MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 436/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 436         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 22 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

120. - Lege pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2009

 

579. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2009

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

58. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

69. - Decizie privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unor reprezentanti ai Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

123. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor de transport al rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

 

1.032. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor privind donatiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri si consumabilele aferente

 

1.178. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru stabilirea criteriilor sectoriale si a pragurilor critice aferente sectorului ICN/E - infrastructură critică natională/europeană - “Energetic”

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

20. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2011

 

HOTĂRÂRI ALE ACADEMIEI ROMÂNE

 

1. - Hotărâre pentru modificarea Statutului Academiei Române


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2009

 

Presedintele României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă contul general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, cuprinzând venituri în sumă de 40.638,9 milioane lei, cheltuieli în sumă de 40.390,8 milioane lei si un excedent în sumă de 248,1 milioane lei.

(2) Structura contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă contul general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2009, cuprinzând venituri în sumă de 1.481,0 milioane lei, cheltuieli în sumă de 2.722,5 milioane lei si un deficit în sumă de 1.241,5 milioane lei.

(2) Structura contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2009 este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 120.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2009

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, precum si a contului general anual de executie a bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2009 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 579.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local

 

Având în vedere necesitatea acordării asistentei medicale în localitătile în care nu există unităti sanitare cu paturi, prin organizarea unor servicii de sănătate adaptate la nevoile comunitătilor respective, cât mai aproape de cetăteni, în cadrul unor structuri medicale care să corespundă conditiilor actuale existente în sistemul sanitar, se impune adoptarea de măsuri imediate în scopul adaptării reglementărilor privind înfiintarea centrelor de sănătate multifunctionale prevăzute la art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările si completările ulterioare, la nevoile comunitătilor, în contextul constrângerilor bugetare legate de încadrarea în fondurile alocate pentru finantarea serviciilor medicale furnizate la nivelul unitătilor sanitare cu paturi, care să ofere în acelasi timp asistentă medicală în conditii de sigurantă si securitate pentru pacient si care să nu afecteze calitatea serviciilor medicale.

Tinând seama de faptul că neadoptarea în regim de urgentă a măsurilor sus-mentionate ar conduce la imposibilitatea organizării adecvate a activitătilor din domeniul sanitar si la imposibilitatea îmbunătătirii conditiilor de desfăsurare a acestora, generând grave consecinte negative, prin lipsa asistentei medicale în unele unităti administrativ-teritoriale,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul 52 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 52. - (1) Centrele de sănătate multifunctionale se pot înfiinta, în conditiile legii, la propunerea autoritătilor care detin managementul spitalicesc, ca unităti fără personalitate juridică, în structura spitalelor judetene sau municipale, pentru a asigura un pachet de servicii medicale adaptat la nevoile comunitătilor locale.

(2) Centrele de sănătate multifunctionale prevăzute la alin. (1) se pot înfiinta si prin reorganizarea unitătilor sanitare publice cu paturi existente, care se desfiintează în conditiile alin. (1) sau, după caz, ale alin. (2) ori (3) din cuprinsul art. 174 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în fostele locatii ale acestora sau în alte locatii.

(3) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din cadrul unitătilor sanitare publice cu paturi prevăzute la alin. (2) se preia de către spitalele judetene sau spitalele municipale în structura cărora se înfiintează centrele de sănătate multifunctionale conform necesarului de resurse umane, în limita posturilor aprobate potrivit legii. Personalul care nu a fost preluat se redistribuie la alte unităti sanitare, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

(4) Centrele de sănătate multifunctionale pot avea în structură:

a) cabinete de specialitate;

b) între 5 si 20 de paturi de spitalizare de zi;

c) un punct de lucru al unitătii de primire a urgentelor sau al compartimentului de primiri urgente din structura spitalului, după caz;

d) un laborator de analize medicale si/sau un laborator de radiologie si imagistică medicală.

