MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 331/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 331         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 12 mai 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

61. - Lege privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

 

459. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

 

487. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

45. - Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

439. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Aeroclubului României în proprietatea publică a municipiului Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures, în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic

 

460. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane

 

461. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog

 

463. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru municipiul Timisoara, judetul Timis

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

59. - Decizie privind desemnarea domnului Adrian Victor Vevera, consilier în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al Grupului de lucru interdepartamental pe probleme de securitate energetică regională

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.787/1.171. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plătii unor drepturi de natură socială

 


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Departamentul pentru lupta antifraudă - DLAF, denumit în continuare Departament, se organizează ca structură cu personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea primului-ministru, finantată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Art. 2. - (1) Departamentul asigură, sprijină si coordonează, după caz, îndeplinirea obligatiilor ce revin României privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(2) Departamentul este institutia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF din cadrul Comisiei Europene.

(3) în îndeplinirea atributiilor ce îi revin, potrivit legii, Departamentul actionează pe bază de autonomie functională si decizională, independent de alte autorităti si institutii publice.

Art. 3. - În întelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) fonduri europene - sume provenite din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei;

b) resurse proprii - sume prevăzute la art. 2 din Decizia Consiliului nr. 2007/436/CE, Euratom din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii ale Comunitătilor Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 163 din 23 iunie 2007.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si conducerea Departamentului

 

Art. 4. - (1) Departamentul este condus de un sef, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, pentru o perioadă de 5 ani, ordonator tertiar de credite.

(2) Seful Departamentului trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă o experientă profesională de cel putin 5 ani în domenii de activitate ce intră în sfera competentelor Departamentului;

b) să nu exercite alte functii publice sau private, cu exceptia celor didactice, în perioada mandatului;

c) să nu aibă mentiuni în cazierul judiciar;

d) să nu fie membru al vreunui partid politic în perioada exercitării mandatului.

(3) Mandatul sefului Departamentului încetează:

a) la expirarea duratei;

b) prin demisie;

c) prin deces;

d) prin revocare, în cazul imposibilitătii de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 120 de zile consecutive sau în cazul trimiterii în judecată pentru fapte penale incompatibile cu functia detinută.

Art. 5. - (1) Seful Departamentului reprezintă Departamentul în raporturile cu autoritătile publice, institutiile publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate.

(2) Seful Departamentului nu solicită si nu primeste instructiuni de la nicio autoritate, institutie sau persoană în realizarea atributiilor sale referitoare la declansarea si desfăsurarea controalelor ori la întocmirea si valorificarea actelor de control.

(3) Seful Departamentului participă la sedintele Guvernului si ale consiliilor si grupurilor interministeriale atunci când ordinea de zi priveste protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

Art. 6. - (1) în exercitarea prerogativelor ce îi revin, seful Departamentului emite ordine si instructiuni.

(2) Ordinele si instructiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL III

Competenta si atributiile Departamentului

 

Art. 7. - În aplicarea art. 2, Departamentul îndeplineste următoarele functii:

a) functia de coordonare a luptei antifraudă, în scopul asigurării unei protectii efective si echivalente a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b) functia de control, în scopul identificării de nereguli, fraude si alte activităti ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

c) functia de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru asigurarea protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

d) functia de reprezentare, prin care se asigură participarea României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru si al retelelor de comunicare sau schimb de informatii, în materia protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Art. 8. - În realizarea functiilor sale, Departamentul îndeplineste următoarele atributii principale:

a) asigură si facilitează cooperarea între institutiile nationale implicate în protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, între acestea si Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF si autoritătile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din state beneficiare de asistentă financiară din partea Uniunii Europene;

b) efectuează sau coordonează actiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor si altor activităti ilicite în legătură cu gestionarea, obtinerea si utilizarea fondurilor europene si a celor de cofinantare aferente, precum si a oricăror altor fonduri ce intră în sfera intereselor financiare ale Uniunii Europene, inclusiv a împrumuturilor si garantiilor acordate de Banca Europeană de Investitii;

c) efectuează sau coordonează actiuni de control în vederea identificării neregulilor, fraudelor si altor activităti ilicite ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România prin diminuarea ilegală a resurselor proprii;

d) culege, analizează si prelucrează date si efectuează cercetări statistice în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

e) initiază sau avizează proiecte de acte normative privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

f) elaborează si coordonează programe de perfectionare profesională si instruire în domeniul luptei antifraudă;

g) solutionează cererile de asistentă administrativă, în calitate de unitate centrală, conform acordurilor de cooperare internatională, având ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care România este parte;

h) asigură, coordonează si monitorizează raportarea neregulilor între institutiile nationale si Comisia Europeană în conformitate cu prevederile legislatiei europene.

Art. 9. - (1) Departamentul primeste sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă - OLAF sau ale altor surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activităti care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

(2) Modul de solutionare a sesizărilor se aduce la cunostinta institutiei/persoanei care a formulat sesizarea.

Art. 10. - (1) Departamentul are calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, republicat, cu modificările si completările ulterioare, în privinta aspectelor de natură infractională care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România.

(2) Departamentul poate, la solicitarea procurorului, să efectueze controale cu privire la respectarea dispozitiilor legale în materia protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Art. 11. - (1) în exercitarea functiei de control, Departamentul efectuează investigatii administrative, controale la fata locului, analize si verificări documentare.

