MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 306/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 306         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 mai 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

54. - Lege pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel, semnat la Bucuresti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998

 

Protocol de amendare între Guvernul României si Guvernul Statului Israel la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998

 

449. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel, semnat la Bucuresti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998

 

57. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 si la Bucuresti la 27 august 2010 Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar

 

452. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 si la Bucuresti la 27 august 2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

406. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a înfiintării Laboratorului Central Fitosanitar în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

408. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind înfiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

283. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005

 

326. - Ordin al ministrului sănătătii privind modificarea Listei nationale a expertilor medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.344/2006

 

4.087. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare

 

4.088. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea componentei nominale a Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel, semnat la Bucuresti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul de amendare dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel, semnat la Bucuresti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998, ratificat prin Legea nr. 59/1999.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2011.

Nr. 54.

 

PROTOCOL DE AMENDARE

între Guvernul României si Guvernul Statului Israel la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998

 

Guvernul României si Guvernul Statului Israel (denumite în continuare părtile contractante),

invocând Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998 (denumit în continuare Acordul),

în vederea respectării obligatiilor ce îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

recunoscând faptul că România, conform art. 351 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si art. 6.10 din Actul privind conditiile de aderare la Uniunea Europeană, trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitătile dintre dreptul comunitar si alte acorduri internationale încheiate, inclusiv Acordul, au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL I

 

A doua frază a alineatului 2 al articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“2. Fără a aduce atingere măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, niciuna dintre părtile contractante nu va împiedica în vreun fel, prin măsuri nerezonabile sau discriminatorii, managementul, întretinerea, folosinta, posesia sau dreptul de dispozitie asupra investitiilor efectuate pe teritoriul său de către investitorii celeilalte părti contractante:”.

 

ARTICOLUL II

 

Litera (b) a alineatului 3 al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“3. (b) orice uniune vamală sau economică existentă sau viitoare, acord privind o zonă de comert liber sau orice acord international similar ori organizatie economică regională care include o zonă de comert liber sau o uniune vamală, la care oricare dintre părtile contractante este sau poate deveni parte, în sensul definitiilor de «uniune vamală» sau «zonă de comert liber», conform articolului XXIV din Acordul General pentru Tarife si Comert (GATT).”


 

ARTICOLUL III

 

În cadrul articolului 5 va fi adăugat un nou alineat, 5, având următorul cuprins:

“5. Fără a tine seama de cele mentionate anterior, referitor la drepturile de proprietate intelectuală, părtile contractante pot permite utilizarea neautorizată a unui drept de proprietate intelectuală, cu conditia ca o astfel de autorizare să fie făcută conform principiilor stabilite prin Acordul privind aspectele legate de comert ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS) (1994).”

 

ARTICOLUL IV

 

1. Alineatul 1 al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Fără a aduce atingere măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, fiecare parte contractantă pe teritoriul căreia au fost efectuate investitii de către investitorii celeilalte părti contractante va garanta acelor investitori transferul liber, în valută convertibilă, al plătilor referitoare la aceste investitii, în special, dar nu exclusiv al:

(a) capitalului si sumelor suplimentare necesare pentru mentinerea si dezvoltarea investitiei;

(b) veniturilor, în conformitate cu articolul 1 (d) din acest acord;

(c) sumelor pentru rambursarea împrumuturilor curente contractate si documentate, cu referire directă la o anumită investitie;

(d) sumelor rezultate din vânzarea totală sau partială, înstrăinarea sau lichidarea unei investitii;

(e) despăgubirilor prevăzute la art. 4 si 5;

(f) câstigurilor cetătenilor unei părti contractante care au permis de muncă, conform legilor si reglementărilor în vigoare, în legătură cu o investitie de pe teritoriul celeilalte părti contractante.”

2. În cadrul articolului 6 va fi adăugat un nou alineat, 4, având următorul cuprins:

“4. a) dacă o parte contractantă întâmpină serioase dificultăti ale balantei de plăti sau dificultăti în functionarea politicii de curs valutar sau monetare ori alte amenintări de această natură, acea parte contractantă poate, în conformitate cu conditiile stabilite de cadrul legal al GATT si ale art. VIII si XIV ale Statutului Fondului Monetar International, să adopte măsuri restrictive care însă trebuie să se încadreze într-o perioadă-limită necesară remedierii situatiei, ce nu va depăsi 12 (douăsprezece) luni. Respectiva parte contractantă va notifica cealaltă parte contractantă, cât mai curând posibil, cu privire la măsurile adoptate si perioada estimată pentru înlăturarea acestora;

b) aceste măsuri vor fi echitabile, nediscriminatorii si de bună-credintă.”

 

ARTICOLUL V

 

Un nou articol, 6 bis, va fi introdus si va avea următorul cuprins:

 

“ARTICOLUL 6 bis

Exceptii nationale de securitate

 

“Oricare parte contractantă poate adopta măsuri strict necesare pentru mentinerea sau protejarea intereselor esentiale de securitate, inclusiv măsuri adoptate de o organizatie economică regională la care partea contractantă este membru. Măsurile vor fi implementate de bună-credintă, pe o bază nediscriminatorie, astfel încât să se minimizeze devierea de la prevederile acestui acord.”

 

ARTICOLUL VI

 

Articolul 13 va fi amendat prin renumerotarea alineatului existent, care devine 2, si adăugarea unui nou alineat 1, având următorul cuprins:

“1. Prezentul acord poate fi amendat prin consimtământul reciproc al părtilor contractante. Orice astfel de amendament va intra în vigoare conform procedurilor prevăzute la articolul 12 (1) din acest acord.”

