MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 460/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 460         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 30 iunie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

60. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

 

61. - Ordonantă de urgentă pentru reglementarea unor măsuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

 

62. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente

 

63. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

618. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

634. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 25 Stoenita, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Expert Petroleum Filiala Medias - S.R.L. si Celtique Energie Petroleum Ltd. UK.

 

644. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apei geotermale din perimetrul Nord-Est Satu Mare

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

571. - Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii

 

În scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitătilor actuale de dezvoltare economică a României si de stimulare a mediului de afaceri, prin înfiintarea si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii si prin îmbunătătirea accesului acestora la finantare,

având în vedere efectele negative ale crizei economice în ceea ce priveste reducerea numărului de operatori activi pe piată, înăsprirea conditiilor de creditare si accesul limitat al întreprinderilor mici si mijlocii la creditare si garantare si, în general, gradul scăzut de capitalizare a întreprinderilor mici si mijlocii,

pentru mentinerea activitătii si a locurilor de muncă în rândul întreprinderilor mici si mijlocii si cresterea competitivitătii lor, în scopul reducerii numărului falimentelor în rândul întreprinderilor mici si mijlocii, cauzate de dificultătile lor de a gestiona fluxurile de numerar pe timp de criză economică, prin suplinirea nevoilor acestora de lichiditate pe termen scurt în vederea desfăsurării activitătii, în vederea reducerii arieratelor sectorului întreprinderilor mici si mijlocii de către stat,


considerând că situatia economică este una exceptională, se impune luarea unor măsuri urgente, care să vizeze accesul întreprinderilor mici si mijlocii la garantare si creditare, în cadrul unui program de sprijinire a întreprinderilor mici si mijlocii prin acordarea unei linii de credit cu dobândă subventionată si, după caz, garantată partial de stat.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, denumit în continuare programul, program guvernamental având ca obiectiv acordarea de facilităti de subventionare partială a dobânzilor si, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici si mijlocii, denumite în continuare I.M.M., de către institutiile de credit.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual pe perioada 2011-2013 de încurajare si de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, care constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/l.M.M./an, cu dobândă partial subventionată si, după caz, garantarea creditului de către stat, vizând sprijinirea accesului I.M.M.-urilor la obtinerea de finantări, pentru a suplini nevoile de lichiditate pe termen de un an în vederea desfăsurării activitătii, cu posibilitatea prelungirii în conditiile prezentei ordonante de urgentă, fără a depăsi durata programului.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) beneficiarul programului - operatorul economic care se încadrează în categoria I.M.M. în conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgentă;

b) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, institutia de credit finantatoare si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice - F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de institutia de credit finantatoare si beneficiarul îsi asumă obligatia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garantiei de către institutia de credit finantatoare;

c) garant - statul, prin Ministerul Finantelor Publice - F.N.G.C.I.M.M.;

d) procent garantat - partea din credit care este acoperită de garantia de stat, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80% din valoarea creditului;

e) valoarea garantiei - valoarea mentionată în contractul de garantare, al cărei nivel poate fi de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea creditului. Dobânzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garantiei;

f) riscul de credit - neplata partială sau integrală a creditului si/ori a dobânzilor aferente contractului de credit de către beneficiarul programului;

g) valoarea de executare a garantiei - suma rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită institutiei de credit finantatoare de către Ministerul Finantelor Publice în cazul producerii riscului de credit;

h) primă de garantare - suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabileste anual prin ordin al ministrului finantelor publice;

i) comision de risc - suma datorată de beneficiarul programului destinată acoperirii riscului de garantare si finantării anuale a capitalului necesar programului;

j) comision de administrare - suma datorată de beneficiarul programului care acoperă costurile de evaluare, acordare si administrare a garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;

k) dobândă partial subventionată - alocatia financiară nerambursabilă acordată I.M.M. de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, denumită în continuare A.I.P.P.I.M.M., pentru plata partială a dobânzii aferente creditului contractat, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - (1) I.M.M.-urile sunt eligibile în cadrul programului dacă, la data aprobării creditului, îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în dificultate în sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (2004/C 244/02), publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244/2 din 1 octombrie 2004;

b) în cazul în care a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva lor, aceasta a fost deja executată, creanta fiind integral recuperată;

c) nu se află în litigiu, în calitate de pârâti, cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si institutia de credit parteneră;

d) suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), luând în calcul inclusiv ajutorul acordat în baza programului, nu depăseste echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro în cazul I.M.M.-urilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul transportului rutier;

e) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare (C.R.B.);

f) nu figurează cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăti (C.I.P.);

g) împotriva lor nu s-a deschis procedura insolventei, în temeiul prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare;

h) prezintă institutiei de credit finantatoare garantii colaterale pentru cel putin 40% din valoarea creditului;

i) au minimum 2 ani de activitate consecutivi;

j) respectă prevederile alin. (2).

(2) Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru:

a) cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea;

b) cheltuieli privind executarea de lucrări si/sau prestarea de servicii;

c) cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor;

d) alte tipuri de cheltuieli necesare desfăsurării activitătii curente;

e) cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate;

f) plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

g) alte costuri de operare.

(3) Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare si asigurări, tranzactii imobiliare, activităti de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, activităti de închiriere si leasing, activităti de investigare si protectie si activitătile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006.

Art. 4. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, prezenta ordonantă de urgentă instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finantelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garantii în numele si în contul statului, în favoarea institutiilor de credit care urmează să acorde credite I.M.M.-urilor definite la art. 2 din Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, eligibile în cadrul programului.

(2) în exercitarea atributiilor delegate potrivit prezentei ordonante de urgentă, F.N.G.C.I.M.M. este autorizat să mandateze filialele sale în scopul derulării programului.

(3) Sursa de plată a garantiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. În numele si în contul statului pentru creditele obtinute de I.M.M.-urile eligibile în cadrul programului este Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii.

