MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 434/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 434         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 21 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

105. - Lege privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

 

564. - Decret pentru promulgarea Legii privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeana”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.538. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 989/2010

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană” Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Obiectul reglementării. Definitii

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul financiar general pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, precum si a plătilor în avans si contributiei publice nationale aferente acestei asistente, în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană”.

Art. 2. - (1) Termenii “neregulă”, “creante bugetare rezultate din nereguli”, “autorităti cu competente în gestionarea fondurilor comunitare” au întelesurile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) obiectivul “Cooperare teritorială europeană” - obiectivul Politicii de coeziune a Uniunii Europene care vizează dezvoltarea de activităti economice si sociale transfrontaliere prin initiative locale si regionale realizate în comun, consolidarea cooperării transnationale prin actiuni menite să favorizeze dezvoltarea teritorială integrată, inclusiv cooperarea bilaterală dintre regiunile maritime si stimularea cooperării interregionale, prin realizarea de activităti de conectare în retea si prin schimburi de experientă între autoritătile regionale si locale între state membre si/sau state nemembre ale Uniunii Europene;

b) Fondul european pentru dezvoltare regională, denumit în continuare FEDR - fondul structural care sprijină regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii în sectorul productiv, infrastructură, educatie, sănătate, dezvoltare locală si întreprinderi mici si mijlocii si altele asemenea, conform Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare, si Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regională si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.783/1999, publicat fn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

c) Instrumentul de asistentă pentru preaderare, denumit în continuare IPA - instrumentul care asigură ajutor financiar specific adresat tărilor candidate si tărilor potential candidate si asistentă limitată pentru noile state membre, în vederea sustinerii eforturilor lor de a consolida reformele politice, economice si institutionale, conform Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistentă pentru preaderare (IPA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 31 iulie 2006, si Regulamentului (CE) nr. 718/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.085/2006 al Consiliului de instituire a unui instrument de asistentă pentru preaderare (IPA), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 170 din 29 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare;

d) Instrumentul european de vecinătate si parteneriat, denumit în continuare ENPI - instrumentul financiar care sprijină implementarea Politicii europene de vecinătate prin finantarea de programe comune care reunesc regiuni ale statelor membre si ale tărilor terte, state din afara Uniunii Europene pentru care nu există deocamdată perspectiva aderării, cărora li se adresează Politica europeană de vecinătate, conform Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate si de parteneriat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 310 din 9 noiembrie 2006 si Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finantate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate si de parteneriat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 10 august 2007, cu modificările si completările ulterioare;

e) Autoritate de certificare si plată - structura organizatorică din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumit în continuare MFP, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor aferente obiectivului “Cooperare teritorială europeană” transferate României din FEDR în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013 si din IPA, în cadrul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia si transferul acestor fonduri către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului;

f) Autoritate de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, care asigură gestionarea asistentei financiare nerambursabile a Uniunii Europene din FEDR si IPA, precum si a cofinantării de la bugetul de stat. Pentru programele operationale pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îndeplineste atributii de Autoritate natională, Autoritatea de management este structura organizatorică din statul membru alături de care România participă în program;

g) Autoritate comună de management - structura organizatorică din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, desemnată de comun acord de către statele participante la un program operational comun, care asigură gestionarea asistentei financiare nerambursabile a Uniunii Europene din ENPI si a cofinantării de la bugetul de stat. Pentru programele operationale comune pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îndeplineste atributii de Autoritate natională, Autoritatea comună de management este structura organizatorică din statul membru alături de care România participă în program;

h) Autoritate natională - structura organizatorică ce reprezintă statul partener în relatiile cu celălalt stat/celelalte state participante la un program, fiind responsabilă de coordonarea contributiei statului respectiv la elaborarea si implementarea programului;

i) Secretariatul tehnic comun - structura organizatorică desemnată de către Autoritatea de management/Autoritatea comună de management, în urma consultării cu statul/statele partenere în program care, în baza atributiilor delegate de către aceasta, sprijină activitatea Autoritătii de management/Autoritătii comune de management, a Comitetului de monitorizare si, după caz, a Autoritătii de audit, în exercitarea atributiilor care le revin;

j) Unitate de plată - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în situatia în care acesta îndeplineste rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate natională pentru un program de cooperare teritorială europeană, având responsabilitatea asigurării managementului financiar al fondurilor aferente acestor programe;

k) Sistemul national de control de prim nivel - structura din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în situatia în care acesta îndeplineste rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate natională pentru un program de cooperare teritorială europeană, care asigură verificarea si validarea cheltuielilor efectuate din asistenta financiară nerambursabilă a Uniunii Europene aferentă obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, provenită din FEDR, IPA si ENPI si a cofinantării de la bugetul de stat, în cadrul axelor prioritare/prioritătilor pentru finantarea de proiecte si/sau a axelor prioritare/componentelor de asistentă tehnică, după caz;

l) lider de proiect - pentru programele finantate din FEDR sau IPA, liderul de proiect reprezintă persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finantare nerambursabilă din fonduri FEDR sau IPA cu Autoritatea de management si îsi asumă pe deplin fată de aceasta responsabilitatea legală privind gestionarea financiară si implementarea proiectului;

m) beneficiar - pentru programele finantate din ENPI reprezintă persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care semnează un contract de finantare nerambursabilă din fonduri ENPI cu Autoritatea comună de management si îsi asumă pe deplin fată de aceasta responsabilitatea legală privind gestionarea financiară si implementarea proiectului;

n) partener - persoana juridică, publică sau privată, din oricare dintre statele participante la program, care participă alături de liderul de proiect/beneficiar la initierea si implementarea proiectului;

o) plată în avans - sumele transferate către liderii de proiect/beneficiari/contractanti, precum si către partenerii din România, altii decât cei prevăzuti la art. 9 alin. (1), în stadiul initial, pentru a asigura resursele financiare necesare începerii derulării proiectelor si/sau pe parcursul implementării acestora, precum si către structurile care găzduiesc si asigură buna functionare a secretariatelor tehnice comune si/sau a structurilor de control, în conditiile prevăzute în contractele/deciziile de finantare;

p) cofinantare publică - orice contributie pentru finantarea cheltuielilor eligibile, din sumele alocate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cofinantarea acordată de la bugetul de stat pentru alti beneficiari decât cei prevăzuti la art. 9 alin. (1), precum si alte cheltuieli similare, în sensul art. 2 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

q) cofinantare privată - orice contributie a liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor la finantarea cheltuielilor eligibile, alta decât cea prevăzută la lit. p), aferentă proiectelor finantate în cadrul programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană”;

r) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către liderii de proiect/beneficiari/parteneri, aferente proiectelor finantate în cadrul programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, care pot fi finantate atât din fondurile externe nerambursabile, cât si din cofinantarea publică si/sau privată, conform reglementărilor legale comunitare si nationale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;

s) control de prim nivel - verificări realizate la nivel national de către Sistemul national de control de prim nivel, care acoperă aspecte administrative, financiare, tehnice si fizice ale operatiunilor, validarea cheltuielilor, verificarea furnizării bunurilor si serviciilor care fac obiectul finantării si cofinantării, validarea cheltuielilor declarate pentru operatiunile sau părtile de operatiuni puse în aplicare pe teritoriul statului membru, legalitatea si conformitatea cheltuielilor declarate de fiecare partener român care participă la operatiune;

s) contributia publică natională totală - totalul fondurilor publice necesare implementării programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, format din cofinantarea publică si din fondurile aferente cheltuielilor publice, altele decât cele eligibile;

t) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului, la nivelul liderului de proiect/beneficiarului/partenerului, format din contravaloarea contributiei din fondurile externe nerambursabile aferente obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, valoarea cofinantării publice si/sau private, precum si din valoarea cheltuielilor publice/private, altele decât cele eligibile;

t) asistenta tehnică - reprezintă totalul activitătilor de pregătire, management, monitorizare, evaluare, informare, audit si control al programelor, precum si orice alte activităti întreprinse în vederea dezvoltării capacitătii administrative necesare pentru implementarea programelor.

 

CAPITOLUL II

Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, aferente obiectivului “Cooperare teritorială europeană”

 

Art. 3. - Fondurile externe nerambursabile se alocă si se derulează în baza prevederilor regulamentelor comunitare aferente programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană” finantate din FEDR, IPA si ENPI, precum si a prevederilor programelor operationale/programelor operationale comune/programelor de cooperare aprobate de Comisia Europeană.

Art. 4. - (1) Programele finantate prin FEDR sunt următoarele:

a) Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;

b) Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România;

c) Programul de cooperare transnatională “Sud-Estul Europei”, denumit în continuare SEE;

d) Programul de cooperare interregională INTERREG IVC, denumit în continuare INTERREG IVC;

e) Programul pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACTII, denumit în continuare URBACT II;

f) Programul de cooperare interregională INTERACT2007 - 2013, denumit în continuare INTERACT 2007-2013;

g) Programul ESPON 2013-Reteaua europeană de observare a dezvoltării si coeziunii teritoriale, denumit în continuare ESPON 2013.

(2) IPA finantează Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia.

(3) ENPI finantează următoarele programe operationale comune:

a) Programul operational comun “România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”;

b) Programul operational comun “Marea Neagră 2007-2013”;

c) Programul operational comun de cooperare transfrontalieră “Ungaria-SIovacia-România-Ucraina 2007-2013”.

Art. 5. - (1) Ministerul Finantelor Publice asigură coordonarea managementului financiar al fondurilor externe nerambursabile aferente programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, în cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2).

(2) Ministerul Finantelor Publice asigură gestionarea fondurilor externe nerambursabile din FEDR, în cazul programului mentionat la art. 4 alin. (1) lit. a), si din IPA, în cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (2), prin conturi deschise la Banca Natională a României si/sau la Trezoreria Statului.

(3) Autoritatea de certificare si plată din cadrul Ministerului Finantelor Publice transferă fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2) în contul Unitătii de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în vederea efectuării plătii către liderii de proiect, în conturi de disponibil deschise de către acestia la institutii financiar-bancare sau trezorerii. Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face în euro.

(4) Liderii de proiect au obligatia transferării către partenerii de proiect a sumelor aferente fondurilor externe nerambursabile, proportional cu participarea acestora în proiect, conform prevederilor contractului de finantare.

Art. 6. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului asigură coordonarea managementului financiar al programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) si b), precum si coordonarea managementului financiar al contributiei publice nationale pentru toate programele obiectivului “Cooperare teritorială europeană”.

(2) Sumele aferente ENPI stabilite pentru programele operationale prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) si b) se transferă de Comisia Europeană către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în contul analitic în valută al Ministerului Finantelor Publice, deschis la Banca Natională a României/În conturi în euro deschise la institutii financiar-bancare sau la Trezoreria Statului.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate natională/Secretariat tehnic comun/Punct de informare/Punct national de contact/Persoană natională de contact/Punct national de diseminare pentru programele de cooperare teritorială europeană, poate organiza în străinătate reuniuni ale comitetelor comune de monitorizare, comitetelor comune de selectie, reuniuni ale punctelor nationale de contact, alte tipuri de reuniuni, conferinte, colocvii, mese rotunde, seminare, cursuri, sesiuni, activităti de instruire, întâlniri de lucru, grupuri de lucru, actiuni de informare, prezentări si alte asemenea evenimente si campanii media, după caz, în conformitate cu prevederile strategiilor anuale/multianuale de asistentă tehnică ale programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, în scopul implementării acestora.

(4) Normativele de cheltuieli pentru activitătile organizate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului mentionate la alin. (3) vor fi stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, pe baza reglementărilor europene în vigoare si a deciziilor Comitetului comun de monitorizare, precum si în conditiile legii.

Art. 7. - Sumele corespunzătoare derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, existente în conturile beneficiarilor, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor de finantare, cu exceptia creantelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si art. 4 alin. (2), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate liderilor de proiect din România, conform contractelor/deciziilor de finantare, se virează, în euro, de către Autoritatea de management în conturile de disponibilităti deschise pe numele acestora, după autorizarea de către Autoritatea de management a cheltuielilor, respectiv după certificarea cheltuielilor de către Autoritatea de certificare si plată, în cazul plătii finale, conform prevederilor legale comunitare si nationale.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2), partenerii de proiect din România prevăzuti la art. 9 alin. (1) au obligatia de a vira, în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părtii proprii din proiect, primite în euro, în conturile de disponibil de ia liderul de proiect.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-g), liderii de proiect/partenerii din România prevăzuti la art. 9 alin. (1) au obligatia de a vira, în lei, în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective, sumele din fonduri externe nerambursabile aferente părtii proprii din proiect din cadrul unui proiect comun, primite în euro în conturile de disponibil, de la Autoritatea de management/liderul de proiect din statul partener.

(4) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) si b), sumele din fonduri externe nerambursabile cuvenite beneficiarilor din România se virează, în euro, de către Autoritatea comună de management, în conturile de disponibilităti deschise pe numele acestora, pe baza contractelor de finantare încheiate conform prevederilor legale comunitare si nationale în vigoare.

