MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 443/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 443         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 24 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

80. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

 

537. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

 

99. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

558. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

636. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

118. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind organizarea si executarea controalelor în Ministerul Administratiei si Internelor

 

559. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export a unui strung carusel tip SC53-DRO-8H cu accesorii denumit în comandă “Vertical Boring Machine 4.5M” către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FABRICATION PLANT, Industrial Area, Jagdishpur, Distt.Sultanpur (UP) 227817 din India

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

4. - Ordin privind functionarea sistemului de plăti TARGET 2-România

 

637. - Ordin pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene,

Spatiului Economic European si a cetătenilor Confederatiei Elvetiene”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste conditiile de exercitare a dreptului la liberă circulatie, de rezidentă si de rezidentă permanentă pe teritoriul României, precum si limitele exercitării acestor drepturi din motive de ordine publică, securitate natională sau sănătate publică ale următoarelor categorii de persoane:

a) cetătenii Uniunii Europene si ai statelor membre ale Spatiului Economic European si membrii acestora de familie, care îi însotesc sau li se alătură;

b) cetătenii Confederatiei Elvetiene si membrii acestora de familie, care îi însotesc sau li se alătură.”

3. La articolul 2 alineatul (1), punctele 1 si 2 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“1. cetătean al Uniunii Europene - orice persoană care are cetătenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România;

2. stat membru - stat membru al Uniunii Europene, altul decât România;”.

4. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctele 8 si 9, cu următorul cuprins:

“8. asigurare de sănătate - asigurare de sănătate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România, în conditiile legii, alte asigurări de sănătate încheiate pe teritoriul statelor membre care produc efecte pe teritoriul României sau al statelor cu care România a încheiat documente internationale în domeniul sănătătii, în conditiile prevăzute de respectivele documente internationale, sau orice altă asigurare de sănătate care acoperă, pe teritoriul României, cel putin riscurile acoperite de asigurările de sănătate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România;

9. statut de lucrător - situatia cetătenilor Uniunii Europene care desfăsoară pe teritoriul României activităti dependente sau activităti independente, în conditiile legii.”

5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Cetătenii Uniunii Europene si membrii acestora de familie care îsi exercită dreptul de rezidentă pe teritoriul României beneficiază de egalitate de tratament cu cetătenii români în domeniul de aplicare a tratatelor Uniunii Europene, sub rezerva prevederilor acestor tratate si a dispozitiilor adoptate în aplicarea lor.”

6. La articolul 5, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Viza de intrare pentru persoanele prevăzute la alin. (2) se acordă, la cerere, de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, cu aprobarea prealabilă a Centrului National de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în termen de 48 de ore si fără plata taxelor consulare. Documentele necesare pentru eliberarea vizei de intrare se stabilesc prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), membrul de familie care nu este cetătean al Uniunii Europene este scutit de la obligativitatea obtinerii unei vize de intrare, dacă îndeplineste, cumulativ, următoarele conditii:

a) însoteste un cetătean al Uniunii Europene sau se alătură unui cetătean al Uniunii Europene care îsi exercită dreptul de rezidentă pe teritoriul României;

b) detine un document valabil, care atestă rezidenta pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al cetăteanului Uniunii Europene pe care îl însoteste sau căruia i se alătură pe teritoriul României.”

7. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Organele politiei de frontieră nu aplică stampila de intrare sau de iesire în pasaportul persoanelor din categoria prevăzută la alin. (4).”

8. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în situatia prevăzută la alin. (1) lit. a), înainte de comunicarea refuzului intrării pe teritoriul României, persoanei i se acordă o perioadă de timp, pe care o consideră necesară, în care să dovedească îndeplinirea conditiilor de intrare sau faptul că beneficiază de dreptul la liberă circulatie si rezidentă pe teritoriul României. Organele politiei de frontieră asigură tot sprijinul necesar pentru clarificarea situatiei persoanei în cauză, inclusiv prin acordarea, fără plată, a vizei de intrare pentru membrii de familie care nu sunt cetăteni ai Uniunii Europene, dar care însotesc sau se alătură unui cetătean al Uniunii Europene, după analizarea situatiei fiecărei persoane.”

9. Articolul 9 se abrogă.


10. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Pe durata sederii în România, cetătenii Uniunii Europene sau, după caz, membrii de familie ai acestora sunt obligati să declare, la formatiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului, următoarele:”.

11. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Furtul documentelor în baza cărora se permite trecerea frontierei de stat a României, precum si al celor eliberate de autoritătile române, în baza prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se declară la organul de politie competent teritorial, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului.”

12. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

“(21) Pierderea, deteriorarea sau distrugerea documentelor eliberate de autoritătile române în baza prevederilor prezentei ordonante de urgentă se declară la formatiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului.

(22) Documentele eliberate de autoritătile române în baza prevederilor prezentei ordonante de urgentă, care sunt declarate pierdute, deteriorate, distruse sau furate, sunt nule de drept.

(23) Persoana care a găsit un document eliberat de autoritătile române în baza prevederilor prezentei ordonante de urgentă este obligată să îl depună ori să îl trimită, în termen de 24 de ore, la cea mai apropiată unitate de politie sau la cea mai apropiată formatiune a Oficiului Român pentru Imigrări.”

13. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cetătenii Uniunii Europene care intră pe teritoriul României si sunt în căutarea unui loc de muncă beneficiază de drept de rezidentă pentru o perioadă de până la 6 luni de la data intrării, fără îndeplinirea vreunei conditii suplimentare.”

14. La articolul 13 alineatul (1), literele a) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) au statutul de lucrător;

d) sunt membri de familie ai unui cetătean al Uniunii Europene care îndeplineste una dintre conditiile prevăzute la lit. a)-c) sau ai unui cetătean român cu domiciliul ori resedinta în România.”

15. La articolul 13, alineatele (2)-(6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Dreptul de rezidentă are o durată determinată de perioada în care titularul îndeplineste conditiile de exercitare a acestuia, prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

(3) Rezidentul care s-a aflat în situatia prevăzută ia alin. (1) lit. a) pentru o perioadă mai mare de un an si ulterior a devenit somer, în conditiile legii, îsi păstrează dreptul de rezidentă si statutul de lucrător pe perioada în care este somer.

(4) Rezidentul care a avut un contract de muncă cu o durată determinată mai mică de un an sau care s-a aflat în situatia prevăzută la alin. (1) lit. a) pentru o perioadă de cel mult 12 luni si ulterior a devenit somer, în conditiile legii, îsi păstrează dreptul de rezidentă si statutul de lucrător pentru o perioadă de 6 luni de la data la care devine somer.

(5) Rezidentul care nu se mai află în situatia prevăzută la alin. (1) lit. a), dar care nu a devenit somer si urmează un program de pregătire profesională la o institutie dintre cele prevăzute la alin. (1) lit. c), îsi păstrează dreptul de rezidentă si statutul de lucrător, dacă pregătirea are legătură cu domeniul în care si-a desfăsurat anterior activitatea.

(6) Pe perioada în care rezidentul aflat în situatia prevăzută la alin. (1) lit. a) se află în incapacitate temporară de muncă datorată unei boli sau unui accident, acesta îsi mentine dreptul de rezidentă si statutul de lucrător.”

16. La articolul 13, alineatul (7) se abrogă.

17. La articolul 15, partea introductivă si litera a) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 15. - În vederea luării în evidentă si eliberării certificatului de înregistrare, cetătenii Uniunii Europene aflati în situatiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a)-c) vor depune la sediul formatiunii teritoriale competente a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 3 luni de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însotită de documentul national de identitate sau pasaportul, valabile, precum si de următoarele documente, după caz:

a) contractul de muncă sau o adeverintă eliberată de angajator, vizate în conditiile legii, ori documente care să ateste desfăsurarea de activităti independente, eliberate conform legii, în cazul în care solicită înregistrarea pentru scopul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. a);”.

