MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 363/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 363         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 mai 2011

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 573 din 3 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 741 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

468. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 27 decembrie 2010 si la Paris la 13 ianuarie 2011 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007

 

503. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

504. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bulz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz, judetul Bihor .

 

505. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni, judetul Prahova

 

506. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

525. - Hotărâre pentru suplimentarea numărului de posturi din cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

920/C. - Ordin al ministrului justitiei pentru stabilirea locatiilor în care se derulează activitatea serviciilor de probatiune


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 573

din 3 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 741 din Codul penal

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 741 din Codul penal, exceptie ridicată de Vasile loan Savu în Dosarul nr. 15.079/299/2006 (2839/2010) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece dispozitiile legale criticate nu respectă exigentele de claritate si previzibilitate care să permită destinatarilor normei să îsi modeleze conduita în consecintă. Astfel, legiuitorul a făcut o selectie a infractiunilor pentru care se reduce pedeapsa, fără a tine seama de împrejurarea că unele din acestea nu pot exista ca atare în lipsa unui prejudiciu. De asemenea, textul face trimitere la legi speciale, fără a stabili criterii clare de identificare a acestora. De pildă o normă similară se regăseste în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Aceasta este fără îndoială o lege specială, dar din modul de redactare a textului legal criticat care se găseste în partea generală a Codului penal nu se poate desprinde o concluzie fermă cu privire la aplicabilitatea lui si cu privire la infractiunea de evaziune fiscală. În plus, art. 741 din Codul penal creează inegalitate de tratament între autorii care au săvârsit faptele consumate si cei care comit una din infractiunile expres enumerate în forma tentativei, deoarece acestia din urmă vor fi pedepsiti la fel ca si primii. Totodată, după ce în primul alineat instanta este obligată să reducă pedeapsa, în cel de-al doilea obligatia se transformă într-o facultate.

În concluzie, reprezentantul Ministerului Public apreciază că toate aceste aspecte constituie suficiente motive care să ducă la caracterizarea normei legale criticate ca imprevizibilă si, nu în ultimul rând, lajurisprudentă neunitară.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 ianuarie 2011, pronuntată în Dosarul nr. 15.079/299/2006 (2839/2010), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 741 din Codul penal, exceptie ridicată de Vasile loan Savu în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale în recurs.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări, ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil si ale art. 124 alin. (2) referitoare la unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei, deoarece beneficiul reglementării referitor la reducerea la jumătate a limitelor pedepsei apartine doar unei anumite categorii de inculpati, arbitrar stabilită în functie de stadiul procesual. Astfel, cetătenii aflati în celelalte stadii procesuale sunt discriminati în raport cu destinatarii normei criticate, prin aceea că sunt exceptati de la beneficiul reducerii pedepsei, cu toate că nu le pot fi imputabile aspectele legate de celeritatea procesului.

În consecintă, stabilirea unui criteriu aleatoriu si exterior persoanei inculpatului, de care depinde acordarea circumstantelor atenuante nou-introduse, este în contradictie cu principiile egalitătii în fata legii, dreptului la un proces echitabil si înfăptuirii justitiei.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. Astfel, este incontestabil dreptul legiuitorului de a stabili, în cadrul politicii penale, conditiile în care un inculpat poate beneficia de anumite măsuri de clementă. Totusi, aceste conditii nu pot fi arbitrare, ci trebuie să respecte pe deplin dispozitiile constitutionale, deoarece durata procesului penal depinde adesea de o serie de factori exteriori conduitei persoanei. Or, limitarea aplicării dispozitiilor art. 741 din Codul penal numai în ce priveste inculpatii ale căror cauze nu au fost încă solutionate în primă instantă la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010, cu excluderea celor care au depăsit acest moment procesual, este în contradictie cu principiul egalitătii în fata legii, conform căruia, în situatii egale, tratamentul juridic aplicat nu poate fi diferit.

Spre exemplu, în situatia în care doi coautori ale căror cauze au fost instrumentate separat, este posibil ca la data intrării în vigoare a Legii nr. 202/2010 unul să se afle încă, din varii motive, în faza de urmărire penală, putând beneficia de reducerea de pedeapsă, iar celălalt să fi fost deja condamnat în primă instantă, motiv pentru care dispozitiile legale contestate nu îi sunt aplicabile.

Or, Curtea Constitutională a statuat în mod constant că situatiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esentă pentru a justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv si rational.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, deoarece principiul egalitătii în drepturi nu implică tratarea juridică uniformă a tuturor infractiunilor, iar reglementarea unui regim sanctionator în functie de acoperirea prejudiciului cauzat prin infractiunea săvârsită este expresia firească a principiului constitutional mentionat, care impune ca la aceleasi situatii juridice să se aplice aceIasi regim juridic, iar la situatii juridice diferite, tratamentul juridic să fie diferentiat.

Totodată, prevederile legale criticate nu contravin dreptului părtilor interesate de a beneficia de un proces echitabil si nici principiului potrivit căruia justitia este unică, egală si impartială pentru toti. De altfel, stabilirea cauzelor de reducere a pedepselor pentru infractiunile enumerate în text reprezintă, în acord cu dispozitiile art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, optiunea legiuitorului, care este liber să aprecieze atât pericolul social în functie de care urmează să se stabilească natura juridică a faptei incriminate, cât si conditiile răspunderii juridice pentru aceasta. Ratiunea stabilirii prin lege a unui moment procesual până la care învinuitul ori inculpatul pot să acopere prejudiciul cauzat, pentru a putea beneficia de clementa legii, respectiv “până la solutionarea cauzei în primă instantă”, rezidă din necesitatea de a determina o anumită conduită din partea făptuitorului, care să conducă la repararea integrală si cât mai grabnică a pagubei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 741 din Codul penal, introdus prin art. XX pct. 2 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea solutionării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, care au următorul continut:

- Art. 741 din Codul penal: “În cazul săvârsirii infractiunilor de gestiune frauduloasă, înselăciune, delapidare, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu în formă calificată si neglijentă în serviciu, prevăzute în prezentul cod, ori a unor infractiuni economice prevăzute în legi speciale, prin care s-a pricinuit o pagubă, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecătii, până la solutionarea cauzei în primă instantă, învinuitul sau inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârsită se reduc la jumătate.

Dacă prejudiciul cauzat si recuperat în aceleasi conditii este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat si recuperat în aceleasi conditii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei nationale, se aplică o sanctiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.

Dispozitiile prevăzute la alin. 1 si 2 nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârsit o infractiune de aceIasi gen, prevăzută de prezentul cod, într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat de prevederile alin. 1 si 2.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări, ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil si ale art. 124 alin. (2) referitoare la unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin dispozitiile legale criticate, în acord cu prevederile constitutionale ale art. 61 alin. (1) si art. 73 alin. (3) lit. h), legiuitorul a urmărit instituirea unor noi circumstante atenuante care să ducă la reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă, ajungând până la posibilitatea aplicării unei pedepse cu amendă penală ori a unei sanctiuni cu caracter administrativ. De principiu, o astfel de măsură de clementă nu contravine dispozitiilor constitutionale invocate, întrucât procesul penal nu vizează numai constatarea la timp si în mod complet a infractiunilor si pedepsirea celor vinovati, ci contribuie si la apărarea ordinii de drept si a drepturilor persoanelor. Un astfel de drept proteguit îl constituie si recuperarea prejudiciului cauzat, prejudiciu suferit de către persoanele vătămate care se constituie părti civile în procesul penal.

Totusi, din reglementarea dedusă controlului Curtii Constitutionale se desprind vicii de neconstitutionalitate, sens în care Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate formulată este întemeiată pentru următoarele considerente:

1. Prin conditionarea reducerii limitelor de pedeapsă de un anumit moment procesual, respectiv până la solutionarea cauzei în primă instantă, este afectat principiul egalitătii cetătenilor în fata legii - art. 16 alin. (1) din Constitutie.

În acord cu jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale, este incontestabil că acest principiu presupune eo ipso că la aceleasi situatii juridice tratamentul aplicat nu poate fi decât identic (a se vedea, spre exemplu Decizia nr. 1/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Decizia nr. 86/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31 martie 2003, si Decizia nr. 89/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 martie 2003).

Curtea Constitutională a statuat în mod constant în jurisprudenta sa că situatiile în care se află anumite categorii de persoane trebuie să difere în esentă pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar această deosebire trebuie să se bazeze pe un criteriu obiectiv si rezonabil (a se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 423/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 22 iunie 2007).

În cauza de fată, tratamentul juridic de clementă opozabil învinuitilor sau inculpatilor care solicită reducerea pedepsei la jumătate, aplicarea unei pedepse cu amenda ori a unei sanctiuni cu caracter administrativ, nu este justificată de situatia diferită în care s-ar afla făptuitorii, ci de celeritatea solutionării cauzei. Stabilirea unui asemenea criteriu, aleatoriu si exterior conduitei persoanei, este în contradictie cu principiul egalitătii în fata legii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie, conform căruia, la situatii egale, tratamentul juridic aplicat nu poate fi diferit.

Astfel, durata procesului si finalizarea acestuia depind adesea de o serie de factori cum sunt gradul de operativitate a organelor judiciare, incidente legate de îndeplinirea procedurii de citare, complexitatea cazului si alte împrejurări care pot să întârzie sau nu solutionarea cauzei. De asemenea, în numeroase cazuri, durata proceselor nu depinde numai de atitudinea părtilor care pot formula sau nu cereri diverse sau se pot afla în situatii de natură obiectivă, ci se datorează unor alte circumstante, care tin de organizarea justitiei si de gradul de încărcare a rolurilor instantelor judecătoresti.

