MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 359/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 359         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 mai 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

471. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim, semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim

 

502. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Romos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Romos, judetul Hunedoara

 

513. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Densus si în administrarea Consiliului Local al Comunei Densus, judetul Hunedoara

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

60. - Decizie privind încetarea exercitării temporare, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Mironescu Laurentiu

 

61. - Decizie privind încetarea exercitării temporare, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administratiei si Internelor si exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Dumitrana Alexandru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

520. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piată a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă

 


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim,

semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim, semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 471.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru privind transportul maritim

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru, denumite în continuare părti contractante, dorind să asigure o dezvoltare armonioasă a transportului maritim între statele lor, respectând principiul libertătii navigatiei internationale între statele lor,

considerând că ambele părti contractante îsi vor acorda reciproc toată asistenta posibilă pentru stabilirea unor relatii bilaterale si multilaterale între organizatiile lor si unitătile responsabile de activitătile de transport maritim, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În sensul prezentului acord:

1. teritoriul statului unei părti contractante înseamnă teritoriul României si, respectiv, teritoriul Republicii Cipru, în conformitate cu legislatiile nationale ale acestora;

2. apele teritoriale ale statului unei părti contractante, în sensul prezentului acord, înseamnă apele nationale navigabile, inclusiv marea teritorială si apele interne, aflate sub suveranitatea României si, respectiv, a Republicii Cipru, în conformitate cu legislatia natională si reglementările internationale;

3. nave ale statului unei părti contractante înseamnă navele maritime comerciale înregistrate în registrul său naval si îndreptătite să arboreze pavilionul acelui stat sau navlosite de o companie de transport maritim, în conformitate cu legislatia sa natională.

Această definitie nu include:

a) navele de război si navele pentru transportul fortelor armate;

b) navele utilizate exclusiv în scopuri militare;

c) navele utilizate pentru servicii guvernamentale;

d) navele de cercetare (hidrografic, oceanografie si stiintific);

e) navele nucleare;

f) navele de pescuit;

g) ambarcatiunile de agrement cu sau fără propulsie mecanică;

h) navele utilizate pentru servicii publice;

i) navele utilizate în scopuri necomerciale;

4. companie de transport maritim a statului unei părti contractante înseamnă o persoană juridică înregistrată în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului acelei părti contractante, care detine sau operează nave;

5. membrii echipajului înseamnă orice persoană, inclusiv comandantul, angajată efectiv pentru a îndeplini sarcini la bord pe perioada unui voiaj si care este inclusă în lista cuprinzând echipajul;

6. pasageri înseamnă acele persoane de la bordul unei nave a statului oricărei părti contractante care nu sunt angajate în niciun fel la bord si ale căror nume sunt incluse în lista cuprinzând pasagerii acelei nave;

7. porturi ale statului unei părti contractante înseamnă părtile din teritoriul statului unei părti contractante, deschise navigatiei internationale, pentru încărcare, descărcare sau transbordare de mărfuri si/sau pasageri, precum si locurile de acostare autorizate oficial, inclusiv radele portuare.

 

 


ARTICOLUL 2

Aplicare

 

Prezentul acord va fi aplicat pe teritoriile României si Republicii Cipru.

 

ARTICOLUL 3

Autorităti competente

 

De aspectele referitoare la implementarea prezentului acord se vor ocupa autoritătile competente ale părtilor contractante. Aceste autorităti competente sunt:

- pentru Guvernul României - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- pentru Guvernul Republicii Cipru - Ministerul Comunicatiilor si Lucrărilor.

În cazul în care oricare dintre autoritătile competente mentionate în acest paragraf se schimbă, numele noii autorităti va fi notificat celeilalte părti contractante pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 4

Libertatea navigatiei

 

1. Părtile contractante îsi vor acorda reciproc orice ajutor posibil pentru dezvoltarea transportului maritim între statele lor si se vor abtine de la luarea oricărei măsuri care ar afecta progresul normal al liberei navigatii internationale.

În acest scop, părtile contractante convin următoarele:

a) să încurajeze navele statului fiecărei părti contractante să participe la transportul de bunuri între porturile celor două state si să coopereze pentru eliminarea oricăror obstacole care ar putea să afecteze dezvoltarea acestui transport;

b) să nu creeze obstacole pentru navele statului oricărei părti contractante în transportul de bunuri între porturile statelor lor si porturile unor state terte si să faciliteze cu toate mijloacele posibile realizarea fără piedici a acestui transport.

2. Prevederile paragrafului 1 nu vor aduce atingere dreptului navelor care arborează pavilionul unor state terte de a participa la comertul maritim între porturile statelor părtilor contractante si porturile unor state terte.

 

ARTICOLUL 5

Tratamentul navelor în porturi

 

1. Fiecare parte contractantă va acorda navelor statului celeilalte părti contractante, precum si încărcăturii acestora, când sunt în apele teritoriale ale statului său, aceleasi drepturi acordate navelor proprii, în ceea ce priveste:

a) libertatea de acces în apele teritoriale si în porturi;

b) folosirea porturilor pentru încărcarea si descărcarea mărfurilor;

c) îmbarcarea si debarcarea pasagerilor;

d) accesul la serviciile de pilotaj;

e) libertatea de acces la toate serviciile portuare;

f) taxele si tarifele portuare.

2. Prevederile paragrafului 1 nu se vor aplica activitătilor care, în conformitate cu legislatia natională a statului fiecărei părti contractante, sunt rezervate propriilor companii de transport maritim si organizatii, cum ar fi cabotajul, serviciile de remorcaj, pilotajul, serviciile portuare auxiliare si operatiunile de salvare.