(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) si c), sumele din fondurile externe nerambursabile cuvenite a fi rambursate Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului în calitate de Autoritate natională, conform contractelor/acordurilor/deciziilor de finantare încheiate în cadrul axelor de asistentă tehnică, se virează, în euro, de către Autoritatea de management din statul partener, în conturile de disponibilităti deschise pe numele acestuia, după certificarea cheltuielilor de către Autoritatea de certificare din statul partener, conform prevederilor legale comunitare.

 

CAPITOLUL III

Contributia publică natională totală

 

Art. 9. - (1) în bugetele liderilor de proiect/partenerilor din România care sunt finantati integral din bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare finantării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părtii proprii de proiect pe care si-o asumă în cadrul proiectului comun, precum si a părtilor de proiect asumate de liderii de proiect/partenerii care sunt persoane juridice finantate integral din bugetele acestora, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (2) si (3).

(2) în bugetele liderilor de proiect/partenerilor din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local se cuprind sumele necesare finantării, în anul respectiv, a valorii integrale corespunzătoare părtii proprii de proiect pe care si-o asumă în cadrul proiectului comun, precum si a părtilor de proiect asumate de liderii de proiect/partenerii care sunt persoane juridice finantate integral din bugetele acestora.

(3) în bugetele liderilor de proiect/partenerilor din România care sunt institutii publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale, precum si ale celor care sunt autorităti ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale se cuprind sumele necesare implementării, în anul respectiv, a părtii proprii de proiect pe care si-o asumă în cadrul proiectului comun finantat din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului “Cooperare teritorială europeană”.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(3), pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), în bugetele beneficiarilor/partenerilor din România care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se cuprind sumele necesare asigurării cofinantării publice, finantării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum si cele aferente continuării proiectelor până la rambursarea transei finale de către Autoritatea comună de management.

(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1)-(4), pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3), în bugetele beneficiarilor/partenerilor din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local si ale celor care sunt institutii publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau în bugetele fondurilor speciale, precum si ale celor care sunt autorităti ale administratiei publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale se cuprind numai sumele necesare asigurării cofinantării, finantării altor cheltuieli decât cele eligibile, precum si cele aferente continuării proiectelor, până la rambursarea transei finale de către Autoritatea comună de management.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor, liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta finantări rambursabile.

Art. 10. - (1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2), sumele reprezentând cofinantarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate liderilor de proiect/partenerilor din România prevăzuti la art. 9 alin. (2), sunt virate de către Autoritatea de management, conform contractelor de cofinantare, în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finantate proiectele respective, după autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de management conform prevederilor legale comunitare si nationale.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-e) si alin. (3) lit. c), sumele reprezentând cofinantarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite a fi rambursate/avansate liderilor de proiect/beneficiarilor/ partenerilor din România, altii decât cei care sunt finantati integral din bugetul de stat, având calitatea de ordonatori principali de credite, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale sunt virate de către Autoritatea natională, conform contractelor de cofinantare, în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finantate proiectele respective sau în conturile de disponibilităti prin care se gestionează bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, după caz, după certificarea/autorizarea si rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de management din statul partener.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-e) si alin. (3) lit. c), liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale au obligatia de a transmite, la solicitarea Autoritătii nationale, date privind proiectele implementate.

(4) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) si b), sumele reprezentând cofinantarea publică asigurată de la bugetul de stat, cuvenite beneficiarilor/partenerilor din România, altii decât cei care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se virează de către Autoritatea comună de management în conturile de venituri ale bugetelor locale din care au fost finantate proiectele respective sau în conturile de disponibilităti prin care se gestionează bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, după caz, pe baza contractelor de cofinantare încheiate conform prevederilor legale comunitare si nationale în vigoare.

Art. 11. - (1) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului cu rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate natională se cuprind:

a) sumele reprezentând cofinantarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile, aferente obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, cu exceptia cazului în care liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România sunt institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, având calitatea de ordonatori principali de credite, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale;

b) sumele reprezentând cofinantarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru programele pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îndeplineste rol de Autoritate natională, conform memorandumurilor de întelegere/acordurilor încheiate între statele participante în aceste programe;

c) sumele necesare finantării cheltuielilor eligibile si a altor cheltuieli decât cele eligibile, în cazul în care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are calitatea de beneficiar de asistentă tehnică;

d) sumele necesare plătii creantelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene si/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, în cadrul programelor gestionate, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilitătii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp a acestora de la lideri de proiect/beneficiari/parteneri;

e) sumele necesare finantării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului cu rol de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate natională, în conturile liderilor de proiect/beneficiarilor/ partenerilor;

f) sumele necesare acoperirii diferentelor de curs valutar pentru operatiunile efectuate de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului în cadrul programelor aferente obiectivului “Cooperare teritorială europeană”;

g) sumele necesare pentru finantarea diferentelor rezultate la închiderea partială/finală a programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, ca urmare a depăsirii sumelor alocate în euro la nivel de program, din fonduri externe nerambursabile si din cofinantare publică, prin încheierea contractelor/deciziilor de finantare, conform prevederilor art. 18;

h) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale dezangajării automate în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare, în conditiile memorandumurilor de întelegere încheiate cu statele partenere în program;

i) sumele necesare reîntregirii conturilor Autoritătii de certificare si plată, în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 si ale art. 128 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 pentru programele finantate din FEDR si IPA, la solicitarea Autoritătii de certificare si plată;

j) contributia minimă de 5% din fondurile externe nerambursabile aferente programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) si alin. (2) necesară continuării finantării proiectelor până la închiderea Programului si rambursarea plătilor finale de ia Comisia Europeană, conform regulamentelor aplicabile programelor respective, precum si memorandumurilor de întelegere încheiate;

k) sumele necesare pentru acoperirea consecintelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plătilor de către Autoritatea de certificare si plată sau de către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile regulamentelor comunitare;

l) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor efectuate de liderii de proiect/beneficiarii/partenerii din România în baza contractelor de achizitie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal national si autorizate de Autoritatea de management/Autoritatea comună de management, dar care nu sunt considerate eligibile în relatia cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. e).

(2) în bugetul sumelor alocate din fonduri externe nerambursabile al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului se cuprind sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile în cazul programelor finantate din ENPI pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îndeplineste rolul de Autoritate comună de management.

