MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 356/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 356         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 mai 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 328 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 187 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Decizia nr. 347 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Decizia nr. 419 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 424 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 427 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Decizia nr. 430 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

491. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Lunca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca, judetul Bihor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

98. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată si a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici si de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, în asociere cu alti furnizori de formare înfiintati potrivit legii


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 328

din 10 martie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 187 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 187 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Tiberiu Spătaru în Dosarul nr. 3.634/110/2009 al Tribunalului Bacău - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că autorul acesteia nu si-a motivat critica.

CURTEA

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 18 februarie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.634/110/2009, Tribunalul Bacău - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 187 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Exceptia a fost ridicată de Tiberiu Spătaru cu prilejul solutionării contestatiei formulate împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că obligatia de restituire a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurări sociale este neconstitutională în conditiile în care nu i se poate imputa nicio culpă în gresita calculare a pensiei.

Tribunalul Bacău - Sectia civilă, observând că autorul exceptiei nu indică textele din Constitutie pretins a fi încălcate, arată că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că textul de lege criticat este o aplicatie a principiului consacrat de dispozitiile art. 992 din Codul civil.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 187 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, dispozitii potrivit cărora: “(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul de prescriptie de 3 ani.

(2) în cazul prestatiilor de asigurări sociale, altele decât pensiile, recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de institutia care efectuează plata drepturilor de asigurări sociale.

(3) Casele teritoriale de pensii recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuti la alin. (2).

(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmăresc.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că autorul exceptiei nu indică textele din Constitutie pretins a fi încălcate, iar din motivare nu reiese care dintre acestea sunt vizate. Asa fiind, nu sunt îndeplinite conditiile de admisibilitate prevăzute de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 referitoare la obligatia motivării exceptiei de neconstitutionalitate, astfel că aceasta urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 187 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Tiberiu Spătaru în Dosarul nr. 3.634/110/2009 al Tribunalului Bacău - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 martie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 347

din 10 martie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, exceptie ridicată de Soare Dobrescu în Dosarul nr. 11.435/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, întrucât textele de lege criticate nu mai sunt în vigoare.

CURTEA

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 14 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 11.435/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.

Exceptia a fost ridicată de Soare Dobrescu cu prilejul solutionării contestatiei formulate împotriva deciziei de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1) si art. 41 alin. (2) din Constitutie.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005.


Autorul exceptiei consideră că aceste prevederi de lege contravin următoarelor dispozitii din Constitutie: art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în drepturi si art. 41 alin. (2) privind dreptul la măsuri de protectie socială.

Examinând exceptia, Curtea observă că, ulterior sesizării cu exceptia de neconstitutionalitate, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 a fost abrogată prin art. 196 lit. n) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Actul abrogator nu a preluat dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului. Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a rămas fără obiect, devenind astfel inadmisibilă, potrivit prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 în care se arată că instanta de contencios constitutional nu se poate pronunta decât asupra prevederilor dintr-o lege în vigoare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca devenită inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, exceptie ridicată de Soare Dobrescu în Dosarul nr. 11.435/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 martie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 419

din 7 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002

privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Idomir Ciprian Alin în Dosarul nr. 29.224/197/2009 al Judecătoriei Brasov.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 29.224/197/2009, Judecătoria Brasov a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia a fost ridicată de Idomir Ciprian Alin într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 20 si 23, precum si prevederilor art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, arată că, prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, agentul constatator are posibilitatea de a aplica sanctiuni contraventionale fără să îi revină sarcina probării celor consemnate în procesul-verbal, ceea ce constituie o încălcare a prezumtiei de nevinovătie si a dreptului la un proces echitabil.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.


În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului si art. 23 privind libertatea individuală. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale referitoare la prezumtia de nevinovătie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că asupra unor critici similare Curtea s-a mai pronuntat, statuând că “procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se bucură de prezumtia de legalitate, însă, atunci când este formulată o plângere împotriva acesteia, este contestată chiar prezumtia de care se bucură. În acest caz, instanta de judecată competentă va administra probele prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal. Cel care a formulat plângerea nu trebuie să îsi demonstreze propria nevinovătie, revenind instantei de judecată obligatia de a administra tot probatoriul necesar stabilirii si aflării adevărului.”