 

ARTICOLUL 6

Facilitarea operatiunilor în porturi

 

Părtile contractante vor adopta, în limitele legilor nationale si ale reglementărilor lor corespunzătoare, toate măsurile adecvate pentru a reduce întârzierile nejustificate ale navelor în porturile statelor lor si pentru a simplifica, atât cât este posibil, îndeplinirea formalitătilor administrative, vamale si sanitare aplicabile în aceste porturi.

 

ARTICOLUL 7

Înregistrarea contractului de bareboat

 

Navele statului unei părti contractante pot fi înregistrate sub un contract de bareboat pentru o anumită perioadă de timp în registrul naval al statului celeilalte părti contractante si să arboreze pavilionul acelui stat, cu conditia ca acea navă să fie navlosită de un cetătean sau o companie de transport maritim a statului celeilalte părti contractante, înregistrată în acest stat si calificată să detină o navă arborând pavilionul acelui stat. Pentru o astfel de înregistrare este necesară aprobarea autoritătilor competente ale ambelor părti contractante si orice conditii impuse trebuie respectate. Nava nu va fi stearsă din registrul naval al statului primei părti contractante, toate înregistrările referitoare la proprietatea asupra navei si ipoteci/gajuri înregistrate rămânând valide, dar se va suspenda certificatul de nationalitate al navei, precum si dreptul de a arbora pavilionul statului său.

 

ARTICOLUL 8

Recunoasterea statutului navei si a documentelor

 

1. Certificatele de nationalitate/înregistrare, măsurătorile de tonaj pentru navele non-conventionale si alte documente ale navei, emise sau recunoscute de către autoritatea competentă a unei părti contractante, în conformitate cu legislatia natională si reglementările internationale, vor fi recunoscute de către autoritatea competentă si alte autorităti relevante ale celeilalte părti contractante.

2. În afara cazului de vânzare a unei nave prin ordin judecătoresc, navele statului unei părti contractante nu pot fi înregistrate în registrul naval al statului celeilalte părti contractante, exceptie făcând înregistrarea contractului bareboat, fără prezentarea certificatului de stergere eliberat de autoritatea competentă a primei părti contractante.

 

ARTICOLUL 9

Documentele de identitate ale navigatorilor

 

1. Părtile contractante vor recunoaste în mod reciproc documentele de identitate emise de autoritătile lor relevante pentru membrii echipajului la bordul navelor statelor lor.

Aceste documente de identitate sunt:

Pentru partea română - “carnetul de marinar românesc” si pasaportul eliberat de autoritătile române relevante, pentru cetătenii României.

Pentru partea cipriotă - “documentul de identificare al navigatorului si carnetul de înregistrare a serviciului pe mare” si pasaportul eliberat de autoritătile cipriote relevante, pentru cetătenii Republicii Cipru.

În cazul în care oricare dintre documentele de identitate mentionate în acest paragraf sunt înlocuite sau sunt adăugate noi documente de identitate, noua denumire va fi notificată celeilalte părti contractante pe căi diplomatice.


2. Prevederile art. 10 si 11 se vor aplica în mod corespunzător oricărei persoane care nu este cetătean român sau cipriot, dar care detine un document de identitate în conformitate fie cu prevederile Conventiei privind facilitarea traficului maritim international, amendată, Londra 1965, sau cu prevederile Conventiei nr. 108 privind actele nationale de identitate pentru personalul navigant, Geneva 1958. Un astfel de document de identitate trebuie emis de un stat care este parte la conventia corespunzătoare si care garantează readmisia purtătorului în tara care a emis documentul.

 

ARTICOLUL 10

Dreptul de intrare si tranzit

 

1. În timpul în care o navă a statului unei părti contractante se află într-un port al statului celeilalte părti contractante, fiecărui membru al echipajului acelei nave i se va permite să debarce pe teritoriul localitătii în care se află portul, precum si pe teritoriile adiacente acesteia, fără a fi necesară viză, cu conditia ca acesta să prezinte un document de identitate corespunzător asa după cum este specificat în art. 9. Oricum, această debarcare va fi permisă numai dacă comandantul a prezentat autoritătilor relevante din port o listă cuprinzând membrii echipajului, în conformitate cu reglementările în vigoare în acel port.

2. La coborârea pe tărm si la întoarcerea pe navă respectivul membru al echipajului se va supune controlului si formalitătilor vamale în vigoare în acel port.

3. Membrii echipajului unei nave a statului oricărei părti contractante, care detin documentele de identitate specificate în art. 9, pot intra sau călători pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, în cazul unor accidente maritime ori altor dezastre, cu scopul de a se îmbarca pe o navă, pentru repatriere sau orice alt motiv acceptat de către autoritatea competentă a acestei părti contractante, cu respectarea legilor nationale si a reglementărilor statului respectivei părti contractante. În astfel de cazuri, dacă legislatia natională a statului respectivei părti contractante prevede acordarea vizei, autoritătile relevante ale acestei părti contractante vor emite această viză în cel mai scurt timp posibil în conformitate cu legislatia sa.

4. În cazul în care posesorul documentelor de identitate a navigatorului specificate în art. 9 nu este un cetătean al statului niciunei părti contractante, orice viză care poate fi necesară pentru motivele specificate în paragraful 2 va fi emisă în conformitate cu legislatia natională, având în vedere că întoarcerea în tara care a emis respectivul document de identitate al navigatorului este garantată posesorului.

