MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 365/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 365         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 25 mai 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 466 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Decizia nr. 470 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

47. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea situatiei juridice a unor săli si grădini de spectacol cinematografic, precum si a altor imobile

 

514. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Mures si în administrarea consiliilor locale respective

 

515. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

 

516. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 2 din 4 aprilie 2011


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 466

din 12 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agronicoser”- S.R.L. cu sediul în comuna Dârvari, judetul Mehedinti, în Dosarul nr. 1.556/201/2010 al Judecătoriei Calafat.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

În acest sens arată că nu poate fi primită critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil, întrucât acestea, instituind obligatia de reparare integrală a prejudiciului cauzat, nu aduc atingere dispozitiilor constitutionale privind garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate

Referitor la prevederile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, reprezentantul Ministerul Public arată că stabilirea competentei si a procedurii de judecată este atributul exclusiv al legiuitorului, astfel încât nici aceste prevederi de lege nu contravin Legii fundamentale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 21 iunie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.556/201/2010, Judecătoria Calafat a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agronicoser” - S.R.L. cu sediul în comuna Dârvari, judetul Mehedinti într-o cauză având ca obiect pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind compunerea instantei în judecarea litigiilor în primă instantă contravin dispozitiilor art. 16, 21 si 24 din Constitutie, prin aceea că această componentă nu poate fi diferită pentru litigiile de drept comun si pentru litigiile în materia conflictelor de muncă, o mai bună justitie si o garantie a impartialitătii instantei putând fi oferită pentru toate cauzele de sistemul completului colegial, în cadrul căruia să existe control reciproc între membrii completului de judecată. De asemenea, autorul exceptiei apreciază că sunt neconstitutionale si prevederile art. 998 din Codul civil, care reglementează în termeni generali răspunderea civilă delictuală, întrucât persoanele juridice sunt prejudiciate prin diminuarea patrimoniului lor, în lipsa unei despăgubiri si fără să fi săvârsit cu intentie o faptă ilicită.

Judecătoria Calafat consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. În acest sens, apreciază că prevederile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16, art. 21 alin. (3), precum si celor ale art. 24. Astfel, arată că aceste prevederi de lege sunt discriminatorii si aduc atingere dreptului la un proces echitabil si dreptului la apărare, atunci când prevăd componenta diferită a completului de judecată pentru litigiile de drept comun si pentru litigiile privind conflictele de muncă si asigurări sociale, deoarece prevăd modalităti diferite de organizare judecătorească a completelor de judecată pentru solutionarea cauzelor în primă instantă.

În ceea ce priveste prevederile art. 998 din Codul civil, instanta opinează că acestea reglementează răspunderea civilă delictuală în termeni generali, fără a face o diferentiere a răspunderii în functie de forma de vinovătie, culpă sau intentie, ceea ce este de natură să încalce dreptul la un proces echitabil al persoanei, cel ce săvârseste fapta din culpă putând fi tras la răspundere la fel ca cel ce săvârseste fapta delictuală în mod intentionat. Întrucât nu există nici un criteriu de diferentiere a răspunderii pentru fapta delictuală săvârsită din culpă, fată de fapta delictuală săvârsită cu intentie, instanta consideră că prevederile art. 998 din Codul civil afectează dreptul de proprietate al persoanei juridice, aceasta putând fi prejudiciată în cazul în care săvârseste fapta din culpă, în raport cu fapta săvârsită cu intentie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 998 din Codul civil, precum si cele ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.827 din 13 septembrie 2005. Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 998 din Codul civil: “Orice faptă a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greseală s-a ocazionat, a-l repara.”;

- Art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004: “Cauzele date, potrivit legii, în competenta de primă instantă a judecătoriei, tribunalului si curtii de apel se judecă în complet format dintr-un judecător, cu exceptia cauzelor privind conflictele de muncă si de asigurări sociale.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 24 care consacră dreptul la apărare, precum si celor ale art. 44 alin. (2) referitoare la ocrotirea si garantarea dreptului de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, în acest sens fiind Decizia nr. 339/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 10 mai 2010, Decizia nr. 741/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 octombrie 2007, si Decizia nr. 894/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 22 iulie 2009, prilej cu care a statuat că acestea nu contravin normelor constitutionale invocate.

Astfel, cu privire la prevederile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, Curtea a retinut că stabilirea competentei si a procedurii de judecată este atributul exclusiv al legiuitorului si că judecătorii sunt independenti si se supun numai legii. În aplicarea acestor prevederi constitutionale, legiuitorul stabileste componenta completului de judecată si conduita pe care trebuie să o aibă acesta la solutionarea cauzelor ce îi sunt repartizate. Atât Constitutia, cât si Legea privind organizarea judecătorească stabilesc, sub aspectul impartialitătii, dreptul si obligatia judecătorilor de a se supune numai legii, activitatea de judecată desfăsurându-se, potrivit legii, strict în limitele cadrului legal. În ipoteza în care există dubii cu privire la impartialitatea judecătorului în primă instantă, există mijloace de apărare prevăzute de lege care asigură suficiente garantii pentru o judecată echitabilă si impartială.