18. La articolul 16, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) în vederea luării în evidentă si eliberării certificatului de înregistrare, cetătenii Uniunii Europene prevăzuti la art. 13 alin. (1) lit. d) trebuie să depună, la sediul formatiunii teritoriale competente a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 3 luni de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însotită de documentul national de identitate sau pasaportul, valabile, precum si de următoarele documente:

a) actul de stare civilă care atestă căsătoria sau, după caz, documentele care atestă legătura de rudenie cu rezidentul, în conditiile art. 10 alin. (3), ori cu cetăteanul român, în conditiile legii, si atunci când este cazul;

b) cartea de identitate valabilă a cetăteanului român al cărui membru de familie este.

(2) Cetăteanul Uniunii Europene aflat în una dintre situatiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) si c), căruia i se alătură membrii de familie prevăzuti la art. 13 alin. (1) lit. d), este obligat să facă dovada că detine mijloace de întretinere pentru acestia, de regulă cel putin la nivelul venitului minim garantat în România, si asigurare de sănătate.”

19. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Cetăteanul Uniunii Europene, membru de familie al unui cetătean român, este obligat să facă dovada asigurării de sănătate.”

20. La articolul 17, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

“(4) Valabilitatea certificatului de înregistrare prevăzut la alin. (1) este de 5 ani de la data emiterii. La solicitarea cetăteanului Uniunii Europene, certificatul de înregistrare poate fi emis pentru o perioadă mai mică de 5 ani, dar nu mai putin de un an.

(5) în situatia continuării rezidentei pe teritoriul României, înainte de expirarea valabilitătii certificatului de înregistrare, titularul este obligat să se prezinte la formatiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea eliberării unui nou certificat de înregistrare.”

21. Articolul 18 se abrogă.

22. La articolul 19, partea introductivă a alineatului (1) si alineatul (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) în vederea luării în evidentă si eliberării cărtii de rezidentă, membrii de familie prevăzuti la art. 13 alin. (11) trebuie să depună la sediul formatiunii teritoriale competente a Oficiului Român pentru Imigrări, în termen de 3 luni de la data intrării pe teritoriul României, o cerere însotită de următoarele documente:


(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică în mod corespunzător persoanelor aflate în întretinere si partenerului, care nu sunt cetăteni ai Uniunii Europene, situatie în care vor prezenta documente eliberate de autoritatea competentă din statul membru de origine sau de provenientă, care să ateste aceste calităti, precum si documentele prevăzute la alin. (1) lit. a).”

23. La articolul 19 alineatul (1), litera c) se abrogă.

24. La articolul 19, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

“(61) în cazul solicitărilor ulterioare, dacă sunt îndeplinite prevederile prezentei ordonante de urgentă, cartea de rezidentă se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii.”

25. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Cu cel putin 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate, titularul cărtii de rezidentă este obligat să se prezinte la formatiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea eliberării unei noi cărti de rezidentă, în conditiile legii.”

26. La articolul 21 alineatul (1) litera b), partea introductivă si punctul (iii) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) dacă se desface sau se anulează căsătoria în oricare dintre următoarele conditii:

(iii) desfacerea căsătoriei se datorează unor circumstante deosebit de dificile, precum faptul că sotul/sotia care nu are cetătenia Uniunii Europene a fost victima violentei domestice în timpul căsătoriei;”.

27. La articolul 21 alineatul (1), litera c) se abrogă.

28. La articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Partenerul care nu are cetătenia Uniunii Europene îsi păstrează dreptul de rezidentă până ia dobândirea dreptului de rezidentă permanentă în cazul în care parteneriatul înregistrat se desface sau se anulează, cu aplicarea în mod corespunzător a conditiilor prevăzute la alin. (1) lit. b).”

29. La articolul 21, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

(2) în situatiile prevăzute la alin. (1) si (11), dobândirea ulterioară a dreptului de rezidentă permanentă este conditionată de continuarea sederii pe teritoriul României a persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (11) în oricare dintre situatiile prevăzute ia art. 13 alin. (1) lit. a) si b) sau în calitate de membru de familie al unei persoane care îndeplineste una dintre aceste conditii, dacă familia este deja constituită pe teritoriul României.”

30. La articolul 21, alineatul (3) se abrogă.

31. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

“Art. 211. - (1) în situatia în care cetăteanul Uniunii Europene părăseste România sau a decedat, dreptul de rezidentă al copiilor acestuia si al părintelui în îngrijirea căruia copiii se află, indiferent de cetătenie, rămâne valabil până la terminarea studiilor, cu respectarea următoarelor conditii cumulative:

a) copiii locuiesc în România;

b) copiii sunt înscrisi la o institutie de învătământ din România.

(2) Persoanele care se încadrează în situatiile prevăzute la alin. (1) si la art. 21 îsi păstrează dreptul de rezidentă, exclusiv cu titlu personal.”

32. La articolul 22, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

“(21) în întelesul alin. (1)si (2), rezidenta continuă presupune exercitarea dreptului de rezidentă, în conditiile legii, în ultimii 5 ani anteriori solutionării cererii de rezidentă permanentă.

Dovada continuitătii rezidentei cade în sarcina solicitantului si poate fi făcută prin orice mijloc de probă.

(22) în întelesul alin. (1), rezidenta legală presupune exercitarea dreptului de rezidentă pe teritoriul României, în conditiile legii, fără a fi întreruptă de o măsură de limitare sau restrângere a dreptului de rezidentă, potrivit prezentei ordonante de urgentă, ori de o măsură de îndepărtare de pe teritoriul României, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu completările ulterioare.”

33. La articolul 22 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) perioada în care a fost executată o pedeapsă privativă de libertate pe teritoriul României, mai mică de 6 luni.”

34. La articolul 23 alineatul (1), literele a)-c) si alineatul (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) au statutul de lucrător dacă, în momentul încetării activitătii, au împlinit vârsta prevăzută de legislatia natională în vederea pensionării pentru limită de vârstă sau, în cazul în care contractul de muncă încetează cu drept de pensionare anticipată în conditiile legii, dacă au fost angajati în România cel putin în ultimele 12 luni si au avut o sedere continuă mai mare de 3 ani pe teritoriul României. Pentru rezidentii care desfăsoară profesii liberale, conditia referitoare la vârsta de pensionare se consideră îndeplinită în momentul împlinirii vârstei de 60 de ani, dacă legea nu prevede altfel;

b) au statutul de lucrător si o sedere continuă pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 2 ani si încetează munca din cauza pierderii totale sau a cel putin jumătate din capacitatea de muncă. Dacă această incapacitate este rezultatul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale, conditia referitoare la durata sederii nu se aplică;

c) după o perioadă de 3 ani de rezidentă, în situatia prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a), îsi desfăsoară activitatea într-un alt stat membru, mentinându-si, în acelasi timp, resedinta pe teritoriul României, unde se întorc, regulat, în fiecare zi sau cel putin o dată pe săptămână. La acordarea drepturilor prevăzute la lit. a) si b), perioadele de angajare petrecute în statul membru în care persoana în cauză lucrează vor fi considerate ca fiind petrecute pe teritoriul României.

(5) în cazul în care cetăteanul Uniunii Europene care avea statutul de lucrător decedează în perioada de activitate, dar anterior dobândirii dreptului de rezidentă permanentă, membrii de familie care au gospodărit împreună cu acesta pe teritoriul României pot dobândi dreptul de rezidentă permanentă, dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) la data decesului cetăteanul Uniunii Europene avea o rezidentă continuă de cel putin 2 ani pe teritoriul României;

b) decesul a survenit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.”

