MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 339/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 339         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 mai 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

43. - Ordonantă de urgentă privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 si la Bucuresti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

Memorandum suplimentar de întelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de întelegere) între Uniunea Europeană si România

 

445. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială din judetele Dâmbovita, Caras-Severin, Neamt si Ilfov

 

447. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

464. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 

474. - Hotărâre pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

105. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 37/2011 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli si a obligatiilor evaluatorului

 

108. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea anexei “Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

9. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile locale partiale din data de 8 mai 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 252/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judetul Maramures

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Brăila în anul 2011, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind ratificarea Memorandumului suplimentar de întelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 si la Bucuresti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009

 

Având în vedere:

- necesitatea respectării termenului-limită de finalizare a programului actual, respectiv 30 aprilie 2011, acest fapt fiind conditionat de încadrarea în calendarul stabilit cu Comisia Europeană în ceea ce priveste eliberarea ultimei transe din împrumut, care are loc imediat după ratificarea celui de-al patrulea addendum la Memorandumul de întelegere prin act normativ cu putere de lege; si

- riscul reputational pentru statul român, în cazul în care această transă nu ar fi disponibilizată conform calendarului, luând în considerare faptul că în baza angajamentului luat de România fată de Comisia Europeană de a finaliza în regim de urgentă procedura internă de ratificare a documentelor contractuale aceasta si-a programat în planurile sale de finantare atragerea de fonduri prin lansarea unei emisiuni de obligatiuni,

luând în considerare faptul că aceste elemente constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul suplimentar de întelegere (al patrulea addendum la Memorandumul de întelegere) dintre Uniunea Europeană si România, semnat la Bruxelles la 8 aprilie 2011 si la Bucuresti la 1 aprilie 2011, la Memorandumul de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Comunitatea Europeană si România, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de împrumutat, Banca Natională a României, în calitate de agent al împrumutatului, si Comunitatea Europeană, în calitate de împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 1 iulie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 364/2009, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 aprilie 2011.

 Nr. 43.


 

MEMORANDUM SUPLIMENTAR DE ÎNTELEGERE

(al patrulea addendum la Memorandumul de întelegere) între Uniunea Europeană si România*)

 

1. La 6 mai 2009, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia 2009/459/CE pentru a pune la dispozitia României asistentă financiară pe termen mediu de până la 5 miliarde de euro. Pe 16 februarie 2010, Consiliul a modificat această decizie pentru a tine cont de impactul pe care l-a avut asupra obiectivelor programului recesiunea mai puternică decât cea anticipată. Asistenta este oferită ca un împrumut pe termen mediu în cadrul Facilitătii pentru Balanta de Plăti a Statelor Membre [având la bază art. 143 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (Tratatul) si Regulamentul nr. 332/2002]. Asistenta Uniunii Europene (UE) pentru România vine în completarea sprijinului acordat de Fondul Monetar International (FMI) prin intermediul unui acord stand-by (ASB), în valoare de 11,4 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde euro), aprobat la 4 mai 2009. Sprijinul suplimentar multilateral în valoare de 2 miliarde euro este furnizat de către Banca Mondială (1 miliard de euro), precum si de BEI si BERD (1 miliard de euro).

2. Memorandumul de întelegere (Memorandumul), ce stabileste criteriile de politică economică legate de fiecare transă, precum si conditiile de raportare si monitorizare a împrumutului, a fost semnat în data de 23 iunie 2009. Implementarea măsurilor fiscale, a celor din sectorul financiar si a măsurilor de reformă structurală prevăzute în Memorandum ar trebui să permită economiei să reziste la presiunile de lichiditate pe termen scurt, asigurând în acelasi timp si îmbunătătirea competitivitătii si sprijinirea ajustării coerente a dezechilibrelor pe termen mediu, aducând astfel economia înapoi la o bază solidă si durabilă. Prima transă de 1,5 miliarde euro a fost virată în data de 27 iulie 2009 în urma semnării Acordului de împrumut din 23 iunie 2009. Alte 4 transe au fost programate pentru perioada acoperită de restul programului.