 

ARTICOLUL 11

Exceptie de la dreptul de intrare

 

1. Fără a afecta prevederile continute în art. 9 si 10, legislatia natională a statului fiecărei părti contractante privind intrarea, stationarea si plecarea spre/dinspre teritoriile statelor va prevala.

2. Fiecare parte contractantă îsi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului său a persoanelor care detin documentele de identitate mentionate în art. 9, dacă aceste persoane sunt considerate indezirabile.

 

ARTICOLUL 12

Asistenta medicală

 

1. Fiecare parte contractantă va acorda ajutorul medical necesar membrilor echipajului navei statului celeilalte părti contractante, în baza legislatiei sale nationale.

2. Membrii echipajului navelor statului unei părti contractante, aflati sub tratament medical, vor avea permisiunea de a intra si rămâne pe teritoriul statului celeilalte părti contractante pe perioada necesară tratamentului medical, în conformitate cu legile nationale si reglementările statului respectivei părti contractante.

 

ARTICOLUL 13

Angajarea navigatorului

 

1. Pentru exploatarea în sigurantă a navelor statului oricărei părti contractante cu personal calificat, companiile de transport maritim ale statului unei părti contractante pot angaja, în conformitate cu legislatia si reglementările relevante ale statului lor, cetăteni calificati ai statului celeilalte părti contractante. Conditiile de angajare a acestor cetăteni pe navele statului celeilalte părti contractante vor fi aprobate de autoritătile competente ale tării căreia îi apartine navigatorul, în consultare, acolo unde este posibil, cu uniunea natională a navigatorilor sau asociatiile de angajare.

2. Orice dispută apărută din respectivul contract de angajare între o companie de transport maritim a statului unei părti contractante si un navigator al statului celeilalte părti contractante va fi solutionată numai sub jurisdictia exclusivă a tribunalelor sau autoritătilor competente ale oricărei părti contractante.

 

ARTICOLUL 14

Accidente maritime

 

1. Dacă o navă a statului unei părti contractante esuează sau suferă orice alt accident în apele teritoriale ale statului celeilalte părti contractante, acea navă si încărcătura sa vor primi aceeasi asistentă care este acordată navelor statului celeilalte părti contractante si încărcăturii acestora.

Membrilor echipajului si pasagerilor de la bordul navei statului unei părti contractante care a suferit un accident li se va acorda în orice moment aceeasi asistentă care este acordată cetătenilor statului în ale cărui ape teritoriale s-a produs incidentul.

2. Încărcătura descărcată sau salvată de la bordul navei precizate la paragraful 1 va fi scutită de taxe vamale cu conditia ca aceasta să nu fie destinată consumului ori folosirii pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

3. Prevederile paragrafului 2 nu vor prevala fată de legile nationale si reglementările statului fiecărei părti contractante privind depozitarea temporară de bunuri.

4. Prevederile acestui articol nu vor aduce atingere altor cereri apărute în legătură cu salvarea si asistenta acordate unei nave avariate, încărcăturii acesteia si a altor bunuri.

5. Autoritatea competentă a părtii contractante în ale cărei ape teritoriale o navă a statului celeilalte părti contractante a suferit un accident, după cum este descris la paragraful 1, va notifica imediat despre eveniment celui mai apropiat reprezentant consular al celeilalte părti contractante si va investiga cauza accidentului sau va asigura orice asistentă posibilă pentru realizarea unei astfel de investigatii.

 

ARTICOLUL 15

Transferul profiturilor

 

1. În conformitate cu legile si reglementările statului său, fiecare parte contractantă va acorda celeilalte părti contractante dreptul de transfer, la cursul de schimb al pietei valutare interbancare din ziua în care se face transferul, al profitului net realizat de companiile de transport maritim ale statului acelei părti contractante, din operatiunile de transport maritim.

2. Profiturile obtinute de companiile de transport maritim sunt impozabile, în conformitate cu conventia de evitare a dublei impuneri si prevenire a evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe avere, existentă între cele două părti contractante.

 

ARTICOLUL 16

Cooperare

 

1. Părtile contractante vor încuraja companiile de transport maritim din statele lor să stabilească, în conditii de eficientă economică, linii maritime regulate între porturile statelor lor, care să fie folosite de navele lor, în vederea dezvoltării comertului maritim dintre ele.

2. Părtile contractante vor încuraja utilizarea tehnologiilor moderne în transportul maritim.

3. Părtile contractante convin să îsi asigure reciproc, în măsura posibilitătilor, asistentă tehnică pentru dezvoltarea flotelor comerciale, inclusiv prin pregătirea navigatorilor. În acest sens, părtile contractante vor încuraja, vor sprijini si vor facilita cooperarea În domeniul pregătirii maritime între institutiile si agentiile de training relevante din statele lor.

 

ARTICOLUL 17

Stabilirea agentiilor

 

Organizatiile de navigatie care sunt înregistrate, operează si au sediul permanent pe teritoriul statului unei părti contractante si companiile de transport maritim au dreptul să stabilească agentii functionale în teritoriul statului celeilalte părti contractante, în conformitate cu legislatia natională si reglementările din această ultimă parte contractantă.

 

ARTICOLUL 18

Măsuri de securitate si sigurantă

 

1. Fiecare parte contractantă va lua toate măsurile de securitate necesare pentru a asigura siguranta navelor, a membrilor echipajului, a încărcăturii si a altor persoane si bunuri aflate la bordul navelor statului celeilalte părti contractante în timpul în care navele se află în porturile sau în apele teritoriale ale statului său, în conformitate cu legislatia natională si reglementările internationale relevante. Aceste măsuri vor avea ca scop, în special, protectia navelor împotriva oricăror actiuni ilegale care pot pune în pericol siguranta navelor, a membrilor echipajului, a încărcăturii si a altor persoane si bunuri aflate la bordul navelor, precum si a operatiunilor sau serviciilor portuare privind acele nave.