De asemenea, cu privire la prevederile art. 998 din Codul civil, Curtea a constatat că acestea stabilesc sanctiunea aplicabilă în cazul săvârsirii unei fapte ilicite cauzatoare de prejudicii, însă reglementarea criticată nu aduce atingere dispozitiilor constitutionale privind garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate si a proprietătii private. De asemenea, Curtea a retinut că aceste prevederi se înscriu în rândul mijloacelor de apărare a dreptului de proprietate, în materia răspunderii civile delictuale, instituind obligatia de reparare a prejudiciului cauzat.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 998 din Codul civil si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Agronicoser” - S.R.L. cu sediul în comuna Dârvari, judetul Mehedinti, în Dosarul nr. 1.556/201/2010 al Judecătoriei Calafat.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 470

din 12 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 241/2005

pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Marius Ionel Lucian Sâncean în Dosarul nr. 5.533/285/2008 al Judecătoriei Rădăuti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 5.533/285/2008, Judecătoria Rădăuti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Marius Ionel Lucian Sâncean în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 27 alin. (1) referitoare la inviolabilitatea domiciliului si a resedintei si art. 23 alin. (2) referitoare la dispunerea perchezitiei, retinerii sau arestării numai în cazurile si cu procedura prevăzute de lege.

Judecătoria Rădăuti opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, care au următorul continut:

- Art. 5 din Legea nr. 241/2005: “Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în conditiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 27 alin. (1) referitoare la inviolabilitatea domiciliului si a resedintei si art. 23 alin. (2) referitoare la dispunerea perchezitiei, retinerii sau arestării numai în cazurile si cu procedura prevăzute de lege.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin dispozitiile art. 5 din Legea nr. 241/2005 se incriminează împiedicarea sub orice formă a organelor competente de a intra în sedii, incinte ori terenuri cu scopul verificărilor financiare, fiscale sau vamale. Textul de lege are în vedere combaterea evaziunii fiscale săvârsite prin împiedicarea exercitării controlului, în conditiile legii. Or,tinând seama de tipul de control si de organul competent care îl efectuează, urmează a fi aplicabile, după caz, dispozitiile legale corespunzătoare. Împrejurarea că nu s-au respectat normele procedural-fiscale ori cele procedural-penale, nu este de natură a atrage neconstitutionalitatea dispozitiei legale contestate care nu legitimează o conduită în contra Constitutiei, ci doar incriminează împiedicarea accesului în anumite spatii în care se desfăsoară o activitate comercială.

De asemenea, dispozitiile legale criticate nu vizează spatii cu destinatia exclusiv de domiciliu, ci stabilesc în mod clar ca acest control se efectuează la “sedii, incinte ori pe terenuri”. Asa fiind, controlul priveste spatii clar determinate prin destinatia lor. Rezultă că art. 5 din Legea nr. 241/2005 nu contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 27 alin. (1) referitoare la inviolabilitatea domiciliului.

Desigur, dacă organul de control încalcă prevederile legii, contribuabilul este în drept să procedeze, după caz, potrivit art. 51 referitor la Dreptul de petitionare sau art. 52 referitor la Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică din Constitutie, mai ales că legea defineste organul competent ca fiind acela care are atributii de efectuare a verificărilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii, precum si organele de cercetare penală ale politiei judiciare.

De aceea nemultumirile autorului exceptiei de neconstitutionalitate privesc aplicarea dispozitiilor legale în cadrul controlului, iar nu constitutionalitatea acestora, motiv pentru care exceptia urmează să fie respinsă.

Totodată, Curtea mai arată că prin Decizia nr. 296 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 10 august 2005, a statuat că “în cazul sediilor industriale sau comerciale care nu sunt în acelasi timp si locuri de domiciliu, personalizarea locului nu este atât de pronuntată, astfel că inviolabilitatea sediului nu este supusă acelorasi reguli ca domiciliul propriu-zis, cel în care se desfăsoară viata privată a persoanei”.

Prin urmare, autoritătile pot exercita în alte conditii, mult mai permisive, controlul asupra activitătilor profesionale care se desfăsoară în aceste sedii. Asa fiind, Curtea a retinut că “activitătile pe care Inspectia Munciile controlează nu tin de sfera privată, c\, dimpotrivă, de cea publică, vizând în mod evident ocrotirea unui interes general”.

În concluzie, o asemenea argumentare este valabilă si în cauza de fată.