 

ARTICOLUL VII

 

1. Prezentul protocol de amendare va face parte integrantă din Acord.

2. Interpretarea prezentului protocol de amendare se va face în conformitate termenii si prevederile Acordului.

 

ARTICOLUL VIII

 

Prezentul protocol de amendare va intra în vigoare la data ultimei notificări scrise prin care părtile contractante îsi vor comunica reciproc, pe căi diplomatice, îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare si va rămâne în vigoare atât timp cât Acordul rămâne în vigoare.

Drept care subsemnatii, pe deplin autorizati, am semnat acest protocol de amendare.

Semnat la Bucuresti la data de 12 august 2010, corespunzător datei de 2 Elul anul 5770 în calendarul ebraic, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, ebraică si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Dom Romulus Costea,

secretar de stat

Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Statului Israel,

David Oren,

ambasador extraordinar si plenipotentiar


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României si Guvernul Statului

Israel, semnat la Bucuresti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru

promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului de amendare dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel, semnat la Bucuresti la 12 august 2010, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Israel pentru promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Ierusalim la 3 august 1998, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2011.

 Nr. 449.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României

si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea

în domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010

si la Bucuresti la 27 august 2010

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 si la Bucuresti la 27 august 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ROBERTA ALMA ANASTASE

IOAN CHELARU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2011.

Nr. 57.

 

 


ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria, denumite în continuare părti,

având în vedere dezvoltarea bunelor relatii dintre cele două state, bazate pe respectul pentru interesele lor nationale, pe reciprocitate si parteneriat,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

(1) Scopul prezentului acord este de a stabili cadrul legal necesar cooperării între părti în domeniul militar.

(2) Ministerele apărării din statele celor două părti sunt responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 2

Domenii de cooperare

 

(1) Părtile vor coopera în următoarele domenii:

a) schimb de experientă cu privire la legislatie, reglementări interne si internationale privind apărarea natională si categoriile de forte ale armatei;

b) managementul resurselor bugetare, planificarea si executarea bugetului apărării;

c) managementul resurselor umane si financiare;

d) organizarea comandamentelor la nivel operational si teritorial si functionarea statelor majore;

e) pregătirea personalului militar si civil;

f) organizarea si functionarea sistemelor de transmisiuni în cadrul categoriilor de forte ale armatei;

g) infrastructură;

h) medicină;

i) organizarea si sarcinile logisticii în cadrul categoriilor de forte ale armatei;

j) istorie;

k) geografie si topografie;

l) activităti culturale si sportive;

m) planificarea apărării.

(2) Părtile pot conveni si asupra altor domenii de cooperare.

(3) Prevederile prezentului acord vor fi puse în aplicare în conformitate cu legile si reglementările în vigoare în statele părtilor.

 

ARTICOLUL 3

Forme de cooperare

 

(1) Cooperarea se realizează prin următoarele forme:

a) vizite, consultări si reuniuni de lucru;

b) achizitionarea sau vânzarea de produse ale industriei de apărare;

c) schimb de ofiteri, precum si participarea la cursuri în institutiile militare de învătământ;

d) exercitii militare în comun;

e) întâlniri între delegatii ale statelor majore, ale unitătilor categoriilor de forte armate si ale institutiilor militare de învătământ;

f) schimb de informatii si documentatie în diferite domenii ale apărării.

(2) Părtile pot conveni si asupra altor forme de cooperare.

 

ARTICOLUL 4

Aplicare

 

În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului acord, părtile pot încheia întelegeri si protocoale specifice.

 

ARTICOLUL 5

Comisia militară mixtă

 

(1) Se instituie o comisie militară mixtă româno-nigeriană, care este responsabilă cu organizarea si coordonarea cooperării bilaterale în domeniul militar.

(2) Copresedintii Comisiei militare mixte româno-nigeriene sunt persoane desemnate de ministrii apărării ai părtilor, iar membrii sunt atasatii apărării ai părtilor sau reprezentanti ai ministerelor apărării ale părtilor, în functie de subiectele abordate.

(3) Comisia militară mixtă româno-nigeriană se întruneste o dată pe an, alternativ, în România sau în Republica Federală Nigeria.

(4) Orice subiect de natură să promoveze cooperarea bilaterală poate fi înscris pe ordinea de zi a sedintei Comisiei militare mixte româno-nigeriene, după ce a primit, în prealabil, aprobarea celor 2 copresedinti.

(5) Comisia militară mixtă româno-nigeriană face bilantul cooperării realizate pe parcursul anului precedent si stabileste planul de cooperare bilaterală pentru anul următor.

(6) Planul de cooperare bilaterală include activitătile stabilite de comun acord, tematica acestora, modalitătile si datele, locurile de desfăsurare, precum si institutiile responsabile de executarea lor. Planul de cooperare bilaterală este semnat de copresedintii Comisiei militare mixte româno-nigeriene autorizati corespunzător.

(7) Directia cooperare internatională în domeniul apărării din Ministerul Apărării Nationale din România, pentru partea română, si Departamentul pentru servicii întrunite, pentru partea nigeriana, sunt puncte de contact pentru coordonarea activitătilor. Întreaga corespondentă referitoare la cooperarea desfăsurată conform prezentului acord va fi transmisă între punctele de contact prin canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 6

Aspecte financiare

 

(1) Costurile legate de activitătile incluse în planul anual sunt acoperite pe bază de reciprocitate.

(2) Partea care primeste suportă cheltuielile de hrană, cazare, asistentă medicală si stomatologică de urgentă, activităti culturale si transport intern pe teritoriul statului propriu, pentru activitătile desfăsurate în conformitate cu prevederile prezentului acord.