În acest sens, sunt Decizia nr. 1.096 din 8 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 695 din 15 octombrie 2009, si Decizia nr. 1.553 din 7 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 21 ianuarie 2011.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care le-au fundamentat sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Idomir Ciprian Alin în Dosarul nr. 29.224/197/2009 al Judecătoriei Brasov.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef, Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 424

din 7 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 


Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Leontin Lung în Dosarul nr. 29.474/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 3 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 29.474/211/2009, Judecătoria Cluj-Napoca - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Leontin Lung într-o cauză având ca obiect o plângere contraventională.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 52, deoarece “pentru o faptă se prevăd mai multe sanctiuni: amenda, puncte penalizare si suspendarea dreptului de a conduce.”

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât “sanctiunea aplicată petentului prin procesul-verbal contestat este o astfel de sanctiune contraventională complementară, ce nu încalcă drepturile constitutionale ale petentului.”

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, cu următorul continut: “Constituie contraventie si se sanctionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârsirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: [...] e) nerespectarea regulilor privind depăsirea.”

Autorul exceptiei consideră că aceste dispozitii de lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 52 - Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

Examinând critica de neconstitutionalitate prin care autorul exceptiei contestă reglementarea cumulativă a mai multor sanctiuni pentru aceeasi faptă, Curtea retine că, prin Decizia nr. 1.047 din 13 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 29 noiembrie 2007, a statuat că “în cazul săvârsirii unor contraventii la regulile de circulatie rutieră, reglementarea prin lege, pe lângă sanctiunea principală - amenda, si a uneia sau mai multor sanctiuni complementare nu este de natură a încălca dispozitiile constitutionale, aceste sanctiuni având drept scop înlăturarea stării de pericol si preîntâmpinarea săvârsirii altor fapte interzise de lege.” Asadar, reglementarea unor sanctiuni contraventionale pentru încălcarea acestor reguli este deplin justificată, din perspectiva interesului general ocrotit.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Leontin Lung în Dosarul nr. 29.474/211/2009 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef, Doina Suliman


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 427

din 7 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Viorel Ciolacu în Dosarul nr. 1.295/338/2007 al Judecătoriei Sighisoara - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.295/338/2007, Judecătoria Sighisoara - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Viorel Ciolacu, petent într-o cauză având ca obiect o plângere contraventională.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 11, art. 25 si art. 53, fără a arăta însă, în concret, în ce constă contrarietatea.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, cu următorul continut: “Sanctiunile contraventionale complementare sunt următoarele: [...]

b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;”.

Autorul exceptiei consideră că aceste dispozitii de lege contravin prevederilor constitutionale ale art. 11 referitoare la dreptul international si dreptul intern, art. 25 privind dreptul la liberă circulatie si art. 53 privind restrângerea unor drepturi sau a unor libertăti.

Examinând critica de neconstitutionalitate, Curtea constată că sustinerea referitoare la încălcarea art. 25 din Constitutie nu are legătură cu textele de lege criticate. Dreptul la liberă circulatie vizează libertatea de miscare a cetăteanului, textul constitutional reglementând ambele aspecte care formează acest drept fundamental, si anume: libera circulatie pe teritoriul României si libera circulatie în afara teritoriului tării. Dreptul la liberă circulatie, astfel cum este reglementat de Constitutia României, prin receptarea sa din Pactul international privitor la drepturile civile si politice, nu include si dreptul de a conduce autovehicule, respectiv de a detine un permis de conducere auto în acest scop, prevederile constitutionale nefăcând referire si la mijloacele de transport prin care se realizează libera circulatie.

De altfel, si “libera circulatie”, prevăzută de textul constitutional invocat în motivarea exceptiei, se desfăsoară potrivit unor reguli stabilite prin lege, reguli care au ca finalitate ocrotirea unor valori economice si sociale, a drepturilor si libertătilor cetătenilor, precum si a unei normale desfăsurări a relatiilor interstatale.