35. La articolul 23, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

“(6) Cetătenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora care sunt de origine română sau născuti în România, precum si celor a căror rezidentă este în interesul statului român ii se poate acorda dreptul de rezidentă permanentă, fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 22 alin. (1).

(7) Minorul ai cărui părinti sunt titulari ai unui drept de rezidentă permanentă poate beneficia de dreptul de rezidentă permanentă fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 22 alin. (1) si (2), la cererea ambiior părinti, a părintelui supravietuitor, a părintelui căruia i-a fost încredintat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal. În cazul în care numai unul dintre părinti este titular al unui drept de rezidentă permanentă pe teritoriul României, este necesar consimtământul celuilalt părinte, dat în fata reprezentantului Oficiului Român pentru Imigrări, cu ocazia depunerii cererii sau, după caz, în formă autentică.

(8) Cetătenilor Uniunii Europene care fac dovada că au efectuat investitii de minimum 1.000.000 de euro sau au creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă li se poate acorda dreptul de rezidentă permanentă, fără îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 22 alin. (1).”

36. La articolul 24, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) este de 10 ani de la data emiterii, cu exceptia celor care se eliberează persoanelor cu vârsta de până la 14 ani, a căror valabilitate este de 5 ani de la data emiterii.”

37. La articolul 24, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Cu cel putin 30 de zile înaintea expirării perioadei de valabilitate, titularul cărtii de rezidentă permanentă este obligat să se prezinte la formatiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări, în vederea preschimbării documentului.”

38. Articolul 241 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 241. - (1) Cetătenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora beneficiază de dreptul de rezidentă prevăzut la art. 12 atât timp cât nu devin o sarcină excesivă pentru sistemul national de asistentă socială.

(2) Cetătenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora beneficiază de dreptul de rezidentă prevăzut în sectiunea a 2-a atât timp cât îndeplinesc conditiile prevăzute la art.13 si 21.

(3) Atunci când există date sau informatii cu privire la nerespectarea cadrului legal care reglementează dreptul de rezidentă, Oficiul Român pentru Imigrări poate verifica îndeplinirea conditiilor pentru exercitarea dreptului de rezidentă de către cetătenii Uniunii Europene si membrii de familie ai acestora. Asemenea verificări nu se efectuează în mod sistematic.”

39. Articolul 242 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 242. - (1) împotriva cetătenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora care nu îndeplinesc conditiile de exercitare a dreptului de rezidentă potrivit art. 241 alin. (1) si (2), Oficiul Român pentru Imigrări poate emite o decizie de părăsire a teritoriului României.

(2) Documentul care atestă rezidenta pe teritoriul României se anulează la data luării deciziei si se retrage cel mai târziu la data la care această decizie este adusă la cunostintă persoanei în cauză.

(3) Comunicarea deciziei se face în conditiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Persoana împotriva căreia a fost emisă decizia de părăsire a teritoriului are obligatia de a părăsi România în termen de o lună de la data comunicării deciziei.

(5) Decizia de părăsire a teritoriului României poate fi contestată în termen de 10 zile de la data comunicării la Curtea de apel în a cărei rază de competentă se află structura emitentă. Instanta solutionează cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Contestatia suspendă executarea deciziei de părăsire a teritoriului României. Hotărârea instantei prin care se solutionează contestatia este definitivă si irevocabilă.

(6) Cetătenilor Uniunii Europene si membrilor de familie ai acestora care nu au părăsit teritoriul României în termenul prevăzut la alin. (4) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu completările ulterioare, cu privire la îndepărtarea sub escortă si, atunci când se impune, luarea în custodie publică si tolerarea rămânerii pe teritoriul României.”

40. Articolul 243 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 243. - (1) Decizia de părăsire a teritoriului României nu poate fi emisă împotriva cetătenilor Uniunii Europene si a membrilor de familie ai acestora dacă:

a) cetăteanul Uniunii Europene are statutul de lucrător;

b) cetăteanul Uniunii Europene dovedeste prin orice mijloc că este în căutarea unui loc de muncă si că are posibilităti reale de a fi angajat.

(2) Decizia de părăsire a teritoriului României nu poate fi emisă ca o consecintă automată a unei solicitări de asistentă adresată sistemului national de asistentă socială.

(3) în cazul cetătenilor Uniunii Europene si al membrilor de familie ai acestora care nu mai detin mijloace de întretinere si care beneficiază de asistentă socială, o decizie de părăsire a teritoriului României poate fi emisă numai dacă, în urma unei anchete sociale, se constată că persoana în cauză a devenit o povară excesivă pentru sistemul national de asistentă socială.

(4) Ancheta socială se efectuează de către institutia publică specializată a autoritătii administratiei publice locale competentă teritorial, fiind avute în vedere cel putin următoarele elemente:

a) raportul dintre perioada de sedere pe teritoriul României si perioada pentru care s-au acordat prestatii sociale;

b) posibilitatea ca, în perioada următoare, persoana în cauză să nu mai aibă nevoie de prestatii sociale;

c) gradul de integrare în societate a persoanei în cauză si a familiei acesteia;

d) existenta unor circumstante personale, cum ar fi vârsta sau starea de sănătate, familiale sau de natură economică;

e) cuantumul prestatiilor sociale acordate si ponderea acestora în totalul mijloacelor de întretinere ale persoanei în cauză.”

41. După articolul 243 se introduce un nou articol, articolul 244, cu următorul cuprins:

“Art. 244. - (1) Oficiul Român pentru Imigrări anulează, prin decizie motivată, dreptul de rezidentă în România, dacă ulterior înregistrării rezidentei se constată că:

a) la data înregistrării rezidentei, calitatea de cetătean al Uniunii Europene sau de membru de familie al unui cetătean al Uniunii Europene a fost dovedită prin folosirea de informatii false, documente false sau falsificate ori prin alte mijloace ilegale;

b) dreptul de rezidentă a fost înregistrat în baza unei căsătorii de convenientă, constatate în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu completările ulterioare, sau în baza unui parteneriat, dacă acesta a fost încheiat ori este declarat cu scopul de a beneficia de drept de rezidentă pe teritoriul României.

(2) Documentul care atestă rezidenta pe teritoriul României se anulează la data luării deciziei si se retrage cel mai târziu la data la care această decizie este adusă la cunostintă persoanei în cauză.

(3) Decizia de anulare se comunică:

a) de către Oficiul Român pentru Imigrări, dacă persoana în cauză se află pe teritoriul României, prin decizia de returnare emisă potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu completările ulterioare;

b) de către Politia de Frontieră Română, în momentul în care persoana în cauză se prezintă la frontieră cu scopul de a intra în România, prin înmânarea deciziei de anulare emise de Oficiul Român pentru Imigrări.”

42. La articolul 25, alineatele (1), (2), (41), (6) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 25. - (1) Autoritătile române competente pot restrânge exercitarea dreptului la liberă circulatie si rezidentă pe teritoriul României de către cetătenii Uniunii Europene sau de către membrii de familie ai acestora numai din ratiuni de ordine publică, securitate natională ori sănătate publică. Aceste motive nu pot fi invocate în scopuri economice.

(2) împotriva cetătenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora, indiferent de cetătenie, care au drept de rezidentă permanentă, se pot dispune, în conditiile legii, măsuri specifice de restrângere a dreptului la liberă circulatie numai dacă reprezintă un pericol iminent pentru ordinea publică sau securitatea natională.