Art. 12. - În bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, în pozitia globală distinctă denumită “Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană” se cuprind:

a) sumele necesare finantării cheltuielilor aferente transferului de fonduri, în cadrul programelor mentionate la art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2), din conturile Ministerului Finantelor Publice în conturile Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului cu rol de Autoritate de management;

b) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor mentionate la art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2), declarate eligibile de Autoritatea de certificare si plată si care nu sunt considerate eligibile de Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la art. 11 lit. e).

Art. 13. - (1) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la art. 11 lit. a)-d) se stabilesc de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului în calitate de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate natională, pe baza valorii proiectelor aprobate si/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finantate în cadrul programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană”.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2), propunerile de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare părtii proprii din cadrul proiectului comun pentru liderii de proiect/partenerii din România prevăzuti la art. 9 alin. (1) se stabilesc de către acestia pe baza fiselor de fundamentare ale proiectelor propuse la finantare/finantate în cadrul programelor, avizate de principiu de către autoritătile de management, inclusiv în functie de cheltuielile estimate pentru anul respectiv, în cazul proiectelor aflate în implementare conform contractelor/deciziilor de finantare.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-g), liderii de proiect/partenerii din România prevăzuti la art. 9. alin. (1) pot solicita avizul de principiu al Autoritătii nationale, în vederea fundamentării propunerilor de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea cofinantării publice necesare derulării corespunzătoare părtii proprii din cadrul proiectului comun, pe baza fiselor de fundamentare a proiectelor propuse la finantare/finantate în cadrul programelor.

(4) Avizul de principiu al Autoritătii de management, respectiv al Autoritătii nationale, mentionat la alin. (2) si (3), se acordă din punct de vedere al eligibilitătii activitătilor si nu reprezintă un angajament al Autoritătii de management de a accepta la finantare proiectul respectiv.

(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a)-c), beneficiarii/partenerii din România care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale notifică Autoritatea comună de management/Autoritatea natională privind creditele de angajament si creditele bugetare necesare derulării corespunzătoare părtii proprii din cadrul proiectului comun; formatul fisei de notificare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(6) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare prevăzute la alin. (1)-(3) si (5) se includ anual la titlul din clasificatia bugetară referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(7) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite conform prevederilor alin. (6) sunt destinate exclusiv proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului “Cooperare teritorială europeană” si nu pot fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor de altă natură prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare si/sau prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară, la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.

(8) Din fondurile prevăzute la alin. (6) se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului “Cooperare teritorială europeană”.

(9) în conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 9 alin. (1) să efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finantate/propuse la finantare în cadrul titlului “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, precum si virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a acestor proiecte si/sau să se asigure finantarea unor proiecte noi. Aceste modificări vor fi comunicate, lunar, Ministerului Finantelor Publice.

Art. 14. - (1) Pentru programele finantate prin FEDRsi IPA, sumele reprezentând cofinantarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele la care liderul de proiect sau partenerii este/sunt institutie publică sau organizatie neguvernamentală/institutii publice ori organizatii neguvernamentale din România si reprezintă maximum 13% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite în operatiunea selectată.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria - România si SEE, sumele alocate de la bugetul de stat, reprezentând cofinantarea, se acordă pentru proiectele, altele decât cele aferente axelor prioritare de asistentă tehnică, la care liderii de proiect/partenerii sunt organizatii neguvernamentale - persoane juridice de drept privat din România, în procent de maximum 15% din cheltuielile eligibile ale acestora, stabilite în operatiunea selectată.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând cofinantarea publică asigurată de la bugetul de stat aferentă axelor prioritare de asistentă tehnică pot reprezenta mai mult decât 13% din cheltuielile eligibile efectuate, conform întelegerilor cu statele partenere în program.

(4) Pentru asigurarea desfăsurării activitătii secretariatelor tehnice comune constituite în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului alocă, în integralitate, sumele mentionate la alin. (2), urmând ca, după primirea cererilor de rambursare finale, să se recupereze, de la Autoritătile nationale din statele partenere, sumele stabilite prin acordurile de finantare încheiate.

(5) Pentru programele finantate din ENPI prevăzute la art. 4 alin. (3), sumele reprezentând cofinantarea publică asigurată de la bugetul de stat se acordă pentru proiectele, altele decât cele aferente componentelor de asistentă tehnică, la care beneficiarul sau partenerii este/sunt institutie publică sau organizatie neguvernamentală/institutii publice ori organizatii neguvernamentale din România si reprezintă maximum 8% din fondurile externe nerambursabile de care beneficiază acestia, dar nu mai mult de 72% din contributia financiară eligibilă pe care o asigură în proiect.

(6) Sumele alocate de la bugetul de stat, prevăzute la alin. (1), (2) si (4), sunt acordate conform regulilor specifice fiecărui program.

(7) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b)-e), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îndeplineste atributii de Autoritate natională, sumele alocate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, conform art. 11 alin. (1) lit. b), aferente cofinantării axei prioritare de asistentă tehnică, sunt transferate Autoritătii de certificare/ Autoritătii de management/Secretariatului tehnic comun din statul partener, prin plăti în euro, de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(8) Pentru programele ESPON 2013 si INTERACT 2007- 2013, Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului transferă, prin plăti în euro, Autoritătii de management/Autoritătii de certificare/Secretariatului tehnic comun din statul partener sumele alocate în bugetul de stat aferente cofinantării pentru toate axele prioritare ale programului.

Art. 15. - Pentru programele obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îndeplineste rol de Autoritate de management, statele partenere pot transfera cofinantarea publică pentru axa prioritară de asistentă tehnică într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 16. - Sumele aferente cofinantării se transferă de către Unitatea de plată din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului către liderii de proiect/beneficiarii/ partenerii/structurile care găzduiesc si asigură buna functionare a Secretariatului tehnic comun si/sau a structurilor de control, aferente programelor respective, după caz, prin plăti în lei sau euro, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 17. - Din sumele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. i), Autoritătile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2) reîntregesc conturile Autoritătii de certificare si plată cu echivalentul sumelor aferente beneficiarilor din România returnate Comisiei Europene în cazul aplicării prevederilor art. 82 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 si ale art. 128 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 718/2007 si recuperează aceste sume de la Autoritatea de certificare si plată, după efectuarea de către Comisia Europeană a plătii finale în cadrul fiecărui program si le virează în conturile de venituri ale bugetului de stat.

Art. 18. - (1) Autoritătile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2) sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finantare a căror valoare poate determina depăsirea sumelor alocate în euro la nivel de axă prioritară/prioritate în cadrul programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, din fonduri externe nerambursabile si cofinantare publică, în conditiile agreate cu statele partenere în program.