În ceea ce priveste modul de acordare a beneficiului reglementat de art. 741 alin. 1 si 2 din Codul penal, se observă existenta unui tratament distinct aplicat învinuitilor sau inculpatilor cercetati pentru aceleasi infractiuni, care se încadrează în ipoteza normei si care pot fi chiar coautori, în functie de pronuntarea sau nu de către instanta de judecată pe fondul cauzei. Instituirea acestui tratament diferit în functie de momentul în care instanta de judecată a solutionat cauza în primă instantă nu are o justificare obiectivă si rezonabilă. În acest sens, Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 599 din 14 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 18 mai 2009, a statuat că încălcarea principiului egalitătii si nediscriminării există atunci când se aplică un tratament diferentiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă si rezonabilă, sau dacă există o disproportie între scopul urmărit prin tratamentul inegal si mijloacele folosite.

Tratamentul juridic diferentiat în functie de acest moment procesual afectează drepturile învinuitilor sau inculpatilor fată de care s-a pronuntat deja o hotărâre judecătorească pe fond, fiind discriminati în raport cu cei care se află în faza de urmărire penală ori în faza de judecată în primă instantă, cu toate că ambele categorii se află în aceeasi situatie juridică fiind cercetati pentru infractiuni de prejudiciu identice, comise în aceeasi perioadă.

De altfel, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat în acest sens cu prilejul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si înlăturarea unor măsuri si sanctiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 4 octombrie 2002, prin Decizia nr. 89 din 27 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 martie 2003, statuând că aceste prevederi sunt neconstitutionale, întrucât limitează aplicarea legii la pedepse, măsuri si sanctiuni aplicate prin hotărâri judecătoresti rămase definitive până la data intrării în vigoare a legii, excluzând pedepsele, măsurile si sanctiunile aplicate ulterior pentru fapte săvârsite până la această dată. Totodată, a arătat că, “sub aspectul incidentei actului de clementă colectivă, toti infractorii care au comis infractiuni de aceeasi categorie, anterior datei intrării în vigoare a legii, se află într-o situatie identică, data condamnării lor definitive neavând nicio semnificatie în ceea ce priveste stabilirea unui tratament juridic diferentiat, întrucât aceasta depinde de factori străini conduitei procesuale a infractorilor. Spre exemplu, în cazul a doi coautori este posibil ca unul să fie condamnat printr-o hotărâre judecătorească până la data publicării Legii nr. 543/2002 în Monitorul Oficial al României, Partea I, si să beneficieze astfel de gratiere; celălalt coautor, nefiind condamnat, din varii motive, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, nu va putea beneficia de actul de clementă, ceea ce conduce la o inegalitate de tratament juridic”.

Pe cale de consecintă, legiuitorul, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 4 aprilie 2003, a pus de acord dispozitiile art. 8 din Legea nr. 543/2002 cu decizia mai sus mentionată, sens în care a instituit un criteriu unitar cu privire la aplicabilitatea beneficiului gratierii, tinând seama nu de un anumit moment procesual, ci de data comiterii infractiunii.

Această solutie este în concordantă si cu jurisprudenta constantă a Curtii Europene a Drepturilor Omului, în spetă privind aplicarea art. 14, cât si a Protocolului 12 al Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a evidentiat că, pe baza art. 14 din Conventie, o distinctie este discriminatorie dacă “nu are o justificare obiectivă si rezonabilă” (a se vedea, în special, Hotărârea din 13 iunie 1979, pronuntată în Cauza Marckx împotriva Belgiei, Hotărârea din 11 iunie 2002, pronuntată în Cauza Willis împotriva Regatului Unit al Marii Britanii si Hotărârea din 22 februarie 2011, pronuntată în Cauza Soare împotriva României). În acelasi timp, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că lista care cuprinde articolul 14 capătă un caracter indicativ, si nu unul restrictiv (a se vedea Hotărârea din 8 iunie 1976, pronuntată în Cauza Engel si altii împotriva Olandei, Hotărârea din 28 noiembrie 1984, pronuntată în Cauza Rasmussen împotriva Danemarcei si Hotărârea din 10 martie 2011, pronuntată în Cauza Kiyutin împotriva Rusiei).

Mai mult decât atât, prin Hotărârea din 6 aprilie 2000, pronuntată în Cauza Thlimmenos împotriva Greciei, Curtea de ia Strasbourg a statuat că “dreptul de a nu fi discriminat, garantat de Conventie, este încălcat nu numai atunci când statele tratează în mod diferit persoane aflate în situatii analoage, fără a oferi justificări obiective si rezonabile, dar si atunci când statele omit să trateze diferit, tot fără justificări obiective si rezonabile, persoane aflate în situatii diferite, necomparabile”.

În plus, Curtea Constitutională constată că o reglementare cu un continut similar se regăseste în art. 10 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, potrivit căruia limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârsită se reduc la jumătate numai dacă în cursul urmăririi penale sau al judecătii, până la primul termen de judecată, învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat. Cu prilejul controlului de constitutionalitate exercitat, Curtea a statuat prin Decizia nr. 932/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 19 ianuarie 2007, si prin Decizia nr. 1.196/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 8 noiembrie 2010, că textul legal criticat este constitutional, făcând totodată mentiunea că, de această dată, nu se creează premisele unei discriminări, întrucât beneficiul este aplicabil tuturor subiectilor activi ai infractiunii, primul termen de judecată putând fi considerat cel imediat următor datei intrării în vigoare a Legii nr. 241/2005, indiferent de faza în care se află judecarea procesului penal.

Având în vedere considerentele expuse, Curtea constată că prin instituirea momentului procesual ales în textul legal criticat se creează premisele unei discriminări între cetăteni, care, desi se găsesc în situatii obiectiv identice, beneficiază de un tratament juridic diferit, ceea ce contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală.

Aceleasi argumente sunt valabile si în ce priveste dispozitiile alin. 2 al art. 741 din Codul penal. În consecintă, Curtea constată că prevederile art. 741 alin. 1 si 2 din Codul penal sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie.

2. Pe lângă cele expuse mai sus, Curtea mai constată următoarele:

Atât alineatul 1, cât si alineatul 2 al art. 741 din Codul penal folosesc o terminologie ambiguă, imprecisă, de natură a lipsi de previzibilitate norma supusă controlului. Astfel, se arată că textul este aplicabil în cazul săvârsirii anumitor infractiuni din Codul penal expres si limitativ enumerate, ori în cazul “unor infractiuni economice prevăzute în legi speciale”.

Totodată, după ce în primul alineat se prevede că limitele de pedeapsă se reduc la jumătate, în cel de-al doilea alineat, în teza întâi (atunci când prejudiciul este până la 100.000 euro) norma nu mai are aceeasi fortă, lăsând judecătorului o posibilitate de a aplica pedeapsa cu amenda (redactarea folosită “se poate”), iar în teza a doua (când prejudiciul este mai mic, respectiv de 50.000 euro), facultatea se transformă din nou în dispozitie, judecătorul fiind obligat să aplice o sanctiune cu caracter administrativ.

Astfel, analiza celor două alineate conduce la concluzia încălcării prevederilor constitutionale si conventionale referitoare la dreptul la un proces echitabil, ca urmare a lipsei de claritate si previzibilitate a normei. În jurisprudenta sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că legea trebuie să îndeplinească anumite conditii calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea (Hotărârea din 22 noiembrie 1995, pronuntată în Cauza S.W. Împotriva Marii Britanii sau Hotărârea din 15 noiembrie 1996, pronuntată în Cauza Cantoni împotriva Frantei). În acest sens, Curtea a remarcat că nu poate fi considerată “lege” decât o normă enuntată cu suficientă precizie, pentru a permite cetăteanului să îsi controleze conduita. Apelând la nevoie la consiliere de specialitate în materie, el trebuie să fie capabil să prevadă, într-o măsură rezonabilă, fată de circumstantele spetei, consecintele care ar putea rezulta dintr-o anumită faptă (Hotărârea din 25 ianuarie 2007, pronuntată în Cauza Sissanis împotriva României). Or, prevederile de lege ce formează obiectul prezentei exceptii de neconstitutionalitate nu întrunesc aceste exigente.


În primul rând, din cuprinsul alin. 1 al art. 741 din Codul penal rezultă că numai anumite fapte intră sub incidenta textului, desi codul prevede si alte infractiuni de prejudiciu. De exemplu, în partea specială, titlul III intitulat Infractiuni contra patrimoniului, sunt incriminate furtul, furtul calificat, distrugerea, însusirea bunului găsit etc. Totodată, este greu de desprins o justificare obiectivă si rezonabilă care să fi determinat legiuitorul a micsora, de pildă la jumătate, pedeapsa cuprinsă între 5 si 15 ani pentru fapta de abuz în serviciu în formă calificată prevăzută de art. 2481 din Codul penal, iar în ce priveste comiterea infractiunii de însusire a bunului găsit prevăzută de art. 216 din Codul penal a cărei pedeapsă este de la o lună la 3 luni sau amendă, să o excepteze de la beneficiul reducerii. Dacă ratiunea reglementării urmăreste o eficientizare a recuperării prejudiciilor cauzate prin fapte penale, este cel putin inechitabil ca pentru o faptă considerată socialmente mai putin periculoasă autorul ei să nu poată beneficia de o clementă similară.

În al doilea rând, din redactarea aceluiasi alineat nu se desprinde cu suficientă claritate si precizie care pot fi acele “unor infractiuni economice prevăzute în legi speciale”, putându-se ajunge la o întelegere deficitară a conceptului de infractiuni economice (cum ar fi, de pildă, infractiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitătilor Europene ori infractiunile în legătură directă cu infractiunile de coruptie prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie).

Prin urmare, textul de lege criticat este deficitar din perspectiva lipsei de corelare atât cu alte prevederi similare din Codul penal, cât si cu cele reglementate în legi speciale la care se face trimitere, ceea ce este de natură să genereze confuzii, incertitudine si dificultăti în ceea ce priveste interpretarea si aplicarea acestuia.