3. În perioada octombrie 2009 - februarie 2011, serviciile Comisiei Europene au desfăsurat misiuni de evaluare pentru a estima progresele înregistrate cu privire la conditionalitătile specifice aferente transelor ulterioare din cadrul programului de asistentă financiară al UE. Aceste misiuni au fost desfăsurate în comun cu experti ai FMI si ai Băncii Mondiale. Tinând cont de concluziile acestor misiuni si după consultarea Comitetului Economic si Financiar, criteriile de politică economică aferente transelor a doua până la a patra din împrumutul UE s-au considerat a fi fost, în general, îndeplinite si transele respective din împrumut au fost disponibilizate.

4. În cadrul reuniunii Comitetului Economic si Financiar din 10 ianuarie 2011, România, în calitate de stat membru al UE, a solicitat un nou acord de finantare pe termen mediu de tip preventiv din partea UE (precautionary BoP facility)1. Asistenta financiară de tip preventiv ar asigura continuarea reformelor lansate pe durata programului curent de asistentă financiară pe termen mediu a UE si, totodată, ar transmite un mesaj pozitiv investitorilor străini, pietelor financiare internationale si institutiilor financiare internationale. Si de această dată, programul de asistentă financiară va fi implementat în comun cu FMI, respectiv România intentiona să solicite încheierea unui nou acord stand-by cu FMI, retinându-se totusi de la efectuarea de trageri din resursele disponibile (aranjament financiar preventiv). În acest sens, expertii Comisiei Europene au desfăsurat împreună cu experti ai FMI si ai Băncii Mondiale o misiune comună în perioada 25 ianuarie - 8 februarie 2011 pentru a discuta încheierea programului curent de asistentă al UE si posibilele conditii de politică pentru asistenta UE solicitată de tip preventiv.

5. Pentru a permite o tranzitie facilă către noua asistentă financiară de tip preventiv acordată de UE si pentru a asigura o sincronizare totală cu asistenta financiară de la FMI furnizată în paralel, părtile au convenit de comun acord să decaleze datele avute în vedere pentru disponibilizarea transelor a patra si a cincea din programul curent de asistentă a UE a cărui finalizare era programată initial pentru începutul lunii mai 2011. În consecintă, implementarea unora dintre conditiile de politică incluse în actul aditional precedent (al treilea) la Memorandum a trebuit să fie accelerată, în timp ce unele conditii de politică vor fi preluate în noul program de asistentă preventivă, după cum este indicat în anexa la prezentul memorandum suplimentar de întelegere (al patrulea). Părtile au convenit asupra faptului că tragerea celei de-a cincea si ultime transe a împrumutului UE din cadrul programului curent de asistentă UE (150 de milioane euro) va depinde de implementarea cu succes a acestui pachet redus de actiuni de politică, lucru care va fi verificat în martie 2011.

6. Următoarele conditionalităti pentru tragerea celei de-a cincea transe din împrumutul de la UE au fost îndeplinite deja de către autoritătile române: (i) aprobarea si publicarea de către Ministerul Finantelor Publice a strategiei pe termen mediu de management al datoriei pentru perioada 2011-2013; (ii) modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar; (iii) amendamente menite să precizeze regimul de despăgubire a creditorilor institutiilor bancare aflate sub administrare specială, în vederea asigurării unei implementări eficiente a recent modificatelor reglementări legale privind lichidarea institutiilor de credit care se confruntă cu dificultăti financiare; (iv) intrarea în vigoare a legii privind independenta autoritătilor de reglementare din domeniul financiar nonbancar.

7. Conditiile ce vor fi analizate înainte de disponibilizarea celei de-a cincea transe din împrumutul UE sunt specificate în anexa la acest al patrulea memorandum suplimentar de întelegere.

8. Există de asemenea si un număr de conditii a căror îndeplinire nu poate fi verificată într-o etapă mai timpurie si deci vor fi preluate în programul de asistentă financiară de tip preventiv ce se anticipează a urma acestui program. Acestea se referă la: (i) aprobarea sistemului de copiată conditionat de mijloacele materiale în sectorul sănătate; (ii) arieratele autoritătilor locale; (iii) planurile de restructurare a întreprinderilor de stat; (iv) finalizarea celei de-a doua etape a analizei functionale; si (v) adoptarea de măsuri de îmbunătătire a absorbtiei fondurilor UE.

