MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 323/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 323         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 10 mai 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

63. - Lege privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

 

461. - Decret pentru promulgarea Legii privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

 

456. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

395. - Hotărâre privind realizarea programului national de interes strategic “Transportor blindat pentru trupe 8x8”

 

399. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.237/1.937. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea pct. 5 din anexa nr. 7 “Categoriile de cheltuieli eligibile specifice operatiunilor derulate în cadrul axei prioritare 6 «Asistenta tehnic㻓 la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului operational sectorial “Mediu” 2007-2013

 


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământ

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi si până la 31 decembrie 2011, personalul didactic si didactic auxiliar din învătământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege.

(2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din învătământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a si 3b, după caz.

(3) Indemnizatiile de conducere specifice sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(4) Sporurile, indemnizatiile, compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1), precum si metodologia de calcul al acestora sunt prevăzute în anexa nr. 5.

(5) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de prezenta lege se calculează în functie de salariile de încadrare prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, după caz, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 5, cu luarea în considerare a indemnizatiei de conducere prevăzută în anexa nr. 4, dacă este cazul.

(6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă si contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi bănesti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.

(7) Dispozitiile art. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum si cele ale art. 22, 25-30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice se aplică în mod corespunzător si pentru personalul didactic si didactic auxiliar din învătământ, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 2. - (1) încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă si maximă a transei de vechime pentru functiile didactice din învătământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru functiile didactice auxiliare îsi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege.

(3) Promovarea personalului didactic în grade didactice se face în baza reglementărilor proprii privind obtinerea acestora. Trecerea personalului didactic într-o transă de vechime în învătământ superioară se va face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută.

(4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe functii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de muncă, respectiv potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 si ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legea-cadru nr. 284/2010.

Art. 3. - Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

Art. 4. - (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de învătământ preuniversitar si universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(2) Ordonatorii principali de credite si angajatorii au obligatia să stabilească salariile de bază, sporurile si alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, să asigure promovarea personalului în functii, grade si trepte profesionale, în conditiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinatie în bugetul propriu.

Art. 5. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual si a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 6. - Orice alte dispozitii contrare cu privire la stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de natură salarială, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.

Art. 7. - Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 si 5 fac parte integrantă din prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fata Camerei Deputatilor si a Senatului, în sedinta comună din data de 18 aprilie 2011.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

Bucuresti, 10 mai 2011. Nr. 63.


 

 

ANEXA Nr. 1

 

Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învătământul universitar

 

Nr. crt.

Functia didactică

Vechimea în învătământ

Salarii de încadrare - lei -

Minim

Maxim

1.

Profesor universitar

peste 40 ani

3.733

6.971

 

 

35-40 ani

3.474

6.486

 

 

30-35 ani

3.230

6.032

 

 

25-30 ani

3.002

5.606

 

 

20-25 ani

2.828

5.378

 

 

15-20 ani

2.682

5.132

 

 

10-15 ani

2.518

4.959

 

 

 

 

 

2.

Conferentiar universitar

peste 40 ani

2.294

3.365

 

 

35-40 ani

2.251

3.249

 

 

30-35 ani

2.123

3.137

 

 

25-30 ani

2.058

3.032

 

 

20-25 ani

1.951

3.005

 

 

15-20 ani

1.879

2.976

 

 

10-15 ani

1.750

2.968

 

 

6-10 ani

1.449

2.515

 

 

 

 

 

3.

Sef lucrări (lector universitar)

35-40 ani

1.776

2.579

 

 

30-35 ani

1.704

2.457

 

 

25-30 ani

1.596

2.352

 

 

20-25 ani

1.564

2.341

 

 

15-20 ani

1.549

2.334

 

 

10-15 ani

1.521

2.309

 

 

6-10 ani

1.370

2.069

 

 

3-6 ani

1.349

2.031

 

 

 

 

 

4.