Acest viciu de redactare afectează garantiile constitutionale privind dreptul la un proces echitabil. Astfel, este de observat că acest drept este unul complex, care are mai multe componente si în care se include lato sensu si dreptul la o apărare eficientă. Aceasta nu poate fi realizată în conditiile în care există o incertitudine cu privire la aplicabilitatea într-o spetă sau alta a beneficiului reducerii la jumătate a pedepsei. Judecătorul însusi se află în dificultate, fiind pus în situatia de a opta între mai multe variante posibile, în lipsa unei reprezentări clare a regimului sanctionator aplicabil. Din cauza manierei defectuoase de redactare a textului de lege criticat, individualizarea judiciară a pedepsei nu poate fi făcută de instantă decât în mod arbitrar, aproximativ, în functie de aprecieri lipsite de obiectivitate, într-o situatie putând aplica o pedeapsă cu amendă, iar în alta, nu, ori în altele fiind obligată să aplice o sanctiune cu caracter administrativ sau să reducă pedeapsa la jumătate, după cum pentru infractiuni identice prejudiciul atinge sau nu o anumită valoare. De pildă, în cazul în care prejudiciul acoperit în conditiile alin. 1 este cuprins între 50.000 de euro si 100.000 de euro, se poate aplica fie pedeapsa cu închisoarea, în limitele prevăzute de lege pentru infractiunile respective, reduse la jumătate potrivit alin. 1 al art. 741 din Codul penal, fie pedeapsa amenzii potrivit alin. 2 teza întâi al aceluiasi articol.

Nu în ultimul rând, Curtea constată că, în ce priveste texul legal criticat, în partea generală a Codului penal, titlul III, capitolul V, sectiunea II intitulată Circumstante atenuante si agravante, legiuitorul s-a limitat la adăugarea acestui articol, fără a-i da o denumire marginală. Acest aspect este de natură a crea serioase controverse cu privire la natura juridică a institutiei, putând fi circumstante atenuante; împrejurări care pot constitui circumstante atenuante; cauze de reducere a pedepsei; cauze de înlocuire a răspunderii penale ori cauze de împiedicare a punerii în miscare a actiunii penale potrivit art. 10 alin. 1 lit. b1) din Codul de procedură penală coroborat cu art. 181 din Codul penal.

De asemenea, o problemă deosebită o ridică situatia în care există mai multi participanti la săvârsirea vreuneia dintre infractiunile enumerate în acest text, iar prejudiciul este reparat doar de un singur participant. De vreme ce nu a fost definită în mod univoc natura juridică a texului legal criticat, nu este pe deplin clar dacă si în ce măsură pot fi aplicabile dispozitiile art. 28 din Codul penal referitoare la circumstantele personale si reale si potrivit căruia termenul de “circumstante”are un înteles larg, incluzând toate împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală (inclusiv cauzele de reducere a pedepselor sau cauzele de nepedepsire).

Curtea constată că reglementări similare se găsesc si în alte legislatii europene. Însă în acestea repararea pagubei produsă printr-o infractiune reprezintă o circumstantă atenuantă. În acest sens Curtea retine cu titlu exemplificativ art. 46 paragraful 2 din Codul penal german (care are în vedere conduita făptuitorului după comiterea faptei, în mod special eforturile depuse de acesta pentru a repara paguba pricinuită, eforturile sale pentru a ajunge la o întelegere cu persoana vătămată); art. 62 paragraful 6 din Codul penal italian (care priveste pe oricare făptuitor judecat care a reparat prejudiciul prin despăgubire ori prin restituirea lucrului sau dacă, înainte de judecată, în mod voluntar si spontan, a depus eforturi pentru înlăturarea sau atenuarea consecintelor dăunătoare sau periculoase ale infractiunii); art. 21 din Codul penal spaniol (care vizează eforturile făptuitorului pentru repararea prejudiciilor provocate sau pentru diminuarea consecintelor faptei) sau art. 34 paragraful 1 pct. 14 din Codul penai austriac (care tine seama de initiativa pe care a avut-o făptuitorul de a se abtine de la producerea unei pagube mari ori dacă a acoperit el însusi sau o tertă persoană prejudiciul cauzat).

De asemenea, potrivit art. 21 alin. 2 din Codul penal, “tentativa se sanctionează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului si jumătatea maximului prevăzute de lege pentru infractiunea consumată, fără ca minimul să fie mai mic decât minimul general al pedepsei. În cazul când pedeapsa prevăzută de lege este detentiunea pe viată, se aplică pedeapsa închisorii de la 10 la 25 de ani”. Tinând seama de acest text, Curtea constată că legiuitorul nu a dispus nimic cu privire la situatia tentativei în cazul infractiunilor de prejudiciu ce intră sub incidenta dispozitiilor art. 741 din Codul penal. Aceasta conduce la o situatie inechitabilă în care un inculpat cercetat pentru o tentativă la infractiunea de înselăciune să primească aceeasi pedeapsă ca si un inculpat cercetat pentru aceeasi infractiune consumată, dar care a acoperit prejudiciul cauzat în conditiile art. 741 alin. 1 din Codul penal.

Toate aceste circumstantieri variate si neunitare nu fac altceva decât să lipsească de fermitate atitudinea statului de drept ce urmăreste contracararea fenomenul infractional si să îngreuneze înfăptuirea actului de justitie, care, potrivit art. 21 si art. 124 alin. (2) din Constitutie, trebuie să se facă pentru toti justitiabilii în cadrul unui real proces echitabil si într-o manieră unică, impartială si egală.

3. Cât priveste dispozitiile art. 741 alin. 3 din Codul penal referitoare la măsura înlăturării beneficiului prevăzut în primele două alineate pentru inculpatii care au mai săvârsit o infractiune de aceIasi gen într-un interval de 5 ani si care s-au mai bucurat anterior de reducerea de pedeapsă, Curtea constată că acestea constituie o normă de trimitere si nu pot fi disociate de alin. 1 si 2 ale art. 741 din Codul penal, întrucât reprezintă consecinta lor directă. Acest fapt generează inaplicabilitatea lor, întrucât nu pot avea o existentă de sine stătătoare în absenta normei la care se face trimitere. Asa fiind, viciul de neconstitutionalitate constatat în privinta art. 741 alin. 1 si 2 se extinde în mod corespunzător si cu privire la dispozitiile art. 741 alin. 3 din aceIasi cod, astfel încât instanta de contencios constitutional constată că si acestea sunt neconstitutionale.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit.A.d), al art. 29 si al art. 31 alin. (4) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Vasile loan Savu în Dosarul nr. 15.079/299/2006 (2839/2010) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie si constată că dispozitiile art. 741 din Codul penal sunt neconstitutionale.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti

la 27 decembrie 2010 si la Paris la 13 ianuarie 2011 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a ConsiliuluiEuropei,

la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 163/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*), semnate la Bucuresti la 27 decembrie 2010 si la Paris la 13 ianuarie 2011 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 7 septembrie 2007 si la Paris la 25 septembrie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2008.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 468.


*) Traducere.

 

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

CABINET SECRETAR DE STAT

Nr. 605.871 din 27 decembrie 2010 Str. Apolodor 17

Sectorul 5, Bucuresti Tel.:+021 319 98 54 Fax:+021 312 67 92

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

Dl Thierry Poirel

Director general pentru împrumuturi

 

Ref.: Împrumutul nr. F/P 1.579 Proiectul “Investitii prioritare pentru gospodărirea apelor” - Amendarea Acordului-cadru de împrumut

 

Stimate domn,

Facem referire la împrumutul F/P 1.579 “Investitii prioritare pentru gospodărirea apelor”, în valoare de 298.500.000 euro. După cum se prevede în anexa la Acordul-cadru de împrumut, data-limită de tragere pentru acest împrumut este în prezent 31 decembrie 2010.

Proiectul nu poate fi pe deplin realizat până la data-limită de tragere mentionată. Acest lucru se datorează în principal caracterului lucrărilor (consolidarea malurilor, recalibrarea albiilor râurilor, procesul de turnare a cimentului) si perioadei scurte de executie a lucrărilor de 6-9 luni/an, datorită conditiilor climaterice.

Prin urmare, Ministerul Mediului si Pădurilor solicită o prelungire de 3 ani, de la 31 decembrie 2010 până la 31 decembrie 2013.

În acest sens, dorim să vă rugăm să fiti de acord cu prelungirea datei-limită de tragere pentru Acordul-cadru de împrumut.

Am aprecia foarte mult dacă ne-ati comunica răspunsul dumneavoastră cât se poate de repede si dacă ati fi de acord cu cele propuse de noi.

 

Cu stimă, Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Directia generală pentru împrumuturi

Paris, 13 ianuarie 2011

 

Bogdan Alexandru Drăgoi,

Secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

România

 

Ref.: Proiectul “Investitii prioritare pentru gospodărirea apelor” - F/P 1.579 (2006)

 

Stimate domnule Drăgoi,

 

Facem referire la proiectul mai sus mentionat si la scrisoarea dumneavoastră din data de 27 decembrie 2010, în care solicitati o prelungire a perioadei de finalizare a proiectului cu 3 ani. Pe baza informatiilor furnizate, BDCE este de acord cu prelungirea solicitată si modifică data-limită de tragere din 31 decembrie 2010 în 31 decembrie 2013.

Obiectivele proiectului sunt prevenirea riscurilor de inundatii si a vulnerabilitătilor în zone critice, îmbunătătirea nivelului de sigurantă a barajelor si protejarea resurselor de apă. Având în vedere caracterul recurent al inundatiilor în România si costurile economice, sociale si de mediu generate de acestea, BDCE doreste să îsi exprime îngrijorarea legată de încetinirea ritmului de implementare a proiectului. Asadar, subliniem importanta concentrării eforturilor si resurselor în directia unei finalizări rapide a lucrărilor pentru a asigura realizarea obiectivelor proiectului mentionate mai sus.