(5) Structura organizatorică a spitalelor judetene sau municipale care includ si centre de sănătate multifunctionale reglementate de prezenta ordonantă se aprobă potrivit prevederilor alin. (4) sau (5) ale art. 174 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Centrul de sănătate multifunctional este condus de un sef de centru, personal contractual, functie ocupată prin concurs sau examen si salarizată în conditiile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

(7) Finantarea centrelor de sănătate multifunctională se face în conformitate cu dispozitiile cap. IV din titlul VII al Legii nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - În termen de 7 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Sănătătii va aproba, prin ordin, normele privind organizarea si functionarea centrelor de sănătate multifunctionale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 58.

 

DECIZII ALE PRlMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă a unor reprezentanti ai Guvernului

 

Având în vedere Adresa Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă nr. 9.904 din 25 mai 2011, prin care se propune numirea unor noi reprezentanti ai Guvernului în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, ca urmare a expirării mandatelor actualilor membri,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se numesc în calitatea de membri ai Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pentru un mandat de 4 ani, următorii reprezentanti ai Guvernului:

- domnul Florin Stamate, director al Directiei ocupare si salarizare din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

- doamna Mirela Sitoiu, director general al Directiei generale managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

- domnul Alexandru Dumitrana, secretar general în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

- doamna Gabriela Ciobanu, director al Centrului National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, institutie din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 21 iunie 2011.

Nr. 69.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind decontarea cheltuielilor de transport al rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare partială sau totală a fortelor armate si al stării de război, ale art. 74 din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind decontarea cheltuielilor de transport al rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Comandantii/Sefii unitătilor/structurilor din Ministerul Administratiei si Internelor vor lua măsuri de însusire si de aplicare întocmai a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 123.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA

privind decontarea cheltuielilor de transport al rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război

 

Art. 1. - Decontarea cheltuielilor de transport al rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizaresau la război se realizează pe baza cupoanelor din ordinul de chemare, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezervistilor la exercitiile si antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la războisi arezervistilor voluntari la mobilizare sau la război.

Art.2. - Rezervistii au obligatia de a prezenta ordinul de chemare operatorilor economici cu care execută transportul pentru a fi înscrise datele mentionate în cupoane si pentru emiterea biletului de călătorie la exercitiile si antrenamentele de mobilizare.

Art. 3. - La prezentarea în unitate, rezervistilor li se va retine ordinul de chemare, respectiv biletul/biletele de călătorie.

Art. 4. - Rezervistilor care se deplasează pentru exercitii/ antrenamente de mobilizare sau la mobilizare/război li se decontează cheltuielile de transport la clasa la care le dă dreptul gradul pe care îl au, conform reglementărilor aplicabile cadrelor militare.,,

Art. 5. - (1) în situatia în care graficul orar al mijloacelor de transport în comun nu asigură prezenta rezervistilor la ora de începere a exercitiului/antrenamentului de mobilizare sau în intervalul de timp specificat în ordinul de chemare pentru mobilizare sau război, deplasarea se poate face cu autoturismul proprietate personală, caz în care posesorului autoturismului i se va deconta contravaloarea a 7,5 litri de carburant, compatibil cu normele tehnice ale autoturismului, la 100 km parcursi, corespunzător distantei de la domiciliu/resedintă, la pretul de vânzare cu amănuntul.

(2) Pretul de vânzarecu amănuntul este cel înscris în bonul fiscal emisde societătile de distributie a produselor petroliere, în perioada deplasării la exercitiul/antrenamentul de mobilizare sau ia mobilizare/război.

(3) Distanta în kilometri a traseului se stabileste pe căile de transport rutiere, pe ruta cea mai scurtă dintre localităti. În cazul în care nu se poate determina distanta respectiva pe căile rutiere, se ia în calcul distanta pe calea ferată, pe ruta cea mai scurtat

(4) în cheltuielile de transport care se decontează se includ si eventualele taxe de transbordare sau de autostradă.

