MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 361/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 361         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 mai 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

490. - Hotărâre privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996

 

507. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

508. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.984. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea înregistrării în scopuri de TVA

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului general de urbanism,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) în scopul asigurării calitătii spatiului public, a protectiei mediului si sigurantei si sănătătii locuitorilor, precum si pentru cresterea gradului de securitate a retelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localitătilor, lucrările de constructii pentru realizarea/extinderea retelelor edilitare prevăzute la alin. (1) lit. c), inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.”

2. La articolul 28, după alineatul (2) se introduc sapte noi alineate, alineatele (3)-(9), cu următorul cuprins:

(3) în vederea păstrării caracterului specific al spatiului urban din intravilanul localitătilor se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicatii, transport în comun, a automatelor pentru semnalizare rutieră si altele de această natură.

(4) Montarea echipamentelor tehnice prevăzute la alin. (3), se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nisele constructiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor/constructiilor si fără afectarea circulatiei publice.

(5) Se interzice amplasarea retelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) pe stâlpi de iluminat public si de distributie a curentului electric, pe plantatii de aliniament, pe elemente de fatadă ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de această natură.

(6) Montarea retelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c) se execută în varianta de amplasare subterană, fără afectarea circulatiei publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile si a conditiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localităti a retelelor edilitare subterane.

(7) Pe traseele retelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a pozitiei retelelor edilitare în plan orizontal si vertical, în scopul executării lucrărilor de interventie la acestea.

(8) Lucrările de constructii pentru realizarea/extinderea retelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/extindere/modernizare/ reabilitare a retelei stradale, în conformitate cu programele anuale/multianuale ale autoritătilor administratiei publice, aprobate în conditiile legii.

(9) Documentatiile tehnice elaborate pentru obiective de investitii privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea retelei stradale, precum si a drumurilor de interes local, judetean si national situate în extravilanul localitătilor, dacă este cazul, vor prevedea în mod obligatoriu canale subterane în vederea amplasării retelelor edilitare prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c). În situatia drumurilor de interes local, judetean si national situate în extravilanul localitătilor, canalele subterane se pot amplasa în zona drumului, cu aprobarea administratorului drumului.”

Art. II. - Dispozitiile art. 18 alin. (21) si art. 28 alin. (3)-(9) din Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare, se aplică inclusiv obiectivelor de investitii privind realizarea/extinderea/modernizarea/reabilitarea retelei stradale si/sau a retelelor edilitare, după caz, precum si a drumurilor de interes local, judetean si national situate în extravilanul localitătilor, dacă este cazul, ale căror studii de prefezabilitate si/sau studii de fezabilitate, după caz, sunt în curs de elaborare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Borbely Károly,

secretar de stat

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, Nr. 490.

11 mai 2011.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora

din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba

si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al unorunităti administrativ-teritoriale din judetul Alba si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 507.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba

si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică

de la care se

transmite

Persoana juridică la care se transmite

Indicativul

drumului în

amenajament

Lungimea - km -

Număr

de inventar

la Regia

Natională

a Pădurilor -

Romsilva

Valoarea de inventar la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

- lei -

Număr

de

înregistrare

la M.F.P.

Valoarea

de inventar

la M.F.P.

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Halinga

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Sebes,

în administrarea

Consiliului Local

al Municipiului

Sebes

UP II, ua 149 D

OS Sebes

3,0

24.647

7.660

1.545 (partial)

6.153

2.

Pădurea Mare

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale a

Pădurilor -

Romsilva

Municipiul Sebes,

în administrarea

Consiliului Local

al Municipiului

Sebes

UP II, ua 150D

OS Sebes

4,9

24.649

12.511

1.545 (partial)

10.049

3.

Lisca

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Sebes,

în administrarea

Consiliului Local

al Municipiului

Sebes

UP I, ua 151D OS Sebes

2,6

24.650

5.359

1.545 (partial)

4.304

4.

Lespezi

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Orasul Câmpeni,

în administrarea

Consiliului Local

al Orasului

Câmpeni

UP II, ua382D OS Alba Iulia

4,4

21.090

46.562

1.440 (partial)

31.523

5.

Scredel

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Orasul Câmpeni,

în administrarea

Consiliului Local

al Orasului

Câmpeni

UA II, ua295D OS VI. Ariesului

4,3

27.552

13.927

1.556

13.927

6.

Valea Gruserii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Orasul Cugir, în administrarea Consiliului Local al Orasului Cugir

UA II, ua 135D

OS Cugir

1,2

23.048

4.197

1.462

14.204

7.

Prohodiste

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Orasul Cugir, în administrarea Consiliului Local al Orasului Cugir

UP VI.ua 128D OS Cugir

3,2

23.066

31.958

1.479

27.308

8.

Trâmpoaiele

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Orasul Zlatna, în administrarea Consiliului Local al Orasului Zlatna

UP V, ua235D OS Alba Iulia

5,0

21.032

11.334

1.374

7.676

9.

Valea Rinelii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Orasul Zlatna, în administrarea Consiliului Local al Orasului Zlatna

UP V, ua240D OS Alba Iulia

0,8

21.037

1.083

1.379

733

10.

Zlatnei

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Orasul Zlatna, în administrarea Consiliului Local al Orasului Zlatna

UP VI, ua140D OS Alba Iulia

2,7

21.039

4.021

1.381

2.722

11.

VI. Barnii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Orasul Zlatna, în administrarea Consiliului Local al Orasului Zlatna

UP VI, ua142D OS Alba Iulia

3,9

21.041

10.543

1.383

7.138

12.

Drum

forestier

(Valea

Mesteacănului)

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Orasul Zlatna, în administrarea Consiliului Local al Orasului Zlatna

UPIV, ua162D OS Valea Ampoiului

2,6

28.012

63.064

1.563

44.411

13.

Bucinis

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Arieseni,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Arieseni

UP III, ua 93D

OS Garda

9,6

23.528

49.581

1.494

33.567

14.

Băjita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Arieseni,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Arieseni

UPIII, ua94D, UP IV, ua 65D OS Alba Iulia

2,3

23.527

3.548

1.493

2.402


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15.

Bistricioara

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Bistra, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bistra

UPII,ua296D OS VI. Ariesului

6,6

27.553

12.901

1.557

12.901

16.

Dosul Neagului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Bistra, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bistra

UPII, ua303D

OS VI. Ariesului

6,1

27.557

11.772

1.561

13.341

17.

Valea Cricăului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Cricău,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Cricău

UPI, ua86D OSVI.Ampoiului

10,6

25.014

52.365

1.426

36.877

18.

Gârbova

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Gârbova,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Gârbova

UP IV, ua 112D,

113D

OS Sebes

2,3

24.142

354

1.510

354

19.

Valea Spetului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Gârbova,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Gârbova

UP III, ua 114D

OS Sebes

2,0

24.143

1.175

1.545 (partial)

1.175

20.

Valea Arăzii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Horea,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Horea

UPI, ua285D OS VI. Ariesului

3,8

27.549

16.253

1.553

16.253

21.