În sfârsit, în cauză nu sunt încălcate nici dispozitiile art. 23 alin. (2) din Legea fundamentală referitoare la dispunerea perchezitiei, retinerii sau arestării, deoarece teza referitoare la retinere si arestare nu are incidentă în cauză, iar cea privitoare la perchezitie nu este afectată, întrucât accesul în sedii, incinte ori terenuri se face, în acord cu textul constitutional invocat, în conditiile legii si cu procedura specială acolo prevăzută.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de Marius Ionel Lucian Sâncean în Dosarul nr. 5.533/285/2008 al Judecătoriei Rădăuti. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 12 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea situatiei juridice a unor săli si grădini de spectacol cinematografic,

precum si a altor imobile

 

Având în vedere faptul că majoritatea autoritătilor administratiei publice locale nu au întreprins măsurile legale si procedurale pentru preluarea cinematografelor În domeniul publicai unitătilor administrativ-teritoriale locale, comunale, orăsenesti, municipale si al sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, si în administrarea consiliilor locale respective,

luând în considerare faptul că nepreluarea acestor imobile face ca situatia lor administrativă si juridică incertă să producă prejudicii si consecinte negative imediate în ceea ce priveste asigurarea integritătii si exploatării cinematografelor, în interes public, potrivit destinatiei acestora, ducând în unele cazuri la imposibilitatea de accesare a unor fonduri europene, precum si la acumularea de datorii către buget,

pentru a identifica din punct de vedere legal titularul dreptului de administrare, care să ia măsurile urgente ce se impun în vederea evitării consecintelor negative imediate care pot fi cauzate de unele dintre imobilele aflate în stare avansată de degradare sau chiar în pericol de prăbusire,

în scopul asigurării administrării si exploatării patrimoniului national cinematografic în conditii de deplină eficientă si operativitate, pentru a evita degradarea avansată a imobilelor,

în considerarea necesitătii de a adopta de urgentă o serie de măsuri în scopul revitalizării si modernizării vietii culturale, prin crearea unei retele unitare de cinematografe, în vederea asigurării distribuirii filmului românesc realizat cu sprijin financiar din Fondul cinematografic, precum si a accesului cetătenilor la vizionarea productiei cinematografice autohtone si internationale,

în scopul clarificării regimului juridic aplicabil imobilelor administrate de Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general si constituie situatii extraordinare, cu impact asupra cinematografiei nationale, a căror reglementare nu poate fi amânată, numai în acest fel putându-se asigura, în mod efectiv si coerent, accesul la cultură - în conformitate cu dispozitiile art. 33 din Constitutia României, republicată - inclusiv prin sustinerea dezvoltării cinematografiei românesti, de la creatie la vizionarea de către public,

date fiind consecintele negative ale neadoptării în regim de urgentă a actului normativ, generate în special de situatia juridică si administrativă neclară a cinematografelor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Pentru sălile si grădinile de spectacol cinematografic, împreună cu terenurile si bunurile mobile aferente, prevăzute în anexa nr. 1, aflate în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă nu mai pot fi încheiate protocoale între primarul unitătii administrativ-teritoriale beneficiare si reprezentantul mandatat de către conducerea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”, astfel cum prevăd dispozitiile art. II pct. 5 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Sălile si grădinile de spectacol cinematografic, împreună cu terenurile aferente acestora, prevăzute la pozitiile 134-166 din anexa nr. 1, libere de sarcini, trec din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”.

(3) Clădirile cu altă destinatie decât aceea de cinematograf, împreună cu terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa nr. 2, aflate în proprietatea privată a statului, trec în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”.

(4) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. II pct. 13 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Culturii si Patrimoniului National initiază si supune aprobării Guvernului un proiect de hotărâre de reorganizare si functionare a Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 47.


 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

sălilor si grădinilor de spectacol cinematografic aflate în administrarea Regiei Autonome de Distributie

si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”

 

Nr. crt.

Denumirea

cinematografului

sau a grădinii

cinematograf

Judetul

Elemente de identificare (Adresa)

