MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 358/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 358         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 mai 2011

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 394 din 24 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

Decizia nr. 432 din 7 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si a ordonantei de urgentă în ansamblul său

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

481. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru unele centre judetene aflate în subordinea acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

323. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.189(60) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 26 martie 2010

 

527. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea si activitatea medicului cu competente limitate

 


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 394

din 24 martie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, exceptie ridicată de Ramiz Momeni în Dosarul nr. 10.141/271/2008 al Judecătoriei Oradea.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei de neconstitutionalitate, avocatul Mircea Ursuta, cu împuternicire avocatială la dosar, fiind lipsă celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul apărătorului autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care solicită admiterea acesteia, chiar dacă, asa cum precizează, există două decizii ale Curtii Constitutionale în această materie, si anume Decizia nr. 709/2007 (prin care s-a respins ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate) si Decizia nr. 974/2007 (prin care s-a respins ca neîntemeiată aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, dar cu altă motivare). De asemenea, precizează că Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.659/2009 se referă la dispozitiile art. 30 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 248/2005.

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate avocatul autorului acesteia arată că textul de lege criticat este neconstitutional, în măsura în care părintelui care are un program de vizitare stabilit de instanta judecătorească nu i se permite exercitarea efectivă a acestui drept, de către autoritătile administrative (politia de frontieră), de exemplu, atunci când doreste să părăsească tara împreună cu copilul pentru o vizită la bunici. Prin urmare, se încalcă dispozitiile art. 124 alin. (2) din Constitutie, deoarece hotărârea judecătorească de stabilire a unui program de vizitare este cenzurată de un organ administrativ. Consideră că în prezenta cauză ar trebui să se aplice acelasi rationament ca si cel retinut în Decizia Curtii Constitutionale nr. 742/2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Totodată, faptul că hotărârea judecătorească nu va putea fi pusă în aplicare fără acordul reclamantului contravine si prevederilor art. 21 din Constitutie, precum si jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, textul de lege criticat instituie si discriminări între părintii români si părintii străini, încălcând si dispozitiile art. 20 din Constitutie raportate la cele ale art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că instituirea unui tratament juridic diferit este justificată, întrucât părtile nu se află în aceeasi situatie juridică. Măsura impusă de textul de lege criticat este benefică pentru părintele căruia i-a fost încredintat copilul. De altfel, apreciază că, pe de-o parte, autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită modificarea textului de lege criticat astfel încât acesta să permită scoaterea copilului din tară fără acordul părintelui căruia acesta i-a fost încredintat, iar, pe de altă parte, că se poate solicita instantei judecătoresti să-i aprobe plecarea cu copilul din tară de sărbători, asa cum doreste autorul exceptiei de neconstitutionalitate.

Având cuvântul în replică, avocatul autorului exceptiei de neconstitutionalitate precizează faptul că nu solicită modificarea legii, ci o interpretare conformă cu Constitutia, întrucât, în conditiile actuale, nu se poate exercita efectiv dreptul de vizitare a copilului, mentionând că au mai existat decizii interpretative în jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 7 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 10.141/271/2008, Judecătoria Oradea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Ramiz Momeni într-o cauză având ca obiect divort.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale, în măsura în care părintelui căruia i s-a încuviintat prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă un program de vizitare cu ridicare a minorului, respectiv dreptul de a exercita pe perioade expres determinate prin hotărârea judecătorească drepturile părintesti, în special paza si supravegherea minorului, nu i se permite exercitarea efectivă a acestor drepturi. Or, desi Curtea Constitutională a arătat în jurisprudenta sa că se justifică o deosebire de tratament juridic între părinti ulterior divortului, în cazul de fată această discriminare nu se justifică obiectiv pentru simplul fapt că, pe perioada programului de vizitare încuviintat prin hotărâre irevocabilă, părintele exercită paza si supravegherea minorului.

În acelasi sens, arată că drepturile conferite prin hotărârea judecătorească nu vor putea fi exercitate, ele rămânând doar sperante legitime, si nu drepturi efective, deoarece va trebui să obtină acordul prin procură autentică al fostei sotii, pentru fiecare deplasare în străinătate.

Prin urmare, textul de lege criticat încalcă:

a) Art. 124 alin. (2) din Constitutie, în conditiile în care hotărârea judecătorească prin care i se acordă pe perioade limitate dreptul de pază si supraveghere al minorilor în cadrul unui program de vizitare cu ridicare va fi nesocotită de organele politiei de frontieră, ajungându-se la situatia în care un organ administrativ să cenzureze o hotărâre irevocabilă a unei instante judecătoresti. Invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 742/2008 prin care s-a declarat neconstitutional art. 111 alin. (6) din Codul rutier, deoarece un organ al puterii executive nu poate cenzura un act al puterii judecătoresti;

b) Art. 21 alin. (1)-(3) din Constitutie, deoarece atâta timp cât hotărârea instantei judecătoresti nu va putea fi pusă în executare, liberul acces la justitie este iluzoriu, întrucât, cu sau fără hotărâre judecătorească, este necesar acordul celuilalt părinte;

c) Art. 16 alin. (1) din Constitutie, deoarece creează o discriminare între părintii care locuiesc în România si cei care au locuinta sau una sau mai multe resedinte în străinătate, fără a exista o justificare obiectivă pentru această deosebire de tratament juridic. Invocă în acest sens Hotărârea Curtii Europene a Drepturilor Omului în Cauza Marckx contra Belgiei, 1979 si Decizia Curtii Constitutionale nr. 89/2003;

d) Art. 20 din Constitutie, raportat la art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si la jurisprudenta în materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului (Cauza K. A. contra Finlandei), întrucât lipsa posibilitătii de a scoate copiii din tară în cadrul unui program prestabilit prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă reprezintă o violare gravă a art. 8 din Conventie;

e) Art. 48 alin. (1) din Constitutie, deoarece, trăind în străinătate, nu va putea să se ocupe de cresterea si educarea copiilor si nici nu va putea să-i ducă să-si viziteze bunicii, care, de asemenea, locuiesc în străinătate;

f) Art. 26 alin. (1) din Constitutie referitor la ocrotirea vietii intime, familiale si private.