Plastina

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Horea,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Horea

UPI, ua284D OS VI. Ariesului

4,2

27.548

12.746

1.552

12.746

22.

Bulz-Stâni

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Horea,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Horea

UPI, ua283D OS VI. Ariesului

7,8

27.547

20.482

1.551

20.482

23.

Sfârcea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Întregalde,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Întregalde

UP III, ua 335D

OSVI. Ampoiului

3,3

25.019

16.485

1.431

11.609

24.

Întregalde-Necrilesti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Întregalde,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Întregalde

UP III, ua 330D

OS VI. Ampoiului

11,2

25.018

61.619

1.430

43.394

25.

Valea Mică

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Lupsa,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Lupsa

UPII, ua241 D OS VI. Ariesului

3,7

23.034/3

3.860

1.405 (partial)

3.240

26.

Vinta

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Lupsa,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Lupsa

UPII, ua245 D OS VI. Ariesului

4,4

23.034/4

4.590

1.405 (partial)

3.690

27.

VI Caselor

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Lupsa,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Lupsa

UP III, ua 146D,

148D OS VI. Ariesului

8,1

23.034/5

8.450

1.405 (partial)

8.450


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

28.

Pârâul Rece

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Lupsa,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Lupsa

UP III, ua 147D, OS VI. Ariesului

1,3

23.034/6

1.360

1.405 (partial)

1.190

29.

VI Lupsei

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Lupsa,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Lupsa

UP III, ua 149D,

OS VI. Ariesului

6,9

23.034/7

7.200

1.405 (partial)

5.940

30.

Ocolis-Tisa

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ocolis,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Ocolis

UP VI.ua 123D OSAiud

8,6

23.034/16

10.650

1.405 (partial)

5.490

31.

Craca

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ocolis,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Ocolis

UP VI, ua127D OS Aiud

4,6

23.034/17

5.700

1.405 (partial)

3.960

32.

Pociovaliste

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ocolis,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Ocolis

UP VI, ua121D OS Aiud

4,8

23.034/18

5.700

1.405 (partial)

4.050

33.

Belioara

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ocolis,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Ocolis

UP VI, ua122D OS Aiud

3,0

23.034/19

3.720

1.405 (partial)

2.610

34.

Jgheburoasa

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ocolis,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Ocolis

UP VI, ua124D OS Aiud

4,3

23.034/20

5.350

1.405 (partial)

3.913

35.

Valea Hotarului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pianu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Pianu

UP I, ua190D,

191D

OS Sebes

4,8

24.645

12.256

1.545 (partial)

9.844

36.

Pârâul Macului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pianu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Pianu

UP I, ua188D OS Sebes

4,3

24.644

10.979

1.545 (partial)

8.819

37.

Valea Mirioarei

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pianu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Pianu

UP I, ua187D OS Sebes

2,0

24.643

5.107

1.545 (partial)

4.102

38.

Valea Leii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pianu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Pianu

UP I, ua186D OS Sebes

4,6

24.642

11.745

1.545 (partial)

9.434

39.

Valea Pienel

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pianu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Pianu

UP I, ua184D OS Sebes

8,4

24.640

21.448

1.545 (partial)

17.227


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40.

Pr. Cocinilor

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pianu, în

administrarea

Consiliului Local

al Comunei Pianu

UP I, ua185D OS Sebes

2,5

24.641

6.383

1.545 (partial)

5.127

41.

Valea Recii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pianu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Pianu

UP I, ua 181D OS Sebes

14,9

24.637

38.045

1.545 (partial)

30.558

42.

Posaga

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Posaga,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Posaga

UP V, ua 242D,

243D OS VI. Ariesului

18,2

13.017

911.294

148.024

594.564

43.

Cretoaie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Posaga,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Posaga

UP V, ua244D OS VI. Ariesului

1,5

23.034/11

1.560

1.405 (partial)

1.350

44.

Incesti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Posaga,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Posaga

UP V, ua245D OS VI. Ariesului

5,2

23.034/12

5.420

1.405 (partial)

4.420

45.

Plesesti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Posaga,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Posaga

UP V, ua246D OS VI. Ariesului

5,4

23.034/13

5.630

1.405 (partial)

4.680

46.

Segagea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Posaga,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Posaga

UP V, ua247D OS VI. Ariesului

13,4

23.034/14

13.980

1.405 (partial)

11.260

47.

Bocsesti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a

Pădurilor - Romsilva

Comuna Posaga,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Posaga

UPV, ua248D OS VI. Ariesului

4,7

23.034/15

4.890

1.405 (partial)

3.960

48.

Geoagiului

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale a

Pădurilor -

Romsilva

Comuna Mogos,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Mogos

UP II, ua 145D

OS Aiud

1,5

25.020

8.854

1.432

16.366

 

 

 

 

 

 

Comuna Râmet,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Râmet

 

 

2,6

 

 

15.346

 

 

 

 

49.

Valea Botii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Săsciori,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Săsciori

UP II, ua 148D

OS Sebes

4,9

24.646

12.511

1.545 (partial)

10.049

50.

Valea Beiului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Săsciori,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Săsciori

UP II, ua 152D

OS Sebes

1,8

24.621

126.671

1.546

101.744


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

51.

Valea Tonii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Săsciori,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Săsciori

UP II, ua 182D

OS Sebes

5,8

24.637

16.341

1.545 (partial)

13.125

52.

Pârâul Ursului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Săsciori,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Săsciori

UP II, ua203D

OS Sebes

1,0

24.656

2.553

1.545 (partial)

2.051

53.

Mărtinia

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sugag,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Sugag

UP III, ua 204D OS Sebes

11,1

24.651

28.342

1.545 (partial)

22.756

54.

Valea Mică

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sugag,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Sugag

UP III, ua 205D OS Sebes

2,2

24.652

5.617

1.545 (partial)

4.512

55.

Cruci-lvănis

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sugag,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Sugag

UP III.ua 201 D OS Sebes

7,4

24.680

18.895

1.545 (partial)

15.126

56.

Pârâul Tetului

Statul român , din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sugag,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Sugag

UP III, ua 202D OS Sebes

2,4

24.655

6.128

1.545 (partial)

4.922

57.

Valea Grosesti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sugag,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Sugag

UP III, ua 200D OS Sebes

4,6

24.657

11.745

1.445 (partial)

9.436

58.

Valea Gotului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sugag,

în administrarea

Consiliului Local

al Comunei

Sugag

UP IV, ua 143D OS Sebes

6,3

24.659

16.086

1.545 (partial)

12.930

59.

Valea Morii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva

Comuna Vidra, în administrarea Consiliului Local al Comunei Vidra

UP III, ua 360D OS VI. Ariesului

3,9

22.137

24.167

1.440 (partial)

24.167

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba

si în administrarea consiliilor locale al acestora

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata

- ha -

Nr.

de inventar

M.F.P.

0

1

2

3

4

5

6

1.

Comuna Cricău

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Cricău, în administrarea Consiliului Local al Comunei Cricău

UPI, ua86D, OS VI. Ampoiului

4,2

1.364 (partial)

2.

Comuna Arieseni

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Arieseni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Arieseni

UP III, ua 93D,

OS Garda

1,6

1.364 (partial)

3.