9. Memorandumul si cele trei memorandumuri suplimentare de întelegere anterioare (inclusiv anexele la acestea) rămân valabile si în vigoare dacă acestea nu sunt modificate în mod explicit prin acest al patrulea memorandum suplimentar de întelegere.

10. Tragerea ultimei transe din cadrul programului este conditionată de implementarea de către autoritătile române a măsurilor în conformitate cu acest al patrulea memorandum suplimentar de întelegere. Aceste măsuri trebuie să fie în deplină conformitate cu Tratatul privind UE.


11. În functie de îndeplinirea conditiilor din Memorandum si în urma consultării Comitetului Economic si Financiar, Comisia va lua o decizie cu privire la virarea celei de-a cincea transe în valoare de 150 milioane euro, sub rezerva semnării celui de-al patrulea memorandum suplimentar de întelegere de către părti si a intrării în vigoare a acestuia si a implementării măsurilor prezentate în anexă (sectiunea “Aspecte care trebuie evaluate si, atunci când situatia impune acest lucru, măsurile suplimentare ce se vor lua înainte de tragerea celei de-a cincea transe din împrumutul UE”).

12. Autoritătile române se angajează să se consulte cu expertii Comisiei Europene înainte de a adopta măsuri noi ce ar putea avea implicatii asupra obiectivelor programului. În mod special, acestea se vor consulta, în timp util, si vor furniza toate informatiile necesare referitoare la orice măsuri si reforme ce ar putea avea un impact asupra evolutiilor fiscale.

13. Anexa face parte integrantă din acest al patrulea memorandum suplimentar de întelegere.

14. Toate notificările legate de al patrulea memorandum suplimentar de întelegere vor fi transmise în mod valabil dacă sunt trimise, în scris, la adresa:

Pentru Uniunea Europeană

Comisia Europeană

Directoratul General Afaceri Economice si Financiare

B-1049 Bruxelles

Nr. fax: +32 2 299 35 23

Pentru primul-ministru Cabinetul primului-ministru Piata Victoriei nr. 1 sectorul 1, 011791, Bucuresti Nr. fax:+40 21 319 15 88

Pentru Ministerul Finantelor Publice din România Ministerul Finantelor Publice din România Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, 050741 Bucuresti Nr. fax:+40 21 312 16 30

Pentru Banca Natională a României Banca Natională a României Str. Lipscani nr. 25, 030031 Bucuresti Nr. fax:+40 21 312 62 60

15. Pentru România, prezentul memorandum suplimentar de întelegere va intra în vigoare după parcurgerea procedurilor interne prevăzute de legislatia română. Memorandumul suplimentar de întelegere poate fi modificat cu acordul comun al părtilor, sub forma unui act aditional. Orice astfel de act aditional va constitui parte integrantă a Memorandumului si va intra în vigoare în conformitate cu aceleasi proceduri ca si cele aplicabile Memorandumului.

Încheiat la Bruxelles în data de 8 aprilie 2011 si la Bucuresti în data de 1 aprilie 2011, în 5 exemplare originale în limba engleză.

 

ROMÂNIA

Reprezentată de

Emil Boc,

prim-ministru

Gheorghe Ialomitianu,

ministrul finantelor publice

Mugur Isărescu,

guvernatorul Băncii Nationale a României

UNIUNEA EUROPEANĂ

Reprezentată de

Comisia Europeană

Olli Rehn,

membru al Comisiei Europene

 


*) Traducere.

1 Solicitarea a fost formalizată ulterior prin două scrisori transmise de către ministrul român al finantelor către comisarul pentru afaceri economice si monetare si de către reprezentantul României din partea Ministerului Finantelor Publice în Comitetul Economic si Financiar către Secretariatul Comitetului Economic si Financiar, precum si directorului general al Directoratului General Afaceri Economice si Financiare.