(2) Limitele admise pentru depăsirea sumelor alocate în euro din fonduri externe nerambursabile se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 19. - Liderii de proiect/Beneficiarii/Partenerii din România care, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, îsi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată, nu includ în cererile de finantare/cererile de rambursare/plată sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în implementarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului “Cooperare teritorială europeană”.

Art. 20. - Disponibilitătile din fondurile externe nerambursabile si din fondurile publice destinate finantării/ cofinantării/plătilorîn avans, rămase la sfârsitul anului bugetar în conturile Autoritătii de certificare si plată, Unitătii de plată, precum si ale liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor/ structurilor care găzduiesc si asigură buna functionare a Secretariatului tehnic comun si/sau a structurilor de control aferente programelor respective se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.


 

CAPITOLUL IV

Plata în avans

 

Art. 21. - (1) în cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îndeplineste rol de Autoritate de management, se acordă plăti în avans din:

a) cofinantarea asigurată de la bugetul de stat către liderii de proiect/partenerii din România;

b) cofinantarea asigurată de la bugetul de stat sau din fondurile externe nerambursabile aferente programului, în limita disponibilitătii de fonduri de la bugetul de stat, respectiv fonduri externe nerambursabile existente în conturile Autoritătii de certificare si plată, către structura care găzduieste si asigură buna functionare a Secretariatului tehnic comun si a structurii de control, aferentă programului.

(2) în cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îndeplineste rol de Autoritate natională, se acordă plăti în avans, din cofinantarea asigurată de la bugetul de stat, liderilor de proiect/partenerilor din România si structurii care găzduieste si asigură buna functionare a sistemului national de control de prim nivel aferent programului.

(3) în cazul programului prevăzut la art. 4 alin. (2), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îndeplineste rol de Autoritate de management, se acordă plăti în avans din:

a) fonduri externe nerambursabile, în limita disponibilitătii de fonduri externe nerambursabile existente în conturile Autoritătii de certificare si plată, către liderii de proiect;

b) cofinantarea asigurată de la bugetul de stat sau din fondurile externe nerambursabile aferente programului, în limita disponibilitătii de fonduri externe nerambursabile existente în conturile Autoritătii de certificare si plată, către structura care găzduieste si asigură buna functionare a Secretariatului tehnic comunsi a structurii de control, aferentă programului.

(4) în cazul programelor prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) si b), pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îndeplineste rol de Autoritate comună de management, se acordă plăti în avans, din fondurile externe nerambursabile, către beneficiarii din statele partenere la programe si către structurile care găzduiesc si asigură buna functionare a Secretariatului tehnic comun, aferente programelor respective.

Art. 22. - (1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2), sumele reprezentând plăti în avans acordate liderilor de proiect/partenerilor si/sau structurilor care găzduiesc si asigură buna functionare a secretariatelor tehnice comune si/sau a structurilor de control se vor deduce prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de către acestia, din sursa din care au fost acordate, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finantare.

(2) Sumele recuperate din plătile în avans acordate în cadrul programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2), provenind din fonduri externe nerambursabile sau cofinantare, se utilizează pentru continuarea finantării programului, iar sumele recuperate din plătile în avans provenind din cofinantarea de la bugetul de stat, rămase neutilizate, se virează ca venit la bugetul de stat după închiderea finală a programului, conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) si b), plătile se realizează în două sau mai multe transe, dintre care prima se acordă după semnarea contractului de finantare, între Autoritatea comună de management si beneficiari, iar următoarele, conform prevederilor contractului de finantare încheiat cu beneficiarii.

(4) Scopul acordării plătilor în avans este acela de a asigura resursele financiare necesare începerii derulării contractelor de finantare/cofinantare; aceste sume pot fi avansate partenerilor si contractantilor, în limita si în conditiile stabilite de Autoritatea de  management/Autoritatea comună de management/Autoritatea natională pentru acordarea acestora, prin contractele/deciziile de finantare/cofinantare.

(5) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (2) si alin. (3) lit. a) si b), liderii de proiect/beneficiarii/partenerii pot avansa, din plătile în avans primite, sume partenerilor si contractantilor, după caz, în limita si în conditiile stabilite de Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea natională, prin contractele/deciziile de finantare/cofinantare, conform regulamentelor programelor.

(6) în cazul neutilizării, plătile în avans acordate se restituie, de către liderii de proiect/beneficiari/parteneri, Autoritătii de management/Autoritătii comune de management/Autoritătii nationale, conform prevederilor contractelor/deciziilor de finantare/cofinantare.

(7) Sumele provenind din plătile în avans acordate liderilor de proiect/beneficiarilor/partenerilor din România prevăzuti la art. 9 alin. (2), rămase neutilizate la finele exercitiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local si vor fi utilizate în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 23. - Autoritătile de management/Autoritătile comune de management/Autoritătile nationale pot acorda plăti în avans către contractanti pentru contractele finantate din axele prioritare/componentele de asistentă tehnică ale programelor.

 

CAPITOLUL V

Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană”

 

Art. 24. - (1) Proiectele implementate în cadrul programelor finantate din fonduri externe nerambursabile sunt considerate actiuni multianuale.

(2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achizitii publice, aferente proiectelor implementate în cadrul programelor finantate din fonduri externe nerambursabile, pot fi anuale sau multianuale.

(3) Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementării fiecărui program al obiectivului “Cooperare teritorială europeană” se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia si se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(4) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de Autoritate de management/Autoritate comună de management/Autoritate natională, efectuează angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor în cadrul programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, în baza creditelor prevăzute la alin. (3).

(5) Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea natională are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile sale contabile si cele ale liderilor de proiect/beneficiarilor si/sau partenerilor români, pentru operatiunile gestionate în cadrul programelor obiectivului “Cooperare teritorială europeană”.

 

CAPITOLUL VI

Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

 

Art. 25. - (1) Controlul financiar preventiv si auditul intern al fondurilor externe nerambursabile si al celor aferente cofinantării/plătilor în avans se exercită la nivelul Autoritătii de management/Autoritătii comune de management/Autoritătii nationale/structurilor care găzduiesc si asigură buna functionare a secretariatelor tehnice comune si/sau a structurilor de control si Autoritătii de certificare si plată, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operatiuni initiate la nivelul Autoritătii de certificare si plată, Autoritătii de management/Autoritătii comune de management/Autoritătii nationale în vederea gestionării financiare a programelor finantate în cadrul obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, cu exceptia proiectelor de operatiuni privind proiectele pentru care Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea natională are calitatea de beneficiar.