Comuna Arieseni

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Arieseni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Arieseni

UP III, ua 94D,

UP IV, ua 65D, OS Garda

1,1

1.364 (partial)

4.

Comuna Horea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Horea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Horea

UP I, ua283D, OS VI. Ariesului

3,9

1.364 (partial)

5.

Comuna Horea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Horea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Horea

UP I, ua284D, OS VI. Ariesului

2,5

1.364 (partial)

6.

Comuna Horea

Statul român,

din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Horea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Horea

UP I, ua285D, OS VI. Ariesului

1,9

1.364 (partial)

7.

Comuna Ocolis

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Ocolis, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ocolis

UP VI.ua 123D, OS Aiud

4,3

1.364 (partial)

8.

Comuna Ocolis

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Ocolis, în administrarea Consiliului Local

al Comunei Ocolis

UP VI.ua 127D, OS Aiud

2,3

1.364 (partial)

9.

Comuna Ocolis

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Ocolis, în administrarea Consiliului Local

al Comunei Ocolis

UP VI.ua 121D, OS Aiud

2,4

1.364 (partial)

10.

Comuna Ocolis

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Ocolis, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ocolis

UP VI.ua 122D, OS Aiud

1,5

1.364 (partial)

11.

Comuna Ocolis

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ocolis, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ocolis

UP VI.ua 124D, OS Aiud

2,2

1.364 (partial)

12.

Comuna Bistra

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Bistra, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bistra

UP II, ua303D, OS VI. Ariesului

2,9

1.364 (partial)

13.

Orasul Cugir

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Cugir, în administrarea Consiliului Local al Orasului Cugir

UP II, ua135D, OS Cugir

0,5

1.364 (partial)

14.

Comuna Râmet

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Râmet, în administrarea Consiliului Local al Comunei Râmet

UP II, ua 145D%,

OS Aiud

0,4

1.364 (partial)

15.

Municipiul Sebes

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Sebes, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebes

UP II, ua 149D,

OS Sebes

1,012

1.364 (partial)

16.

Municipiul Sebes

Statul român,

din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Sebes, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebes

UP II, ua 150D,

OS Sebes

1,54

1.364 (partial)

17.

Orasul Câmpeni

Statul român,

din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Câmpeni, în administrarea Consiliului Local al Orasului Câmpeni

UP II, ua382D, OS Alba Iulia

1,3

1.364 (partial)


0

1

2

3

4

5

6

18.

Orasul Câmpeni

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Câmpeni, în administrarea Consiliului Local al Orasului Câmpeni

UPII, ua295D, OS VI. Ariesului

2,6

1.364 (partial)

19.

Orasul Cugir

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Cugir, în administrarea Consiliului Local al Orasului Cugir

UP VI.ua 128D, OS Cugir

1,4

1.364 (partial)

20.

Orasul Zlatna

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Zlatna, în administrarea Consiliului Local al Orasului Zlatna

UP V, ua235D, OS Alba Iulia

2,0

1.364 (partial)

21.

Orasul Zlatna

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Zlatna, în administrarea Consiliului Local al Orasului Zlatna

UPV, ua240D, OS Alba Iulia

0,3

1.364 (partial)

22.

Orasul Zlatna

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Zlatna, în administrarea Consiliului Local al Orasului Zlatna

UP VI, ua MOD, OS Alba Iulia

1,1

1.364 (partial)

23.

Orasul Zlatna

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Zlatna, în administrarea Consiliului Local

al Orasului Zlatna

UP VI, ua 142D, OS Alba Iulia

1,2

1.364 (partial)

24.

Orasul Zlatna

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Zlatna, în administrarea Consiliului Local al Orasului Zlatna

UP IV, ua162D, OSVI.Ampoiului

0,8

1.364 (partial)

25.

Comuna Bistra

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Bistra, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bistra

UP II, ua296D, OS VI. Ariesului

4,9

1.364 (partial)

26.

Comuna Gârbova

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Gârbova, în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârbova

UP IV, ua114D, OS Sebes

0,6

1.364 (partial)

27.

Comuna Întregalde

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Întregalde, în administrarea Consiliului Local

al Comunei Întregalde

UP III, ua330D, OSVI.Ampoiului

0,6

1.364 (partial)

28.

Comuna Întregalde

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Întregalde, în administrarea Consiliului Local

al Comunei Întregalde

UP III, ua335D, OSVI.Ampoiului

1,2

1.364 (partial)

29.

Comuna Pianu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pianu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Pianu

UP I, ua190D,

191D,

OS Sebes

0,5

1.364 (partial)

30.

Comuna Pianu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pianu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Pianu

UP I, ua188D, OS Sebes

0,5

1.364 (partial)

31.

Comuna Pianu

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Pianu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Pianu

UP I, ua184D, OS Sebes

3,82

1.364 (partial)

32.

Comuna Pianu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pianu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Pianu

UP I, ua185D, OS Sebes

0,51

1.364 (partial)

33.

Comuna Pianu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Pianu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Pianu

UP I, ua 181D,

OS Sebes

6,54

1.364 (partial)


0

1

2

3

4

5

6

34.

Comuna Posaga

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Posaga,

în administrarea Consiliului Local

al Comunei Posaga

UP V, ua244D, OS VI. Ariesului

0,7

1.364 (partial)

35.

Comuna Posaga

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Posaga, în administrarea Consiliului Local al Comunei Posaga

UP V, ua245D, OS VI. Ariesului

2,6

1.364 (partial)

36.

Comuna Posaga

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Posaga, în administrarea Consiliului Local al Comunei Posaga

UP V, ua246D, OS VI. Ariesului

2,7

1.364 (partial)

37.

Comuna Posaga

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Posaga, în administrarea Consiliului Local al Comunei Posaga

UP V, ua248D, OS VI. Ariesului

2,3

1.364 (partial)

38.

Comuna Sugag

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Sugag, în administrarea Consiliuluiui Local al Comunei Sugag

UP III, ua204D, OS Sebes

6,1

1.364 (partial)

39.

Comuna Sugag

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Sugag, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sugag

UP III, ua205D, OS Sebes

1,1

1.364 (partial)

40.

Comuna Sugag

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Sugag, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sugag

UP III, ua201D, OS Sebes

4,236

1.364 (partial)

41.

Comuna Sugag

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Sugag, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sugag

UP III, ua202D, OS Sebes

1,4

1.364 (partial)

42.

Comuna Sugag

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Sugag, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sugag

UP III, ua200D, OS Sebes

2,4

1.364 (partial)

43.

Comuna Sugag

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Sugag, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sugag

UP IV, ua 143D, OS Sebes

2,6

1.364 (partial)

44.

Comuna Săsciori

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Săsciori, în administrarea Consiliului Local al Comunei Săsciori

UP II, ua148D, OS Sebes

2,9

1.364 (partial)

45.

Comuna Săsciori

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Săsciori, în administrarea Consiliului Local al Comunei Săsciori

UP II, ua152D, OS Sebes

1,08

1.364 (partial)

46.