(4) Plafonul anual al garantiilor ce pot fi acordate în conditiile programului pe perioada de implementare 2011-2013 se stabileste de către Ministerul Finantelor Publice si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - (1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin A.I.PP.I.M.M., subventionează partial dobânda plătită de I.M.M.-uri la contractele de credit în lei încheiate de acestea cu institutiile de credit, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Prin legea bugetului de stat, se vor aloca în fiecare an, prin bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile necesare pentru subventionarea partială a dobânzii aferente creditului contractat de I.M.M.-uri cu institutia de credit în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

(3) Bugetul total maxim al subventiei acordate în cadrul programului pentru perioada de implementare 2011-2013 este de 165.000 mii lei. Cuantumul anual al subventiei se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale cu această destinatie.

Art. 6. - (1) Mecanismul de garantare inclus în program se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garantii (2008/C 155/02), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.

(2) Măsurile de subventionare a dobânzii prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă fac parte dintr-o schemă transparentă de minimis, care se va derula cu respectarea criteriilor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, si de legislatia natională în domeniu.

 

CAPITOLUL III

Finantarea si garantarea

 

Art. 7. - (1) Creditul prevăzut la art. 1 alin. (2) se acordă cu următoarele facilităti:

a) dobânda partial subventionată - subventia acordată I.M.M.-urilor de la bugetul de stat de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prinA.I.PPI.M.M.,în cuantum de maximum 70% din dobânda calculată pentru creditele în lei, dar nu mai mult de 6,5% pe an din soldul sumei utilizate din linia de credit acordată în conditiile prezentei ordonante de urgentă; b) garantii în numele si în contul statului acordate de F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al Ministerului Finantelor Publice, pentru creditele contractate de beneficiarii eligibili care respectă conditiile programului si se încadrează în normele si procedurile interne ale institutiilor de credit. Garantia în numele si în contul statului se acordă numai în situatia în care beneficiarul programului nu dispune de garantii suficiente pentru accesarea liniei de credit.

(2) Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subventionată si, după caz, cu garantie de stat este de maximum un an de la data acordării liniei de credit.

(3) Linia de credit se poate prelungi pe perioada de valabilitate a programului, în conditiile prevăzute la alin. (2).

(4) I.M.M.-urile vor plăti lunar partea din dobândă care le revine în baza contractului de credit, urmând ca, în baza conventiei de colaborare dintre A.I.PP.I.M.M. si institutia de credit parteneră, A.I.PP.I.M.M. să vireze lunar institutiei de credit partenere subventia de dobândă aferentă creditului contractat de către I.M.M. În conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) Subventionarea partială a dobânzii se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinatie, iar garantiile în limita plafonului aprobat si în functie de criteriile specifice prevăzute în normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit si în normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.

Art. 8. - (1) Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garantiilor în cadrul programului, precum si pentru finantarea anuală a capitalului se constituie Fondul de risc pentru Programul Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, denumit în continuare fondul de risc.

(2) Sursele fondului de risc sunt:

a) comisionul de risc încasat de la beneficiarii programului;

b) sumele recuperate de Agentia Natională de Administrare Fiscală în contul valorii de executare a garantiilor plătite de către Ministerul Finantelor Publice;

c) obligatiile fiscale accesorii calculate de către Agentia Natională de Administrare Fiscală si aplicate creantelor rezultate din plata garantiilor în cadrul programului;

d) dobânzile bonificate la disponibilul fondului de risc în cadrul programului;

e) în cazul în care disponibilul fondului de risc al programului nu acoperă valoarea de executare a garantiilor, acesta se alimentează de la bugetul de stat prin alocatiile bugetare anuale pe perioada 2011-2014.

(3) Sumele aflate în fondul de risc constituit în cadrul programului sunt destinate achitării de către Ministerul Finantelor Publice a obligatiilor de plată a valorii de executare a garantiilor către institutiile de credit.

(4) Fondul de risc se gestionează de către Ministerul Finantelor Publice, în conditiile legii, prin contul curent general al Trezoreriei Statului, avându-se în vedere siguranta, lichiditatea si rentabilitatea fondurilor. Modul de gestionare a fondului de risc, precum si înregistrarea în contabilitatea Trezoreriei Statului se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5) Disponibilitătile fondului de risc existente în contul curent general al Trezoreriei Statului sunt purtătoare de dobândă. Nivelul ratei dobânzii se stabileste la nivelul dobânzii la vedere practicate de Trezoreria Statului.

(6) Disponibilitătile aflate în fondul de risc la sfârsitul anului se regularizează cu bugetul de stat, în limita sumelor alocate din acest buget. Disponibilitătile rămase în fondul de risc la sfârsitul anului după regularizarea cu bugetul de stat se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie, pe perioada derulării programului.^

Art. 9. - (1) între Ministerul Finantelor Publice si F.N.G.C.I.M.M. se încheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile părtilor în derularea finantării prin credite bancare cu dobândă partial subventionată si, după caz, cu garantie de stat.

(2) Beneficiarul programului se obligă să constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o garantie reală mobiliară - gaj fără deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, valabilă până la stingerea creantelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita liniei de credit contractate.

Art. 10. - (1) Cel putin unul dintre administratorii, actionarii sau asociatii beneficiarului programului, precum si întreprinzătorul persoană fizică ce desfăsoară activităti economice în mod independent, autorizată potrivit legii, după caz, în calitate de fideiusor, vor garanta prin cel putin un angajament personal creantele rezultate din plata garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M. În numele si în contul statului, cu renuntarea la beneficiul de discutiune si diviziune.

(2) Contractele de fideiusiune sunt titluri executorii si au valoare de înscrisuri autentice.

 

CAPITOLUL IV

Executarea garantiilor, recuperarea facilitătilor, monitorizarea si raportarea ajutorului de minimis

 

Art. 11. - (1) Institutia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garantiei, în conditiile programului.