Asistent universitar

35-40 ani

1.449

2.017

 

 

30-35 ani

1.442

1.935

 

 

25-30 ani

1.435

1.858

 

 

20-25 ani

1.427

1.834

 

 

15-20 ani

1.420

1.824

 

 

10-15 ani

1.414

1.800

 

 

6-10 ani

1.263

1.615

 

 

3-6 ani

1.242

1.613

 

 

până la 3 ani

1.223

1.601

 

 

 

 

 

5.

Preparator universitar

6-10 ani

1.163

1.616

 

 

3-6 ani

1.143

1.602

 

 

până la 3 ani

1.123

1.575

 

NOTĂ:

Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la transele de peste 10 ani vechime în învătământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.


 

ANEXA Nr. 2

Salarii de încadrare pentru personalul didactic din învătământul preuniversitar

 

Nr. crt.

Functia didactică

Vechimea în învătământ

Salarii de încadrare - lei -

1.

Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic I

peste 40 ani

1.896

 

 

35-40 ani

1.805

 

 

30-35 ani

1.715

 

 

25-30 ani

1.634

 

 

22-25 ani

1.563

 

 

18-22 ani

1.483

 

 

14-18 ani

1.450

 

 

10-14 ani

1.393

 

 

6-10 ani

1.225

 

 

2-6 ani

1.103

 

 

 

 

2.

Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic II

peste 40 ani

1.580

 

 

35-40 ani

1.517

 

 

30-35 ani

1.451

 

 

25-30 ani

1.401

 

 

22-25 ani

1.334

 

 

18-22 ani

1.268

 

 

14-18 ani

1.219

 

 

10-14 ani

1.195

 

 

6-10 ani

1.049

 

 

2-6 ani

1.029

 

 

 

 

3.

Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv

peste 40 ani

1.501

 

 

35-40 ani

1.439

 

 

30-35 ani

1.377

 

 

25-30 ani

1.311

 

 

22-25 ani

1.274

 

 

18-22 ani

1.183

 

 

14-18 ani

1.150

 

 

10-14 ani

1.134

 

 

6-10 ani

1.000

 

 

2-6 ani

988

 

 

 

 

4.

Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant

până la 2 ani

981

5.

Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I

peste 40 ani

1.604

 

 

35-40 ani

1.523

 

 

30-35 ani

1.451

 

 

25-30 ani

1.394

 

 

22-25 ani

1.313

 

 

18-22 ani

1.247

 

 

14-18 ani

1.214

 

 

10-14 ani

1.169

 

 

6-10 ani

1.049

 

 

 

 


6.

Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II

peste 40 ani

1.482

 

 

35-40 ani

1.423

 

 

30-35 ani

1.358

 

 

25-30 ani

1.293

 

 

22-25 ani

1.234

 

 

18-22 ani

1.156

 

 

14-18 ani

1.132

 

 

10-14 ani

1.082

 

 

6-10 ani

962

 

 

2-6 ani

943

 

 

 

 

7.

Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv

peste 40 ani

1.340

 

 

35-40 ani

1.259

 

 

30-35 ani

1.208

 

 

25-30 ani

1.158

 

 

22-25 ani

1.115

 

 

18-22 ani

1.082

 

 

14-18 ani

1.058

 

 

10-14 ani

1.042

 

 

6-10 ani

948

 

 

2-6 ani

941

 

 

 

 

8.

Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant

până la 2 ani

934

9.

Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic I

peste 40 ani

1.584

 

 

35-40 ani

1.503

 

 

30-35 ani

1.430

 

 

25-30 ani

1.374

 

 

22-25 ani

1.293

 

 

18-22 ani

1.226

 

 

14-18 ani

1.194

 

 

10-14 ani

1.150

 

 

6-10 ani

1.029

 

 

 

 

10.

Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic II

peste 40 ani

1.408

 

 

35-40 ani

1.350

 

 

30-35 ani

1.285

 

 

25-30 ani

1.227

 

 

22-25 ani

1.168

 

 

18-22 ani

1.119

 

 

14-18 ani

1.070

 

 

10-14 ani

1.054

 

 

6-10 ani

935

 

 

2-6 ani

926

 

 

 

 


11.

Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv

peste 40 ani

1.313

 

 

35^0 ani

1.248

 

 

30-35 ani

1.185

 

 

25-30 ani

1.138

 

 

22-25 ani

1.119

 

 

18-22 ani

1.063

 

 

14-18 ani

1.038

 

 

10-14 ani

1.022

 

 

6-10 ani

893

 

 

2-6 ani

883

 

 

 

 

12.

Institutor studii superioare de lungă durată, grad didactic debutant

până la 2 ani

867

13.

Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I

peste 40 ani

1.544

 

 

35^0 ani

1.463

 

 

30-35 ani

1.406

 

 

25-30 ani

1.332

 

 

22-25 ani

1.260

 

 

18-22 ani

1.188

 

 

14-18 ani

1.145

 

 

10-14 ani

1.113

 

 

6-10 ani

996

 

 

 

 

14.

Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II

peste 40 ani

1.359

 

 

35^0 ani

1.301

 

 

30-35 ani

1.227

 

 

25-30 ani

1.178

 

 

22-25 ani

1.119

 

 

18-22 ani

1.070

 

 

14-18 ani

1.038

 

 

10-14 ani

1.022

 

 

6-10 ani

915

 

 

2-6 ani

898

 

 

 

 

15.

Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv

peste 40 ani

1.263

 

 

35^0 ani

1.207

 

 

30-35 ani

1.156

 

 

25-30 ani

1.106

 

 

22-25 ani

1.094

 

 

18-22 ani

1.038

 

 

14-18 ani

1.022

 

 

10-14 ani

1.006

 

 

6-10 ani

877

 

 

2-6 ani

871

 

 

 

 


16.

Institutor studii superioare de scurtă durată, grad didactic debutant

până la 2 ani

840

17.

învătător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic I

peste 40 ani

1.479

 

 

35-40 ani

1.422

 

 

30-35 ani

1.357

 

 

25-30 ani

1.284

 

 

22-25 ani

1.216

 

 

18-22 ani

1.138

 

 

14-18 ani

1.113

 

 

10-14 ani

1.064

 

 

6-10 ani

963

 

 

 

 

18.

învătător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic II

peste 40 ani

1.311

 

 

35-40 ani

1.240

 

 

30-35 ani

1.184

 

 

25-30 ani

1.137

 

 

22-25 ani

1.070

 

 

18-22 ani

1.044

 

 

14-18 ani

1.022

 

 

10-14 ani

1.010

 

 

6-10 ani

910

 

 

2-6 ani

881

 

 

 

 

19.

Învătător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic definitiv

peste 40 ani

1.230

 

 

35-40 ani

1.175

 

 

30-35 ani

1.112

 

 

25-30 ani

1.069

 

 

22-25 ani

1.054

 

 

18-22 ani

1.018

 

 

14-18 ani

994

 

 

10-14 ani

981

 

 

6-10 ani

858

 

 

2-6 ani

852

 

 

 

 

20.

Învătător, educatoare, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal), grad didactic debutant

până la 2 ani

838

21.

Profesor, învătător, educatoare, educator, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)

peste 40 ani

869

 

 

35-40 ani

826

 

 

30-35 ani

799

 

 

25-30 ani

786

 

 

22-25 ani

772

 

 

18-22 ani

759

 

 

14-18 ani

745

 

 

10-14 ani

731

 

 

6-10 ani

6171)

 

 

2-6 ani

6041)

 

 

până la 2 ani

6001)

 

NOTĂ:

Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic, iar sporul de stabilitate este cuprins la transele de peste 10 ani vechime în învătământ. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea de 15% aplicabilă pentru anul 2011.


1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

 

ANEXA Nr. 3a

Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învătământul universitar

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

Minim

- lei -

Maxim

- lei -

 

Functii de executie pe grade si trepte profesionale

 

 

 

1.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA

S

940

1.381

2.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

S

843

1.341

3.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

S

700

1.288

4.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

S

6681)

991

5.

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

S

616

 

6.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

SSD

793

1.164

7.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

SSD

682

1.045

8.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

SSD

6671)

917

9.

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

SSD

6061)

 

10.

Informatician gradul IA

S

992

1.417

11.

Informatician gradul I

S

893

1.376

12.

Informatician gradul II

S

780

1.312

13.