Art. 26. - (1) Liderii de proiect/Beneficiarii/Partenerii unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile au obligatia îndosarierii si păstrării în bune conditii a tuturor documentelor aferente proiectului, conform prevederilor regulamentelor, programelor si legislatiei nationale.

(2) Liderii de proiect/Beneficiarii/Partenerii din România ai unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile au obligatia să solicite efectuarea controlului de prim nivel, în vederea validării cheltuielilor efectuate.

(3) Liderii de proiect/Beneficiarii/Partenerii au obligatia de a asigura accesul neîngrădit al autoritătilor nationale cu atributii de verificare, control de prim nivel, control si audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curtii Europene de Conturi, al reprezentantilor serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, precum si reprezentantilor Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competentelor ce le revin, în cazul în care acestia efectuează verificări/controale/audit la fata locului si solicită declaratii, documente, informatii.

Art. 27. - (1) Autoritatea de management/Autoritatea comună de management/Autoritatea natională este responsabilă de recuperarea creantelor bugetare de la liderii de proiect/beneficiarii/partenerii români, rezultate din nereguli în cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile aferente obiectivului “Cooperare teritorială europeană”, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) si alin. (2), Autoritatea de certificare si plată recuperează de la autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare sumele pe care Comisia Europeană Ie-a diminuat din plătile din fonduri externe nerambursabile efectuate către Autoritatea de certificare si plată, ca urmare a compensării acestora cu sumele necesare plătii creantelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 28. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se aprobă normele metodologice de aplicare, prin ordin comun al ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului finantelor publice.

Art. 29. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, aprobată prin Legea nr. 379/2007, cu modificările si completările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 105.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantării publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 564.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 989/2010

 

Luând în considerare Referatul Administratiei Fondului pentru Mediu privind modificarea Ghidului de finantare a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate nr. 14.361/SJ din 5 mai 2011,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin:

Art. I. - Ghidul de finantare a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 989/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 28 iulie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (3), literele e)-i) se abrogă.

2. La articolul 5, literele b) si d)-f) vor avea următorul cuprins:

,,b) beneficiar- persoana juridică eligibilă care a solicitat finantare din Fondul pentru mediu si care a încheiat contract de finantare cu Autoritatea;

.......................................................................................................

d) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului, adresată în scris Autoritătii, în baza căreia se face decontarea esalonată a lucrărilor; formularul cererii de tragere este prevăzut în anexa nr. 2;

e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achizitia de servicii sau lucrări necesare implementării proiectului si care sunt suportate din Fondul pentru mediu, conform prevederilor art. 26, cu conditia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate si a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achizitia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului si care nu sunt suportate din Fondul pentru mediu, neîndeplinind conditia prevăzută la lit. e);”.

3. La articolul 15, alineatele (2)-(4) si (6) vor avea următorul cuprins:

“(2) Beneficiarul, prin reprezentantul său legal, se programează si se prezintă la sediul Autoritătii pentru semnarea contractului de finantare, cu următoarele:

a) actul de identitate al reprezentantului legal;

b) documentul care să ateste împuternicirea persoanei desemnate să semneze contractul de finantare;

c) documentul doveditor al deschiderii de către beneficiar, la Trezoreria Statului, a contului disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului;

d) eventuale documente sau informatii solicitate de către Autoritate.

(3) Se consideră renuntare la finantarea aprobată neprezentarea beneficiarului, în termenul mentionat în scrisoarea de aprobare a proiectului transmisă de către Autoritate, în vederea semnării contractului de finantare.

(4) Beneficiarul împreună cu Autoritatea stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului aprobat si acordarea finantării, prin întocmirea listelor cuprinzând capitolele si subcapitolele de cheltuieli eligibile potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la contractul pentru finantare nerambursabilă, precum si a graficului de finantare nerambursabilă a proiectului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finantare nerambursabilă. Prima cerere de tragere va fi depusă nu mai târziu de 12 luni de la data încheierii contractului pentru finantare nerambursabilă.

.......................................................................................................

(6) Contractul pentru finantare nerambursabilă, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, se întocmeste în două exemplare originale, dintre care unul pentru Autoritate si unul pentru beneficiar.”

4. La articolul 17 partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Beneficiarul finantării va depune la sediul Autoritătii cereri de tragere, însotite de următoarele documente obligatorii:”.

5. La articolul 17, punctele 3 si 6 vor avea următorul cuprins:

“3. declaratia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice pentru bunuri/servicii/lucrări ce vor fi finantate din Fondul pentru mediu;

.......................................................................................................

6. proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor, pentru lucrările pentru care se solicită finantare;”.

6. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“ARTICOLUL 19

Achizitiile publice

(1) întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentatiei de achizitie publică, organizarea si derularea procedurii de achizitie publică si realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice revine beneficiarului finantării.

(2) La stabilirea conditiilor contractelor de achizitie publică, beneficiarul finantării va avea în vedere faptul că Autoritatea va proceda la acordarea tragerilor pentru cheltuieli eligibile efectiv realizate conform graficului de finantare nerambursabilă.”

7. Anexa nr. 9 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 1.538.

 

 


ANEXĂ

(Anexa nr. 9 la ghidul de finantare)

 

CONTRACT

pentru finantare nerambursabilă

Nr..........din.............

Între:

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. RO 92TREZ7065017XXX000155, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, reprezentată legal prin......................................- presedinte, în calitate de finantator, denumită în continuare AFM,

si

......................(persoană juridică), cu sediul în municipiul......................., str...............................nr........Judetul.................., cod de înregistrare fiscală ......................., cont nr.........................., deschis la............................, reprezentat prin........................., în calitate de beneficiar, denumită în continuare beneficiar,

a intervenit următorul contract pentru finantare nerambursabilă, denumit în continuare contract:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

(1) AFM acordă beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în valoare de.................lei, reprezentând..........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat...................................., denumit în continuare proiect, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr.....din..........

(2) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de...........................lei.

(3) în toate cazurile, finantarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.

(4) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului;

b) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor si realizarea unui raport optim cost-beneficiu;

c) sunt realizate după semnarea contractului de finantare si pe perioada de executie a proiectului;

d) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile, verificabile si pot fi dovedite prin documente originale.

(5) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

(6) Beneficiarul acceptă finantarea si se angajează să desfăsoare proiectul pe propria răspundere.

 

ARTICOLUL 2

Destinatia finantării

 

Finantarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se s-o utilizeze integral si numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului si perioada de utilizare a finantării

 

(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti si încetează la...............