(2) Sumele rezultate din executarea garantiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M., prin program în numele si în contul statului se plătesc finantatorului de către Ministerul Finantelor Publice din fondul de risc prevăzut la art. 8, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., si se recuperează de la beneficiarul programului în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 12. - (1) Furnizorul de ajutor de stat, respectiv A.I.P.P.I.M.M., raportează si monitorizeză ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006. În cazul în care, ulterior acordării subventiei de dobândă, se constată că au fost încălcate conditiile prevăzute de legislatia în domeniul ajutorului de minimis, A.I.PP.I.M.M. calculează sumele datorate si emite decizia de recuperare a acestora conform procedurilor de recuperare în materia ajutorului de stat si în conformitate cu legislatia privind ajutorul de stat.

(2) Decizia de recuperare întocmită de A.I.PP.I.M.M., prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda natională, constituie titlu de creantă si cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în termen de 15 zile de la data întocmirii, decizia de recuperare se comunică debitorului, care are obligatia de a efectua plata sumelor datorate în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de recuperare, în contul indicat în cuprinsul acesteia.

(4) Decizia de recuperare constituie titlu executoriu la expirarea termenului de plată.

(5) Titlul executoriu prevăzut la alin. (4), împreună cu dovada comunicării acestuia, se transmite de îndată organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării debitului.

(6) Deciziile de recuperare se pot contesta la organul emitent, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(7) După efectuarea plătii prevăzute la art. 11 alin. (2), Ministerul Finantelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plătii si la data acesteia, F.N.G.C.I.M.M. Întocmeste un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanta rezultată prin plată.

(8) în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (7), F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul debitorului beneficiar al finantării garantate.

(9) înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finantării garantate, însotit de contractul de garantare si de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, se înaintează organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(10) Contractele de garantare constituie titluri executorii.

(11) Pentru sumele prevăzute la art. 11 alin. (2) se datorează dobânzi si penalităti de întârziere conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, începând cu ziua următoare datei plătii sumei rezultate din executarea garantiei si până la data stingerii inclusiv.

(12) Garantiile prevăzute la art. 9 si 10 se execută de către Agentia Natională de Administrare Fiscală conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 13. - Recuperarea sumelor prevăzute la art. 12 alin. (1) se face de către Agentia Natională de Administrare Fiscală conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. - (1) Sumele încasate ca urmare a punerii în executare a deciziei prevăzute la art. 12 alin. (1) se fac venit la bugetul de stat.

(2) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare si, respectiv, a contractului/contractelor de fideiusiune de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, precum si cele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de gaj fără deposedare prevăzut la art. 9 se fac venit la fondul de risc.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 15. - (1) A.I.PP.I.M.M., în calitate de autoritate de implementare, are obligatia de a asigura aplicarea prezentei ordonante de urgentă, precum si de a prezenta Guvernului un raport anual cu privire la desfăsurarea si efectele programului, până cel mai târziu la data de 31 martie pentru anul anterior.

(2) în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerul Finantelor Publice vor elabora si vor supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Borbely Károly,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 60.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru reglementarea unor măsuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local

 

Având în vedere necesitatea respectării prevederilor Deciziei Comisiei 2005/842/CE din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea art. 86 alin. (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredintată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 312 din 29 noiembrie 2005, si ale Orientărilor comunitare privind finantarea aeroporturilor si ajutorul la înfiintare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 312 din 9 decembrie 2005,

tinând cont de măsurile prioritare elaborate cu Comisia Europeană, DG Regio, privind cresterea gradului de absorbtie si implementare a POS-T, precum si calendarul asumat de Autoritatea de management POS-T privind deschiderea finantărilor pentru infrastructura de transport aerian,

luând în considerare că trebuie asigurat cadrul legislativ national necesar conformării fată de cerintele Uniunii Europene până la sfârsitul lunii iunie 2011,

întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la nerespectarea obligatiilor asumate fată de Comisia Europeană, DG Regio, ceea ce ar avea ca rezultat blocarea finantării regiilor aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, si pe cale de consecintă închiderea respectivelor regii, având în vedere faptul că acestea se vor afla în imposibilitatea de a asigura conditiile caracteristice desfăsurării activitătii aeroportuare în conditii de sigurantă si securitate,

având în vedere că acestea constituie o situatie extraordinară, de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Cheltuielile de investitii ale regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aferente suprafetelor de miscare aeronave - piste, căi rulare, platforme -, precum si echipamentelor conexe acestora, aflate în administrarea regiilor, se pot finanta si din fonduri europene si în completare de la bugetul de stat.

Art. 2. - Finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, de la bugetul local, din fonduri europene si în completare de la bugetul de stat pentru cofinantarea proiectelor se face cu respectarea legislatiei în domeniul ajutorului de stat.

Art. 3. - Regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, li se poate încredinta, prin hotărâre a consiliului judetean, prestarea unui serviciu de interes economic general si, de asemenea, li se poate impune o obligatie de serviciu public în conditiile îndeplinirii cerintelor specifice din Decizia Comisiei 2005/842/CE din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredintată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 312 din 29 noiembrie 2005, si din Orientările comunitare privind finantarea aeroporturilor si ajutorul la înfiintare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 312 din 9 decembrie 2005.

Art. 4. - Responsabilitatea asigurării că un serviciu de interes economic general ce urmează să fie încredintat unei regii autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, este compatibil cu legislatia europeană specifică revine consiliului judetean sub autoritatea căruia functionează respectiva regie.

Art. 5. - Hotărârea consiliului judetean prin care se încredintează prestarea serviciului de interes economic general trebuie să contină obligatoriu următoarele elemente:

a) datele de identificare ale regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, inclusiv teritoriul în cauză;

b) natura si durata obligatiilor de serviciu public impuse;

c) natura drepturilor exclusive sau speciale acordate;

d) parametrii de calcul, control si revizuire a compensatiei pentru ducerea la îndeplinire a obligatiei de serviciu public;

e) modalitătile de rambursare a eventualei supracompensatii si mijloacele de evitare a supracompensatiei.

Art. 6. - Calculul compensatiei pentru ducerea la îndeplinire de către regie a obligatiei de serviciu public se face în conformitate cu prevederile anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 7. - Regiile autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, cărora li s-a încredintat prestarea unui serviciu de interes economic general si care beneficiază de compensatie pentru ducerea la îndeplinire a unor obligatii de serviciu public tin evidenta contabilă separată pentru activitătile din domeniul serviciului de interes economic general, în cazul în care respectivele regii desfăsoară si activităti economice care nu au legătură cu serviciul încredintat.