(41) Dispunerea oricărei măsuri de restrângere a dreptului de liberă circulatie pe teritoriul României al cetătenilor Uniunii Europene si al membrilor familiilor lor trebuie luată numai cu respectarea principiului proportionalitătii si trebuie să aibă la bază exclusiv comportamentul persoanei în cauză. Acest comportament trebuie să reprezinte o amenintare reală, actuală si suficient de gravă pentru valorile fundamentale ale societătii. O astfel de măsură nu poate fi bazată exclusiv pe existenta unei condamnări penale anterioare. Nu pot fi acceptate motivări care nu sunt direct legate de caz sau care sunt legate de consideratii de preventie generală.

(6) Decizia de restrângere a dreptului de liberă circulatie se comunică cetăteanului Uniunii Europene sau membrului de familie al acestuia, în scris, de către autoritatea care a dispus o astfel de măsură, în conditiile legii. Decizia trebuie să contină prezentarea precisă si completă a tuturor motivelor de fapt si de drept care au stat la baza dispunerii unei astfel de măsuri, implicatiile acesteia pentru persoana în cauză, informatii privind instanta unde poate fi atacată decizia, termenul de introducere a actiunii si termenul în care cetăteanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie să părăsească teritoriul României.

(7) Instanta care judecă actiunea introdusă împotriva unei decizii de restrângere a dreptului la liberă circulatie analizează legalitatea deciziei, respectarea principiului proportionalitătii măsurii dispuse si a conditiilor stabilite la alin. (1)-(61), precum si faptele si circumstantele care justifică măsura dispusă.”

43. La articolul 25, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:

“(61) Termenul în care cetăteanul Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia trebuie să părăsească teritoriul României este de o lună de la data comunicării deciziei de restrângere a dreptului de liberă circulatie, cu exceptia acelor cazuri în care autoritatea competentă emitentă a deciziei de restrângere a dreptului de liberă circulatie constată că acesta trebuie să părăsească teritoriul României de îndată ori într-un termen mai scurt, în scopul evitării unui risc iminent si grav de încălcare a ordinii publice, sănătătii publice sau securitătii nationale. În cazul expulzării care însoteste pedeapsa închisorii, termenul se calculează de la data executării pedepsei.”

44. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 251, cu următorul cuprins:

“Art. 251.- (1) Deciziile de restrângere a dreptului de liberă circulatie al căror termen de părăsire a teritoriului României nu a fost respectat si cele prin care se dispune părăsirea de îndată a teritoriului României se pun în executare prin escortarea persoanei în cauză până la frontieră sau până în tara de origine de către personalul specializat al Oficiului Român pentru Imigrări.

(2) Dacă escortarea prevăzută la alin. (1) nu se poate efectua în 24 de ore, Oficiul Român pentru Imigrări poate solicita luarea în custodie publică a persoanei în cauză, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu completările ulterioare, cu privire la luarea în custodie publică si, după caz, la tolerarea rămânerii pe teritoriul României.”

45. La articolul 27, alineatele (6) si (9) se abrogă.

46. La articolul 27, alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(10) Perioada pentru care un cetătean al Uniunii Europene sau membrul de familie al unui cetătean al Uniunii Europene poate fi declarat indezirabil este de la 1 la 10 ani, cu posibilitatea prelungirii termenului pentru o nouă perioadă cuprinsă între aceste limite, în cazul în care se constată că nu au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri. Prelungirea termenului se face în conditiile prevăzute la alin. (2). Termenul începe să curgă de la data expirării termenului prevăzut la art. 25 alin. (61).”

47. La articolul 29, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Exercitarea căii de atac prevăzute la alin. (1) nu are efect suspensiv asupra măsurii de luare în custodie publică, dispusă în conditiile art. 251 alin. (2).”

48. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Măsura prevăzută la alin. (1) este pusă în executare de către Oficiul Român pentru Imigrări.”

49. La articolul 30, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Instanta poate dispune interzicerea intrării pe teritoriul României persoanei împotriva căreia s-a dispus măsura expulzării, pe o perioadă cuprinsă între 1 si 5 ani. Perioada de interdictie curge de la data expirării termenului prevăzut la art. 25 alin. (6i).”

50. La articolul 30, alineatul (3) se abrogă.

51. La articolul 311, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Procedura prevăzută la alin. (1) si (2) nu se aplică în situatia în care, desi i s-a adus la cunostintă posibilitatea parcurgerii acestei proceduri, persoana în cauză îsi manifestă, în scris, intentia de a părăsi în cel mai scurt timp teritoriul României.”

52. La articolul 32, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Afectiunile care justifică măsura nepermiterii intrării sau a îndepărtării de pe teritoriul României pe motiv de periclitare a sănătătii publice sunt cele care au potential epidemiologie, astfel cum sunt prevăzute de documentele relevante ale Organizatiei Mondiale a Sănătătii, în măsura în care acestea fac obiectul unor măsuri de protectie a sănătătii publice prevăzute de legea română, aplicabile cetătenilor români.

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 251 alin. (1), măsurile de îndepărtare dispuse potrivit alin. (1) se pun în executare prin escortarea persoanei în cauză până la frontieră de către personalul Oficiului Român pentru Imigrări. Structurile specializate ale Ministerului Sănătătii competente teritorial pun la dispozitie un mijloc de transport echipat corespunzător, precum si personalul necesar, în astfel de situatii.”

53. La articolul 321, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 321. - (1) Neîndeplinirea oricăreia dintre obligatiile stabilite la art. 10 alin. (1), (2), (21) si (23), art. 15, 16, art.17 alin. (5), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (3) si la art. 24 alin. (6) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 25 lei la 50 lei.”

54. La articolul 33, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă cu privire la cetătenii Uniunii Europene si la membrii de familie ai acestora se aplică si cetătenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, respectiv membrilor de familie ai acestora.”


55. La articolul 332, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Cetătenilor Uniunii Europene sau membrilor de familie ai acestora care fac dovada că sunt lucrători frontalieri potrivit art. 1 lit. f) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166 din 30 aprilie 2004, li se atribuie cod numeric personal, fără eliberarea unui document care să ateste rezidenta pe teritoriul României.”

56. În tot cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările si completările ulterioare, sintagma “asigurare de sănătate recunoscută în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România” se înlocuieste cu sintagma “asigurare de sănătate”.

Art. II. - (1) Certificatele de înregistrare si cărtile de rezidentă permanentă emise cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările si completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, au valabilitatea de 5 si, respectiv, 10 ani de la data emiterii.

(2) înainte de expirarea termenului de valabilitate prevăzut la alin. (1), titularii acestor documente au obligatia să se prezinte la formatiunea competentă teritorial a Oficiului Român pentru Imigrări în vederea preschimbării acestora, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Oficiul Român pentru Imigrări informează în scris titularii documentelor prevăzute la alin. (1) cu privire la stabilirea termenelor de valabilitate pentru documentele respective, cu cel putin 3 luni înainte de împlinirea acestora.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2011.

Nr. 80.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul României a cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iunie 2011.

Nr. 537.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti

si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43 din 5 mai 2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, publicat în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 316 din 13 mai 2010, cu următoarea modificare:

- La articolul III punctul 1, articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) Pentru organizarea evidentei si simplificarea plătii drepturilor de autor si a drepturilor conexe de către utilizatori, precum si a repartitiei remuneratiilor colectate, organismele de gestiune colectivă sunt obligate să se informatizeze.

(2) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică activitatea organismelor de gestiune colectivă prin intermediul sistemului informatic al acestora, verificarea implicând doar o functie de citire, si nu de interventie în sistem.