Informatician gradul III

S

6581)

1.019

14.

Informatician gradul IV

S

6281)

923

15.

Informatician debutant

S

6161)

 

16.

Informatician gradul I

SSD

754

1.164

17.

Informatician gradul II

SSD

699

1.045

18.

Informatician gradul III

SSD

6251)

917

19.

Informatician debutant

SSD

6061)

 

20.

Corepetitor gradul I

S

720

981

21.

Corepetitor gradul II

S

6461)

850

22.

Corepetitor gradul III

S

6281)

778

23.

Corepetitor debutant

S

6161)

 

24.

Corepetitor gradul I

SSD

676

903

25.

Corepetitor gradul II

SSD

6321)

786


26.

Corepetitor gradul III

SSD

6181)

718

27.

Corepetitor debutant

SSD

6061)

 

28.

Secretar IA**)

S

964

1.417

29.

Secretar I

S

866

1.376

30.

Secretar II

S

740

1.312

31.

Secretar III

S

6581)

1.019

32.

Secretar IV

S

6281)

923

33.

Secretar debutant

S

6161)

 

34.

Secretar I

SSD

685

1.195

35.

Secretar II

SSD

6491)

1.069

36.

Secretar III

SSD

6281)

935

37.

Secretar IV

SSD

6161)

763

38.

Secretar debutant

SSD

6041)

 

39.

Secretar IA

M

6211)

1.025

40.

Secretar I

M

6101)

935

41.

Secretar II

M

6001)

829

42.

Secretar III

M

6001)

743

43.

Secretar debutant

M

6001)

 

44.

Bibliotecar, documentarist, redactor IA

PL/M

6051)

1.000

45.

Bibliotecar, documentarist, redactor I

PL/M

6001)

910

46.

Bibliotecar, documentarist, redactor II

PL/M

6001)

806

47.

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

PL/M

6001)

 

48.

Informatician IA

PL/M

6211)

1.025

49.

Informatician I

PL/M

6101)

935

50.

Informatician II

PL/M

6001)

829

51.

Informatician III

PL/M

6001)

743

52.

Informatician debutant

PL/M

6001)

 

53.

Corepetitor I

M

6051)

687

54.

Corepetitor II

M

6001)

6241)

55.

Corepetitor III

M

6001)

6051)

56.

Corepetitor debutant

M

6001)

 

57.

Tehnician IA***)

M

6211)

942

58.

Tehnician I***)

M

6101)

899

59.

Tehnician II***)

M

6001)

816

60.

Tehnician III***)

M

6001)

760

61.

Tehnician debutant***)

M

6001)

 

62.

Laborant IA

S

899

1.219

63.

Laborant I

S

805

1.099

64.

Laborant II

S

674

1.000

65.

Laborant I

SSD

6111)

1.081

66.

Laborant II

SSD

6071)

994

67.

Laborant III

SSD

6041)

881

68.

Laborant I

PL/M

6001)

840

69.

Laborant II

PL/M

6001)

746

70.

Laborant debutant

PL/M

6001)

 

71.

Analist, programator, inginer sistem; IA

S

812

1.545

72.

Analist, programator, inginer sistem; I

S

732

1.463

73.

Analist, programator, inginer sistem; II

S

6641)

1.281

74.

Analist, programator, inginer sistem; III

S

6451)

1.101

75.

Analist, programator, inginer sistem; IV

S

6281)

981

76.

Analist, programator, inginer sistem; debutant

S

6161)

 


77.

Analist (programator) ajutor; IA

M

6211)

1.025

78.

Analist (programator) ajutor; I

M

6101)

935

79.

Analist (programator) ajutor; II

M

6001)

829

80.

Analist (programator) ajutor; III

M

6001)

743

81.

Analist (programator) ajutor; debutant

M

6001)

 

82.

Operator, controlor date; I

M

6211)

951

83.

Operator, controlor date; II

M

6101)

843

84.

Operator, controlor date; III

M

6001)

756

85.

Operator, controlor date; IV

M

6001)

673

86.

Operator, controlor date; debutant

M

6001)

 

87.

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I

S

786

1.569

88.

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II

S

6551)

1.307

89.