Art. 8. - Nu pot face parte din activitătile aferente serviciului de interes economic general activitătile comerciale care nu sunt legate în mod direct de activitătile de bază ale aeroportului si care includ construirea, finantarea, utilizarea si închirierea terenului si a clădirilor sau portiunilor din acestea, nu numai pentru birouri si depozitare, dar si pentru hoteluri si operatori economici situati în incinta aeroportului, precum si pentru magazine, restaurante sau parcări.

Art. 9. - Pe perioada în care o regie autonomă aeroportuară cu specific deosebit, de interes local, beneficiază de compensatie pentru ducerea la îndeplinire a unor obligatii de serviciu public, tarifele aeroportuare practicate de aceasta se aprobă de către consiliul judetean sub autoritatea căruia functionează regia si se aplică în mod transparent si nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor infrastructurii aeroportuare.

Art. 10. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se pot aplica si în cazul schimbării formei de organizare a administratorului aeroportului.


Art. 11. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, consiliile judetene care au sub autoritate regii autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, si care au încredintat acestora prestarea unei obligatii de serviciu public verifică si asigură respectarea legislatiei Uniunii Europene din domeniul ajutorului de stat, în cazul finantării de la bugetul local a acestora.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Gheorghe Dobre,

secretar general

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 61.

 

ANEXA

Compensarea obligatiei de serviciu public

 

Art. 1. - (1) Cuantumul alocărilor sub forma compensatiei pentru ducerea la îndeplinire a obligatiei de serviciu public nu va depăsi suma necesară acoperirii totale a costurilor aferente prestării serviciului.

(2) Cuantumul compensatiei include toate avantajele acordate de stat, de unitătile administrativ-teritoriale sau de alte organisme care administrează resurse ale statului ori ale colectivitătilor locale, indiferent de forma acestora, precum si, după caz, cuantumul finantării prin programele de finantare externă nerambursabilă.

(3) Costurile luate în calcul la stabilirea cuantumului compensatiei vor include în general toate cheltuielile efectuate pentru prestarea activitătilor aferente serviciului de interes economic general încredintat. Acestea se calculează pe baza principiilor de evidentiere si urmărire a cheltuielilor, general acceptate, după cum urmează:

a) în cazul în care activitătile prestatorului se limitează doar la cele aferente serviciului de interes economic general, se pot lua în calcul toate costurile acestuia;

b) în cazul în care prestatorul desfăsoară si alte activităti, care nu sunt legate de serviciul de interes economic general, se iau în calcul numai costurile legate de serviciul de interes economic general;

c) costurile alocate serviciului de interes economic general pot acoperi toate costurile variabile ocazionate de asigurarea respectivului serviciu si o contributie proportională la costurile fixe comune atât serviciului de interes economic general, cât si altor activităti, în conformitate cu Decizia Comisiei 2005/842/CE din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensatiei pentru obligatia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredintată prestarea unui serviciu de interes economic general;

d) costurile legate de investitii, cu precădere cele privind infrastructura, pot fi luate în calcul atunci când acest lucru este necesar pentru functionarea serviciului de interes economic general.

(4) Venitul care trebuie luat în considerare la calculul compensatiei pentru ducerea la îndeplinire a obligatiei de serviciu public include cel putin întregul venit obtinut din prestarea activitătilor aferente serviciului de interes economic general. În cazul în care regia în cauză detine drepturi speciale sau exclusive legate de un alt serviciu de interes economic general care generează un profit ce depăseste profitul rezonabil, astfel cum este definit de art. 5 alin. (4) din Decizia Comisiei 2005/842/CE, sau beneficiază de alte avantaje acordate din fonduri publice, atât profitul suplimentar, cât si avantajul cuantificat vor fi luate în considerare în calculul veniturilor sale.

Art. 2. - (1) Cuantumul compensatiei pentru ducerea la îndeplinire a obligatiei de serviciu public va fi stabilit anual, urmând ca la încheierea fiecărui exercitiu financiar să se facă regularizarea acestuia pentru a se evita supracompensarea. Acordarea compensatiei se va face pe baza unei fundamentări a nivelului cheltuielilor necesare pentru buna desfăsurare a serviciului de interes economic general.

(2) Fiecare autoritate care a acordat fonduri pentru compensare va face verificări periodice ori se va asigura că astfel de verificări sunt făcute, pentru a se constata dacă regia primeste sau nu compensatii mai mari decât cuantumul determinat, ceea ce ar conduce la o supracompensare a serviciului.

(3) în actele de încredintare a unui serviciu de interes economic general vor fi stabilite modalitătile de recuperare a sumelor care constituie supracompensare.

Art. 3. - Activitătile în sarcina regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, ce pot face parte din serviciul de interes economic general încredintat, sunt următoarele:

a) construirea infrastructurii aeroportuare si a echipamentelor: piste de decolare, terminale, platforme, turn de control sau a instalatiilor care le sprijină în mod direct: instalatii de stingere a incendiilor, echipamente de securitate sau de sigurantă;

b) operarea infrastructurii, a echipamentelor si a instalatiilor care le sprijină în mod direct, cuprinzând întretinerea, repararea, modernizarea si administrarea infrastructurii aeroportului;

c) furnizarea de servicii aeroportuare auxiliare transportului aerian, cu exceptia serviciilor de handling la sol, servicii de stingere a incendiilor, servicii de urgentă, servicii de sigurantă.

Art. 4. - (1) Autoritătile care alocă compensatii pentru ducerea la îndeplinire a obligatiilor de serviciu public vor transmite Consiliului Concurentei raportarea anuală a sumelor alocate, în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, precum si cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

(2) Informatiile privind compensatiile vor fi păstrate cel putin 10 ani de la data acordării ultimei compensatii.

