MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 450/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 450         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 iunie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

575. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniile culturii, învătământului, stiintei si sportului, semnat la Phenian la 18 noiembrie2010

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniile culturii, învătământului, stiintei si sportului

 

616. - Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001, ratificat prin Legea nr. 369/2002

 

624. -Hotărâre privind trecerea unei constructii, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - U.M. 0412 Slobozia, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

28. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind desemnarea furnizorilor de ultimă optiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2011-30 iunie 2012

 

2.224. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniile culturii, învătământului, stiintei si sportului, semnat la Phenian la 18 noiembrie 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniile culturii, învătământului, stiintei si sportului, semnat la Phenian la 18 noiembrie 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul culturii

si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul educatiei, cercetării,

tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 1 iunie 2011.

Nr. 575.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene privind colaborarea în domeniile culturii, învătământului, stiintei si sportului

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, denumite în continuare părti, dorind să consolideze prietenia si întelegerea între popoarele statelor lor, au convenit să încheie următorul acord privind colaborarea în domeniile culturii, învătământului, stiintei si sportului:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor dezvolta colaborarea în domeniul culturii între cele două state, pe baza principiilor respectării suveranitătii, neamestecului în treburile interne, egalitătii în drepturi si avantajului reciproc.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile vor încuraja colaborarea dintre institutiile din domeniul stiintei, tehnologiei si cercetării stiintifice prin:

a) elaborarea si realizarea de programe de cercetare în comun;

b) contacte si vizite reciproce de specialisti, cadre didactice universitare si tehnicieni;

c) schimb de publicatii si de documentatie stiintifică, inclusiv filme si casete video cu caracter stiintific, precum si de rezultate ale cercetării stiintifice;

d) convenirea unor documente de colaborare directă între institutiile din domeniu.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile vor încuraja schimburile si colaborarea în domeniul educatiei prin:

a) schimb de profesori si specialisti pentru a tine cursuri sau pentru a realiza cercetări în domenii de specialitate;

b) schimburi directe între institutiile de învătământ de toate gradele;

c) acordarea, în măsura posibilitătilor, de locuri si burse de studii, specializare si cercetare;

d) studierea limbii si literaturii celuilalt stat în institutii de învătământ de stat prin înfiintarea de catedre de profil, invitarea reciprocă de lectori, oferirea de cărti si publicatii de specialitate, participarea si colaborarea la cursurile de vară organizate pe bază de reciprocitate;


e) schimb de elevi si studenti.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile vor încuraja colaborarea în domeniul literaturii si artei prin:

a) schimb de scriitori, compozitori, artisti plastici, oameni de artă, solisti vocali si instrumentisti, precum si de specialisti si personalităti din domeniul literaturii si artei;

b) organizarea de manifestări literare si artistice (expozitii de artă plastică, prezentări de film, programe de radio si televiziune, piese de teatru, festivaluri de muzică si dans etc.) pe teritoriul statului celeilalte părti, inclusiv pe baze comerciale;

c) schimburi si donatii de publicatii de artă, filme, cărti, publicatii periodice, casete muzicale si discuri între biblioteci, muzee si alte institutii de cultură;

d) traducerea si publicarea, pe bază de reciprocitate, de lucrări si opere reprezentative din literatura beletristică si stiintifică;

e) organizarea în comun de manifestări culturale (expozitii, simpozioane etc).

 

ARTICOLUL 5

 

Fiecare parte va sprijini invitarea si participarea unor personalităti din domeniile stiintei, învătământului, literaturii si artei din celălalt stat la congrese, conferinte, festivaluri artistice si alte manifestări cu caracter national si international organizate pe teritoriul statului său.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile vor colabora activ prin reprezentantii si delegatiile statelor lor în cadrul UNESCO si al altor organisme si reuniuni internationale în domeniul culturii.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile vor încuraja încheierea de programe, protocoale si alte documente de lucru între uniunile de creatie (scriitori, arhitecti, artisti plastici, compozitori, muzicieni, oameni de teatru, cineasti, fotografi etc), precum si colaborarea pentru realizarea prevederilor acestora.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile vor încuraja colaborarea în domeniul audiovizualului prin schimburi de emisiuni si programe de radio si televiziune privind dezvoltarea economică, socială si culturală din statele lor, precum si prin schimburi de specialisti si jurnalisti, în scopul unei mai bune cunoasteri reciproce a celor două state si popoare.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile vor sprijini colaborarea dintre institutiile cinematografice din cele două state prin schimb de filme si cineasti, reviste, afise si publicatii de specialitate, precum si prin participarea la festivaluri internationale de film organizate în celălalt stat.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile vor sprijini organizarea în comun de diverse actiuni pentru promovarea prieteniei si întelegerii între tinerii din cele două state.

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile vor sprijini dezvoltarea colaborării dintre institutiile din domeniul educatiei fizice si sportului pe baza întelegerilor directe între acestea.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile vor încuraja colaborarea si schimbul de vizite între agentiile de presă si uniunile de ziaristi, între specialistii din domeniul presei din cele două state.

 

ARTICOLUL 13

 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord, părtile vor putea încheia programe periodice interguvernamentale sau interdepartamentale de schimburi si colaborare.

Părtile vor putea, de asemenea, să desemneze reprezentanti ai ministerelor si institutiilor implicate în aplicarea prezentului acord, care să se reunească în sesiuni ale Comisiei mixte.

Comisia mixtă se va întruni alternativ la Bucuresti si Phenian pentru a încheia programe de schimburi pe perioade convenite de cele două părti si pentru a analiza modul de îndeplinire a acestora.

 

ARTICOLUL 14

 

Cheltuielile ocazionate de aplicarea dispozitiilor prezentului acord si a programelor ce vor fi încheiate pentru aplicarea acestora vor fi efectuate în conformitate cu legislatia în vigoare în fiecare stat.

 

ARTICOLUL 15

 

Problemele legate de interpretarea si aplicarea prezentului acord vor fi reglementate pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 16

 

Prezentul acord poate fi modificat si completat de comun acord al ambelor părti.

 

ARTICOLUL 17

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc cu privire la îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

 

ARTICOLUL 18

 

Prezentul acord este valabil pentru o perioadă de 5 ani, după care va fi prelungit, în mod automat, pe noi perioade succesive de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părti nu îl va denunta în scris pe căi diplomatice cu 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate.

În cazul denuntării prezentului acord, orice program, întelegere sau alte documente întocmite si încheiate pe baza acordului, care nu au fost aplicate în întregime, îsi păstrează valabilitatea pe toată perioada convenită.

 

ARTICOLUL 19

 

La data intrării în vigoare a prezentului acord îsi încetează valabilitatea Acordul de colaborare culturală între Republica Populară Română si Republica Populară Democrată Coreeană, semnat la Phenian la 12 mai 1956.

Semnat la Phenian la 18 noiembrie 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si coreeană, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Ovidiu Liviu lancu,

însărcinat cu afaceri ad-interim al României în Republica Populară Democrată Coreeană

Pentru Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene

Jon Yong Jin,

Vicepresedinte al Comitetului Cultural pentru Relatii cu Străinătatea

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001, ratificat prin Legea nr. 369/2002

 

Având în vedere prevederile art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările ulterioare, ale art. 3 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 369/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2010 pentru aprobarea acordului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 24 iunie 2009 si la 20 octombrie 2009 între Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene pentru prelungirea valabilitătii până la 31 decembrie 2011 a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, precum si ale Minutei întâlnirii Comitetului mixt româno-elvetian pentru aprobarea proiectelor finantate din Fondul de contrapartidă, semnată la Bucuresti la data de 8 martie 2011,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 2.275.086 lei din Fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă natională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Guvernul Confederatiei Elvetiene, pentru efectuarea investitiei constând în “Lucrări de reabilitare a serelor - Pavilionul D si a punctului termic al Grădinii Botanice «Dimitrie Brandza» Bucuresti”, pe raza municipiului Bucuresti.

(2) Universitatea din Bucuresti asigură suma de 665.157 lei, reprezentând cofinantarea proiectului prevăzut la alin. (1), din bugetul propriu de venituri si cheltuieli.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, în calitate de administrator al Fondului de contrapartidă, transferă Universitătii din Bucuresti - Grădina Botanică “Dimitrie Brandza”, în calitate de beneficiar al proiectului, suma stabilită potrivit art. 1 alin. (1), pe baza unei conventii de finantare privind transferul, utilizarea si controlul sumelor alocate.

Art. 3. - Universitatea din Bucuresti - Grădina Botanică “Dimitrie Brandza” prezintă Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe si Biroului Elvetian de Cooperare/Ambasadei Elvetiei la Bucuresti raportări trimestriale privind stadiul realizării proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1).

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

p. Ministrul afacerilor externe,

Costea Romulus Doru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 616.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei constructii, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - U.M. 0412 Slobozia, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere prevederile art. 21 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, si ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului apartinând domeniului public al statului si aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrat la pozitia nr. M.F.R 102.013 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a constructiei situate în municipiul Slobozia, str. Prelungirea lanache, judetul Ialomita, aflată în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - U.M. 0412 Slobozia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiei se face în vederea scoaterii din functiune si casării.

Art. 4. - După scoaterea din functiune si casarea constructiei, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 624.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, a cărui valoare de inventar se actualizează

 

Nr. M.F.R

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosintă

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Tipul bunului

102.013

8.29.10

45-358

Municipiul Slobozia,

str. Prelungirea lanache,

judetul Ialomita

1981

323.936,10

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiei aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- U.M. 0412 Slobozia, care se trece din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării

 

Număr de înregistrare atribuit de M.F.R

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Valoarea contabilă

(lei)

102.013

(partial)

Municipiul Slobozia,

str. Prelungirea Ianache,

judetul Ialomita

Ministerul Administratiei si Internelor -

U.M. 0412 Slobozia

Pavilion 45-358-01

“magazie si padoc animale”

Suprafata construită = 280,00 m2

Suprafată desfăsurată = 280,00 m2

23.311,80


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind desemnarea furnizorilor de ultimă optiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2011-30 iunie 2012

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1)si alin. (2) lit. a) si h) si art. 50 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Regulamentului privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează în calitatea de furnizor de ultimă optiune de energie electrică pentru perioada 1 iulie 2011-30 iunie 2012 următorii titulari de licentă de furnizare a energiei electrice:

 

Nr. crt.

Furnizori de ultimă optiune de energie electrică

1.

Societatea Comercială CEZ Vânzare - S.A.

2.

Societatea Comercială ENEL Energie - S.A.

3.

Societatea Comercială ENEL Energie Muntenia - S.A.

4.

Societatea Comercială E.ON Energie România - S.A.

5.

Societatea Comercială FFEE Electrica Furnizare Muntenia Nord - S.A.

6.

Societatea Comercială FFEE Electrica Furnizare Transilvania Sud - S.A.

7.

Societatea Comercială FFEE Electrica Furnizare Transilvania Nord - S.A.

 

Art. 2. - Activarea furnizorilor de ultimă optiune, precum si repartizarea consumatorilor la furnizorii de ultimă optiune activati se fac conform prevederilor Regulamentului privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007.

Art. 3. - Furnizorii de ultimă optiune desemnati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 28.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare

În temeiul art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă competenta teritorială de administrare a contribuabililor, cu exceptia contribuabililor mari si mijlocii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) începând cu 1 iulie 2011, competenta pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor sociale si a altor sume datorate bugetului general consolidat revine organului fiscal prevăzut în anexă în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit, în cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursă, în conditiile legii.

Art. 2. - Pentru creantele reprezentând impozite, taxe, contributii sociale si alte sume datorate bugetului general consolidat până la data de 1 iulie 2011, procedurile de administrare fiscală aflate în derulare la această dată vor fi continuate de organele fiscale competente prevăzute la art. 1, care se subrogă în drepturile si obligatiile organelor fiscale competente anterioare si le succedă de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

Art. 3. - Pentru litigiile având ca obiect contestatiile la executare silită sau contestatiile împotriva actelor prin care se dispun si/sau se duc la îndeplinire măsuri, în cazul litigiilor ce privesc procedurile de insolventă, precum si orice alte proceduri judiciare si extrajudiciare, organele fiscale competente prevăzute la art. 1 se subrogă în toate drepturile si obligatiile procesuale ale organelor fiscale competente până la 30 iunie 2011 si dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 iulie 2011, în toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecătoresti, indiferent de faza de judecată.

Art. 4. - Predarea-preluarea dosarelor fiscale, informatiilor si documentelor privind administrarea obligatiilor fiscale ale contribuabililor ca urmare a modificării competentei de administrare se efectuează potrivit procedurii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 5. - Sumele reprezentând impozite, taxe, contributii sociale si alte sume datorate bugetului general consolidat, pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris până ia data de 1 iulie 2011, rămân în responsabilitatea organelor fiscale competente până la acea dată.

Art. 6. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 17 iunie 2011.

Nr. 2.224.

 

ANEXA

 

SIGLA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agentia Natională de Administrare Fiscală

SIGLA

 

 

Nr. crt.

Unitatea fiscală care functionează în subordinea directiei generale (denumire si adresă)

Unitatea administrativ-teritorială (localitatea) arondată

JUDETUL ALBA

1.

 

 

Administratia Finantelor Publice Municipale Alba Iulia, Str. Primăverii nr. 10

1. Alba Iulia

2. Berghin

3. Blandiana

4. Ceru-Băcăinti

5. Ciugud

6. Cricău

7. Galda de Jos

8. Jghiu

9. Întregalde

10. Sălistea

11. Sântimbru

12. Vintu de Jos

Preluate de la AFPO Teius, care se desfiintează

1. Teius

2. Stremt

2.

 

 

Administratia Finantelor Publice Municipale Aiud, str. Simion Bărnutiu nr. 8

1. Aiud

2. Hopârta

3. Livezile

4. Lopadea Nouă

5. Mirăslău

6. Ponor

7. Rădesti

8. Râmet

9. Rimetea

Preluate de la AFPO Ocna Mures, care se desfiintează

1. Ocna Mures

2. Fărău

3. Lunca Muresului

4. Noslac

5. Unirea

3.

 

 

Administratia Finantelor Publice Municipale Blaj, str. Mitropolit loan Vancea nr. 2

1. Blaj

2. Bucerdea Grânoasă

3. Cenade

4. Cergău

5. Cetatea de Baltă

6. Crăciunelul de Jos

7. Jidvei

8. Rosia de Secas

9. Sâncel

10. Sona

11. Valea Lungă

Preluată de la AFPO Teius, care se desfiintează

1. Mihalt

4.

