MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 448/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 448         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 27 iunie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

133. - Lege pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

610. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

641. - Hotărâre privind desfiintarea si reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea în cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Vâlcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

129. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în functie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare institutională la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor

 

4.478. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică si stiinte ale naturii, P2 - Stiinte ingineresti si P3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 16 alineatul (1), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

,,a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional detinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv;

b) să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a stagiului minim în grad cu calificativul de cel putin «bine». Anii în care politistului i s-au acordat calificative inferioare acestuia sau nu a fost evaluat nu intră în calculul stagiului minim în grad.”

2. La articolul 22, alineatele (7) si (8) vor avea următorul cuprins:

“(7) Competentele emiterii actelor administrative privind nasterea, modificarea, suspendarea si încetarea raportului de serviciu al politistului se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, în conditiile legii.

(8) în cazurile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j), precum si în situatii temeinic justificate, mentionate în actele administrative emise în acest scop, politistii pot fi pusi la dispozitia unitătii pe o perioadă de cel mult 3 luni, timp în care vor beneficia de drepturile bănesti avute, cu exceptia indemnizatiei de conducere, după caz. În cazuri exceptionale, cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, acest termen poate fi prelungit cu încă cel mult 3 luni.”

3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

“Art. 26. - (1) Activitatea si conduita politistului sunt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în evaluarea anuală de serviciu, cu acordarea uneia dintre următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».

(2) în cazul în care politistul nu a desfăsurat activitate pe durata întregului an, calificativul acordat ca urmare a evaluării întocmite pentru perioada sau perioadele lucrate constituie calificativ anual numai dacă activitatea desfăsurată depăseste cumulat 6 luni.

(3) Metodologia privind evaluarea politistului se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

4. La articolul 47, alineatele (3) si (4) se abrogă.

5. La articolul 71 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) în următoarele 6 luni după adoptarea măsurilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. j);”.

6. La articolul 78, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 78. - (1) Procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistului se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor pct. 4 si 6 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

 

Bucuresti, 27 iunie 2011.

Nr. 133.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 27 iunie 2011.

Nr. 610.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea si reorganizarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea în cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Vâlcea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă desfiintarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 3, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judetean Vâlcea, si reorganizarea ca structură, fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Judetean de Urgentă Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 201.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Judetean de Urgentă Vâlcea, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1, se aprobă prin act administrativ al presedintelui Consiliului Judetean Vâlcea, cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Personalul de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar, tehnic-economic, administrativ si de întretinere, care îsi desfăsoară activitatea, în prezent, în cadrul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea, care se desfiintează, va fi preluat în totalitate de către Spitalul Judetean de Urgentă Vâlcea.


Art. 4. - Patrimoniul unitătii sanitare prevăzute la art. 1, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Judetean de Urgentă Vâlcea, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă pozitia nr. 339 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 641.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în functie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare institutională la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura-cadru privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în functie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare institutională la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 23 iunie 2011.

Nr. 129.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ-CADRU

privind organizarea si desfăsurarea examenului pentru departajare în vederea numirii în functie a personalului ca urmare a aplicării măsurilor de reorganizare institutională la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor

 

1. Prezenta procedură reglementează modul de organizare si desfăsurare a examenului pentru departajarea în vederea numirii în functie a personalului care a ocupat posturi de natura celor desfiintate în cadrul aceleiasi/aceluiasi structuri/ compartiment anterior reorganizării/reducerii de posturi.

2.1. Examenele se organizează la nivelul fiecărei/fiecărui structuri/compartiment din cadrul unitătilor sau, după caz, subunitătilor afectate de măsurile de reorganizare institutională.

2.2. În mod unitar la nivelul aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv al fiecărui inspectorat general/similar, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, respectiv prin dispozitie/ordin a/al inspectorului general/similar se stabileste modul de desfăsurare a examenului prin administrarea uneia sau ambelor probe, după cum urmează:

a) proba scrisă;

b) interviul structurat pe subiecte profesionale. Subiectele profesionale constau în verificarea din punct de vedere practic a cunostintelor necesare îndeplinirii atributiilor postului.