(2) în cadrul desfăsurării actiunilor de control, în sensul atributiilor prevăzute la art. 8 lit. b) si c):

a) toate institutiile si autoritătile publice, operatorii economici cu capital de stat sau privat, orice altă entitate, precum si persoanele fizice sunt obligate să permită reprezentantilor Departamentului accesul în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spatii folosite în scopuri economice;

b) Departamentul solicită tuturor institutiilor si autoritătilor publice, operatorilor economici cu capital de stat sau privat, oricăror altor entităti, precum si persoanelor fizice documentele si informatiile necesare întocmirii actului de control. În cazul existentei unei imposibilităti temporare motivate în furnizarea acestora, persoanele prevăzute au obligatia ca în termen de 10 zile de la primirea solicitării să dea curs acesteia;

c) reprezentantii Departamentului procedează la luarea de declaratii de la orice persoană care poate furniza date si informatii cu privire la posibile nereguli, fraude sau alte activităti ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

(3) Departamentul întocmeste acte de control care pot constitui mijloace de probă, în conditiile Codului de procedură penală, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Actele de control întocmite de Departament nu sunt acte sau operatiuni administrative în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - (1) în scopul clarificării unor aspecte ce fac obiectul unei actiuni de control, Departamentul poate solicita organelor de control financiar-fiscal, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale sau institutiilor publice din subordinea Guvernului ori a ministerelor cu competente în materie de control administrativ specializat să efectueze verificări si controale în domeniul lor de activitate.

(2) La întocmirea actului de control, Departamentul poate utiliza actele organelor si institutiilor prevăzute la alin. (1).

(3) La cererea Departamentului, organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice sunt obligati să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atributiilor ce îi revin.

Art. 13. - (1) în cazul identificării de nereguli privind obtinerea sau utilizarea fondurilor europene, precum si a fondurilor de cofinantare aferente, Departamentul transmite actul de control autoritătilor cu competente în gestionarea fondurilor pentru îndeplinirea obligatiilor ce le revin în materia raportării neregulilor si recuperării financiare, conform legii.

(2) Autoritătile prevăzute la alin. (1) au obligatia de a comunica, în termen de 60 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum si actiunile întreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

Art. 14. - (1) în cazul identificării de nereguli privind gestionarea fondurilor europene, Departamentul transmite actul de control ministerelor de resort în vederea luării măsurilor care se impun pentru remedierea deficientelor constatate si, după caz, pentru sanctionarea persoanelor responsabile, cu informarea primului-ministru.

(2) Ministerele de resort informează Departamentul, în termen de 60 de zile, cu privire la măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actul de control si, după caz, la sanctiunile dispuse.

Art. 15. - (1) în cazul identificării de nereguli care au ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor proprii, Departamentul transmite actul de control autoritătii responsabile pentru stabilirea si colectarea acestora.

(2) Autoritătile prevăzute la alin. (1) informează Departamentul, în termen de 60 de zile, cu privire la măsurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate si, după caz, recuperarea sumelor datorate.

Art. 16. - În cazul constatării unor elemente de natură infractională, Departamentul sesizează parchetul competent să efectueze urmărirea penală si transmite actul de control în vederea recuperării prejudiciului si tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate.

Art. 17. - (1) în scopul îndeplinirii atributiilor prevăzute la art. 8 lit. a) si d), toate autoritătile cu competente în gestionarea fondurilor europene, în stabilirea, colectarea si controlul resurselor ce trebuie virate la bugetul general al Uniunii Europene au obligatia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele si informatiile solicitate.

(2) în scopul îndeplinirii atributiei prevăzute la art. 8 lit. g), autoritătile si institutiile competente au obligatia de a transmite Departamentului informatiile solicitate pentru solutionarea cererilor de asistentă administrativă, conform obligatiilor ce îi revin potrivit acordurilor de cooperare internatională având ca obiect protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene la care România este parte.


 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 18. - Constituie contraventie refuzul persoanelor fizice sau juridice de a pune la dispozitie, în termenul prevăzut, documentele si informatiile necesare întocmirii actului de control, solicitate de către reprezentantii Departamentului, conform art. 11 alin. (2) lit. b).

Art. 19. - (1) Contraventia prevăzută la art. 18 se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei prevăzute la art. 18 si aplicarea sanctiunii se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Departamentului.

(3) Contraventiei prevăzute la art. 18 îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Statutul functionarului public din cadrul Departamentului

 

Art. 20. - (1) Personalul necesar desfăsurării activitătii Departamentului este alcătuit din functionari publici cu statut special si din personal contractual.

(2) încadrarea personalului, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, respectiv a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al sefului Departamentului.

Art. 21. - (1) Statutul special al functionarului public din cadrul Departamentului este conferit de natura atributiilor specifice privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, în scopul îndeplinirii obligatiilor ce revin României conform prevederilor art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

(2) Functionarul din cadrul Departamentului îndeplineste o functie de interes public, cu un statut special conferit de atributiile, răspunderile, complexitatea, riscurile si interdictiile care decurg din aplicarea prezentei legi, precum si din alte acte normative referitoare la organizarea si functionarea Departamentului.