Comuna Săsciori

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Săsciori, în administrarea Consiliului Local al Comunei Săsciori

UPI, ua182D, OS Sebes

2,76

1.364 (partial)

47.

Comuna Vidra

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Vidra, în administrarea Consiliului Local

al Comunei Vidra

UP III, ua360D, OS VI. Ariesului

2,2

1.364 (partial)

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public

al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public

al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea si în administrarea consiliilor locale

ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea si în administrarea consiliilor locale ale acestora, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare, modernizare si întretinere a acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva În domeniul public al unor unităti administrativ-

teritoriale din judetul Vâlcea si în administrarea consiliilor locale ale acestora, în conditiile legii.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 508.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva În domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea si în administrarea

consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică

de la care

se transmite

drumul forestier

Persoana juridică

la care se transmite

drumul forestier

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea (km)

Număr de inventar la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Valoarea de inventar

la Regia

Natională a Pădurilor -

Romsilva

-tel-

Nr.

de inventar

M.F.P

Valoarea

de inventar

M.F.P.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Drum

forestier

Marita

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Vaideeni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Vaideeni

UP I, ua208D, OS Romani

9,6

16.557

43.138

9.744

43.138

2.

Drum

forestier

Mijlocia

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Vaideeni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Vaideeni

UP I, ua 209D, OS Romani

2,6

16.561

15.988

9.748

15.988

3.

Drum

forestier

Recea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Vaideeni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Vaideeni

UP I, ua210D, OS Romani

17,1

16.556

52.759

9.743

52.759

4.

Drum

forestier

Recisoara

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Vaideeni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Vaideeni

UP I, ua211D, OS Romani

6,0

16.565

2.737

9.752

2.737

5.

Drum

forestier

Sărdăreasca

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Horezu, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Orasului Horezu

UP III, ua59D, OS Romani

8,0

16.567

8.287

9.754

8.287

6.

Drum forestier Cârciuma lui Dincă

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Horezu, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Orasului Horezu

UP III, ua60D, OS Romani

2,2

16.580

40.877

9.767

40.877

7.

Drum

forestier

Râmesti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Horezu, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Orasului Horezu

UP III, ua 61D, OS Romani

12,0

16.596

38.760

9.783

38.760

8.

Drum

forestier

Prislop

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Horezu, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Orasului Horezu

UP III, ua 120D,

OS Romani

10,4

16.592

38.117

9.779

38.117

9.

Drum

forestier

Otăsău

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Bărbătesti, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bărbătesti

UP VI, ua201D, OS Romani

6,6

16.478

21.816

9.765

21.816

10.

Drum

forestier

Otăsău

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Bărbătesti, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bărbătesti

UP VI, ua202D, OS Romani

2,5

16.585

14.486

9.772

14.486


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11.

Drum

forestier Iezer Sonde

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Alunu, judetul Vâlcea, si în

administrarea Consiliului Local al Comunei Alunu

UP I, ua151D, OS Horezu

0,8

24.035

546

9.634

546

12.

Drum

forestier

Scofaina

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Alunu, judetul Vâlcea, si în

administrarea Consiliului Local al Comunei Alunu

UPI, ua153D, OS Horezu

0,8

24.033

2.540

9.632

2.540

13.

Drum forestier Valea Iezer

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

În domeniul public al comunei Alunu, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Alunu

UPI, ua154D, OS Horezu

2,0

24.034

3.040

9.633

3.040

14.

Drum

forestier Iezer Aval

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Alunu, judetul Vâlcea, si în

administrarea Consiliului Local al Comunei Alunu

UP I, ua 152D%, OS Horezu

5,0

24.040

28.082

9.639 partial

28.082

15.

Drum auto

Valea

Porcului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua492D, OS Voineasa

1,7

20.143

55.299

9.560

55.299

16.

Drum auto

Pârâul

Porcului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua492D, OS Voineasa

0,8

20.148

31.629

9.565

31.629

17.

Drum auto

Valea

Robestiului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua488D, OS Voineasa

2,5

20.105

27.153

9.527

27.153

18.

Drum auto Valea Robesti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua488D, OS Voineasa

2,3

20.107

13.067

9.529

13.067

19.

Drum auto Robesti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua488D, OS Voineasa

2,6

20.109

42.305

9.530

42.305


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20.

Drum auto Valea Urii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP V, ua489D, OS Voineasa

2,8

20.092

128

9.586

128

21.

Drum auto Valea Urii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP V, ua489D, OS Voineasa

8,0

20.093

572

9.587

572

22.

Drum auto Murgociu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP V, ua490D, OS Voineasa

1,0

20.096

11.375

9.518

11.375

23.

Drum auto Valea lui Vlad

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP V, ua491D, OS Voineasa

2,0

20.099

75.614

9.521

75.614

24.

Drum auto Valea lui Vlad

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua491D, OS Voineasa

4,3

20.100

21.164

9.522

21.164

25.

Drum auto Olănelu - Boia

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI.ua 128D, OS Călimănesti

1,2

20.101

33.128

9.523

33.128

26.

Drum auto Olănelu - Boia

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI.ua 128D, OS Călimănesti

3,7

20.102

23.534

9.524

23.534

27.

Drum auto Boia Mare Olănelu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI.ua 128D, OS Călimănesti

0,5

20.112

9.572

9.533

9.572

28.

Drum auto Boia Mare Olănelu Ramificat

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI.ua 123D, OS Călimănesti

0,3

20.128

8.033

9.546

8.033

29.

Drum auto Ramificatie Olănelu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI.ua 123D, OS Călimănesti

0,4

20.124

29.035

9.542

29.035


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30.

Drum auto

Olănelu

Câineni

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua 128D, OS Călimănesti

0,5

20.135

23.482

9.553

23.482

31.

Drum auto Stânga Olt I

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua416D, OS Călimănesti

4,4

20.110

32.016

9.531

32.016

32.

Drum auto Stânga Olt II

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua416D, OS Călimănesti

2,0

20.111

43.832

9.532

43.832

33.

Drum auto Curpan I

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua416D, OS Călimănesti

2,3

20.113

27.705

9.534

27.705

34.

Drum auto Curpan II

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua416D, OS Călimănesti

2,0

20.114

42.504

9.535

42.504

35.

Drum auto Curpan III

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua416D, OS Călimănesti

3,0

20.138

25.315

9.556

25.315

36.

Drum auto Valea Curpan

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua416D, OS Călimănesti

2,0

20.144

26.117

9.561

26.117

37.

Drum auto Plaiul Negru

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua481D, OS Călimănesti

2,1

20.132

80.962

9.550

80.962

38.

Drum auto Boia Mică

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua479D, OS Călimănesti

14,4

20.094

21.823

9.516

21.823

39.

Drum auto Boia Mică

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua479D, OS Călimănesti

0,8

20.151

59.916

9.568

59.916


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

40.

Drum auto Boia Mică

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua479D, OS Călimănesti

0,2

20.152

79.994

9.569

79.994

41.

Drum auto Sterminoasa

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua480D, OS Călimănesti

2,6

20.154

47.121

9.571

47.121

42.