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Suprafata construită - m2 -

Suprafată terenului - m2 -

0

1

2

3

4

5

6

1

Cinematograful - grădină CETATE

ALBA

Municipiul Alba Iulia, str. M. Viteazul nr. 31

1990

300

1400

2

PROGRESUL

ALBA

Municipiul Aiud, Str. Băilor nr. 42

1968

530

619

3

COLUMNA

ALBA

Municipiul Alba lulia, Str. Zorilor nr. 8

1970

860

860

4

MUNCITORUL

ALBA

Orasul Zlatna, str. Avram Iancu nr. 6

1899

192

192

5

PATRIA

ALBA

Orasul Cugir, str. Al. Sahia nr. 24

1985

945

1920

6

MURESUL

ARAD

Municipiul Arad, Bd. Revolutiei nr. 98

1905

1095

1095

7

DACIA

ARAD

Comuna Pecica, str. Bella Breiner nr. 16

1924

278

1091

8

MUSCELUL

ARGES

Municipiul Câmpulung, str. D.l. Berechet nr. 1

1940

320

320

9

Gradina de vară MUSCELUL

ARGES

Municipiul Câmpulung, str. D.l. Berechet nr. 1

1954

400

400

10

DACIA

ARGES

Municipiul Pitesti, cartier Craiovei

1968

761

761

11

BALADA

ARGES

Municipiul Câmpulung, cartier Visoi III

1974

480

480

12

FORUM

BACĂU

Municipiul Bacău, str. Mărăsesti nr. 4

1956

604,27

604,27

13

OITUZ

BACĂU

Municipiul Onesti, bd. Oituz nr. 25

1964

528,42

528,42

14

CRISANA

BIHOR

Municipiul Oradea, Str. Republicii nr. 77

1962

780

2165

15

PATRIA

BIHOR

Municipiul Oradea, Str. Transilvaniei nr. 4

1980

787

958

16

VICTORIA

BIHOR

Municipiul Salonta, Piata Libertătii nr. 14

1962

506

1004

17

DACIA - sălile A+C

BISTRITA-NĂSĂUD

Municipiul Bistrita, bd. Decebal nr. 3-5

1982

1021,13

1090,1

18

FLACĂRA

BISTRITA-NĂSĂUD

Orasul Năsăud, Str. Grănicerului nr. 24

1968

499

700

19

TINERETULUI

BISTRITA-NĂSĂUD

Municipiul Bistrita, str. Gh. Sincai nr. 22

1944

280

175

20

BULEVARD

BISTRITA-NĂSĂUD

Municipiul Bistrita, Str. Republicii nr. 39

1901

566

1232

21

CULTURAL

BOTOSANI

Municipiul Dorohoi, str. D-tru Furtună nr. 3

1962

406

640

22

LUCEAFĂRUL

BOTOSANI

Municipiul Botosani, str. Dobrogeanu-Gherea nr. 3

1902

805

1380

23

UNIREA

BRĂILA

Municipiul Brăila, Aleea Cinematografului nr. 5

1976

750

895,98

24

PESCĂRUS

BRĂILA

Municipiul Brăila, cartier Viziru I

1976

682,29

750

25

BULEVARD

BRĂILA

Municipiul Brăila, Bd. Independentei nr. 57

1965

1936,87

2164,42

26

NEGOIU

BRASOV

Municipiul Făgăras, Str. Republicii nr. 21

1911

827

1098

27

SCALA

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Gh. Magheru lir. 2-4

1935

996,5

1015,7

28

EXCELSIOR

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Ion Mihalache nr. 174

1962

1024

1227,4

29

GIULESTI

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, calea Giulesti nr. 56 A

1963

738,3

1355

30

FEROVIAR

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, Calea Grivitei nr. 80

1936

702

744

31

COTROCENI

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, sos. Cotroceni nr. 9

1949

289

366


0

1

2

3

4

5

6

32

COSMOS

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 2, sos. Pantelimon nr. 357A

1958

431,2

561

33

MELODIA

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 2, sos. Stefan cel Mare nr. 131

1963

1350

1474

34

GLORIA

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 3, aleea Bucovina nr. 7

1964

931

1288

35

Grădina de vară GLORIA -Titan

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 3, aleea Stănilă nr. 2

1975

2178

5030

36

LUCEAFĂRUL

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 3, bd. I.C. Brătianu nr. 6

1968

910

922

37

CULTURAL

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 4, bd. Al. Obregia nr.31

1980

911

1207

38

FLAMURA

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 4, Sos. Giurgiului nr. 119

1980

1036

1236

39

BUCURESTI

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 26

1925

699

1083

40

FESTIVAL

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 34

1925

717

717

41

CAPITOL

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 36

1920

995

995

42

Grădina de vară CAPITOL

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 36

1920

478

489

43

DRUMUL SĂRII

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 6, Drumul Sării nr. 8

1958

413

1200

44

MONTEORU

BUZĂU

Satul Monteoru, comuna Merei

1958

228

228

45

Grădina de vară MONTEORU

BUZĂU

Satul Monteoru, comuna Merei

1981

427

427

46

TINERETULUI

BUZĂU

Municipiul Buzău, str. N. Bălcescu nr. 36

1960

672

672

47

Grădina de vară TINERETULUI

BUZĂU

Municipiul Buzău, str. N. Bălcescu nr. 36

1981

390

390

48

Grădina de vară PROGRESUL

BUZĂU

Municipiul Râmnicu Sărat, str. N. Bălcescu nr. 2 bis

1970

1303,7

1303,7

49

PROGRESUL

BUZĂU

Municipiul Râmnicu Sărat, Str. Victoriei nr. 36

1970

515,3

580

50

VICTORIA

CĂLĂRASI

Municipiul Călărasi, Bd. 1 Mai nr. 2

1920

300

300

51

Grădina de vară FLACĂRA

CĂLĂRASI

Municipiul Oltenita, str. Flacăra nr. 1

1930

843

843

52

FLACĂRA

CĂLĂRASI

Municipiul Oltenita, Bd. Republicii nr. 154

1930

538

538

53

DANUBIUS

CARAS-SEVERIN

Localitatea Moldova Veche, str. Cosbuc FN.