 

ANEXĂ

 

CRITERII SPECIFICE DE POLITICĂ ECONOMICĂ

(Modificări la anexa I la Memorandum si la anexa 1 la primul, la cel de-al doilea si, respectiv, la cel de-al treilea memorandum suplimentar de întelegere)

 

Având în vedere natura continuă a reformelor din unele domenii si solicitarea autoritătilor române pentru un program de asistentă financiară preventivă pe termen mediu din partea UE care va începe în [mai] 2011, o parte dintre măsurile de reformă vor fi preluate în noul memorandum de întelegere care urmează a fi încheiat între Uniunea Europeană si România. Pe de altă parte, întrucât perioada de implementare a măsurilor agreate anterior înainte de tragerea celei de-a cincea si ultime transe a împrumutului UE a fost redusă, criteriile specifice de politică economică prezentate în anexa I la Memorandum si în anexa 1 la primul, la cel de-al doilea si, respectiv, la cel de-al treilea memorandum suplimentar de întelegere vor fi reduse la următoarele actiuni care trebuie întreprinse înainte de tragerea celei de-a cincea transe din împrumutul UE. Comisia Europeană va verifica în luna martie 2011 dacă actiunile preliminare au fost îndeplinite si, după consultarea Comitetului Economic si Financiar, va decide cu privire la virarea celei de-a cincea transe din împrumutul UE în valoare de 150 milioane euro.

Aspecte care trebuie evaluate si, atunci când situatia impune acest lucru, măsurile suplimentare ce se vor lua înainte de disponibilizarea celei de-a cincea transe din împrumutul UE

A: Consolidare fiscală

- Executia bugetară pe anul 2011 să fie conformă cu atingerea tintei de deficit bugetar de 4,4% din PIB în termeni de numerar (sub 5% din PIB în termeni ESA) si asigurarea unui cadru adecvat pentru îndeplinirea tintei fiscale pentru anul 2012 privind deficitul bugetului general consolidat de sub 3% din PIB (ESA)

- Continuarea mentinerii cheltuielilor cu salariile în sectorul public în anul 2011 în limita de 39 miliarde de RON (excluzându-se plata contributiilor de asigurări sociale pentru personalul militar, în valoare de 1,6 miliarde RON, în conformitate cu noua lege a pensiilor)

- Evitarea reaparitiei arieratelor în sectorul de sănătate în conditiile implementării unor măsuri efective de adresare a surselor de aparitie a acestora

B: Reforme structurale

- Depunerea unui acord multianual de performantă între Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si agentiile de implementare. Acordul trebuie să tină cont de strategia fiscală pe termen mediu a Guvernului si să fie în concordantă cu aceasta.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială din judetele Dâmbovita, Caras-Severin, Neamt si Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea sumei de 6.063 mii lei pentru finantarea unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială din judetele Dâmbovita, Caras-Severin, Neamt si Ilfov.

(2) Unitătile de asistentă socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie si potrivit destinatiilor aprobate.

(2) Sumele se acordă în transe, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, avizate si prezentate Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale de agentiile pentru prestatii sociale din judetele în a căror rază teritorială îsi au sediul unitătile de asistentă socială.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare si controlul asupra utilizării sumelor alocate revin agentiilor pentru prestatii sociale din judetele în a căror rază teritorială îsi au sediul unitătile de asistentă socială.

Art. 4. - Respectarea legislatiei privind achizitiile publice, sarcina obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor legale, precum si răspunderea asupra modului de utilizare a sumelor alocate conform destinatiei aprobate revin autoritătilor administratiei publice locale si fundatiei, care înfiintează si administrează unitătile de asistentă socială beneficiare.

Art. 5. - Beneficiarii lucrărilor au obligatia de a asigura functionarea unitătilor de asistentă socială si de a mentine obiectul de activitate al acestora pentru o perioadă de cel putin 10 ani de la data receptiei finale a lucrărilor finantate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 mai 2011.

Nr. 445.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând unitătile de asistentă socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate

 

Nr.

crt

Persoana juridică/Consiliul judetean/local care a înfiintat unitatea de asistentă socială

Unitatea de asistentă socială beneficiară

Categoria lucrărilor finantate

Suma

- mii lei -

1.

Consiliul Judetean Caras-Severin

Căminul pentru persoane vârstnice “Sfintii Constantin si Elena”

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

391

2.

Consiliul Judetean Dâmbovita

Centru de îngrijire si asistentă Pucioasa

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

3.029

3.

Consiliul Local al Comunei Uliesti, judetul Dâmbovita

Cămin de bătrâni

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

685

4.

Consiliul Local al Comunei Agapia, judetul Neamt

Cămin de bătrâni

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

1.592

5.