Referitor la invocarea încălcării art. 53 din Constitutie, se observă că textul constitutional se referă exclusiv la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti prevăzute de Constitutie, iar dispozitiile de lege criticate nu restrâng drepturi constitutionale, ci prevăd sanctionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranta circulatiei rutiere.

Astfel, contrar sustinerilor autorului exceptiei, dispozitiile art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu restrâng drepturi constitutionale, ci prevăd, în deplin acord cu principiile care fundamentează statul de drept, sanctionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranta circulatiei rutiere, în scopul prevăzut încă din primul articol al aceleiasi ordonante de urgentă, respectiv “asigurarea desfăsurării fluente si în sigurantă a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritătii corporale si a sănătătii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietătii publice si private, cât si a mediului”. Asa fiind, reglementarea unor sanctiuni contraventionale pentru încălcarea acestor reguli este deplin justificată din perspectiva interesului general ocrotit.

În acelasi sens, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 210 din 13 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 20 aprilie 2007, si Decizia nr. 44 din 27 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 23 februarie 2005.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 96 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Viorel Ciolacuîn Dosarul nr. 1.295/338/2007 al Judecătoriei Sighisoara - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef, Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 430

din 7 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Constantin Marcu în Dosarul nr. 4.371/109/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 16 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 4.371/109/2009, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Constantin Marcu cu ocazia solutionării recursului formulat de Institutia Prefectului Judetului Arges împotriva Sentintei civile nr. 77/CAF din 29 ianuarie 2010, pronuntată de Tribunalul Arges.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 contravine prevederilor constitutionale ale art. 1, art. 11, art. 15, art. 16, art. 21, art. 25, art. 26, art. 52 si art. 53. În acest sens arată, în esentă, că dispozitiile de lege criticate “reglementează un cadru ipotetic, acela al indiciilor care antamează o prezumtie de vinovătie în obtinerea permisului de conducere si atribuie autoritătii emitente posibilitatea de a suspenda exercitarea unui drept constitutional, care, până la dovedirea încălcării dispozitiilor legale în materie, nu poate fi îngrădit.” De asemenea, autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate intră în contradictie cu dispozitiile Legii nr. 126/1997 pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, si cele ale art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si reglementează două institutii de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, una ca sanctiune contraventională si alta ca sanctiune administrativă, ceea ce contravine prevederilor constitutionale referitoare la dreptul la apărare. Consideră că prin textul de lege criticat se restrictionează un drept legitim, fără ca persoana vătămată să se poată adresa justitiei pentru apărarea dreptului său, în cadrul unui proces echitabil si solutionat într-un termen rezonabil. În fine, autorul exceptiei invocă jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, Cauza Escoubet vs. Belgia si Cauza Malige vs. Franta.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, dispozitii introduse prin articolul unic al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, având următorul cuprins: “În situatia în care autoritatea emitentă a permisului de conducere a sesizat instanta de judecată potrivit art. 114 alin. (1) lit. e), autoritatea emitentă a permisului de conducere va dispune prin ordin suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, suspendare ce operează până la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti. În acest caz, titularul este obligat să se prezinte la unitatea de politie pe raza căreia domiciliază, are resedinta sau, după caz, rezidenta normală, în termen de 5 zile de la comunicarea ordinului, pentru a preda permisul de conducere.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 1 referitoare la statul român, art. 11 referitoare la dreptul international si dreptul intern, art. 15 referitoare la universalitatea legii, art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, art. 25 privind dreptul la libera circulatie, art. 26 referitoare la viata intimă, familială si privată, art. 52 referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică să obtină recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei si art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, referitor la invocarea încălcării dispozitiilor art. 53 din Constitutie, Curtea constată că domeniul de aplicare al acestui text constitutional este circumscris restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti prevăzute de Legea fundamentală, iar nu restrângerii exercitiului oricărui drept subiectiv, chiar dacă el izvorăste dintr-un act normativ. Textul de lege criticat nu restrânge drepturi sau libertăti constitutionale, ci stabileste posibilitatea autoritătii emitente a permisului de conducere de a dispune, prin ordin, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, atunci când această autoritate a sesizat instanta de judecată în vederea anulării permisului de conducere obtinut cu nerespectarea prevederilor legale.