Judecătoria Oradea consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât instituirea unui tratament juridic diferit în ceea ce priveste părintele divortat căruia nu i s-a încredintat copilul fată de celălalt părinte este justificată în mod obiectiv si rezonabil de faptul că cei doi părinti se află în situatii juridice diferite, aceste diferentieri sunt determinate de separarea părintilor si de posibilitatea obiectivă de mentinere si după desfacerea căsătoriei a modalitătilor de exercitare a drepturilor si îndatoririlor părintesti. După încredintarea copilului unuia dintre părinti, celălalt părinte continuă a avea dreptul si obligatia cresterii acestuia, însă nu dreptul de pază si de supraveghere. Locuirea si convietuirea copilului cu părintele căruia i-a fost încredintat acesta sunt drepturi ce nu pot fi exercitate de părintele care nu locuieste cu copilul.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, dispozitii modificate prin art. I pct. 23 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008.

În prezent, dispozitiile de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 30: „(1) Organele politiei de frontieră permit iesirea din România a cetătenilor români minori numai dacă sunt însotiti de o persoană fizică majoră, în următoarele cazuri:

[...] c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărti de identitate si călătoreste în străinătate împreună cu unul dintre părinti i se permite iesirea în aceleasi conditii si împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaratia celuilalt părinte, numai dacă părintele însotitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredintat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă;".

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste prevederi de lege contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie, ale art. 26 alin. (1) referitoare la ocrotirea vietii intime, familiale si private, ale art. 48 alin. (1) potrivit cărora „Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimtită între soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si îndatorirea părintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor", ale art. 124 alin. (2) potrivit cărora „Justitia este unică, impartială si egală pentru toti"s\ ale art. 20 din Legea fundamentală, referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, raportate la art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la respectarea vietii sale private si de familie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

1. Referitor la critica de neconstitutionalitate care vizează încălcarea dispozitiilor art. 16 din Constitutie, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 974 din 6 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 29 noiembrie 2007. Cu acel prilej, instanta de contencios constitutional a constatat că instituirea unui tratament juridic diferit în ceea ce priveste părintele divortat căruia nu i-a fost încredintat copilul, fată de celălalt părinte, este justificată în mod obiectiv si rezonabil de faptul că cei doi părinti se află în situatii juridice diferite. Aceste diferentieri sunt determinate de separarea părintilor si de posibilitatea obiectivă de mentinere si după desfacerea căsătoriei a modalitătilor de exercitare a drepturilor si îndatoririlor părintesti. După încredintarea copilului unuia dintre părinti, celălalt părinte continuă a avea dreptul si obligatia cresterii acestuia, însă nu dreptul de pază si de supraveghere. Locuirea si convietuirea copilului cu părintele căruia i-a fost încredintat acesta sunt drepturi ce nu pot fi exercitate de părintele care nu locuieste cu copilul.

Curtea a mai retinut că aceste prevederi sunt în deplină concordantă cu reglementările cuprinse în Conventia de la Haga, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 30 septembrie 1992. Astfel, potrivit art. 5 lit. a) din această conventie, dreptul privind încredintarea copilului include si dreptul de a hotărî cu privire la locul resedintei acestuia, conferindu-i, în consecintă, părintelui căruia i-a fost încredintat, dreptul de a călători împreună cu acesta.

Întrucât această critică de neconstitutionalitate priveste, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru identitate de ratiune, Curtea constată că si critica întemeiată pe dispozitiile art. 48 alin. (1) din Constitutie - care consacră egalitatea dintre soti - este neîntemeiată. Mai mult, în ceea ce priveste pretinsa discriminare între părintii străini si părintii români, Curtea constată că aceasta nu există, din moment ce si părintele român - căruia nu i-a fost încredintat copilul si are stabilit doar un program de vizitare - poate părăsi tara împreună cu minorul în aceleasi conditii de lege, adică numai cu acordul părintelui căruia i-a fost încredintat copilul.

2. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a principiului constitutional al accesului liber la justitie, prevăzut de art. 21 alin. (1)—(3), Curtea constată că aceste sustineri nu pot fi primite. Pe de o parte, accesul liber la justitie nu este îngrădit de textul de lege criticat, text care prevede - în cazul iesirii din tară a copilului minor împreună cu părintele căruia nu i-a fost încredintat copilul - obligativitatea obtinerii declaratiei părintelui căruia i-a fost încredintat copilul prin hotărâre judecătorească. Astfel, potrivit art. 31 alin. (3) din Legea nr. 248/2005, „Iesirea din România a minorilor, în situatia în care există neîntelegeri între părinti cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinti se află în imposibilitatea de a-si exprima vointa, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 30 alin. (2) si (3), se permite numai după solutionarea neîntelegerilor de către instanta de judecată, în conditiile legii". Prin urmare, sunt asigurate toate garantiile dreptului la judecarea cauzei de către o instantă independentă si impartială.

3. Referitor la invocarea dispozitiilor constitutionale ale art. 26 alin. (1) privind ocrotirea vietii familiale si ale art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la respectarea vietii de familie, Curtea observă, în acord cu jurisprudenta constantă a Curtii Europene a Drepturilor Omului, că, în materia executării hotărârilor judecătoresti de încredintare a copiilor după divort, ceea ce primează sunt interesele superioare ale copilului.

Astfel, art. 8 din Conventie apără individul împotriva ingerintelor arbitrare din partea autoritătilor publice si impune unele obligatii pozitive ale statului, inerente respectării efective a vietii de familie. în acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a afirmat în mod constant că art. 8 implică dreptul părintelui de a beneficia de măsuri adecvate din partea statului pentru a fi alături de copilul său, precum si obligatia corelativă a autoritătilor nationale de a dispune aceste măsuri (de exemplu, prin Hotărârea din 22 iunie 1989, pronuntată în Cauza Ehksson împotriva Suediei).

Însă obligatia autoritătilor nationale de a lua măsuri în acest scop nu este absolută, natura si anvergura acestor măsuri depinzând de circumstantele fiecărei cauze, trebuind să se tină seama de interesele, de drepturile si libertătile acelor persoane si, în special, de interesele superioare ale copilului si de drepturile sale, stipulate în art. 8 din Conventie. Astfel, în Hotărârea din 25 ianuarie 2000, pronuntată în Cauza Ignaccolo-Zenide împotriva României, instanta de contencios al drepturilor omului a statuat că, în ipoteza în care contactele cu părintii ar risca să ameninte aceste interese superioare ale copilului, autoritătile nationale au îndatorirea de a veghea la asigurarea unui „just echilibru" între toate interesele prezente.