Fundatia “Sfânta Irina”, orasul Voluntari, judetul Ilfov

Centrul de îngrijiri paleative “Sfânta Irina”

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

366

TOTAL:

6.063

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Apărării Nationale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 4 mai 2011.

Nr. 447.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

1.

Municipiul Sebes, judetul Alba

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1025, nr. M.F. = 104.060 – partial

Pavilionul L1:

- suprafata construită = 18 m2

- valoarea contabilă = 0,7 lei

2.

Comuna Topliceni, judetul Buzău

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 3091, nr. M.F. = 106.987 – partial

Pavilionul A:

- suprafata construită = 186 m2

- valoarea contabilă = 14.590,87 lei

Retea subterană de alimentare cu energie electrică:

- lungimea construită = 50 ml

- valoarea contabilă = 22,26 lei

3.

Municipiul Făgăras, judetul Brasov

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 531, nr. M.F. = 104.010 – partial

Pavilionul K:

- suprafata construită = 99 m2

- valoarea contabilă = 1.264 lei

Pavilionul R:

- suprafata construită = 108 m2

- valoarea contabilă = 3.266,9 lei

Pavilionul F3:

- suprafata construită = 4 m2

- valoarea contabilă = 777,80 lei

Pavilionul W2:

- suprafata construită = 481 m2

- valoarea contabilă = 100.807,68 lei

4.

Comuna Hoceni, judetul Vaslui

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 2923, nr. M.F. = 106.905 - partial

Retea subterană de alimentare cu energie electrică:

- lungime construită = 1.200 ml

- valoarea contabilă = 51.084 lei

5.

Comuna Aroneanu, judetul lasi

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 3010, nr. M.F. = 106.850 – partial

Pavilionul H:

- suprafata construită = 315 m2

- valoarea contabilă = 26.195,56 lei

6.

Municipiul Alba lulia, judetul Alba

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 1060, M.F. = 103.958 – partial

Pavilionul R:

- suprafata construită = 671,84 m2

- valoarea contabilă = 17,92 lei

7.

Satul Valea Ursului, judetul Arges

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 994, M.F. = 103.681 – partial

Pavilionul C:

- suprafata construită = 250 m2

- valoarea contabilă = 10.829,80 lei

Pavilionul E:

- suprafata construită = 250 m2

- valoarea contabilă = 10.829,80 lei

Pavilionul F:

- suprafata construită = 206 m2

- valoarea contabilă = 29.402,20 lei

Pavilionul I:

- suprafata construită = 121 m2

- valoarea contabilă = 4.243,90 lei

Pavilionul J1:

- suprafata construită = 157 m2

- valoarea contabilă = 17.865,40 lei

Pavilionul P1:

- suprafata construită = 48 m2

- valoarea contabilă = 1.249,60 lei

8.

Municipiul Buzău, judetul Buzău

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 404, M.F. = 106.967 – partial

Pavilionul X1:

- suprafata construită = 525 m2

- valoarea contabilă = 19.750,22 lei

Pavilionul X2:

- suprafata construită = 201 m2

- valoarea contabilă = 8.599 lei

Pavilionul X3:

- suprafata construită = 201 m2

- valoarea contabilă = 8.599 lei

Pavilionul X14:

- suprafata construită = 141 m2

- valoarea contabilă = 11.786,42 lei

Pavilionul X15:

- suprafata construită = 32 m2

- valoarea contabilă = 1.277,50 lei

Pavilionul X16:

- suprafata construită = 46 m2

- valoarea contabilă = 5.096,83 lei

Pavilionul X18:

- suprafata construită = 494 m2

- valoarea contabilă = 18.520,36 lei

Pavilionul U1:

- suprafata construită = 112 m2

- valoarea contabilă = 44.000,6 lei

Pavilionul U3:

- suprafata construită = 123 m2

- valoarea contabilă = 47.000,81 lei

9.