Art. 6. - (1) în termen de 30 de zile de la terminarea exercitiului/antrenamentului de mobilizare, unitatea organizatoare va efectua către operatorul economic de transport decontul cheltuielilor de transport al rezervistilor pentru aducere, echivalent cu contravaloarea biletului/biletelor de călătorie.

(2) Pentru întoarcerea la domiciliu/resedintă, unitatea organizatoare va asigura rezervistilor, prin casieria unitătii, în numerar, o sumă echivalentă cu contravaloarea biletului/biletelor de călătorie, la pretul în vigoare la data plecării.

(3) în cazul deplasării cu autoturismul proprietate personală, posesorului autoturismului i se va asigura, prin casieria unitătii, în numerar, o sumă echivalentă cu contravaloarea a 7,5 litri de carburant, compatibil cu normele tehnice ale autoturismului, la 100 km parcursi, corespunzător distantei până la domiciliu/ resedintă, la pretul de vânzare cu amănuntul, în vigoare la data plecării.

Art. 7. - (1) în termen de 30 de zile de la data mobilizării, unitatea care a chemat rezervistii se va adresa operatorului economic de transport pentru a comunica cuantumul decontului cheltuielilor de transport al rezervistilor pentru prezentarea acestora la unităti, conform datelor înscrise în cupoanele atasate la ordinul de chemare.

(2) La declararea demobilizării, pentru întoarcerea la domiciliu/resedintă, unitatea care a chemat rezervistii le va asigura, prin casieria unitătii, în numerar, o sumă echivalentă cu cheltuielile de transport pe calea ferată, trenuri de persoane, corespunzător distantei până la domiciliu/resedintă.

(3) în cazul deplasării cu autoturismul proprietate personală, posesorului autoturismului i se va asigura, prin casieria unitătii, în numerar, o sumă echivalentă cu contravaloarea a 7,5 litri de carburant, compatibil cu normele tehnice ale autoturismului, la 100 km parcursi, corespunzător distantei până la domiciliu/ resedintă, la pretul de vânzare cu amănuntul, în vigoare la data plecării.

(4) Sumele necesare decontării cheltuielilor de transport al rezervistilor la mobilizare sau la război se asigură de la bugetul de stat pentru război, elaborat si aprobat în conditiile legii.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind donatiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri si consumabilele aferente

 

Văzând Referatul comun de aprobare nr. Cs.A. 6.739/2011 al Directiei asistentă medicală, al Directiei politica medicamentului, al Directiei sănătate publică si control în sănătate publică si al Directiei generale economice din cadrul Ministerului Sănătătii,

având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind donatiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri si consumabilele aferente, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, precum si unitătile beneficiare ale donatiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă orice dispozitie contrară.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 14 iunie 2011.

Nr. 1.032.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind donatiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri si consumabilele aferente

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme reglementează donatiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri si consumabilele aferente pe teritoriul României.

Art. 2. - Toate donatiile prevăzute la art. 1 trebuie să se bazeze pe necesităti medicale.

Art. 3. - Donatiile nu trebuie trimise fără acordul beneficiarului.

Art. 4. - Beneficiarul donatiei trebuie să fie o unitate sanitară cu farmacie de circuit închis, 6 unitate de asistentă socială sau o organizatie neguvernamentală care are încadrat personal medical autorizat - medic sau farmacist - conform legislatiei în vigoare.

Art. 5. - Sunt acceptate ca donatii numai produse care respectă normele de calitate si siguranta prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 6. - Înaintea expedierii donatiei, donatorul trebuie să obtină avizul de donatie eliberat de Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru medicamente si dispozitive medicale, respectiv de Ministerul Sănătătii, pentru vaccinuri.