(3) Partea care trimite suportă cheltuielile de transport international.

(4) Costurile implicate de pregătirea ofiterilor de comandă si a specialistilor în institutiile militare de învătământ ale părtii care primeste, trimiterea de specialisti pentru oferirea de sprijin logistic, deservirea aeronavelor militare pe aeroporturile militare ale celeilalte părti, precum si orice alte costuri care pot rezulta ca urmare a aplicării prevederilor prezentului acord vor fi efectuate pe bază de întelegeri si/sau contracte.

 

ARTICOLUL 7

Aspecte legale

 

(1) Personalul părtii care trimite va respecta legile si regulamentele natiunii-gazdă atât timp cât se află pe teritoriul statului acesteia.


(2) Autoritătile statului părtii care trimite au dreptul să îsi exercite jurisdictia penală si disciplinară asupra propriului personal, care detine cetătenia statului părtii care trimite, atât timp cât se află pe teritoriul statului părtii care primeste.

(3) Compensatia civilă pentru daune sau prejudicii aduse patrimoniului suferite de partea care primeste, cauzate de acte sau inactiuni ale membrilor personalului părtii care trimite, vor fi solutionate prin consultări între autoritătile competente ale părtilor.

 

ARTICOLUL 8

Protectia informatiilor clasificate

 

(1) Prevederile prezentului articol se vor aplica până când acordul bilateral de securitate privind protectia informatiilor clasificate între părti va intra în vigoare.

(2) Părtile se angajează să folosească, să mânuiască si să protejeze orice informatii sau materiale clasificate la care au acces în cadrul prezentului acord în conformitate cu legislatia si reglementările nationale privind protectia informatiilor clasificate ale părtilor.

(3) Fiecare parte acordă informatiilor clasificate primite de la cealaltă parte cel putin acelasi nivel de protectie ca si cel asigurat propriilor informatii clasificate la nivel echivalent.

(4) Informatiile si materialele clasificate vor fi transmise numai prin canale oficiale între autoritătile competente ale părtilor.

(5) Informatiile sau materialele clasificate primite în baza prevederilor prezentului acord nu pot fi transmise sau dezvăluite unor terti, fără aprobarea scrisă prealabilă a părtii emitente.

(6) Prevederile referitoare la responsabilitătile părtilor pentru folosirea informatiilor clasificate si prevenirea dezvăluirii acestora vor continua să se aplice si după încetarea valabilitătii prezentului acord.

 

ARTICOLUL 9

Obligatiile părtilor ce rezultă din alte acorduri internationale

 

Prezentul acord nu afectează obligatiile părtilor care rezultă din alte acorduri internationale la care acestea sunt parte.

 

ARTICOLUL 10

Solutionarea disputelor

 

Orice dispute rezultând din interpretarea si aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi solutionate de părti prin negocieri, fără a fi supuse vreunei instante internationale sau vreunei terte părti pentru solutionare.

 

ARTICOLUL 11

Prevederi finale

 

(1) Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise prin care părtile se înstiintează reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării sale în vigoare.

(2) Prezentul acord poate fi amendat oricând, prin acordul scris al părtilor. Amendamentele vor intra în vigoare conform alin. (1).

(3) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată. Fiecare dintre părti poate înstiinta în scris despre intentia sa de a-l denunta, iar denuntarea va produce efecte la 6 luni după primirea notificării.

(4) Dacă la data denuntării sau încetării valabilitătii sunt aspecte financiare sau cereri de despăgubire nerezolvate, prevederile relevante ale prezentului acord vor rămâne în vigoare până la data solutionării problemelor în cauză.

Semnat laAbuja la 26 iulie 2010 si la Bucuresti la 27 august 2010, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si engleză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Republicii Federale Nigeria

Gabriel Oprea,

Adetokunbo Kayode,

ministrul apărării nationale

ministrul apărării

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale

Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Abuja la 26 iulie 2010 si la Bucuresti la 27 august 2010

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, semnat laAbuja la 26 iulie 2010 si la Bucuresti la 27 august 2010, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 21 aprilie 2011.

 Nr. 452.

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a înfiintării

Laboratorului Central Fitosanitar în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, al art. 12 alin. (2) si art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit datelor înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a înfiintării Laboratorului Central Fitosanitar în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. II. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerul Finantelor Publice vor proceda la actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului potrivit art. I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2011.

 Nr. 406.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Laboratorului Central de Carantină

Fitosanitară si a Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale din

subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, care trec în administrarea Laboratorului Central Fitosanitar

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Denumirea bunului

Datele de identificare ale bunurilor

Administratorul de la care

se transferă bunurile

(CIF/Denumire)

Administratorul la care se transferă bunurile

Baza legală

1.

26.950

Teren

Suprafata construită - 30.150 m2

3321404/Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară

27308429/Laboratorul Central Fitosanitar

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2010 si Hotărârea Guvernului nr. 753/2010

2.

26.951

Drumuri si alei

Suprafata construită - 9.309 m2

3321404/Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară

27308429/Laboratorul Central Fitosanitar

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2010 si Hotărârea Guvernului nr. 753/2010

3.

26.952

Teren

Suprafata construită - 196 m2

3321404/Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară

27308429/Laboratorul Central Fitosanitar

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2010 si Hotărârea Guvernului nr. 753/2010

4.

26.953

Clădire sediu + împrejmuire + anexe

Suprafata construită - 500 m2; P + 2; suprafata desfăsurată - 1.857m2 P + 2 + M

3321404/Laboratorul Central de Carantină Fitosanitară

27308429/Laboratorul Central Fitosanitar

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2010 si Hotărârea Guvernului nr. 753/2010

5.