Comuna Măgurele, judetul Prahova

Ministerul Apărării Nationale

Imobil 2877, M.F. = 103.751 – partial

Pavilionul N:

- suprafata construită = 46 m2

- valoarea contabilă = 4.590,47 lei

Pavilionul O:

- suprafata construită = 108 m2

- valoarea contabilă = 14.345,66 lei

Pavilionul R:

- suprafata construită = 30 m2

- valoarea contabilă = 6.312,24 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 6 m2

- valoarea contabilă = 229,56 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 18 m2

- valoarea contabilă = 2.025,39 lei

Pavilionul T:

- suprafata construită = 148 m2

- valoarea contabilă = 2.869,13 lei

Pavilionul T:

- suprafata construită = 672 m2

- valoarea contabilă = 84,33 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului cu suma de 10.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru plata arieratelor înregistrate de unitătile de învătământ preuniversitar de stat si de unitătile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret fată de firmele de constructii, precum si pentru finantarea unor cheltuieli de capital noi ale acestor unităti, din care 8.000 mii lei la capitolul 65.01 “învătământ”, titlul 71 “Active nefinanciare” si 2.000 mii lei la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 51 “Transferuri între unităti ale administratiei publice”.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 va fi repartizată inspectoratelor scolare/Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret si pe unităti de învătământ preuniversitar de stat/unităti din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 3. - Ordonatorii de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor art. 2.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

 Nr. 464.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 3 din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, cu completările ulterioare, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă lista cuprinzând două obiective de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), conform anexelor nr. 2/1 si 2/2.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1 si 2/2, se face din credite externe, de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. 1, 2/1 si 2/2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 474.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând două obiective de investitii din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare

 

Nr. crt.

Judetul

Denumirea obiectivului

0

1

2

1.

Dâmbovita

Reabilitare conductă de aductiune apă pe traseul comuna Moroieni-comuna Motăieni-orasul Fieni, si reabilitare retea distributie apă în orasul Fieni, judetul Dâmbovita

2.

Tulcea

Reabilitare si extindere sistem de distributie apă potabilă, reabilitare si extindere sistem de canalizare în orasul Isaccea, judetul Tulcea


ANEXA Nr. 2/1

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Reabilitare conductă de aductiune apă pe traseul comuna Moroieni-comuna Motăieni-orasul Fieni si reabilitare retea distributie apă în orasul Fiehi, judetul Dâmbovita”, cuprins în Proiectul: “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Beneficiar: Consiliul Local Fieni

Amplasament: Unitatea Administrativ-Teritorială Fieni, judetul Dâmbovita

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

mii lei

 

20.250

 

(în preturi 1 euro = 4,2392 la 31 martie 2009),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- Constructii+montaj

mii lei

 

15.337

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

 

8

 

Capacităti:

 

 

 

 

- Conductă de aductiune PAFSIN, PN 10- PN 25

 

14.004

m

 

- Conductă de aductiune din otel, PN 25

 

492

m

 

- Reabilitarea retelei de distributie PEID, PN 6

 

20.848

m

 

- Statie de pompare

 

1

buc.

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 2/2

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Reabilitare si extindere sistem de distributie apă potabilă, reabilitare si extindere sistem de canalizare în orasul Isaccea, judetul Tulcea”, cuprins în Proiectul “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”

 

Titular: Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Beneficiar: Consiliul Local Isaccea

Amplasament: Unitatea Administrativ-Teritorială Isaccea, judetul Tulcea

Indicatori tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA

mii lei

 

10.780

 

(în preturi 1 euro = 4,1811 la 26 mai 2009),

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- Constructii+montaj

mii lei

 

7.962

 

Durata de realizare a investitiei:

luni

 

12

 

Capacităti:

 

 

 

 

- Foraje de medie adâncime

 

5

buc.

 

- Pompe submersibile

 

5

buc.

 

- Conductă de aductiune PEHD, PN 10

 

4.622

m

 

- Reabilitare retelei de distributie PEHD, PN 6

 

3.475

m

 

- Extinderea retelei de distributie PEHD, PN 6

 

13.467

m

 

- Reabilitarea retelei de canalizare menajeră din PVC

 

1.289

m

 

- Extinderea retelei de canalizare menajeră din PVC

 

18.356

m

 

- Statii de pompare ape uzate

 

4

buc.

 

- Conducte de refulare din PEHD, Pn 6

 

643

m

 

- Statie de clorinare

 

1

buc.

 

 

Factori de risc

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face din credite externe de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, asigurate conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 37/2011 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli si a obligatiilor evaluatorului

În temeiul art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 905/2010 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a măsurilor adiacente distributiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitătii de implementare efectivă si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în scoli în anul scolar 2010-2011,

în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 37/2011 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluării programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli si a obligatiilor evaluatorului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 15 februarie 2011, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltam rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 9 mai 2011.