Art. 1. - (1) Avizul de donatie al ANMDM, respectiv al Ministerului Sănătătii se acordă pe baza următoarei documentatii:

a) intentia de donatie a donatorului, conform formularului de solicitare a avizului de donatie prevăzut în anexa nr. 1;

b) acceptul donatiei de către beneficiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

c) actul de donatie al donatorului;

d) lista cu medicamentele/dispozitivele medicale/vaccinurile care urmează a fi donate; pentru fiecare produs se precizează cantitatea, modalitatea de ambalare si de transport, precum si datele de identificare, în conformitate cu Ghidul pentru constituirea listei de produse medicale ce urmează a fi donate prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Pentru emiterea avizului de donatie nu se percep taxe.

Art. 8. - (1) Donatorul răspunde de asigurarea conditiilor de păstrare a medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, vaccinurilor, serurilor si consumabilelor aferente precizate de către producător, pe perioada transportului până la beneficiar.

(2) ANMDM, respectiv Ministerul Sănătătii nu eliberează avizul pentru donatiile care nu corespund prevederilor prezentelor norme.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind donatiile de medicamente

 

Art. 9. - Sunt acceptate ca donatii numai medicamentele autorizate de punere pe piată în Spatiul Economic European sau Statele Unite ale Americii.

Art. 10. - Nu sunt acceptate ca donatii medicamentele care contin substante psihotrope si stupefiante.

Art. 11. - Termenul de valabilitate al medicamentelor donate nu va fi mai mic de 8 luni de la data solicitării avizului de donatie.

Art. 12. - (1) Donatiile de medicamente trebuie să fie prezentate în ambalajele originale sigilate.

(2) Nu sunt acceptate ca donatii medicamentele returnate de pacienti la farmacii.

Art. 13. - Datele de identificare ale fiecărui medicament donat vor fi inscriptionate conform reglementărilor în vigoare.

Art. 14. - Ulterior acceptării donatiei si semnării procesului-verbal de predare-primire a donatiei, beneficiarul este răspunzător pentru asigurarea conditiilor de păstrare, eliberare si administrare a medicamentelor.


Art. 15. - (1) Medicamentele trebuie sa fie însotite de prospect în limba română; ele trebuie să corespundă reglementărilor în vigoare si vor fi avizate de ANMDM înainte de eliberarea avizului de donatie, fiind mijlocul esential de informare al medicilor si pacientilor.

(2) Traducerile prospectelor în limba română sunt în responsabilitatea beneficiarului donatiei.

Art. 16. - (1) Medicamentele trebuie ambalate separat de alte tipuri de produse.

(2) Medicamentele primite ca donatie intră în circuitul normal al medicamentelor din unitatea beneficiară si se distribuie fără valoare pacientilor în functie de necesitătile terapeutice.

(3) Beneficiarul trebuie să păstreze o evidentă strictă a medicamentelor provenite din donatii.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii privind donatiile de vaccinuri si seruri si consumabilele aferente

 

Art. 17. - Sunt acceptate ca donatii numai vaccinurile si serurile autorizate de punere pe piata în Spatiul Economic European sau Statele Unite ale Americii.

Art. 18. - (1) Termenul de valabilitate al vaccinurilor si serurilor donate nu va fi mai mic de 8 luni de la data intrării donatiilor în tară.

(2) Prin exceptie, în situatii epidemiologice deosebite, calamităti, dezastre naturale, pot fi acceptate ca donatie vaccinurile si serurile care au termen de valabilitate mai mic de 8 luni de la data solicitării avizului de donatie.

Art. 19. - (1) Serurile si vaccinurile reprezentând donatii împreună cu consumabilele aferente (seringi) trebuie să fie prezentate în ambalaje originale sigilate.

(2) Nu sunt acceptate ca donatii vaccinurile si serurile împreună cu consumabilele aferentepentru care nu se poate dovedi respectarea conditiilor de păstrare si transport de la producător la beneficiarul donatiei.

Art. 20. - Datele de identificare ale fiecărui ser si vaccin donat vor fi inscriptionate conform reglementărilor în vigoare.