Administratia Finantelor Publice Municipale Sebes, str. Valea Frumoasei nr. 26

1. Sebes

2. Câlnic

3. Cut

4. Daia Română

5. Dostat

6. Gârbova

7. Ohaba

8. Pianu

9. Săsciori

10. Spring

11. Sugag

5.

Administratia Finantelor Publice Orăsenesti Cugir, Str. 21 Decembrie 1989 nr. 56

1. Cugir

2. Si bot

6.

Administratia Finantelor Publice Orăsenesti Câmpeni, Str. Revolutiei 1848 nr. 1

1. Câmpeni

2. Albac

3. Arieseni

4. Avram lancu

5. Bistra

6. Garda de Sus

7. Horea

8. Poiana Vadului

9. Scărisoara

10. Sohodol

11. Vadul Motilor

12. Vidra

 

 

Preluate de la AFPO Abrud, care se desfiintează

1. Abrud

2. Bucium

3. Ciuruleasa

4. Mogos

5. Rosia Montană

Preluate de la AFPO Baia de Aries, care se desfiintează

1. Baia de Aries

2. Lupsa

3. Ocolis

4. Posaga

5. Sălciua

7.

Administratia Finantelor Publice Orăsenesti Zlatna, str. Valea Morilor nr. 1

1. Zlatna

2. Almasu Mare

3. Metes

 

JUDETUL ARAD

1.

 

 

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Arad, cu sediul în Municipiul Arad, Bd. Revolutiei nr. 77, judetul Arad, cod postal 310130

1. Arad

2. Felnac

3. Fântânele

4. Frumuseni

5. Livada

6. Secusigiu

7. Sagu

8. Vinga

9. Zădăreni

10. Vladimirescu

11. Zimandu Nou

Preluată de la AFP Sântana, care se desfiintează

1. Sântana

2.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Chisineu-Cris, cu sediul în orasul Chisineu-Cris, Str. Gării nr. 1/A, judetul Arad, cod postal 315100

1. Chisineu-Cris

2. Grăniceri

3. Misca

4. Pilu

5. Sintea Mare

6. Socodor

7. Zerind

8. Apateu

9. Sepreus

10. Simand

3.

 

 

Administratia Finantelor Publice a Orasului Curtici, orasul Curtici, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 34, judetul Arad, cod postal 3Î5200

1. Curtici

2. Macea

3. Dorobanti

4. Sofronea

5. Iratosu

Preluată de la AFP Sântana, care se desfiintează

1. Olari

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Lipova, cu sediul în orasul Lipova, str. Nicolae Bălcescu nr. 5, judetul Arad, cod postal 315400

1. Lipova

2. Conop

3. Sistarovăt

4. Ususău

5. Zăbrani

6. Păulis

7. Ghioroc

8. Covăsânt

5.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Ineu, cu sediul în orasul Ineu, Str. Republicii nr. 16, judetul Arad, cod postal 315300

1. Ineu

2. Bocsig

3. Sicula

4. Silindia

5. Cermei

6. Craiva

7. Beliu

8. Hăsmas

9.Archis


6

Administratia Finantelor Publice a Orasului Pecica, cu sediul în orasul Pecica, Str. 3 nr. 16, judetul Arad, cod postal 315235

1. Pecica

2. Peregu Mare

3. Semlac

4. Seitin

7.

 

 

Administratia Finantelor Publice a Orasului Pâncota, cu sediul în orasul Pâncota, str. Avram lancu nr. 1, judetul Arad, cod postal 315600

1. Pâncota

2. Seleus

3. Târnova

4. Taut

5. Siria

Preluată de la AFP Sântana, care se desfiintează

1. Zărand

8.

 

 

Administratia Finantelor Publice a Orasului Sebis, orasul Sebis, str. Romană nr. 4, judetul Arad, cod postal 315700

1. Sebis

2. Bârsa

3. Buteni

4. Chisindia

5. Dezna

6. Ignesti

7. Moneasa

8. Cărând

Preluate de la AFP Gurahont, care se desfiintează

1. Almas

2. Brazii

3. Dieci

4. Gurahont

5. Hălmagiu

6. Hălmăgel

7. Plescuta

8. Vârfurile

9.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Nădlac, cu sediul în orasul Nădlac, str. George Enescu nr. 74, judetul Arad, cod postal 315500

1. Nădlac

10.

Administratia Finantelor Publice a Comunei Săvârsin, cu sediul în comuna Săvârsin, str. Vlad Tepes nr. 400A, judetul Arad, cod postal 317270

1. Săvârsin

2. Bata

3. Birchis

4. Barza va

5. Petris

6. Vărădia de Mures

 

JUDETULARGES

1.

Administratia Finantelor Publice Pitesti, Bd. Republicii nr. 118, municipiul Pitesti

1. Pitesti

2. Albota

3. Bradu

4. Oarja

Preluate de la AFP Stefănesti, care se desfiintează

1. Stefănesti

2. Mărăcineni

3. Suseni

Preluate de la AFP Poiana Lacului, care se desfiintează

1. Poiana Lacului

2. Uda

3. Vedea

4. Mosoaia

5. Cotmeana

6. Babana

7. Cocu

8. Săpata

Preluate de la AFP Domnesti, care se desfiintează

1. Pietrosani

2. Cosesti

Preluate de la AFP Mioveni, care se desfiintează

1. Mioveni

2. Micesti

3. Titesti

4. Bălilesti

5. Davidesti

6. Dârmănesti

7. Vulturesti

Preluate de la AFP Bascov, care se desfiintează

1. Bascov

2. Merisani

3. Cuca

4. Drăganu

5. Ciomăgesti

6. Morăresti

7. Budeasa

2.

Administratia Finantelor Publice Câmpulung, str. Negru Vodă nr. 84, municipiul Câmpulung

1. Câmpulung

2. Albestii de Muscel

3. Aninoasa

4. Boteni

5. Berevoiesti

6. Bughea de Jos

7. Bughea de Sus

8. Cetăteni

9. Dâmbovicioara

10. Dragoslavele

11. Godeni

12. Hârtiesti

13. Leresti

14. Mihăesti

15. Mioarele

16. Poienarii de Muscel

17. Stoenesti

18. Schitu Golesti

19. Stâlpeni

20. Valea Mare Pravăt

21.Rucăr

22. Vlădesti

Preluate de la AFP Domnesti, care se desfiintează

1. Domnesti

2. Corbi

3. Nucsoara

3.

Administratia Finantelor Publice Curtea de Arges, str. Nevers nr. 1, municipiul Curtea de Arges

1. Albestii de Arges

2. Arefu

3. Băiculesti

4. Cepari

5. Curtea de Arges

6. Cicănesti

7. Ciofrângeni

8. Corbeni

9. Poienarii de Arges

10. Sălătrucu

11. Suiei

12. Tigveni

13. Valea Danului

14. Valea lasului

Preluată de la AFP Bascov, care se desfiintează

1. Mălureni

Preluate de la AFP Domnesti, care se desfiintează

1. Brădulet

2. Musetesti


4.

Administratia Finantelor Publice Costesti, Str. Victoriei nr. 47, orasul Costesti

1. Costesti

2. Bârla

3. Buzoesti

4. Căldăraru

5. Hârsesti

6. Izvoru

7. Lunca Corbului

8. Mozăceni

9. Mirosi

10. Negrasi

11. Popesti

12. Rociu

13. Recea

14. Slobozia

15. Stefan Cel Mare

16. Stolnici

17. Ungheni

5.

Administratia Finantelor Publice Topoloveni, str. Bucuresti nr. 107A, orasul Topoloveni

1. Topoloveni

2. Călinesti

Preluate de la AFP Leordeni, care se desfiintează

1. Leordeni

2. Bogati

3. Rătesti

4. Căteasca

5. Teiu

6. Priboieni

7. Dobresti

8. Beleti Negresti

9. Botesti

 

JUDETUL BACĂU

1.

Administratia Finantelor Publice Moinesti, Moinesti, Str. Zorilor nr. 1, bl. B1

1. Ardeoani

2. Balcani

3. Beresti-Tazlău

4. Moinesti

5. Măgiresti

6. Poduri

7. Pârjol

8. Scorteni

9. Solont

10. Strugari

11. Zemes

Preluate de la AFPO Comănesti, care se desfiintează

1. Agăs

2. Asăii

3. Brusturoasa

4. Comănesti

5. Ghimes-Făget

6. Palanca

Preluată de la AFPO Dărmănesti, care se desfiintează

1. Dărmănesti

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Onesti, Onesti, Str. Postei nr. 5

1. Berzunti

2. Bogdănesti

3. Buciumi

4. Bârsănesti

5. Casin

6. Cotofănesti

7. Căiuti

8. Gura Văii

9. Helegiu

10. Livezi

11. Mănăstirea Casin

12. Oituz

13. Onesti

 

 

 

 

14. Sănduleni

15. Urechesti

16. Stefan cel Mare

Preluată de la AFPO Slănic Moldova, care se desfiintează

1. Slănic Moldova

Preluate de la AFPO Târgu-Ocna, care se desfiintează

1. Dofteana

2. Pârgăresti

3. Târgu Ocna

4. Târgu Trotus

 

3.

 

 

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Bacău, Bacău, Str. 9 Mai nr. 33

1. Bacău

Preluate de la AFPC Bacău-Est, care se desfiintează

1. Beresti-Bistrita

2. Buhoci

3. Cleja

4. Colonesti

5. Dămienesti

6. Faraoani

7. Filipeni

8. Filipesti

9. Gioseni

10. Hemeius

11. Horgesti

12. Itesti

13. Izvoru Berheciului

14. Letea Veche

15. Lipova

16. Luizi-Călugăra

17. Măgura

18. Mărgineni

19. Negri

20. Nicolae Bălcescu

21. Odobesti

22. Parincea

23. Plopana

24. Prăjesti

25. Pâncesti

26. Rosiori

27. Răcăciuni

28. Secuieni

29. Sărata

30. Săucesti

31. Tamasi

32. Traiari

33. Ungureni

Preluate de la AFPC Sascut, care se desfiintează

1. Corbasca

2. Huruiesti

3. Orbeni

4. Parava

5. Sascut

6. Tătărăsti

7. Valea Seacă

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Buhusi, Buhusi, Str. Republicii nr. 2 bis

1. Blăgesti

2. Buhusi

3. Gârleni

4. Racova

5.

 

 

Administratia Finantelor Publice a Comunei Podu Turcului, Podu Turcului,

str. Tudor Vladimirescu nr. 14

1. Dealu Morii

2. Glăvănesti

3. Găiceana

4. Motoseni

5. Oncesti

6. Podu Turcului

7. Răchitoasa

8. Stănisesti

9. Vultureni


JUDETUL BIHOR

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Oradea, municipiul Oradea, str. Dimitrie Cantemir nr. 2/B

1. Oradea

 

 

Preluate de la AFPC Oradea, care se desfiintează

1. Biharia

2. Bors

3. Ceica

4. Cetariu

5. Ciuhoi

6. Copăcel

7. Diosig

8. Drăgesti

9. Girisu de Cris

10. Hidiselu de Sus

11. Ineu

12. Lăzăreni

13. Nojorid

14. Osorhei

15. Sânmartin

16. Sântandrei

17. Sacadat

18. Sălard

19. Vârciorog

20. Tămăseu

21. Paleu

22. Rosiori

23. Toboliu

24. Gepiu

2.

Administratia Finantelor Publice Alesd, orasul Alesd, str. Avram lancu nr. 1

1. Alesd

2. Sinteu

3. Lugasu de Jos

4. Tetchea

5. Astileu

6. Măgesti

7. Auseu

8. Borad

9. Vadu Crisului

10. Suncuius

11. Bratca

12. Bulz

 

 

Preluate de la AFPC Oradea, care se desfiintează

1. Brusturi

2. Tileagd

3.

Administratia Finantelor Publice Beius, municipiul Beius, str. Horea nr. 20

1. Beius

2. Tărcaia

3. Drăgănesti

4. Finis

5. Budureasa

6. Curătele

7. Remetea

8. Pocola

9. Soimi

10. Uileacu de Beius

11. Răbăgani

12. Pomezeu

13. Rosia

14. Dobresti

15. Sâmbăta

16. Căbesti


 

Preluate de la AFP Stei, care se desfiintează

1. Stei

2. Lunca

3. Nucet

4. Câmpani

5. Pietroasa

6. Buntesti

7. Rieni

8. Lazuri de Beius

 

 

Preluate de la AFP Vascău, care se desfiintează

1. Vascău

2. Cărpinet

3. Cristioru de Jos

 

 

Preluate de la AFPC Tinca, care se desfiintează

1. Căpâlna

2. Holod

4.

Administratia Finantelor Publice Marghita, municipiul Marghita, Str. Republicii nr. 70-74

1. Marghita

2. Sălacea

3. Buduslău

4. Săcuieni

5. Abrămut

6. Chislaz

7. Spinus

8. Derna

9. Tăuteu

10. Abram

11. Viisoara

12. Boianu Mare

13. Bale

14. Suplacul de Barcău

15. Popesti

 

 

Preluate de la AFP Valea lui Mihai, care se desfiintează

1. Valea lui Mihai

2. Curtuiseni

3. Simian

4. Tarcea

5. Cherechiu

 

Preluată de la AFPC Oradea, care se desfiintează

1. Sârbi

5.

Administratia Finantelor Publice Salonta, municipiul Salonta, Republicii nr. 36

1. Salonta

2. Mădăras

3. Tulea

4. Ciumeghiu

5. Batăr

6. Avram Iancu

 

 

Preluate de la AFPC Oradea, care se desfiintează

1. Cefa

2. Sânnicolau Român

 

 

Preluate de la AFPC Tinca, care se desfiintează

1. Tinca

2. Olcea

3. Husasău de Tinca

4. Cociuba Mare

 

JUDETUL BISTRITA

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Bistrita, Bistrita, Str. 1 Decembrie nr. 6-8, judetul Bistrita-Năsăud

1. Bistrita

2. Budacu de Jos

3. Cetate

4. Dumitrita

5. Măriselu

6. Monor

7. Sieu-Măgherus

8. Sieu

9. Sieut

2.

Administratia Finantelor Publice Beclean, Beclean, Str. Trandafirilor nr. 2A, judetul Bistrita-Năsăud

1. Beclean

2. Branistea

3. Chiochis

4. Chiuza

5. Nuseni

6. Sieu Odorhei

7. Sintereag


 

Preluate de la AFP Uriu, care se desfiintează

1. Uriu

2. Căianu Mic

3. Ciceu Giurgesti

4. Spermezeu

5. Târlisua

6. Petru Rares

7. Ciceu Mihăiesti

8. Negrilesti

3.