(3) Beneficiarii compensatiilor tin evidenta specifică a acestora pentru o perioadă de cel putin 10 ani de la data ultimei alocări.

Art. 5. - La solicitarea Comisiei Europene sau a Consiliului Concurentei, autoritătile administrativ-teritoriale vor furniza toate informatiile pe care acestea le consideră necesare pentru a stabili dacă compensatiile acordate pentru ducerea la îndeplinire a unei obligatii de serviciu public sunt conforme cu Decizia Comisiei 2005/842/CE.

 


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010 pentru aprobarea Acordului-cadru dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010;

- alocarea pentru România a sumei de 181 de milioane CHF, reprezentând contributia financiară nerambursabilă elvetiană pentru o perioadă de angajament de 5 ani si o perioadă de plată de până la 10 ani, începând cu data aprobării contributiei de către Parlamentul elvetian, respectiv 7 decembrie 2009;

- necesitatea reglementării cadrului financiar pentru demararea implementării Programului de cooperare elvetiano-român care să permită beneficiarilor de proiecte să îsi asigure contributia proprie si cofinantarea aferentă;

- faptul că neadoptarea unor măsuri în regim de urgentă ar conduce la blocarea/întârzierea implementării proiectelor si, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile alocate României prin acest program;

- obiectivul contributiei financiare nerambursabile elvetiene de a contribui la reducerea disparitătilor economice si sociale, atât în cadrul Uniunii Europene, cât si între diferitele regiuni de dezvoltare ale statelor beneficiare;

- impactul pozitiv, atât la nivel macroeconomic si la nivel social, cât si asupra mediului de afaceri din România, care se poate obtine printr-o accesare eficientă a fondurilor din cadrul acestei contributii financiare nerambursabile;

- importanta absorbtiei fondurilor externe nerambursabile, care reprezintă o prioritate absolută pentru România si consecintele negative asupra institutiilor beneficiare, precum si asupra reformelor planificate în cazul neutilizării fondurilor acordate de partea elvetiană,

- impactul negativ economic, social si asupra mediului de afaceri generat de neadoptarea în regim de urgentă a prevederilor cuprinse în prezenta Ordonantă de urgentă, concretizat în nerealizarea unor obiective de investitii în domenii care sustin dezvoltarea energiei durabile (cum ar fi reabilitarea termică, iluminatul public, transportul public) cu beneficii pentru dezvoltarea comunitătilor locale, în cresterea disparitătilor sociale în mediul rural si în lipsa accesului la instrumentele de finantare prevăzute în acest Program pentru IMM-uri, si întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul financiar general pentru utilizarea contributiei financiare elvetiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum si a contributiei nationale aferente acestei asistente în vederea asigurării unui management financiar eficient al fondurilor aferente acestuia.

(2) Regulile si procedurile stabilite în prezenta ordonantă de urgentă sunt aplicabile atât cheltuielilor realizate din contributia financiară elvetiană nerambursabilă, cât si celor realizate din contributia natională românească, inclusiv celor reprezentând cofinantarea asigurată de beneficiari.

Art. 2. - (1) Termenii: “Programul de cooperare elvetiano-român” (denumit în continuare Program), “proiect”, “fond tematic”, “măsură-suport”, “acord privind proiectul”, “acord de implementare”, “organism intermediar”, “Unitatea Natională de Coordonare”, “autoritatea de plată”, “autoritatea de audit”, “SECO”, “SDC”, “facilitatea de pregătire a proiectului” si “fondul de asistentă tehnică” au întelesurile din Acordul-cadru dintre Guvernul României si Consiliul Federal Elvetian privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitătilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, semnat la Berna la 7 septembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2010, denumit în continuare Acord-cadru.

(2) în sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) beneficiar- persoană juridică de drept public sau de drept privat, înregistrată fiscal în România, care semnează acordul de implementare în calitate de beneficiar al finantării externe nerambursabile si îsi asumă pe deplin responsabilitatea legală privind gestionarea financiară a asistentei externe nerambursabile primite în cadrul Programului, precum si pentru implementarea unui proiect, ori persoana juridică de drept public sau de drept privat beneficiară a asistentei specifice furnizate în cadrul facilitătii de pregătire a proiectului ori persoana juridică de drept public beneficiară a asistentei specifice furnizate în cadrul fondului pentru asistentă tehnică;

b) măsură - asistenta specifică furnizată în cadrul facilitătii de pregătire a proiectului si fondului pentru asistentă tehnică;

c) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiari care pot fi finantate atât din fondurile externe nerambursabile aferente Programului, cât si din contributia proprie, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor aplicabile în cadrul Programului;


d) cofinantare - orice contributie a beneficiarului la finantarea cheltuielilor eligibile aferentă proiectului/măsurii;

e) contributie proprie - totalul fondurilor cheltuite de beneficiari pentru implementarea proiectelor/măsurilor proprii finantate în cadrul Programului, reprezentând sumele aferente cofinantării, precum si sumele aferente altor cheltuieli decât cele eligibile;

f) valoarea totală a proiectului/măsurii - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării proiectului/măsurii, la nivelul beneficiarului, format din contravaloarea contributiei din fondurile externe nerambursabile aferente Programului si contributia proprie.

(3) Termenii “neregulă”, “creante bugetare rezultate din nereguli”, “autorităti competente” au întelesurile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile acordate în cadrul Programului

 

Art. 3. - (1) Fondurile aferente Programului se alocă si se utilizează potrivit prevederilor AcorduIui-cadru si regulilor si procedurilor dezvoltate pe baza acestui acord.

(2) în cadrul Programului sunt cuprinse următoarele tipuri de asistentă financiară nerambursabilă:

a) asistentă în cadrul abordării bazate pe proiecte;

b) asistentă în cadrul abordării aferente fondurilor tematice;

c) asistentă prin facilitatea de pregătire a proiectului;

d) asistentă prin fondul pentru asistentă tehnică.

Art. 4. - (1) Ministerul Finantelor Publice coordonează managementul financiar al fondurilor externe nerambursabile acordate prin Program pentru tipurile de asistentă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d) prin conturi deschise la Banca Natională a României si la Trezoreria Statului.