2. Dacă oricare parte contractantă anticipează, în porturile sau în apele teritoriale ale statului său, orice actiune ilegală îndreptată împotriva unei nave a statului celeilalte părti contractante, va lua imediat toate măsurile necesare pentru a preveni acea actiune ilicită pentru a proteja nava, echipajul acesteia, încărcătura si alte persoane si bunuri aflate la bordul acestei nave.

3. În cazul unei actiuni ilegale care are loc în portul sau în apele teritoriale ale statului unei părti contractante, acea parte contractantă va lua imediat măsurile necesare, în conformitate cu legislatia natională a statului său, pentru a pune capăt acelei actiuni. Această parte contractantă va informa imediat oficiul consular sau misiunea diplomatică a statului celeilalte părti contractante asupra acelei actiuni ilegale si a măsurilor întreprinse.

 

ARTICOLUL 19

Protectia mediului marin

 

Autoritătile competente ale părtilor contractante vor impulsiona membrii echipajului navelor statelor lor să ia toate masurile necesare pentru a preveni poluarea marină în apele teritoriale ale statului oricărei părti contractante.

 

ARTICOLUL 20

Navigatia pe Dunăre

 

În privinta navigatiei pe Dunărea maritimă, prevederile prezentului acord se vor aplica tinând cont de regimul juridic al navigatiei pe Dunăre, reglementat de Conventia despre regimul navigatiei pe Dunăre, semnată la Belgrad la 18 august 1948, împreună cu cele două anexe si protocolul aditional, si de Conventia privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, semnată la Sofia la 29 iunie 1994.

 

ARTICOLUL 21

Obligatii din acorduri internationale

 

1. În orice alte aspecte care nu sunt acoperite de prezentul acord legislatiile nationale ale statelor părtilor contractante se vor aplica.

2. Prevederile prezentului acord nu vor afecta drepturile si obligatiile părtilor contractante care reies din conventiile maritime internationale obligatorii pentru ambele părti contractante si din calitatea de membru la organizatiile internationale, în mod special a organizatiilor de integrare economică regională.

 

ARTICOLUL 22

Comisia mixtă maritimă

 

1. Părtile contractante vor stabili o comisie mixtă maritimă în vederea:

a) discutării aspectelor privind aplicarea si implementarea prevederilor prezentului acord;

b) schimbării de opinii pe probleme de interes comun privind transportul maritim;

c) facilitării dezvoltării comertului maritim dintre statele lor;

d) realizării de studii comune privind introducerea de noi servicii în transportul maritim.

2. Comisia mixtă maritimă este formată din reprezentanti ai fiecărei părti contractante, desemnati de autoritatea lor competentă. Când este necesar, Comisia mixtă maritimă poate invita experti ai fiecărei părti contractante pentru a participa la discutii.

3. Comisia mixtă maritimă se va întruni la cererea autoritătii competente a oricărei părti contractante, alternativ, pe teritoriile statelor părtilor contractante.

4. Cu ocazia primei sale întruniri, Comisia mixtă maritimă îsi va stabili si va conveni asupra propriilor reguli si a propriei activităti.

 

ARTICOLUL 23

Solutionarea diferendelor

 

1. Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionat prin negocieri directe în cadrul Comisiei mixte maritime.


2. Dacă Comisia mixtă maritimă nu poate ajunge la o concluzie, acest diferend va fi solutionat pe căi diplomatice.

 

ARTICOLUL 24

Intrarea în vigoare si valabilitatea

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data primirii ultimei notificări, prin care părtile contractante s-au informat reciproc asupra îndeplinirii procedurilor legale/constitutionale nationale referitoare la intrarea în vigoare a acestuia.

2. Prezentul acord va rămâne în vigoare pentru o perioadă nedefinită. Poate fi denuntat oricând de oricare dintre părtile contractante notificând pe căi diplomatice cealaltă parte contractantă. În acest caz denuntarea va deveni efectivă la 6 luni de la data primirii unei astfel de notificări.

 

ARTICOLUL 25

Amendamente

 

Prezentul acord poate fi amendat prin consimtământul reciproc al părtilor contractante.

Orice amendamente vor intra în vigoare după îndeplinirea procedurilor stipulate în art. 24.

 

ARTICOLUL 26

Încetarea acordului precedent

 

La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Cipru privind navigatia maritimă, semnat la Nicosia la 25 octombrie 1981, va înceta să mai fie în vigoare.

Semnat la Nicosia la 23 octombrie 2006 în două exemplare originale, fiecare în limbile română, greacă si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Pentru Guvernul Republicii Cipru,

Radu Mircea Berceanu,

Harris Thrassou,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului

ministrul comunicatiilor si lucrărilor

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora

din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Romos si în administrarea Consiliului Local

al Comunei Romos, judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al comunei Romos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Romos, judetul Hunedoara.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Romos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Romos, judetul Hunedoara.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1) Consiliul Local al Comunei Romos asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 502.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului

si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Romos

si în administrarea Consiliului Local al Comunei Romos, judetul Hunedoara

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică

de la care se transmite

bunul imobil

Persoana juridică

la care se transmite

bunul imobil

Indicativul

drumului în

amenajament

Lungimea - km -

Număr de inventar la

Regia Natională a Pădurilor -

Romsilva

Valoarea de inventar

- lei -

Număr de înregistrare la Ministerul

Finantelor Publice

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

DAFVI

Romosel/

Tomnatic 12

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a

Pădurilor - Romsilva

Comuna Romos, în

administrarea

Consiliului Local al

comunei Romos

Ocolul Silvic Geoagiu,

U.P II, u.a. 181 D1, 174 D1

10,0

21.239

23.714

4.408

2.

