii de Politie si cei ai Facultătii de Pompieri din cadrul Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” se desfăsoară potrivit calendarului aprobat prin dispozitie a rectorului institutiei de învătământ, în conditiile prevăzute la alin. (2).

(5) Numirea în functie a absolventilor repartizati la unitătile din structura Ministerului Administratiei si Internelor se realizează cu data de 1 ianuarie 2012, iaf prezentarea acestora la respectivele unităti se face în data de 3 ianuarie 2012.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 54.

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române

 

Având în vedere situatia foarte grea a infrastructurii feroviare din România, cauzată de subfinantarea acută din ultimii ani, pentru a nu creste decalajul dintre starea normală de functionare si situatia reală a infrastructurii feroviare, pentru a nu scădea gradul de sigurantă a circulatiei trenurilor de călători si marfă, pentru asigurarea unei concurente viabile între modurile de transport feroviar si rutier si datorită necesitătii de a mentine la un nivel acceptabil tarifele de utilizare a infrastructurii percepute de la operatorii de transport feroviar, este necesar ca diferenta dintre tarifele de utilizare a infrastructurii reale si cele percepute de la operatorii de transport feroviar să fie sustinută de la bugetul de stat, situatie apreciată ca fiind un caz exceptional.

Neadoptarea acestor măsuri va conduce la diminuarea în continuare a parametrilor tehnici si de exploatare a infrastructurii feroviare publice si în consecintă va determina scăderea gradului de sigurantă a circulatiei trenurilor de călători si marfă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 22 alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) întretinerea si asigurarea functionării infrastructurii feroviare publice se realizează de către Compania Natională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. pe baza veniturilor proprii si, în completare, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din fonduri alocate de la bugetul de stat.”

2. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 39. - Contractele prevăzute la art. 37 si 38 se încheie pentru o durată de până la 4 ani, se aprobă prin hotărâre a Guvernului si se actualizează anual, după aprobarea bugetului de stat.”

3. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Sumele necesare întocmirii documentatiilor cadastrale si a publicitătii imobiliare, în conditiile legii, pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei nationale care administrează infrastructura feroviară se vor aloca de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 55.

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRAL

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind activitătile desfăsurate la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor

de către personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaratiile

de avere si declaratiile de interese

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, ale art. 4 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 111 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) În Ministerul Administratiei si Internelor, denumit în continuare MAI, completează si depun declaratii de avere si declaratii de interese, în termen de 30 de zile de la data numirii sau alegerii în functie ori de la data începerii sau încetării activitătii, următoarele categorii de persoane/personal:

a) ministrul;

b) secretarii de stat, subsecretarii de stat si asimilatii acestora;

c) prefectii si subprefectii;

d) personalul care îndeplineste functii de conducere/ comandă si/sau de control;

e) functionarii publici;

f) functionarii publici cu statut special - politistii;

g) membrii consiliilor de administratie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere si persoanele care ocupă functii de conducere în cadrul Societătii Comerciale “Comicex” - S.A.;

h) personalul care administrează sau implementează programe ori proiecte finantate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;

i) personalul încadrat la cabinetul demnitarului;

j) personalul încadrat la cancelaria prefectului.

(2) în sensul alin. (1) lit. d), prin functii de conducere/ comandă se întelege acele functii prevăzute cu indemnizatii de conducere/comandă, iar functiile de control sunt cele pentru care sunt prevăzute în fisele posturilor atributii de inspectie si/sau control.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligatia să actualizeze declaratiile de avere si de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie.

(4) Declaratiile de avere se completează, în cazul veniturilor, pentru anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie, iar pentru celelalte capitole din declaratie se completează cu situatia la data declarării.

(5) Persoanele suspendate din exercitiul functiei sau al demnitătii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaratiile în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.

(6) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-f) au obligatia să declare si să actualizeze în declaratia de avere, în termen de 30 de zile de la primire, orice donatie directă ori indirectă sau daruri manuale primite în legătură cu exercitarea functiilor sau atributiilor lor, cu exceptia celor care au o valoare simbolică.

Art. 2. - (1) Personalul responsabil cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere si declaratiile de interese este desemnat, potrivit competentelor de gestiune a resurselor umane, după cum urmează:

a) de către directorul general al Directiei generale management resurse umane, pentru primirea si gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese ale personalului propriu, ale personalului din unitătile fără structuri de resurse umane din aparatul central al MAI si unitătile subordonate acestora, ale personalului încadrat la cabinetul demnitarilor din conducerea MAI, ale personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) detasat la institutii din afara MAI, precum si ale personalului care execută misiuni internationale gestionat de către Directia generală management resurse umane;

b) de către sefii structurilor de resurse umane din cadrul unitătilor aparatului central (propriu) al MAI sau, după caz, din cadrul unitătilor subordonate acestora, pentru primirea si gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese ale personalului acestor unităti;

c) de către sefii structurilor de resurse umane din cadrul institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru primirea si gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese ale personalului aparatelor centrale ale acestor institutii/structuri;

d) de către sefii structurilor de resurse umane din cadrul unitătilor din subordinea institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea MAI, pentru primirea si gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese ale personalului acestor unităti;

e) de către secretarul cancelariei prefectului, pentru primirea si gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese ale personalului prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. j).