2.3. Conditiile de înscriere si de organizare a examenului, bibliografia si tematica se afisează la sediul fiecărei unităti sau, după caz, subunităti afectate de măsurile de reorganizare institutională, cu cel putin 20 de zile înainte de data sustinerii probei/primei probe.

2.4. În cuprinsul conditiilor de înscriere la examen candidatilor li se solicită acordul scris cu privire la înregistrarea audio sau audiovideo a probei interviului structurat pe subiecte profesionale. Lipsa acordului conduce la imposibilitatea participării la examen.

3.1. În vederea organizării si desfăsurării examenului prevăzut la pct. 2.1 se constituie comisii deexamen, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor, prin dispozitie/ordin a/al conducătorului unitătii cu competentă de gestiune a resurselor umane, alcătuite din 3 membri.

3.2. Presedintele comisiei de examen, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul de constituire a comisiilor.

3.3. Fiecare comisie de examen, respectiv fiecare comisie de solutionare a contestatiilor are un secretar, numit prin actul prevăzut la pct. 3.1, din cadrul compartimentului/structurii de resurse umane al/a unitătii sau, după caz, din cadrul compartimentului/structurii de resurse umane care deserveste compartimentul/structura în care se află posturile pentru care se organizează examen. Secretarul comisiei de examen poate fi si secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor.

3.4. Pe perioada desfăsurării examenului pentru departajarea în vederea numirii în functie a politistilor, la sustinerea probelor, precum si la solutionarea eventualelor contestatii pot participa, la solicitare, în calitate de observatori, câte un reprezentant al Corpului National al Politistilor si, după caz, al organizatiilor sindicale reprezentative.

4.1. Nu poate fi desemnată membru în comisia de examen sau în comisia de solutionare a contestatiilor persoana care se află în următoarele cazuri de conflict de interese:

a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluării;

b) este sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de solutionare a contestatiilor;

c) este sau urmează a fi, în situatia ocupării unei functii de conducere pentru care se organizează examenul, direct subordonată ierarhic oricăruia dintre candidati.

4.2. Calitatea de membru în comisia ele examen este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de solutionare a contestatiilor.

5.1. Situatiile de incompatibilitate, respectiv situatiile de conflict de interese prevăzute la pct. 4.1 si 4.2 se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidati sau de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării si desfăsurării examenului.

5.2. Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au numit cu privire la orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia să se abtină de la participarea ori luarea vreunei decizii cu privire la examenul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.

5.3. În cazul constatării existentei vreuneia dintre situatiile prevăzute la pct. 4.1, respectiv 4.2,actul de numire a comisiei se modifică în mod corespunzător, prin înlocuirea persoanei aflate în respectiva situatie.

5.4. În cazul în care situatiile prevăzute la pct. 4.1, respectiv 4.2 se constată ulterior desfăsurării uneia dintre etapele examenului, procedura de desfăsurare a examenului se reia.

6.1. Comisia de examen are următoarele atributii principale:

a) stabileste tematica si bibliografia;

b) stabileste subiectele si grila de corectare pentru proba scrisă;

c) stabileste planul interviului si realizează interviul;

d) notează pentru fiecare candidat probele administrate;

e) comunică secretarului comisiei rezultatele examenului.

6.2. Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii principale:

a) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea probelor administrate;

b) comunică secretarului comisiei rezultatele contestatiilor.

6.3. Secretarul comisiei de examen are următoarele atributii principale:

a) aduce la cunostinta candidatilor programul desfăsurării probelor examenului,priri afisare la sediul unitătii organizatoare;

b) convoacă membrii comisiei de examen, la data organizării examenului;

c) întocmeste procesul-verbal de desfăsurare a examenului;

d) asigura comunicarea rezultatelor examenului, prin afisarea acestora la sediul unitătii organizatoare;

e) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a examenului.