1977

490

800

54

TIMPURI NOI

CLUJ

Municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii nr. 24

1948

695

802

55

FOX

CLUJ

Municipiul Turda, Str. Castanilor nr. 1

1915

508

534

56

TINERETULUI -

2 săli

CLUJ

Municipiul Turda, Str. Tineretului nr. 1

1981

782

1200

57

DOBROGEA

CONSTANTA

Municipiul Medgidia, Str. Republicii nr. 14

1961

686

896

58

BULEVARD

CONSTANTA

Municipiul Constanta, bd. Mamaia nr. 169A

1953

354

380

59

DACIA

CONSTANTA

Municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 235

1978

1165

1165

60

Grădina de vară ALBATROS

CONSTANTA

Localitatea Mamaia, bd. Mamaia nr. 1

1960

1570

2145

61

Grădina de vară NEON

CONSTANTA

Localitatea Eforie Nord

1958

1591

1591

62

Grădina de vară EFORIE SUD

CONSTANTA

Localitatea Eforie Sud, str. T. Vladimirescu nr. 2

1960

1407

1450


0

1

2

3

4

5

6

63

Grădina de vară JUPITER

CONSTANTA

Municipiul Mangalia, Statiunea Jupiter

1990

937

937

64

Grădina de vară FARUL

CONSTANTA

Municipiul Mangalia, str. Mihai Viteazul

1956

1221

2015

65

PESCĂRUS

CONSTANTA

Municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 1A

1982

584

754

66

GLORIA

DÂMBOVITA

Orasul Găiesti, Str. 13 Decembrie 1918 nr. 6

1950

524

692

67

MUNCA

DÂMBOVITA

Orasul Moreni, str. Lt. Pantea Ion nr. 8

1961

628

628

68

LUMINA

DOLJ

Municipiul Craiova, str. Drumul Jiului nr. 2

1953

364

403

69

Gr. de vară JEAN NEGULESCU

DOLJ

Municipiul Craiova, str. M. Kogălniceanu nr. 2-4

1961

1246

1328

70

Grădina de vară PATRIA

DOLJ

Municipiul Craiova, Str. Unirii nr. 82

1954

1620

1789

71

CRAIOVITA

DOLJ

Municipiul Craiova, bd. Oltenia

1981

1090

1097

72

MODERN

DOLJ

Municipiul Craiova, str. Madona Dudu nr. 3-5

1982

1006

1006

73

INDEPENDENTA

DOLJ

Orasul Filiasi, Str. Stadionului nr. 2

1976

824

858

74

FLACĂRA

GALATI

Municipiul Galati, bd. Henri Coandă nr. 7

1984

929

1515

75

TIGLINA

GALATI

Municipiul Galati, Str. Brăilei nr. 165

1964

1012

1233

76

DOINA

GALATI

Municipiul Galati, str. Gh. Asachi nr. 60

1967

790

1445

77

Grădina de vară CENTRAL

GALATI

Municipiul Galati, str. Lahovary nr. 4

1962

2270

2399

78

MINERUL

GORJ

Municipiul Motru, Str. Trandafirilor nr. 16

1966

1034

1034

79

MODERN

HUNEDOARA

Municipiul Hunedoara, Str. Arenei nr. 3

1983

620

875

80

PARÂNGUL

HUNEDOARA

Municipiul Petrosani, Aleea Poporului nr. 1

1982

840

840

81

PATRIA

HUNEDOARA

Municipiul Orăstie, str. N. Bălcescu nr. 5

1911

672

672

82

IALOMITA

IALOMITA

Municipiul SIobozia, str. M. Basarab nr. 132

1958

412

662

83

Grădina de vară AMFITEATRU

IALOMITA

Municipiul SIobozia, str. M. Basarab nr. 132

1987

336

402

84

TINERETULUI

IASI

Municipiul lasi, str. Al. Lăpusneanu nr. 18

1929

650,65

770,63

85

DACIA

IASI

Municipiul lasi, Piata Voievozilor nr. 14

1986

847,03

861,41

86

VICTORIA

IASI

Municipiul lasi, Piata Unirii nr. 5

1963

1207,65

1632

87

1 MAI

IASI

Orasul Hârlău, str. Bogdan Vodă nr. 2

1964

396,51

589,41

88

DACIA

MARAMURES

Municipiul Baia Mare, Piata Revolutiei nr. 7

1968

1510

1670

89

MINERUL

MARAMURES

Municipiul Baia Mare, Piata Libertătii nr. 7

1884

887

887

90

FLACĂRA

MEHEDINTI

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Bd. Revolutiei nr. 22

1981

1012,23

1012,23

91

DUNĂREA

MEHEDINTI

Municipiul Orsova, Centrul Civic nr. 52

1971

466

466

92

PORTILE DE FIER

MEHEDINTI

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Calea Traian nr. 65

1967

1245

1541

93

SELECT

MURES

Municipiul Târgu Mures, Piata Trandafirilor nr. 49

1890

329

491

94

OZANA

NEAMT

Municipiul Târgu Neamt, str. M. Kogălniceanu nr. 2

1976

538,5

582

95

CENTRAL

OLT

Municipiul Caracal, Str. Victoriei nr. 8

1961

549

549

96

MODERN

OLT

Orasul Bals, str. N. Bălcescu nr. 2

1983

960

960


0

1

2

3

4

5

6

97

DUNĂREA

OLT