26.954

Clădire chimie +

Suprafata

3321404/Laboratorul

27308429/Laboratorul

Ordonanta de urgentă a

 

 

control gazare;

construită -

Central de Carantină

Central Fitosanitar

Guvernului nr. 70/2010 si

 

 

decantor canalizare

570 m2; suprafata desfăsurată - 995 m2

Fitosanitară

 

Hotărârea Guvernului nr. 753/2010

6.

26.955

Sere + bordei

Suprafata

3321404/Laboratorul

27308429/Laboratorul

Ordonanta de urgentă a

 

 

carburanti

construită - 446 m2

Central de Carantină Fitosanitară

Central Fitosanitar

Guvernului nr. 70/2010 si Hotărârea Guvernului nr. 753/2010

7.

104.274

Garaje +

Suprafata

3321404/Laboratorul

27308429/Laboratorul

Ordonanta de urgentă a

 

 

ateliere + anexe

construită - 1.036 m2

Central de Carantină Fitosanitară

Central Fitosanitar

Guvernului nr. 70/2010 si Hotărârea Guvernului nr. 753/2010

8.

152.351

Clădire

Suprafata

3321404/Laboratorul

27308429/Laboratorul

Ordonanta de urgentă a

 

 

(Laborator de

construită -

Central de Carantină

Central Fitosanitar

Guvernului nr. 70/2010 si

 

 

diagnoză)

406,8 m2; suprafata desfăsurată - 406 rri2; un culoar de legătură

Fitosanitară

 

Hotărârea Guvernului nr. 753/2010

9.

102.117

Clădire laborator

Suprafata

13927379/Laboratorul

27308429/Laboratorul

Ordonanta de urgentă a

 

 

reziduuri P + 1

desfăsuratăD -

Central pentru

Central Fitosanitar

Guvernului nr. 70/2010 si

 

 

Clădire

131,01 m2

Controlul

 

Hotărârea Guvernului

 

 

toxicologie

Suprafata desfăsuratăp - 188,01 m2 Suprafata desfăsuratăE - 177,92 m2 Statie de pompare apă - 5,575 m2 Teren aferent - 226,750 m2

Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale

 

nr. 753/2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind înfiintarea

si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 420/2006 privind înfiintarea si organizarea Comisiei Nationale de Drept International Umanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 13 aprilie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) CNDIU este formată din câte un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Ministerului Sănătătii, Ministerului Culturii si Patrimoniului National si Ministerului Mediului si Pădurilor. Acesti reprezentanti pot fi asistati sau, după caz, substituiti de supleanti si sunt desemnati, la nivel de experti, de conducerile institutiilor respective.”

2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pot dobândi, în mod exceptional, calitatea de membri onorifici ai CNDIU acele persoane care au contribuit substantial la desfăsurarea activitătilor CNDIU. Acceptarea membrilor onorifici se face cu acordul unanim al tuturor membrilor CNDIU.”

3. La articolul 4, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) îndeplineste sarcinile Comitetului consultativ prevăzut de Rezolutia a II-a a Conferintei de la Haga din 1954.”


4. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Presedintia CNDIU se asigură, prin rotatie, de Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Justitiei si Ministerul Administratiei si Internelor, la nivel de secretar de stat. Reprezentantii acestor ministere, desemnati potrivit art. 3 alin. (1), vor continua să facă parte din CNDIU pe perioada în care presedintia CNDIU este exercitată de institutia pe care o reprezintă.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 20 aprilie 2011.

 Nr. 408.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice

periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3,

aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005

 

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) pct. I lit. b) din Normele de efectuare a activitătii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007, ale art. 5 alin. (2) lit. i) si j) si alin. (3) lit. I) si p) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 si 97 bis din 1 februarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul 1 punctul 1.3 litera a), sintagma “1 ianuarie 2009” se înlocuieste cu sintagma “1 ianuarie 2011”.


2. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, în tabel, pozitia 9.2.3 “Echipament de frânare” va avea următorul cuprins:

 

“9.2.3

Echipament de frânare

 

 

 

 

 

 

9.2.3.1

Dispozitii generale

X

X

X

X

X

 

 

Sistem de frânare antiblocare

 

Xb)

Xb)

Xb)

Xb)

b) Aplicabil autovehiculelor (tractoare si purtătoare) cu o masă maximă mai mare de 16 tone si autovehiculelor autorizate să tracteze remorci (remorci complete, semiremorci si remorci cu axă centrală) cu o masă maximă mai mare de 10 tone. Autovehiculele trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare antiblocare de categoria 1. Aplicabil remorcilor (remorci complete, semiremorci si remorci cu axă centrală) cu o masă maximă mai mare de 10 tone. Remorcile trebuie să fie echipate cu un sistem de frânare antiblocare de categoria A.

 

Sistem de frânare de încetinire

 

Xc)

Xc)

Xc)

Xc)

c) Aplicabil autovehiculelor cu o masă maximă mai mare de 16 tone sau autorizate să tracteze remorci cu o masă maximă mai mare de 10 tone. Sistemul de frânare de încetinire trebuie să fie de tip NA.”

 

            3. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, în tabel, pozitia 9.2.4.7 “Dispozitive de încălzire cu combustie” va avea următorul cuprins:

“9.2.4.7

Dispozitive de încălzire cu combustie

 

 

 

 

 

 

9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.5

 

Xd)

Xd)

Xd)

Xd)

Xd)

d) Aplicabil autovehiculelor echipate după 30 iunie 1999. Conformitate obligatorie nu mai târziu de 1 ianuarie 2010 pentru vehiculele echipate înainte de 1 iulie 1999. Se utilizează data primei înmatriculări atunci când data echipării nu este disponibilă.