Dorim să vă asigurăm că acest proiect reprezintă o prioritate ridicată pentru BDCE si în continuare suntem determinati si atenti în ceea ce priveste evolutia proiectului.

Vă rog să acceptati, domnule Drăgoi, asigurările celei mai înalte consideratii.

 

Thierry Poirel,

director general


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru transmiterea

unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului

si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti

administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud si în administrarea consiliilor locale

ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1), al art. 12 alin. (1)si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La pozitiile M.F.P. nr. 3230, 3270, 3271, 3214, 3220, 3228, 3223, 3187, 3195, 3212, 3049, 3059, 3065, 3182, 3183, 3190, 3211, 3184, 3176, 3160, 3178, 3155, 3154, 3163, 3149, 3063, 3269, 3272, 3274, 3271, 3162, 3275, 3278, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3226 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, sintagma “lucrări de corectarea torentilor” se înlocuieste cu sintagma “drumuri auto forestiere”.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud si în administrarea consiliilor locale ale acestora, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare, modernizare si întretinere a acestora.

Art. 3. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud si în administrarea consiliilor locale ale acestora, în conditiile legii.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri.

Art. 4. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - Ministerul Mediului si Pădurilor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la imobilele prevăzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 503.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilvaîn domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr.

cit

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică de la care se transmite

Persoana juridică la care se transmite

Indicativul

drumului în

amenajament

Lungimea - km -

Numărul de inventar

Regia

Natională

a Pădurilor -

Romsilva

Valoarea de

inventar

la Regia

Natională

a Pădurilor - Romsilva

- lei -

Număr de

înregistrare la

M.F.P

Valoarea

de inventar la M.F.P.

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Pârâul Caprei

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Municipiul Bistrita, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistrita

U.P.III,

u.a. 432D,

O.S. Bistrita

2,4

20.087

42.189,32

3.230

42.189,32

2.

Culmea Cetătii

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Municipiul Bistrita, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistrita

U.P.I,

u.a. 371D,

O.S. Bistrita

2,0

20.066

23.124,64

3.270

23.124,64

3.

Făget Dumbrava

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Municipiul Bistrita, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistrita

U.P.I,

u.a. 369D,

O.S. Bistrita

1,6

20.067

14.672,64

3.271 (partial)

14.672,64

4.

Lunca Mică

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor

Romsilva

Comuna Ciceu-Giurgesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciceu-Giurgesti

U.P.V,

u.a. 136D,

O.S. Beclean

2,2

20.136

19.645,03

147.880

19.645,03

5.

Bolovanu

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Dumitrita, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitrita

U.P.III, u.a. 672D%, O.S. Bistrita

1,5

20.071

2.223,83

3.214

2.223,83

 

 

 

 

 

 

 

 

U.P.III, u.a. 672D%, O.S. Bistrita

2,2

20.083

28.871,07

3.226

28.871,07

6.

Bolovanu-Obârsie

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Dumitrita, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitrita

U.P.III, u.a. 668D%,

672D%, O.S. Bistrita

6,6

20.077

42.109,95

3.220

42.109,95

7.

Blidireasa-Prelungire

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Dumitrita, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitrita

U.P.III,

u.a. 676D,

O.S. Bistrita

0,9

20.085

14.689,75

3.228

14.689,75

8.

Pârâul Muntelui

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Dumitrita, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitrita

U.P.III,

u.a. 674D,

O.S. Bistrita

2,1

20.080

3.557,77

3.223

3.557,77


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.

Remetea-Feldrisel-Legătură

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Feldru,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Feldru

U.P.I, u.a. 367D, O.S. Valea

Vinului

U

20.149

12.492,36

3.187

12.492,36

10.

Feldrisel

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Feldru,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Feldru

U.P.I,

u.a. 366D%,

O.S. Valea

Vinului

10,4

20.157

17.219,30

3.195 (partial)

17.219,30

11.

Valea Târgului

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Feldru,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Feldru

U.P.II, u.a. 123D, O.S. Valea

Vinului

4,0

20.381

573.661,14

3.212

573.661,14

12.

Izvorul Băilor

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Feldru,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Feldru

U.P.I,

u.a. 262D%,

O.S. Valea

Vinului

2,3

20.280

18.848,90

3.049

18.848,90

13.

Izvorul Galati

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Feldru,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Feldru

U.P.I,

u.a. 262D%,

O.S. Valea

Vinului

1,3

20.290

14.694,70

3.059

14.694,70

14.

Angrese

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Feldru,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Feldru

U.P.I, u.a. 266D, O.S. Valea

Vinului

1,6

20.296

64.041,70

3.065

64.041,70

15.

Feldrisel

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Feldru,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Feldru

U.P.I,

u.a. 366D%,

O.S. Valea

Vinului

2,1

20.157

3.476,98

3.195 (partial)

3.476,98

16.

Jeica-Creang

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Galatii Bistritei,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei

Galatii-Bistritei

U.P II,

u.a. 121D,

O.S.E.

Lechinta

2,6

2.016

59.711,00

5.499

59.711,00

17.

Streut

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Josenii Bârgăului,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Josenii

Bârgăului

U.P. IV,

u.a. 906D,

O.S. Bistrita

0,7

20.129

13.062,79

3.182

13.062,79

18.

Valea Muntelui

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Josenii Bârgăului,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Josenii

Bârgăului

U.P. IV, u.a. 926D%, O.S. Bistrita

2,6

20.130

24.198,53

3.183

24.198,53

19.

Colibita SIătinita

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Josenii Bârgăului,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Josenii

Bârgăului

U.P. IV,

u.a. 929D,

O.S. Bistrita

4,2

10.144

356.416,00

147.891

356.416,00


20.

Valea Galatilor

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Lechinta, în administrarea Consiliului Local al Comunei Lechinta

U.P I,

u.a.

101D.102D,

O.S.E.

Lechinta

6,9

2.015

8.000

5.498

8.000

21.

Gusetel

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Nimigea, în

administrarea Consiliului

Local al Comunei Nimigea

U.P. I, u.a. 383D, O.S. Valea

Vinului

2,6

20.152

39.746,09

3.190

39.746,09

22.

Pârâul Rontea

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Nimigea, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nimigea

U.P. I, u.a. 382D, O.S. Valea

Vinului

0,6

20.173

4.892,60

3.211

4.892,60

23.

Valea Muntelui

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Prundu

Bârgăului

U.P. IV, u.a. 926D%, O.S.Bistrita

1,8

20.131

11.755,77

3.184

11.755,77

24.

Valea Secului

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Prundu

Bârgăului

U.P. IV, u.a. 900D,

907D, O.S. Bistrita

3,2

20.123

42.821,75

3.176

42.821,75

25.

SIătinita Buzilă

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Prundu

Bârgăului

U.P. IV,

u.a. 933D,

O.S. Bistrita

1,1

20.107

13.175,44

3.160

13.175,44

26.

Prislop

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Prundu

Bârgăului

U.P. IV,

u.a. 921D,

O.S. Bistrita

1,5

20.125

27.851,75

3.178

27.851,75

27.

Valea Blajei

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Prundu

Bârgăului

U.P. IV,

u.a. 920D,

O.S. Bistrita

3,5

20.102

4.677,34

3.155

4.677,34

28.

Dalbidan

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Prundu

Bârgăului

U.P. IV, u.a. 917D%, O.S. Bistrita

7,2

20.101

4.173,84

3.154

4.173,84

29.

Izvorul Lung

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Prundu

Bârgăului

U.P. IV, u.a. 917D%, O.S. Bistrita

2,2

20.110

4.039,18

3.163

4.039,18


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30.

Valea lui Toader

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Prundu

Bârgăului

U.P IV,

u.a. 919D,

O.S. Bistrita

2,0

20.096

1.914,5

3.149

1.914,5

31.

Detunata

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Rebra, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rebra

U.P. I, u.a. 252D, O.S. Valea

Vinului

1,0

20.294

54.128,60

3.063

54.128,60

32.

Hodos Ramific

Statul român, în

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Sieu, în

administrarea Consiliului

Local al Comunei Sieu

U.P. I, u.a. 536D%, O.S. Bistrita

0,6

20.065

2.384,63

3.269 (partial)

2.384,63

33.

Tisa-Hobici

Statul român, în

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Sieu, în

administrarea Consiliului

Local al Comunei Sieu

U.P. I, u.a. 534D%, O.S. Bistrita

1,8

20.070

13.142,48

3.274 (partial)

13.142,48

34.

Măgherus Besineu

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Sieu Măgherus, în

administrarea Consiliului

Local al Comunei Sieu

Măgherus

U.P. I,

u.a. 370D,

O.S. Bistrita

1,4

20.068

20.046,81

3.272

20.046,81

35.

Hodos Ramificatie

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Sieut, în

administrarea Consiliului

Local al Comunei Sieut

U.P. I,

u.a. 535D,

536D%,

O.S. Bistrita

7,0

20.065

27.820,75

3.269 (partial)

27.820,75

36.

Tisa - Holobici

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Sieut, în

administrarea Consiliului

Local al Comunei Sieut

U.P. I, u.a. 534D%, O.S. Bistrita

3,5

20.070

25.554,83

3.274 (partial)

25.554,83

37.

Făget Dumbrava

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Sintereag, în

administrarea Consiliului

Local al Comunei Sintereag

U.P. I,

u.a. 321D,

O.S. Bistrita

2,5

20.067

22.925,98

3.271 (partial)

22.925,98

38.