Orasul Corabia, str. Carpati nr. 112

1907

458

458

98

LUMINA

OLT

Municipiul SIatina, str. Dinu Lipatti nr. 30

1960

469

800

99

FAVORIT

PRAHOVA

Orasul Mizil, str. M. Bravu nr. 108

1963

462

682

100

CENTRAL

PRAHOVA

Municipiul Câmpina, bd. Carol nr. 69

1959

673

896

101

MODERN - 2 săli + grădină

PRAHOVA

Municipiul Ploiesti, Str. Inelului nr. 3

1979

1395

1609

102

CONCORDIA

PRAHOVA

Orasul Azuga, Str. Postăvăriei nr. 1

1920

280

280

103

TINERETULUI

PRAHOVA

Municipiul Ploiesti, str. Stefan cel Mare nr. 8

1923

332

365

104

MĂGURA

SĂLAJ

Orasul Simleul Silvaniei, piata luliu Maniu nr. 1

1900

429

1073

105

VICTORIA

SATU MARE

Municipiul Satu Mare, piata Păcii nr. 1

1937

624

856

106

POPULAR

SIBIU

Orasul Cisnădie, Str. Cetătii nr. 15

1936

456

801

107

DORNA

SUCEAVA

Municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 36

1964

739

1445

108

DOINA

SUCEAVA

Municipiul Fălticeni, Str. Republicii nr. 276

1962

693

1211

109

MOLDOVA

SUCEAVA

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 35

1956

406

1034

110

FRATELIA

TIMIS

Municipiul Timisoara, str. Izlaz nr. 40

1915

424

1187

111

VICTORIA

TIMIS

Municipiul Timisoara, str. Porumbescu nr. 2

1976

695

886

112

UNIREA

TIMIS

Municipiul Timisoara, str. Mures nr. 3

1985

897

966

113

FREIDORF

TIMIS

Municipiul Timisoara, str. N. Andreescu nr. 97

1925

292

429

114

ARTA

TIMIS

Municipiul Timisoara, str. Văcărescu nr. 18

1926

475

698

115

Grădina de vară ARTA

TIMIS

Municipiul Timisoara, str. Văcărescu nr. 18

1926

2000

2000

116

DACIA

TIMIS

Municipiul Timisoara, Str. Zborului nr. 7

1982

553

742

117

Grădina de vară CAPITOL

TIMIS

Municipiul Timisoara, bd. CD. Loga nr. 2

1966

4320

8412

118

STUDIO

TIMIS

Municipiul Timisoara, str. Lenau nr. 2

1930

539

539

119

CAPITOL

TIMIS

Municipiul Timisoara, bd. CD. Loga nr. 2

1929

1865

1865

120

LUCEAFĂRUL

TIMIS

Comuna Teremia Mare

1923

614

1439

121

Grădina de vară SELECT

TIMIS

Orasul Sânnicolaul Mare, str. V. Babes nr. 8

1955

816

816

122

REPUBLICA

TULCEA

Orasul Macin, Str. Florilor nr. 4

1950

533

800

123

Grădina de vară DACIA

TULCEA

Municipiul Tulcea, Str. Isaccei nr. 16

1972

1458

2281

124

TINERETULUI

TULCEA

Municipiul Tulcea, str. Babadag nr. 4 A

1980

663

782

125

MIORITA

VÂLCEA

Orasul Horezu, str. T Vladimirescu nr. 45

1964

444

820

126

Grădina de vară DACIA

VÂLCEA

Orasul Olănesti, str. T Vladimirescu

1975

912

914

127

DACIA

VÂLCEA

Orasul Olănesti, Str. Băilor nr. 4

1980

346

346

128

COZIA

VÂLCEA

Localitatea Căciulata, str. Calea lui Traian nr. 782

1978

428

651


0

1

2

3

4

5

6

129

OLTUL

VÂLCEA

Orasul Călimănesti, str. Calea lui Traian

1928

591

733

130

INDEPENDENTA

VASLUI

Municipiul Vaslui, Str. Victoriei nr. 100

1987

1016,36

1114,32

131

BÂRLADUL

VASLUI

Municipiul Bârlad, Str. Republicii nr. 83

1953

771,44

1043,81

132

UNIREA

VRANCEA

Municipiul Focsani, Str. Republicii nr. 18

1969

680,78

1076

133

Grădina de vară UNIREA

VRANCEA

Municipiul Focsani, Parc N. Bălcescu nr. 1

1978

307

1758

134

DACIA

ALBA

Municipiul Alba lulia, Bd. Victoriei nr. 25

1978

848

848

135

DACIA

ARAD

Municipiul Arad, Bd. Revolutiei nr. 49-53

1970

1357

1457

136

MODERN

ARGES

Municipiul Pitesti, Str. Victoriei nr. 20

1905

850

850

137

CENTRAL

BACĂU

Municipiul Bacău, str. N. Bălcescu nr. 12

1982

595,4

595,4

138

DACIA -Sala B

BISTRITA-NĂSĂUD

Municipiul Bistrita, bd. Decebal nr. 3-5

1982

333,46

333,46

139

UNIREA

BOTOSANI

Municipiul Botosani, Str. Unirii nr. 24

1973

855

1680

140

CENTRAL

BRĂILA

Municipiul Brăila, calea Galati nr. 10

1984

680,3

1481

141

MĂGURA

BRASOV

Municipiul Codlea, Str. Lungă nr. 131

1930

361

561

142

PATRIA

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, bd. Gh. Magheru nr. 12-14

1935

1518,8

1592

143

EUROPA (MIORITA)