(2) Conturile deschise în vederea gestionării fondurilor externe nerambursabile acordate prin Program, potrivit prevederilor alin. (1), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea responsabilitătii fiscal-bugetare nr. 69/2010 se autorizează Ministerul Finantelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare si credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat si ai bugetelor fondurilor speciale, în functie de stadiul implementării proiectelor/măsurilor acestora finantate în cadrul Programului la nivelul fiecărui ordonator de credite, precum si în functie de modificările determinate de realocările de fonduri externe nerambursabile aferente Programului, efectuate în conformitate cu regulile si procedurile Programului.

(4) Pentru derularea operatiunilor financiare aferente proiectelor/măsurilor finantate în cadrul Programului, institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, în calitate de beneficiari de proiecte/măsuri, au obligatia să deschidă conturi în sistemul Trezoreriei Statului, potrivit prevederilor legale în vigoare. Celelalte categorii de beneficiari pot opta pentru deschiderea acestor conturi în sistemul Trezoreriei Statului sau în bănci comerciale.

 

CAPITOLUL III

Fonduri aferente Programului în cadrul abordării bazate pe proiecte, asistentei prin facilitatea de pregătire a proiectului si prin fondul pentru asistentă tehnică

 

Art. 5. - Proiectele si măsurile din prezentul capitol vizează tipurile de asistentă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).

Art. 6. - (1) Sumele necesare finantării valorii totale a proiectelor/măsurilor finantate în cadrul Programului sunt cuprinse, după caz, în:

a) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care sunt finantati integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, cu respectarea prevederilor art. 8;

b) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care sunt institutii publice finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale;

c) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, atât pentru proiectele/măsurile proprii, cât si pentru proiectele/măsurile ai căror beneficiari sunt entităti finantate integral din bugetele acestora;

d) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri care sunt entităti publice locale finantate integral din venituri proprii si/sau finantate partial de la bugetele locale;

e) bugetele beneficiarilor de proiecte/măsuri, altii decât cei prevăzuti la lit. a)-d).

(2) Pe parcursul executiei bugetare, pentru asigurarea resurselor de finantare a proiectelor/măsurilor prevăzute la alin. (1) lit. c), beneficiarii de proiecte/măsuri care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local pot contracta, în conditiile legii, finantări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) si ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în bugetul Ministerului Finantelor Publice sunt cuprinse:

a) sumele necesare finantării valorii totale a măsurilor finantate din fondul pentru asistentă tehnică, pentru Ministerul Finantelor Publice, în calitate de beneficiar;

b) sumele necesare finantării cheltuielilor aferente rambursării fondurilor din conturile autoritătii de plată în conturile beneficiarilor de proiect sau de măsură;

c) sumele necesare plătii din conturile autoritătii de plată a creantelor bugetare ale bugetului Programului, ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a imposibilitătii recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiarii de proiecte/măsuri, în cazul tipurilor de asistentă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).

(4) în bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale sunt cuprinse:

a) sumele necesare pentru finantarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate de autoritatea de plată;

b) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor declarate eligibile de autoritatea de plată si care nu sunt considerate eligibile de SECO, altele decât cele prevăzute la alin. (3) lit. c).

Art. 7. - (1) După certificarea cheltuielilor eligibile de către autoritatea de plată, potrivit prevederilor legale aplicabile Programului, si primirea de la SECO a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/măsuri prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. a) si c), conform acordurilor privind proiectul si acordurilor de implementare, respectiv prevederilor contractuale stabilite în baza acordului privind facilitatea de pregătire a proiectului si prevederilor Acordului privind fondul pentru Asistentă Tehnică se virează de către autoritatea de plată în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele/măsurile respective.

(2) După certificarea cheltuielilor eligibile de către autoritatea de plată, potrivit prevederilor legale aplicabile Programului, si primirea de la SECO a fondurilor externe nerambursabile, sumele aferente cuvenite a fi rambursate beneficiarilor de proiecte/măsuri prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. b), d), e) conform acordurilor privind proiectul si acordurilor de implementare se virează de către autoritatea de plată în conturile de disponibilităti prin care se gestionează bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora.

Art. 8. - (1) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor/măsurilor pentru beneficiarii de proiecte/măsuri prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. a)-d) se stabilesc de către acestia pe baza fiselor de fundamentare ale proiectelor/măsurilor propuse la finantare/finantate în cadrul Programului.

(2) în cazul beneficiarilor de proiecte sau măsuri prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. a) si b), fisele de fundamentare prevăzute la alin. (1) trebuie să fie avizate de principiu de către Unitatea Natională de Coordonare, atât pentru propunerile de proiecte/măsuri, cât si pentru proiectele/măsurile aflate în implementare.

(3) Avizul de principiu al Unitătii Nationale de Coordonare se acordă pe baza informatiilor din fisa de fundamentare a proiectului/măsurii propus/propuse la finantare si se referă la eligibilitatea activitătilor din cadrul proiectului/măsurii si la respectarea prevederilor acordului privind proiectul si acordului de implementare dacă este cazul, respectiv prevederilor contractuale stabilite în baza Acordului privind facilitatea de pregătire a proiectului si prevederilor Acordului privind fondul pentru asistentă tehnică fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finantare proiectul/măsura respectiv/respectivă.

(4) Propunerile de credite de angajament si propunerile de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se includ la titlul referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare.

(5) Fondurile cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite, potrivit prevederilor alin. (4), sunt exclusiv destinate proiectelor/măsurilor finantate în cadrul Programului si nu pot fi utilizate pentru finantarea altor naturi de cheltuieli prin redistribuire cu ocazia rectificărilor bugetare si/sau prin virări de credite, ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.

(6) Din fondurile prevăzute la alin. (4) se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor/măsurilor finantate în cadrul Programului.