Art. 21. - Ulterior acceptării donatiei si semnării procesului-verbal de predare-primire a donatiei, beneficiarul este răspunzător pentru asigurarea conditiilor de păstrare, eliberare si administrare a serurilor si vaccinurilor.

Art. 22. - (1) Vaccinurile si serurile trebuie să fie însotite de prospect în limba română.

(2) Traducerea prospectelor în limba română este în responsabilitatea beneficiarului donatiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii privind donatiile de dispozitive medicale

 

Art. 23. - În cazul dispozitivelor medicale, avizul de donatie se acordă pentru dispozitivele medicale noi si second-hand si se emite de ANMDM.

Art. 24. - Sunt acceptate ca donatii numai dispozitivele medicale care poartă marcajul de conformitate CE si au fost supuse evaluării conformitătii înainte de introducerea pe piată, potrivit normelor europene privind dispozitivele medicale.

Art. 25. - Pentru dispozitivele medicale second-hand, durata de utilizare consumată a dispozitivelor medicale donate va fi mai mică cu cel putin 3 ani decât durata normală de functionare stabilită în legislatia în vigoare (declaratie pe propria răspundere a donatorului).

Art. 26. - Sunt acceptate ca donatii numai dispozitivele medicale care au în componentă toate accesoriile necesare pentru a permite utilizarea acestora în conformitate cu scopul propus stabilit de producător, sunt în stare de functionare si nu prezintă abateri de la performantele functionale si de la cerintele de securitate aplicabile (declaratie pe propria răspundere a donatorului).

Art. 27. - Dispozitivele medicale donate trebuie să fie însotite de instructiunile de utilizare, după caz.

Art. 28. - Eticheta dispozitivelor medicale donate trebuie să contină indicatiile prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 29. - Dispozitivele medicale donate second-hand se pun în functiune si sunt utilizate numai în urma evaluării performantelor acestora de către ANMDM si în baza avizului eliberat decătre acesta.

Art. 30. - Avizul de vamă eliberat de ANMDM în cazul dispozitivelor medicale provenite din donatii, potrivit art. 14 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 253/2010 privind înregistrarea dispozitivelor medicale, se emite cu respectarea dispozitiilor prezentului capitol.

Art. 31. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

FORMULAR

de solicitare a avizului de donatie

 

Date privind donatorul

 

Denumirea donatorului:

 

Adresa:

Numărul autorizatiei pentru distributia angro:

Persoana de contact:

Telefon:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Prin prezenta solicităm eliberarea unui aviz de donatie pentru produsele prezentate în anexă. De asemenea, declarăm că:

- produsele respectă normele de calitate si sigurantă prevăzute de legislatia în vigoare;

- asigurăm conditiile de păstrare pe timpul transportului până la beneficiar impuse de producător;

- furnizarea produselor donate se va face în conformitate cu legislatia în vigoare.

Data:

Semnătura si stampila:


ANEXA Nr. 2

la norme

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

DECLARATIE

privind acceptarea donatiei

Informatii despre beneficiar

 

Denumirea beneficiarului:

 

Adresa:

Persoana de contact:

Telefon:

Mobil:

Fax:

E-mail:

Declarăm pe propria răspundere că donatia prezentă răspunde necesitătilor medicale ale unităti noastre.

Ne angajăm să acceptăm donatia prezentată în anexă, să asigurăm conditiile de păstrare în timpu depozitării impuse de producător si garantăm că nu se va modifica destinatia produselor.

Data:

Semnătura si stampila:

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

GHID

pentru constituirea listei de produse medicale ce urmează a fi donate

 

1. Fiecare categorie de produse donate va fi cuprinsă într-o listă separată după cum urmează:

A. medicamente, altele decât vaccinuri;

B. vaccinuri;

C. dispozitive medicale;

D. alte produse, care nu se încadrează în categoriile de mai sus, dar sunt utilizate în tratamentele medicale.

2. Lista de medicamente/vaccinuri va cuprinde următoarele informatii:

- denumirea comercială, DCI, concentratia, forma farmaceutică, mărimea ambalajului, numărul APP, cantitatea (si mijloacele de transport), termenul de valabilitate.