(3) Regulile privind accesul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la sistemul informatic al organismelor de gestiune colectivă se stabilesc prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu obligatia consultării prealabile a acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 99.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative

a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizatii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 iunie 2011.

Nr. 558.


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. – Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. – (1) Ordonatorul de credite are obligatia de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.”

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Garantia din instrumentul de garantare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie irevocabilă si să prevadă că plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.”

3. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.

4. La anexa nr. 1, la punctul II “Prestări de servicii”, după numărul curent 19 se introduce un nou număr curent, numărul curent 20, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Actiuni si categorii de cheltuieli

Criterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor

…..

…………………..

…………………..

“20.

Prestări de servicii pentru realizarea actiunilor din cadrul programelor Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

a) existenta unor contracte ferme încheiate în conditiile legii

b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului

….

…………………..

…………………..

 

5. Anexa nr. 2 se abrogă.

6. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 636.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind organizarea si executarea controalelor în Ministerul Administratiei si Internelor

 

Pentru executarea în mod unitar a dispozitiilor legale privind organizarea si executarea controalelor în Ministerul Administratiei si Internelor,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează organizarea si executarea controalelor în Ministerul Administratiei si Internelor, denumit în continuare MAI, prin stabilirea următoarelor elemente:

a) conceptul si tipurile de control;

b) scopul si principiile care stau la baza executării controalelor;

c) competentele structurilor si personalului cu atributii de control;

d) obiectivele si modalitătile de desfăsurare a controlului;

e) documentele elaborate pentru materializarea actiunilor de control;

f) măsurile propuse de personalul cu atributii de control pentru îmbunătătirea activitătii institutionale.

Art. 2 - (1) Dispozitiile prezentului ordin se aplică tuturor categoriilor de personal, astfel cum este definit de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dispozitiile prezentului ordin se aplică si personalului din serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor, serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor si serviciile publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple, exclusiv pentru exercitarea competentelor privind coordonarea si controlul metodologic ale activitătii acestora.

(3) Activitătile care prin acte normative de acelasi nivel sau superior sunt date în competenta de control a altor organisme se exceptează de la prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - În sensul prezentului ordin, expresiile si termenii utilizati au următorul înteles:

a) entităti MAI - unitătile aparatului central, institutiile si structurile aflate în subordinea sau coordonarea MAI si unitătile din subordinea acestora;

b) conducătorii entitătilor MAI - sefi si comandanti ai entitătilor MAI;

c) structurile de control - directii, servicii, birouri sau compartimente care au atributii de control, organizate la nivelul entitătilor MAI, cu exceptia Corpului de control al ministrului;

d) personal de control - personalul care exercită atributii de control, în conditiile prezentului ordin;

e) personal supus controlului - personalul entitătilor MAI, a cărui activitate este supusă controlului.

 

CAPITOLUL II

Concept si tipuri de control, scopul si principiile care stau la baza executării controalelor

 

Art. 4. - (1) în sensul prezentului ordin, controlul desemnează activitatea specifică ce constă în analiza, verificarea si măsurarea realizării cantitative si calitative a unor performante, sarcini sau lucrări, compararea acestora cu obiectivele planificate si indicarea măsurilor ce se impun pe parcursul ori la sfârsitul acestei activităti pentru mentinerea stării de normalitate a activitătii organizatiei.

(2) în cadrul MAI se organizează si se execută următoarele tipuri de control:

a) inspectia - controlul general, ierarhic superior si planificat, dispus de către ministrul administratiei si internelor, care vizează o examinare complexă, multidisciplinară a activitătii entitătilor MAI, în scopul evaluării modului de îndeplinire a sarcinilor stabilite prin planurile strategice sau proprii si de realizare a obiectivelor planificate, a competentei si capacitătii conducătorilor entitătilor MAI ori ale celorlalte persoane cu functii de conducere din competenta de numire a conducerii MAI sau superioară, precum si în scopul identificării si corectării deficientelor, disfunctiilorori neregulilor constatate;

b) controlul de fond - activitatea de verificare internă, planificată, dispusă de conducătorii entitătilor MAI, în scopul evaluării activitătii structurilor subordonate ori ale celor pe care le coordonează si controlează metodologic, a competentei si capacitătii persoanelor cu functii de conducere din cadrul acestora, al identificării si corectării deficientelor, disfunctiilorsau neregulilor constatate;

c) controlul tematic - activitatea de verificare, de regulă, inopinată, prin care se urmăresc constatarea, analizarea, evaluarea, îndrumarea si/sau sprijinul unei/unor activităti determinate.

Art. 5. - (1) Executarea controalelor se face în scopul cresterii eficacitătii activitătii desfăsurate de entitătile MAI, prin compararea rezultatelor obtinute - a valorilor ce caracterizează starea unitătilor la un moment dat - cu standardele specificate prin strategii, programe/planuri strategice si proprii - valorile planificate, al identificării neregulilor si solutionării problemelor cu care se confruntă echipa managerială, precum si al stabilirii măsurilor optime pentru prevenirea unor deficiente sau disfunctii.

(2) La nivelul institutiilor prefectului, executarea controalelor se face în scopul evaluării activitătii cu privire la modul în care se realizează:

a) verificarea legalitătii actelor adoptate sau emise de către autoritătile administratiei publice locale;

b) monitorizarea realizării în unitătile administrativ-teritoriale a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, potrivit competentei;


c) verificarea nivelului de îndeplinire a măsurilor întreprinse de către presedintii consiliilor judetene si primari, în calitatea acestora de reprezentanti ai statului în unitatea administrativ-teritorială, potrivit legii;

d) exercitarea altor atributii specifice prevăzute de lege.

Art. 6. - Principiile care stau la baza executării controalelor sunt:

a) principiul legalitătii - presupune ca toate activitătile specifice controlului să fie desfăsurate cu respectarea prevederilor Constitutiei si ale legislatiei în materie;

b) principiul obiectivitătii - presupune o evaluare corectă si reală a rezultatelor obtinute, a cauzelor care au determinat neregulile si a măsurilor necesare înlăturării ori diminuării efectelor negative si integrării celor pozitive;

c) principiul responsabilitătii - personalul ce execută activităti de control răspunde pentru corectitudinea si plenitudinea constatărilor, precum si de actiunile sustinute în procesul de control;

d) principiul eficacitătii - se referă la oportunitatea si finalitatea controlului, în scopul atingerii obiectivelor propuse;

e) principiul eficientei - are în vedere maximizarea rezultatelor activitătii de control în raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de timp;

f) principiul preventiei - presupune prevederea si identificarea posibilelor erori si nereguli în scopul prevenirii acestora pe întreg parcursul desfăsurării procesului de management;

g) principiul viziunii unitare - activitatea de control trebuie să aibă la bază o viziune unitară a problematicii, atât în sensul reglementărilor, cât si al generalizării experientei pozitive;

h) principiul coordonării si cooperării unitare - În sensul că unitatea centrală de control coordonează toate activitătile de control si în acelasi timp cooperează cu structurile implicate;

i) principiul perfectionării - presupune perfectionarea personalului care efectuează activitatea de control, precum si diseminarea informatiilor, a bunelor practici si a instrumentelor de lucru în domeniu;

j) principiul continuitătii - activitătile de control trebuie să aibă un caracter permanent;

k) principiul libertătii - presupune ca, în exercitarea activitătii de control, să fie respectate drepturile si libertătile fundamentale ale omului, aferente persoanelor implicate.

 

CAPITOLUL III

Reguli generale privind competenta

 

Art. 7. - (1) Corpul de control al ministrului este structura operativă centrală constituită la nivel de directie generală, aflată în subordinea directă a ministrului administratiei si internelor, care are competentă materială si teritorială generală în executarea controalelor la entitătile MAI.