(7) Se autorizează ordonatorii de credite prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. a) să efectueze, pe parcursul exercitiului bugetar, redistribuiri de fonduri între proiectele/măsurile finantate/propuse la finantare în cadrul titlului din clasificatia bugetară referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si virări de credite de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, astfel încât să se asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor/măsurilor finantate în cadrul Programului, cu modificarea corespunzătoare, în cazul în care este necesar, a valorii totale a proiectului/măsurii, sau să asigure finantarea unor proiecte/măsuri noi. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice.

Art. 9. - Disponibilitătile din fondurile externe nerambursabile si fondurile publice nationale destinate finantării Programului, rămase la sfârsitul anului bugetar în conturile autoritătii de plată, precum si ale beneficiarilor de proiecte/măsuri aprobate spre finantare în cadrul Programului, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

 

CAPITOLUL IV

Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor efectuate în cadrul Programului în cadrul abordării bazate pe proiecte, asistentei prin facilitatea de pregătire a proiectului si prin fondul pentru asistentă tehnică

 

Art. 10. - (1) Proiectele/Măsurile din prezentul capitol vizează tipurile de asistentă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).

(2) Proiectele/Măsurile implementate în cadrul Programului sunt considerate actiuni multianuale.

(3) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achizitii publice aferente proiectelor/măsurilor implementate în cadrul Programului pot fi anuale sau multianuale.

Art. 11. - (1) Ministerul Finantelor Publice stabileste creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementării Programului, având în vedere acordul-cadru, si acestea se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Finantelor Publice, în calitate de Unitate Natională de Coordonare si de autoritate de plată, pentru proiectele si măsurile aferente tipurilor de asistentă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).

(2) Unitatea Natională de Coordonare poate delega angajarea cheltuielilor si o parte din operatiunile specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli organismelor intermediare, în limita competentelor reglementate pe baza acordului/acordurilor de delegare de atributii încheiat/încheiate între acestea, prin derogarea de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Organismele intermediare/Unitatea Natională de Coordonare efectuează angajarea cheltuielilor din fonduri externe nerambursabile aferente Programului pentru tipurile de asistentă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d), în baza creditelor de angajament stabilite conform alin. (1), precum si o parte din operatiunile specifice fazei de lichidare, iar autoritatea de plată efectuează înregistrarea în contabilitate (operatiune specifică fazei de lichidare), precum si ordonantarea si plata acestora în baza creditului bugetar, stabilit conform alin. (1).

(4) Autoritatea de plată are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile cu beneficiarii de proiecte/măsuri privind sumele plătite acestora/restituite de acestia pentru operatiunile gestionate în cadrul Programului, cel putin o dată pe an. Modelul de formular de reconciliere va fi prevăzut în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

 

CAPITOLUL V

Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

 

Art. 12. - Proiectele/Măsurile din prezentul capitol vizează tipurile de asistentă financiară nerambursabilă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).

Art. 13. - (1) Controlul financiar preventiv si auditul intern ale fondurilor derulate în cadrul Programului se exercită la nivelul beneficiarilor de proiecte/măsuri prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. a)-d), al autoritătii de plată, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. k) si ale art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită prin acordarea de viză asupra proiectelor de operatiuni initiate la nivelul autoritătii de plată/Directiei generale pregătire ECOFIN si asistentă comunitară în vederea gestionării financiare a proiectelor/măsurilor, cu exceptia proiectelor de operatiuni privind proiectele/măsurile pentru care Ministerul Finantelor Publice are calitatea de beneficiar de proiecte/măsuri.

Art. 14. - (1) Beneficiarii de proiecte/măsuri au obligatia asigurării îndosarierii si păstrării în bune conditii a tuturor documentelor aferente proiectelor/măsurilor, potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Beneficiarii de proiecte/măsuri au obligatia de a asigura accesul neîngrădit al autoritătilor nationale cu atributii de verificare, control si audit, inclusiv Unitătii Nationale de Coordonare, organismului intermediar, autoritătii de plată si autoritătii de audit, si al SECO/SDC sau autoritătilor mandate de partea elvetiană, în limitele competentelor care le revin, în cazul în care acestea efectuează verificări/controale/audit la fata locului si solicită declaratii, documente, informatii.

Art. 15. - (1) Autoritatea de plată este responsabilă pentru constatarea si recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit din asistenta financiară nerambursabilă prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d).

(2) în scopul realizării activitătii de constatare, respectiv de recuperare a creantelor bugetare rezultate din nereguli, autoritatea de plată aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Neregulile identificate în cadrul asistentei financiare nerambursabile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c) si d) se raportează în conformitate cu regulile de implementare a Programului.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 16. - (1) Beneficiarii de proiecte/măsuri au obligatia de a transmite documentele aferente proiectului/măsurii solicitate de către autoritatea de plată la termenele si în formatele-standard stabilite potrivit prevederilor acordului privind proiectul si acordului de implementare si, respectiv, acordului/acordurilor de delegare, completate cu informatii corecte, complete si de calitate corespunzătoare si la termen.

(2) Autoritatea de plată transferă fondurile externe nerambursabile primite în cadrul Programului către beneficiarii de proiecte/măsuri numai pentru acele proiecte/măsuri pentru care au fost îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului finantelor publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 62.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

 

Luând în considerare modificările legislative în domeniul asigurărilor sociale instituite prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare, si a celor aprobate în cursul anului 2011,

în scopul asigurării fondurilor necesare care să permită plata pensiilor de către toti ordonatorii principali de credite ai bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru perioada următoare, fără afectarea echilibrului bugetar al sistemului public de pensii,

luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - La articolul 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

“(41) Pentru creditele bugetare aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat, Ministerul Finantelor Publice este autorizat să efectueze, pe parcursul întregului an, redistribuiri de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai acestui buget, la propunerea acestora, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate la capitolul «Asigurări si asistentă socială», titlul «Asistentă socială».”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Laurentiu Sebastian Lăzăroiu

 

Bucuresti, 29 iunie 2011.