(3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (2), în exercitarea atributiilor sale de serviciu, functionarul public cu statut special din cadrul Departamentului nu poate fi supus niciunei îngrădiri sau presiuni de orice natură si beneficiază de stabilitate în functie.

Art. 22. - (1) După nivelul atributiilor exercitate, functiile publice specifice din cadrul Departamentului se împart în:

A. Functii publice specifice de conducere:

a) director;

b) director adjunct;

c) sef serviciu;

d) sef birou.

B. Functii publice specifice de executie:

a) consilier;

b) referent de specialitate;

c) referent.

(2) Functiile publice de executie sunt structurate pe gradele profesionale prevăzute la art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării functiilor publice de conducere sau de executie este cea prevăzută la art. 57 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Activitatea desfăsurată de către functionarii publici cu statut special din cadrul Departamentului, precum si cea desfăsurată de către consilierii din cadrul acestuia, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, absolventi ai facultătilor cu profil juridic, constituie vechime în specialitate juridică.

Art. 23. - (1) Recrutarea functionarilor publici cu statut special si ocuparea functiilor de conducere în cadrul Departamentului se fac prin concurs sau examen, după caz, cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Organizarea si desfăsurarea concursurilor sau examenelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin ordin al sefului Departamentului, pe baza propunerilor directorilor. Prin acest ordin, seful Departamentului poate stabili si alte conditii specifice, fără să fie îngrădite drepturile si libertătile cetătenesti si fără orice discriminare.

(3) Promovarea în gradele profesionale prevăzute la art. 22 se face în baza evaluării anuale si a vechimii în specialitate.

Art. 24. - Performanta profesională individuală obtinută în activitatea functionarului public cu statut special din cadrul Departamentului este evaluată anual, în conformitate cu metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului din cadrul Departamentului.

Art. 25. - (1) Drepturile si îndatoririle functionarului public cu statut special din cadrul Departamentului sunt cele prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Functionarilor publici cu statut special din cadrul Departamentului le este interzis:

a) să facă parte din partide politice, organizatii cărora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau din fundatiile ori asociatiile care functionează pe lângă partidele politice;

b) să îsi exprime public opinia cu privire la actiunile de control în curs de desfăsurare;

c) să dea consultatii entitătii supuse controlului;

d) să ofere consultantă în domeniul de activitate al Departamentului;

e) să permită folosirea functiilor pe care le îndeplinesc în scop de reclamă comercială, publicitate sau propagandă de orice fel ori dobândire de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru ei sau pentru alte persoane;

f) să exprime opinii personale privind aspecte nationale sau europene, în relatiile cu reprezentantii altor state;

g) să folosească pozitia oficială pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit în exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

(3) Functionarul public cu statut special din cadrul Departamentului are următoarele obligatii specifice:

a) în afara atributiilor specifice de serviciu, este obligat să adopte o atitudine proactivă, inclusiv prin aducerea la cunostinta conducerii Departamentului a oricărei situatii, fapte sau împrejurări din domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b) să se abtină de la orice act, faptă sau manifestare de natură să aducă atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

c) în afara atributiilor specifice de serviciu, functionarul public cu statut special din cadrul Departamentului care face parte din echipe de coordonare a controalelor este obligat să nu aducă atingere drepturilor personalului coordonat;


d) să păstreze caracterul confidential al informatiilor dobândite în exercitarea atributiilor profesionale pe o perioadă de 3 ani de la încetarea raporturilor de serviciu;

e) să promoveze, în calitate de reprezentant al institutiei, o imagine favorabilă tării si Departamentului în cadrul oricăror activităti desfăsurate în afara României, din domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene;

f) să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol si să respecte legile si obiceiurile tării-gazdă, în cazul deplasărilor externe;

g) în situatia în care fac parte din echipe de control mixte cu reprezentanti ai Oficiului European de Luptă Antifraudă - OLAF, sunt obligati să acorde întregul sprijin pentru buna desfăsurare a misiunii de control si să se abtină de la a-si exprima opinia cu privire la calificarea juridică a constatărilor, dacă acestea nu sunt însusite de seful Departamentului;

h) să se asigure că rapoartele de nereguli si fraude transmise către Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF respectă cerintele prevăzute în regulamentele Uniunii Europene în domeniu.

Art. 26. - Prin ordin al sefului Departamentului se aprobă Codul de conduită etică si profesională a personalului.

Art. 27. - Functionarii publici cu statut special răspund contraventional, civil si penal, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 28. - (1) Salarizarea personalului Departamentului se face în conformitate cu actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice si beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică, atributiile personalului, numărul maxim de posturi si manualul de proceduri ale Departamentului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Departamentului, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 29. - Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistentă si dotare tehnică, precum si de programe de pregătire specifică a personalului.

Art. 30. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul încadrat în cadrul Departamentului este preluat si reîncadrat corespunzător functiilor din prezentul act normativ.

Art. 31. - Dispozitiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu ale altor acte normative în vigoare aplicabile functionarului public.

Art. 32. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) art. 6-131 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările si completările ulterioare;

b) Decizia primului-ministru nr. 205/2007 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 31 iulie 2007, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

 Nr. 61.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea Departamentului pentru lupta antifraudă - DLAF si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 mai 2011.