Administratia Finantelor Publice Năsăud, Năsăud, Piata Unirii nr. 3A, judetul Bistrita-Năsăud

1. Năsăud

2. Cosbuc

3. Dumitra

4. Nimigea

5. Parva

6. Rebra

7. Rebrisoara

8. Romuli

9. Runcu Salvei

10. Salva

11. Telciu

12. Zagra

 

 

Preluate de la AFP llva Mică, care se desfiintează

1. Ilva Mică

2. Ilva Mare

3. Lesu

4. Lunca llvei

5. Măgura llvei

6. Poiana llvei

7. Feldru

4.

Administratia Finantelor Publice Sângeorz Băi, Sângeorz Băi, Str. Izvoarelor nr. 2, judetul Bistrita-Năsăud

1. Sângeorz Băi

2. Maieru

3. Rodna

4. Sant

5.

Administratia Finantelor Publice Prundu Bârgăului, Prundu Bârgăului, Str. Principală nr. 890, judetul Bistrita-Năsăud

1. Prundu Bârgăului

2. Bistrita Bârgăului

3. Josenii Bârgăului

4. Tiha Bârgăului

5. Livezile

6.

Administratia Finantelor Publice Lechinta, Lechinta, Str. Independentei nr. 509, judetul Bistrita-Năsăud

1. Lechinta

2. Budesti

3. Galatii Bistritei

4. Micestii de Câmpie

5. Milas

6. Silivasu de Câmpie

7. Sânmihaiu de Câmpie

8. Teaca

9. Urmenis

10. Matei

 

JUDETUL BOTOSANI

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Botosani, Municipiul Botosani, Piata Revolutiei nr. 5

1. Botosani

2. Bucecea

3. Corni

4. Curtesti

5. Leorda

6. Mihai Eminescu

7. Nicseni

8. Răcniti

9. Roma

10. Stăuceni

11. Tudora

12. Unteni

13. Vlădeni

14. Vorona

 

Preluate de la AFP Comunală Sulita, care se desfiintează

1. Blândesti

2. Călărasi

3. Gorbănesti

4. Hlipiceni

5. Lunca

6. Răuseni

7. Sulita

8. Todireni

 

 

Preluate de la AFP Comunală Flămânzi, care se desfiintează

1. Băluseni

2. Copălău

3. Cosula

4. Cristesti

5. Flămânzi

6. Frumusica

7. Prăjeni

 

 

Preluate de la AFP Comunală Trusesti, care se desfiintează

1. Albesti

2. Dângeni

3. Dobârceni

4. Durnesti

5. Românesti

6. Santa Mare

7. Stefănesti

8. Trusesti

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Dorohoi, municipiul Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 28

1. Brăesti

2. Broscăuti

3. Cândesti

4. Cordăreni

5. Corlăteni

6. Cristinesti

7. Dersca

8. Dimăcheni

9. Dorohoi

10. George Enescu

11. Hiliseu-Horia

12. Ibănesti

13. Lozna

14. Mihăileni

15. Pomârla

16. Suharău

17. Sendriceni

18. Văculesti

19. Vârfu Câmpului

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Darabani, orasul Darabani, Str. Pietii nr. 26A

1. Concesti

2. Darabani

3. Havârna

4. Hudesti

5. Mileanca

6. Păltinis

7. Rădăuti-Prut

8. Viisoara

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Săveni, orasul Săveni, Str. Republicii nr. 39

1. Adăseni

2. Avrămeni

3. Cotusca

4. Drăguseni

5. Hănesti

6. Manoleasa

7. Mihălăseni

8. Mitoc

9. Ripiceni

10. Săveni

11. Stiubieni

12. Ungureni

13. Vlăsinesti

14. Vorniceni


JUDETUL BRASOV

1.

Administratia Finantelor Publice Brasov, Brasov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, cod postal 500090

1. Brasov

2. Sânpetru

 

Preluată de la AFP Predeal, care se desfiintează

1. Predeal

 

Preluate de la AFP Prejmer, care se desfiintează

1. Hărman

2. Prejmer

 

 

Preluate de la AFP Feldioara, care se desfiintează

1. Apata

2. Augustin

3. Bod

4. Feldioara

5. Măierus

6. Ormenis

2.

Administratia Finantelor Publice Făgăras, Făgăras, Str. Republicii nr. 2, cod postal 505200

1. Beclean

2. Cincu

3. Făgăras

4. Hârseni

5. Lisa

6. Mândra

7. Părău

8. Recea

9. Voila

10. Sercaia

11. Sinea

12. Soars

13. Sâmbăta de Sus

3.

Administratia Finantelor Publice Săcele, Săcele, str. Mihai Eminescu nr. 2, cod postal 505600

1. Budila

2. Săcele

3. Tărlungeni

 

 

Preluate de la AFP Prejmer, care se desfiintează

1. Teliu

2. Vama Buzăului

4.

Administratia Finantelor Publice Codlea, Codlea, Str. Lungă nr. 108, cod postal 505100

1. Codlea

2. Dumbrăvita

3. Ghimbav

4. Vulcan

5. Holbav

 

 

Preluate de la AFP Feldioara, care se desfiintează

1. Crizbav

2. Hălchiu

5.

Administratia Finantelor Publice Rupea, Rupea, Str. Republicii nr. 193, cod postal 505500

1. Bunesti

2. Cata

3. Comăna

4. Hoghiz

5. Homorod

6. Jibert

7. Racos

8. Rupea

9. Ticus

10. Ungra

6.

Administratia Finantelor Publice Victoria, Victoria, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 3, cod postal 505700

1. Ucea

2. Victoria

3. Vistea

4. Drăgus

7.

Administratia Finantelor Publice Râsnov, Râsnov, Piata Unirii nr. 20, cod postal 505400

1. Bran

2. Cristian

3. Fundata

 

 

4. Moieciu

5. Poiana Mărului

6. Râsnov

7. Sinca Nouă

8.

Administratia Finantelor Publice Zărnesti, str. M.l. Metianu nr. 126, cod postal 505800

1. Zărnesti

 

JUDETUL BRĂILA

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Brăila, Str. Delfinului nr. 1, cod postal 810210

1. Municipiul Brăila

2. Chiscani

3. Cazasu

4. Frecătei

5. Gropeni

6. Măxineni

7. Mărasu

8. Romanu

9. Salcia Tudor

10. Silistea

11. Scortaru Nou

12. Tichiiesti

13. Tufesti

14. Traian

15. Unirea

16. Vădeni

 

 

Preluate de la AFP Movila Miresii, care se desfiintează

1. Movila Miresii

2. Grădistea

3. Gemenele

4. Racovita

5. Tudor Vladimirescu

6. Râmnicelu

2.

Administratia Finantelor Publice a Orasului lanca, Str. Eroilor, bl. F5, cod postal 815200

1. lanca

 

Preluate de la AFPC Viziru, care se desfiintează

1. Bordei Verde

 

Preluate de la AFPC Movila Miresii, care se desfiintează

1. Sutesti

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului însurătei, Str. Brăilei nr. 15, cod postal 815300

1. Însurătei

 

 

Preluate de la AFPC Dudesti, care se desfiintează

1. Bărăganu

2. Ciocile

3. Dudesti

4. Rosiori

5. Zăvoaia

 

 

Preluate de la AFPC Viziru, care se desfiintează

1. Bertestii de Jos

2. Stăncuta

3. Victoria

4. Viziru

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Făurei, Str. Depozitelor, bl. A4, cod postal 815100

1. Făurei

2. Ciresu

3. Galbenu

4. Mircea Vodă

5. Jirlău

6. Surdila-Greci

7. Surdila-Găiseanca

8. Ulmu

9. Visani

 

JUDETUL BUZĂU

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Buzău, Str. Unirii nr. 209

1. Buzău

 

 

1. Lopătari

2. Săpoca

3. Scortoasa

4. Vintilă Vodă

5. Zărnesti

6. Posta Câlnău

7. Mânzălesti

 

Preluate de la AFPC Mărăcineni, care se desfiintează

8. Chiliile

9. Mărăcineni

10. Bisoca

11. Cernătesti

12. Sărulesti

13. Blăjani

14. Berea

15. Beceni

16. Cănesti

 

 

1. Săhăteni

 

 

2. Vernesti

3. Ulmeni

4. Stâlpu

5. Pietroasele

6. Năeni

7. Movila Banului

 

Preluate de la AFPC Merei, care se desfiintează

8. Mihăilesti

9. Merei

10. Gherăseni

11. Florica

12. Costesti

13. Breaza

14. Amaru

15. Tisău

 

 

1. Gălbinasi

 

Preluate de AFPC Vadu Pasii, care se desfiintează

2. Săgeata

3. Tintesti

4. Vadu Pasii

 

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Râmnicu Sărat, Râmnicu Sărat, Str. Victoriei nr. 104

1. Râmnicu Sărat

 

 

1. Racoviteni

 

Preluate de AFPC Mărăcineni, care se desfiintează

2. Murgesti

3. Mărgăritesti

 

 

1. Ziduri

 

 

2. Vâlcelele

3. Puiesti

4. Boldu

5. Balta Albă

2.

 

6. Bălăceanu

 

Preluate de la AFPC Râmnicu Sărat, care se desfiintează

7. Ghergheasa

8. Grebănu

9. Pardosi

10. Valea Sălciei

11. Podgoria

12. Valea Râmnicului

13. Râmnicelu

14. Topliceni

15. Buda

 

 

Preluate de la AFPC Vadu Pasii, care se desfiintează

1. Robească

2. Cochirleanca


3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Pătârlagele, orasul Pătârlagele, str. Nicolae Bălcescu, bl. D 15, parter, judetul Buzău

1. Chiojdu

2. Cătina

3. Cislău

4. Colti

5. Pănătău

6. Pătârlagele

7. Viperesti

8. Calvini

 

 

Preluate de la AFPC Mărăcineni, care se desfiintează

1. Bozioru

2. Brăesti

3. Cozieni

4. Măgura

5. Odăile

6. Pârscov

7. Unguriu

 

 

Preluate de la AFPO Nehoiu, care se desfiintează

1. Gura Teghii

2. Nehoiu

3. Siriu

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Pogoanele, localitatea Pogoanele, Str. Unirii, bl. 3, judetul Buzău

1. Padina

2. Pogoanele

3. Scutelnici

 

 

Preluate de la AFPC Merei, care se desfiintează

1, Glodeanu-Silistea

2. Glodeanu Sărat

 

 

Preluate de la AFPC Vadu Pasii, care se desfiintează

1. Brădeanu

2. C. A. Rosetti

3. Cilibia

4. Largu

5. Luciu

6. Rusetu

7. Smeeni

 

JUDETUL CARAS-SEVERIN

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Resita, Resita, Str. Domanului nr. 2, CP. 320071

1. Resita

2. Brebu

3. Brebu Nou

4. Carasova

5. Dognecea

6. Ezeris

7. Fârliug

8. Goruia

9. Lupac

10. Târnova

11. Văliug

12. Zorlentu Mare

 

Preluată de la AFP Anina, care se desfiintează

1. Anina

 

 

Preluate de la AFP Bocsa, care se desfiintează

1. Bocsa

2. Berzovia

3. Doclin

4. Ocna de Fier

5. Ramna

6. Măureni

7. Vermes

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Caransebes, Caransebes, str. General M. Trapsa nr. 1, CP. 325400

1. Caransebes

2. Buchin

3. Bolvasnita

4. Constantin Daicoviciu

5. Copăcele

6. Păltinis

7. Sacu

8. Turnu Ruieni


 

Preluate de la AFP Teregova, care se desfiintează

1. Teregova

2. Armenis

3. Bucosnita

4. Cornea

5. Cornereva

6. Domasnea

7. Luncavita

8. Slatina-Timis

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Băile Herculane, Băile Herculane, str. Mihai Eminescu nr. 10, CP. 325200

1. Băile Herculane

2. Mehadia

3. Mehadica

4. Toplet

5. lablanita

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Moldova Nouă, Moldova Nouă, Str. Dunării nr. 224, CP. 325500

1. Moldova Nouă

2. Berzasca

3. Cărbunari

4. Gârnic

5. Pojejena

6. Sichevita

7. Socol

8. Coronini

5.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Oravita, Oravita, str. Emil Gojdu nr. 43-45, C.P. 325600

1. Oravita

2. Sasca Montană

3. Ciuchici

4. Naidăs

5. Beri iste

6. Răcăsdia

7. Ciclova Română

8. Grădinari

9. Vrani

10. Vărădia

11. Forotic

12. Ticvaniu Mare

13. Ciudanovita

6.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Otelu Rosu, Otelu Rosu, Str. Hategului nr. 110, CP 325300

1. Otelu Rosu

2. Băutar

3. Glimboca

4. Marga

5. Obreja

6. Rusca Montană

7. Zăvoi

7.