3. Lista de dispozitive medicale va cuprinde pentru fiecare produs cantitatea, modalitatea de ambalare si de transport, precum si datele de identificare.


 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru stabilirea criteriilor sectoriale si a pragurilor critice aferente sectorului ICN/E - infrastructură critică natională/europeană - “Energetic”

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) si art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite prezentul ordin.

Art. 1. - În scopul identificării infrastructurilor critice, se stabilesc criteriile sectoriale si pragurile critice aferente sectorului ICN/E - infrastructură critică natională/europeană - “Energetic”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Criteriile sectoriale si pragurile critice stabilite în anexă pot fi revizuite ca urmare a propunerilor entitătilor abilitate din organigrama Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) si ale operatorilor economici potential detinători de infrastructuri critice.

Art. 3. - În termen de 14 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, potentialii proprietari/operatori/administratori de ICN/E au obligatia de a înainta Directiei industria de apărare si probleme speciale (DIAPS) din MECMA:

1. propuneri fundamentate pentru identificarea ICN/E în vederea sustinerii acestora spre desemnare;

2. date privind compartimentul desemnat ca specializat în domeniul ICN/E;

3. date privind ofiterii de legătură temporari, datele lor de contact si modalitatea de mentinere a legăturii permanente cu acestia.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 660/2005 privind aprobarea Ghidului de identificare a elementelor de infrastructură critică natională din economie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.099 din 6 decembrie 2005.

Art. 5. - Directiile generale (directiile) coordonatoare ale subsectoarelor componente ale sectorului energetic, DIAPS si operatorii economici de sub autoritatea MECMA vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 1.178.

 

ANEXĂ

 

Criteriile sectoriale si pragurile critice aferente sectorului ICN/E - infrastructură critică natională/europeană - “Energetic”

 

Criteriile sectoriale vizează identificarea elementelor si sistemelor cu impact semnificativ asupra functionării si a modului de îndeplinire a misiunilor de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA) în calitatea sa de autoritate publică responsabilă în domeniu.

MECMA stabileste următoarele criterii sectoriale si praguri critice aferente sectorului energetic, care stau la baza identificării infrastructurilor critice nationale, după cum urmează:

I. Criterii sectoriale:

A. Impactul asupra asigurării actului de conducere/decizie/ control la nivel de:

1. dispecerate/centre/camere de comandă, control si supraveghere;

2. retele si servicii de comunicatii si tehnologia informatiei.

B. Impactul asupra asigurării resurselor necesare sustinerii activitătilor si suportului logistic privind:

1. capacităti de productie, procesare si prestări de servicii cu incidentă în sector;

2. capacităti de depozitare;

3. capacităti de aprovizionare, transport si distributie.

În functie de atributiile conferite în conditiile legii, MECMA poate să propună direct spre desemnare infrastructuri critice specifice acestora.

II. Pragurile critice aferente criteriilor sectoriale sunt definite în functie de gravitatea impactului perturbării sau distrugerii unei anumite infrastructuri, respectiv caracterul de unicitate al acesteia:

A. Impactul asupra asigurării actului de conducere/decizie/ control la nivel de:

1. dispecerate/centre/camere de comandă, control si supraveghere:

1.1. operationalitate < 50% si întreruperea activitătii operatorilor deserviti > 4 ore;

2. retele si servicii de comunicatii si tehnologia informatiei: 2.1. operationalitate < 50% si întreruperea activitătii operatorilor deserviti > 4 ore.