 Nr. 459.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. Asi ale art. 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii hr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de recunostintă si apreciere pentru devotamentul exceptional dovedit în timpul executării unei misiuni de patrulare în teatrul de operatiuni din Afganistan, în timpul căreia si-a sacrificat viata,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul National Steaua României în grad de Cavaler, cu însemn de război, sublocotenentului (I) Marinescu D. Cătălin-lonel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 10 mai 2011.

 Nr. 487.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

Cunoscând obiectivul limitării cheltuielilor bugetare impuse de acordurile-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

apreciind din evenimentele înregistrate la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în ultima perioadă de timp, respectiv din blocarea conturilor inclusiv pentru fondul de salarii, faptul că activitatea nu mai poate fi desfăsurată, existând un impact social deosebit,

în vederea stabilirii măsurilor care să permită îndeplinirea politicii si strategiei în domeniul privatizării si valorificării activelor statului din portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, în scopul realizării de venituri din aceste activităti si virării acestor venituri la bugetul de stat,

tinând seama de faptul că neadoptarea urgentă a unor astfel de măsuri este de natură să afecteze activitatea de privatizare si de valorificare a activelor statului desfăsurată de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu consecinta nerealizării veniturilor aferente, cuprinse în bugetul de stat pentru anul 2011, si chiar cu întreruperea completă a activitătii,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Până la data de 1 septembrie 2011, sumele necesare finantării cheltuielilor de personal prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, nu sunt supuse executării silite prin poprire.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea

Activelor Statului,

Aurelian Popa

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 45.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si transmiterea unor imobile din proprietatea publică a statului si din administrarea Aeroclubului României în proprietatea publică a municipiului Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures, în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- valoarea de inventar a bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului înscrise la pozitiile M.F. nr. 35453, 35454, 35455, 35456, 35457, 35458 si 144883, precum si suprafata bunului imobil apartinând domeniului public al statului înscris la pozitia M.F. nr. 35453 se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a evaluării si a corectării suprafetei.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Aeroclubului României în proprietatea publică a municipiului Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures, în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic.

Art. 3. - Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures va transmite, conform legii, în proprietatea publică a statului si în administrarea Aeroclubului României imobile cu aceleasi caracteristici ca ale celor prevăzute la art. 2, care să permită amenajarea si certificarea unui aerodrom, precum si operarea în sigurantă a aeronavelor civile, în maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 2 se face prin protocol încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Amenajarea si certificarea aerodromului prevăzut la art. 3 se fac de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures, în termenul prevăzut la art. 3.

(3) Aeroclubul României are dreptul de a utiliza în mod gratuit imobilele prevăzute la art. 2 până la data transmiterii în proprietatea publică a statului si în administrarea Aeroclubului României a imobilelor prevăzute la art. 3.

(4) în cazul în care obiectivul prevăzut la art. 2 nu este realizat sau în situatia în care nu se respectă obligatiile prevăzute la art. 3 si art. 4 alin. (1)-(3), imobilele mentionate la art. 2 revin de drept în proprietatea publică a statului si în administrarea Aeroclubului României, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 mai 2011.

Nr. 439.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Aeroclubului României, la care se modifică descrierea tehnică si valoarea de inventar

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoare de inventar

(în lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune închiriat/

Dat cu titlu gratuit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35453

8.29.06

Teren pistă zbor + incinta A/T Mures

S = 97,8786 ha

Persoane particulare

Azomures

Tara: România, judetul Mures; municipiul Târgu Mures; Str. Libertătii nr. 120, cod 4300

1973

206.777.325

înscris în Cf

în administrare

 

imobil

35454

8.29.06

Hangar avioane + anexe

S = 1.053,7 mp, structură metalică, învel. tablă

Persoane particulare

Azomures

Tara: România, judetul Mures; municipiul Târgu Mures; Str. Libertătii nr. 120, cod 4300

1973

3.852.370

înscris în Cf

în administrare

 

imobil

35455

8.29.06

Clădire birouri = anexe (gospod. anexa + dependinte + aerogara + sala asteptare)

S = 208 mp, clădire b.a.

Persoane particulare

Azomures

Tara: România, judetul Mures; municipiul Târgu Mures; Str. Libertătii nr. 120, cod 4300

1973

26.832

înscris în Cf

în administrare

 

imobil

35456

8.29.06

Clădire administrativă

S = 165,2 mp, clădire P+1 cu zid. cărămidă

Persoane particulare

Azomures

Tara: România, judetul Mures; municipiul Târgu Mures; Str. Libertătii nr. 120, cod 4300

1973

461.175

înscris în Cf

în administrare

 

imobil

35457

8.29.06

Clădire parasutisti = spatiu pt. cazare

S = 211,1 mp,

P+1, zidărie de cărămidă

Persoane particulare

Azomures

Tara: România, judetul Mures; municipiul Târgu Mures; Str. Libertătii nr. 120, cod 4300

1991

589.745

înscris în Cf

în administrare

 

imobil

35458

8.29.06

Depozit carburanti

S = 116,6 mp, 3 depozite

Persoane particulare

Azomures

Tara: România, judetul Mures; municipiul Târgu Mures; Str. Libertătii nr. 120, cod 4300

1991

213.818

înscris în Cf

în administrare

 

imobil

144883

8.29.06

Clădire scoala A/T Mures

S = 120,36 mp, zidărie, învelitoare tablă

Electromeca­nica - S.A.