Administratia Finantelor Publice a Comunei Bozovici, Bozovici, str. M. Eminescu nr. 250/B, C.P. 327040

1. Bozovici

2. Lăpusnicu Mare

3. Dalboset

4. Bănia

5. Sopotu Nou

6. Eftimie Murgu

7. Prigor

8. Lăpusnicel

 

JUDETUL CĂLĂRASI

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Călărasi, municipiul Călărasi, Str. Eroilor nr. 6-8, judetul Călărasi, cod postal 910005

1. Călărasi

 

 

Preluate de la AFPC Călărasi, care se desfiintează

1. Alexandru Odobescu

2. Borcea

3. Ciocănesti

4. Cuza Vodă

5. Dichiseni

6. Dorobantu

7. Dragalina

8. Dragos Vodă

 

 

9. Grădistea

10. Independenta

11. Jegălia

12. Modelu

13. Perisoru

14. Roseti

15. Ulmu

16. Unirea

17. Vlad Tepes

18. Vâlcele

19. Stefan Vodă

20. Stefan cel Mare

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Oltenita, municipiul Oltenita, Str. Republicii nr. 1, bl. Republicii, judetul Călărasi, cod postal 915400

1. Oltenita

 

 

Preluate de la AFPC Oltenita, care se desfiintează

1. Chirnogi

2. Chiselet

3. Curcani

4. Căscioarele

5. Mitreni

6. Mănăstirea

7. Radovanu

8. Spantov

9. Ulmeni

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Lehliu, orasul Lehliu-Gară, Str. Crinului nr. 2, judetul Călărasi, cod postal 915300

1. Lehliu-Gară

2. Dor Mărunt

3. Frăsinet

4. Gurbănesti

5. Ileana

6. Lehliu

7. Lupsanu

8. Nicolae Bălcescu

9. Sărulesti

10. Valea Argovei

 

 

Preluate de la AFPO Fundulea, care se desfiintează

1. Fundulea

2. Belciugatele

3. Tămădău Mare

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Budesti, orasul Budesti, Str. Republicii nr. 49, judetul Călărasi, cod postal 915100

1. Budesti

2. Frumusani

3. Fundeni

4. Luica

5. Nana

6. Plătăresti

7. Sohatu

8. Vasilati

9. Soldanu

10. Gălbinasi

11. Crivăt

 

JUDETUL CLUJ

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Cluj-Napoca, piata Avram lancu nr. 19, Cluj-Napoca

1. Cluj-Napoca

 

 

Preluate de la AFP a Comunei Apahida, care se desfiintează

1. Apahida

2. Cojocna

3. Căianu

4. Cămărasu 5.Jucu

6. Mociu

7. Pălatca

8. Suatu

 

Preluate de la AFP a Comunei Baciu, care se desfiintează

1. Aghiresu

2. Aschileu

3. Baciu

4. Chinteni

5. Ciurila

6. Feleacu

7. Gârbău

8. Panticeu

9. Sânpaul

10. Vultureni

 

 

Preluate de la AFP a Comunei Gilău, care se desfiintează

1. Floresti

2. Gilău

3. Măguri-Răcătău

4. Săvădisla

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Dej, Dej, str. Mihai Eminescu nr. 2

1. Bobâlna

2. Chiuiesti

3. Cuzdrioara

4. Câtcău

5. Căseiu

6. Dej

7. Jichisu de Jos

8. Mica

9. Ocna Dejului

10. Pestera

11. Pintic

12. Recea Cristur

13. Somcutu Mic

14. Unguras

15. Vad

3.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Turda, Turda, Str. Romana nr. 15/b

1. Aiton

2. Băisoara

3. Călărasi

4. Ceanu Mare

5. Iară

6. Mihai Viteazu

7. Moldovenesti

8. Petrestii de Jos

9. Săndulesti

10. Turda

11. Tureni

12. Valea lerii

 

 

Preluate de la AFP a Municipiului Câmpia Turzii, care se desfiintează

1. Ceanu Mare

2. Câmpia Turzii

3. Frata

4. Luna

5. Ploscos

6. Tritenii de Jos

7. Viisoara

4.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Gherla, Gherla, Str. Armenească nr. 63

1. Alunis

2. Băita

3. Buza

4. Cornesti

5. Dăbâca

6. Fizesu Gherlii

7. Gherla

8. Hăsdate

9. Iclod

10. Mintiu Gherlii

11. Silivas

12. Sânmărtin

13. Sic

14. Taga


 

Preluate de la AFP a Comunei Apahida, care se desfiintează

1. Bontida

2. Borsa

3. Cătina

4. Geaca

5.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Huedin, Huedin, str. Horea nr. 23

1. Belis

2. Bicălatu

3. Ciucea

4. Călătele

5. Căpusu Mare

6. Huedin

7. Izvoru Crisului

8. Mănăstireni

9. Mărgău

10. Poieni

11. Rasca

12. Sâncraiu

13. Săcuieu

14. Negreni

 

Preluată de la AFP a Comunei Gilău, care se desfiintează

1. Mărisel

 

JUDETUL CONSTANTA

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Constanta, bd. Mamaia nr. 196

1. Constanta

2. Agigea

 

 

Preluate de la AFP Murfatlar, care se desfiintează

1. Murfatlar

2. Poarta Albă

3. Valul lui Traian

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Mangalia, str. Mihai Viteazu nr. 13

1. Mangalia

2. Limanu

3. Pecineaga

4. 23 August

5. Albesti

 

 

Preluate de la AFP Negru Vodă, care se desfiintează

1. Negru Vodă

2. Cerchezu

3. Chirnogeni

4. Comana

5. Dumbrăveni

6. Independenta

3.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Medgidia, str. Decebal nr. 37

1. Medgidia

2. Pestera

3. Silistea

4. Tortoman

5. Mircea Vodă

6. Saligny

7. Castelu

8. Cuza Vodă

 

 

Preluate de la AFP Cernavodă, care se desfiintează

1. Cernavodă

2. Aliman

3. Rasova

4. Seimeni

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Eforie, str. Traian nr. 79

1. Eforie

2. Costinesti

3. Tuzla

4. Cumpăna

 

 

Preluate de la AFP Techirghiol, care se desfiintează

1. Techirghiol

2. Mereni

3. Amzacea

4. Topraisar

5. Bărăganu


 

Preluate de la AFP Murfatlar, care se desfiintează

1. Ciocârlia

2. Cobadin

5.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Năvodari, Str. Sănătătii nr. 5

1. Năvodari

2. Lumina

3. Corbu

 

 

Preluate de la AFP Ovidiu, care se desfiintează

1. Ovidiu

2. Mihail Kogălniceanu

3. Nicolae Bălcescu

4. Târgusor

5. Grădina

6. Pantelimon

 

 

Preluate de la AFP Cogealac, care se desfiintează

1. Cogealac

2. Mihai Viteazu

3. Istria

4. Săcele

5. Fântânele

6.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Hârsova, Str. Vadului nr. 27A, bl. V8M, parter, sc. B

1. Hârsova

2. Gârliciu

3. Ghindăresti

4. Saraiu

5. Topalu

6. Crucea

7. Horia

8. Vulturu

9. Ciobanu

7.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Băneasa, Str. Trandafirilor nr. 100, bl. B4, parter

1. Băneasa

2. Deleni

3. Dobromir

4. Ion Corvin

5. Lipnita

6. Oltina

7. Ostrov

8. Adamclisi

 

JUDETUL COVASNA

1.

Administratia Finantelor Publice Sfântu Gheorghe, str. Jozef Bem nr. 9

1. Bodoc

2. Chichis

3. Dobârlău

4. Ghidfalău

5. Hâghig

6. Ilieni

7. Malnas

8. Ozun

9. Reci

10. Valea Crisului

11. Vâlcele

12. Valea Mare

13. Arcus

14. Bixad

15. Micfalău

16. Sfântu Gheorghe

 

 

Preluate de la AFP Covasna, care se desfiintează

1. Borosneu Mare

2. Zagon

 

 

Preluate de la AFP întorsura Buzăului, care se desfiintează

1. Întorsura Buzăului

2. Barcani

3. Sita Buzăului

2.

Administratia Finantelor Publice Târgu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 10

1. Bretcu

2. Cătălina

3. Cernat

4. Ghelinta

 

 

5. Lemnia

6. Moacsa

7. Ojdula

8. Poian

9. Sânzieni

10. Turia

11. Mereni

12. Dalnic

13. Estelnic

14. Târgu Secuiesc

 

 

1. Covasna

 

Preluate de la AFP Covasna, care se desfiintează

2. Brates

3. Comandau

4. Zăbala

 

 

1. Aita Mare

2. Bătanii Mari

3.

Administratia Finantelor Publice Baraolt, Str. Libertătii nr. 19

3. Belin

4. Brădut

5. Vărghis

6. Baraolt

 

JUDETUL DÂMBOVITA

 

 

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Târgoviste, municipiul Târgoviste, Calea Domnească nr. 166

1. Târgoviste

 

 

1. Băleni

 

 

2. Bucsani

3. Cojasca

4. Crevedia

 

Preluate de la AFP Băleni, care se desfiintează

5. Finta

6. Bilciuresti

7. Butimanu

8. Cornesti

9. Dobra

10. Niculesti

 

 

1. Voinesti

 

 

2. Cândesti

3. Pucheni

 

Preluate de la AFP Voinesti, care se desfiintează

4. Râu Alb

5. Bărbuletu

6. Malu cuFlori

7. Pietrari

1.

 

8. Văleni Dâmbovita

 

 

1. Aninoasa

 

 

2. Doicesti

3. Gura Ocnitei

4. Lucieni

5. Mănesti

6. Ocnita

7. Raciu

8. Sotânga

9. Ulmi

 

Preluate de la AFP a Comunei Târgoviste, care se desfiintează

10. Vulcana-Băi

11. Comisani

12. Dragomiresti

13. Gura Sutii

14. Ludesti

15. Nucet

16. Persinari

17. Răzvad

18. Tătărani

19. Văcăresti


2.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Pucioasa, orasul Pucioasa, Str. Republicii nr. 1

1. Pucioasa

2. Brănesti

3. Vulcana-Pandele

4. Bezdead

5. Glodeni

 

 

Preluate de la AFP Fieni, care se desfiintează

1. Fieni

2. Motăieni

3. Pietrosita

4. Buciumeni

5. Moroieni

6. Runcu

3.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Moreni, municipiul Moreni, str. Cpt. Ion Pantea nr. 39, bl. B1

1. Moreni

2. I.L. Caragiale

3. Valea Lungă

4. Visinesti

5. Dărmănesti

6. Iedera

7. Vârfuri

8. Vlădeni

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Găesti, orasul Găesti, str. Cuza Vodă nr. 4, bl. 30, sc. A, et. P

1. Găesti

2. Crânguri

3. Gura Foii

4. Mătăsaru

5. Morteni

6. Răscăeti

7. Uliesti

8. Visina

9. Cobia

10. Dragodana

11. Hulubesti

12. Mogosani

13. Petresti

14. Selarii

15. Valea Mare

5.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Titu, orasul Titu, Str. Gării nr. 79

1. Titu

2. Brezoaele

3. Contesti

4. Cornătelu

5. Lunguletu

6. Poiana

7. Produlesti

8. Sălcioara

9. Tărtăsesti

10. Branistea

11. Ciocănesti

12. Corbii Mari

13. Costestii din Vale

14. Odobesti

15. Potlogi

16. Răcari

17. Slobozia-Moară

 

JUDETUL DOLJ

1.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Băilesti, Str. Victoriei nr. 42

1. Băilesti

2. Afumati

3. Catane

4. Cioroiasi

5. Galicea Mare

6. Galiciuica

7. Giubega

8. Izvoare

 

 

9. Negoi

10. Perisor

11. Rast

12. Silistea Crucii

13. Urzicuta

 

 

Preluate de la AFPC Plenita, care se desfiintează

1. Vârtop

2. Orodel

2.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Calafat, str. Gheorghe Doja nr. 3

1. Calafat

2. Cetate

3. Ciupercenii Noi

4. Desa

5. Ghidici

6. Piscu Vechi

7. Poiana Mare

8. Maglavit

9. Motătei

10. Seaca de Câmp

 

 

Preluate de la AFPC Plenita, care se desfiintează

1. Caraula

2. Plenita

3. Unirea

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Filiasi, bd. Racoteanu nr. 160

1. Filiasi

2. Bralostita

 

 

Preluate de la AFPC nr. 1 Craiova, care se desfiintează

1. Brad esti

2. Cotofenii din Dos

3. Cotofenii din Fată

4. Fărcas

5. Melinesti

6. Scăesti

7. Tălpas

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Bechet, str. Nicolae Titulescu nr. 27

1. Bechet

2. Călărasi

3. Dobresti

4. Dăbuleni

5. Gighera

6. Ostroveni

7. Sadova

5.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Segarcea, Str. Unirii nr. 56A

1. Segarcea

2. Barca

3. Bistret

4. Calopăr

5. Cârna

6. Cerat

7. Drănic

8. Goicea

9. Giurgita

10. Gângiova

11. Măcesu de Sus

12. Măcesu de Jos

13. Valea Standului


 

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Craiova, str. Mitropolit Firmilian nr. 2

1. Craiova

 

 

1. Almăj

 

 

2. Amărăstii de Jos

3. Amărăstii de Sus

4. Apele Vii

5. Argetoaia

6. Bratovoesti

7. Breasta

8. Brabova

9. Bucovăt

10. Botosesti-Paia

11. Bulzesti

12. Castranova

13. Carpen

14. Cârcea

15. Celaru

16. Cernătesti

17. Cosoveni

18. Daneti

19. Drăgotesti

20. Diosti

21. Dobrotesti

22. Ghercesti

23. Ghindeni

24. Goiesti

25. Gogosu

 

Preluate de la AFPC nr. 1 Craiova, care se desfiintează

26. Grecesti

6.

 

27. Isalnita

28. Întorsura

29. Leu

30. Lipov

31. Malu Mare

32. Mischii

33. Mârsani

34. Murgasi

35. Predesti

36. Pielesti

37. Podari

38. Plesoi

39. Radovan

40. Rojiste

41. Robănesti

42. Seaca de Pădure

43. Simnicu de Sus

44. Sopot

45. Teasc

46. Terpezita

47. Teslui

48. Tuglui

49. Vârvoru de Jos

50. Vela

51. Secu

 

 

Preluate de la AFPC Plenita, care se desfiintează

1. Verbita

2. Sălcuta

 

JUDETUL GALATI

1.

Administratia Finantelor Publice Galati, Galati, Str. Brăilei nr. 33

1. Galati

2. Branistea

3. Băleni

4. Costache Negri

5. Cuca

6. Cuza Vodă

7. Foltesti

8. Frumusita

9. Grivita

10. Independenta

11. Oancea

12. Pechea

13. Piscu

14. Rediu

15. Schela

16. Scânteiesti

17. Slobozia Conachi

18. Smârdan

19. Suhurlui

20. Tulucesti

21. Vlădesti

22. Vânători

23. Sendreni

2.

Administratia Finantelor Publice Tecuci, Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 43

1. Tecuci

2. Buciumeni

3. Cosmesti

4. Movileni

5. Nicoresti

6. Poiana

 

 

Preluate de la AFP Barcea, care se desfiintează

1. Barcea

2. Drăgănesti

3. Umbrăresti

 

 

Preluate de la AFP Munteni, care se desfiintează

1. Munteni

2. Brăhăsesti

3. Ghidigeni

4. Gohor

5. Negrilesti

6. Priponesti

7. Tepu

 

 

Preluate de la AFP Corod, care se desfiintează

1. Certesti

2. Corod

3. Matca

 

 

Preluate de la AFP Cudalbi, care se desfiintează

1. Cudalbi

2. Smulti

3. Valea Mărului

3.

Administratia Finantelor Publice Târgu Bujor, Târgu Bujor, str. Grai Eremia Grigorescu nr. 28

1. Târgu Bujor

2. Corni

3. Drăguseni

4. Fârtănesti

5. Jorăsti

6. Măstăcani

7. Suceveni

8. Vârlezi

4.