DAF

Romos -

Hambu

2,6 km

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a

Pădurilor - Romsilva

Comuna Romos, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Romos

Ocolul Silvic

Geoagiu,

U.P. II,

u.a. 173 D1

2,3

21.257

2.526

4.425

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului

si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Romos

si în administrarea Consiliului Local al Comunei Romos, judetul Hunedoara

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică

de la care se transmite bunul

imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata - ha -

Nr. de inventar la

Ministerul Finantelor

Publice

0

1

2

3

4

5

6

1.

Comuna Romos,

judetul Hunedoara

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Romos, în administrarea Consiliului Local al Comunei Romos

Ocolul Silvic Geoagiu,

U.P. II, u.a. 181 D1,

174 D1

5,0

1.364 (partial)

2.

Comuna Romos,

judetul Hunedoara

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Romos, în administrarea Consiliului Local al Comunei Romos

Ocolul Silvic

Geoagiu,

U.P. II,

u.a. 173 D1

1,1

1.364 (partial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public

al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- RomsilvaÎn domeniul public al

comunei Densus si în administrarea Consiliului Local al Comunei Densus, judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, precum si al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Densus si în administrarea Consiliului Local al Comunei Densus, judetul Hunedoara.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Densus si în administrarea Consiliului Local al Comunei Densus, judetul Hunedoara.

(2) Pentru terenurile forestiere prevăzute la alin. (1), Consiliul Local al Comunei Densus asigură respectarea regimului silvic.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 513.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - RomsilvaÎn domeniul public al comunei Densus si în administrarea Consiliului Local

al Comunei Densus, judetul Hunedoara

 

Nr. crt.

Denumirea drumului

auto forestier

Persoana juridică

de la care se

transmite drumul

forestier

Persoana juridică la care se transmite drumul forestier

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea (km)

Nr.de

inventar

Regia

Natională a

Pădurilor -

Romsilva

Valoarea de inventar

Regia

Natională

a Pădurilor -

Romsilva

(lei)

Nr.de

inventar

M.F.P

Valoarea

de inventar

M.F.P.

(lei)

1.

Valea Tagrei

Din domeniul

public al

statului si din

administrarea

Regiei

Nationale a

Pădurilor -

Romsilva

În domeniul

public al

comunei

Densus si în

administrarea

Consiliului

Local al Comunei Densus

UPIVua 134 D

FE030

OS Retezat

2,3

21.389

9.306

4.270

9.306

2.

Căpriorul

Din domeniul

public al

statului si din

administrarea

Regiei

Nationale a

Pădurilor -

Romsilva

În domeniul

public al

comunei

Densus si în

administrarea

Consiliului

Local al

Comunei

Densus

UPIVua 130 D

FE026

OS Retezat

1,3

21.391

355

4.272

355

3.

Valea

Fierului -

Barzu

Din domeniul

public al

statului si din

administrarea

Regiei

Nationale a

Pădurilor -

Romsilva

În domeniul

public al

comunei

Densus si în

administrarea

Consiliului

Local al

Comunei

Densus

UPIVua 128 D

FE024

OS Retezat

11,0

21.398

58

4.279

58

4.

Pârâul Pustinei

Din domeniul

public al

statului si din

administrarea

Regiei

Nationale a

Pădurilor -

Romsilva

În domeniul

public al

comunei

Densus si în

administrarea

Consiliului

Local al

Comunei

Densus

UPIVua 132 D

FE028

OS Retezat

0,5

21.403

453

4.284

453

5.

Pârâul Ursului

Din domeniul

public al

statului si din

administrarea

Regiei

Nationale a

Pădurilor -

Romsilva

În domeniul

public al comunei

Densus si în

administrarea

Consiliului

Local al Comunei

Densus

UPIVua 131 D

FE027

OS Retezat

3,0

21.405

91

4.286

91

6.

Pârâul Taniei

Din domeniul

public al

statului si din

administrarea

Regiei

Nationale a

Pădurilor -

Romsilva

În domeniul

public al

comunei

Densus si în

administrarea

Consiliului

Local al Comunei

Densus

UPIVua 129 D

FE025

OS Retezat

0,5

21.402

20

4.283

20


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al comunei Densus si în administrarea Consiliului Local

al Comunei Densus, judetul Hunedoara

 

Nr.crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata - ha -

Număr

de inventar

M.F.P

1.

Comuna Densus, judetul Hunedoara

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Densus, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Densus

UPIVua 134 D

FE030

OS Retezat

1,4

1.364 partial

2.

Comuna Densus, judetul Hunedoara

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Densus, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Densus

UPIVua 130 D

FE026

OS Retezat

0,8

1.364 partial

3.

Comuna Densus, judetul Hunedoara

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Densus, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Densus

UPIVua 128 D

FE024

OS Retezat

6,6

1.364 partial

4.

Comuna Densus, judetul Hunedoara

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Densus, în

Administrarea Consiliului Local al Comunei Densus

UPIVua 132 D

FE028

OS Retezat

0,3

1.364 partial

5.

Comuna Densus, judetul Hunedoara

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Densus, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Densus

UPIVua 131 D

FE027

OS Retezat

3,7

1.364 partial

6.