6.4. Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii principale:

a) preia contestatiile depuse la secretariatul unitătii organizatoare;

b) convoacă membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;

c) asigură comunicarea rezultatelor contestatiilor candidatilor, prin afisarea acestora la sediul unitătii organizatoare;

d) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a examenului.

7. Desfăsurarea examenului constă în etapele cuprinse între prima zi de desfăsurare a probelor de examen si ultima zi de depunere a contestatiilor, respectiv de afisare a rezultatelor la contestatii.

8. Probele examenului se evaluează de fiecare membru al comisiei de examen, respectiv de fiecare membru al comisiei de solutionare a contestatiilor, independent.

9.1. Proba scrisă constă în rezolvarea unor teste-grilă.

9.2. Prin proba scrisă se testează cunostintele teoretice necesare ocupării functiei pentru care se organizează examenul. În cadrul probei scrise se pot testa inclusiv cunostintele generale ale candidatului în domeniul ordinii si sigurantei publice.

9.3. Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei si a tematicii de examen, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză si sinteză a candidatilor, în concordantă cu nivelul si specificul functiilor pentru care se organizează examenul.

9.4. Comisia de examen stabileste subiectele si alcătuieste două seturi de subiecte pentru prooa scrisă, în ziua în care se desfăsoară proba scrisă.

9.5. Membrii comisiei de examen răspund individual pentru asigurarea confidentialitătii subiectelor propuse.

9.6. Seturile de subiecte se semnează de toti membrii comisiei de examen si se închid în plicuri sigilate purtând stampila unitătii organizatoare.

9.7. Comisia de examen stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele.

9.8. Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a examenului, membrii comisiei de examen au obligatia de a stabili grila de corectare a subiectelor. Aceasta se afisează la locul desfăsurării examenului anterior corectării lucrărilor.

10.1. Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen în functie de gradul de dificultate si complexitate a subiectelor, dar nu poate depăsi 3 ore.

10.2. La ora stabilită pentru tnceperea probei scrise, comisia de examen prezintă candidatilor seturile de subiecte si invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de examen.

10.3. După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidatilor care întârzie sau al oricărei alte persoane, în afara membrilor comisiei de examen, a secretarului comisiei de examen, precum si a persoanelor care asigură supravegherea desfăsurării probei.

10!4. În încăperea în care are loc proba scrisă, pe toată perioada derulării acesteia, inclusiv a formalitătilor prealabile si a celor ulterioare finalizării probei, candidatilor nu le este permisă detinerea ori folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distantă.

10.5. Nerespectarea dispozitiilor prevăzute la pct. 10.4 atrage eliminarea candidatului din proba de examen Constatând încălcarea acestor dispozitii, comisia de examen elimină candidatul din sală, înscrie mentiunea “anulat” pejucrare si consemnează cele întâmplate înprocesul-verbal. În aceasta situatie, candidatul respectiv obtine la această probă 0 puncte.

1u.6. Lucrările se redactează, sub sanctiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de unitatea organizatoare,


purtând stampila acesteia pe fiecare filă. Prima filă, după înscrierea numelui si a prenumelui în coltul din dreapta, se lipeste astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate si se aplică stampila unitătii organizatoare.

10.7. Candidatul are obligatia de a preda comisiei de examen lucrarea scrisă la finalizarealucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

11.1. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de examen în ziua desfăsurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:

a) abilitătile de comunicare;

b) capacitatea de analiză si sinteză;

c) alte abilităti impuse de functie;

d) motivatia candidatului;

e) comportamentul în situatiile de criză.

11.2. Pentru functiile de conducere, planul de interviu include si elemente referitoare la:

a) capacitatea de a lua decizii si de a evalua impactul acestora;

b) exercitarea controlului decizional;

c) capacitatea managerială.

11.3. În situatia în care se administrează ambele probe, interviul se sustine, de regulă, într-un termen de două zile lucrătoare de la data afisării rezultatelor obtinute la proba scrisă.

11.4. În cadrul interviului, întrebările sunt adresate candidatilor prin intermediul presedintelui. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

11.5. Întrebările si răspunsurile la interviu se înregistrează prin mijloace audio sau audiovideo.