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III

S

6161)

1.111

90.

Comandant

S

6341)

1.467

91.

Sef mecanic

S

6001)

1.187

92.

Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician

S

6001)

945

93.

Căpitan

M

6001)

881

94.

Sef mecanic

M

6001)

862

95.

Ofiter punte

M

6001)

803

96.

Ofiter mecanic, ofiter electrician

M

6001)

783

97.

Sef echipaj

M

6001)

823

98.

Conducător salupă, sef timonier, ajutor ofiter mecanic

M

6001)

6111)

99.

Inginer gradul IA

S

6631)

1.279

100.

Inginer gradul I

S

6491)

1.201

101.

Inginer gradul II

S

6401)

1.100

102.

Inginer gradul III

S

6281)

999

103.

Inginer gradul debutant

S

6161)

 

104.

Subinginer gradul I

SSD

6241)

1.100

105.

Subinginer gradul II

SSD

6221)

1.018

106.

Subinginer gradul III

SSD

6161)

899

107.

Subinginer debutant

SSD

6041)

 

108.

Medic primar

S

799

1.597

109.

Medic specialist

S

770

1.466

110.

Medic

S

691

1.379

111.

Medic stagiar

S

6161)

 

112.

Farmacist primar

S

799

1.597

113.

Farmacist specialist

S

698

1.393

114.

Farmacist

S

6281)

1.162

115.

Farmacist stagiar

S

6161)

 

116.

Dentist principal

SSD

6111)

1.081

117.

Dentist

SSD

6071)

994

118.

Dentist debutant

SSD

6041)

 

119.

Tehnician dentar principal

M

6001)

972

120.

Tehnician dentar

M

6001)

885

121.

Tehnician dentar debutant

M

6001)

 

122.

Biolog, biochimist, chimist, fizician principal

S

799

1.597

123.

Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist

S

698

1.393

124.

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

6281)

1.162

125.

Biolog, biochimist, chimist, fizician debutant

S

6161)

 

126.

Psiholog, sociolog principal

S

685

1.368

127.

Psiholog, sociolog

S

6311)

1.218

 

128.

Psiholog, sociolog debutant

S

6161)

 

129.

Cercetător stiintific principal I

S

799

1.597

130.

Cercetător stiintific principal II

S

770

1.466

131.

Cercetător stiintific principal III

S

691

1.379

132.

Cercetător stiintific

S

6271)

1.210

133.

Asistent de cercetare stiintifică

S

6171)

1.142

134.

Asistent de cercetare stiintifică stagiar

S

6051)

 

135.

Asistent I

M

6051)

1.000

136.

Asistent II

M

6001)

910

137.

Asistent III

M

6001)

806

138.

Asistent stagiar

M

6001)

 

139.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic I

S

843

1.683

140.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic II

S

809

1.540

141.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic III

S

717

1.432

142.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV

S

6581)

1.269

143.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V

S

6281)

1.071

144.

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant

S

6161)

 

145.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I

S

791

1.506

146.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II

S

713

1.425

147.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III

S

6521)

1.257

148.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV

S

6281)

1.071

149.

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet

S

6161)

 

150.

Maestru (balet—dans, corepetitor), maestru de studii balet; I

 

6001)

862

151.

Maestru (balet—dans, corepetitor), maestru de studii balet; II

 

6001)

746

152.

Maestru (balet—dans, corepetitor), maestru de studii balet; III

 

6001)

6641)

153.

Maestru (balet—dans, corepetitor), maestru de studii debutant

 

6001)

 

154.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I          

S

670

1.339

155.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II           

S

6341)

1.144

156.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III            

S

6281)

1.071

157.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant            

S

6161)

 

158.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

 

6051)

1.000

159.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

 

6001)

910

160.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor

 

6001)

806


161.

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

 

6001)

 

162.

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I

S

670

1.339

163.

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II

S

6341)

1.174

164.

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III

S

6281)

1.134

165.

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic

S

6161)

 

166.

Muzeograf, bibliograf I

SSD

6241)

1.100

167.

Muzeograf, bibliograf II

SSD

6221)

1.018

168.