(2) Corpul de control al ministrului efectuează inspectii si controale tematice.

(3) Inspectia se execută la entitătile MAI, precum si la autorităti ale administratiei publice locale, potrivit legii.

(4) Controalele tematice se efectuează, de regulă, la entitătile MAI ai căror conducătorii sunt în competenta de numire a conducerii MAI sau superioară, inclusiv la institutiile prefectului.

(5) La ordinul ministrului administratiei si internelor, controale tematice se efectuează la orice entitate MAI.

Art. 8. - Structurile de control execută controale de fond si controale tematice la entitătile MAI ai căror conducători sunt în subordinea persoanelor care au dispus controlul.

Art. 9. - Structurile de control care au atributii privind coordonarea si controlul metodologic evaluează activitatea serviciilor publice comunitare organizate la nivelul consiliilor locale, consiliilor judetene si al institutiei prefectului potrivit competentelor stabilite prin lege entitătilor MAI în structura cărora functionează.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si executarea controalelor

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

 

Art. 10. - În vederea planificării controalelor, anual, se aprobă următoarele documente:

a) planul unic de inspectii - de către ministrul administratiei si internelor, la propunerea Corpului de control al ministrului;

b) planul unic de control - de către conducătorii entitătilor MAI care dispun executarea controalelor de fond.

Art. 11. - (1) Cu ocazia executării controalelor se urmăreste realizarea obiectivelor generale si a unor obiective specifice.

(2) Obiectivele generale urmărite cu ocazia executării controalelor vizează, după caz, următoarele:

a) modul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în strategii si planuri de actiuni care privesc activitatea entitătii MAI supusă controlului;

b) modul de implementare si dezvoltare a sistemului de control managerial intern;

c) evaluarea eficientei actiunilor organizate prin prisma raportului dintre resursele alocate si rezultatele obtinute, din perspectiva sigurantei cetăteanului si a comunitătii;

d) existenta si aplicabilitatea programelor strategice de prevenire, identificare si combatere a infractionalitătii, capacitatea de operationalizare si rationalizare a resurselor umane în concordantă cu nevoile operative;

e) existenta si eficacitatea unor programe operative specifice/planuri de măsuri pentru eliminarea cauzelor/vulnerabilitătilor ce determină un nivel ridicat de risc infractional;

f) capacitatea managerială de implementare a unui program coerent si continuu de pregătire, instruire, perfectionare si antrenament, în relationare directă cu specificul atributiilor;

g) organizarea si executarea activitătilor specifice conform atributiilor functionale, în limita competentelor conferite de lege personalului de control;

h) activitatea de management resurse umane, a ordinii interioare si a stării disciplinare;

i) organizarea activitătilor pentru cresterea capacitătii de răspuns a structurii/institutiei în situatii deosebite si a capacitătii operative, de interventie si cooperare;

j) activitatea de organizare si respectarea disciplinei în domeniu, asigurarea cu personal si evidenta acestuia;

k) activitatea de înzestrare si respectarea disciplinei în domeniu;

l) activitatea de management logistic;

m) activitatea medicală si sanitar-veterinară;

n) activitatea financiar-contabilă;

o) activitatea de comunicatii si informatică;

p) activitatea de secretariat, relatii publice, relatii cu publicul, arhivă si informare-documentare;

q) activitatea de protectie a informatiilor clasificate;

r) activitatea juridică;

s) pregătirea pentru reactii în situatii de criză si logistica pentru stări exceptionale;

t) competenta managerială si diagnoza climatului organizational, gradul de încredere al comunitătii si imaginea institutiilor în rândul opiniei publice.

(3) Obiectivele specifice urmărite cu ocazia executării controalelor se stabilesc în planurile prevăzute la art. 12 alin. (1).


(4) în cazul controalelor efectuate la structuri operative, se verifică si se evaluează inclusiv modul de utilizare a bazelor de date.

Art. 12. - (1) Controlul se execută pe baza planului de inspectie, planului de control de fond sau planului de control tematic, după caz.

(2) Planurile prevăzute la alin. (1), denumite generic planuri de control, se aprobă de către:

a) ministrul administratiei si internelor, pentru controalele executate de Corpul de control al ministrului;

b) conducătorul entitătii MAI care a dispus controlul, pentru controale executate de structurile de control.

(3) Planurile de control au următoarea structură:

a) scopul si obiectivele controlului;

b) perioada de activitate supusă controlului;

c) componenta comisiei de control si a subcomisiilor;

d) durata de desfăsurare a controlului.

Art. 13. - (1) Controlul se execută de o comisie de control formată din personal al Corpului de control al ministrului sau al structurii de control, precum si, după caz, din specialisti ai altor structuri.

(2) Comisia de control este condusă de un presedinte, calitate care revine:

a) directorului general al Corpului de control al ministrului sau adjunctul acestuia - pentru inspectiile si controalele tematice executate de Corpul de control ai ministrului. Pentru controalele tematice, calitatea de presedinte al comisiei de control o poate avea si o persoană încadrată într-o functie de sef serviciu la Corpul de control al ministrului;

b) persoanei cu functie de conducere, numită prin ordin sau dispozitie a conducătorului entitătii MAI care a dispus controlul - pentru controalele de fond si controalele tematice dispuse de aceste entităti MAI.

(3) Pentru urmărirea îndeplinirii obiectivelor generale prevăzute la art. 11 alin. (2), în componenta comisiei de control sunt cooptati, la solicitarea presedintelui acesteia, specialisti cu experientă profesională în domeniul evaluat.

(4) Specialistii prevăzuti la alin. (1) provin din:

a) unităti ale aparatului central si institutii/structuri aflate în subordinea/coordonarea MAI, desemnati de conducătorii acestora, cu ocazia executării de către Corpul de control al ministrului a inspectiilor si controalelor tematice;

b) entitătile MAI ai căror conducători au dispus executarea controalelor de fond sau a controalelor tematice.

(5) Pe durata executării controlului, specialistii cooptati se subordonează presedintelui comisiei de control.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea si executarea controlului

 

Art. 14. - (1) Presedintele comisiei de inspectie sau control de fond răspunde de pregătirea controlului, sens în care dispune, cu cel putin 5 zile înaintea declansării activitătii, măsurile necesare documentării si instruirii membrilor comisiei în legătură cu specificul misiunilor si sarcinilor entitătilor MAI supuse controlului, cunoasterea legislatiei, a ordinelor, instructiunilor si dispozitiilor de linie.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), presedintele comisiei de inspectie sau control de fond ia măsuri de înstiintare a conducătorului entitătii MAI supuse controlului, cu privire la data începerii si perioada executării controlului, precum si cu privire la obligatia întocmirii unui raport de informare până la data declansării controlului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 15. - (1) Inspectia sau controlul de fond debutează prin prezentarea de către presedintele comisiei, la sediul entitătii MAI supuse controlului, a scopului, obiectivelor controlului si a componentei comisiei si subcomisiilor de control.

(2) După finalizarea prezentării prevăzute la alin. (1), conducătorul entitătii MAI supuse inspectiei sau controlului de fond prezintă raportul de informare si personalul cu functii de conducere.

Art. 16. - (1) în cazul controalelor tematice, înaintea declansării activitătii, presedintele comisiei de control asigură pregătirea controlului, desfăsurând activitătile prevăzute la art. 14 alin. (1), fără a fi obligatorie înstiintarea conducătorului entitătii MAI supuse controlului.

(2) în situatia în care presedintele comisiei de control tematic l-a înstiintat pe conducătorul entitătii MAI supuse controlului cu privire la executarea activitătii, la solicitarea presedintelui comisiei de control acesta are obligatia de a întocmi un raport de informare.