Comuna Densus, judetul Hunedoara

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Densus, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Densus

UPIVua 129 D

FE025

OS Retezat

0,3

1.364 partial

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea exercitării temporare, prin detasare, a functiei publice de secretar general

al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Mironescu Laurentiu

 

Având în vedere:

- Adresa Ministerului Administratiei si Internelor nr. 19.636 din 23 mai 2011;

- Decizia primului-ministru nr. 13/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Mironescu Laurentiu,


în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) si al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea temporară, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Mironescu Laurentiu.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 mai 2011.

Nr. 60.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării temporare, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct

al Ministerului Administratiei si Internelor si exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de

secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Dumitrana Alexandru

 

Având în vedere:

- propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, formulată prin Adresa nr. 19.636 din 23 mai 2011;

- Avizul favorabil nr. 889.718 din 23 mai 2011 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 89 alin (21) si (22) si al art. 92 alin (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea temporară, prin detasare, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Administratiei si Internelor de către domnul Dumitrana Alexandru.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dumitrana Alexandru exercită, cu caracter temporar, functia publică de secretar general al Ministerului Administratiei si Internelor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 mai 2011.

Nr. 61.

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piată

a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate

în contact cu apa potabilă

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei sănătate publică si control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii nr. Cs.A. 4.497 din 17 mai 2011,

având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de reglementare sanitară pentru punerea pe piată a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Sănătătii, prin Institutul National de Sănătate Publică, precum si prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatn,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 17 mai 2011.

Nr. 520.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

de reglementare sanitară pentru punerea pe piată a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor

si echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă

 

Art. 1. - În întelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel:

a) punere pe piată înseamnă furnizarea unui produs pentru distributie, consum sau utilizare pe piata comunitară în cursul unei activităti comerciale, în schimbul unei plăti sau gratuit;

b) reglementarea sanitară pentru punerea pe piată a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, puse pentru prima dată pe piata Uniunii Europene sau importate din tări terte, este procedura de:

1. notificare pentru produsele, materialele, substantele chimice/amestecurile si echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă, puse pentru prima dată pe piata românească si aprobate pentru această folosintă în state membre ale Uniunii Europene;

2. avizare sanitară pentru produsele, materialele, substantele chimice/amestecurile si echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă, puse pentru prima dată pe piata românească, produse pentru prima dată în România sau importate din tări terte;

c) notificarea este procesul de înregistrare pentru produsele, materialele, substantele chimice/amestecurile si echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă, puse pentru prima dată pe piata românească si aprobate în state membre ale Uniunii Europene;

d) avizarea sanitară este procesul de analiză a dosarului de produs privind conformarea produselor, materialelor, substantelor chimice/

amestecurilor si echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă cu reglementările în vigoare, având în vedere protejarea sănătătii populatiei, cu scopul punerii pe piată a acestor produse;

e) avizul sanitar este documentul oficial eliberat de comisia pentru produse, materiale, substante chimice/amestecuri si echipamente utilizate în contact cu apa potabilă de la nivelul fiecărui centru regional de sănătate publică, denumită în continuare comisia, pe baza dosarului de produs si a referatului tehnic de evaluare întocmit de experti desemnati prin decizie de către directorul Institutului National de Sănătate Publică;

f) formularul de notificare este documentul oficial eliberat de către comisie, pe baza dosarului de produs si a referatului tehnic de evaluare întocmit de aceasta;

g) dosarul de produs este documentatia tehnică ce contine toate informatiile necesare pentru evaluarea riscurilor previzibile pentru populatie si mediul înconjurător;

h) referatul tehnic de evaluare este documentul oficial întocmit de către expertii desemnati din cadrul comisiei, pe baza dosarului de produs, în care sunt formulate concluziile si recomandările privind avizarea sanitară/notificarea;

i) solicitantul este persoana juridică responsabilă cu punerea pe piată, care poate fi producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului sau importatorul produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă.


Art. 2. - Pentru îndeplinirea atributiilor privind reglementarea sanitară de punere pe piată a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă pe teritoriul României se înfiintează comisiile pentru produse, materiale, substante chimice/ amestecuri si echipamente utilizate în contact cu apa potabilă, organisme de specialitate, fără personalitate juridică, care functionează în cadrul centrelor regionale ale Institutului National de Sănătate Publică.

Art. 3. - (1) La nivelul Institutului National de Sănătate Publică, prin decizie a directorului, sunt desemnati expertii care vor face parte din comisii.

(2) Comisiile sunt reprezentate la nivelul centrelor regionale de sănătate publică din Bucuresti, Iasi, Târgu Mures, Cluj si Timisoara.

(3) în componenta fiecărei comisii vor fi un chimist, un medic igienist si un biolog.

(4) Referatele tehnice vor fi întocmite si semnate de expertii desemnati, iar avizul/notificarea va fi semnat/ă de medicul-sef al centrului regional de sănătate publică.

Art. 4. - Comisiile au următoarele atributii:

a) furnizează solicitantilor, la cerere, consultantă pentru întocmirea dosarului de produs (eventual, prin informatii corecte si complete asupra documentatiei) necesară obtinerii notificării/ avizului sanitar;

b) primesc dosarul de produs;

c) primesc dovada achitării prestatiei conform anexei nr. 4;

c) evaluează dosarul de produs;

d) întocmesc referatul tehnic de evaluare care se păstrează la nivelul centrului regional de sănătate publică;

e) eliberează în două exemplare notificarea/avizul sanitar (după caz);

f) înmânează un exemplar de notificare/aviz sanitar solicitantului;

g) asigură arhivarea tuturor documentelor, în conditiile legii, la centrele regionale de sănătate publică, respectiv la Institutul National de Sănătate Publică.