B. Impactul asupra asigurării resurselor necesare sustinerii activitătilor si suportului logistic privind:

1. capacităti de productie, procesare si prestări de servicii cu incidentă în sector:


1.1. centrale nuclearelectrice, indiferent de putere, cu utilitătile aferente;

1.2. centrale hidroelectrice cu puteri instalate > 100 MW;

1.3. instalatii specifice de productie/rafinare a petrolului si produselor petrochimice;

1.4. platforme marine de foraj si productie;

1.5. instalatii de producere a hidrogenului necesar centralelor cu puteri instalate > 100 MW;

1.6. instalatii de ardere/cazane cu capacităti > 400 tone abur/oră;

1.7. săli ale masinilor/cazanelor pentru termocentrale cu puteri instalate > 100 MW;

2. capacităti de depozitare:

2.1. rezervoare de presiune ridicată pentru gaze lichefiate, gazolină si etan;

2.2. baraje care creează acumulări cu volume de apă > 20 milioane m3;

2.3. statii centrale/parcuri de colectare, depozitare si distributie a hidrocarburilor si derivatelor din acestea > 30.000 m3;

2.4. obiective care deservesc depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu capacitate > 50 milioane m3;

3. capacităti de aprovizionare, transport si distributie:

3.1. statii/linii electrice a căror indisponibilitate conduce la avarii de sistem;

3.2. statii electrice cu puteri instalate > 400 MVA;

3.3. statii si linii de evacuare a puterii instalate din centralele electrice de peste 800 MVA;

3.4. statii/posturi de transformare care alimentează: 3.4.1. consumatori/echipamente/instalatii la care întreruperea alimentării cu electricitate poate conduce la explozii, incendii, distrugeri sau accidente majore soldate cu victime umane;

3.4.2. servicii de trafic în teritoriu care asigură siguranta în circulatie;

3.4.3. sedii ale administratiei publice centrale;

3.4.4. structuri operative ale fortelor din sistemul national de apărare.

3.5. obiective energetice care participă la operatiuni specifice de reluare a activitătilor întrerupte si de restaurare după evenimente deosebite;

3.6. obiective energetice cu regim special impus de reglementări internationale (statii de interconexiune etc);

3.7. linii si statii electrice de alimentare a localitătilor urbane de rangul 0 si 1;

3.8. obiective prin care se vehiculează un debit de gaze naturale > 1 milion m3/zi;

3.9. statii hidrotehnice de alimentare (distributie) > 50 MW pentru centrale termoelectrice care deservesc producători de apă grea;

3.10. traversări aeriene, subtraversări, sectoare de fascicul din vecinătatea sau din interiorul localitătilor, ale conductelor magistrale de transport de titei, gazolină si etan sau componente ale acestora;

3.11. conducte, galerii de aductiune sau de fugă care prin avariere descarcă debite Ł 100 m3/s;

3.12. conducte pentru transportul titeiului si produselor petroliere cu capacitate > 100.000 t/lună;

3.13. conducte magistrale pentru transportul gazelor naturale cu capacitate > 10 milioane m3/zi;

3.14. obiective energetice de alimentare a operatorilor economici care prin nefunctionare pot produce efecte economice, sociale si de mediu majore;

3.15. statii de comprimare a gazelor naturale aferente Sistemului national de transport.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2011

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2011, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 1,48% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 0,75% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,41% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 iunie 2011.

Nr. 20.


 

HOTĂRÂRI ALE ACADEMIEI ROMANE

 

ACADEMIA ROMÂNĂ

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Statutului Academiei Române

 

În conformitate cu prevederile art. 31 lit. b) si art. 69 din Statutul Academiei Române,

Adunarea generală a Academiei Române adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Statutul Academiei Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 14 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:

- La articolul 43, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Unitătile de cercetare pot realiza venituri proprii si pot dispune de ele în conditiile legii.”

 

Presedintele Academiei Române,

acad. Ionel Haiduc

 

Bucuresti, 27 aprilie 2011.

 Nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.