Tara: România, judetul Mures; municipiul Târgu Mures; Str. Libertătii nr. 113

2002

335.400

înscris în Cf

în administrare

 

imobil


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din proprietatea publică a statului si din administrarea Aeroclubului României în proprietatea publică a municipiului Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures, în vederea realizării obiectivului Parc tehnologic

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Numărul de

identificare

atribuit

de M.F.P

Codul de

clasificare

Municipiul Târgu Mures, Str. Libertătii nr. 120, cod 4300

Statul român, Aeroclubul României

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures

teren, S = 97,8786 ha

206.777.325

35453

8.29.06

Municipiul Târgu Mures, Str. Libertătii nr. 120, cod 4300

Statul român, Aeroclubul României

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures

hangar avioane, S = 1.053,7 m2, structură metalică

3.852.370

35454

8.29.06

Municipiul Târgu Mures, Str. Libertătii nr. 120, cod 4300

Statul român, Aeroclubul României

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures

clădire birouri, S = 208 m2, beton armat

26.832

35455

8.29.06

Municipiul Târgu Mures, Str. Libertătii nr. 120, cod 4300

Statul român, Aeroclubul României

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures

clădire administrativă, S = 165,2 m2, P+1, zidărie de cărămidă

461.175

35456

8.29.06

Municipiul Târgu Mures, Str. Libertătii nr. 120, cod 4300

Statul român, Aeroclubul României

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures

clădire parasutisti, S = 211,1 m2, P+1, zidărie de cărămidă

589.745

35457

8.29.06

Municipiul Târgu Mures, Str. Libertătii nr. 120, cod 4300

Statul român, Aeroclubul României

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mures

depozit carburanti, S = 116,6 m2

213.818

35458

8.29.06


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unei unităti din Jandarmeria Română, aprobată cu modificări prin Legea nr. 38/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane, denumită în continuare Agentie, se organizează si functionează la nivel de directie, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, având personalitate juridică

Art. 2. - (1) Agentia coordonează, evaluează si monitorizează, la nivel national, aplicarea politicilor în domeniul luptei împotriva traficului de persoane de către institutiile publice, precum si a celor din domeniul protectiei si asistentei acordate victimelor acestuia.

(2) Agentia este autorizată să difuzeze si să dea publicitătii date cu caracter oficial din domeniul său de activitate, în conditiile legii.

(3) Pentru realizarea atributiilor sale, Agentia cooperează cu institutii publice si organizatii neguvernamentale române si străine, precum si cu organizatii internationale.

Art. 3. - (1) Agentia are următoarele atributii principale:

a) elaborează, pe baza propunerilor institutiilor cu atributii în domeniu, proiectul Strategiei nationale împotriva traficului de persoane, denumită în continuare Strategie natională, care se supune spre aprobare Guvernului;

b) monitorizează si evaluează activitătile desfăsurate de institutiile publice cu atributii în domeniul traficului de persoane, în raport cu obiectivele prevăzute în planurile de actiune pentru implementarea Strategiei nationale;

c) asigură coordonarea activitătilor de colaborare desfăsurate de institutiile publice cu organizatiile neguvernamentale pentru realizarea obiectivelor din Strategia natională;

d) elaborează proiectele standardelor nationale în domeniu, împreună cu institutiile publice si organizatiile neguvernamentale implicate, pe care le supune aprobării Guvernului, în conditiile legii;

e) stabileste indicatorii si criteriile de apreciere a fenomenului traficului de persoane;

f) colectează, stochează, procesează si analizează date si informatii cu caracter personal si statistic în domeniul său de competentă;

g) efectuează studii si cercetări privind diagnoza si evolutia fenomenului traficului de persoane;

h) facilitează schimbul de date si informatii cu caracter statistic între institutiile cu competente în domeniu, din tară si din străinătate;

i) formulează propuneri pentru modificarea si completarea legislatiei în domeniul său de activitate;

j) elaborează răspunsurile la chestionare, precum si rapoartele de tară în domeniul traficului de persoane;

k) dezvoltă programe proprii pentru realizarea activitătilor de prevenire a traficului de persoane si de acordare a asistentei victimelor traficului de persoane si sprijină, la cerere, programele în derulare;

l) întocmeste în colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor, pe baza datelor furnizate de institutiile publice cu atributii în domeniu, Raportul anual privind evolutia traficului de persoane, care se supune spre aprobare Guvernului, si formulează recomandări institutiilor cu atributii în domeniu cu privire la dezvoltarea politicilor antitrafic;

m) elaborează si fundamentează programe de interes national privind prevenirea traficului de persoane si asistenta acordată victimelor acestuia în vederea reintegrării sociale;

n) gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finantarea programelor din domeniul său de activitate;

o) sprijină activitatea de informare privind drepturile persoanelor, victime ale traficului, atât în tară, cât si în străinătate;

p) sprijină, la cerere, institutiile publice pentru obtinerea resurselor necesare desfăsurării activitătilor specifice si furnizează, la cerere, date statistice necesare planificării activitătilor proprii pentru reducerea fenomenului traficului de persoane;

q) desfăsoară activităti de cooperare internatională în domeniul său de competentă, monitorizează si evaluează activitătile de cooperare internatională desfăsurate de institutiile publice în conformitate cu obiectivele Strategiei nationale;