Nr. 105.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 37/2011)

 

Obligatiile evaluatorului

 

1. Prezentarea unui raport de evaluare preliminar pe care să îl înainteze Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale până la data de 15 noiembrie 2011 si să opereze eventualele observatii si propuneri în raportul final

2. Transmiterea raportului final de evaluare către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură până la data de 15 decembrie 2011

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei “Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

 

Văzând Referatul Directiei generale politici în zootehnie si industrie alimentară nr. 95.328 din 28 aprilie 2011, având în vedere prevederile art. 1 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, aleart. 101, 103 si 105 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, ale art. 66 si 67 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, precum si ale art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-conditionării, a modulării si a sistemului integrat de gestionare si control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa “Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu” la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăti nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli prevăzuti la art. 1 o singură dată pe an, înscrisi în evidenta Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine si/sau femele caprine care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:”.

2. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie mentinut în exploatatie la adresa mentionată în cerere până la data de 31 august 2011;”.

3. La articolul 2 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) cererea să fie vizată de asociatiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite în baza hotărârii judecătoresti, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.”

4. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitantii trebuie să depună cererea vizată de asociatiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite la centrul local/judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza căruia se află înregistrată exploatatia, în perioada 16 mai-15 iunie 2011, cerere al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 si 2, însotită de copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare.”

5. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură pune la dispozitia solicitantilor cereri pretipărite.”

6. La articolul 4, alineatul (2) si partea introductivă a alineatului (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) După finalizarea verificării în baza de date a animalelor pentru care se solicită primă, conform procedurii elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, va fi întocmit un document care atestă controlul administrativ, care va fi atasat la dosar.

(3) în cadrul controlului la fata locului în perioada 16 iunie- 31 august 2011 pentru speciile ovine si caprine, conform procedurii de control la fata locului elaborate de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:”.

7. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) în cazul în care centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, constată diferente între numărul de animale pentru care se solicită plata primei si numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor conditiilor de eligibilitate pentru prima pe cap de animal din speciile ovine si caprine, vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează:

a) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;

b) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel:

(i) cu 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

(ii) cu 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii) cu 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv) cu 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

(2) Reducerile si excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstante naturale asupra turmei, solicitantul nu îsi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 31 august 2011, cu conditia să fi informat în scris în acest sens centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale solicitat în cerere. Circumstantele naturale sunt următoarele:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.”

8. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până în data de 30 septembrie 2011, situatia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2011, în vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal.”

9. Titlul anexei nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“CERERE

de solicitare a primei pe cap de animal din specia ovine pentru anul 2011”


10. La anexa nr. 1 capitolul II “Coordonate bancare”, ultimul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

“Solicit*):

- prima pe cap de animal pentru un număr de............*) capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2011 si care până la data de 31 august 2011 se găsesc la adresa........................................*)/

(localitatea.................................../judetul............................sau păsune pe raza localitătii, după caz) ...............................................*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.”

11. La anexa nr. 1 capitolul III “Angajamente si declaratii”, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Am luat cunostintă de:

- Conditiile si modalitătile de acordare a plătilor nationale directe complementare, conform reglementărilor nationale si europene, pe care mă angajez să le respect:

a) efectivul din exploatatie să fie de minimum 50 de capete femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2011;

b) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie mentinut în exploatatie la adresa mentionată în cerere până la data de 31 august 2011;

d) cererea să fie vizată de asociatiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite în baza hotărârii judecătoresti, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.

- Nerespectarea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum si înscrierea cu intentie în formular a informatiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sanctiuni conform prevederilor legale.

- Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură poate cere solicitantului documente suplimentare în orice moment.

- în cazul aparitiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau actionării în justitie a solicitantului.

- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenta unor conditii artificial create, de natură să ducă la obtinerea unor plăti necuvenite.

- în cazul în care controlul la fata locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.

- Persoanele responsabile de la nivelul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură au dreptul de a verifica informatiile continute în formularul cererii de solicitare a plătilor nationale directe complementare, documentul care atestă controlul la fata locului, precum si alte documente aferente dosarului.

- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul national al exploatatiilor si/sau la fata locului este considerat animal cu nereguli si nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.

- Dacă se constată diferente între numărul de animale pentru care se solicită plata primei si numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor conditiilor de eligibilitate, se vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează:

a) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;

b) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel:

(i) cu 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

(ii) cu 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii) cu 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv) cu 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

- Reducerile si excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstante naturale asupra turmei solicitantul nu îsi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 31 august 2011, cu conditia să fi informat în scris în acest sens centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstantele naturale sunt următoarele:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.”

12. La anexa nr. 1 capitolul III “Angajamente si declaratii” punctul 2, ultima liniută se abrogă.

13. Titlul anexei nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“CERERE

de solicitare a primei pe cap de animal din specia caprine pentru anul 2011”

14. La anexa nr. 2 capitolul II “Coordonate bancare”, ultimul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

“Solicit*):

- prima pe cap de animal pentru un număr de ............*) capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2011, care până la data de 31 august 2011 se găsesc la adresa........................................*)/ (localitatea, str., nr. sau păsune pe raza localitătii, după caz) ....................................*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.”

15. La anexa nr. 2 capitolul III “Angajamente si declaratii”, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“1. Am luat cunostintă de:

- Conditiile si modalitătile de acordare a plătilor nationale directe complementare, conform reglementărilor nationale si europene, pe care mă angajez să le respect:

a) efectivul din exploatatie să fie de minimum 25 de capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2011;

b) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul national al exploatatiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie mentinut în exploatatie la adresa mentionată în cerere până la data de 31 august 2011;

d) cererea să fie vizată de asociatiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite în baza hotărârii judecătoresti, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.

- Nerespectarea conditiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum si înscrierea cu intentie în formular a informatiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sanctiuni conform prevederilor legale.


- Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură poate cere solicitantului documente suplimentare în orice moment.

- În cazul aparitiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau actionării în justitie a solicitantului.

- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenta unor conditii artificial create, de natură să ducă la obtinerea unor plăti necuvenite.

- În cazul în care controlul la fata locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.

- Persoanele responsabile de la nivelul Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură au dreptul de a verifica informatiile continute în formularul cererii de solicitare a plătilor nationale directe complementare, procesul-verbal de control la fata locului, precum si alte documente aferente dosarului.

- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul national al exploatatiilor si/sau la fata locului este considerat animal cu nereguli si nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.

- Dacă se constată diferente între numărul de animale pentru care se solicită plata primei si numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor conditiilor de eligibilitate, se vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează:

a) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;

b) dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 3%, prima totală se reduce astfel:

(i) cu 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%; (ii) cu 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%; (iii) cu 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%; (iv) cu 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%; (v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli si numărul de animale determinat este mai mare de 50%. - Reducerile si excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstante naturale asupra turmei solicitantul nu îsi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 31 august 2011, cu conditia să fi informat în scris în acest sens centrul judetean al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstantele naturale sunt următoarele:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.”

16. La anexa nr. 2 capitolul III “Angajamente si declaratii” punctul 2, ultima liniută se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 12 mai 2011.

 Nr. 108.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile locale partiale din data de 8 mai 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 252/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primarul municipiului Baia Mare, judetul Maramures

 

Municipiul Baia Mare, judetul Maramures

 

- Uniunea Social Liberală

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Verde

- Partidul National Tărănesc Crestin Democrat

- Candidatul independent Dolha Mircea

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

 Nr. 9.


 

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

DIRECTIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile care primesc subventii de la bugetul local al municipiului Brăila în anul 2011, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Denumirea fundatiei/asociatiei

Cuantumul subventiei aprobate

- lei -

Fundatia “Lumina” - Centrul de zi “1 Iunie”

31.100

Fundatia “Lumina” - îngrijire la domiciliu persoane vârstnice

44.100

Fundatia “Lumina” - Centrul rezidential

71.000

Asociatia “Speranta” - Centrul de zi pentru copii si adulti cu handicap

28.700

Organizatia “Trebuie” - Centrul de zi pentru copii si adulti cu nevoi speciale

43.680

Fundatia “Clarise” - Centrul rezidential

58.040

Fundatia “Clarise” - Centrul de zi

23.380

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.