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 2, Calea Mosilor nr. 127

1935

324

429

144

FAVORIT

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 6, Drumul Taberei nr.24A

1969

1221

1440

145

CORSO

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 5, bd. Regina Elisabeta nr. 27

1930

618

726

146

DACIA

BUZĂU

Municipiul Buzău, Piata Daciei nr. 1

1981

840

945

147

ORIZONT

CĂLĂRASI

Municipiul Călărasi, Str. Prelungirii Bucuresti nr. 2

1978

879

879

148

FLORIN PIERSIC (fost Republica)

CLUJ

Municipiul Cluj-Napoca, piata Mihai Viteazul nr. 11

1962

1463

1463

149

STUDIO (POPULAR)

CONSTANTA

Municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 46

1918

300

300

150

PATRIA

DOLJ

Municipiul Craiova, str. A.l. Cuza nr. 19

1960

1422

1422

151

VICTORIA

GORJ

Municipiul Tg. Jiu, Str. Siretului nr. 8A

1959

669

839

152

DACIA

GALATI

Municipiul Galati, Str. Otelarului nr. 11

1984

769

1360

153

PATRIA

HUNEDOARA

Municipiul Deva, Bd. 1 Decembrie nr. 5

1962

790

790

154

FLACĂRA

HUNEDOARA

Municipiul Hunedoara, bd. Dacia nr. 5

1977

813

813

155

REPUBLICA

IASI

Municipiul lasi, str. Al. Lăpusneanu nr. 12

1929

1032,84

1200

156

LIBERTĂTII

ILFOV

Orasul Buftea, sos. Bucuresti-Târgoviste nr. 123

1978

456

620

157

Grădina de vară PORTILE DE FIER

MEHEDINTI

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol nr. 7

1962

1592

1592

158

DACIA

NEAMT

Municipiul Piatra-Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 14

1970

1397,6

1719,8

159

PATRIA

PRAHOVA

Municipiul Ploiesti, Piata Victoriei nr. 4

1961

1292

1452

160

ARTA

SIBIU

Municipiul Sibiu, Piata Aurel Vlaicu nr. 1

2003

1022

1142

161

LUCEAFĂRUL

SUCEAVA

Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Calea Transilvaniei nr. 2

1903

147

147

162

TIMIS

TIMIS

Municipiul Timisoara, Bd. Revolutiei nr. 7

1982

1442

1442

163

HERACLEEA

TULCEA

Orasul Babadag, str. Mihai Viteazul nr. 82

1969

801

1549

164

OLTETUL

VÂLCEA

Orasul Bălcesti

1940

260

307

165

MODERN

VASLUI

Municipiul Vaslui, str. Ing. Badea Romeo nr. 80

1972

795,19

1287,42

166

VICTORIA

VRANCEA

Orasul Mărăsesti, Str. Republicii nr. 1

1961

466

586

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

imobilelor, altele decât săli si grădini de spectacol cinematografic aflate în proprietatea privată a statului,

care trec în administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor “Româniafilm”

 

Nr. crt.

Denumirea

Judetul

Adresa

Anul constructiei

Suprafata construită

- m2 -

Suprafata terenului

- m2 -

0

1

2

3

4

5

6

1

Depozit subteran filme (adăpost ALA)

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, str. Thomas Masaryk nr. 25

1962

190

190

2

Laboratorul Mogosoaia

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sos. Străulesti nr. 3-5

1930

1.394

4.467

3

Sediu administrativ cinematograf PATRIA

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, bd. Gh. Magheru nr. 12-14

1935

129

129

4

Spatiu-Clădire PARC

BUCURESTI

Municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Poligrafiei nr.f

2005

478,59

3.495

5

Sediul Filialei

Bacău - cinematograf

FORUM

BACĂU

Municipiul Bacău, str. Mărăsesti nr. 4

1956

250

250

6

Clădire atelier auto

BIHOR

Municipiul Oradea, str. Avram Iancu nr. 11

1962

984

2.316

7

Chiosc la cinematograful DAC iA

BISTRITA-NĂSĂUD

Municipiul Bistrita, bd. Decebal nr. 3-5

1998

6

6

8

Atelier

BOTOSANI

Orasul Săveni, Bd. Republicii nr. 88

1931

89

89

9

Sediu administrativ Brasov - cinematograf ASTRA

BRASOV

Municipiul Brasov, Str. Lungă nr. 1

1809

496

2.847

10

Sediu administrativ

Brăila -

cinematograf BULEVARD

BRĂILA

Municipiul Brăila, Bd. Independentei nr. 57

1965

925

925

11

Cota de 65% din Grădina de vară CENTRAL

BRĂILA

Municipiul Brăila, calea Galati nr. 5

1930

562,25

562,25

12

Sediu administrativ Buzău - cinematograf DACIA

BUZĂU

Municipiul Buzău, Piata Daciei nr. 1

1981

228

228

13

Sediul fostului Oficiu de difuzare si programare a filmelor Cluj

CLUJ

Municipiul Cluj-Napoca, str. Maiacovschi nr. 31-35

1962- 1970

792

4.280

14

Sediu administrativ filială

CLUJ

Municipiul Cluj-Napoca, Piata Unirii, nr. 24

1920

221

221

15

Atelier tehnic + depozit sopron

CLUJ

Municipiul Cluj-Napoca, Str. Tipografiei nr. 16

1938

691

691

16

Atelier, magazie si garaj (fost cinematograf LUMINA)