11.6. Înregistrarea interviului se păstrează, în conditiile legii, timp de minimum un an de la data afisării rezultatelor finale ale examenului.

12.1. Pentru probele examenului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă, punctajul este de maximum 100 de puncte;

b) pentru interviu, punctajul este de maximum 100 de puncte.

12.2. Candidatii care nu se prezintă la sustinerea examenului nu sunt punctati si vor fi considerati ca “NEPREZENTAT”, prin mentionarea acestei situatii în proces ui-verb al al examenului.

13.1. Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată.

13.2. Notarea probei scrise sau a interviului se face în termen de maximum 24 de ore de la finalizare.

13.3. Lucrările de la proba scrisă se corectează sigilate.

13.4. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare lucrare scrisă, si se notează în borderoul de notare. Acordarea punctajului final pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.

13.5. Lucrările care prezintă semne particulare în scopul identificării candidatilor se anulează si nu se mai corectează. Mentiunea “anulat” se înscrie atât pe lucrare, cât si pe borderoul de notare si pe centralizatorul nominalv consemnându-se aceasta în procesul-verbal al examenului. În această situatie, candidatul respectiv obtine la această probă 0 puncte.

14.1. După acordarea punctajelor finale la proba scrisă, lucrările se desigilează în prezenta tuturor membrilor comisiei, punctajele fiind consemnate în procesul-verbal al examenului.

14.2. Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati la proba scrisă se afisează la sediul unitătii organizatoare întermenul prevăzut la pct. 13.2.

15.1. Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute la pct. 11.1 si 11.2 si a punctajelor maxime stabilite de comisia de examen pentru aceste criterii prin planul de interviu.

15.2. Membrii comisiei de examen acordă individual punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la 11.1 si pct. 11.2. Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de examen pentru fiecare candidat si se notează în borderoul de notare.

15.3. Prevederile pct. 13.4 se aplică în mod corespunzător pentru stabilirea punctajului final la interviu al fiecărui candidat.

15.4. În situatia în care la proba interviului se înregistrează diferente mai mari de 10 puncte între punctajele acordate unui candidat de membrii comisiei de examen, aprecierea interviului se reia prin ascultarea/vizualizarea înregistrării răspunsurilor candidatului. Procedura de apreciere se reia ori câte ori se constată că există diferente mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei.

15.5. Punctajele finale obtinute de fiecare dintre candidati la interviu se afisează la sediul unitătii organizatoare, în termenul prevăzut la pct. 13.2.

16.1. Punctajul final al examenului reprezintă, după caz, punctajul obtinut în cazul administrării unei singure probe sau însumarea punctajelor finale obtinute la proba scrisă si la interviu, în cazul administrării ambelor probe.

16.2. Punctajele finale ale examenului, în ordine descrescătoare, sunt înscrise într-un centralizator nominal, în care se mentionează pentru fiecare candidat punctajul obtinut la fiecare dintre probele examenului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de examen.

16.3. În situatia în care mai multi candidati au aceeasi notă finală, departajarea acestora se realizează în urma organizării unui nou examen, în maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului legal de depunere a contestatiilor, respectiv de solutionare a acestora.

16.4. Comunicarea punctajelor finale ale examenului se face în termen de maximum 48 de ore de la data sustinerii ultimei probe, prin afisare la sediul unitătii organizatoare.

17. După afisarea rezultatelor finale obtinute la examen, candidatii nemultumiti pot depune contestatie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afisării acestora, la secretariatul unitătii organizatoare, sub sanctiunea decăderii din acest drept.

18. Comisia de solutionare a contestatiilor analizează proba scrisă si modul de evaluare a răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar, în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor.

19. Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia, modificând punctajul final acordat de comisia de examen, în situatia în care constată că punctajele la proba scrisă nu au fost acordate în conformitate cu grila de corectare sau că punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate si răspunsurilor candidatilor în cadrul interviului.