Pe de altă parte, este de observat că alin. (1) al art. 53 prevede, între alte situatii, că exercitiul unor drepturi poate fi restrâns si pentru apărarea ordinii publice, a drepturilor si a libertătilor cetătenilor.

Astfel, între exercitarea dreptului de a conduce autovehicule de către unele persoane pentru care există indicii privind dobândirea permisului de conducere fără a fi absolvit un curs de pregătire sau fără parcurgerea etapelor de examinare teoretică si practică ori prin sustinerea formală a acestora si ocrotirea interesului general care se identifică în acest caz cu necesitatea mentinerii sigurantei circulatiei pe drumurile publice, legiuitorul a înteles să dea prioritate celui din urmă.

De altfel, măsura propusă de textul de lege criticat este una temporară, ce operează până la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti prin care se dispune anularea permisului de conducere. În cazul în care instanta de judecată constată că nu poate dispune anularea permisului de conducere, acesta fiind obtinut cu respectarea normelor legale, va respinge cererea introdusă de autoritatea emitentă a permisului de conducere, urmând ca aceasta din urmă să facă aplicarea art. 113 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 si să dispună restituirea permisului de conducere titularului.

În ceea ce priveste critica autorului exceptiei referitoare la invocarea prevederilor art. 21 si 52 din Constitutie, se constată că aceasta este neîntemeiată; potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cel interesat, inclusiv autorul exceptiei, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate si, eventual, reparatii pentru daune morale.

Fată de invocarea prevederilor art. 11 si art. 20 din Constitutie, se constată că autorul exceptiei nu a indicat dispozitiile internationale considerate a fi încălcate de art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, astfel că nu poate fi retinută nici această critică de neconstitutionalitate.

De asemenea, în ceea ce priveste invocarea de către autorul exceptiei a prevederilor art. 1, art. 15 si art. 26 din Constitutie, se retine că aceste dispozitii constitutionale nu au relevantă în cauza dedusă controlului.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia textul criticat intră în contradictie cu dispozitiile Legii nr. 126/1997 si cele ale art. 1 alin. (6) din Legea nr. 554/2004, se constată că examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins violate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei. Procedându-se altfel, s-ar ajunge inevitabil la concluzia că, desi fiecare dintre dispozitiile legale este constitutională, numai coexistenta lor ar pune în discutie constitutionalitatea uneia dintre ele. Asa fiind, se retine că eventuala contradictie existentă între dispozitiile unor legi în vigoare nu intră sub incidenta controlului de constitutionalitate.

De altfel, asupra dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002, raportate la aceleasi prevederi constitutionale si cu motivare similară, Curtea s-a pronuntat prin mai multe decizii, precum Decizia nr. 329/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 20 mai 2010, constatând că exceptia de neconstitutionalitate a acestor dispozitii de lege este neîntemeiată.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele acestor decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 103 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Constantin Marcu în Dosarul nr. 4.371/109/2009 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora

din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

în domeniul public al comunei Lunca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca,

judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora si al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Lunca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca, judetul Bihor, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare si modernizare a acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Lunca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca, judetul Bihor, în conditiile legii.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1), Consiliul Local al Comunei Lunca asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora, prevăzute la art. 2, se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 491.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului

si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Lunca

si în administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca, judetul Bihor

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică

de la care se transmite

drumul forestier

Persoana juridică

la care se transmite

drumul forestier

Indicativul

drumului în

amenajament

Lungimea - km -

Numărul de inventar

Regia Natională a Pădurilor -

Romsilva

Valoarea de inventar

Regia

Natională a

Pădurilor-

Romsilva

- lei -

Numărul

de

înregistrare

la Ministerul

Finantelor

Publice

Valoarea

de inventar

la Ministerul

Finantelor

Publice

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Drum forestier Văratec

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale a

Pădurilor - Romsilva

Comuna Lunca, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Lunca

U.P IV,

u.a. 187D,

O.S.