(2) Durata de realizare a proiectului este de.........(nr. de luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

(3) Suma neutilizată la finalul executiei proiectului se consideră anulată si finantarea se diminuează în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

 

(1) Beneficiarul va utiliza finantarea în mai multe transe, în conformitate cu Graficul de finantare prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor si prin creditarea contului nr. ...................... deschis de către beneficiar la ..........., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însotită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferente de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

(4) Valoarea acordată beneficiarului se calculează prin aplicarea la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri a procentului aprobat.

 

ARTICOLUL 5

Obligatiile beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligatii:

(1) să folosească finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

(2) să asigure contributia proprie pentru realizarea proiectului;

(3) să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară si eficientă, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia în vigoare si standardele de mediu aplicabile;

(4) să respecte prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finantarea acordată din Fondul pentru mediu;

(5) să fie singurul răspunzător în fata AFM pentru implementarea proiectului;

(6) să asigure înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

(7) să furnizeze AFM copii ale situatiilor sale financiare trimestriale/semestriale si anuale, inclusiv balantele lunare de verificare aferente acestora si să transmită AFM orice altă informatie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;

(8) să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscală la fiecare tragere si, semestrial, certificat fiscal;

(9) să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achizitionate în baza prezentului contract, să le inscriptioneze cu sintagma “Finantat din Fondul pentru mediu”, să le utilizeze si conserve cu diligentele unui bun proprietar si să nu le înstrăineze, gajeze sau ipotecheze pe perioada derulării proiectului si timp de............luni de la data finalizării proiectului;

(10) să nu vândă, cesioneze, închirieze sau disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de proiect, în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel putin egală cu cele existente;

(11) să permită reprezentantilor AFM accesul la sediile sale si la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activitătilor care se realizează din finantarea acordată si examinarea registrelor si a evidentelor contabile legate de proiect;

(12) să permită personalului AFM să controleze modul în care beneficiarul îndeplineste obiectivele proiectului;

(13) să nu sponsorizeze/finanteze activităti cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a contractului;

(14) să notifice AFM si să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la aparitia unor evenimente cum ar fi criza financiară sau insolventa, precum si în orice altă împrejurare similară;

(15) să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea si terminarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente;

(16) să notifice AFM cu privire la orice alocatie nerambursabilă pentru acest proiect pe care o primeste până la încetarea contractului de finantare.

 

ARTICOLUL 6

Obligatiile AFM

 

AFM are următoarele obligatii:

(1) să asigure finantarea proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetele anuale ale acesteia;

(2) să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;

(3) să verifice, prin inspectie la fata locului, dacă tot ceea ce a declarat beneficiarul este conform cu realitatea, înainte de aprobarea cererii de tragere;

(4) să pună la dispozitia beneficiarului informatiile legate de finantare;

(5) să analizeze si să aprobe, dacă este cazul, modificarea de solutii propuse de beneficiar în conditiile stabilite la art. 17 alin. (1) din Ghidul de finantare a Programului de îmbunătătire a calitătii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate.

 

ARTICOLUL 7

Cazuri de culpă

 

(1) Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia din obligatiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

(2) Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale beneficiarului:

a) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte care nu reprezintă realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de insolventa;

d) situatia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură conditii de realizare a proiectului.

(3) AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă si, în cazul în care deficientele mentionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere si fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finantării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă si rezilierea unilaterală a contractului, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în conditiile Codului de procedură fiscală.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului

 

(1) Contractul încetează de drept:

a) la data prevăzută în contract;

b) în cazul imposibilitătii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data interventiei unui act de autoritate;

d) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului si care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară institutiei si interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care AFM a avut cunostintă de aparitia unor astfel de circumstante.

(2) Contractul încetează prin reziliere, la initiativa AFM, în următoarele conditii:

a) beneficiarul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract;

b) beneficiarul este în procedură de insolventa, executare silită sau orice altă procedură asemănătoare;

c) în situatia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).

(3) Rezilierea contractului de finantare din culpa beneficiarului are drept consecintă restituirea, în termenul precizat în notificare/înstiintarea de plată, de către beneficiar a finantării primite, sub forma plătii de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finantarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României calculată de la data plătii.

(4) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la initiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creantelor bugetare).


(5) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

(6) Pentru nedepunerea primei cereri de tragere în primele 12 luni de la data semnării contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.

 

ARTICOLUL 9

Forta majoră si cazul fortuit

 

(1) Prin fortă majoră se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit după încheierea contractului si care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

(2) Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) de a o notifica celeilalte părti în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) de a lua orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

(3) Dacă nu se procedează la anuntare, în conditiile si termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

(4) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

(5) Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.

(6) Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei cele mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

(7) Prevederile cuprinse la alin. (2)-(6) se aplică în mod corespunzător si în situatia cazului fortuit.

 

ARTICOLUL 10

Alte clauze

 

(1) Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

(2) Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protectia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.

(3) în nicio circumstantă si din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere si obligată la plata de daune-interese pe durata desfăsurării proiectului si, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăti suplimentare.

(4) în cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.

(5) Contractul, în integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

(6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese si va informa imediat AFM despre orice situatie care dă nastere sau este posibil să dea nastere unui astfel de conflict.

(7) AFM si beneficiarul se angajează să păstreze confidentialitatea documentelor si informatiilor legate de derularea prezentului contract, informatiile putând fi furnizate numai autoritătilor competente, în conditiile legii, sau unor terte părti, numai cu acordul părtilor prezentului contract.

(8) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum si alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit si după cum consideră necesar informatia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum si rezultatele obtinute, oricare ar fi forma acestora.

(9) Beneficiarul are obligatia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate cu orice reclamatii si actiuni în justitie, care rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de inventie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitătile necesare implementării proiectului, si pentru daune-interese, costuri, taxe si alte cheltuieli, de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

(10) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

(11) Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferintă si seminar cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finantare din Fondul pentru mediu.

(12) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renuntare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligatiilor beneficiarului fată de aceasta.

(13) în situatia în care, ca urmare a rectificării bugetului de venituri si cheltuieli anual al AFM, finantarea se diminuează/se elimină, contractul poate fi prelungit sau poate înceta, după caz.

(14) în cazul în care referitor la prezentul contract apar modificări ale legislatiei aplicabile, părtile au obligatia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligatiile stabilite în cuprinsul acestuia.

(15) Oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de lucrări va fi prezentată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii”, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la listele cu cantitătile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3).


(16) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii realizarea integrală a proiectului.

(17) Beneficiarul este obligat să depună factura fiscală însotită de situatii de lucrări, cuantificate valoric - în copie, certificată din punctul de vedere al realitătii, regularitătii si legalitătii pentru efectuarea cheltuielilor si avizată cu “Bun de plată”, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice.