(3) Dispozitiile art. 15 se aplică si în cazul controalelor tematice.

Art. 17. - (1) Pe timpul controlului, atât personalul de control, cât si personalul supus controlului trebuie să adopte o conduită ireprosabilă, în deplină concordantă cu reglementările legale în vigoare, fiindu-i interzis să recurgă la amenintări, intimidări, promisiuni ori violente, inclusiv asupra petentilor sau martorilor, cu scopul de a obtine mărturisiri, rapoarte sau declaratii ori de a influenta rezultatul unor verificări sau constatări.

(2) Personalul supus controlului este obligat să pună la dispozitia comisiei de control toate materialele si documentele întocmite sau detinute în exercitarea atributiilor de serviciu si să furnizeze toate datele si informatiile care au legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu.

Art. 18. - (1) în cazul în care personalul supus controlului s-a internat în spital sau a intrat în concediu medical, controlul se realizează în lipsa acestuia. În această situatie, presedintele comisiei de control poate solicita structurii medicale competente verificarea modului de respectare a reglementărilor privind acordarea concediilor medicale în reteaua sanitară proprie si a celor privind acordarea asistentei medicale în MAI.

(2) La solicitarea presedintelui comisiei de control, seful componentei de resurse umane din cadrul entitătii MAI supuse controlului are obligatia de a comunica în scris, de îndată, data prezentării la serviciu a personalului prevăzut la alin. (1).

(3) Personalului prevăzut la alin. (1) i se aduce la cunostintă rezultatul controlului în părtile care îl privesc, din oficiu, în termen de 5 zile de la data înregistrării comunicării prevăzute la alin. (2), numai dacă au fost retinute aspecte imputabile acestuia, sau, la cerere, de către:

a) comisia de control, dacă persoana vizată este conducătorul entitătii MAI supuse controlului;

b) conducătorul entitătii MAI supuse controlului, dacă persoana vizată se află în subordinea acestuia.

Art. 19. - Pentru atingerea obiectivelor controlului se pot desfăsura activităti, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, după cum urmează:

a) verificarea si ridicarea unor înscrisuri sau documente;

b) constatarea la fata locului a unor situatii de fapt;

c) controlul activitătii unor persoane;

d) solicitarea de rapoarte/declaratii, inventarieri, revizii, controale financiar-contabile;

e) solicitarea unor puncte de vedere, de specialitate;

f) orice alte activităti necesare desfăsurării controlului, permise de lege.

Art. 20. - (1) Pe timpul controlului, membrii comisiei de control întocmesc note de constatare, în exemplar unic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Acestea contin principalele concluzii rezultate la sfârsitul evaluării fiecărui domeniu de activitate, fiecărei structuri a entitătii MAI supuse controlului sau autorităti a administratiei publice locale.


(2) Notele de constatare se aduc la cunostinta, sub semnătură, a conducătorilor entitătii MAI supuse controlului si personalului vizat.

(3) Conducătorii entitătii MAI supuse controlului si personalul acesteia pot contesta, în scris, motivat, continutul notelor de constatare.

(4) Contestatiile prevăzute la alin. (3) se depun la presedintele comisiei de control prin secretariatul entitătii MAI supuse controlului, în termen de 24 de ore de la aducerea la cunostintă a continutului notelor de constatare.

(5) Verificarea temeiniciei contestatiilor se efectuează de către presedintele comisiei de control, care admite sau respinge contestatia, motivat.

(6) Admiterea sau respingerea contestatiei se pronuntă si se comunică de către presedintele comisiei de control, în scris, contestatarilor până la încheierea controlului.

(7) în situatia admiterii contestatiei, continutul notei de constatare se modifică, completează sau anulează, după caz, în mod corespunzător, cu respectarea procedurii mentionate la alin. (2).

Art. 21. - (1) Atunci când, pe timpul executării controlului, personalul supus controlului comite abateri disciplinare, presedintele comisiei de control sesizează în scris cu privire la acest aspect pe conducătorii entitătilor MAI supuse controlului, în vederea dispunerii măsurilor legale.

(2) Dacă se constată că anterior initierii controlului au fost săvârsite nereguli care constituie abateri disciplinare, prin raportul de control, presedintele comisiei de control propune aprobarea unor măsuri, potrivit legii.

(3) în cazul în care pe timpul executării controlului rezultă indicii temeinice că a fost prejudiciat patrimoniul entitătii MAI supuse controlului, presedintele comisiei de control, în baza sesizării membrilor acesteia, dispune în scris măsuri potrivit dispozitiilor legale.

(4) Dacă se constată săvârsirea unor infractiuni de către personalul entitătii MAI supuse controlului, membrii comisiei de control sesizează organul competent să efectueze urmărirea penală, în conditiile legii. Actul de sesizare împreună cu mijloacele de probă se înaintează organului competent de către presedintele comisiei de control.

Art. 22. - (1) în situatia în care obiectivele stabilite prin planul de control nu au fost realizate, perioada de executare a controlului se poate prelungi până la realizarea acestora, la propunerea presedintelui comisiei de inspectie, control de fond sau control tematic, cu aprobarea persoanei care a dispus executarea inspectiei sau controlului.

(2) Atunci când presedintele comisiei de control apreciază că obiectivele controlului au fost atinse, declară închis controlul, prin informarea în scris a conducătorului entitătii MAI supuse controlului.

Art. 23. - (1) Constatările efectuate pe timpul controlului, concluziile si măsurile propuse de comisia de control se materializează:

a) într-un raport de inspectie;

b) într-un raport de control de fond;

c) într-un raport de control tematic.

(2) Raportul de control se elaborează de comisia de control în termen de 20 de zile de la închiderea acestuia, pe baza notelor de constatare, si se supune aprobării persoanei care a dispus executarea controlului.

(3) Raportul de control cuprinde:

a) principalele realizări;

b) deficientele, disfunctiile, neregulile si planul cu măsuri de ordin organizatoric, administrativ si disciplinar pentru remedierea acestora;

c) alte aspecte care pot contribui la cresterea eficacitătii si eficientei activitătilor inspectate.

(4) Prin raportul de inspectie sau control de fond se poate propune si recompensarea personalului a cărui activitate a fost supusă controlului.

Art. 24. - Raportul de control aprobat în conditiile art. 23 alin. (2) se comunică de către presedintele comisiei de control:

a) conducătorului ierarhic superior conducătorului entitătii MAI supuse controlului, în vederea luării măsurilor necesare pentru preîntâmpinarea aspectelor negative constatate sau diseminarea aspectelor pozitive - bunele practici;

b) conducătorului entitătii MAI supuse controlului, pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse.

Art. 25. - (1) Raportul privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în raportul de control al Corpului de control al ministrului se întocmeste de către conducătorul entitătii MAI supuse controlului, iar conducătorul ierarhic superior al acestuia îl înaintează Corpului de control al ministrului, astfel:

a) în termen de 3 luni de la data comunicării raportului de control, potrivit art. 24;

b) în termenele stabilite în raportul de control.

(2) în cazul în care, din motive obiective, anumite măsuri prevăzute în raportul de control al Corpului de control al ministrului nu pot fi îndeplinite în termenele stabilite, conducătorul ierarhic superior care are obligatia de a înainta raportul poate solicita presedintelui comisiei de control prevăzut în art. 13 alin. (2) lit. a) prorogarea acestora. Termenele prevăzute la alin. (1) se prorogă de ministrul administratiei si internelor.