Muzeograf, bibliograf III

SSD

6161)

899

169.

Muzeograf, bibliograf debutant

SSD

6041)

 

170.

Secretar de redactie, tehnoredactor IA

M

6051)

1.000

171.

Secretar de redactie, tehnoredactor I

M

6001)

910

172.

Secretar de redactie, tehnoredactor II

M

6001)

806

173.

Secretar de redactie, tehnoredactor debutant

M

6001)

 

174.

Regizor scenă (culise) I

M

6051)

1.000

175.

Regizor scenă (culise) II

M

6001)

910

176.

Regizor scenă (culise) III

M

6001)

806

177.

Regizor scenă (culise) debutant

M

6001)

 

178.

Căpitan secund, sef electrician, sef mecanic secund

S

6171)

1.113

179.

Ofiter aspirant

S

6051)

 

180.

Sef statie RTG

M

6001)

931

181.

Ofiter RTG I

M

6001)

813

182.

Ofiter RTG II

M

6001)

743

183.

Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter, dragor; aspirant

M

6001)

 

184.

Medic veterinar I

S

770

1.466

185.

Medic veterinar II

S

6461)

1.247

186.

Medic veterinar III

S

6281)

1.071

187.

Medic veterinar debutant

S

6161)

 

188.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog I

S

6461)

1.246

189.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog II

S

6341)

1.091

190.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog III

S

6281)

1.071

191.

Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant

S

6161)

 

192.

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA

S

799

1.597

193.

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I

S

6461)

1.250

194.

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliografii

S

6281)

1.134

195.

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant

S

6161)

 

196.

Conservator, restaurator I

SSD

6291)

1.100

197.

Conservator, restaurator II

SSD

6221)

1.018

198.

Conservator, restaurator III

SSD

6161)

899

199.

Conservator, restaurator debutant

SSD

6041)

 

200.

Conservator, restaurator, custode sală I

M

6051)

1.000

201.

Conservator, restaurator, custode sală II

M

6001)

910

202.

Conservator, restaurator, custode sală III

M

6001)

806

203.

Conservator, restaurator, custode sală debutant

M

6001)

 

204.

Mânuitor carte

M/G

6001)

6301)

205.

Administrator financiar (patrimoniu) grad I****)

S

709

1.396

206.

Administrator financiar grad I - director gen. adm. al univ

S

1.415

2.790

207.

Administrator financiar (patrimoniu) grad II****)

S

697

1.118


208.

Administrator financiar (patrimoniu grad III****)

S

677

1.029

209.

Administrator financiar (patrimoniu debutant****)

S

6161)

 

210.

Administrator financiar (patrimoniu grad I****)

SSD

6291)

1.100

211.

Administrator financiar (patrimoniu grad II****)

SSD

6221)

1.018

212.

Administrator financiar (patrimoniu grad III****)

SSD

6161)

899

213.

Administrator financiar (patrimoniu debutant****)

SSD

6041)

 

214.

Administrator financiar (patrimoniu treapta I****)

M

678

942

215.

Administrator financiar (patrimoniu treapta II****)

M

6541)

899

216.

Administrator financiar (patrimoniu treapta III****)

M

6301)

743

217.

Administrator financiar (patrimoniu debutant****)

M

6001)

 

218.

Antrenor categoria I

 

700

1.397

219.

Antrenor categoria II

 

6261)

1.175

220.

Antrenor categoria III

 

6161)

1.111

221.

Antrenor categoria IV

 

6051)

1.009

222.

Antrenor categoria V

 

6001)

883

223.

Antrenor debutant

 

6001)

 

224.

Model I

M

6431)

671

225.

Model II

M

6381)

6621)

 

*) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din învătământ sunt cele prevăzute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011.

**) Se utilizează numai pentru secretar-sef de universitate.

***) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor si atelierelor.

****) Se utilizează pentru functiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator si functionar din compartimentele de resort.

1) Dacă în urma aplicării metodologiei de calcul prevăzute în Anexa nr. 5 la lege rezultă un cuantum al salariului de bază brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2011, se va lua în calcul acest din urmă cuantum.