Sudrigiu

4,20

20.562

129.716

6.464 (partial)

129.716

2.

Drum forestier

Popii Briheni

 

 

 

 

U.P. IV,

u.a. 201D,

O.S.

Sudrigiu

1,3

20.561

97.362

6.463

97.362

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit

din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

în domeniul public al comunei Lunca si în administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca, judetul Bihor

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică

de la care

se transmite

bunul imobil

Persoana juridică

la care

se transmite

bunul imobil

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata

- ha -

Nr.de

inventar

Ministerul

Finantelor

Publice

0

1

2

3

4

5

6

1.

Comuna Lunca, judetul Bihor

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Lunca, în

administrarea

Consiliului Local

al Comunei Lunca

U.P. II,

u.a. 187D,

O.S. Sudrigiu

1,7

1.364 (partial)

2.

Comuna Lunca, judetul Bihor

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Lunca, în

administrarea

Consiliului Local

al Comunei Lunca

U.P. II,

u.a. 201D,

O.S. Sudrigiu

0,6

1.364 (partial)


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată

si a certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de Agentia Natională

a Functionarilor Publici si de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, în asociere

cu alti furnizori de formare înfiintati potrivit legii

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2), art. 20 alin. (2) si art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicată, precum si ale art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (5) si (6) si art. 23 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici, în asociere cu alti furnizori de formare înfiintati potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici, în asociere cu alti furnizori de formare înfiintati potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, în asociere cu alti furnizori de formare înfiintati potrivit legii, prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Certificatele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt imprimate-tip, pe hârtie specială, având elementele de securizare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 2.- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 13 mai 2011.

Nr. 98.


 

ANEXA Nr. 1*)

 

CERTIFICAT

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2*)

CERTIFICAT

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 3*)

CERTIFICAT

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

 


ANEXA Nr. 4

 

 

ELEMENTELE DE SECURIZARE

pentru certificatul de atestare a absolvirii programelor de formare specializată si pentru certificatele de atestare

a absolvirii programelor de perfectionare, organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici si de centrele

regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, în asociere cu alti furnizori de formare,

înfiintati potrivit legii

 

1. Serie si numerotare unică pentru fiecare tip de certificat:

- seria A, cu numerotare succesivă (4 cifre), începând cu numărul 0001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, în asociere cu alti furnizori de formare înfiintati potrivit legii;

- seria B, cu numerotare succesivă (5 cifre), începând cu numărul 00001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici, în asociere cu alti furnizori de formare înfiintati potrivit legii;

- seria generică CRx, cu numerotare succesivă (5 cifre), începând cu numărul 00001 pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, în asociere cu alti furnizori de formare înfiintati potrivit legii.

2. Seria generică CRx va fi adaptată fiecărui centru:

- seria CR1, pentru CRFCAPL Bucuresti;

- seria CR2, pentru CRFCAPL Călărasi;

- seria CR3, pentru CRFCAPL Cluj-Napoca;

- seria CR4, pentru CRFCAPL Constanta;

- seria CR5, pentru CRFCAPL Craiova;

- seria CR6, pentru CRFCAPL lasi;

- seria CR7, pentru CRFCAPL Sibiu;

- seria CR8, pentru CRFCAPL Timisoara.

3. Prezentarea în relief a unor elemente de grafică (chenar, logo MAI, logo ANFP, logo asociat furnizor de formare).

4. Utilizarea de hârtie format A4, 210/297 mm, landscape, specială/carton texturat perforat, prevăzute cu elemente de securizare fizică, compatibile cu elementele de securizare tehnică asigurate prin pretipărirea/imprimarea documentelor.

5. Utilizarea unui format/font de caractere de imprimare/completare a documentelor pretipărite care să compatibilizeze cu calitatea cartonului, cu structura informatională, cu elemente de grafică ale documentelor.

6. Utilizarea unui sistem de înregistrare (numere, date), în borderouri/registre speciale, specifice pentru Agentia Natională a Functionarilor Publici si pentru fiecare asociat furnizor de formare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.