Mai mult, prin Hotărârea din 8 iulie 2003, pronuntată în Cauza Sahin împotriva Germaniei, aceeasi instantă a retinut că jurisdictiile nationale pot chiar să refuze acordarea dreptului la vizitarea copilului, atunci când intervin motive pertinente, cum ar fi gravele tensiuni dintre părinti, situatie ce ar avea repercusiuni negative asupra copilului, existând riscul ca vizitele să afecteze dezvoltarea sa normală în familia în care se află.

Prin urmare, scopul reglementării criticate este acela de a proteja interesele superioare ale copilului, în acord cu reglementările internationale în materie.

În ceea ce priveste Hotărârea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 14 ianuarie 2003, pronuntată în Cauza K.A. contra Finlandei, invocată de către autorul exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea observă că aceasta nu are relevantă în cauza de fată, întrucât se referă la relatiile copilului încredintat unei institutii publice de ocrotire cu părintii săi, neavând astfel legătură cu chestiunea de drept referitoare la o eventuală încălcare a art. 8 din Conventie prin normele juridice ce reglementează conditiile privind iesirea din tară a minorului încredintat unuia dintre părinti, ca urmare a divortului.

4. Referitor la critica privind imposibilitatea executării hotărârii judecătoresti prin care s-a stabilit dreptul si programul de vizită al părintelui căruia nu i-a fost încredintat copilul, ceea ce contravine, în opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiilor art. 124 alin. (2) din Constitutie, ajungându-se la situatia în care un organ administrativ să cenzureze o hotărâre irevocabilă a unei instante judecătoresti, Curtea constată că nici aceasta nu este întemeiată, deoarece textul de lege criticat reglementează conditiile iesirii din tară a cetăteanului român minor, indiferent dacă acesta a fost sau nu încredintat unuia dintre părinti. în cazul în care, însă, a existat o hotărâre judecătorească de încredintare a minorului, se va stabili de către instanta judecătorească si programul în care se realizează dreptul celuilalt părinte de a avea legături personale cu copilul.

În consecintă, dreptul părintelui căruia nu i-a fost încredintat minorul de a avea legături personale cu acesta trebuie să se exercite în conditiile stabilite prin hotărârea judecătorească si în conformitate cu cerintele legii. în cazul iesirii din tară a cetăteanului român minor, organele politiei de frontieră aplică dispozitiile Legii nr. 248/2005, nefiind vorba despre o cenzurare a unei eventuale hotărâri judecătoresti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, exceptie ridicată de Ramiz Momeni în Dosarul nr. 10.141/271/2008 al Judecătoriei Oradea.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 martie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent, Ioana Marilena Chiorean

 

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 432

din 7 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 din Ordonanta

de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având

ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si a ordonantei

de urgentă în ansamblul său

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (2), precum si ale art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Crina Rosan si altii în Dosarul nr. 21.694/300/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă si care face obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 3.283D/2010.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Universitatea de Vest din Timisoara, consilier juridic cu delegatie la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 3.512D/2010 si nr. 4.414D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, exceptie ridicată de Ion Marcel Constantin si altii, precum si de Judecătoria Pitesti - Sectia civilă, din oficiu, în dosarele nr. 22.911/299/2009 si nr. 7.334/280/2010 ale Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti - Sectia civilă si Judecătoriei Pitesti - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde, pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, consilier juridic cu delegatie la dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 3.512D/2010 si nr. 4.414D/2010 la Dosarul nr. 3.283D/2010.

Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, precum si cel al Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 3.512D/2010 si nr. 4.414D/2010 la Dosarul nr. 3.283D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând, în acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată si mentinerea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 23 iunie 2010, 9 februarie 2010 si 21 octombrie 2010, pronuntate în dosarele nr. 21.694/300/2009, nr. 22.911/299/2009 si  nr. 7.334/280/2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti - Sectia civilă si Judecătoria Pitesti – Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, exceptie ridicată de Crina Rosan si altii, Ion Marcel Constantin si altii, precum si de Judecătoria Pitesti - Sectia civilă, din oficiu, în cauze având ca obiect solutionarea recursului formulat împotriva respingerii cererii de încuviintare a executării silite, a plângerii introduse împotriva refuzului executorului judecătoresc de punere în executare a unei sentinte, unor contestatii la executare, respectiv solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate din punct de vedere al neconstitutionalitătii extrinseci, se arată că adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 nu a fost justificată de existenta unei situatii extraordinare, ci de implicatiile financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti. în acest sens, se arată că sunt aplicabile mutatis mutandis considerentele care au fundamentat deciziile Curtii Constitutionale nr. 784 din 12 mai 2009 si nr. 104 din 20 ianuarie 2009.

În privinta neconstitutionalitătii intrinseci, se sustine că sunt încălcate prevederile art. 1 alin. (4) si art. 21 din Constitutie, prin prelungirea de către legiuitor, în mod nejustificat, a plătii sumelor stabilite în titluri executorii.

Se sustine, de asemenea, că dispozitiile legale criticate încalcă art. 16 si art. 44 din Constitutie prin crearea unei inegalităti între stat si particulari în ceea ce priveste regimul executării silite asupra fondurilor bănesti si prin excluderea posibilitătii aplicării dreptului comun în raport cu autoritătile si institutiile publice debitoare. Se mai apreciază că statul debitor nu poate folosi dreptul său de initiativă legislativă pentru a-si crea o situatie mai favorabilă care să împiedice creditorii să îsi valorifice titlurile executorii pe care le au împotriva acestuia. Totodată, se arată că se creează o vădită discriminare între creditorii bugetari ai unor drepturi de natură salarială si ceilalti creditori salariati aflati în situatii similare.

Având în vedere cele de mai sus, se apreciază că sunt încălcate si prevederile art. 53 din Constitutie.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă si Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este întemeiată.


Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile art. 1 si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 18 iunie 2009. însă, astfel cum rezultă din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, pe lângă criticile punctuale ce priveste textele sus-mentionate, autorii exceptiei fac si o critică extrinsecă a ordonantei de urgentă, astfel încât, potrivit jurisprudentei sale, Curtea urmează a se pronunta asupra constitutionalitătii atât a art. 1 si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009, cât si asupra ordonantei de urgentă în ansamblul său. Textele criticate punctual au următorul cuprins:

- Art. 1: „(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salariată stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2009, se va realiza după o procedură de executare care începe astfel:

a) în anul 2012 se plăteste 34% din valoarea titlului executoriu;

b) în anul 2013 se plăteste 33% din valoarea titlului executoriu;

c) în anul 2014 se plăteste 33% din valoarea titlului executoriu.

(2) în cursul termenelor prevăzute la alin. (1) si (11) orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) si (11), plătite în temeiul prezentei ordonante de urgentă, se actualizează cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistică.

(4) în întelesul prezentei ordonante de urgentă, prin sectorul bugetar se întelege autoritătile si institutiile publice a căror finantare se asigură astfel:

a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;

c) integral din venituri proprii".

- Art. 3: „Plătile restante la sumele aferente titlurilor executorii aflate sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 76/2009, si a prevederilor Ordinului ministrului justitiei, al ministrului economiei si finantelor, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Înaltei Curti de Casatie si Justitie si al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de esalonare a plătii sumelor prevăzute în titlurile executorii emise până la intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru solutionarea unor aspecte financiare în sistemul justitiei se execută cu respectarea prevederilor art. 1 si 2".

Ca urmare a abrogării alin. (11) al art. I, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010, referirile alin. (2) si (3) ale aceluiasi articol la acest alineat au rămas fără obiect.

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si ale art. 115 alin. (4) privind delegarea legislativă. Totodată, în sustinerea exceptiei sunt invocate si prevederile art. 6 paragraful 1 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

Prin mai multe decizii, respectiv Decizia nr. 188 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 14 aprilie 2010, Decizia nr. 190 din 2 martie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 aprilie 2010, Decizia nr. 712 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 22 iunie 2010, Decizia nr. 713 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2010, Decizia nr. 714 din 25 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 24 iunie 2010, Decizia nr. 823 din 22 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 30 august 2010, sau Decizia nr. 1.151 din 28 septembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 16 noiembrie 2010, Curtea a constatat constitutionalitatea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 în raport cu critici identice de neconstitutionalitate.

I. Cu acele ocazii, referitor la criticile de neconstitutionalitate extrinsecă, Curtea a arătat că acestea sunt neîntemeiate, întrucât, „raportat la cauza de fată, [...] Guvernul a motivat situatia extraordinară ca fiind determinată de:

- dificultătile întâmpinate cu privire la executarea hotărârilor judecătoresti având ca obiect drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar,

- influenta substantială asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, în conditiile dreptului comun, a titlurilor executorii,

- necesitatea mentinerii echilibrelor bugetare si, în mod implicit, nerespectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul României, inclusiv în ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar".

Având în vedere jurisprudenta sa cu privire la art. 115 alin. (4) din Constitutie, Curtea a analizat fiecare dintre aceste motive invocate de Guvern, pentru a stabili dacă implicatiile financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti, în situatia dată, se circumscriu situatiei extraordinare sau unor elemente de oportunitate.

Curtea a constatat că, în anumite situatii extreme, precum în cea de fată, implicatiile financiare legate de punerea în executare a hotărârilor judecătoresti se pot constitui într-o situatie extraordinară în sensul art. 115 alin. (4) din Constitutie, în conditiile în care asemenea măsuri sunt motivate, în mod fundamentat, de apărarea stabilitătii economice a statului român. O atare situatie extraordinară, în mod evident, are un caracter temporar, regula în această materie fiind executarea hotărârilor judecătoresti în conformitate cu dreptul comun în materie, respectiv Codul de procedură civilă sau Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, după caz, chiar dacă debitor este statul. Altfel, Guvernul nu poate uza de reglementarea, în viitor, în mod nelimitat, a unor proceduri derogatorii de la dreptul comun atunci când statul este debitor; este sarcina statului să găsească solutii pentru executarea conformă a hotărârilor judecătoresti, potrivit dreptului comun. în caz contrar, nu ar mai exista o situatie extraordinară în sensul art. 115 alin. (4) din Constitutie, ci, mai degrabă, s-ar pune în evidentă elemente de oportunitate legislativă.

II. Cu privire la criticile de neconstitutionalitate intrinsecă, Curtea a constatat, prin aceleasi decizii, că si acestea sunt neîntemeiate, pentru următoarele motive:

„Nu se poate retine existenta niciunei discriminări între debitori, în sensul că statul ca debitor si-ar aroga mai multe drepturi decât debitorii persoane de drept privat în ceea ce priveste executarea hotărârilor judecătoresti.

[...] În cauza de fată, astfel cum s-a arătat si mai sus, măsura contestată urmăreste un scop legitim - asigurarea stabilitătii economice a tării - si păstrează un raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele folosite si obiectivul avut în vedere - executarea esalonată a hotărârilor judecătoresti în cauză. Astfel, situatia particulară ivită si motivată prin existenta unei situatii extraordinare este una care reclamă o diferentă evidentă de tratament juridic. [...]."

Cu privire la invocarea art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie si la un proces echitabil, Curtea retine că, potrivit jurisprudentei sale - Decizia nr. 458 din 31 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 17 aprilie 2009, —„procesul civil parcurge două faze: judecata si executarea silită, aceasta din urmă intervenind în cazul hotărârilor susceptibile de a fi puse în executare cu ajutorul fortei de constrângere a statului sau a altor titluri executorii, în măsura în care debitorul nu îsi execută de bunăvoie obligatia". însă, asa cum s-a arătat si mai sus, actul normativ criticat este o măsură de natură să întărească finalitatea procesului judiciar, în sensul că reprezintă un prim pas important al debitorului de a-si executa creanta. Faptul că acesta îsi execută creanta într-o perioadă de 3 ani nu reprezintă o durată excesivă a executării unei hotărâri judecătoresti, datorită caracterului sistemic al problemelor apărute în legătură cu executarea titlurilor executorii ale personalului bugetar. De altfel, chiar si Curtea Europeană a Drepturilor Omului, solutionând cererea nr. 60858/00 si pronuntând decizia de admisibilitate din 17 septembrie 2002 în