Art. 5. - (1) în vederea obtinerii avizului sanitar/notificării, înainte de punerea pe piată a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor care vin în contact cu apa potabilă, solicitantul depune dosarul de produs la Institutul National de Sănătate Publică/centrul regional de sănătate publică.

(2) Dosarul de produs trebuie să contină următoarele documente necesare pentru eliberarea avizului sanitar/notificării:

a) cerere adresată Institutului National de Sănătate Publică/centrului regional de sănătate publică, cu antetul solicitantului, adresa, numărul de telefon, numărul de înregistrare la registrul comertului (conform modelului din anexa nr. 1), în care se specifică:

(i) calitatea de producător, de reprezentant autorizat al producătorului sau de importator; (ii) numele si adresa completă ale producătorului, în cazul în care solicitantul este importator; (iii) numele si adresa completă ale persoanei la care se găseste dosarul de produs;

b) adresa la care îsi are sediul în România producătorul sau importatorul;

c) denumirea comercială a produsului;

d) categoria produsului (produs, material, substantă chimică/amestec sau echipament, utilizat în contact cu apa potabilă);

e) domeniul de utilizare/aplicabilitate;

f) compozitia cantitativă si calitativă standard si numerele CAS ale produsului, materialului, substantei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă;

g) criteriile de control pentru puritatea ingredientelor sau certificatul de calitate privind criteriile de puritate a ingredientelor în copie si în original;

h) buletinele de analiză/testări efectuate de laboratoare acreditate, prezentate în original;

i) fisa de securitate a produsului, materialului, substantei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă;

j) declaratia de conformitate a produsului, materialului, substantei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă.

(3) în vederea notificării, solicitantul va depune la dosarul de produs copii ale certificatelor, aprobărilor, testelor toxicologice si ale buletinelor de analiză emise de alte state membre ale Uniunii Europene. Copiile vor avea mentiunea “Conform cu originalul” si vor fi semnate si stampilate de către solicitant.

(4) în vederea avizării sanitare, solicitantul va depune la dosarul de produs copii ale certificatelor, aprobărilor si ale testelor toxicologice având mentiunea “Conform cu originalul,” semnate si stampilate, precum si buletinele de analiză în original.

(5) Dosarul de produs trebuie să fie prezentat în limba română sau, după caz, cu traducere legalizată.

Art. 6. - (1) Avizul sanitar/Notificarea va cuprinde următoarele informatii:

a) datele complete de identificare ale producătorului, reprezentantului autorizat al producătorului sau al importatorului;

b) tara de origine a produsului, materialului, substantei chimice/amestecului sau echipamentului care vine în contact cu apa potabilă;

c) denumirea comercială a produsului, materialului, substantei chimice/amestecului sau echipamentului care vine în contact cu apa potabilă;

d) categoria produsului;

e) domeniul de utilizare/aplicabilitate;

f) termenul de valabilitate al documentului;

g) semnătura presedintelui comisiei.

(2) Modelul de aviz sanitar este prezentat în anexa nr. 2, iar cel pentru notificare în anexa nr. 3.

Art. 7. - Avizul sanitar/Notificarea se eliberează în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentatiei complete.

Art. 8. - Avizul sanitar si notificarea sunt valabile atât timp cât nu se face niciun fel de modificare în compozitia calitativă si cantitativă sau În domeniul de utilizare al produsului respectiv.

Art. 9. - Produsele, materialele, substantele chimice/ amestecurile si echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă notificate/avizate sanitar se afisează pe site-ul Institutului National de Sănătate Publică.

Art. 10. - (1) Dosarul de produs împreună cu referatul tehnic de evaluare si avizul sanitar/notificarea eliberate de comisie se păstrează la Institutul National de Sănătate Publică/centrul regional de sănătate publică în conditiile respectării legislatiei ce garantează confidentialitatea, pe o perioadă de 5 ani.

(2) Difuzarea datelor din dosarul de produs este supusă prevederilor legale privind confidentialitatea.

Art. 11. - Avizele sanitare/Notificările eliberate se postează pe site-ul Institutului National de Sănătate Publică.

Art. 12. - (1) Dacă pe perioada valabilitătii unui aviz sanitar/unei notificări pentru un produs, material, substantă chimică/amestec sau echipament care vine în contact cu apa potabilă se dovedeste, pe baza noilor reglementări europene, că are componente care sunt nocive pentru sănătatea populatiei, comisia va retrage avizul sanitar/notificarea eliberat(ă).


(2) Decizia de retragere a avizului sanitar/notificării se comunică solicitantului avizului sanitar si se afisează pe site-ul Institutului National de Sănătate Publică.

(3) Retragerea produsului de pe piată se face în termen de maximum 90 de zile de la comunicarea deciziei de retragere a avizului sanitar/notificării.

Art. 13. - (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului sau importatorul este obligat să notifice comisiei în formă scrisă orice modificări calitative ale produsului, materialului, substantei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă, cuprinse în dosarul de produs si pentru care s-a emis notificarea/avizul sanitar, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au survenit.

(2) Folosirea produsului notificat/avizat care a suferit modificări calitative va fi conditionată de obtinerea prealabilă a avizului sanitar conform prezentului ordin.

(3) în acest caz se va emite o/un notificare/aviz sanitar nouă/nou.