20. Contestatia se respinge în situatia în care punctajele la proba scrisă au fost acordate în conformitate cu grila de corectare sau punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate si răspunsurilor candidatilor în cadrul interviului.

21. Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul unitătii organizatoare, imediat după solutionarea acestora, dar nu mai mult de 48 de ore de la data expirării termenului legal de depunere a contestatiilor.

22. La finalizarea examenului se întocmeste un proces-verbal privind desfăsurarea examenului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii comisiei de examen si de secretarul acesteia, la care se anexează rezultatele pfobei scrise, ale interviului, rezultatele finale ale examenului, precum si, după caz, rezultatele contestatiilor depuse.

23.1. Unitătile organizatoare pun la dispozitia candidatilor interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public, cu respectarea confidentialitătii datelor cu caracter personal si a regimului informatiilorclasificate, potrivit legii.

23.2. Se exceptează de la prevederile pct. 23.1 documentele elaborate de comisia de examen, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor care contin date cu caracter personal ale candidatilor si informatii clasificate, potrivit legii.

24. Numirea în functie a personalului se realizează în conformitate cu prevederile statutare aplicabile.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică si stiinte ale naturii, P2 - Stiinte ingineresti si P3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a), art. 295 alin. (1) si art. 301 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă standardele minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică si stiinte ale naturii, P2 - Stiinte ingineresti si P3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Standardele minimale prevăzute la art. 1 sunt prezentate pe domenii stiintifice, aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică si stiinte ale naturii, P2 - Stiinte ingineresti si P3 - Stiinte biomedicale, care sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 3.759/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare si a structurii acestuia.

Art. 3. - Pot participa la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din învătământul superior numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale aprobate prin prezentul ordin, corespunzătoare postului si domeniului.

Art. 4. - Pot solicita demararea procedurii de abilitare numai persoanele care îndeplinesc standardele minimale necesare pentru obtinerea atestatului de abilitare aprobate prin prezentul ordin, corespunzătoare domeniului.

Art. 5. - În aplicarea prevederilor prezentului ordin se vor utiliza definitiile prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - (1) îndeplinirea standardelor minimale se dovedeste prin completarea fiselor de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, al căror model orientativ este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Pentru efectuarea automată a calculelor, fisele se pot redacta folosind programe de calcul tabelar sau alte programe de calculator.

(3) Fisele de verificare a îndeplinirii standardelor minimale pot include si numai o parte dintre rezultatele stiintifice ale candidatului, dacă această parte este suficientă pentru îndeplinirea standardelor minimale.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.098/2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.099/2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferentiar universitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu completările ulterioare, Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.100/2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul I, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, si Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.101/2005 pentru aprobarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător stiintific gradul II, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu completările ulterioare;

b) anexele nr. 5 si 6 ale anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 356/2007 pentru aprobarea Precizărilor metodologice cu privire la reconfirmarea sau confirmarea calitătii de conducător de doctorat, corespondenta între domeniile de studii universitare de doctorat, precum si nomenclatorul multilingv al domeniilor de studii universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 2 aprilie 2007, cu completările ulterioare.

Art. 8. - Directia generală învătământ superior, echivalarea si recunoasterea studiilor si diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, institutiile de învătământ superior si Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 23 iunie 2011.

Nr. 4.478.


 

ANEXA Nr. 1

 

STANDARDE MINIMALE

necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învătământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare si a atestatului de abilitare, pentru domeniile stiintifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică si stiinte ale naturii, P2 - Stiinte ingineresti si P3 - Stiinte biomedicale din cadrul Consiliului National pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 

ANEXA Nr. 2

DEFINITII

 

Art. 1. - O revistă cotată ISI este o revistă pentru care Thomson Reuters calculează si publică factorul de impact în Journal Citation Reports.

Art. 2. - (1) Scorul de influentă este o mărime care reflectă, pentru o anumită revistă stiintifică, influenta medie a unui articol din acea revistă într-un interval de 5 ani după publicare, prin luarea în considerare a numărului de citări primite de articolele din acea revistă, ponderate cu influenta revistelor care citează articolele.