 

NOTĂ:

Salariile de încadrare se utilizează si pentru personalul didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare si din Biblioteca Pedagogică Natională “I.C. Petrescu”. Toate salariile de încadrare cuprind sporul neuropsihic. Toate salariile de încadrare cuprind majorarea cu 15% aplicabilă pentru anul 2011.

 

ANEXA Nr. 3b

Salarii de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învătământul preuniversitar

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

Minim

- lei -

Maxim

- lei -

 

Functii de executie pe grade si trepte profesionale

 

 

 

1.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

S

886

1.408

2.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

S

735

1.353

3.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

S

702

1.041

4.

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

S

6471)

 

5.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

SSD

833

1.223

6.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

SSD

716

1.098

7.

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

SSD

701

963

8.

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

SSD

6371)

 

9.

Informatician gradul IA

S

1.042

1.488

10.

Informatician gradul I

S

938

1.445

11.

Informatician gradul II

S

819

1.378

12.

Informatician gradul III

S

691

1.070

13.

Informatician gradul IV

S

6601)

970

14.

Informatician debutant

S

6471)

 

15.

Informatician gradul I

SSD

792

1.223

16.

Informatician gradul II

SSD

734

1.098

17.

Informatician gradul III

SSD

6571)

963

18.

Informatician debutant

SSD

6371)

 

19.

Instructor-animator gradul I

S

756

1.030

20.

Instructor-animator gradul II

S

679

893

21.

Instructor-animator gradul III

S

6601)

817

22.

Instructor-animator debutant

S

6471)

 

23.

Instructor-animator gradul I

SSD

710

949

24.

Instructor-animator gradul II

SSD

6641)

826

25.

Instructor-animator gradul III

SSD

6491)

722

26.

Instructor-animator debutant

SSD

6371)

 

27.

Asistent social gradul I

S

825

1.112

28.

Asistent social gradul II

S

688

934

29.

Asistent social gradul III

S

6601)

830

30.

Asistent social debutant

S

6471)

 

31.

Asistent social gradul I

SSD

688

949

32.

Asistent social gradul II

SSD

6381)

807

33.

Asistent social debutant

SSD

635D

 

34.

Corepetitor gradul I

S

756

1.030

35.

Corepetitor gradul II

S

679

893

36.

Corepetitor gradul III

S

6601)

817

37.

Corepetitor debutant

S

6471)

 

38.

Corepetitor gradul I

SSD

710

949

39.

Corepetitor gradul II

SSD

6641)

826

40.

Corepetitor gradul III

SSD

6491)

754

41.

Corepetitor debutant

SSD

637D

 

42.

Secretar I**)

S

910

1.445

43.

Secretar II**)

S

777

1.378

44.

Secretar III**)

S

691

1.070

45.

Secretar IV**)

S

6601)

970

46.

Secretar debutant**)

S

6471)

 

47.

Secretar I**)

SSD

720

1.255

48.

Secretar II**)

SSD

682

1.123

49.

Secretar III**)

SSD

6601)

982

50.

Secretar IV**)

SSD

6471)

802

51.

Secretar debutant**)

SSD

6351)

 

52.

Secretar I A**)

M

6521)

1.077

53.

Secretar I**)

M

6411)

982

54.

Secretar II**)

M

6291)

871

55.

Secretar III**)

M

6181)

781

56.

Secretar debutant**)

M

6051)

 

57.

Bibliotecar, documentarist, redactor IA

PL/M

6361)

1.050

58.

Bibliotecar, documentarist, redactor I

PL/M

6231)

956

59.

Bibliotecar, documentarist, redactor II

PL/M

6131)

847

60.

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

PL/M

6051)

 

61.

Informatician IA

PL/M

6521)

1.077

62.

Informatician I

PL/M

6411)

982

63.

Informatician II

PL/M

6291)

871

64.

Informatician III

PL/M

6181)

781

65.

Informatician debutant

PL/M

6051)

 


66.

Instructor-animator IA

M

6361)

817

67.

Instructor-animator I

M

6231)

709

68.

Instructor-animator II

M

6131)

6441)

69.

Instructor-animator debutant

M

6051)

 

70.