Administratia Finantelor Publice Beresti, Beresti, Str. Trandafirilor nr. 28

1. Beresti

2. Beresti-Meria

3. Bălăbănesti

4. Bălăsesti

5. Băneasa

6. Cavadinesti

7. Rădesti

5.

Administratia Finantelor Publice Liesti, Liesti, Str. Principală nr. 2.696

1. Liesti

2. Fundeni

3. Ivesti

4. Nămoloasa

5. Tudor Vladimirescu


JUDETUL GIURGIU

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Giurgiu, municipiul Giurgiu, sos. Bucuresti nr. 12

1. Frătesti

2. Găujani

3. Gogosari

4. Izvoarele

5. Oinacu

6. Putineiu

7. Răsuceni

8. Slobozia

9. Stănesti

10. Toporu

11. Vedea

12. Malu

13. Băneasa

14. Gostinu

15. Giurgiu

 

 

Preluate de la AFP Călugăreni, care se desfiintează

1. Comana

2. Călugăreni

3. Daia

4. Mihai Bravu

5. Singureni

6. Stoenesti

2.

Administratia Finantelor Publice Bolintin Vale, orasul Bolintin Vale, Bd. Republicii nr. 0

1. Bolintin-Vale

2. Bolintin-Deal

3. Ogrezeni

4. Găiseni

5. Crevedia Mare

6. Ulmi

7. Roata de Jos

8. Joita

9. Floresti Stoenesti

10. Bucsani

11. Mârsa

12. Vânătorii Mici

13. Grădinari

14. Cosoba

15. Săbăreni

3.

Administratia Finantelor Publice Mihăilesti, orasul Mihăilesti, str. Avicola nr. 0

1. Mihăilesti

2. Bulbucata

3. Buturugeni

4. Clejani

5. Ghimpati

6. Iepuresti

7. Schitu

8. Letca Nouă

9. Adunatii Copăceni

4.

Administratia Finantelor Publice Hotarele, comuna Hotarele

1. Hotarele

2. Greaca

3. Vă răsti

4. Prundu

5. Colibasi

6. Gostinari

7. Valea Dragului

8. Heresti

9. Isvoarele

 

JUDETUL GORJ

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Târgu Jiu, municipiul Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 6

1. Târgu Jiu

2. Arcani

3. Bălesti

4. Bălănesti

5. Drăgutesti

6. Dănesti

7. Lelesti

8. Runcu

9. Schela

10. Stănesti

11. Turcinesti

 

 

Preluate de la AFP Tismana, care se desfiintează

1. Tismana

2. Ciuperceni

3. Godinesti

4. Pestisani

 

 

Preluate de la AFP Bumbesti-Jiu, care se desfiintează

1, Bumbesti-Jiu

2. Musetesti

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Motru, municipiul Motru, Str. Tineretului bl. 18

1. Motru

2. Cătunele

3. Dragotesti

4. Glogova

5. Mătăsari

6. Samarinesti

7. Slivilesti

8. Văgiulesti

 

Preluată de la AFP Tismana, care se desfiintează

1. Pades

 

 

Preluate de la AFP Turceni, care se desfiintează

1. Bolbosi

2. Borăscu

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Rovinari, orasul Rovinari, Str. Florilor nr. 1

1. Rovinari

2. Câlnic

3. Fărcăsesti

4. Negomir

5. Telesti

 

 

Preluate de la AFP Turceni, care se desfiintează

1. Turceni

2. Bâlteni

3. Brănesti

4. Ionesti

5. Plopsoru

6. Urdari

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Novaci, orasul Novaci, Str. Parângului nr. 32

1. Novaci

2. Alimpesti

3. Baia de Fier

4. Bengesti-Ciocadia

5. Bumbesti-Pitic

6. Crasna

7. Polovragi

8. Săcelu

5.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Târgu Cărbunesti, orasul Târgu Cărbunesti, Str. Trandafirilor nr. 71

1. Târgu Cărbunesti

2.Albeni

3. Aninoasa

4. Bărbătesti

5. Jupânesti

6. Prigoria

7. Rosia de Amaradia

8. Scoarta

9. Săulesti

10. Turburea

11. Vladimir

12. Tântăreni

Preluate de la AFP Hurezani, care se desfiintează

1. Hurezani

2. Beri esti

3. Bustuchin

4. Căpreni

5. Cruset

6. Dănciulesti

7. Licurici

8. Logresti

9. Stejari

10. Stoina

 

 

Preluată de la AFP Ticleni, care se desfiintează

1. Ticleni

 

JUDETUL HARGHITA

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, Str. Revolutiei din Decembrie nr. 20

1. Miercurea-Ciuc

2. Băile Tusnad

3. Ciucsângeorgiu

4. Cârta

5. Dănesti

6. Frumoasa

7. Lunca de Jos

8. Lunca de Sus

9. Mihăileni

10. Plăiesii de Jos

11. Păuleni-Ciuc

12. Siculeni

13. Sâncrăieni

14. Sânmartin

15. Sânsimion

16. Tusnad

17. Mădăras

18. Cozmeni

19. Tomesti

20. Sântimbru

21. Leliceni

22. Racu

23. Ciceu

 

 

Preluate de la AFP a Orasului Bălan, care se desfiintează

1. Bălan

2. Sândominic

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Odorheiu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, Str. Morii nr. 5

1. Odorheiu Secuiesc

2. Brad esti

3. Dealu

4. Dârjiu

5. Feliceni

6. Mugeni

7. Mărtinis

8. Ocland

9. Ulies

10. Vârsag

11. Zetea

12. Satu Nou

 

 

Preluate de la AFP a Orasului Cristuru Secuiesc, care se desfiintează

1. Cristuru Secuiesc

2. Atid

3. Avrămesti

4. Secuieni

5. Săcel

6. Simonesti

7. Porumbeni

 

 

Preluate de la AFP a Orasului Vlăhita, care se desfiintează

1. Vlăhita

2. Căpâlnita

3. Lueta

4. Meresti

 

Preluate de la AFP a Comunei Corund, care se desfiintează

1. Corund

2. Lupeni

3. Praid

3.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Toplita, Toplita, str. Nicolae Bălcescu nr. 59

1. Toplita

2. Bilbor

3. Gălăutas

4. Subcetate

5. Sărmas

 

 

Preluate de la AFP a Orasului Borsec, care se desfiintează

1. Borsec

2. Corbu

3. Tulghes

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Gheorgheni, Gheorgheni, str. Carpati nr. 3

1. Gheorgheni

2. Ciumani

3. Joseni

4. Suseni

5. Voslăbeni

 

 

Preluate de la AFP a Comunei Lăzarea, care se desfiintează

1. Lăzarea

2. Ditrău

3. Remetea

 

JUDETUL HUNEDOARA

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Hunedoara, Hunedoara, str. George Enescu nr. 10

1 Bunila

2. Cerbăl

3. Ghelari

4. Hunedoara

5. Lelese

6. Lunca Cernii de Jos

7. Pestisu Mic

8. Răcăstie

9. Telicu Inferior

10. Toplita

 

 

Preluate de la Administratia Finantelor Publice a Orasului Călan, care se desfiintează

1. Bosorod

2. Călan

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Orăstie, Orăstie, Str. Armatei nr. 21

1. Balsa

2. Beriu

3. Geoagiu

4. Mărtinesti

5. Orăstie

6. Orăstioara de Sus

7. Romos

8. Turdas

 

 

Preluate de la Administratia Finantelor Publice a Orasului Simeria, care se desfiintează

1. Simeria

2. Rapoltu Mare

3. Băcia

3.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Deva, Deva, Str. 1 Decembrie nr. 30

1. Brănisca

2. Băita

3. Certeju de Sus

4. Cârjiti

5. Deva

6. Sântuhalm

7. Vetel

8. Soimus

 

Preluată de la Administratia Finantelor Publice a Orasului Simeria, care se desfiintează

1. Hărău


4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Hateg, Hateg, str. Tudor Vladimirescu nr. 11, bl. 2, parter

1. Baru

2. Densus

3. Hateg

4. Nălatvad

5. Pui

6. Râu de Mori

7. Răchitova

8. Sarmizegetusa

9. Sântămăria-Orlea

10. Sălasu de Sus

11.Totesti

12. General Berthelot

 

Preluată de la Administratia Finantelor Publice a Orasului Călan, care se desfiintează

1. Bretea Română

5.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Petrosani, Petrosani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 90

1. Banita

2. Dâlja Mare

3. Dâlja Mică

4. Petrosani

5. Pestera

6. Slătinoara

 

 

Preluate de la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Lupeni, care se desfiintează

1. Lupeni

2. Uricani

3. Câmpu lui Neag

4. Valea de Brazi

 

 

Preluate de la Administratia Finantelor Publice a Municipiului Vulcan, care se desfiintează

1. Aninoasa

2. Vulcan

3. Dealul Babii

4. Jiu-Paroseni

 

 

Preluate de la Administratia Finantelor Publice a Orasului Petrila, care se desfiintează

1. Petrila

2. Cimpa

3. Jiet

4. Răscoala

5. Tirici

6.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Brad, Brad, Str. Republicii nr. 8

1. Baia de Cris

2. Blăjeni

3. Brad

4. Buces

5. Bucuresci

6. Bulzestii de Sus

7. Criscior

8. Luncoiu de Jos

9. Ribita

10. Tomesti

11. Vata de Jos

12. Vălisoara

7.

Administratia Finantelor Publice a Comunei Mia, Str. Libertătii nr. 42

1. Burjuc

2. Bătrâna

3. Dobra

4. Gurasada

5. Ilia

6. Lăpugiu de Jos

7. Vorta

8. Zam

 

JUDETUL IALOMITA

1.

Administratia Finantelor Publice Slobozia, municipiul Slobozia, str. Matei Basarab nr. 14, judetul Ialomita

1. Slobozia

2. Amara

3. Bucu

4. Buiesti

5. Ciulnita

6. Cosâmbesti

7. Gheorghe Doja

8. Gheorghe Lazăr

9. Grivita

10. Marculesti

11. Milosesti

12. Perieti

13. Scânteia

14. Traian

 

 

Preluate de la AFP Tăndărei, care se desfiintează

1. Tăndărei

2. Ograda

3. Valea Ciorii

 

 

Preluate de la AFP Căzănesti, care se desfiintează

1. Căzănesti

2. Albesti

3. Andrăsesti

4. Balaciu

5. Ciochina

6. Cocora

7. Colelia

8. Munteni Buzău

9. Reviga

10. Sălcioara

11. Sărăteni

2.

Administratia Finantelor Publice Urziceni, municipiul Urziceni, Str. Revolutiei nr. 11 A, judetul Ialomita

1. Urziceni

2. Alexeni

3. Armăsesti

4. Axintele

5. Bărbulesti

6. Bărcănesti

7. Borănesti

8. Ciocârlia

9. Cosereni

10. Gârbovi

11. Ion Roată

12. Jilavele

13. Manasia

14. Valea Măcrisului

 

 

Preluate de la AFP Căzănesti, care se desfiintează

1. Grindu

2. Sfântu Gheorghe

 

 

Preluate de la AFP Dridu, care se desfiintează

1. Dridu

2. Adâncată

3. Brazii

4. Drăgoiesti

5. Fierbinti

6. Maia

7. Moldoveni

8. Movilita

9. Rosiori

10. Sinesti

3.

Administratia Finantelor Publice Fetesti, municipiul Fetesti, str. Ceahlău nr. 44, judetul Ialomita

1. Fetesti

2. Bordusani

3. Făcăeni

4. Movila

5. Stelnica

6. Vlădeni

 

1. Giurgeni

2. Gura lalomitei

 

Preluate de la AFP Tăndărei, care se desfiintează

3. Mihail Kogălniceanu

4. Platonesti

5. Săveni

6. Suditi

 

JUDETUL IASI

 

 

Administratia Finantelor Publice a Municipiului lasi, municipiul lasi, str. Anastasie Panu nr. 26

1. Iasi

 

 

1. Andrieseni

 

 

2. Aroneanu

3. Bârnova

4. Bivolari

5. Ciurea

6. Comarna

7. Dagâta

8. Dobrovăt

9. Drăguseni

10. Dumesti

11. Focuri

12. Fântânele

13. Golăesti

14. Grajduri

15. Gropnita

16. Holboca

17. Horlesti

18. Ipatele

19. Letcani

20. Mogosesti

1.

 

21. Mironeasa

 

Preluate de la AFP comunale lasi, care se desfiintează

22. Miroslava

23. Movileni

24. Podu Iloaiei

25. Popricani

26. Probota

27. Rediu

28. Roscani

29. Scânteia

30. Scheia

31. Schitu Duca

32. Tansa

33. Tibana

34. Tibănesti

35. Tigănasi

36. Tomesti

37. Trifesti

38. Tutofa

39. Bosia

40. Valea Lupului

41. Victoria

42. Vlădeni

43. Voinesti

 

 

1. Costuleni

2. Cozmesti

 

Administratia Finantelor Publice Răducăneni, comuna Răducăneni, judetul Iasi

3. Gorban

4. Grozesti

2.