Pârâul Măgurii

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Tiha Bârgăului, în

administrarea Consiliului

Local al Comunei Tiha

Bârgăului

U.P. IV,

u.a. 925D,

O.S. Bistrita

0,8

20.109

1.274,34

3.162

1.274,34

39.

Costeasa

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Târlisua, în

administrarea Consiliului

Local al Comunei Târlisua

U.P. II,

u.a. 228D,

O.S. Beclean

2,8

20.135

23.037,83

147.879

23.037,83

40.

Izvorul Pietrii

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Târlisua, în

administrarea Consiliului

Local al Comunei Târlisua

U.P. II,

u.a. 229D,

O.S. Beclean

1,7

20.143

21.894,50

147.885

21.894,50


41.

Netedu

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Târlisua, în administrarea Consiliului Local al Comunei Târlisua

U.P III,

u.a. 195D,

O.S. Beclean

2,3

20.145

23.050,23

147.887

23.050,23

42.

Izvorul Tarcului

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Târlisua, în administrarea Consiliului Local al Comunei Târlisua

U.P. II, u.a. 230D%, O.S. Beclean

6,0

20.146

24.570,55

147.888

24.570,55

43.

Valea Domnească

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Târlisua, în administrarea Consiliului Local al Comunei Târlisua

U.P. II,

u.a. 227D,

O.S. Beclean

U

20.133

10.079,21

3.275

10.079,21

44.

Prislop

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Târlisua, în administrarea Consiliului Local al Comunei Târlisua

U.P. II u.a. 230D%, O.S. Beclean

0,5

20.142

677,33

3.278

677,33

45

Izvorul Tiblesului

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale a

Pădurilor- Romsilva

Comuna Zagra,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Zagra

U.P. I,

u.a. 422D%,

O.S. Valea

Vinului

0,5

20.175

15.657,00

3.068

15.657,00

46

Tibles Nedeia

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Zagra,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Zagra

U.P. I, u.a. 423D, O.S. Valea

Vinului

1,6

20.176

23.333,00

3.069

23.333,00

47

Suplai

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Zagra,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Zagra

U.P. I,

u.a. 422D%,

O.S. Valea

Vinului

9,0

20.177

4.738,90

3.070

4.738,90

48

Idieciu I

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Zagra,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Zagra

U.P. I,

u.a. 424D%,

O.S. Valea

Vinului

5,3

20.178

20.185,70

3.071

20.185,70

49

Idieciu II

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Zagra,

în administrarea Consiliului

Local al Comunei Zagra

U.P. I,

u.a. 424D%,

O.S. Valea

Vinului

4,0

20.179

12.006,30

3.072

12.006,30

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Năsăud si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Localizarea terenului

în cadastrul forestier

Denumirea drumului forestier

Suprafata - ha -

Nr. de inventar M.F.P

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

Municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Bistrita, în administrarea

Consiliului Local al Municipiului

Bistrita

U.P III,

u.a. 432D,

O.S. Bistrita

Pârâul Caprei

1,4

1.364 partial

2.

Municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Bistrita, în administrarea

Consiliului Local al Municipiului

Bistrita

U.P. I,

u.a. 371D,

O.S. Bistrita

Culmea Cetătii

0,7

1.364 partial

3.

Municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Municipiul Bistrita, în administrarea

Consiliului Local al Municipiului

Bistrita

U.P. I,

u.a. 369D,

O.S. Bistrita

Făget Dumbrava

0,8

1.364 partial

4.

Comuna Ciceu-Giurgesti, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Ciceu-Giurgesti,

în administrarea Consiliului Local

al Comunei Ciceu-Giurgesti

U.P. V,

u.a. 136 D,

O.S. Beclean

Lunca Mică

1.2

1.364 partial

5.

Comuna Dumitrita, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dumitrita, în administrarea

Consiliului Local al Comunei

Dumitrita

U.P. III, u.a. 672D%, O.S. Bistrita

Bolovanu

0,9

1.364 partial

 

 

 

 

 

 

 

 

U.P. III, u.a. 672D%, O.S. Bistrita

 

 

1,3

1.364 partial

6.

Comuna Dumitrita, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dumitrita, în administrarea

Consiliului Local al Comunei

Dumitrita

U.P. III, u.a. 668D%,

672D%, O.S. Bistrita

Bolovanu-Obârsie

4,0

1.364 partial

7.

Comuna Dumitrita, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dumitrita, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitrita

U.P. III,

u.a. 676D,

O.S. Bistrita

Blidireasa-Prelungire

0,5

1.364 partial

8.

Comuna Dumitrita, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dumitrita, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitrita

U.P. III,

u.a. 674D,

O.S. Bistrita

Pârâul Muntelui

1,3

1.364 partial

9.

Comuna Feldru, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Feldru, în administrarea Consiliului Local al Comunei Feldru

U.P. I,

u.a. 367D,

O.S. Valea Vinului

Remetea Feldrisel-Legătură

0,9

1.364 partial


10.

Comuna Feldru, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Feldru, în administrarea Consiliului Local al Comunei Feldru

U.P I,

u.a. 366D%,

O.S. Valea Vinului

Feldrisel

5,2

1.364 partial

11.

Comuna Feldru, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Feldru, în administrarea Consiliului Local al Comunei Feldru

U.P. II,

u.a. 123D,

O.S. Valea Vinului

Valea Târgului

2,0

1.364 partial

12.

Comuna Maieru, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Feldru, în administrarea Consiliului Local al Comunei Feldru

U.P. I,

u.a. 262D%,

O.S. Valea Vinului

Izvorul Băilor

0,9

1.364 partial

13.

Comuna Maieru, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Feldru, în administrarea Consiliului Local al Comunei Feldru

U.P. I,

u.a. 262D%,

O.S. Valea Vinului

Izvorul Galati

0,3

1.364 partial

14.

Comuna Maieru, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Feldru, în administrarea Consiliului Local al Comunei Feldru

U.P. I,

u.a. 266D,

O.S. Valea Vinului

Angrese

0,8

1.364 partial

15.

Orasul Sângeorz-Băi, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Feldru, în administrarea Consiliului Local al Comunei Feldru

U.P. I,

u.a. 366D%,

O.S. Valea Vinului

Feldrisel

1,1

1.364 partial

16.

Comuna Galatii Bistritei, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea ICAS Bucuresti

Comuna Galatii Bistritei, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Galatii Bistritei

U.P. II,

u.a. 121D,

O.S.E. Lechinta

Jeica-Creang

1,30

1.364 partial

17.

Comuna Josenii

Bârgăului, judetul

Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Josenii Bârgăului, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Josenii Bârgăului

U.P. IV,

u.a. 906D,

O.S. Bistrita

Streut

0,4

1.364 partial

18.

Comuna Josenii

Bârgăului, judetul

Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Josenii Bârgăului, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Josenii Bârgăului

U.P. IV,

u.a. 926D,

O.S. Bistrita

Valea Muntelui

1,6

1.364 partial

19.

Comuna Bistrita-

Bârgăului, judetul

Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Josenii Bârgăului, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Josenii Bârgăului

U.P. IV,

u.a. 929D,

O.S. Bistrita

Colibita SIătinita

1,9

1.364 partial

20.

Comuna Lechinta, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea ICAS Bucuresti

Comuna Lechinta, în administrarea

Consiliului Local al Comunei

Lechinta

U.P. I,

u.a. 101D,

102D

O.S.E. Lechinta

Valea Galatilor

2,7

1.364 partial

21.

Comuna Rebrisoara, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nimigea, în administrarea

Consiliului Local al Comunei

Nimigea

U.P. I,

u.a. 383D,

O.S. Valea Vinului

Gusetel

1,6

1.364 partial


0

1

2

3

4

5

6

7

22.

Comuna Rebrisoara, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nimigea, în administrarea

Consiliului Local al Comunei

Nimigea

U.P I,

u.a. 382D, D,

O.S. Valea Vinului

Pârâul Rontea

0,4

1.364 partial

23.

Comuna Prundu

Bârgăului, judetul

Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Prundu Bârgăului

U.P. IV, u.a. 926 D%, O.S. Bistrita

Valea Muntelui

1,0

1.364 partial

24.

Comuna Prundu

Bârgăului, judetul

Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Prundu Bârgăului

U.P. IV, u.a. 900 D,

907D, O.S. Bistrita

Valea Secului

1,9

1.364 partial

25.

Comuna Bistrita-

Bârgăului, judetul

Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Prundu Bârgăului

U.P. IV, u.a. 933 D, O.S. Bistrita

SIătinita Buzilă

0,7

1.364 partial

26.

Comuna Bistrita-

Bârgăului, judetul

Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Prundu Bârgăului

U.P. IV,

u.a. 921D,

O.S. Bistrita

Prislop

0,8

1.364 partial

27.

Comuna Bistrita-

Bârgăului, judetul

Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Prundu Bârgăului

U.P. IV,

u.a. 920D,

O.S. Bistrita

Valea Blajei

1,8

1.364 partial

28.

Comuna Tiha-Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Prundu Bârgăului

U.P. IV, u.a. 917 D%, O.S. Bistrita

Dalbidan

4,5

1.364 partial

29.

Comuna Tiha-Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Prundu Bârgăului

U.P. IV, u.a. 917 D%, O.S. Bistrita

Izvorul Lung

1,1

1.364 partial

30.

Comuna Tiha-Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Prundu Bârgăului, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Prundu Bârgăului

U.P. IV, u.a. 919 D%, O.S. Bistrita

Valea lui Toader

1,0

1.364 partial

31.

Comuna Parva, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Rebra, în administrarea Consiliului Local al Comunei Rebra

U.P. I,

u.a. 252D,

O.S. Valea Vinului

Detunata

0,6

1.364 partial


32.

Comuna Sieu, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sieu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sieu

U.P I, u.a. 536D%, O.S. Bistrita

Hodos Ramific

0,4

1.364 partial

33.