Art. 14. - Producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului sau importatorul este obligat să notifice comisiei în formă scrisă încetarea fabricării/importului produsului, materialului, substantei chimice/amestecului sau echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă, cuprinse în dosarul de produs si pentru care s-a emis notificarea/avizul sanitar, în termen de 30 de zile de la data la care acestea au survenit.

Art. 15. - (1) Produsele pentru constructii se pot utiliza în contact cu apa potabilă în conditiile detinerii avizului sanitar/notificării în valabilitate, emis(ă) conform prevederilor prezentei proceduri, precum si a declaratiei de conformitate în valabilitate, emisă în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în care se specifică adecvarea produsului la utilizarea în contact cu fluide apoase.

(2) Avizele tehnice aferente agrementelor tehnice referitoare la produse pentru constructii destinate a fi utilizate în contact cu apa potabilă, emise în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, îsi mentin valabilitatea până la data expirării.

(3) După data expirării avizelor tehnice prevăzute la alin. (2), produsele pentru constructii, care au făcut obiectul acestor avize, se pun pe piată în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

Art. 16. - Sunt exceptati de la prevederile prezentei proceduri dezinfectantii utilizati pentru tratarea apei potabile, care sunt reglementati prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. - (1) Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti sunt responsabile cu verificarea existentei si valabilitătii avizului sanitar/notificării eliberat(e) de către comisie.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri se sanctionează conform legii.

Art. 18. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

 

- Model –

 

CERERE

pentru solicitarea avizului sanitar/notificării

 

Către: Institutul National de Sănătate Publică/Centrul Regional de Sănătate Publică............................................................

 

Stimată Doamnă/Domnule Director,

 

Subsemnata(ul),................................................................................., solicit aviz sanitar □/notificare □ pentru produsul, materialul, substanta chimică/amestecul, echipamentul care vine în contact cu apa potabilă

Solicitant:

Solicitantul este producător □/agent autorizat □/importator □

Numele si adresa completă (inclusiv telefon/fax)

Nr. de înregistrare la registrul comertului..............................................................................................................................

Producător:

Numele si adresa completă

Numele si adresa completă a persoanei la care se găseste dosarul tehnic al produsului

Semnătura si stampila solicitantului


 

 

ANEXA Nr. 2

 

- Model –

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Institutul National de Sănătate Publică/Centrul Regional de Sănătate Publică............................

Comisia pentru produse, materiale, substante chimice/amestecuri si echipamente utilizate în contact cu apa potabilă Solicitant:...................................................................................

 

AVIZ SANITAR

nr...........din data...............

 

Comisia pentru produse, materiale, substante chimice/amestecuri si echipamente utilizate în contact cu apa potabilă din cadrul Institutului National de Sănătate Publică/Centrului Regional de Sănătate Publică................., în baza Referatului tehnic de evaluare nr............, decide că următorul produs, material, substantă chimică/amestec, echipament utilizat în contact cu apa potabilă poate fi fabricat sau comercializat si utilizat în România, conform prevederilor legale în vigoare.

□ Produs, material, substantă chimică/amestec, echipament utilizate în contact cu apa potabilă:

1.1. denumirea comercială a produsului, materialului, substantei chimice/amestecului, echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă:

1.2. domeniul de utilizare:

□ Producătorul:

2.1. Adresa:

2.2. Tara:

Avizarea sanitară a produsului, materialului, substantei chimice/amestecului, echipamentului utilizat(e) în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii nr. 520/2011 privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piată a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, în baza art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare.

Avizul sanitar este valabil pe perioada în care nu se face nicio modificare în compozitia si calitatea produsului. Orice modificare a compozitiei si calitătii produsului duce în mod automat la anularea avizului sanitar.

Numele si prenumele, semnătura si stampila medicului-sef al centrului regional de sănătate publică

 

ANEXA Nr. 3

 

- Model –

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Institutul National de Sănătate Publică/Centrul Regional de Sănătate Publică...........................

Comisia pentru produse, materiale, substante chimice/amestecuri si echipamente utilizate în contact cu apa potabilă Solicitant:.................................................................................

 

NOTIFICARE

nr...........din data...............

 

Comisia pentru produse, materiale, substante chimice/amestecuri si echipamente utilizate în contact cu apa potabilă din cadrul Institutului National de Sănătate Publică/Centrului Regional de Sănătate Publică..................decide că următorul produs, material, substantă chimică/amestec, echipament utilizat în contact cu apa potabilă poate fi comercializat si utilizat în România, conform prevederilor legale în vigoare.

□ Produs, material, substantă chimică/amestec, echipament utilizate în contact cu apa potabilă:

1.1. denumirea comercială a produsului, materialului, substantei chimice/amestecului, echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă:

1.2. domeniul de utilizare:

□ Producătorul:

2.1. Adresa:

2.2. Tara:

Notificarea produsului, materialului, substantei chimice/amestecului, echipamentului utilizat în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii nr. 520/2011 privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piată a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, în baza art. 10 din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările si completările ulterioare.

Notificarea este valabilă pe perioada în care nu se face nicio modificare în compozitia si calitatea produsului. Orice modificare a compozitiei si calitătii produsului duce în mod automat la anularea notificării.

Numele si prenumele, semnătura si stampila medicului-sef al centrului regional de sănătate publică

 

ANEXA Nr. 4

 

Tarife

 

 

Serviciul prestat

Valoarea tarifului

1.

Consultantă pentru întocmirea dosarului de produs

250

2.

întocmirea referatului tehnic de evaluare

250

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.