(18) Cu exceptia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecărei cereri de tragere beneficiarul este obligat să depună la sediul Autoritătii dovada achitării valorii finantate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioară, inclusiv dovada achitării contributiei proprii pentru realizarea întregului proiect (dacă este cazul). Cheltuielile indirecte vor fi decontate în limita a 17% din valoarea cheltuielilor directe aferente situatiilor de lucrări.

 

ARTICOLUL 11

Jurisdictie

 

(1) Orice neîntelegere rezultând din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantei judecătoresti de drept comun în a cărei rază teritorială îsi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 12

Notificări

 

(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:

- pentru AFM: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;

- pentru beneficiar:....................

(2) în cazul în care beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

(3) Notificările făcute beneficiarului la adresele mentionate la alin. (1) se consideră a fi aduse la cunostinta acestuia.

(4) Notificările se pot transmite si pe fax, la numărul............... pentru AFM si numărul...............pentru beneficiar, cu conditia să fie confirmate ulterior.

 

ARTICOLUL 13

Amendamente

 

(1) Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate si/sau completate numai cu acordul părtilor, consemnat într-un act aditional.

(2) Prin exceptie de la alin. (1), nu este necesară întocmirea unui act aditional pentru modificările din coloana nr. 1 din anexa nr. 2 (“Data depunerii cererii de tragere”), dacă acestea nu implică si modificarea duratei de realizare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.

(3) Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere în conditiile prevăzute la alin. (2) se transmite cu cel putin două zile înaintea momentului la care se doreste ca această modificare să intre în vigoare.

 

ARTICOLUL 14

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat conform legislatiei române si guvernat de aceasta.

(2) Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentantii legali ai beneficiarului, am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

(3) Anexele nr. 1-4, pe care beneficiarul declară că le cunoaste si le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

(4) Prezentul contract s-a semnat la data de......., la sediul AFM, în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru AFM si unul pentru beneficiar.

 

AFM

 

Presedinte,

.................................................

Directorul Directiei economice,

.................................................

Directorul Directiei implementare proiecte,

.................................................

Sef Serviciu implementare,

.................................................

Referent de specialitate,

.................................................

BENEFICIAR


ANEXA Nr. 1

la Contractul pentru finantare nr............/.............

 

CAPITOLE SI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 

1. Capitole si subcapitole de cheltuieli eligibile pentru perimetrul de ameliorare*)

 

 

 

 

 

AFM

 

Presedinte,

.................................................

Directorul Directiei economice,

.................................................

Directorul Directiei implementare proiecte,

.................................................

Sef Serviciu implementare,

.................................................

Referent de specialitate,

.................................................

BENEFICIAR


*) Vor fi evidentiate separat cheltuielile eligibile aferente fiecărui perimetru de ameliorare aprobat.

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul pentru finantare nr............/.............

 

GRAFICUL DE FINANTARE NERAMBURSABI

 

Nr. crt.

Data depunerii cererii de tragere

Suma

(lei)

0

1

2

1

 

 

2

 

 

 

 

TOTAL:

X

 

 

AFM

 

Presedinte,

.................................................

Directorul Directiei economice,

.................................................

Directorul Directiei implementare proiecte,

.................................................

Sef Serviciu implementare,

.................................................

Referent de specialitate,

.................................................

 

BENEFICIAR

 


ANEXA Nr. 3

la Contractul pentru finantare nr............../.........................

 

CERERE DE TRAGERE

Nr............./...............

 

Sediul.............................................

C.I.F........................................................

Cont nr..........................deschis la Trezoreria............................

În baza Contractului pentru finantare nr..........din ....../......./......, vă rugăm să aprobati prezenta cerere de tragere, pentru suma de ................. lei (în litere: ........................................................), din finantarea nerambursabilă în valoare de ................................lei (în litere:........................................................).

Aceasta sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activitătilor desfăsurate în perioada.............................

Documentele justificative sunt anexate la prezenta cerere de tragere, în original si/sau în copii.

Situatia finantării la data prezentei cereri de tragere:

 

Suma totală aprobată conform contractului pentru finantare

Suma acordată până la data prezentei

cereri de tragere

Suma solicitată prin prezenta cerere

de tragere

Suma aprobată prin prezenta cerere

de tragere

Suma totală trasă din finantare,

inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma rămasă de tras din finantarea aprobată

(col. 1-5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaratii, declar că am verificat datele din prezenta cerere de tragere si în conformitate cu informatiile furnizate o declar corectă si completă.

 

Reprezentantul legal al beneficiarului

Numele si prenumele.......................

Functia...............................................

Semnătura........................................

L.S.

 

Aprobat

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

.................................................

Directorul Directiei economice,

.................................................

Directorul Directiei implementare proiecte,

.................................................

Sef Serviciu implementare,

.................................................

Referent de specialitate,

 

NOTA:

Coloanele 1-3 se completează de către beneficiar, iar coloanele 4-6 se completează de către personalul AFM. După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată beneficiarului.

 

ANEXA Nr. 4

la Contractul pentru finantare nr............/...........................

 

LISTA

documentelor justificative pentru efectuarea decontărilor si care însotesc cererea de tragere

 

1. contracte de achizitii servicii/produse/lucrări si acte aditionale ce intervin pe parcursul derulării acestora - în copie, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare. Contractele trebuie să contină prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finantării a garantiei de bună executie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garantia de bună executie se constituie în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

2. oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de achizitie lucrări, prezentată în conformitate cu modelul din Formularul F3 cuprins în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii”, cu modificările si completările ulterioare;


3. declaratia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achizitiile publice si ale actelor normative aplicabile în materie de investitii publice;

4. documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finantare (extrase de cont cu viza institutiei financiare/bancare însotite de ordine de plată, bilete la ordin, dispozitii de plată externe) pentru facturile finantate la tragerile anterioare, inclusiv dovada achitării contributiei proprii (dacă este cazul);

5. certificat de atestare fiscală privind plata taxelor si impozitelor locale;

6. certificat de atestare fiscală privind plata taxelor si impozitelor la bugetul de stat;

7. proces-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrărilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare, - la ultima cerere de tragere;

8. proces-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor pentru lucrările pentru care se solicită finantare;

9. factura fiscală însotită de situatii de lucrări, cuantificate valoric - în copie, certificată din punctul de vedere al realitătii, regularitătii si legalitătii pentru efectuarea cheltuielilor si avizată cu “Bun de plată”, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice;

10. alte documente relevante.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.