9.2.4.7.3 9.2.4.7.4

 

 

 

 

Xd)

 

d) Aplicabil autovehiculelor echipate după 30 iunie 1999. Conformitate obligatorie nu mai târziu de 1 ianuarie 2010 pentru vehiculele echipate înainte de 1 iulie 1999. Se utilizează data primei înmatriculări atunci când data echipării nu este disponibilă.

9.2.4.7.6

 

X

X”

 

 

 

 

 

4. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2, în tabel, pozitia 9.2.5 “Dispozitiv de limitare a vitezei” va avea următorul cuprins:

“9.2.5

Dispozitiv de limitare a vitezei

Xe)

Xe)

Xe)

Xe)

Xe)

e) Aplicabil autovehiculelor cu masa maximă mai mare de 12 tone, înmatriculate pentru prima dată după 31 decembrie 1987, si tuturor autovehiculelor cu masa maximă mai mare de 3,5 tone, dar mai mică sau egală cu 12 tone, înmatriculate pentru prima dată după 31 decembrie 2007.”

 

5. În anexa nr. 1, la capitolul 9.2 punctul 9.2.2.6.3 “Conexiuni electrice”, ultima frază va avea următorul cuprins:

“Conexiunile trebuie să fie conforme cu standardele ISO 12098:2004 si ISO 7638:2003, după caz.”

Art. II. - Regia Autonomă “Registrul Auto Român” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 20 aprilie 2011.

 Nr. 283.

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind modificarea Listei nationale a expertilor medicali,

aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.344/2006

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A./4.276 din 18 aprilie 2011,

având în vedere prevederile art. 669 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si propunerea Colegiului Medicilor al Judetului Bihor si a Directiei de Sănătate Publică a Judetului Bihor nr. 54 din 12 ianuarie 2011 si, respectiv, nr. 258 din 10 ianuarie 2011,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Lista natională a expertilor medicali, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.344/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 30 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Lista expertilor medicali medici corespunzătoare judetului Bihor se modifică si se înlocuieste cu lista prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia asistentă medicală din cadrul Ministerului Sănătătii si Directia de Sănătate Publică a Judetului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 18 aprilie 2011.

 Nr. 326.

 

ANEXA

 

JUDETUL BIHOR

 

     Medici

Nr. crt.

Numele si prenumele

Specialitatea

1.

Dr. Anton Valentin

Medicină de urgentă

2.

Conf. dr. Magyar loan

Medicină de urgentă

3.

Conf. dr. Bako Gabriel

Nefrologie

4.

Conf. dr. Burtă Ligia

Medicină de laborator

5.

Praf. dr. Bembea Marius

Bioetică

6.

Praf. dr. Bembea Marius

Genetică medicală

7.

Sef lucrări dr. Bitea Zoia

Sănătate publică si management

8.

Dr. Bocaniciu Marius

Medicină de familie

9.

Praf. dr. Bumbu Gheorghe

Urologie

10.

Sef lucrări dr. Labău Otilia

Hematologie

11.

Dr. Cantor Liana

Medicină sportivă

12.

Dr. Cheregi Gavril

Anestezie si terapie intensivă

13.

Dr. Chipurici Marius Adrian

Farmacologie clinică

14.

Conf. dr. Magyar loan

Farmacologie clinică

15.

Conf. dr. Hozan Călin

Ortopedie si traumatologie

16.

Praf. dr. Mărginean Emil

Otorinolaringologie

17.

Dr. Cucu Lucia

Reumatologie

18.

Dr. Coldea Viorica

Boli infectioase

19.

Conf. dr. Pop Ghe. Mircea

Chirurgie generală

20.

Dr. Grigorescu Daniel

Chirurgie toracică

21.

Dr. Kricsfalussy Vasile

Obstetrică-ginecologie

22.

Sef lucrări dr. Mihutiu Simona

Oncologie medicală

23.

Conf. dr. Mohan Dumitru

Neurochirurgie

24.

Conf. dr. Mircea Ioana

Recuperare, medicină fizică si balneologie

25.

Dr. Cozari Gheorghe

Psihiatrie

26.

Conf. dr. Brisc Ciprian

Gastroenterologie

27.

Dr. Popa Mircea Alexandru

Pneumologie

28.

Praf. dr. Popescu Mircea

Cardiologie

29.

Dr. Cheregi Simona

Pediatrie

30.

Prof. dr. Rosea Elena

Anatomie patologică

31.

Dr. Rosu Bogdan

Medicină legală

32.

Dr. Rujan Mihaela

Oftalmologie

33.

Sef lucrări dr. Sabău Monica

Neurologie

34.

Dr. Saupe Marioara

Endocrinologie

35.

Dr. Suteu Corina

Medicina muncii

36.

Conf. dr. Serac Floare

Dermatovenerologie

37.

Dr. Toc Liana

Radiologie - imagistică medicală

38.

Dr. Popoviciu Mihaela

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

39.

Dr. Urda Ioan Teodor

Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă

40.

Dr. Zvoristeanu Anca

Alergologie si imunologie clinică


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National

pentru Dezvoltare si Inovare

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare si cu Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 441 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului pentru constituirea Consiliului pentru Inovare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2011.