r) asigură reprezentarea în grupuri specializate sau structuri ale Uniunii Europene, precum si în organizatii internationale în domeniul de competentă, sub coordonarea structurii de specialitate a Ministerului Administratiei si Internelor;

s) exercită si alte atributii în domeniu, potrivit legii.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se desfăsoară fără a se produce imixtiuni în competentele si activitătile specifice fiecărei institutii.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Agentia este condusă de un director ajutat de un director adjunct, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(2) Directorul agentiei este coordonatorul national al activitătii de implementare a politicilor publice de prevenire a traficului de persoane si de monitorizare a acordării protectiei si asistentei


victimelor traficului de persoane, fără a produce imixtiuni în competentele si activitătile specifice fiecărei institutii, în conditiile legii.

(3) Directorul agentiei este ordonator de credite si reprezintă Agentia în raporturile cu persoane fizice si juridice publice si private din tară si din străinătate.

Art. 5. - (1) în exercitarea atributiilor sale directorul emite decizii si dispozitii, după caz.

(2) Directorul agentiei îndeplineste următoarele atributii principale:

a) conduce întreaga activitate a Agentiei;

b) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei nationale, precum si a planurilor nationale de actiune si actionează pentru aplicarea acestora;

c) colaborează cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

d) urmăreste si controlează aplicarea deciziilor proprii, a conventiilor si acordurilor internationale în domeniu la care România este parte si propune măsuri pentru îndeplinirea obligatiilor rezultate din aceste documente internationale;

e) fundamentează si elaborează propuneri pentru bugetul anual al Agentiei;

f) propune spre aprobare ministrului administratiei si internelor statul de functii al Agentiei, numeste si eliberează din functie personalul subordonat.

Art. 6. - (1) în cadrul Agentiei se înfiintează 15 centre regionale, fără personalitate juridică, a căror organizare se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei.

(2) Centrele regionale prevăzute la alin. (1) se constituie în judetele în care functionează Curti de Apel.

(3) Agentia realizează prin centrele regionale evaluarea initială a situatiei victimelor traficului de persoane, pentru identificarea nevoilor de asistentă specializată.

(4) Agentia facilitează participarea victimelor traficului de persoane la activitatea de urmărire penală si judecată în cooperare cu institutiile cu atributii în domeniu.

(5) Personalul Agentiei este format din functionari publici cu statut special si personal contractual.

(6) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (5) se face potrivit prevederilor legale în vigoare, aplicabile fiecărei categorii de personal din cadrul Agentiei.

(7) Numărul maxim de posturi stabilit pentru Agentie este de 95.

(8) Posturile prevăzute la alin. (7) se asigură prin redistribuire, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.

(9) Statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 7. - (1) Institutiile publice centrale si locale, precum si organizatiile neguvernamentale cu responsabilităti în lupta împotriva traficului de persoane furnizează, la cererea Agentiei, datele referitoare la traficul de persoane, în raport cu atributiile specifice.

(2) Institutiile prevăzute la alin. (1) informează, în prealabil, Agentia cu privire la datele si informatiile referitoare la traficul de persoane pe care le dau publicitătii în tară sau în străinătate.

(3) La solicitarea Agentiei, institutiile prevăzute la alin. (1) participă cu specialisti, precum si cu asistentă tehnică si logistică la desfăsurarea activitătilor impuse de îndeplinirea obiectivelor stabilite în planurile nationale de actiune.

(4) Activitătile prevăzute la alin. (3) se desfăsoară fără a se produce imixtiuni în competentele si activitătile specifice fiecărei institutii.

Art. 8. - (1) Fondurile necesare desfăsurării activitătilor din Agentie se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si din alte surse legal constituite.

(2) Agentia poate beneficia de donatii, sponsorizări sau bunuri oferite prin contract de comodat, în conditiile prevăzute de lege.

(3) Spatiile necesare functionării Agentiei si centrelor regionale se asigură prin achizitionare, închiriere si/sau transmitere în administrare, conform prevederilor legale.

(4) Agentia are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale, precum si alte bunuri, mobilier, aparatură, echipamente electronice si tehnică de calcul necesare functionării acesteia în conditii optime.

Art. 9. - Agentia preia pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de la Inspectoratul General al Politiei Române, patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

 Nr. 460.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale Antidrog

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unei unităti din Jandarmeria Română, aprobată cu modificări prin Legea nr. 38/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Agentia Natională Antidrog, denumită în continuare Agentie, se organizează si functionează la nivel de directie, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, având personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Agentia stabileste conceptia si coordonează, evaluează si monitorizează, la nivel national, politicile în domeniul prevenirii si combaterii traficului si consumului ilicit de droguri, precum si al asistentei integrate a consumatorilor, aplicate de către institutiile cu atributii în domeniu.

(2) Agentia este autorizată să difuzeze si să dea publicitătii date si informatii cu caracter oficial, din domeniul său de activitate, în conditiile legii.

(3) Pentru realizarea atributiilor sale Agentia cooperează cu institutii publice si organizatii neguvernamentale, române si străine, precum si cu organizatii internationale.