 

5. Mosna

6. Răducăneni

 

 

1. Ciortesti

 

Preluate de la AFP comunale lasi, care se desfiintează

2. Dolhesti

3. Prisecani


3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Târgu Frumos, orasul Târgu Frumos, str. Cuza Vodă 40-41, judetul lasi

1. Târgu Frumos

2. Al. I. Cuza

3. Bals

4. Băltati

5. Brăesti

6. Butea

7. Costesti

8. Cucuteni

9. Ion Neculce

10. Lungani

11. Oteleni

12. Românesti

13. Sinesti

14. Strunga

 

 

Preluate de la AFP comunale lasi, care se desfiintează

1. Mădârjac

2. Popesti

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Hârlău, Hârlău, str. Stefan cel Mare si Sfânt nr. 20, judetul lasi

1. Hârlău

2. Belcesti

3. Ceplenita

4. Coarnele Caprei

5. Cotnari

6. Deleni

7. Erbiceni

8. Scobinti

 

 

Preluate de la AFP comunale Iasi, care se desfiintează

1. Sipote

2. Plugari

5.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Pascani, Pascani, Str. Grădinitei nr. 16, bl. G1 A, judetul lasi

1. Pascani

2. Ciohorăni

3. Cristesti

4. Lespezi

5. Mircesti

6. Miroslovesti

7. Mogosesti Siret

8. Motca

9. Hărmănesti

10. Hălăucesti

11. Helesteni

12. Răchiteni

13. Ruginoasa

14. Siretel

15. Stolniceni Prăjescu

16. Tătărusi

17. Todiresti

18. Valea Seacă

19. Vânători

 

JUDETUL ILFOV

1.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Voluntari, str. Lucretiu Pătrăscanu nr. 10, sectorul 3, Bucuresti

1. Voluntari

2. Popesti Leordeni

3. Glina

4. Otopeni

5. Balotesti

6. Snagov

7. Gruiu

8. Peris

9. Nuci

10. Ciolpani

11. Cernica

12. Brănesti

13. Pantelimon

14. Dobroesti

15. Afumati

16. Găneasa

17. Stefănesti

18. Tunari

19. Moara Vlăsiei

20. Grădistea

21. Petrăchioaia

22. Dascălu

2.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Bragadiru, orasul Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 271, judetul Ilfov

1. Bragadiru

2. Ciorogârla

3. Domnesti

4. Clinceni

5. Cornetu

6. Măgurele

7. Dărăsti

8. 1 Decembrie

9. Copăceni

10. Berceni

11. Jilava

12. Chiajna

13. Dragomiresti

14. Vidra

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Buftea, orasul Buftea, bd. Mihai Eminescu nr. 1, judetul Ilfov

1. Buftea

2. Mogosoaia

3. Chitila

4. Corbeanca

 

JUDETUL MARAMURES

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Baia Mare, municipiul Baia Mare, Aleea Serelor nr. 2A

1. Baia Mare

2. Tăutii Măgherăus

3. Cicârlău

4. Coas

5. Coltău

6. Copalnic Mănăstur

7. Dumbrăvita

8. Grosi

9. Recea

10. Săcălăseni

 

 

Preluate de la AFP a Orasului Baia Sprie, care se desfiintează

1. Baia Sprie

2. Sisesti

 

Preluată de la AFP a Orasului Cavnic, care se desfiintează

1. Cavnic

 

Preluată de la AFP a Orasului Seini, care se desfiintează

1. Seini

 

 

Preluate de la AFP a Orasului Ulmeni, care se desfiintează

1. Ulmeni

2. Asuaju de Sus

3.Ardusat

4. Arinis

5. Băita de sub Codru

6. Băsesti

7. Bicaz

8. Fărcasa

9. Gârdani

10. Oarta de Jos

11. Sălsig

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sighetu Marmatiei, municipiul Sighetu Marmatiei, str. Corneliu Coposu nr. 3

1. Sighetu Marmatiei

2. Bocicoiu Mare

3. Budesti

4. Bârsana

5. Câmpulung la Tisa

6. Călinesti

7. Desesti

8. Giulesti

9. Ocna Sugatag

10. Remeti

11. Rona de Jos

12. Rona de Sus

13. Sarasău

14. Strâmtura

15. Săpânta

16. Vadu Izei

17. Oncesti


3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Târgu Lăpus, orasul Târgu Lăpus, Str. Doinei nr. 5

1. Târgu Lăpus

2. Băiut

3. Cernesti

4. Coroieni

5. Cupseni

6. Lăpus

7. Suciu de Sus

8. Vima Mica

9. Grosii Tiblesului

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Viseu de Sus, orasul Viseu de Sus, Str. 22 Decembrie nr! 15

1. Viseu de Sus

2. Viseu de Jos

3. Bistra

4. Leordina

5. Moisei

6. Petrova

7. Poienile de sub Munte

8. Repedea

9. Ruscova

 

Preluată de la AFP a Orasului Borsa, care se desfiintează

1. Borsa

 

 

Preluate de la AFP a Comunei Dragomiresti, care se desfiintează

1. Dragomiresti

2. Sălistea de Sus

3. Bogdan Vodă

4. Botiza

5. leud

6. Poienile Izei

7. Rozavlea

8. Săcel

9. Sieu

5.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Somcuta Mare, orasul Somcuta Mare, str. Somes nr. 6

1. Somcuta Mare

2. Boiu Mare

3. Miresu Mare

4. Remetea Chioarului

5. Satulung

6. Valea Chioarului

 

JUDETUL MEHEDINTI

1.

Administratia Finantelor Publice Drobeta-Turnu Severin, Piata Radu Negru nr. 1

1. Drobeta-Turnu Severin

2. Bâlvănesti

3. Breznita Ocol

4. Căzănesti

5. Godeanu

6. Hinova

7. Husnicioara

8. Ilovăt

9. Izvorul Barzii

10. Malovăt

11. Prunisor

12. Simian

13. Sisesti

2.

Administratia Finantelor Publice Orsova, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 20

1. Orsova

2. Ciresu

3. Dubova

4. Eselnita

5. Ilovita

6. Podeni

7. Svinita

3.

Administratia Finantelor Publice Strehaia, Str. Eroilor nr. 5

1. Strehaia

2. Bâcles

3. Breznita Motru

4. Brosteni

5. Butoiesti

6. Corcova

7. Dumbrava

8. Greci

9. Grozesti

10. Stângăceaua

11. Tâmna

12. Voloiac

4.

Administratia Finantelor Publice Vânju Mare, Str. Rahovei nr. 3

1. Vânju Mare

2. Bălăcită

3. Burila Mare

4. Corlătel

5. Devesel

6. Gogosu

7. Gruia

8. Jiana

9. Livezile

10. Padina

11. Pătulele

12. Poroina Mare

13. Pristol

14. Rogova

15.Vânjulet

16. Vlădaia

 

 

Preluate de la AFP Cujmir, care se desfiintează

1. Cujmir

2. Braniste

3. Dârvari

4. Gârla Mare

5. Obârsia de Câmp

6. Oprisor

7. Punghina

8. Salcia

9. Vânători

10. Vrata

5.

Administratia Finantelor Publice Baia de Aramă, Str. Republicii nr. 35

1. Baia de Aramă

2. Bala

3. Balta

4. Floresti

5. Isverna

6. Obârsia Closani

7. Ponoare

8. Sovarna

 

JUDETUL MURES

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Târgu Mures, str. Gheorghe Doja nr. 1-3

1. Acătari

2. Bând

3. Ceuasu de Câmpie

4. Cristesti

5. Gheorghe Doja

6. Glodeni

7. Gornesti

8. Măgherani

9. Neaua

10. Pogăceaua

11. Sâncraiu de Mures

12. Sângeorgiu de Mures

13. Sântana de Mures

14. Vărgata

15. Sincai

16. Crăciunesti

17. Grebenisu de Câmpie

18. Pănet

19. Băla

20. Ernei

21. Hodosa

22. Livezeni

23. Râciu

24. Găiesti

25. Păsăreni

26. Mădăras

27. Corunca

28. Bereni

29. Târgu Mures

 

 

Preluate de la AFP Iernut, care se desfiintează

1. Iclănzel

2. Ogra

3. Sânpaul

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Reghin, str. Petru Maior nr. 33

1. Breaza

2. Chiheru de Jos

3. Cozma

4. Crăiesti

5. Fărăgău

6. Hodac

7. Ibănesti

8. Ideciu de Jos

9. Lunca

10. Petelea

11. Suseni

12. Beica de Jos

13. Gurghiu

14. Batos

15. Solovăstru

16. Voivodeni

17. Reghin

 

 

Preluate de la AFP Deda, care se desfiintează

1. Alunis

2. Deda

3. Lunca Bradului

4. Răstolita

5. Stâncehi

6. Brâncovenesti

7. Rusii Munti

8. Vătava

3.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Târnăveni, Str. Republicii nr. 30

1. Adămus

2. Bahnea

3. Băgaciu

4. Coroisânmărtin

5. Gănesti

6. Mica

7. Suplac

8. Zagăr

9. Târnăveni


 

Preluate de la AFP lernut, care se desfiintează

1. Cucerdea

2. Iernut

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Ludus, Str. Republicii nr. 25

1. Atintis

2. Bîchis

3. Papiu Marian

4. Sânger

5. Tăureni

6. Valea Larga

7. Bogata

8. Chetani

9. Ludus

 

Preluată de la AFP lernut, care se desfiintează

1. Cuci

 

 

Preluate de la AFP Sărmasu, care se desfiintează

1. Mihesu de Câmpie

2. Sânpetru de Câmpie

3. Sărmasu

4. Zau de Câmpie

5. Săulia

5.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sighisoara, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 37-39

1. Albesti

2. Danes

3. Saschiz

4. Viisoara

5. Vânători

6. Apold

7. Bălăuseri

8. Nades

9. Sighisoara

6.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Sovata, Str. Principală nr. 159

1. Eremitu

2. Ghindari

3. Vetca

4. Fântânele

5. Chibed

6. Sărăteni

7. Sovata

 

JUDETUL NEAMT

1.

Administratia Finantelor Publice Piatra-Neamt, municipiul Piatra-Neamt, bd. Traian nr. 19 bis, cod postal 610137

1. Piatra-Neamt

2. Alexandru cel Bun

3. Bârgăoani

4. Bodesti

5. Dobreni

6. Dochia

7. Dragomiresti

8. Gârcina

9. Girov

10. Mărgineni

11. Negresti

12. Pângărati

13. Războieni

14. Stefan cel Mare

15. Tupilati

 

 

Preluate de la AFP Roznov, care se desfiintează

1. Borlesti

2. Costisa

3. Cândesti

4. Dumbrava Rosie

5. Piatra Soimului

6. Podoleni

7. Rediu

8. Români

9. Roznov

10. Săvinesti

11. Tazlău

12. Zănesti


2.

Administratia Finantelor Publice Roman, municipiul Roman, Piata Roman Vodă nr. 1, cod postal 611022

1. Roman

2. Bahna

3. Bara

4. Boghicea

5. Botesti

6. Bozieni

7. Cordun

8. Doljesti

9. Dulcesti

10. Făurei

11. Gâdinti

12. Gherăiesti

13. Horia

14. Icusesti

15. Ion Creangă

16. Moldoveni

17. Oniceni

18. Pâncesti

19. Poienari

20. Ruginoasa

21. Săbăoani

22. Sagna

23. Secuieni

24. Stănita

25. Tămăseni

26. Trifesti

27. Valea Ursului

28. Văleni

3.

Administratia Finantelor Publice Târgu-Neamt, orasul Târgu-Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 48, cod postal 615200

1. Târgu-Neamt

2. Agapia

3. Băltătesti

4. Brusturi

5. Crăcăoani

6. Drăgănesti

7. Ghindăoani

8. Grumăzesti

9. Păstrăveni

10. Petricani

11. Pipirig

12. Răucesti

13. Timisesti

14. Tibucani

15. Urecheni

16. Vânători-Neamt

4.

Administratia Finantelor Publice Bicaz, orasul Bicaz, Str. Barajului nr. 7, cod postal 615100

1. Bicaz

2. Bicaz-Chei

3. Bicazu Ardelean

4. Borca

5. Ceahlău

6. Dămuc

7. Farcasa

8. Grinties

9. Hangu

10. Poiana Teiului

11. Tarcău

12. Tasca


JUDETUL OLT

 

 

 

1. Bălteni

2. Brebeni

3. Brâncoveni

4. Cireasov

5. Corbu

6. Coteana

7. Crâmpoia

8. Cungrea

9. Curtisoara

10. Cârlogani

11. Dobroteasa

12. Grădinari

13. Găneasa

14. Icoana

15. Ipotesti

16. Izvoarele

17. Leleasca

18. Milcov

 

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Slatina, Slatina, Str. Arcului nr. 2

19. Movileni

20. Oporelu

21. Perieti

22. Piatra-Olt

23. Plesoiu

24. Potcoava

25. Priseaca

26. Schitu

1.

 

27. Slatina

28. Slătioara

29. Strejesti

30. Sâmburesti

31. Teslui

32. Tufeni

33. Valea Mare

34. Verguleasa

35. Vitomiresti

36. Vulturesti

37. Vâlcele

38. Serbănesti

 

 

1. Ghimpeteni

 

 

2. Măruntei

 

Preluate de la AFP a Orasului Drăgănesti-Olt, care se desfiintează

3. Nicolae Titulescu

4. Văleni

 

 

1. Bărăsti

 

 

2. Colonesti

3. Făgetelu

4. Optasi-Măgura

 

Preluate de la AFP a Orasului Scornicesti

5. Poboru

6. Scornicesti

7. Spineni

8. Sârbii-Măgura

9. Topana

10. Tatulesti

 

 

1. Bucinisu

2. Băbiciu

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Caracal, Caracal, str. Toma Ruscă

3. Caracal

4. Cezieni

 

nr. 5-7

5. Deveselu

6. Dobrosloveni

7. Dobrun

8. Drăghiceni

9. Fălcoiu

10. Fărcasele

11. Gostavătu

12. Grădinile

13. Osica de Jos

14. Osica de Sus

15. Redea

16. Rotunda

17. Scărisoara

18. Stoenesti

19. Studina

20. Traian

21. Vlădila


 

 

Preluate de la AFP a Orasului Drăgănesti-Olt, care se desfiintează

1. Drăgănesti-Olt

2. Dăneasa

3. Mihăesti

4. Radomiresti

5. Seaca

6. Sprâncenata

7. Stoicănesti

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Bals, Bals, str. Nicolae Bălcescu nr. 13

1. Baldovinesti

2. Bals

3. Bobicesti

4. Barza

5. Corbeni

6. Călui

7. Dobretu

8. Găvănesti

9. Iancu Jianu

10. Morunglav

11. Oboga

12. Pârscoveni

13.Română

14. Voineasa

15. Vulpeni

16. Sopârlita

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Corabia, Corabia, str. C. A. Rosetti nr. 64

1. Brastavătu

2. Cilieni

3. Corabia

4. Giuvărăsti

5. Grojdibodu

6. Gura Padinii

7. Gârcov

8. Ianca

9. Izbiceni

10. Obârsia

11. Orlea

12. Rusănesti

13. Tia Mare

14. Tudor Vladimirescu

15. Urzica

16. Visina

17. Visina Nouă

18. Vădastra

19. Vădăstrita

20. Stefan cel Mare


JUDETUL PRAHOVA

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Ploiesti, municipiul Ploiesti, str. Aurel Vlaicu nr. 22, judetul Prahova, cod postal 100023

1. Ploiesti

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Câmpina, municipiul Câmpina, Str. Mioritei nr. 16, judetul Prahova, cod postal 105600

1. Câmpina

2. Bănesti

3. Brebu

4. Cornu

5. Poiana Câmpina

6. Provita de Jos

7. Provita de Sus

8. Sotriile

9. Telega

10. Valea Doftanei

 

 