 Nr. 4.087.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare

 

CAPITOLUL I

Misiunea, rolul si atributiile

 

Art. 1. - Consiliul National pentru Dezvoltare si Inovare, denumit în continuare CNDI, este un consiliu consultativ de nivel national, fără personalitate juridică, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) CNDI are misiunea de a coordona stiintific conducerea de către Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării, denumită în continuare UEFISCDI, a programelor Parteneriate în domeniile prioritare si Inovare din cadrul Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 475/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Pentru coordonarea programelor prevăzute la alin. (1), CNDI are următoarele atributii:

a) elaborează, cu sprijinul tehnic al UEFISCDI, propuneri de pachete de informatii pentru programele de finantare coordonate si subprogramele acestora;

b) stabileste procedurile de selectie a expertilor evaluatori care asigură evaluarea si monitorizarea proiectelor, procedurile de alocare a proiectelor către evaluatori, procedurile de evaluare si monitorizare stiintifică si tehnico-economică a proiectelor, precum si procedurile de negociere a contractelor de finantare, cu respectarea pachetelor de informatii aprobate;

c) supraveghează si controlează selectia expertilor evaluatori, alocarea proiectelor către evaluatori, procesele de evaluare si monitorizare stiintifică a proiectelor si procesul de negociere a contractelor, cu respectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese;

d) avizează rezultatele evaluării, negocierii si monitorizării stiintifice.

(3) Pachetele de informatii ale programelor de finantare si ale subprogramelor acestora se aprobă prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică.

(4) în vederea coordonării programelor prevăzute la alin. (1), CNDI are si următoarele atributii:

a) coordonează elaborarea de analize si studii despre tendintele si bunele practici din domeniul cercetării aplicative si al inovării, precum si despre impactul acestora asupra societătii,


pe care le propune Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare, denumit în continuare CCCDI, si Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, denumită în continuare ANCS, în vederea elaborării Strategiei nationale în domeniul cercetării-dezvoltării;

b) coordonează realizarea unor rapoarte periodice asupra inovării în România, pe care le înaintează ANCS; rapoartele se fac publice pe site-urile CNDI si ANCS;

c) propune CCCDI si ANCS obiective, priorităti si mecanisme în cercetarea aplicativă si inovare, în vederea cresterii competitivitătii economice a României;

d) propune ANCS structura programelor de finantare a cercetării aplicative, inovării si stimulării antreprenoriatului si bugetele lor anuale si multianuale, precum si noi subprograme;

e) propune CCCDI si ANCS politicile în cercetarea aplicativă, dezvoltare, inovare si stimularea antreprenoriatului;

f) propune CCCDI si ANCS mecanisme si abordări pentru dezvoltarea infrastructurii de inovare în România, care să răspundă cerintelor de dezvoltare economică si să rezolve probleme-cheie ale acesteia;

g) cooperează cu organismele si institutiile abilitate pentru continuarea ciclului cercetării prin inovare spre valorificare în piata locală, regională sau globală, în vederea apropierii politicilor de inovare de politicile economice si industriale;

h) elaborează propuneri de stimulare a transferului tehnologic al cercetărilor interdisciplinare si transdisciplinare pentru rezolvarea unor nevoi explicite privind provocările globale;

i) propune Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, denumit în continuare MECTS, si ANCS priorităti si mecanisme de stimulare a achizitiei publice de cercetare;

j) face recomandări MECTS si ANCS privind legislatia care poate contribui la stimularea inovării si cresterea competitivitătii economiei, incluzând legislatia proprietătii intelectuale;

k) propune ANCS realizarea programelor de pregătire antreprenorială în domeniul cercetării aplicative, dezvoltării si inovării;

l) elaborează un raport de activitate anual, pe care îl înaintează ANCS; raportul se face public pe site-urile CNDI si ANCS.

Art. 3. - CNDI poate coordona si alte programe de finantare a cercetării aplicative, dezvoltării experimentale sau programe de sprijin a inovării si antreprenoriatului, potrivit mandatului acordat de MECTS sau de ANCS.

Art. 4. - CNDI poate coopera cu alte organisme, nationale sau internationale, din domeniul administrării programelor de cercetare-dezvoltare, potrivit mandatului acordat de MECTS sau de ANCS.

Art. 5. - Pe baza mandatului acordat de MECTS sau de ANCS, CNDI poate desfăsura si alte activităti ori actiuni în domeniul cercetării-dezvoltării, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea CNDI

 

Art. 6. - CNDI este format din 19 membri, numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 7. - Membrii CNDI sunt cercetători, cadre didactice universitare, antreprenori, persoane care provin din societăti comerciale cu rezultate semnificative în domeniul tehnologiei si inovării sau reprezentanti ai mediului de afaceri.

Art. 8. - Mandatul membrilor CNDI este de 4 ani.

Art. 9. - (1) în cazul existentei unui loc vacant în componenta CNDI sau în situatia în care un membru este în imposibilitatea de a-si exercita mandatul, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuieste.

Art. 10. - (1) în cazul în care un membru al CNDI încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică, în mod sistematic, în activitătile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNDI.

(2) Se consideră că un membru nu se implică, în mod sistematic, în activitătile consiliului, în următoarele cazuri:

a) nu participă la mai mult de 50% din sedintele din decursul a 6 luni consecutive;

b) în cazul votului prin mijloace electronice, nu îsi exprimă optiunea pentru mai mult de 25% din deciziile supuse votului în decursul a 6 luni consecutive;

c) în alte cazuri stabilite prin regulamentul intern de functionare.

(3) Procedura de revocare se desfăsoară după cum urmează:

a) unul sau mai multi dintre membrii CNDI ori ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului solicită declansarea procedurii de revocare;

b) revocarea se confirmă prin votul secret al majoritătii absolute a membrilor CNDI, în cazul în care a fost solicitată de către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, respectiv prin votul secret a cel putin două treimi dintre membrii CNDI, în caz contrar;

c) în cazul în care revocarea nu se confirmă conform prevederilor lit. b), procedura de revocare încetează;

d) în cazul în care revocarea nu a fost solicitată de către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, revocarea se aprobă de către ministru.