Art. 26. - Corpul de control al ministrului poate verifica modul de executare a măsurilor stabilite, în termen de 6 luni de la prezentarea raportului de control.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 27. - În vederea întocmirii planului unic de inspectie, conducătorii entitătilor MAI informează Corpul de control al ministrului, până la data de 15 decembrie, despre controalele executate în anul curent si cele planificate pentru anul următor.

Art. 28. - Controalele se execută concomitent cu desfăsurarea activitătilor curente de către entitătile MAI supuse controlului, acordându-se sprijin pentru înlăturarea deficientelor, disfunctiilor sau neregulilor constatate si a cauzelor care le-au generat.

Art. 29. - Corpul de control al ministrului verifică si monitorizează modalitătile în care conducătorii entitătilor MAI organizează si execută activitătile de control stabilite prin prezentul ordin, precum si controlul managerial intern.

Art. 30. - Unitătile aparatului central, institutiile si structurile aflate în subordonarea sau coordonarea MAI înaintează Corpului de control al ministrului, în format electronic, regulamentele proprii de organizare si functionare, ordinele, instructiunile, metodologiile, dispozitiile care le reglementează activitatea internă, precum si rapoartele privind concluziile controalelor de fond si tematice efectuate, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora.

Art. 31. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 32. - Directorul general al Corpului de control al ministrului si conducătorii entitătilor MAI care dispun executarea controalelor sunt direct răspunzători de buna organizare si desfăsurare a activitătilor de control, potrivit prevederilor prezentului ordin.

Art. 33. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 34. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 318/2007 privind organizarea si executarea inspectiilor si controalelor în Ministerul Administratiei si Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 22 octombrie 2007, se abrogă.

Art. 35. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 118.

 

ANEXA Nr. 1

 

Antetul entitătii MAI1

 

RAPORT DE INFORMARE2

 

1. Scurt istoric:

a) acte normative în baza cărora a fost înfiintată entitatea MAI;

b) evolutia în timp a entitătii MAI prin prisma reorganizărilor structurale.

2. Realizările obtinute în perioada supusă inspectiei/controlului de fond, pe linia îndeplinirii atributiilor, misiunilor si sarcinilor specifice:

a) indicatori si situatii statistice comparative pe etape de timp;

b) măsuri pentru eficientizarea activitătilor, stabilite de alte structuri de control, precum si cele proprii, monitorizarea acestora si stadiul îndeplinirii lor.

3. Greutăti care au impietat activitatea entitătii MAI.

4. Disfunctii si nereguli identificate în activitatea proprie, pe domenii de activitate.

(Se vor înscrie functia, numele, prenumele si semnătura conducătorului entitătii MAI)


1 Conform definitiei prevăzute la art. 3 lit. a) din ordin.

2 Raportul de informare se întocmeste de către conducătorul entitătii MAI ce urmează a fi supusă inspectiei sau controlului de fond.

 

ANEXA Nr. 2

 

Antetul entitătii MAI

 

NOTĂ DE CONSTATARE

cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma ........................................................................... (denumirea tipului de control) efectuat pe linie de ...................................................................................... (denumirea obiectivului sau domeniului de activitate verificat) la ..................................................... (denumirea entitătii MAI)

 

1. Modul de îndeplinire a sarcinilor si atributiilor specifice (baza legală si realizări)

2. Greutăti întâmpinate

3. Nereguli si disfunctionalităti constatate

4. Neajunsuri remediate pe timpul efectuării controlului (măsuri proactive)

 

Comisia de control

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Entitatea MAI supusă controlului

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

(Se vor înscrie functia, numele, prenumele si semnătura membrilor comisiei de control ce au participat la efectuarea verificărilor, data.)

 

din partea:

 

(Se vor face mentiuni potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (2) din ordin si cu privire la data luării la cunostintă sub semnătură.)

(Se vor mentiona denumirea entitătii MAI din care face parte specialistul cooptat în comisia prevăzută la art. 13 alin. (1) din ordin, functia, numele, prenumele si semnătura acestuia, data.)

 


 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind supunerea regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, a operatiunii de export a unui strung carusel tip SC53-DRO-8H cu accesorii denumit în comandă “Vertical Boring Machine 4.5M” către firma BHARAT HEAVY  ELECTRICALS LIMITED FABRICATION PLANT, Industrial Area, Jagdishpur, Distt.Sultanpur (UP) 227817 din India

 

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare,

tinând seama de prevederile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare,

în temeiul art. 4 alin (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se supune regimului de control, prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dublă utilizare, operatiunea de export a unui strung carusel tip SC53-DRO-8H cu accesorii denumit în comandă “Vertical Boring Machine 4.5M” către firma BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FABRICATION PLANT, Industrial Area, Jagdishpur, Distt.Sultanpur (UP) 227817 din INDIA.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 17 iunie 2011.

Nr. 559.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind functionarea sistemului de plăti TARGET 2-România

 

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 404 si 405 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste regulile de functionare a sistemului de plăti TARGET 2-România, care este componenta natională a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET 2).

Art. 2. - (1) Regulile de functionare a sistemului de plăti TARGET 2-România sunt prevăzute în anexele II si V, dispozitiile referitoare la acordarea creditului pe parcursul zilei (intraday credit) sunt prevăzute în anexa III si procedurile de decontare pentru sistemele auxiliare sunt prevăzute în anexa IV

(2) Regulile de functionare sunt aplicabile participantilor la sistemul de plăti TARGET 2-România, care au încheiat cu Banca Natională a României contractul de participare la sistem prevăzut în anexa I.

(3) Anexele I-V*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 4 iulie 2011.

(2) Dispozitiile art. 3 alin. (2) lit. a) si b), art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 24 alin. (5), art. 25 si 26 din anexa II, pct. 7 din apendicele VI, apendicele VII, definitiile sau părtile de definitii privind modalitatea lichiditate agregată (AL) din art. 1 din anexa II, referirile la modalitatea AL sau grup AL din art. 23, art. 24 alin. (4), (6) si (7) din anexa II si din paragrafele 8-10 din apendicele VI, anexa III, precum si orice alte dispozitii privind lichiditatea agregată si creditul pe parcursul zilei (intraday credit) intră în vigoare la data aderării României la Eurosistem.

(3) începând cu data aderării României la Eurosistem, Banca Natională a României va putea acorda participantilor la TARGET 2-România credit pe parcursul zilei si va oferi metodele de agregare a lichiditătii prevăzute de regulile de functionare a sistemului TARGET 2-România.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 4.


*) Anexele I-Vse publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 404 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 13 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare,

în temeiul dispozitiilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează ca sisteme intrând sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare:

a) sistemul ReGIS, sistem cu decontare pe bază brută în timp real, aflat în proprietatea si în administrarea Băncii Nationale a României;

b) sistemul TARGET2-România, sistem cu decontare pe bază brută în timp real, aflat în proprietatea si în administrarea Băncii Nationale a României;

c) sistemul SENT, sistem care asigură compensarea fondurilor, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii de Transfer de Fonduri si Decontări - TRANSFOND - S.A.;

d) sistemul SaFIR, sistem de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea si în administrarea Băncii Nationale a României;

e) sistemul RoClear, sistem de compensare-decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii Comerciale “Depozitarul Central” - S.A.;

f) sistemul de compensare-decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii Comerciale “Casa Română de Compensatie” - S.A. Sibiu;

g) sistemul de compensare-decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii Comerciale “Casa de Compensare Bucuresti” - S.A;

h) sistemul DSCIear, sistem de compensare-decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea si în administrarea Societătii Comerciale “Depozitarul Sibex” - S.A.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 4 iulie 2011.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 34/2008 privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenta prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăti si în sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 25 ianuarie 2008, cu completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2011.

Nr. 637.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.