Comuna Sieu, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sieu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sieu

U.P. I,

u.a. 534D,

O.S. Bistrita

Tisa-Hobici

0,9

1.364 partial

34.

Comuna Sieu Măgherus, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sieu Măgherus, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Sieu Măgherus

U.P. I,

u.a. 370D,

O.S. Bistrita

Măgherus Besineu

0,7

1.364 partial

35.

Comuna Sieut, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sieut, în administrarea Consiliului local al Comunei Sieut

U.P. I,

u.a. 535D,

536D%,

O.S. Bistrita

Hodos Ramificatie

4,3

1.364 partial

36.

Comuna Sieut, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sieut, în administrarea Consiliului Local al Comunei Sieut

U.P. I, u.a. 534D%, O.S. Bistrita

Tisa-Holobici

1,8

1.364 partial

37.

Comuna Sintereag, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Sintereag, în

administrarea Consiliului Local al

Comunei Sintereag

U.P. I,

u.a. 321D,

O.S. Bistrita

Făget Dumbrava

1,5

1.364 partial

38.

Comuna Tiha Bârgăului, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tiha Bârgăului, în

administrarea Consiliului Local al

Comunei Tiha Bârgăului

U.P. IV,

u.a. 925D,

O.S. Bistrita

Pârâul Măgurii

0,4

1.364 partial

39.

Comuna Târlisua, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Târlisua, în administrarea

Consiliului Local al Comunei

Târlisua

U.P. II,

u.a. 227D,

O.S. Beclean

Valea Domnească

0,9

1.364 partial

40.

Comuna Târlisua, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Târlisua, în administrarea

Consiliului Local al Comunei

Târlisua

U.P. II, u.a. 230D%, O.S. Beclean

Prislop

0,25

1.364 partial

41.

Comuna Târlisua, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Târlisua, în administrarea

Consiliului Local al Comunei

Târlisua

U.P. II,

u.a. 228D,

O.S. Beclean

Costeasa

1,4

1.364 partial

42.

Comuna Târlisua, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Târlisua, în administrarea

Consiliului Local

al Comunei Târlisua

U.P. II,

u.a. 229D,

O.S. Beclean

Izvorul Pietrii

0,9

1.364 partial

43.

Comuna Târlisua, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Târlisua, în administrarea Consiliului Local

al Comunei Târlisua

U.P. III,

u.a. 195D,

O.S. Beclean

Netedu

1,4

1.364 partial

44.

Comuna Târlisua, judetul Bistrita-Năsăud

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Târlisua, în administrarea Consiliului Local

al Comunei Târlisua

U.P. II, u.a. 230D%, O.S. Beclean

Prislop

3,05

1.364 partial


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din

administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al comunei Bulz si în administrarea

Consiliului Local al Comunei Bulz, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul publicai statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bulz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz, judetul Bihor.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Bulz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz, judetul Bihor.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1) Consiliul Local al Comunei Bulz asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 504.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilvaîn domeniul public al comunei Bulz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz, judetul Bihor

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică de la

care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea - km -

Număr de inventar la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Valoarea de inventar

- lei -

Număr

de înregistrare

laM.F.P

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

DAF 6,3 Săracei

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic

Remeti, U.P.III,

u.a.265D% -267D

6,30

20.312

143.562

6.183

2.

DAF 1,4 Valea Vesii

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic

Remeti, U.P.III,

u.a. 265D%

1,40

20.313

8.924

6.184

3.

DAF 3,8 Valea Curii

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz,

în administrarea

Consiliului Local al

Comunei Bulz

Ocolul Silvic

Remeti, U.P.III,

u.a.274D

3,80

20.314

83.601

6.185

4.

DAF 2,0 Sipote

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P III, u.a. 271D

2,0

20.317

8.160

6.188

5.

DAF 3,9 Valea Senii

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. III, u.a. 268-269D

3,9

20.315

9.134

6.186

6.

DAF 3,0 Valea Pinului

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. III, u.a. 270D

3,0

20.316

200.656

6.187

7.

DAF 5,0 Izvor

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. III, u.a. 272D

5,0

20.318

181.403

6.189

8.

DAF 1,0 Străvinoasa

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. III, u.a. 273D

1,0

20.319

30.653

6.190

9.

DAF 1,4 Daica

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P V, u.a. 153D

1,4

20.334

46.679

6.205

10.

DAF 23,0 Valea ladului%

Statul român, din

administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. IV, u.a. 145D

10,0

20.320%

507.288

6.191 partial

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al Comunei Bulz si în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz, judetul Bihor

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Indicativul drumului în amenajament

Suprafata - ha -

Nr. de inventar M.F.P

0

1

2

3

4

5

6

1.

Comuna Bulz, judetul Bihor

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti,

U.P. III, u.a. 265D%-

267D

4,3

1.364 (partial)

2.

Comuna Bulz, judetul Bihor

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. III, u.a. 265D%

0,7

1.364 (partial)

3.

Comuna Bulz, judetul Bihor

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. III, u.a. 274D

1,6

1.364

(partial)

4.

Comuna Bulz, judetul Bihor

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. III, u.a. 271D*

1,0

1.364 (partial)

5.

Comuna Bulz, judetul Bihor

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti,

U.P. III, u.a. 268-

269D

2,8

1.364 (partial)

6.

Comuna Bulz, judetul Bihor

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. III, u.a. 270D

1,4

1.364 (partial)

7.

Comuna Bulz, judetul Bihor

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. III, u.a. 272D*

2,0

1.364 (partial)

8.

Comuna Bulz, judetul Bihor

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. III, u.a. 273D”

0,5

1.364 (partial)

9.

Comuna Bulz, judetul Bihor

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului Local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. V, u.a. 153D*

0,8

1.364 (partial)

10.

Comuna Bulz, judetul Bihor

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Bulz, în administrarea Consiliului local al Comunei Bulz

Ocolul Silvic Remeti, U.P. IV, u.a. 145D

5,7

1.364 (partial)


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public

al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al

orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor drumuri forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni, judetul Prahova.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni, judetul Prahova.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1), Consiliul Local al Orasului Busteni asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestuia.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 505.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale

a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local

al Orasului Busteni, judetul Prahova

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică

de la care se transmite

bunul imobil

Persoana juridică la

care se transmite

bunul imobil

Nr. de inventar

la Regia

Natională a

Pădurilor -

Romsilva

Valoarea de inventar la

Regia

Natională a

Pădurilor -

Romsilva

Indicativul

drumului în

amenajament

Lungimea (km)

Nr. de

inventar

M.F.P

Valoarea

de inventar

M.F.P.

1.

Drum

Din domeniul

În domeniul

10051

282.353

Unitatea de

2,0

8.074

282.353

 

forestier Valea Fetii

public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Prahova

public al orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni

 

 

productie VIII,

unitatea

amenajistică

58D%

Ocolul Silvic

Azuga

 

partial

 

2.

Drum

forestier

Zamora

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Prahova

În domeniul public al orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni

10074

2.083.700

Unitatea de productie I, unitatea amenajistică 951D,952D Ocolul Silvic Azuga

8,4

8.098

2.083.700

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al orasului Busteni si în administrarea

Consiliului Local al Orasului Busteni, judetul Prahova

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata (ha)

Nr. de inventar M.F.P

1.

Orasul Busteni, judetul Prahova

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Prahova

În domeniul public al orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni

Unitatea de productie VIII, unitatea amenajistică 58D%, Ocolul Silvic Azuga

1,2

1.364 partial

2.

Orasul Busteni, judetul Prahova

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva, Directia Silvică Prahova

În domeniul public al orasului Busteni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Busteni

Unitatea de productie I, unitatea amenajistică 951D, 952D, Ocolul Silvic Azuga

5,0

1.364 partial

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora

din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna

si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-

teritoriale din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora, în conditiile legii.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 506.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilvaîn domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale

din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică de

la care se transmite

drumul forestier

Persoana juridică la care

se transmite drumul

forestier

Indicativul

drumului în

amenajament

Lungimea - km -

Număr de inventar la

Regia Natională a Pădurilor -

Romsilva

Valoarea de inventar la

Regia

Natională a

Pădurilor -

Romsilva

- lei -

Număr de înregistrare la Ministerul

Finantelor Publice

Valoarea de

inventar la

Ministerul

Finantelor

Publice

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Vârghis

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Vârghis, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Vârghis

U.P I, u.a.

311D%, O.S.

Tălisoara

9,65

21.331%

224.381

10.098

(partial)

224.381

2.

Pr. Cărbunari

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Vârghis, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Vârghis

U.P. I, u.a. 80D, O.S. Tălisoara

1,0

21.360

42.893

10.127

42.893

3.

Drumuri Rika

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Vârghis, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Vârghis

U.P. I, u.a.

78D%, O.S.

Tălisoara

5,3

21.358%

128.323

10.125

(partial)

128.323

4.

Drumuri Pr. Hatâr

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Vârghis, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Vârghis

U.P. I, u.a. 79D, O.S. Tălisoara

2,5

21.359

41.500

10.126

41.500

5.

Drum auto Csengoret

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. III, u.a.

815D, O.S.

Bretcu

2,5

21.280

70.132

10.043

70.132

6.

Drum auto Matis

Statul român,din administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. III, u.a.

816D, O.S.

Bretcu

4,6

21.281

72.949

10.044

72.949

7.

DAF Apa Rosie

Statul român,din administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. VIII, u.a.

134D%, O.S.

Bretcu

7,3

21.284

160.054

148.234

(partial)

160.054

8.

DAF Apa Lina

Statul român,din administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. VIII, u.a.

958D%, O.S.

Bretcu

1,0

21.290

119.658

148.235

119.658


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9.

Drum auto Fuvespatak

Statul român,

din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P VIII, u.a.