Preluate de la AFP Breaza, care se desfiintează

1. Adunati

2. Breaza

 

 

Preluate de la AFP Comarnic, care se desfiintează

1. Comarnic

2. Secăria

3. Talea

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Băicoi, orasul Băicoi, Str. Republicii nr. 75 bis, judetul Prahova, cod postal 105200

1. Băicoi

2. Scorteni

 

 

Preluate de la AFP Floresti, care se desfiintează

1. Filipestii de Pădure

2. Floresti

3. Măgureni

 

 

Preluate de la AFP Plopeni, care se desfiintează

1. Plopeni

2. Cocorăstii Mislii

3. Cosminele

4. Dumbrăvesti

5. Vâlcănesti

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Busteni, orasul Busteni, str. Nestor Ureche nr. 3, judetul Prahova, cod postal 105500

1. Busteni

 

Preluate de la AFPAzuga, care se desfiintează

1. Azuga

 

Preluate de la AFP Sinaia, care se desfiintează

1. Sinaia

5.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Mizil, orasul Mizil, Str. Blajului nr. 8, judetul Prahova, cod postal 105800

1. Mizil

2. Baba Ana

3. Boldesti Grădistea

4. Călugăreni

5. Ciorani

6. Fântânele

7. Colceag

8. Fulga

9. Gura Vadului

10. Jugureni

11. Sălciile

12. Tomsani

13. Vadu Săpat

 

 

Preluate de la AFP Urlati, care se desfiintează

1. Urlati

2. Ceptura

 

 

Preluate de la AFPApostolache, care se desfiintează

1. Gornet Cricov

2. lordăcheanu

6.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Slănic, orasul Slănic, Str. 23 August nr. 13, judetul Prahova, cod postal 106200

1. Slănic

2. Alunis

3. Bertea

4. Stefesti

5. Vărbilău


7.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Vălenii de Munte, orasul Vălenii de Munte, str. Popa Sapcă nr. 7, judetul Prahova, cod postal 106400

1. Vălenii de Munte

2. Bătrâni

3. Cerasu

4. Drajna

5. Gornet

6. Gura Vitioarei

7. Izvoarele

8. Măgurele

9. Măneciu

10. Posesti

11. Predeal-Sărari

12. Starchiojd

13. Teisani

 

 

Preluate de la AFPApostolache, care se desfiintează

1. Apostolache

2. Aricestii Zeletin

3. Băltesti

4. Cărbunesti

5. Chiojdeanca

6. Lapos

7. Păcureti

8. Podenii Noi

9. Salcia

10. Sângeru

11. Soimari

12. Surani

13.Tătaru

8.

Administratia Finantelor Publice a Comunei Brazi, municipiul Ploiesti, Str. Democratiei nr. 60-62, judetul Prahova, cod postal 100560

1. Brazi

2. Aricestii Rahtivani

3. Albesti-Paleologu

4. Berceni

5. Blejoi

6. Bucov

7. Cocorăstii Colt

8. Dumbrava

9. Filipestii Târg

10. Mănesti

11. Păulesti

12. Plopu

13. Târgsorul Vechi

14. Valea Călugărească

 

 

Preluate de la AFP Boldesti Scăeni, care se desfiintează

1. Boldesti Scăeni

2. Lipănesti

 

 

Preluate de la AFP Puchenii Mari, care se desfiintează

1. Balta Doamnei

2. Bărcănesti

3. Drăgănesti

4. Gherghita

5. Gorgota

6. Olari

7. Poienarii Burchii

8. Puchenii Mari

9. Râfov

10. Sirna

11. Tinosu

 

JUDETUL SATU MARE

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Satu Mare, municipiul Satu Mare, Piata Romană nr. 3-5

1. Satu Mare

2. Sătmărel

 

 

Preluate de la AFP comunale Satu Mare, care se desfiintează

1. Agris

2. Apa

3. Ardud

 

 

4. Batarci

5. Beltiug

6. Botiz

7. Doba

8. Dorolt

9. Halmeu

10. Homoroade

11.Lazuri

12. Livada

13. Mediesu Aurit

14. Micula

15. Odoreu

16. Porumbesti

17. Păulesti

18. Socond

19. Târna Mare

20. Terebesti

21. Turulung

22. Vetis

23. Viile Satu Mare

 

 

Preluate de la AFP comunale Valea Vinului, care se desfiintează

1. Bârsău

2. Crucisor

3. Culciu

4. Pomi

5. Valea Vinului

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Cărei, Cărei, Str. Republicii nr. 20

1. Cărei

2. Ianculesti

 

 

Preluate de la AFP comunale Cărei, care se desfiintează

1. Berveni

2. Ciumesti

3. Craidofolt

4. Cămin

5. Căpleni

6. Foieni

7. Moftin

8. Petresti

9. Piscolt

10. Sanislău

11.Tiream

12. Urziceni

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Negresti-Oas, Negresti-Oas, Str. Victoriei nr. 109

1. Luna

2. Negresti-Oas

3. Tur

 

 

Preluate de la AFP comunale Negresti-Oas, care se desfiintează

1. Bixad

2. Certeze

3. Călinesti-Oas

4. Cămărzana

5. Gherta Mică

6. Orasu Nou

7. Racsa

8. Turt

9. Târsolt

10. Vama

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Tăsnad, Tăsnad, Str. Lăcrămioarelor nr. 57

1. Tăsnad

2. Blaja

3. Cig

4. Ratiu

5. Sărăuad

6. Valea Morii

 

1. Acâs

2.Andfid

3. Bogdand

4. Cehal

5. Căuas

 

Preluate de la AFP comunale Tăsnad, care se desfiintează

6. Hodod

7. Pir

8. Santău

9. Supur

10. Săcăseni

11. Săuca

 

JUDETUL SĂLAJ

 

 

 

1. Zalău

2. Agrij

3. Buciumi

4. Românasi

5. Treznea

 

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Zalău, Piata luliu Maniu nr. 15

6. Samsud

7. Bocsa

8. Coseiu

9. Hereclean

10. Criseni

11. Dobrin

12. Mirsid

 

 

1. Crasna

1

 

2. Bănisor

 

Preluate de la AFP a Comunei Crasna, care se desfiintează

3. Cizer

4. Horoatu Crasnei

5. Mesesenii de Jos

 

 

1. Almasu

 

 

2. Cuzăplac

3. Dragu

 

Preluate de la AFP a comunei Hida, care se desfiintează

4. Fildu de Jos

5. Hida

6. Sânmihaiu Almasului

7. Zimbor

 

Preluate de la AFP a comunei Sărmăsag, care se desfiintează

1. Sărmăsag

 

 

1. Jibou

2. Bălan

3. Creaca

 

Administratia Finantelor Publice a Orasului Jibou, orasul Jibou, Str. 1 Decembrie

4. Cristolt

 

1918 nr. 4

5. Gârbou

6. Năpradea

7. Somes Odorhei

8. Surduc

2.

 

1. Ileanda

2. Gâlgău

3. Lozna

4. Poiana Blenchii

 

Preluate de la AFP a comunei lleanda, care se desfiintează

5. Rus

6. Simisna

7. Zalha

8. Letca

9. Băbeni

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Simleu Silvaniei, orasul Simleu Silvaniei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 23

1. Simleu Silvaniei

2. Pericei

3. Vârsolt

 

 

Preluate de la AFP a comunei Sărmăsag, care se desfiintează

1. Bobota

2. Măeriste

3. Chiesd

4. Carastelec

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Cehu Silvaniei, orasul Cehu Silvaniei, Piata Trandafirilor nr. 37

1. Cehu Silvaniei

2. Benesat

3. Sălătig

5.

Administratia Finantelor Publice a Comunei Nusfalău, comuna Nusfalău, str. Arany Janos nr. 1

1. Camăr

2. Halmăsd

3. Ip

4. Marca

5. Nusfalău

6. Boghis

7. Plopis

8. Valcău de Jos

9. Sâg

 

JUDETUL SIBIU

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sibiu, Sibiu, cod postal 550324, Calea Dumbrăvii nr. 17

1. Sibiu

2. Cristian

3. Poplaca

4. Răsinari

5. Rosia

6. Selimbăr

7. Slimnic

8. Sura Mare

9. Vurpăr

 

 

Preluate de la Administratia Finantelor Publice a Orasului Cisnădie, care se desfiintează

1. Cisnădie

2. Râu Sadului

3. Sadu

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Medias, Medias, cod postal 551017, str. I. C. Brătianu nr. 3

1. Medias

2. Bazna

3. Blăjel

4. Bratei

5. Dârlos

6. Mosna

7. Târnava

 

 

Preluate de la Administratia Finantelor Publice a Orasului Copsa Mică, care se desfiintează

1. Axente Sever

2. Copsa Mică

3. Micăsasa

4. Valea Viilor

5. Seica Mare

6. Seica Mică

 

 

Preluate de la Administratia Finantelor Publice a Orasului Dumbrăveni, care se desfiintează

1. Alma

2. Atei

3. Biertan

4. Dumbrăveni

5. Hoghilag

6. Laslea

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Avrig, Avrig, cod postal 555200, str. Gheorghe Lazăr nr. 41

1. Avrig

2. Arpasu de Jos

3. Cârta

4.Cârtisoara

5.Porumbacu de Jos


 

Preluate de la Administratia Finantelor Publice a Orasului Tălmaciu, care se desfiintează

1. Boita

2. Racovita

3. Turnu Rosu

4. Tălmaciu

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Săliste, Săliste, cod postal 557225, str. Bucuresti nr. 972

1. Săliste

2. Apoldu de Jos

3. Gura Râului

4. Jina

5. Ludos

6. Miercurea Sibiului

7. Orlat

8. Poiana Sibiului

9. Tilisca

 

 

Preluat de la Administratia Finantelor Publice a Orasului Ocna Sibiului, care se desfiintează

1. Ocna Sibiului

2. Loamnes

3. Păuca

4. Sura Mică

5.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Agnita, Agnita, cod postal 555100, Str. 1 Decembrie nr. 2

1. Agnita

2. Altâna

3. Bârghis

4. Brădeni

5. Bruiu

6. Chirpăr

7. Iacobeni

8. Marpod

9. Merghindeal

10. Mihăileni

11. Nocrich

 

JUDETUL SUCEAVA

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Suceava, Suceava str. Vasile Bumbac nr. 1

1. Suceava

 

 

Preluate de la AFP Comunală Suceava, care se desfiintează

1. Adâncată

2. Berchisesti

3. Bosanci

4. Botosana

5. Bălăceana

6. Cajvana

7. Ciprian Porumbescu

8. Comănesti

9. Drăgoiesti

10. Dărmănesti

11. Dumbrăveni

12. Fântânele

13. Hântesti

14. Ilisesti

15. Ipotesti

16. Liteni

17. Mitocul Dragomirnei

18. Moara

19. Pătrăuti

20. Salcea

21. Siminicea

22. Stroiesti

23. Scheia

24. fodiresti

25. Udesti

26. Veresti

27. Zvoristea

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc, Str. 22 Decembrie nr. 2A

1. Câmpulung Moldovenesc

2. Breaza

3. Frumosu

4. Fundu Moldovei

5. Izvoarele Sucevei

6. Moldova Sulita

7. Moldovita

8. Pojorâta

9. Sadova

10. Vama

11. Vatra Moldovitei


3.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Fălticeni, Fălticeni, Str. Republicii nr. 28

1. Fălticeni

 

 

Preluate de la AFP Comunală Fălticeni, care se desfiintează

1. Baia

2. Bogdănesti

3. Boroaia

4. Bunesti

5. Cornu Luncii

6. Dolhasca

7. Dolhesti

8. Drăguseni

9. Forăsti

10. Fântâna Mare

11. Horodniceni

12. Hârtop

13. Mălini

14. Preutesti

15. Rasca

16. Rădăseni

17. Slatina

18. Vadu Moldovei

19. Vulturesti

4.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Rădăuti, Rădăuti, Str. 1 Mai nr. 3

1. Rădăuti

 

 

Preluate de la AFP Comunală Rădăuti, care se desfiintează

1. Arbore

2. Bilca

3. Brodina

4. Burla

5. Dornesti

6. Frătăutii Noi

7. Frătăutii Vechi

8. Gălănesti

9. Horodnic de Jos

10. Horodnic de Sus

11. Iaslovăt

12. Marginea

13. Milisăuti

14. Poieni-Solca

15. Putna

16. Satu Mare

17. Solea

18. Straja

19. Sucevita

20. Ulma

21. Vicovu de Jos

22. Vicovu de Sus

23. Voitinel

24. Volovăt

5.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Vatra Dornei, Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 47

1. Vatra Dornei

2. Brosteni

3. Ciocănesti

4. Cosna

5. Crucea

6. Cârlibaba

7. Dorna Arini

8. Dorna Candrenilor

9. Iacobeni

10. Panaci

11. Poiana Stampei

12. Saru Dornei


6.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Gura Humorului, Gura Humorului, str. Mănăstirea Humorului nr. 6

1. Gura Humorului

2. Cacica

3. Capu Câmpului

4. Frasin

5. Mănăstirea Humorului

6. Ostra

7. Păltinoasa

8. Pârtestii de Jos

9. Stulpicani

10. Valea Moldovei

7.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Siret, Siret, Str. Sucevei nr. 1

1. Siret

2. Bălcăuti

3. Calafindesti

4. Grămesti

5. Grănicesti

6. Musenita

7. Serbăuti

8. Zamostea

 

JUDETUL TELEORMAN

1.

Administratia Finantelor Publice Alexandria, Alexandria, Str. Dunării nr. 188, judetul Teleorman

1. Alexandria

 

 

Preluate de la AFP Nanov, care se desfiintează

1. Bogdana

2. Brânceni

3. Bujoreni

4. Buzescu

5. Băbăita

6. Călinesti

7. Drăgănesti-Vlasca

8. Frăsinet

9. Furculesti

10. Mavrodin

11. Mârzanesti

12. Măgura

13. Nanov

14. Nenciulesti

15. Orbească

16. Plosca

17. Poroschia

18. Răsmiresti

19. Vitănesti

20. Storobăneasa

21. Tigănesti

2.

Administratia Finantelor Publice Turnu Măgurele, Turnu Măgurele, Calea Dunării nr. 1, judetul Teleorman

1. Turnu Măgurele

2. Beciu

3. Ciuperceni

4. Crângu

5. Dracea

6. Izlaz

7. Lita

8. Lunca

9. Plopii Slavitesti

10. Putineiu

11. Saelele

12. Salcia

13. Seaca

14. Segarcea-Vale

15. Slobozia Mândra

16. Traian

17. Uda Clocociov


3.