Cauza Vasyl Petrovych Krapyvnytskiy împotriva Ucrainei, a apreciat că un termen de 2 ani si 7 luni de executare a unei hotărâri judecătoresti nu este excesiv în conditiile concrete ale cauzei, respectiv lipsa vădită de fonduri a unitătii militare debitoare. Totodată, prin Hotărârea din 7 iunie 2002, pronuntată în Cauza Burdov împotriva Rusiei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a apreciat că o autoritate statală nu ar putea să invoce lipsa de lichidităti pentru a justifica refuzul de a executa o condamnare. Or, în cauza de fată, Guvernul român nu numai că nu refuză executarea hotărârilor judecătoresti, ci se obligă la plata esalonată a sumelor prevăzute prin acestea. Executarea esalonată a unor titluri executorii care au ca obiect drepturi bănesti nu este interzisă în niciun mod de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale; executarea uno icto constituie doar o altă modalitate de executare, fără ca acest lucru să însemne că este singura si unica posibilă modalitate de executare pe care Guvernul o poate aplica.

Cu privire la dreptul de proprietate, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că despăgubirea recunoscută printr-o decizie definitivă si executorie constituie un bun în sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale; neexecutarea plătii într-un termen rezonabil constituie, deci, o atingere a dreptului reclamantului la respectarea bunurilor, ca si faptul că lipsa de lichidităti nu poate justifica un asemenea comportament [Hotărârea din 19 octombrie 2010, pronuntată în Cauza Ambruosi împotriva Italiei, precum si hotărârile din 7 mai 2002 si 15 ianuarie 2009, pronuntate în cauzele Burdov împotriva Rusiei si Burdov (2) împotriva Rusiei]. Guvernul, prin adoptarea ordonantei de urgentă criticate, nu neagă existenta si întinderea despăgubirilor constatate prin hotărâri judecătoresti si nu refuză punerea în aplicare a acestora. Măsura criticată este mai degrabă una de garantare a dreptului de proprietate asupra bunului dobândit în sensul Conventiei, fiind deci o aplicare a art. 44 alin. (2) din Constitutie, în conditiile unei crize financiare accentuate.

Având în vedere toate aceste considerente si tinând cont de împrejurarea că, desi ulterior pronuntării Deciziei nr. 188 din 2 martie 2010, dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2010 în sensul reesalonării plătii sumelor respective în perioada 2012-2014, Curtea constată că atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea în continuare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si a ordonantei de urgentă în ansamblul său, exceptie ridicată de Crina Rosan si altii, Ion Marcel Constantin si altii, precum si de Judecătoria Pitesti - Sectia civilă, din oficiu, în dosarele nr. 21.694/300/2009, nr. 22.911/299/2009 si nr. 7.334/280/2010 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti - Sectia civilă si Judecătoriei Pitesti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Benke Károly

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului,

din administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie

pentru Agricultură, pentru unele centre judetene aflate în subordinea acesteia

 

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru unele centre judetene aflate în subordinea acesteia.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor imobile transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe lalomitianu

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 481.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor imobile sau ale unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea

unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii

si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru unele centre judetene aflate în

subordinea acesteia

 

Nr.

crt.

Locul unde este situat/ă

imobilul/partea din imobil care se transmite

Persoana juridică de la care se

transmite imobilul/partea

din imobil

Persoana juridică la care se transmite imobilul/partea din imobil

Caracteristicile tehnice ale imobilului/părtii din imobil

Codul de clasificare din

inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si numărul de identificare MFP

1

2

3

4

5

6

Arges

1.

Pitesti, str. Calea

Câmpulung nr. -,

judetul Arges

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Arges

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Arges

Suprafata construită = 170 m2,

Suprafată desfăsurată = 170 m2

Imobil

cod 8.29.06

34468

Bihor

2.

Oradea, str. Matei Corvin nr. 1, judetul Bihor

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Bihor

Suprafata construită = 163J2 m2;P

Imobil (partial)

cod 8.29.06

37420


1

2

3

4

5

6

3.

Marghita, Calea

Republicii nr. -,

judetul Bihor

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Bihor

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Bihor

Suprafata construită = 110 m2

Imobil

cod 8.29.06

38112

4.

Marghita, Calea

Republicii nr. -,

judetul Bihor

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Bihor

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Bihor

Suprafata construită =

80 m2

Suprafata curtii

2.500 m2

Imobil

cod 8.29.06

38113

Botosani

5.

Botosani, Calea Natională nr. 81, judetul Botosani

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Botosani

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Botosani

Suprafata desfăsurată = 207 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

147563

6.

Darabani, Str. 1

Decembrie nr. 286,

judetul Botosani

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Botosani

Suprafata construită =

71,10 m2

Suprafata desfăsurată = 144 m2

Suprafata curtii =

3.700 m2

Imobil

cod 8.29.06

27173

Brasov

7.

Codlea, str. Muntisor nr. -, judetul Brasov

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Brasov

Suprafata construită =

100 m2

P+1

Suprafata desfăsurată = 200 m2

Imobil

cod 8.29.06

38248

Călărasi

8.

Călărasi, str.

Prelungirea Bucuresti nr. 26, judetul Călărasi

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Călărasi

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Călărasi

Suprafata desfăsurată =

301,40 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

27833

9.

Călărasi, str.

Prelungirea Dobrogei nr. 4, judetul Călărasi

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Călărasi

Suprafata construită^ Suprafata desfăsurată = 761,06m2 P (partial) Suprafata curtii -2.818 m2

Imobil

cod 8.29.06

27188

Dâmbovita

10.

Târgoviste, Calea

Câmpulung

nr. 152, judetul

Dâmbovita

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Dâmbovita

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale - Agentia

de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Dâmbovita

Suprafata construită =

240 m2

Suprafata desfăsurată = 240 m2

Suprafată curte constructii = 4.800 m2

Imobil

cod 8.29.06

152066

Dolj

11.

Calafat, str. Traian nr. 49, judetul Dolj

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Dolj

Suprafata

desfăsurată = 35 m2

Suprafata curtii

100m2

Imobil

cod 8.29.06

37182


1

2

3

4

5

6

12.