Nr. 63.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

Având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Datele de identificare ale bunului imobil care apartine domeniului public al statului, aflat în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, înregistrat la pozitia M.F.P 150063 din anexa nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile si terenuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, reevaluate în conditiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Inventarul actualizat în conditiile mentionate la art. I si II va fi prezentat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, conform dispozitiilor legale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Aurelian Popa

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 618.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil care apartine domeniului public al statului, aflat în administrarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, care se modifică potrivit art. I din hotărâre

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Adresa

Datele de identificare

Baza legală

150063

8.29.06

Teren aferent imobil nr. M.F.P. 150062

Bucuresti, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 1

Suprafata terenului = 741,69 m2

Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2004

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor si imobilelor a căror valoare contabilă se modifică în urma reevaluării

 

Nr. M.F.P.

Denumirea

Adresa

Datele de identificare

Valoarea contabilă actualizată (lei)

40199

imobil

Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 5

Parte din imobilul compus din constructii, S = 524 m2

Teren aferent imobil Bacău - cotă indiviză 58,13 m2

1.183.799,00

59.701,00

Total: 1.243.500,00

143708

imobil

Bucuresti, str. Cpt. Av. Alexandru Serbănescu nr. 50, sectorul 1

Clădire de tip P+7-8 Suprafata construită = 837,5 m2

Suprafata desfăsurată = 7.188,82 m2

Teren aferent imobil - 925 m2

38.245.080,00

1.249.316,00

Total: 39.494.396,00

150061

imobil

Bucuresti, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 1

Cameră cu S - 73,8 m2

Teren aferent imobil - 73,80 m2

22.060,45

77.350,00

Total: 99.410,45

150062

imobil

Bucuresti, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 1

Suprafata desfăsurată = 741,69 m2

221.707,55

150063

teren aferent imobil nr. M.F.P. 150062

Bucuresti, bd. Dimitrie Pompei nr. 5-7, sectorul 1

Teren aferent imobil - 741,69 m2

782.090,00

 

 

 

TOTAL:

41.841.104,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII - 25 Stoenita, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Expert Petroleum Filiala Medias - S.R.L. si Celtique Energie Petroleum Ltd. UK

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 31 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII -25 Stoenita, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si firmele Expert Petroleum Filiala Medias - S.R.L. si Celtique Energie Petroleum Ltd. UK, în calitate de concesionari, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul PVIII - 25 Stoenita, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 iunie 2011.

Nr. 634.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora, potrivit legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Serviciul Român de Informatii îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

Art. 4. - Serviciul Român de Informatii împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 22 iunie 2011.

Nr. 644.


*) Anexa nr. 2 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, si se comunică numai institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Serviciului Român de Informatii, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică ce administrează imobilul

Constructia din incinta imobilului propusă pentru

desfiintare

Caracteristicile tehnice ale constructiei

Numărul de identificare atribuit de către Ministerul Finantelor Publice

Valoarea de inventar

- lei -

Municipiul Bacău,

str. Alexandru Tolstoi nr. 2,

judetul Bacău

Serviciul Român de Informatii

Bufet (constructia C2)

Suprafata construită = 75 m2 Suprafata desfăsurată = 75 m2

105.256

(partial)

8.283,42 lei

Municipiul Bucuresti,

str. Dinu Vintilă nr. 8-10,

sectorul 2

 

 

Garaj (constructia C19)

Suprafata construită = 480,46 m2

Suprafata desfăsurată = 480,46 m2

105.936

(partial)

244.348,68 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de explorare a apei geotermale din perimetrul Nord-Est Satu Mare

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale inspectie si supraveghere teritorială a activitătilor miniere si a operatiunilor petroliere nr. 402.096 din 2 iunie 2011;

- art. 34 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de explorare a apei geotermale din perimetrul Nord-Est Satu Mare, judetul Satu Mare, convenită prin Licenta de concesiune nr. 12.972/2010 încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială BENYALEX-S.R.L. Negresti-Oas, judetul Satu Mare, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 27 iunie 2011.

Nr. 6.


 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale relatii contractuale nr. DGRC/43 din 27 iunie 2011;

- art. 139 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare,

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 864/538/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru anul 2011 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1a-1j.

(2) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală ambulatorie de specialitate, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2a-2m.

(3) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din unitătile sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3a-3i.

(4) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale de urgentă si transport sanitar, în vederea decontării lunare si trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4a-4d.

(5) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5a si 5b.

(6) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală de recuperare-reabilitare a sănătătii în unităti sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 6a si 6b.

(7) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării listei persoanelor cu afectiuni cronice pentru

care se organizează evidentă distinctă la nivelul medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu, conform anexelor nr. 7a si 7b.

(8) Formularele mentionate la alin. (1)-(7) se utilizează împreună cu formularele tipizate “Factură” fără TVA, întocmite conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, în vederea decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, potrivit documentelor justificative aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Desfăsurătoarele cuprinse în prezentul ordin se vor completa separat pentru asigurati, pentru cazurile ce reprezintă accidente de muncă si boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătătii de către alte persoane, pentru persoanele din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, titulare ale cârdului european de asigurări sociale de sănătate sau beneficiari ai formularelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariati, cu lucrătorii care desfăsoară activităti independente si cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul Comunitătii, după caz, precum si pentru pacientii din statele cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(2) La formularele mentionate la alin. (1) se vor atasa, după caz:

a) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale efectuate în cazul persoanelor cărora li s-a acordat asistentă medicală pentru accidente de muncă si boli profesionale;

b) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătătii de către alte persoane;

c) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informatii: tara - membră a Uniunii Europene/Spatiului Economic European, numele si prenumele, data nasterii, numărul de identificare a institutiei care a emis cârdul european de asigurări sociale de sănătate/formularul european emis în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, respectiv în baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971, numărul de identificare a cârdului european de asigurări sociale

de sănătate, în cazul persoanelor titulare ale cârdului european de asigurări de sănătate;

d) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informatii: tara, numele si prenumele, data nasterii, în cazul cetătenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activitătii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe tară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 si nr. 296 bis din 6 mai 2010, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Dorin lonescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2011.

Nr. 571.


*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.