(2) Scorul de influentă este calculat de Thomson Reuters în Journal Citation Reports sub denumirea “article influence score”.

(3) Se consideră că revistele pentru care Thomson Reuters nu indică scorul de influentă al articolelor au un scor de influentă nul.

Art. 3. - Scorul median de influentă al unui domeniu stiintific este egal cu mediana scorurilor de influentă ale revistelor din acel domeniu care au scoruri de influentă nenule, conform grupării revistelor pe domenii făcute de Thomson Reuters.

Art. 4. - (1) Scorul de influentă referintă al unui domeniu stiintific este scorul median de influentă al acelui domeniu, cu exceptia domeniului “Stiinte multidisciplinare” (“Multidisciplinary sciences”), pentru care scorul de influentă referintă este media aritmetică a scorurilor mediane de influentă ale celorlalte domenii acoperite de Journal Citation Reports.

(2) Scorul de influentă referintă pentru o revistă stiintifică indexată în ISI Science Citation Index Expanded sau ISI Social Sciences Citation Index este minimul scorurilor de influentă referintă ale domeniilor în care se încadrează revista, conform grupării revistelor pe domenii făcute de Thomson Reuters.


Art. 5. - (1) Scorul relativ de influentă al unei reviste stiintifice este egal cu raportul dintre scorul de influentă al acelei reviste si scorul de influentă referintă corespunzător revistei.

(2) Scorul relativ de influentă corespunzător unui articol stiintific este scorul relativ de influentă al revistei stiintifice în care a fost publicat articolul.

Art. 6. - (1) Scorul relativ de influentă, pentru fiecare revistă cotată ISI, se calculează de către Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, conform ultimei editii a Journal Citation Reports, si se publică pe site-ul acesteia.

(2) Consiliul National al Cercetării Stiintifice, denumit în continuare CNCS, verifică si avizează calculele prevăzute la alin. (1).

Art. 7. - (1) Valorile scorului relativ de influentă se consideră a fi cele prevăzute în ultima editie publicată de către UEFISCDI, disponibilă cu o lună înaintea depunerii dosarului de evaluare.

(2) Valorile scorului de influentă utilizate pentru verificarea îndeplinirii standardelor minimale se consideră a fi cele prevăzute în ultima editie publicată de către Thomson Reuters, disponibilă cu o lună înaintea depunerii dosarului de evaluare.

(3) Se utilizează informatiile din ultima editie a clasificării conferintelor făcută de Australian Research Council, disponibilă cu o lună înaintea depunerii dosarului de evaluare.

Art. 8. - Numărul de citări al unei publicatii se consideră a fi cel indicat de ISI Web of Science. Art. 9. - Următoarele tipuri de publicatii nu se încadrează între publicatiile care prezintă contributii originale, in extenso:

a) review-urile;

b) rezumatele;

c) recenziile altor publicatii;

d) materialele editoriale;

e) corectiile.

Art. 10. - Autorul sau autorii principali ai unei publicatii se consideră a fi oricare dintre următorii:

a) primul autor, în cazul în care ordinea autorilor unei publicatii reflectă contributia lor la publicatie;

b) autorul corespondent, în cazul în care acesta este indicat;

c) alti autori a căror contributie este indicată explicit în cadrul publicatiei a fi egală cu contributia primului autor sau a autorului corespondent;

d) ultimul autor, în cazul publicatiilor din domeniul stiintelor biomedicale;

e) toti autorii publicatiei, în cazul în care, conform practicii din domeniu, ordinea autorilor unei publicatii este cea alfabetică si nu reflectă contributia lor la publicatie, pentru publicatii din următoarele domenii:

(i) matematică;

(ii) informatică teoretică;

(iii) fizica experimentală a energiilor înalte;

(iv) stiintele economice;

f) toti autorii publicatiei, în cazul în care sunt indicati sub forma unei colaborări fără a se preciza explicit numele autorilor.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.