Băilesti, str.

Mărăsesti nr. 3A,

judetul Dolj

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Dolj

Suprafata desfăsurată = 35 m2

Suprafata curtii

200 m2

Imobil

cod 8.29.06

37180

13.

Băilesti, str.

Mărăsesti nr. 3A,

judetul Dolj

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Dolj

Suprafata construită =

80 m2; P

Suprafata desfăsurată = 108 m2

Suprafata curtii

300 m2

Imobil

cod 8.29.06

37181

Gorj

14.

Târgu Jiu,

bd. Ecaterina

Teodoroiu nr. 532,

judetul Gorj

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Inspectoratul Teritorial

pentru Calitatea Semintelor

si a Materialului Săditor

Dolj

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Gorj

Et. 1

Suprafata desfăsurată =

125,33 m2

Anexe = 30,51 m2

Suprafată construită

gard = 110 ml

Suprafata curtii =

1.424,47 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

144471

Harghita

15.

Odorheiu

Secuiesc, str.

Rakoczi Ferenc

nr. 84, judetul Harghita

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Harghita

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Harghita

Suprafata curtii = 150 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

34923

16.

Odorheiu

Secuiesc, str.

Rakoczi Ferenc

nr. 84, judetul

Harghita

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Harghita

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Harghita

Suprafata construită =

26,25 m2

Suprafata desfăsurată =

26,25 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

34927

Hunedoara

17.

Sântămărie Orlea nr. -, judetul Hunedoara

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale - Agentia

de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Hunedoara

Suprafata construită =

130 m2

Suprafata desfăsurată = 130 m2

Suprafata curtii =

1.686 m2

Imobil

cod 8.29.06

40137

18.

Sântămărie Orlea nr. -, judetul Hunedoara

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale - Agentia

de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Hunedoara

Suprafata construită = 52 m2

Imobil

cod 8.29.06

40138

Maramures

19.

Sighetu Marmatiei,

Str. 22 Decembrie

nr. 4, judetul

Maramures

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Maramures

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale - Agentia

de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Maramures

Suprafata construită =

163,3 m2

Suprafata desfăsurată =

163,3 m2

Imobil

cod 8.29.06

27443

20.

Târgu Lăpus, str.

Liviu Rebreanu

nr. 79, judetul

Maramures

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale - Agentia

de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Maramures

Suprafata construită = 43 m2

Imobil

cod 8.29.06

27465


1

2

3

4

5

6

21.

Baia Mare, Str.

Victoriei nr. 149,

judetul Maramures

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale - Agentia

de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Maramures

Suprafata construită =

437,77 m2

Suprafata desfăsurată =

437,77 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

27460

Mehedinti

22.

Drobeta-Turnu

Severin, str. Crisan

nr. 87, judetul

Mehedinti

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Mehedinti

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Mehedinti

Et. 2

Suprafata desfăsurată = 160 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

39271

23.

Drobeta-Turnu

Severin, str. Crisan

nr. 87, judetul

Mehedinti

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Mehedinti

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Mehedinti

Suprafata construită = 46,33 m2

Imobil

cod 8.29.06

150099

Neamt

24.

Târgu-Neamt, Str. Eternitătii nr. 1, judetul Neamt

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Neamt

Suprafata construită =

21,78 m2

Suprafata desfăsurată =

21,78 m2

P+E

Imobil

cod 8.29.06

121446

25.

Piatra Neamt, -, judetul Neamt

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Neamt

Suprafata construită =

35 m2

Suprafata desfăsurată = 35 m2

Suprafata curtii =

1.352 m2

Imobil

cod 8.29.06

26117

26.

Târgu Neamt, Str. Eternitătii nr. 1, judetul Neamt

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Neamt

Suprafata construită = 181,3 m2

Imobil

cod 8.29.06

150104

27.

Târgu-Neamt, Str. Eternitătii nr. 1, judetul Neamt

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Neamt

Rampă handicapati

CRSA

Târgu-Neamt

beton

Imobil

cod 8.29.06

150105

Olt

28.

Scornicesti, Str.

Pompierilor nr. 10,

judetul Olt

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Olt - Oficiul de

Studii Pedologice si

Agrochimice Olt

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Olt

Et. 1

Suprafata desfăsurată =

172,37 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

37889

Satu Mare

29.

Carei, Calea

Armatei Române

nr. 79, judetul Satu

Mare

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale - Agentia

de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul

Judetean Satu Mare

Suprafata

construită = 191,3 m2

Suprafata desfăsurată =

19l,3m2

Suprafata curtii =

1.200 m2

Imobil

cod 8.29.06

27979


1

2

3

4

5

6

30.

Satu Mare, Str. 1 Decembrie

1918 nr. 13, judetul Satu Mare

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Satu Mare

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Satu Mare

Suprafata construită = 623,83 m2

P+1

Suprafata desfăsurată =

824,65 m2

Suprafata curtii =

1.119,17 m2

Imobil

cod 8.29.06

28000

Sibiu

31.

Medias, str. Cronicar Ion Neculce nr. -, judetul Sibiu

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Sibiu

Suprafata construită =

141,26 m2

Suprafata desfăsurată =

141,26 m2

Suprafata curtii =

161 m2

Imobil

cod 8.29.06

107496

32.

Agnita, Str. Izvorului nr. -, judetul Sibiu

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Sibiu

Suprafata construită =

262 m2

Suprafata

desfăsurată =

262 m2;

Suprafata curtii =

1.863 m2

Imobil

cod 8.29.06

107499

Suceava

33.

Suceava, Str. Slătioarei nr. 31, judetul Suceava

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Suceava

Suprafata construită =

180 m2

Suprafata desfăsurată =

180 m2

P

Imobil (partial)

cod 8.29.06

37028

34.

Rădăuti, str.

Fundătura Putnei

nr.178, judetul

Suceava

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Suceava

Suprafata construită =

185 m2

Suprafata desfăsurată =

185 m2

P

Imobil (partial)

cod 8.29.06

37042

35.

Siret, Str. Eroilor

nr. 1A, judetul

Suceava

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Suceava

Suprafata construită =

95 m2

P+1

Suprafata desfăsurată =

140,7 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

37045

Timis

36.