Administratia Finantelor Publice Rosiori de Vede, Rosiori de Vede, str. Sf. Teodor nr. 1, judetul Teleorman

1. Rosiori de Vede

2. Balaci

3. Beuca

4. Călmătuiu de Sus

5. Călmătuiu de Jos

6. Ciolănesti

7. Crângeni

8. Didesti

9. Dobrotesti

10. Drăcsenei

11. Drăgănesti de Vede

12. Măldăeni

13. Necsesti

14. Peretu

15. Rădoiesti

16. Săceni

17. Scrioastea

18. Sfintesti

19. Silistea Nouă

20. Stejaru

21. Troianul

22. Vedea

23. Vârtoape

24. Zâmbreasca

4.

Administratia Finantelor Publice Zimnicea, Zimnicea, Sos. Giurgiului nr. 1, judetul Teleorman

1. Zimnicea

2. Bragadiru

3. Bujoru

4. Cervenia

5. Contesti

6. Fântânele

7. Frumoasa

8. Izvoarele

9. Lisa

10. Năsturelu

11. Piatra

12. Pietrosani

13. Smârdioasa

14. Suhaia

15. Viisoara

5.

Administratia Finantelor Publice Videle, Videle, Str. Giurgiului nr. 13, judetul Teleorman

1. Videle

2. Blejesti

3. Botoroaga

4. Cosmesti

5. Crevenicu

6. Găleteni

7. Gratia

8. Mereni

9. Mosteni

10. Olteni

11. Poeni

12. Purani

13. Sârbeni

14. Scurtu Mare

15. Silistea

16. Talpa

17. Tătărăstii de Sus

18. Tătărăstii de jos

19. Trivale Mosteni


Nr. crt.

Unitatea fiscală care functionează în subordinea directiei generale (denumire si adresă)

Unitatea administrativ-teritorială (localitatea) arondată

 

JUDETUL TIMIS

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Timisoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 9B

1. Timisoara

2. Becicherecu Mic

3. Biled

4. Bogda

5. Dudestii Noi

6. Dumbrăvita

7. Fibis

8. Foeni

9. Ghiroda

10. Giarmata

11. Giroc

12. Giulvăz

13. Masloc

14. Mosnita-Nouă

15. Ortisoara

16. Parta

17. Peciu Nou

18. Pischia

19. Remetea Mare

20. Satchinez

21. Săcălaz

22. Sânandrei

23. Sânmihaiu Român

24. Sag

25. Sandra

26. Recas

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Lugoj, str. Astalas nr. 1-3

1. Lugoj

2. Balint

3. Bara

4. Belint

5. Bethausen

6. Bârna

7. Boldur

8. Cos te iu

9. Criciova

10. Darova

11. Găvojdia

12. Ghizela

13. Nădrag

14. Ohaba Lungă

15. Secas

16. Stiuca

17. Victor Vlad Delamarina

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Buzias, Str. Principală nr. 17A

1. Buzias

2. Brestovăt

3. Cheveresu Mare

4. Nitchidorf

5. Racovita

6. Sacosu-Turcesc

7. Topolovătu Mare

8. Tormac

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Deta, Str. Înfrătirii nr. 11

1. Deta

2. Banloc

3. Birda

4. Denta

5. Ghilad

6. Giera

7. Jamu Mare

8. Jebel

9. Liebling

10. Moravita

11. Pădureni

12. Voiteg

13. Ciacova

14. Gătaia


5.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Făget, Calea Lugojului nr. 25

1. Făget

2. Curtea

3. Dumbrava

4. Fârdea

5. Margina

6. Mănăstiur

7. Pietroasa

8. Tomesti

9. Traian Vuia

6.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Jimbolia, Str. Republicii nr. 31

1. Jimbolia

2. Cărpinis

3. Cenei

4. Checea

5. Comlosu Mare

6. Iecea Mare

7. Lenauheim

8. Uivar

7.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Sânnicolau Mare, str. Dr. profesor Ionel Stamate nr. 1

1. Sânnicolau Mare

2. Beba Veche

3. Cenad

4. Dudestii Vechi

5. Gottlob

6. Lovrin

7. Periam

8. Saravale

9. Sânpetru Mare

10. Teremia Mare

11. Tomnatic

12. Varias

 

JUDETUL TULCEA

1.

Administratia Finantelor Publice Tulcea, municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 163 bis, judetul Tulcea

1. Bestepe

2. Ceatalchioi

3. Chilia Veche

4. Frecătei

5. Hamcearca

6. Horia

7. Izvoarele

8. Mahmudia

9. Maliuc

10. Mihail Kogălniceanu

11. Murighiol

12. Nalbant

13. Nufăru

14. Pardina

15. Sfântu Gheorghe

16. Somova

17. Tulcea

18. Valea Nucarilor

19. Valea Teilor

 

 

Preluate de la AFP Isaccea, care se desfiintează

1. Isaccea

2. Luncavita

3. Niculitel


2.

Administratia Finantelor Publice Macin a Orasului Macin, Str. Florilor nr. 1, judetul Tulcea

1. Carcaliu

2. Cerna

3. Greci

4. Grindu

5. I.C. Brătianu

6. Jijila

7. Peceneaga

8. Smârdan

9. Turcoaia

10. Macin

 

Preluate de la AFP Isaccea, care se desfiintează

1. Văcăreni

 

 

Preluate de la AFP Topolog, care se desfiintează

1. Dorobantu

2. Dăeni

3. Ostrov

3.

Administratia Finantelor Publice Babadag a Orasului Babadag, str. Pavel Gheorghe nr. 10, judetul Tulcea

1. Babadag

2. Mihai Bravu

3. Sarichioi

4. Slava Cercheză

 

Preluată de la AFP Topolog, care se desfiintează

1. Ciucurova

4.

Administratia Finantelor Publice Baia, comuna Baia, Str. Republicii nr. 57, judetul Tulcea

1. Baia

2. Beidaud

3. Ceamurlia de Jos

4. Juri lovea

5. Stejaru

 

 

Preluate de la AFP Topolog, care se desfiintează

1. Casimcea

2. Topolog

5.

Administratia Finantelor Publice Sulina, orasul Sulina, Str. A II-a nr. 39, judetul Tulcea

1. Sulina

2. CA. Rosetti

3. Crisan

 

JUDETUL VASLUI

1.

Administratia Finantelor Publice Bârlad, judetul Vaslui, municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr. 23

1. Alexandru Vlahută

2. Banca

3. Băcani

4. Bogdănesti

5. Bogdănita

6. Ciocani

7. Coroiesti

8. Dodesti

9. Fruntiseni

10. Gherghesti

11. Grivita

12. Iana

13. Ibănesti

14. Ivesti

15. Perieni

16. Pochidia

17. Pogana

18. Pogonesti

19. Puiesti

20. Tutova

21. Viisoara

22. Vinderei

23. Voinesti

24. Zorleni

25. Bârlad


 

Preluate de la AFP Murgeni, care se desfiintează

1. Blăgesti

2. Epureni

3. Fălciu

4. Găgesti

5. Murgeni

6. Mălusteni

7. Suletea

2.

Administratia Finantelor Publice Vaslui, judetul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 56

1. Albesti

2. Bălteni

3. Bogdana

4. Codăesti

5. Costesti

6. Cozmesti

7. Dănesti

8. Deleni

9. Delesti

10. Dragomiresti

11. Feresti

12. Gârceni

13. Ivănesti

14. Laza

15. Lipovăt

16. Miclesti

17. Muntenii De Jos

18. Muntenii De Sus

19. Poienesti

20. Pungesti

21. Puscasi

22. Rosiesti

23. Solesti

24. Stefan cel Mare

25. Tanacu

26. Tăcuta

27. Văleni

28. Vutcani

29. Zăpodeni

30. Vaslui

3.

Administratia Finantelor Publice Husi, judetul Vaslui, municipiul Husi, str. General Teleman nr. 18

1. Arsura

2. Berezeni

3. Botesti

4. Bunesti - Averesti

5. Cretesti

6. Dimitrie Cantemir

7. Drânceni

8. Duda-Epureni

9. Hoceni

10. Lunca Banului

11. Oltenesti

12. Pădureni

13. Stănilesti

14. Tătărăni

15. Vetrisoaia

16. Husi

4.

Administratia Finantelor Publice Negresti, judetul Vaslui, orasul Negresti, str. Decebal nr. 7

1. Băcesti

2. Dumesti

3. Osesti

4. Rafaila

5. Rebricea

6. Todiresti

7. Vulturesti

8. Negresti


JUDETUL VÂLCEA

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Râmnicu Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 17

1. Râmnicu Vâlcea

2. Bujoreni

3. Budesti

4. Dăesti

5. Dănicei

6. Golesti

7. Nicolae Bălcescu

8. Milcoiu

9. Muereasca

10. Runcu

11. Vlădesti

 

 

Preluate de la AFPO Băile Olănesti, care se desfiintează

1. Băile Olănesti

2. Păusesti-Măglasi

 

Preluată de la AFPO Ocnele Mari, care se desfiintează

1. Ocnele Mari

 

 

Preluate de la AFPO Băile Govora, care se desfiintează

1. Băile Govora

2. Stoenesti

3. Bunesti

4. Mihăesti

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Drăgăsani, municipiul Drăgăsani, str. Regele Carol Bl. A, parter

1. Drăgăsani

2. Amărăsti

3. Creteni

4. Glăvile

5. Gusoieni

6. Lungesti

7. Mădulari

8. Mitrofani

9. Orlesti

10. Pesceana

11. Prundeni

12. Scundu

13. Sutesti

14. Stefănesti

15. Susani

16. Voi cesti

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Băbeni, orasul Băbeni, str. Dragos Vrânceanu f.n.

1. Băbeni

2. Drăgoesti

3. Frâncesti

4. Galicea

5. Ionesti

6. Olanu

7. Popesti

8. StoiIesti

9. Sirineasa

 

 

Preluate de la AFPC Lădesti, care se desfiintează

1. Lăpusata

2. Lădesti

3. Roesti

4.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Bălcesti, orasul Bălcesti, str. Bălcesti bl. 6, parter

1. Bălcesti

2. Diculesti

3. Făuresti

4. Ghioroiu

5. Lalosu

6. Lăcusteni

7. Rosiile

8. Tetoiu

9. Valea Mare


 

Preluate de la AFPC Lădesti, care se desfiintează

1. Măciuca

2. Stănesti

3. Fârtătesti

5.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Berbesti, orasul Berbesti, Str. Principală, bl. B1, parter

1. Berbesti

2.Alunu

3. Grădistea

4. Livezi

5. Mateesti

6. Sinesti

7. Zătreni

6.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Călimănesti, orasul Călimănesti, Calea lui Traian nr. 445

1. Călimănesti

2. Berislăvesti

3. Boisoara

4. Câineni

5. Perisani

6. Racovita

7. Sălătrucel

8. Titesti

 

 

Preluate de la AFPO Brezoi, care se desfiintează

1. Brezoi

2. Malaia

3. Voineasa

7.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Horezu, orasul Horezu, str. George Cosbuc nr. 4

1. Horezu

2. Bărbătesti

3. Costesti

4. Măldăresti

5. Otesani

6. Pietrari

7. Slătioara

8. Stroesti

9. Tomsani

10. Vaideeni

 

 

Preluate de la AFPC Lădesti, care se desfiintează

1. Cernisoara

2. Copăceni

 

Preluată de la AFPO Băile Govora, care se desfiintează

1. Păusesti-Otăsău

 

JUDETUL VRANCEA

1.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Focsani, Bd. Independentei nr. 24, municipiul Focsani

1. Focsani

 

 

Preluate de la AFP Odobesti, care se desfiintează

1. Andreiasu

2. Brosteni

3. Jaristea

4. Mera

5. Reghiu

6. Vârtescoiu

7. Odobesti

 

Preluată de la AFP Mărăsesti, care se desfiintează

1. Garoafa

 

 

Preluate de la AFP Comunală Focsani 1, care se desfiintează

1. Bălesti

2. Ciorăsti

3. Cârligele

4. Cotesti

5. Gugesti

6. Gura Calitei

7. Măicănesti

8. Milcovul

9. Nănesti

10. Poiana Cristei

11. Sihlea

12. Slobozia Bradului

13. Slobozia Ciorăsti

14. Tătăranu

15. Tâmboiesti

16. Urechesti

17. Vulturu

18. Câmpineanca

19. Golesti

20. Popesti

21. Gologanu

22. Obrejita

23. Răstoaca


 

Preluate de la AFP Comunală Focsani 2, care se desfiintează

1. Bârsesti

2. Bolotesti

3. Bord esti

4. Chiojdeni

5. Dumbrăveni

6. Dumitresti

7. Jitia

8. Năruja

9. Nereju

10. Nistoresti

11. Paltin

12. Suraia

13. Tulnici

14. Valea Sării

15. Vidra

16. Vintileasca

17. Vânători

18. Vrâncioaia

19. Negrilesti

20. Păulesti

21. Biliesti

22. Spulber

2.

Administratia Finantelor Publice a Municipiului Adjud, municipiul Adjud, str. Siret nr. 22

1. Adjud

2. Boghesti

3. Corbita

4. Homdcea

5. Păunesti

6. Pufesti

7. Ruginesti

8. Tănăsoaia

9. Ploscuteni

 

Preluată de la AFP Mărăsesti, care se desfiintează

1. Mărăsesti

3.

Administratia Finantelor Publice a Orasului Panciu, orasul Panciu, Str. Independentei nr. 4

1. Panciu

2. Câmpuri

3. Fitionesti

4. Movilita

5. Răcoasa

6. Soveja

7. Străoane

8. Tifesti

9. Vizantea Livezi

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

 

Administratia Finantelor Publice Sector 1 Bucuresti, str. Roma nr. 7, sectorul 1

Sector 1

 

Administratia Finantelor Publice Sector 2 Bucuresti, str. CA. Rosetti nr. 39, sectorul 2

Sector 2

 

Administratia Finantelor Publice Sector 3 Bucuresti, Calea Mosilor nr. 156, sectorul 2

Sector 3

 

Administratia Finantelor Publice Sector 4 Bucuresti, str. Cutitul de Argint nr. 4, sectorul 4

Sector 4

 

Administratia Finantelor Publice Sector 5 Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 226, bl. V54, sectorul 5

Sector 5

 

Administratia Finantelor Publice Sector 6 Bucuresti, Str. Popa Tatu nr. 7, sectorul 1

Sector 6

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.