Drum auto Boia

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI.ua 128D, OS Călimănesti

9,5

20.091

11.617

9.515

11.617

43.

Drum auto Boia

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI.ua 124D, OS Călimănesti

2,0

20.127

11.334

9.545

11.334

44.

Drum auto Valea Satului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câineni, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua415D, OS Călimănesti

12,4

20.097

20.392

9.519

20.392

45.

Drum auto

Leurda

Tarure

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Titesti, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Titesti

UP VII, ua487D, OS Călimănesti

6,5

20.098

11.580

9.520

11.580

46.

Drum auto Spinu Cucoi

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Titesti, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Titesti

UP VII, ua790D, OS Călimănesti

3,0

20.115

43.103

9.536

43.103

47.

Drum auto Tarure

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Titesti, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Titesti

UP VII, ua788D, OS Călimănesti

1,1

20.118

33.631

9.539

33.631

48.

Drum auto Recont Titesti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Titesti, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Titesti

UP VII, ua788D, OS Călimănesti

0,3

20.121

9.952

9.540

9.952

49.

Drum auto

Consolidare

Tarure

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Titesti, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Titesti

UP VII, ua788D, OS Călimănesti

0,8

20.130

23.368

9.548

23.368


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50.

Drum auto

Valea

Barbului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Titesti, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Titesti

UP VII.ua 788D, OS Călimănesti

2,0

20.106

16.582

9.528

16.582

51.

Drum

forestier

Mlăceni

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Perisani, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII.ua 178D, OS Călimănesti

3,6

141.574

2.462

9.495

2.462

52.

Drum

forestier

Pojoratii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Perisani, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII.ua 179D, OS Călimănesti

3,3

141.575

2.393

9.496

2.393

53.

Drum

forestier V. Bisericii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Perisani, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII.ua 179D, OS Călimănesti

1,3

141.578

1.048

9.497

1.048

54.

Drum Pod Lung Râusor

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Perisani, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII.ua 180D, OS Călimănesti

3,9

141.570

12.993

9.434

12.993

55.

Drum Auto Pod Lung

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Perisani, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII.ua 180D, OS Călimănesti

0,7

141.571

2.123

9.443

2.123

56.

Drum V. Podului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Perisani, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII.ua 181D, OS Călimănesti

1,0

141.573

726

9.498

726

57.

Drum

forestier

Simniceanu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Perisani, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII.ua 183D, OS Călimănesti

6,1

141.577

4.196

9.492

4.196

58.

Drum auto Valea Rosie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Perisani, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII.ua 183D, OS Călimănesti

0,7

141.576

21.922

9.446

21.922

59.

Drum auto Sipotele

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Perisani, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII.ua 183D, OS Călimănesti

0,3

141.572

1.429

9.444

1.429

60.

Drum

forestier

Băiasu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Racovita, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Racovita

UP VII.ua 186D, OS Călimănesti

1,3

141.567

24.103

9.489

24.103

61.

DAF

Fundătura Valea Ursului 2

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Vlădesti, judetul Vâlcea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Vlădesti

UP I, ua521D, OS Râmnicu Vâlcea

2,2

10.080

23.421

9.724

23.421

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva În domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Vâlcea

si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata - ha -

Nr.

de

inventar

M.F.P.

0

1

2

3

4

5

6

1.

Comuna Vaideeni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Vaideeni,

judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vaideeni

UP I, ua 208D, OS Romani

5,0

1.364 partial

2.

Comuna Vaideeni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Vaideeni,

judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vaideeni

UP I, ua 209D, OS Romani

1,0

1.364 partial

3.

Comuna Vaideeni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Vaideeni,

judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vaideeni

UP I, ua210D, OS Romani

10,3

1.364 partial

4.

Comuna Vaideeni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Vaideeni,

judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vaideeni

UP I, ua211D, OS Romani

3,6

1.364 partial

5.

Orasul Horezu, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alorasului Horezu, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Horezu

UP III, ua 59D, OS Romani

3,2

1.364 partial

6.

Orasul Horezu, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alorasului Horezu, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Horezu

UP III, ua 60D, OS Romani

1,3

1.364 partial

7.

Orasul Horezu, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alorasului Horezu, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Horezu

UP III, ua 61D, OS Romani

4,8

1.364 partial

8.

Orasul Horezu, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alorasului Horezu, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Horezu

UP III, ua 120D, OS Romani

6,2

1.364 partial

9.

Comuna Bărbătesti, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei

Bărbătesti, judetul Vâlcea,

si în administrarea Consiliului Local

al Comunei Bărbătesti

UP VI, ua 201D, OS Romani

4,0

1.364 partial


0

1

2

3

4

5

6

10.

Comuna Bărbătesti, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei

Bărbătesti, judetul Vâlcea,

si în administrarea Consiliului Local

al Comunei Bărbătesti

UP VI, ua202D, OS Romani

0,7

1.364 partial

11.

Comuna Alunu, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Alunu, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Alunu

UPI, ua151D, OS Horezu

0,48

1.364 partial

12.

Comuna Alunu, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Alunu, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Alunu

UPI, ua153D, OS Horezu

0,32

1.364 partial

13.

Comuna Alunu, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Alunu, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Alunu

UPI, ua154D, OS Horezu

0,8

1.364 partial

14.

Comuna Alunu, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Alunu, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Alunu

UP I, ua 152D%, OS Horezu

2,55

1.364 partial

15.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua492D%, OS Voineasa

1J

1.364 partial

16.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua492D%, OS Voineasa

0,8

1.364 partial

17.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua488D%, OS Voineasa

2,5

1.364 partial

18.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua488D%, OS Voineasa

2,3

1.364 partial

19.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua488D%, OS Voineasa

2,6

1.364 partial

20.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua489D%, OS Voineasa

2,8

1.364 partial

21.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua489D%, OS Voineasa

5,4

1.364 partial

22.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua490D, OS Voineasa

0,7

1.364 partial

23.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua491D%, OS Voineasa

1,0

1.364 partial

24.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UPV, ua491D%, OS Voineasa

3,8

1.364 partial

25.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua128D%, OS Călimănesti

0,5

1.364 partial

26.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua128D%, OS Călimănesti

1,5

1.364 partial


0

1

2

3

4

5

6

27.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua128D%, OS Călimănesti

0,2

1.364 partial

28.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua123D%, OS Călimănesti

0,2

1.364 partial

29.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua123D%, OS Călimănesti

0,2

1.364 partial

30.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua123D%, OS Călimănesti

0,3

1.364 partial

31.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua416D%, OS Călimănesti

2,7

1.364 partial

32.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua416D%, OS Călimănesti

1,2

1.364 partial

33.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua416D%, OS Călimănesti

1,3

1.364 partial

34.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua416D%, OS Călimănesti

1,2

1.364 partial

35.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua416D%, OS Călimănesti

1,8

1.364 partial

36.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua416D%, OS Călimănesti

1,2

1.364 partial

37.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua481 D%, OS Călimănesti

1,3

1.364 partial

38.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua479D%, OS Călimănesti

8,1

1.364 partial

39.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua479D%, OS Călimănesti

0,3

1.364 partial

40.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua479D%, OS Călimănesti

0,1

1.364 partial

41.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua480D, OS Călimănesti

1,6

1.364 partial

42.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua128D, OS Călimănesti

6,0

1.364 partial

43.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua124D, OS Călimănesti

1,2

1.364 partial


0

1

2

3

4

5

6

44.