Timisoara, str. Poet Grigore Alexandrescu

nr. 28, judetul Timis

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Timis

Suprafata curtii = 1.234 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

38652

Vâlcea

37.

Râmnicu Vâlcea, str. Oituz nr. 7, judetul Vâlcea

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Inspectoratul Teritorial

pentru Calitatea Semintelor

si a Materialului Săditor Arges

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Vâlcea

Parter

Suprafata construită =

125,96 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

150077


1

2

3

4

5

6

Vaslui

38.

Vaslui sub.

Moara Grecilor,

Soseaua Natională

nr. 96, judetul

Vaslui

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Vaslui

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Vaslui

Parter

Suprafata construită =

140,68 m2

Suprafata desfăsurată =

140,68 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

27082

39.

Vaslui sub.

Moara Grecilor,

Soseaua Natională

nr. 96, judetul

Vaslui

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Directia pentru Agricultură

a Judetului Vaslui

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Vaslui

Parter

Suprafata construită =

56,88 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

27083

40.

Vaslui, str. Cuza

Vodă nr. 41,

judetul Vaslui

Ministerul Agriculturii si

Dezvoltării Rurale -

Agentia Natională pentru

Ameliorare si Reproductie

în Zootehnie „Prof. Dr. G.K.

Constantinescu"

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru

Agricultură - Centrul Judetean Vaslui

Parter

Suprafata construită =

144,94 m2

Suprafata desfăsurată

144,94 m2

Imobil (partial)

cod 8.29.06

28267

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978

privind Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,

adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC. 189(60)

a Comitetului pentru protectia mediului marin din 26 martie 2010

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) si 16(2)(g)(ii) din Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra ia data de 17 februarie 1978 (MARPOL 73/78),

în temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.189(60) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 26 martie 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor cuprinse în prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 323.

 

 


ANEXĂ

 

REZOLUTIA MEPC.1 89(60) adoptată la 26 martie 2010

AMENDAMENTE la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave

(adăugarea unui nou capitol 9 la anexa I la MARPOL)

 

Comitetul pentru protectia mediului marin,

amintind art. 38(a) al Conventiei privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile Comitetului pentru protectia mediului marin (Comitetul) conferite acestuia prin conventiile internationale pentru prevenirea si controlul poluării marine,

luând notă de art. 16 din Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Conventia din 1973) si art. VI din Protocolul din 1978 privind Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 si conferă organismului competent al Organizatiei functia de examinare si adoptare a amendamentelor la Conventia din 1973, modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL 73/78),

luând în considerare amendamentele propuse la anexa I la MARPOL 73/78,

1. adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) din Conventia din 1973, amendamentele la anexa I la MARPOL 73/78 cu privire la adăugarea unui nou capitol 9 privind Cerinte speciale pentru utilizarea sau transportul hidrocarburilor în zona Antarctica;

2. stabileste, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) din Conventia din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 februarie 2011, în afara cazului în care înainte de această dată cel putin o treime dintre părti sau părtile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai putin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizatiei obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită părtile să noteze că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) din Conventia din 1973, amendamentele mentionate mai sus vor intra în vigoare la 1 august 2011, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. 16(2)(e) din Conventia din 1973, să transmită tuturor părtilor la MARPOL 73/78 copii certificate ale prezentei rezolutii si textul amendamentelor continut în anexă; si

5. solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizatiei care nu sunt părti la MARPOL 73/78 copii ale prezentei rezolutii si ale anexei sale.

 

ANEXĂ la Rezolutia MEPC. 189(60)

 

AMENDAMENTE

la anexa I la MARPOL privind adăugarea capitolului 9 - Cerinte speciale pentru utilizarea

sau transportul hidrocarburilor în zona Antarctică

 

Se adaugă un nou capitol 9 după cum urmează:

 

„CAPITOLUL 9

Cerinte speciale pentru utilizarea sau transportul hidrocarburilor în zona Antarctică

 

REGULA 43

Cerinte speciale pentru utilizarea sau transportul hidrocarburilor în zona Antarctică

 

1. Cu exceptia navelor angajate în asigurarea sigurantei navelor sau în operatiuni de căutare si salvare, transportul în vrac drept încărcătură ori transportul si utilizarea drept combustibil a următoarelor produse:

.1 titei, având densitatea la 15°C mai mare decât 900 kg/m3;

.2 hidrocarburi, altele decât titei, având densitatea la 15°C mai mare decât 900 kg/m3 ori vâscozitatea cinematică la 50°C mai mare decât 180 mm2/s; sau

.3 bitum, gudron si emulsiile acestora,

trebuie să fie interzis/e în zona Antarctică, astfel cum este definită în anexa I, regula 1.11.7.

2. Atunci când operatiunile precedente au inclus transportul sau utilizarea hidrocarburilor prevăzute în paragrafele 1.1 până la 1.3 ale prezentei reguli, curătarea ori spălarea cu jet a tancurilor sau conductelor nu este cerută."

 

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea si activitatea medicului

cu competente limitate

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei asistentă medicală nr. Cs.A.5.429 din 20 mai 2011,

având în vedere prevederile art. 22 alin. (11)si (13) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind încadrarea si activitatea medicului cu competente limitate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală resurse umane si certificare, Directia organizare si politici salariale, Directia asistentă medicală din cadrul Ministerului Sănătătii, autoritătile administratiei publice locale si unitătile sanitare interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 20 mai 2011.

Nr. 527.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

privind încadrarea si activitatea medicului cu competente limitate

 

Art. 1. - (1) Începând cu promotia 2005, absolventii licentiati ai facultătilor de medicină, neconfirmati în rezidentiat, denumiti în continuare medici cu competente limitate, pot practica medicina în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, cu modificările si completările ulterioare, cu competente stabilite prin prezentele norme metodologice.

(2) Încadrarea medicilor cu competente limitate se face în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (11) si (12) din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Medicii cu competente limitate pot fi încadrati în unităti sanitare publice si private, precum si în cabinetele medicilor de familie, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, după caz, în conditiile legii.

(4) Medicii cu competente limitate nu pot intra în relatie contractuală directă cu casele de asigurări de sănătate, nu pot fi încadrati în serviciile de ambulantă si nu au dreptul la cod de parafă.