137D, O.S.

Bretcu

2,4

21.286

72.728

10.052

72.728

10.

Drum

auto P.

Romanului

Statul român,

din administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. VIII, u.a.

135D, 142D,

136D, O.S.

Bretcu

4,8

21.285

130.153

10.053

130.153

11.

Drum Auto Mestecănis

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. VIII, u.a.

958D%, O.S.

Bretcu

3,3

21.518

758.649

10.059

758.649

12.

Drum Mlăstinos

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Mereni, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Mereni

U.P. VIII, u.a.

141 D%, O.S.

Bretcu

1,7

20.101

4.588

148.232

4.588

13.

Drum Auto Fântâna

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Mereni, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Mereni

U.P. VIII, u.a.

141 D%, O.S.

Bretcu

2,2

21.506

439.226

10.058

439.226

14.

DAF Apa Rosie

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Mereni, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Mereni

U.P. VIII, u.a.

134D%, O.S.

Bretcu

0,7

21.284

87.700

148.234

(partial)

87.700

15.

DAF Fuvenyes

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Mereni, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Mereni

U.P. VIII, u.a.

134D%, O.S.

Bretcu

3,3

20.102

48.349

148.233

48.349

16.

Drum auto Hegyes

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Mereni, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Mereni

U.P. III, u.a

817D, O.S.

Bretcu

10,2

21.282

266.086

10.045

266.086

17.

Drum auto Lutoasa

Statul român, din

administrarea

Regiei Nationale

a Pădurilor -

Romsilva

Comuna Mereni, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Mereni

U.P. III, u.a.

818DO.S.

Bretcu

3,5

21.283

66.445

10.057

66.445

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilvaîn domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale

din judetul Covasna si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică

de la care se transmite

bunul imobil

Persoana juridică

la care se transmite

bunul imobil

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata

- ha -

Nr. de inventar

la Ministerul

Finantelor

Publice

0

1

2

3

4

5

6

1.

Comuna Vârgis, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Vârghis, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Vârghis

U.P I, u.a. 311D%, O.S. Tălisoara

5,8

1.364 partial

2.

Comuna Vârgis, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Vârghis, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Vârghis

U.P. I, u.a. 80D, O.S. Tălisoara

0,9

1.364 partial

3.

Comuna Vârgis, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Vârghis, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Vârghis

U.P. I, u.a. 78D%, O.S. Tălisoara

3,2

1.364 partial

4.

Comuna Vârgis, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Vârghis, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Vârghis

U.P. I, u.a. 79D, O.S. Tălisoara

1,0

1.364 partial

5.

Comuna Estelnic, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. III, u.a. 815D, O.S. Bretcu

1,5

1.364 partial

6.

Comuna Estelnic, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. III, u.a. 816D, O.S. Bretcu

2,8

1.364 partial

7.

Comuna Estelnic, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. VIII, u.a. 134D%, O.S. Bretcu

2,7

1.364 partial

8.

Comuna Estelnic, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. VIII, u.a. 958D%, O.S. Bretcu

0.6

1.364 partial

9.

Comuna Estelnic, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. VIII, u.a. 137D, O.S. Bretcu

1,4

1.364 partial

10.

Comuna Estelnic, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. VIII, u.a. 135D,

136D, 142D, O.S.

Bretcu

2,9

1.364 partial

11.

Comuna Estelnic, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Estelnic, în

administrarea Consiliului Local al Comunei Estelnic

U.P. VIII, u.a. 958D%, O.S. Bretcu

2,0

1.364 partial


0

1

2

3

4

5

6

12.

Comuna Mereni, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Mereni, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Mereni

U.P.VIII, u.a. 141D%, O.S. Bretcu

1

1.364 partial

13.

Comuna Mereni, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Mereni, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Mereni

U.P.VIII, u.a. 141D%, O.S. Bretcu

1,3

1.364 partial

14.

Comuna Mereni, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Mereni, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Mereni

U.P.VIII, u.a. 134D%, O.S. Bretcu

0,3

1.364 partial

15.

Comuna Mereni, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Mereni, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Mereni

U.P.VIII, u.a. 134D%, O.S. Bretcu

1,2

1.364 partial

16.

Comuna Mereni, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Mereni, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Mereni

U.P III, u.a. 817D, O.S. Bretcu

6,1

1.364 partial

17.

Comuna Mereni, judetul Covasna

Statul român, din administrarea Regiei

Nationale a Pădurilor- Romsilva

Comuna Mereni, în

administrarea

Consiliului Local al

Comunei Mereni

U.P. III, u.a. 818D, O.S. Bretcu

2,1

1.364 partial

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru suplimentarea numărului de posturi

din cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 292 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se suplimentează numărul de posturi aferente personalului Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor cu un număr de 3 posturi de consilieri de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice.

Art. 2. - Articolul 4 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 782/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 553 din 27 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Numărul maxim de posturi al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor este de 100, din care 36 de posturi sunt alocate pentru membrii Consiliului, denumiti consilieri de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice, iar 64 de posturi sunt alocate pentru personalul tehnico-administrativ.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor,

Bogdan-Lorand Lenei

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea

si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Szenczi Bianka

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 525.

 


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru stabilirea locatiilor în care se derulează activitatea serviciilor de probatiune

 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 129/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor si de supraveghere a executării sanctiunilor neprivative de libertate, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea si functionarea serviciilor de probatiune, republicată,

în temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă stabilirea locatiilor enumerate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, în scopul derulării activitătii serviciilor de probatiune.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justitiei nr. 915/C/2008 pentru stabilirea locatiilor în care se derulează activitatea serviciilor de probatiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 august 2008.

Art. 4. - Directia de probatiune, Directia financiar-contabilă, tribunalele si serviciile de probatiune vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

p. Ministrul justitiei, Lidia Barac, secretar de stat

 

Bucuresti, 27 aprilie 2011.

Nr. 920/C.

 

ANEXĂ

 

LISTA

locatiilor serviciilor de probatiune

 

Nr. crt.

Judetul

Locatiile serviciului de probatiune

1

2

3

1.

ALBA

1. Tribunalul Alba

Municipiul Alba lulia, piata Iuliu Maniu nr. 24, camera 8, judetul Alba, cod postal 510111

2. Judecătoria Aiud

Municipiul Aiud, Str. Morii nr. 7a, camera 10, judetul Alba, cod postal 515200

2.

ARAD

1. Tribunalul Arad

Municipiul Arad, bd. Vasile Milea nr. 2-4, Palatul Justitiei, parter, camerele 18-21, judetul Arad, cod postal 310131

2. Judecătoria Ineu

Orasul Ineu, Str. Republicii nr. 26, judetul Arad, cod postal 315300

3.

ARGES

1. Căminul de elevi al Liceului nr. 2 Constructii

Municipiul Pitesti, Bd. Eroilor nr. 4-6, et. 2, camerele 211-213, judetul Arges, cod postai 110417

2. Judecătoria Curtea de Arges

Municipiul Curtea de Arges, str. Negru Vodă nr. 83, judetul Arges, cod postal 115300

4.

BACĂU

1. Tribunalul Bacău

Municipiul Bacău, str. Stefan cel Mare nr. 4, camerele 6-7, judetul Bacău, cod postal 600356

2. Judecătoria Onesti

Municipiul Onesti, Str. Tineretului nr. 1, judetul Bacău, cod postal 601068

5.

BIHOR

1. Tribunalul Bihor

Municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 10, camera 35, judetul Bihor, cod postal 410033

2. Judecătoria Alesd

Orasul Alesd, Piata Unirii nr. 5, camera 14, judetul Bihor, cod postal 415100


1

2

3

6.

BISTRITA-NĂSĂUD

1. Tribunalul Bistrita-Năsăud

Municipiul Bistrita, str. Alba lulia nr. 1, demisol, camera 17 si et. 1, camera 65, judetul Bistrita-Năsăud, cod postal 420178

2. Judecătoria Năsăud

Orasul Năsăud, str. Vasile Nascu nr. 49, camerele 2-3, judetul Bistrita-Năsăud, cod postal 425200

7.

BOTOSANI

1. Tribunalul Botosani

Municipiul Botosani, Piata Revolutiei nr. 17, et. 1, camerele 1-5, judetul Botosani, cod postal 710237

2. Judecătoria Dorohoi

Municipiul Dorohoi, Str. Postei nr. 1, camera 24, judetul Botosani, cod postal 715200

8.

BRASOV

1. Municipiul Brasov, str. luliu Maniu nr. 52, corp D, et. I, camerele 8-10, judetul Brasov, cod postal 500091

2. Judecătoria Făgăras

Municipiul Făgăras, str. Doamna Stanca nr. 27, judetul Brasov, cod postal 505200

9.

BRĂILA

1. Camera de Conturi Brăila

Municipiul Brăila, str. Nicolae Grigorescu nr. 1, et. 2, camerele 201, 204 si 205, judetul Brăila, cod postal 810131

2. Punctul de lucru multifunctional

Comuna Surdila-Găiseanca, satul Filipesti, str. Costache Filipescu nr. 51, judetul Brăila, cod postal 817155

10.

BUCURESTI

1. Judecătoria Sectorului 3

Municipiul Bucuresti, str. Ilfov nr. 6, sectorul 5, camerele 18-24, cod 050045

2. Judecătoria Buftea

Orasul Buftea, str. Stirbei Vodă nr. 24, judetul Ilfov, cod postal 070000

11.

BUZĂU

1. Consiliul Judetean Buzău

Municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, corp D, et. 2, camerele 63 si 64, judetul Buzău, cod postal 120246

2. Judecătoria Râmnicu Sărat

Orasul Râmnicu Sărat, str. Gheorghită Lupescu nr. 7, judetul Buzău, cod postal 125300

12.