(4) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numeste un nou membru, conform prevederilor art. 9.

Art. 11. - (1) CNDI are un presedinte si 2 vicepresedinti.

(2) Odată cu numirea componentei CNDI conform prevederilor art. 6, ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului desemnează presedintele si vicepresedintii din rândul membrilor CNDI.

(3) Presedintele si vicepresedintii CNDI pot fi înlocuiti în urma alegerilor desfăsurate conform alin. (4), care pot avea loc după cel putin un an de activitate a consiliului nou-numit.

(4) Presedintele si vicepresedintii CNDI sunt alesi prin vot secret, cu majoritate simplă, de către membrii CNDI, pe baza propunerilor făcute de oricare din membrii CNDI, inclusiv a autopropunerilor.

(5) O persoană nu poate ocupa functia de presedinte al CNDI pentru o perioadă cumulată mai mare de 4 ani, indiferent de perioada în care a fost presedinte si de eventualele întreruperi.

(6) Ulterior termenului prevăzut la alin. (3), presedintele si vicepresedintii pot fi revocati din respectivele functii de conducere prin votul secret a cel putin două treimi dintre membrii CNDI, la cererea unuia sau mai multor membri ai CNDI.

Art. 12. - Presedintele CNDI are următoarele atributii:

a) îndeplineste mandatul atribuit explicit prin decizie a membrilor CNDI;

b) conduce sedintele de lucru ale CNDI;

c) stabileste ordinea de zi a sedintelor de lucru ale CNDI, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor CNDI, la cererea oricărui membru al CNDI;

d) asigură legătura operativă a CNDI cu ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului si cu presedintele ANCS, în vederea informării acestora despre activitatea CNDI;

e) reprezintă CNDI în relatia cu tertii.

Art. 13. - În cazul indisponibilitătii sale, atributiile presedintelui sunt preluate de vicepresedinti, cu alternarea preluării atributiilor de către cei 2 vicepresedinti.


Art. 14. - (1) Pentru realizarea diferitelor activităti, CNDI poate constitui, pe perioadă determinată, organe de lucru - comisii si grupuri de lucru, care sunt numite, restructurate, desfiintate si coordonate de către CNDI si cărora CNDI le poate delega unele din atributiile proprii.

(2) Standardele minimale care trebuie îndeplinite de membrii acestor organe de lucru, componenta si regulamentele lor sunt stabilite de CNDI si publicate pe site-ul web propriu.

(3) Organele de lucru pot include membri CNDI si experti din afara CNDI, atât din tară, cât si din străinătate.

Art. 15. - Pentru a adopta o decizie, membrii CNDI pot vota atât în cadrul sedintelor, cât si de la distantă, exprimându-si dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de functionare.

Art. 16. - (1) Pentru luarea deciziilor în cadrul sedintelor CNDI este necesară prezenta a cel putin 10 dintre membrii CNDI. ^

(2) în cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, deciziile se pot adopta numai dacă numărul de membri prevăzut la alin. (1) votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de functionare.

(3) Cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 10 si 11, deciziile CNDI sunt aprobate prin votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti, în cazul votului în cadrul sedintelor, respectiv prin votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor votanti, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice.

Art. 17. - CNDI poate adopta un regulament intern de functionare, care trebuie să respecte prevederile legale si ale prezentului regulament de organizare si functionare.

Art. 18. - Sedintele CNDI se convoacă de către presedintele CNDI, de către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului, de către presedintele ANCS sau la cererea a cel putin 6 dintre membrii CNDI.

Art. 19. - Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului sau un reprezentant al acestuia, precum si presedintele ANCS ori un reprezentant al acestuia pot participa, de drept, la sedintele CNDI, în calitate de observatori.

Art. 20. - CNDI poate invita în cadrul sedintelor proprii persoane externe consiliului, în calitate de observatori si/sau consultanti.

 

CAPITOLUL III

Finantarea CNDI

 

Art. 21. - Resursele materiale si financiare necesare functionării CNDI si organelor de lucru ale acestuia se asigură din bugetul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin UEFISCDI, si se includ în tariful acordat UEFISCDI de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru conducerea programelor coordonate stiintific de CNDI.

Art. 22. - Administrarea si gestionarea resurselor destinate activitătilor CNDI sunt asigurate de UEFISCDI, în conformitate cu deciziile CNDI, în conditiile legii.

Art. 23. - Pentru activitatea desfăsurată, membrii CNDI si ai organelor de lucru ale acestuia sunt remunerati conform prevederilor art. 441 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 24. - Pentru participarea ia sedinte sau reuniuni de lucru, membrilor CNDI si organelor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport si cazare, în conditiile legii.

Art. 25. - Remunerarea activitătii desfăsurate în afara activitătii de bază de către membrii organelor de lucru ale CNDI si decontarea cheltuielilor de transport si cazare ale acestora pentru participarea la sedinte sau reuniuni de lucru se fac în conditiile legii si în limitele sumelor alocate cu această destinatie din bugetul autoritătii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

 

CAPITOLUL IV

Relatia institutională CNDI-UEFISCDI

 

Art. 26. - UEFISCDI asigură sprijinul tehnic si executiv pentru activitatea CNDI, conform solicitărilor CNDI si normelor legale în vigoare.

Art. 27. - UEFISCDI, prin departamentele sale si conform prevederilor legale, are următoarele atributii:

a) asigură buna desfăsurare a activitătii curente a CNDI;

b) administrează si gestionează resursele destinate activitătilor CNDI, în conformitate cu deciziile CNDI, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Norme de etică si deontologie profesională

 

Art. 28. - Membrii CNDI si ai organelor de lucru ale acestuia au obligatia de a respecta reglementările aplicabile si normele de etică si deontologie profesională, conform prevederilor legale.