Art. 2. - (1) Posturile destinate medicilor cu competente limitate se înfiintează si sunt prevăzute separat în statul de functii al unitătii sanitare. Comitetul director al spitalului public analizează necesarul de astfel de posturi la nivelul unitătii si solicită aprobarea acestor posturi autoritătii care are competenta de aprobare a statului de functii pentru unitatea sanitară. Ocuparea posturilor vacante de medici cu competente limitate se face prin concurs, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare privind încadrarea medicilor. Medicii cu competente limitate încadrati în unitatea sanitară sunt repartizati la locurile de muncă de directorul medical al unitătii, în functie de necesar.

(2) Numărul de posturi de medici cu competente limitate la nivelul unei unităti sanitare nu poate depăsi 20% din numărul total de posturi de medici specialisti sau primari din statul de functii aprobat.

(3) Posturile temporar vacante de medici specialisti sau primari din unitătile sanitare publice, pentru care nu există solicitări de înlocuire din partea unor medici specialisti sau primari din specialitatea respectivă, pot fi transformate temporar si ocupate, în conditiile legii, prin încadrare cu durată determinată de până la 6 luni, de medici cu competente limitate. Ocuparea posturilor temporar vacante de medici cu competente limitate în unitătile sanitare publice se aprobă de ordonatorul superior de credite, pe baza solicitării motivate a unitătii sanitare.

(4) Salarizarea medicilor cu competente limitate se face la nivelul functiei de medic stagiar, în conditiile legii.

(5) Fondurile necesare salarizării medicilor cu competente limitate se asigură de unitatea sanitară.

Art. 3. - (1) Medicii cu competente limitate îsi desfăsoară activitatea conform fisei postului, sub supravegherea unui medic specialist sau primar, nominalizat de managerul unitătii sanitare, respectiv de titularul cabinetului individual de medicină de familie.

(2) Actul medical prestat de către medicul cu competente limitate are drept scop îndeplinirea unor sarcini în acordarea asistentei medicale si continuarea dezvoltării abilitătilor profesionale si cunostintelor dobândite pe parcursul facultătii.

Art. 4. - (1) Activitătile desfăsurate de către medicul cu competente limitate sunt următoarele:

a) examinează pacientii (înregistrarea datelor personale si de contact ale pacientului, înregistrarea motivului prezentării, înregistrarea datelor anamnestice, efectuarea examenului obiectiv pe aparate si sisteme);


b) întocmeste si completează foaia de observatie clinică generală la internare;

c) înregistrează pacientii scriptic si/sau informatic si completează datele acestora în documentele de evidentă din cabinetele de medicină de familie;

d) informează pacientul cu privire la particularitătile bolii si terapia recomandată, respectând indicatiile medicului supraveghetor;

e) însoteste pacientul la investigatiile prescrise si îi oferă acestuia explicatii despre procedurile respective si necesitatea efectuării acestora;

f) urmăreste evolutia pacientilor aflati la tratament si consemnează evolutia curentă în foaia de observatie clinică generală;

g) aduce la cunostinta medicului supraveghetor evolutia curentă a pacientilor aflati la tratament;

h) completează documentele de externare, recomandările terapeutice si întocmeste documentele anexe (retete medicale, bilete de trimitere, concedii medicale) la indicatia medicului supraveghetor;

i) participă la activitătile curente de prezentare a cazurilor (rapoarte de gardă, contravizite) din unitătile sanitare, precum si la vizitele la domiciliu efectuate de medicul supraveghetor;

j) aplică tratamentele aprobate de medicul supraveghetor;

k) efectuează manevrele terapeutice în care este instruit, sub coordonarea medicului supraveghetor;

l) asistă si ajută medicul supraveghetor titular al cabinetului de medicină de familie la derularea programelor de sănătate din cadrul asistentei medicale primare, sub responsabilitatea acestuia;

m) îndrumă pacientii si îi prezintă pe criterii de urgentă medicului curant supraveghetor, în conformitate cu protocoalele si ghidurile aprobate;

n) prescrie investigatiile la indicatia medicului supraveghetor si înregistrează rezultatele acestora în foaia de observatie clinică generală, respectiv în documentele de evidentă din cabinetele de medicină de familie;

o) sesizează cu promptitudine medicului supraveghetor situatiile de urgentă apărute în evolutia pacientilor si participă, în cadrul echipei medicale, la rezolvarea acestora;

p) participă sub supraveghere la proceduri, manopere si tehnici diagnostice si terapeutice;

q) efectuează proceduri, manopere, tehnici diagnostice si terapeutice simple, la indicatia si sub coordonarea medicului supraveghetor;

r) participă la activitatea medicală desfăsurată în unitătile de primiri urgente, sub supravegherea medicului-sef de gardă;

s) discută abordarea diagnostică si terapeutică pentru fiecare caz, întocmeste si sustine prezentări de caz;

t) participă la activitatea de gardă, sub supravegherea medicului titular de gardă.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) lit. r) se realizează prin:

a) examinarea pacientilor, solicitarea investigatiilor paraclinice si aplicarea tratamentelor;

b) identificarea pacientilor care necesită spitalizare;

c) identificarea pacientilor care necesită consult imediat în serviciul de urgentă;

d) desfăsurarea de activităti ca membru într-o echipă de reanimare cu sarcini specifice, sub supravegherea medicului-sef de gardă;

e) efectuarea de proceduri, manopere, tehnici diagnostice si terapeutice, inclusiv măsuri precoce de resuscitare cardio-pulmonară (BLS), conform indicatiilor medicului supraveghetor;

Art. 5. - Activitătile prevăzute la art. 3 sunt cuprinse în fisa postului medicului cu competente limitate, specifică locului de muncă în care este încadrat, urmând ca aceasta să fie adaptată în conformitate cu evolutia profesională si abilitătile dobândite de acesta.

Art. 6. - (1) Medicul cu competente limitate îndeplineste cu promptitudine indicatiile medicului supraveghetor si colaborează cu asistentul medical în vederea asigurării în mod optim a îngrijirilor acordate pacientilor.

(2) Medicul cu competente limitate respectă normele eticii si deontologiei medicale fată de pacienti si membrii echipei medicale.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.