Art. 3. - (1) Agentia are următoarele atributii principale:

a) elaborează, pe baza propunerii institutiilor cu atributii în domeniu, proiectul Strategiei nationale antidrog si planul său de actiune si le supune spre aprobare Guvernului;

b) asigură coordonarea activitătii desfăsurate de institutiile, organizatiile guvernamentale implicate în realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia natională antidrog;

c) colaborează cu organizatiile neguvernamentale în scopul realizării obiectivelor prevăzute în Strategia natională antidrog;

d) monitorizează activitătile desfăsurate de institutiile publice cu atributii în implementarea Strategiei nationale antidrog si evaluează ori de câte ori se impune stadiul realizării acesteia;

e) colectează, stochează, procesează si analizează date si informatii cu caracter personal si statistic în domeniul său de competentă, în conditiile legii;

f) efectuează studii, cercetări si analize privind evolutia fenomenului traficului si consumului ilicit de droguri;

g) întocmeste anual, pe baza datelor furnizate, raportul national privind evolutia si nivelul traficului si consumului ilicit de droguri, pe care îl înaintează, prin Ministerul Administratiei si Internelor, Guvernului României si organismelor internationale abilitate să asigure aplicarea prevederilor conventiilor internationale, în conformitate cu acordurile ratificate de România;

h) îndeplineste rolul de punct focal national în Reteaua europeană de informatii privind drogurile si toxicomania (Reitox), conform Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanie;

i) stabileste indicatorii si criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor în baza ghidurilor si recomandărilor europene, în vederea furnizării de informatii comparabile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene;

j) gestionează anual Acordul de finantare cu Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanii si asigură implementarea acestuia;

k) gestionează sistemul de înregistrare pentru Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri;

l) furnizează, prin structurile teritoriale, servicii integrate de asistentă medicală, psihologică si socială, precum si servicii de prevenire;

m) elaborează, fundamentează, implementează, finantează, monitorizează si evaluează programul national si programul de interes national de prevenire si asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri, precum si alte programe în domeniul reducerii cererii si ofertei de droguri;

n) monitorizează operatiunile cu precursori, conform legii, si constituie punct national focal privind precursorii de droguri;

o) asigură legătura cu organismele si organizatiile internationale si europene cu atributii în domeniu, precum si reprezentarea în cadrul acestora;

p) asigură schimbul de informatii în cadrul Sistemului european de avertizare rapidă timpurie (EWAS);

q) propune, prin Ministerul Administratiei si Internelor, modificarea legislatiei în domeniul său de activitate;

r) acreditează si implementează programe de formare în domeniul reducerii cererii si ofertei de droguri;

s) participă la aplicarea dispozitiilor privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, prin personal anume împuternicit, potrivit legii;

t) exercită si alte atributii în domeniu, potrivit legii.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se desfăsoară fără a se produce imixtiuni în competentele si activitătile specifice fiecărei institutii.

(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Agentia este condusă de un director ajutat de un director adjunct, numiti prin ordin al ministrului administratiei si internelor, în conditiile legii.

(2) Directorul Agentiei este coordonatorul national al activitătilor de reducere a cererii si ofertei de droguri.

(3) Directorul Agentiei este ordonator de credite si reprezintă Agentia în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu


persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(4) în exercitarea atributiilor sale, directorul Agentiei emite dispozitii.

Art. 5. - Directorul Agentiei îndeplineste următoarele atributii principale:

a) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei nationale antidrog si a planurilor de actiune adoptate si actionează pentru aplicarea acestora;

b) urmăreste aplicarea conventiilor si a acordurilor internationale la care România este parte si propune, prin Ministerul Administratiei si Internelor, Guvernului măsuri pentru îndeplinirea obligatiilor rezultate din aceste documente internationale;

c) fundamentează si elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Administratiei si Internelor;

d) propune spre aprobare ministrului administratiei si internelor statul de functii al Agentiei, numeste si eliberează din functie personalul propriu.

Art. 6. - (1) în cadrul Agentiei se înfiintează structuri regionale, fără personalitate juridică, care au în structură unul sau mai multe centre regionale integrate de prevenire si asistentă/centre de asistentă integrată în adictii, în functie de tipul serviciilor acordate consumatorilor, si a căror organizare se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei.

(2) Un centru de prevenire, evaluare si consiliere antidrog sau/si centru de asistentă integrată în adictii este prevăzut cu cel putin 3 posturi, corespunzătoare specializării în unul dintre domeniile: medical, psihosociologic si al asistentei sociale si, după caz, si cu posturi corespunzătoare specializării în domeniile prevenirea criminalitătii si educatie- Învătământ.

(3) Personalul Agentiei este format din functionari publici cu statut special si personal contractual.

(4) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (3) se face potrivit prevederilor legale în vigoare, aplicabile fiecărei categorii de personal din cadrul Agentiei.

(5) Numărul maxim de posturi stabilit pentru Agentie este de 325.

(6) Posturile prevăzute la alin. (5) se asigură prin redistribuire, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Administratiei si Internelor.

(7) Statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

Art. 7. - Agentia poate avea în subordine unităti fără personalitate juridică, de tipul centrelor de acordare a serviciilor de asistentă pentru consumatorii de droguri, precum si laboratoare de analiză si cercetare a drogurilor.

Art. 8. - În scopul implementării unui sistem performant de comunicare si colaborare între Agentie si institutiile/autoritătile implicate în aplicarea Strategiei nationale antidrog, pe lângă Agentie se constituie Consiliul stiintific.