(2) Sefii structurilor MAI răspund pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii personalului desemnat potrivit alin. (1).

Art. 3. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) depun declaratiile de avere si declaratiile de interese la persoanele desemnate potrivit art. 5 alin. (2) lit. d) si h) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.

(2) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. d)-j) depune declaratiile de avere si declaratiile de interese în unitătile/structurile/institutiile în care îsi desfăsoară activitatea, la personalul desemnat, potrivit art. 2 alin. (1).

(3) în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 176/2010, la depunerea declaratiilor de avere si a celor de interese, persoanelor/personalului li/i se eliberează o dovadă al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Formularele declaratiei de avere si ale declaratiei de interese, precum si Registrul declaratiilor de avere si Registrul declaratiilor de interese se asigură de către tipografia MAI pentru fiecare unitate/structură/institutie a MAI, care are obligatia de a le ridica în timp util de la sediul acesteia.

Art. 5. - (1) Asigurarea publicitătii declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese are ioc după ce, în prealabil, s-a realizat anonimizarea elementelor de identificare prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 176/2010, prin una dintre următoarele modalităti:

a) prin postarea actelor publice pe pagina de internet a unitătii/structurii/institutiei MAI, la sectiunea dedicată informatiilor de interes public, dacă aceasta există si este operatională;

b) prin afisarea actelor publice la avizierul unitătii/structurii/ institutiei MAI care asigură gestiunea declaratiilor de avere si de interese ale personalului.

(2) Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (1) lit. a), personalul desemnat potrivit art. 2 alin. (1) procedează după cum urmează:

a) ia măsurile necesare pentru postarea pe pagina de internet a site-ului propriu unitătii/structurii/institutiei MAI care asigură gestiunea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese ale personalului prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. d)-j), cu respectarea termenelor si conditiilor legale prevăzute în acest scop;

b) solicită sprijinul Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei pentru postarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese pe pagina de internet a MAI, cu respectarea termenelor si conditiilor legale prevăzute în acest scop, în cazul în care structurile MAI prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-c) nu dispun de pagină de internet.

(3) Pentru structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. d) si e) care nu detin pagină de internet, personalul desemnat ia măsurile necesare pentru postarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese pe pagina de internet a institutiei/structurii în subordinea sau, după caz, în structura căreia se află.

Art. 6. - (1) După îndeplinirea cerintelor legale prevăzute la art. 6 si 7 din Legea nr. 176/2010, persoanele desemnate potrivit art. 2 alin. (1) depun originalele declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese, în vederea păstrării, la dosarul personal/profesional.

(2) Declaratiile de avere si declaratiile de interese ale personalului încadrat la cabinetul demnitarilor din conducerea MAI se păstrează la Directia generală management resurse umane, iar cele ale personalului încadrat la cancelaria prefectului se păstrează la cancelaria prefectului.

Art. 7. - Personalului desemnat potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) i se modifică fisa postului în mod corespunzător, prin înscrierea atributiilor pe care le îndeplineste potrivit art. 6 si 7 din Legea nr. 176/2010, în vederea asigurării implementării prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese.

Art. 8. - În termenele prevăzute de lege, persoanele/ personalul prevăzute/prevăzut la art. 1 completează si depun/ depune declaratii, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 176/2010.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 524/2008 privind depunerea si gestionarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 8 iulie 2008.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti,16 iunie 2011.

Nr. 124.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Unitatea..............................................

Data....................................................

 

DOVADĂ

- model –

...................................................................................................................................................................................................

(gradul profesional/gradul, numele si prenumele persoanei care eliberează dovada)

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative am primit de la domnul/doamna

...................................................................................................................................................................................................

(numele si prenumele persoanei de la care se primeste declaratia)

declaratia de avere/de interese a/ale acestuia/acesteia.

Prezenta dovadă s-a întocmit în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat domnului/doamnei

...................................................................................................................................................................................................

(numele si prenumele persoanei de la care se primeste declaratia)

 

Am primit

Am predat

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009

pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009

cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 14 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:

“22. plătile aferente proiectelor si programelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.”

2. La articolul 8, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

“11. plăti aferente onorariilor si transportului international pentru formatii si artisti străini în cadrul festivalurilor si concursurilor internationale.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 2.142.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.