Comuna Câineni, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Câineni,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Câineni

UP VI, ua415L, OS Călimănesti

7,4

1.364 partial

45.

Comuna Titesti, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Titesti, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Titesti

UP VII, ua787D, OS Călimănesti

2,9

1.364 partial

46.

Comuna Titesti, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Titesti, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Titesti

UP VII, ua790D, OS Călimănesti

1,5

1.364 partial

47.

Comuna Titesti, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Titesti, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Titesti

UP VII, ua788D%, OS Călimănesti

0,55

1.364 partial

48.

Comuna Titesti, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Titesti, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Titesti

UP VII, ua788D%, OS Călimănesti

0,15

1.364 partial

49.

Comuna Titesti, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Titesti, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Titesti

UP VII, ua788D%, OS Călimănesti

0,4

1.364 partial

50.

Comuna Titesti, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Titesti, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Titesti

UP VII, ua788D%, OS Călimănesti

1,0

1.364 partial

51.

Comuna Perisani, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Perisani,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII, ua178D, OS Călimănesti

1,4

1.364 partial

52.

Comuna Perisani, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Perisani,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII, ua179D, OS Călimănesti

1,1

1.364 partial

53.

Comuna Perisani, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Perisani,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII, ua182D, OS Călimănesti

0,5

1.364 partial

54.

Comuna Perisani, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Perisani,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII, ua180D%, OS Călimănesti

1,5

1.364 partial

55.

Comuna Perisani, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Perisani,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII, ua180D%, OS Călimănesti

0,3

1.364 partial

56.

Comuna Perisani, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Perisani,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII, ua181D, OS Călimănesti

0,4

1.364 partial

57.

Comuna Perisani, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Perisani,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII, ua183D%, OS Călimănesti

2,4

1.364 partial

58.

Comuna Perisani, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Perisani,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII, ua183D%, OS Călimănesti

0,3

1.364 partial

59.

Comuna Perisani, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Perisani,

judetul Vâlcea, si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Perisani

UP VII, ua180D, OS Călimănesti

0,1

1.364 partial

60.

Comuna Racovita, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public alcomunei Racovita, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Racovita

UP VII, ua186D, OS Călimănesti

0,5

1.364 partial

61.

Comuna Vlădesti, judetul Vâlcea

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

În domeniul public al comunei Vlădesti, judetul Vâlcea, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Vlădesti

UPI, ua521D, OS Râmnicu Vâlcea

1,6

1.364 partial


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea înregistrării în scopuri de TVA

 

În baza prevederilor art. 153 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste criteriile pe baza cărora se conditionează înregistrarea în scopuri de TVA a societătilor comerciale care sunt înfiintate în baza Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comertului si care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c)din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

Art. 2. - (1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal si care sunt supuse înmatriculării la registrul comertului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaratia de mentiuni, conform modelului stabilit în anexa nr. 1, care serveste la evaluarea intentiei si a capacitătii persoanelor respective de a desfăsura activităti economice ce implică operatiuni taxabile si/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum si operatiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operatiuni ar avea locul în România. Anexa se completează cu ajutorul programului informatic de asistentă pus la dispozitie de Agentia Natională de Administrare Fiscală si care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro.

(2) în sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se întelege organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul fiscal persoana impozabilă ori în evidenta căruia aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite si taxe.

Art. 3. - Criteriile în functie de care se conditionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la art. 1 sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situatia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare, respectiv în situatia de a nu desfăsura la sediul social sau la sediile secundare activităti economice. Pentru a dovedi că persoana impozabilă nu se află în această situatie, anexa la declaratia de mentiuni trebuie să fie însotită de un certificat constatator emis de oficiul registrului comertului din care să rezulte fie că persoana impozabilă îndeplineste conditiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitătile precizate în declaratia-tip, fie că persoana juridică nu desfăsoară, la sediul social sau la sediile secundare, activitătile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;

b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii1 persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal si nici persoana impozabilă însăsi nu au înscrise în cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) criteriul care face obiectul verificării faptice, privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal si, după caz, sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intentionează să o desfăsoare/o desfăsoară;

d) criteriile de evaluare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - În scopul solutionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente procedează după cum urmează:

a) realizează controlul documentar privind criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) si b) la sediul administratiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilă sau de reprezentantul legal al acesteia, după caz, ori pe baza evidentelor proprii ale organului fiscal, astfel:

1. verifică în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si a anexei nr. 1 criteriul prevăzut la art. 3 lit. a). Dacă, drept urmare a verificării efectuate, rezultă că persoana impozabilă nu desfăsoară activităti economice la sediul social/domiciliul fiscal sau la sediile secundare, în conditiile prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificările si completările ulterioare, persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA, fără a se mai efectua verificarea celorlalte criterii. În cazul persoanelor impozabile care nu se află în situatia descrisă mai sus se consideră că acest criteriu este îndeplinit si se poate proceda la verificarea celorlalte criterii;

2. verifică în cadrul termenului prevăzut la pct. 1 criteriul prevăzut la art. 3 lit. b). Dacă persoana impozabilă care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal ori, după caz, asociatii si/sau administratorii1 acesteia au înscrise în cazierul fiscal infractiuni ori faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA, fără a se mai efectua verificarea celorlalte criterii. În cazul persoanelor impozabile care nu se află în situatia descrisă mai sus se consideră că acest criteriu este îndeplinit si se poate proceda la verificarea celorlalte criterii;

3. În situatia în care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) si b), organele fiscale competente stabilesc că persoana impozabilă nu poate fi înregistrată în scopuri de TVA, comunică solicitantului, conform art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, precum si motivatia care stă la baza respingerii;

b) după efectuarea controlului documentar privind criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) si b) si numai în cazul persoanelor impozabile ale căror solicitări de înregistrare în scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, solicită în scris organului fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, în maximum 24 de ore de la data finalizării controlului documentar, să verifice existenta faptică a spatiului aferent sediului social si, după caz, a sediilor secundare declarate, care să corespundă obiectului de activitate pe care persoana impozabilă intentionează să o desfăsoare/o desfăsoară. În acest scop, organul fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, în termen de 4 zile lucrătoare de la primirea solicitării, efectuează o cercetare la fata locului, în conditiile art. 57 din Codul de procedură fiscală;

c) în situatia în care s-a stabilit că persoana impozabilă a îndeplinit criteriile prevăzute la art. 3 lit. a)-c), verifică în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si a anexei nr. 1 criteriile de evaluare prevăzute în anexa nr. 2. După analiza criteriilor de evaluare stabilite în anexa nr. 2, compartimentul de specialitate întocmeste un referat prin care se va stabili punctajul obtinut de persoana impozabilă. Dacă punctajul obtinut conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 2 este mai mic de 45 de puncte, persoana impozabilă nu este înregistrată în scopuri de TVA.