Instructor de educatie extrascolară IA

M

6521)

839

71.

Instructor de educatie extrascolară I

M

6411)

770

72.

Instructor de educatie extrascolară II

M

6291)

676

73.

Instructor de educatie extrascolară III

M

6181)

6421)

74.

Instructor de educatie extrascolară debutant

M

6051)

 

75.

Asistent social I

PL/M

694

939

76.

Asistent social II

PL/M

6231)

803

77.

Asistent social III

PL/M

6131)

684

78.

Asistent social debutant

PL/M

6051)

 

79.

Corepetitor I

M

6361)

722

80.

Corepetitor II

M

6231)

6561)

81.

Corepetitor III

M

6131)

6361)

82.

Corepetitor debutant

M

6051)

 

83.

Tehnician IA***)

M

6521)

989

84.

Tehnician I***)

M

6411)

944

85.

Tehnician II***)

M

6291)

857

86.

Tehnician III***)

M

6181)

798

87.

Tehnician debutant***)

M

6051)

 

88.

Laborant IA

S

944

1.280

89.

Laborant I

S

846

1.154

90.

Laborant II

S

708

1.050

91.

Laborant I

SSD

6421)

1.135

92.

Laborant II

SSD

6381)

1.044

93.

Laborant III

SSD

6351)

925

94.

Laborant I

PL/M

6181)

882

95.

Laborant II

PL/M

6061)

784

96.

Laborant debutant

PL/M

6001)

 

97.

Pedagog scolar IA

S

944

1.280

98.

Pedagog scolar I

S

846

1.154

99.

Pedagog scolar II

S

708

1.050

100.

Pedagog scolar I

SSD

6421)

1.135

101.

Pedagog scolar II

SSD

6381)

1.044

102.

Pedagog scolar III

SSD

6351)

925

103.

Pedagog scolar IA

M

6181)

827

104.

Pedagog scolar I

M

6061)

741

105.

Pedagog scolar II

M

6001)

 

106.

Analist, programator, inginer sistem; IA

S

853

1.623

107.

Analist, programator, inginer sistem; I

S

769

1.537

108.

Analist, programator, inginer sistem; II

S

698

1.345

109.

Analist, programator, inginer sistem; III

S

678

1.156

110.

Analist, programator, inginer sistem; IV

S

6601)

1.030

111.

Analist, programator, inginer sistem; debutant

S

6471)

 

112.

Analist (programator) ajutor; IA

M

6521)

1.077

113.

Analist (programator) ajutor; I

M

6411)

982

114.

Analist (programator) ajutor; II

M

6291)

871

115.

Analist (programator) ajutor; III

M

6181)

781

116.

Analist (programator) ajutor; debutant

M

6051)

 


117.

Operator, controlor date; I

M

6521)

999

118.

Operator, controlor date; II

M

6411)

886

119.

Operator, controlor date; III

M

6291)

794

120.

Operator, controlor date; IV

M

6181)

707

121.

Operator, controlor date; debutant

M

6051)

 

122.

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I

S

826

1.648

123.

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II

S

688

1.373

124.

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III

S

6471)

1.167

125.

Comandant

S

6661)

1.541

126.

Sef mecanic

S

6321)

1.247

127.

Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician

S

6321)

993

128.

Căpitan

M

6001)

925

129.

Sef mecanic

M

6001)

905

130.

Ofiter punte

M

6001)

844

131.

Ofiter mecanic, ofiter electrician

M

6001)

823

132.

Sef echipaj

M

6001)

865

133.

Conducător salupă, sef timonier, ajutor ofiter mecanic

M

6001)

6111)

134.

Inginer gradul IA

S

697

1.343

135.

Inginer gradul I

S

682

1.261

136.

Inginer gradul II

S

672

1.155

137.

Inginer gradul III

S

6601)

1.049

138.

Inginer gradul debutant

S

6471)

 

139.

Subinginer gradul I

SSD

6561)

1.155

140.

Subinginer gradul II

SSD

6531)

1.069

141.

Subinginer gradul III

SSD

6471)

944

142.

Subinginer debutant

SSD

6351)

</