Art. 29. - Membrii CNDI si ai organelor de lucru ale acestuia au obligatia de a raporta CNDI, respectiv organelor de lucru orice situatie în care consideră că se află într-un conflict de interese, imediat după ce constată existenta conflictului de interese, si de a se recuza de la luarea deciziilor supuse direct conflictului de interese.

Art. 30. - Constituie conflict de interese situatiile prevăzute de legislatia în vigoare, precum si următoarele situatii referitoare la evaluarea si finantarea proiectelor în cadrul programelor coordonate de către CNDI:

a) situatia în care o persoană evaluează în mod direct sau ia decizii nominale de selectie directă ori de excludere a evaluatorilor unui proiect fată de care persoana în cauză are un interes financiar direct legat de finantarea sau nefinantarea proiectului, inclusiv atunci când persoana în cauză face parte din lista de personal a proiectului ori a unor proiecte concurente depuse spre finantare în cadrul aceleiasi competitii si linii de finantare si când persoana în cauză se află într-una dintre următoarele relatii cu cel putin una dintre persoanele din lista de personal a proiectului evaluat:

(i) sunt soti, afini sau rude până la gradul al III-lea inclusiv; (ii) sunt angajate în aceeasi unitate sau institutie; (iii) au colaborat în ultimii 5 ani, având publicatii sau proiecte de cercetare-dezvoltare realizate în comun;

b) situatia în care o persoană supraveghează direct sau controlează direct selectia expertilor evaluatori, alocarea proiectelor către evaluatori, procesul de evaluare a proiectelor si procesul de negociere a contractelor, pentru proiectele la care persoana în cauză se află pe lista de personal a proiectului sau a unor proiecte concurente depuse spre finantare în cadrul aceleiasi competitii si linii de finantare.

Art. 31. - (1) În sensul prezentului capitol, lista de personal a proiectului este constituită din persoanele nominalizate în propunerea de proiect supusă evaluării, inclusiv directorul de proiect si, în cazul proiectelor realizate prin parteneriat între mai multe institutii sau unităti, responsabilii de proiect.

(2) în sensul prezentului capitol, linia de finantare este cea mai mică componentă din cadrul unui program, subprogram, domeniu prioritar sau domeniu stiintific, după caz, pentru care s-a stabilit un plafon de angajare a fondurilor bugetare în cadrul unei anumite competitii de finantare ori pentru care ierarhizarea propunerilor de proiecte în functie de punctaj se face independent.

Art. 32. - Întreaga activitate a CNDI se va baza pe corectitudine, principialitate si responsabilitate.


 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 33. - Pentru nerespectarea prevederilor legale, membrii CNDI, evaluatorii, membrii panelurilor, ai comisiilor sau grupurilor de lucru constituite de CNDI răspund disciplinar, contraventional si penal, în conditiile legii.

Art. 34. - Membrii CNDI si ai organelor de lucru ale acestuia pot fi sanctionati în conformitate cu prevederile generale ale legislatiei în vigoare. Acestia îsi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea si legalitatea operatiunilor ale căror acte si/sau documente justificative le-au certificat.

Art. 35. - Procedura de sanctionare disciplinară a membrilor CNDI se desfăsoară de către o comisie de cercetare numită prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului. Pentru membrii grupurilor de lucru constituite de CNDI, sanctionarea disciplinară se desfăsoară de către o comisie numită prin decizia CNDI, sanctiunea fiind aplicată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea componentei nominale a Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare

 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 4.087/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare,

în temeiul prevederilor art. 441 al Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se numeste ca presedinte al Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare domnul Florin Talpes.

Art. 3. - Se numesc ca vicepresedinti ai Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare domnul Wilhelm Kappel si doamna Carmen Socaciu.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2011.

 Nr. 4.088.

 

ANEXA

 

COMPONENTA NOMINALA

a Consiliului National pentru Dezvoltare si Inovare

 

Nr. crt.

Prenumele

Numele

Institutia

1-

Irina

Anghel

Asociatia de Investitii Private si Capital de Risc din Sud-Estul Europei, Bucuresti

2.

Gabriela

Anton

Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau” al Academiei Române

3.

Simion

Astilean

Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca

4.

Octavian

Buiu

Honeywell România - S.R.L., Bucuresti

5.

Sorin

Buse

Renault Technologie Roumanie - S.R.L., Voluntari

6.

Paul

Chirită

Adobe Systems România - S.R.L., Bucuresti

7.

Mihail Liviu

Cosereanu

Agentia de Cercetare pentru Tehnică si Tehnologii Militare, Bucuresti

8.

Ovidiu

Crisan

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor- INCDFM Bucuresti

9.

Wilhelm

Kappel

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucuresti

10.

Adrian

Muresan

FrieslandCampina - S.A., Târgu Mures

11.

Mariana

Neamtu

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din lasi

12.

Florin

Oprea

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

13.

Stefana

Petrescu

Institutul de Biochimie al Academiei Române

14.

Radu

Popa

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologii - IMT Bucuresti

15.

Carmen

Socaciu

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

16.

Florin

Talpes

Softwin - S.R.L., Bucuresti

17.

Mircea

Tudor

MB Telecom LTD - S.R.L., Otopeni

18.

Traian

Visan

Infineon Technologies România & Co. SCS, Bucuresti

19.

Gabriel

Vlădut

Asociatia Română pentru Transfer Tehnologic si Inovare, Craiova

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.