1 În cazul societătilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, conditia prevăzută la art. 3 lit. b) se referă:

a) la administratori, în cazul societătilor pe actiuni sau în comandită pe actiuni înfiintate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societătii comerciale si la administratori, în cazul altor societăti comerciale decât cele mentionate la lit. a) înfiintate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Art. 5. - (1) Prin organ fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, prevăzut la art. 3 lit. c), se întelege Garda Financiară, în calitate de structură a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. În sensul prezentului ordin, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA trebuie emisă în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii declaratiei de mentiuni si se comunică solicitantului conform art. 44 din Codul de procedură fiscală.

(2) Din procesul-verbal întocmit ca urmare a controlului faptic trebuie să rezulte dacă persoana impozabilă îndeplineste sau nu criteriul prevăzut la art. 3 lit. c). În situatia în care se constată că persoana impozabilă nu îndeplineste criteriul prevăzut la art. 3 lit. c), din procesul-verbal trebuie să rezulte, pe lângă rezultatul cercetării la fata locului, si propunerea Gărzii Financiare ca persoana impozabilă respectivă să nu fie înregistrată în scopuri de TVA. Organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu si motivatia respingerii, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare.

(3) în situatia în care din procesul-verbal de cercetare la fata locului întocmit de Garda Financiară rezultă că este îndeplinit criteriul prevăzut la art. 3 lit. c), organul fiscal competent va proceda la analiza criteriului prevăzut la art. 3 lit. d), în conformitate cu prevederile art. 4 lit. c).

(4) în situatia în care se constată că este îndeplinit criteriul prevăzut la art. 3 lit. d), organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare.

(5) în situatia în care se constată că nu este îndeplinit criteriul prevăzut la art. 3 lit. d), organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu si motivatia respingerii, potrivit reglementărilor procedurale în vigoare.

Art. 6. - Agentia Natională de Administrare Fiscală, prin unitătile sale teritoriale, va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 1.984.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANEXA

la declaratia de mentiuni pentru persoanele impozabile care solicită înregistrarea conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c)

din Codul fiscal

 

 

Anul

 

 

 

 

 

 

 

Societatea

 

 

 

 

 

 

Codul de înregistrare fiscală

 

 

 

 

 

 

Domiciliul fiscal

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

Fax

 

 

 

 

 

 

 

E-mail

 

 

 


1. Spatiul cu destinatie de sediu social

□ a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;

□ b) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an;

□ c) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an;

□ d) stabilit temporar la sediul profesional al avocatului

Nr. documentului de detinere legală a spatiului cu destinatie de sediu social I

Se va anexa copia documentului din care rezultă detinerea legală a spatiului cu destinatie de sediu social.

2. Detineti spatii cu destinatia de sedii secundare declarate?

□ Da □ Nu

3. Spatii cu destinatia de sedii secundare detinute

a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;

b) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an;

c) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an

 

Nr. crt.

Tipul detinerii legale a spatiului cu destinatie de sediu secundar

Nr. documentului de detinere legală a spatiului cu destinatie de sediu secundar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vor anexa copii de pe documentele din care rezultă detinerea legală a spatiului/spatiilor cu destinatie de sedii secundare declarate.

4. Există asociati si/sau administratori*) care au detinut/detin calitatea de asociat si/sau administrator la alte societăti

a) lichidate;

b) la care a fost declansată procedura insolventei;

c) în inactivitate temporară înscrisă la registrul comertului.

 

Nr. crt.

Codul de identificare fiscală a asociatilor/administratorilor

Denumirea/Numele si prenumele asociatilor/administratorilor

Codul fiscal al societătii

Denumirea societătii

Situatia societătii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Există asociati si/sau administratori*) care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor ori există societăti la care acestia au mai detinut calitatea de asociati/administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor.

 

Nr. crt.

Codul de identificare fiscală a asociatilor/administratorilor

Denumirea/Numele si prenumele asociatilor/administratorilor

Codul fiscal al societătii

Denumirea societătii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Specificati numele si prenumele tuturor administratorilor*), care dintre acestia sunt cetăteni UE si care sunt cetăteni non-UE, iar în cazul cetătenilor non-UE, care dintre acestia detin viza de lungă sedere în România în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare.

 

Nr. crt.

Codul de identificare fiscală a asociatilor/administratorilor

Denumirea/Numele si prenumele asociatilor/administratorilor

Cetăteni UE/non-UE

Detine/Nu detine

viză de lungă sedere

în România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Se vor anexa copii legalizate ale documentelor de identitate ale administratorilor.

Mă oblig ca până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA să nu desfăsor activităti economice constând în operatiuni taxabile din punct de vedere al TVA în România.**)

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaratie sunt corecte si complete.

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759


*) În cazul societătilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, informatiile solicitate prin prezenta anexă se referă:

a) la administratori, în cazul societătilor pe actiuni sau în comandită pe actiuni înfiintate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societătii comerciale si la administratori, în cazul altor societăti comerciale decât cele mentionate la lit. a) înfiintate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

**) Angajamentul de a nu desfăsura activităti economice constând în operatiuni taxabile din punct de vedere al TVA în România până la data comunicării deciziei de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA este valabil numai în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERII DE EVALUARE

 

Nr. Crt.

Indicatori

Punctaj

1.

SEDIUL

 

1.1.

Spatiul cu destinatie de sediu social este în proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat în cadrul unuicontract de leasing financiar.

 

1.2.

Spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an si nu există spatii cu destinatie de sedii secundare declarate.

 

1.3.

Spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contractde leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an.

 

1.4.

Spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an.

 

1.5.

Spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt în proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar.

 

1.6.

Spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an, iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt în cel putin două dintre următoarele situatii:

- în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar;

- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an;

- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an.

 

1.7.

Spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an si nu există spatii cu destinatie de sedii secundare declarate.

 

1.8.

Spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an.

 

1.9.

Spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an.

 


Nr. crt.

Indicatori

Punctaj

1.10.

Spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt în proprietatea persoanei impozabile sausunt utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar.

 

1.11.

Spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an, iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt în cel putin două dintre următoarele situatii:

- în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar;

- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an;

- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an.

 

1.12.

Sediul social/Domiciliul fiscal este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului, conform prevederilor Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare.

 

2.

SOCIETĂTI LICHIDATE

 

2.1.

Niciunul dintre administratori si/sau asociati*) nu a detinut calitatea de administrator sau asociat la societăti care au fost lichidate.

 

2.2.

Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati*) a detinut calitatea de administrator sau asociat la societăti care au fost lichidate.

 

3.

SOCIETĂTI LA CARE A FOST DECLANSATĂ PROCEDURA INSOLVENTEI

 

3.1.

Niciunul dintre administratori si/sau asociati*) nu detine calitatea de administrator sau asociat la societăti la care a fost declansată procedura insolventei.

 

3.2.

Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati*) detine calitatea de administrator sau asociat la societăti la care a fost declansată procedura insolventei.