Art. 9. - (1) Consiliul stiintific este alcătuit din personalităti marcante din domeniul stiintific sau academic si asigură cadrul de dezbatere a politicilor, strategiilor sectoriale, proiectelor si programelor antidrog.

(2) Componenta nominală a Consiliului stiintific si modul de lucru al acestuia se stabilesc prin dispozitie a directorului Agentiei.

Art. 10. - (1) Ministerele si institutiile publice centrale si locale cu responsabilităti în prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si al asistentei consumatorilor, precum si furnizorii privati de servicii pentru consumatori au obligatia să furnizeze, la cererea Agentiei, datele referitoare la fenomenul drogurilor.

(2) Ministerele si institutiile publice prevăzute la alin. (1) informează Agentia cu privire la datele si informatiile referitoare la droguri, pe care le dau publicitătii în tară si în străinătate.

Art. 11. - (1) Fondurile necesare desfăsurării activitătilor din Agentie se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si din alte surse legal constituite.

(2) Agentia poate beneficia de donatii, sponsorizări sau bunuri oferite prin contract de comodat, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 12. - (1) Agentia preia pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de la Inspectoratul General al Politiei Române, patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în vederea asigurării continuitătii activitătii, suportul financiar-contabil, logistic, IT, în domeniul resurselor umane si al relatiilor internationale se asigură de către Inspectoratul General al Politiei Române pe o perioadă de două luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, perioadă în care Inspectoratul General al Politiei Române nu se poate angaja juridic în numele Agentiei.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

 Nr. 461.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru municipiul Timisoara, judetul Timis

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2011 cu suma de 874 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, si alocarea acesteia bugetului local al municipiului Timisoara, judetul Timis, pentru înlăturarea efectelor exploziei produse la un bloc de locuinte din municipiul Timisoara.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 463.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind desemnarea domnului Adrian Victor Vevera, consilier în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, în calitate de coordonator al Grupului de lucru interdepartamental pe probleme de securitate energetică regională

 

Având în vedere propunerea formulată prin Adresa nr. 33/AW din 18 aprilie 2011, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/2.467 din 18 aprilie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Victor Vevera, consilier în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, este desemnat coordonator al Grupului de lucru interdepartamental pe probleme de securitate energetică regională.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 12 mai 2011.

 Nr. 59.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.787 din 21 martie 2011

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

Nr. 1.171 din 22 martie 2011

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plătii unor drepturi de natură socială

 

Având în vedere prevederile art. 19 lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emit următorul ordin:

Articol unic. - Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 1.849/401/2008 privind monitorizarea plătii unor drepturi de natură socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 27 iunie 2008, se modifică si se completează astfel:

1. Anexa nr. 1 se modifică si se completează după cum urmează:

1.1. La punctul II, la următoarele pozitii se actualizează baza legală astfel:

 

Nr crt.

Cod

Drepturi cu caracter social

Baza legală

7.

001

Alocatia de stat pentru copii

Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicată

8.

002

Alocatia de stat pentru copii cu handicap

Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare - art. 58 alin. (1)

9.

003

Alocatia de stat pentru copiii cu vârsta între 0 si 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare - art. 4

 

1.2. La punctul II, după numărul curent 31 se introduc sase noi numere curente, numerele curente 311-316, cu următorul cuprins:

 

Nr crt.

Cod

Drepturi cu caracter social

Baza legală

“311

027

Ajutorul social plătit prin agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiva municipiului Bucuresti

Legea nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare - art. 131 alin. (1)

312

028

Alocatia pentru sustinerea familiei

Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, cu modificările ulterioare - art. 1 alin. (1)

313

029

Indemnizatia lunară pentru cresterea copilului în vârstă de până la un an

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunară pentru cresterea copiilor - art. 2 alin. (1) lit. a)

314

030

Indemnizatia lunară pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 - art. 2 alin. (1) lit. b)

315

031

Indemnizatia lunară pentru cresterea copilului cu handicap, până la împlinirea de către acesta a vârstei de 3 ani

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 - art. 2 alin. (4)

316

032

Stimulent de insertie

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 - art. 7 alin. (1)”


1.3. La sfârsitul anexei se introduce o notă, cu următorul cuprins:

NOTĂ:

În nomenclator se mentin în continuare drepturile cu caracter social care au fost abrogate prin acte normative, precum si cele a căror sursă de finantare a trecut de la bugetul local la bugetul de stat, având în vedere eventualele plăti restante, în termenul de prescriptie de 3 ani, si necesitatea editării unor situatii centralizatoare referitoare la plătile anterioare datei de 1 ianuarie 2011.”

2. La anexa nr. 2, nota de subsol **) se modifică si va avea următorul cuprins:

“**) Se completează pentru ajutorul social plătit prin agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, alocatia pentru sustinerea familiei, alocatiile familiale complementare si alocatiile de sustinere pentru familiile monoparentale si ajutorul social plătit din bugetele locale, caz în care se completează cu numărul de copii.

Pentru ajutorul social, numărul membrilor familiei va include si titularul de ajutor social.”

3. În cuprinsul ordinului si al anexelor care fac parte integrantă din acesta, denumirea “directii de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti” se înlocuieste cu denumirea “agentii judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti”.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.