CARAS-SEVERIN

1. Municipiul Resita, str. Petru Maior nr. 2, bl. 800, et. 2, camerele 201 si 202, judetul Caras-Severin, cod postal 320100

2. Judecătoria Caransebes

Municipiul Caransebes, str. Mihai Viteazu nr. 4, judetul Caras-Severin, cod postal 325400

13.

CĂLĂRASI

1. Tribunalul Călărasi

Municipiul Călărasi, str. Bucuresti nr. 106, parter, judetul Călărasi, cod postal 910161

2. Judecătoria Oltenita

Municipiul Oltenita, Bd. Tineretului nr. 123, parter, judetul Călărasi, cod postal 915400

14.

CLUJ

1. Tribunalul Cluj

Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2, camerele 82 si 83, judetul Cluj, cod postal 400117

2. Judecătoria Dej

Municipiul Dej, Piata 16 Februarie nr. 2-4, camera 15, judetul Cluj, cod postal 405200

15.

CONSTANTA

1. Tribunalul Constanta

Municipiul Constanta, str. Traian nr. 31, et. II, camerele 22-26 si 31-34, judetul Constanta, cod postal 900743

2. Politia Medgidia (sediu temporar)

Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 15, judetul Constanta, cod postal 905600


1

2

3

16.

COVASNA

1. Camera de Conturi Covasna

Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 13, camerele 17-18 si 32-35, judetul Covasna, cod postal 520008

2. Judecătoria Târgu Secuiesc

Municipiul Târgu Secuiesc, str. Ady Endre nr. 5, judetul Covasna, cod postal 525400

17.

DÂMBOVITA

1. Tribunalul Dâmbovita

Municipiul Târgoviste, Calea Bucuresti nr. 3, anexa - parter, camerele 1-4, judetul Dâmbovita, cod postal 130141

2. Judecătoria Moreni

Municipiul Moreni, Str. 22 Decembrie 1989 nr. 91, camera 142, judetul Dâmbovita, cod postal 135300

18.

DOLJ

1. Tribunalul Dolj

Municipiul Craiova, Str. Brestei nr. 12, judetul Dolj, cod postal 200581

2. Judecătoria Filiasi

Orasul Filiasi, bd. Racoteanu nr. 208, camera 8, judetul Dolj, cod postal 205300

19.

GALATI

1. Tribunalul Galati

Municipiul Galati, Str. Brăilei nr. 153, parter, camera 9, et. I, camerele 125 si 121 bis, judetul Galati, cod postal 800319

2. Judecătoria Liesti

Comuna Liesti, Str. Primăriei nr. 1.154, camerele 3 si 5, judetul Galati, cod postal 807180

20.

GIURGIU

1. Tribunalul Giurgiu

Municipiul Giurgiu, Str. Episcopiei nr. 13, et. 2, camerele 126 si 127, judetul Giurgiu, cod postal 080015

2. Judecătoria Bolintin-Vale

Comuna Bolintin-Deal, Str. Republicii nr. 2 M, judetul Giurgiu, cod postal 085100

21.

GORJ

1. Tribunalul Gorj

Municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 34, camerele 101 si 109, judetul Gorj, cod postal 210132

2. Judecătoria Târgu Cărbunesti

Orasul Târgu Cărbunesti, Str. Trandafirilor nr. 45, parter, judetul Gorj, cod postal 215500

22.

HARGHITA

1. Tribunalul Harghita

Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szasz Endre nr. 6, camera 11, judetul Harghita, cod 530132

2. Judecătoria Gheorgheni

Municipiul Gheorgheni, str. Kossuth Lajos nr. 4, camera 19, judetul Harghita, cod postal 530500

23.

HUNEDOARA

1. Tribunalul Hunedoara

Municipiul Deva, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 35, et. II, camerele 202, 204, 205, 207 si 209, judetul Hunedoara, cod postal 330025

2. Primăria Petrosani

Municipiul Petrosani, str. Constructorul nr. 2, judetul Hunedoara, cod postal 332045

24.

IALOMITA

1. Tribunalul Ialomita

Municipiul SIobozia, Str. Gării nr. 3, judetul Ialomita, cod postal 920003

2. Judecătoria Fetesti

Municipiul Fetesti, str. Călărasi nr. 422, judetul Ialomita, cod postal 925100

25.

IASI

1. Municipiul Iasi, str. Nicolae Gane nr. 20 A, parter, camera 1, et. I, camerele 2-6, judetul Iasi, cod postal 700110

2. Judecătoria Pascani

Municipiul Pascani, Str. Grădinitei nr. 8, judetul Iasi, cod postal 705200


1

2

3

26.

MARAMURES

1. Tribunalul Maramures

Municipiul Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2 A, et. II, camera 79, judetul Maramures, cod postal 430264

2. Judecătoria Sighetu Marmatiei

Municipiul Sighetu Marmatiei, str. Corneliu Coposu nr. 2, judetul Maramures, cod postal 435500

27.

MEHEDINTI

1. Tribunalul Mehedinti

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I nr. 14, et. 1 camera 9, parter, camera 56, judetul Mehedinti, cod postal 220234

2. Primăria Vânjulet

Comuna Vânjulet, Căminul pentru persoane vârstnice “Cuviosul Iov”, Str. Principală nr. 110, judetul Mehedinti, cod postal 227495

28.

MURES

1. Curtea de Apel Târgu Mures

Municipiul Târgu Mures, Str. Justitiei nr. 1, parter, camerele 19, 20 si 2/A, judetul Mures, cod postal 540069

2. Judecătoria Reghin

Municipiul Reghin, str. Petru Maior nr. 45, camera 12, judetul Mures, cod postal 545300

29.

NEAMT

1. Tribunalul Neamt

Municipiul Piatra-Neamt, Bd. Republicii nr. 2, et.7, camerele 11 si 14, judetul Neamt, cod postal 610005

2. Judecătoria Roman

Municipiul Roman, str. Roman Vodă nr. 1, camera de consiliu, judetul Neamt, cod postal 611022

30.

OLT

1. Tribunalul Olt

Municipiul SIatina, Str. Mănăstirii nr. 2, judetul Olt, cod postal 230038

2. Judecătoria Caracal

Municipiul Caracal, str. lancu Jianu nr. 37, judetul Olt, cod postal 235200

31.

PRAHOVA

1. Judecătoria Ploiesti

Municipiul Ploiesti, Sos. Vestului nr. 19, parter, camerele 6-8, judetul Prahova, cod postal 100298

2. Judecătoria Vălenii de Munte

Orasul Vălenii de Munte, Str. Tipografiei nr. 1, et. 2, judetul Prahova, cod postal 106400

32.

SATU MARE

1. Tribunalul Satu Mare

Municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 8, camera 32, judetul Satu Mare, cod postal 440037

2. Primăria Municipiului Cărei

Municipiul Cărei, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 40, judetul Satu Mare, cod postal 445100

33.

SĂLAJ

1. Tribunalul Sălaj

Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu nr 12, camerele 5 si 26, judetul Sălaj, cod postal 450067

2. Judecătoria Jibou

Orasul Jibou, Str. 1 Mai nr. 4, camera 5, cod postal 455200, judetul Sălaj

34.

SIBIU

1. Tribunalul Sibiu

Municipiul Sibiu, Bd. Victoriei nr. 11, camera 18, judetul Sibiu, cod postal 550024

2. Primăria Municipiului Medias

Municipiul Medias, piata Regele Ferdinand I nr. 31, et. I, camera 2, cod postal 551002, judetul Sibiu


1

2

3

35.

SUCEAVA

1. Tribunalul Suceava

Municipiul Suceava, str. Stefan cel Mare nr. 62, camerele 101, 103, 138, cod postal 720062, judetul Suceava

2. Judecătoria Gura Humorului

Orasul Gura Humorului, bd. Bucovina nr. 21, judetul Suceava, cod postal 725300.

36.

TELEORMAN

1. Tribunalul Teleorman

Municipiul Alexandria, str. Ion Creangă nr. 54, et. 4, camerele 1-4, judetul Teleorman, cod postal 140042

2. Judecătoria Rosiorii de Vede

Municipiul Rosiorii de Vede, str. Mărăsesti nr. 52, camera 129, judetul Teleorman, cod postal 145100.

37.

TIMIS

1. Tribunalul Timis

Municipiul Timisoara, str. General Traian Doda nr. 2, parter, camerele P1, P3-P9, judetul Timis, cod postal 300055

2. Judecătoria Lugoj

Municipiul Lugoj, Str. 20 Decembrie 1989 nr. 13, judetul Timis, cod postal 305500

38.

TULCEA

1. Tribunalul Tulcea

Municipiul Tulcea, Str. Victoriei nr. 76, parter, judetul Tulcea, cod postal 820150

2. Judecătoria Macin

Orasul Macin, str. George Cosbuc nr. 2-4, judetul Tulcea, cod postal 825300

39.

VASLUI

1. Tribunalul Vaslui

Municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 54, camerele P7-P9, parter si et. I, camera 7, judetul Vaslui, cod postal 730171

2. Judecătoria Bârlad

Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 277, camera 7, parter, judetul Vaslui, cod postal 731049

40.

VÂLCEA

1. Judecătoria Râmnicu Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Scuarul Revolutiei nr. 2, camera 24, et. II, judetul Vâlcea, cod postal 240594

2. Primăria Drăgăsani

Municipiul Drăgăsani, str. Piata Pandurilor nr. 1, judetul Vâlcea, cod postal 245700

41.

VRANCEA

1. Tribunalul Vrancea

Municipiul Focsani, Bd. Independentei nr. 19-21, camerele 1-6, judetul Vrancea, cod postal 620015

2. Judecătoria Adjud

Municipiul Adjud, str. Copăcesti nr. 2-4, camera 2, judetul Vrancea, cod postal 625100

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.