 

4.

SOCIETĂTI AFLATE ÎN INACTIVITATE TEMPORARĂ LA REGISTRUL COMERTULUI

 

4.1.

Niciunul dintre administratori si/sau asociati*) nu detine calitatea de administrator sau asociat la societăti care se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comertului potrivit legii.

 

4.2.

Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati*) detine calitatea de administrator sau asociat la societăti care se află în inactivitate temporară înscrisă la registrul comertului potrivit legii.

 

5.

CONTRAVENTII

 

5.1.

Niciunul dintre administratori si/sau asociati*) si niciuna dintre societătile la care acestia au mai detinut calitatea de asociat si/sau administrator nu au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor

 

5.2.

Cel putin unul dintre administratori si/sau asociati*) ori cel putin una din societătile la care acestia au mai detinutcalitatea de asociat si/sau administrator are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contraventiilor.

 

6.

ADMINISTRATORI CETĂTENI NON-UE

 

6.1.

Toti administratorii*) sau, după caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetăteni UE.

 

6.2.

Toti administratorii*) sau, după caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetăteni non-UE si toti sau o parte detin viza de lungă sedere în România, în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG 194/2002.

 

6.3.

Toti administratorii*) sau, după caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetăteni non-UE si nu detin viza delungă sedere în România în conditiile OUG 194/2002.

 

6.4.

O parte dintre administratori*) sau, după caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetăteni non-UE si toti sau o parte detin viza de lungă sedere în România în conditiile OUG 194/2002.

 

6.5.

O parte dintre administratori*) sau, după caz, reprezentantii legali ai acestora sunt cetăteni non-UE si nu detin viza de lungă sedere în România în conditiile OUG 194/2002.

 


*) În cazul societătilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, informatiile solicitate prin prezenta anexă se referă:

a) la administratori, în cazul societătilor pe actiuni sau în comandită pe actiuni înfiintate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) la asociatii care detin minimum 15% din capitalul social al societătii comerciale si la administratori, în cazul altor societăti comerciale decât cele mentionate la lit. a), înfiintate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.


 

Instructiuni pentru acordarea punctajului aferent criteriilor de evaluare

 

Se va acorda un punctaj între 0 si 10 puncte pentru fiecare dintre criteriile de evaluare.

Pentru evaluarea criteriilor cuprinse la nr. crt. 2-5 este necesară analizarea informatiilor respective pentru o perioadă de 10 ani care precedă datei la care solicită înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile.

Informatiile cu privire la deschiderea procedurii de insolventă necesare pentru evaluarea criteriului 3 se solicită de compartimentul de specialitate compartimentului juridic din cadrul organului fiscal competent.

Criteriul nr. 1

Situatia nr. 1.1

Dacă spatiul cu destinatie de sediu social este în proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat în cadrul unui contract de leasing financiar, indiferent dacă există spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acordă 10 puncte.

Situatia nr. 1.2

Dacă spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat sau concesionat, ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an si nu există spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acordă 1 punct.

Situatia nr. 1.3

Dacă spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an, se acordă un punct.

Situatia nr. 1.4

Dacă spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an, se acordă 3 puncte.

Situatia nr. 1.5

Dacă spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare sunt în proprietatea persoanei impozabile ori sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar, se acordă 6 puncte.

Situatia nr. 1.6

Dacă spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an, iar spatiile cu destinatie de sediile secundare declarate sunt în cel putin două dintre următoarele situatii:

1. În proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar;

2. Închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an;

3. Închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an, se acordă punctajul astfel:

- pentru spatiul cu destinatie de sediu social se acordă un punct;

- pentru spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate se calculează ponderea spatiilor secundare aflate în una dintre situatiile prevăzute la pct. 1,2 sau 3 în totalul spatiilor cu destinatie de sedii secundare si se înmulteste, după caz, cu 5 în prima situatie, cu 2 în a doua situatie si cu 0 în cea de-a treia situatie. Rezultatele acestor înmultiri se calculează cu două zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiată sutime. Apoi rezultatele se adună si rezultatul final se rotunjeste la numărul întreg cel mai apropiat.

Exemplu: o persoană impozabilă detine spatiul cu destinatie de sediu social închiriat pe o perioadă de 6 luni si 7 spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, dintre care două spatii în proprietate, 3 spatii închiriate pe o perioadă egală sau mai mare de un an si un spatiu închiriat pe o perioadă mai mică de un an.

Punctajul pentru criteriul 1 în cazul acestei persoane impozabile se va calcula astfel:

- pentru spatiul cu destinatie de sediu social se acordă un punct;

- pentru cele două spatii cu destinatie de sedii secundare aflate în proprietatea persoanei se efectuează următorul calcul: 2/7x5 = 1,43;


- pentru cele 3 spatii cu destinatie de sedii secundare închiriate pe o perioadă egală sau mai mare de un an se efectuează următorul calcul 3/7x2 = 0,86;

- pentru spatiul cu destinatie de sediu secundar închiriat pe o perioadă mai mică de un an se efectuează următorul calcul 1/7x0 = 0.

Pentru stabilirea punctajului total se adună punctajul acordat spatiului cu destinatie de sediu social cu cele acordate spatiilor cu destinatie de sedii secundare si rezultatul se rotunjeste la unitate, astfel: 1+ 1,43+ 0,86*+0 = 3,29 Punctajul acordat în cazul acestei persoane impozabile va fi de 3 puncte.

Situatia nr. 1.7

Dacă spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an si nu există spatii cu destinatie de sedii secundare declarate, se acordă 3 puncte.

Situatia nr. 1.8

Dacă spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an, se acordă 3 puncte.

Situatia nr. 1.9

Dacă spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate sau utilizate în cadrul unui contract de leasing operational ori, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală sau mai mare de un an, se acordă 5 puncte.

Situatia nr. 1.10

Dacă spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an si toate spatiile cu destinatie de sedii secundare sunt în proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar, se acordă 8 puncte.

Situatia nr. 1.11

Dacă spatiul cu destinatie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an, iar spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate sunt în cel putin două dintre următoarele situatii:

1. În proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar;

2. Închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă egală ori mai mare de un an;

3. Închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operational sau, după caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadă mai mică de un an, se acordă punctajul astfel:

- pentru spatiul cu destinatie de sediu social se acordă 3 puncte;

- pentru spatiile cu destinatie de sedii secundare declarate se calculează ponderea spatiilor secundare aflate în una dintre situatiile de la pct. 1, 2 sau 3 în totalul spatiilor cu destinatie de sedii secundare si se înmulteste, după caz, cu 5 în prima situatie, cu 2 în a doua situatie si cu 0 în cea de-a treia situatie. Rezultatele acestor înmultiri se calculează cu două zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiată sutime. Apoi rezultatele se adună si rezultatul final se rotunjeste la numărul întreg cel mai apropiat.

Situatia nr. 1.12

Dacă sediul social este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului, se acordă 0 puncte. Pentru situatiile nr. 1.1-1.12 se acordă punctaj numai pentru una dintre situatiile în care se înc