CONSTANTA

Municipiul Constanta, bd. I.C. Brătianu nr.81

1936

230

453

17

Sediu administrativ cinematograf STUDIO (POPULAR)

CONSTANTA

Municipiul Constanta, bd. Tomis nr. 46

1918

314

426


0

1

2

3

4

5

6

18

Clădire administrativă (fost sediu filiala Covasna)

COVASNA

Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kossuth Lajos nr. 3

1972

131

269

19

Clădire complex tehnic

DOLJ

Municipiul Craiova, str. Matei Basarab nr. 18

1969

625

1.144

20

Hol din cinematograf JEAN NEGULESCU

DOLJ

Municipiul Craiova, str. A. I. Cuza, nr. 3

1969

112

112

21

Sediu (atelier)

GORJ

Municipiul Târgu Jiu, aleea V. Alecsandri nr. 42

1974

195

195

22

Clădire anexă la cinematograf CĂLIMAN

HARGHITA

Municipiul Toplita, str. N. Bălcescu nr. 35

1959

102

102

23

Sediu sectie

IALOMITA

Municipiul SIobozia, str. Matei Basarab nr.132

1973

509

608

24

Sediul fostului Oficiu de difuzare si programare a filmelor lasi

IASI

Municipiul lasi, aleea Cimitirul Evreiesc nr. 2

1960

840

5.801

25

Atelier auto

MARAMURES

Municipiul Baia Mare, str. Horea nr. 38

1977

100

100

26

Atelier întretinere

MARAMURES

Municipiul Baia Mare, str. Horea nr. 38

1979

200

652

27

Clădire administrativă cu anexe (sediu)

MEHEDINTI

Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str. M. Vasilescu nr. 12

1961

520

993

28

Depozit

NEAMT

Municipiul Piatra-Neamt, str. M. Viteazul nr. 31

1950

245

460

29

Spatiu de 152 m2 din cinematograf PIETRICICA

NEAMT

Municipiul Piatra-Neamt, piata M. Kogălniceanu nr. 4

1966

152

152

30

Sediul sectiei Olt - cinematograf VICTORIA

OLT

Municipiul SIatina, str. Lipscani nr. 42

1940

102

102

31

Cota indiviză de 10/40 din complex cinematografic cu 2 săli PERLA

PRAHOVA

Orasul Sinaia, str. Carol I nr. 25

1930

228,25

2367

32

Sediu Sectie

SATU MARE

Municipiul Satu Mare, str. loan SIavici nr. 6

1900

574

1.011

33

Atelier revizie + garaj

SATU MARE

Municipiul Satu Mare, str. loan SIavici nr. 6

1975

78

78

34

Clădire atelier

SIBIU

Municipiul Sibiu, Str. Pielarilor nr. 23

1920

176

176

35

Clădire administrativă + sală (sediu nou)

SUCEAVA

Municipiul Suceava, str. Dimitrie Dan nr.4

1991- 1992

400

80

36

Atelier + sală vizionare (sediu vechi)

SUCEAVA

Municipiul Suceava, str. Petru Rares nr. 16

1966- 1972

552

690

37

Sediul fostului Oficiu de difuzare si programare a filmelor Timis

TIMIS

Municipiul Timisoara, str. Elena Nicoară nr. 16 A

1961- 1968

880

3.000

38

Sediu filială Timis + atelier + depozit

TIMIS

Municipiul Timisoara, str. CD. Loga nr. 2

1966

272

272

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului

si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale

din judetul Mures si în administrarea consiliilor locale respective

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul publicai statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Mures si în administrarea consiliilor locale respective.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere transmise potrivit art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Mures si în administrarea consiliilor locale respective, cu păstrarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei.

Art. 3. - Drumurile forestiere si terenurile aferente acestora transmise potrivit art. 1 si 2 nu pot fi trecute în domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale prin hotărâri ale consiliilor locale.

Art. 4. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere si a terenurilor aferente acestora transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 514.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

în domeniul public al localitătilor: Sighisoara, Sovata, Albesti, Atintis, Chiheru de Jos, Danes, Deda, Găiesti, Gurghiu, Lunca Bradului, Răstolita, Sânpaul si Stânceni din judetul Mures si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Numărul de inventar la Regia Natională a Pădurilor- Romsilva

Indicativul drumului forestier în amenajament

Lungimea drumului forestier - km -

Valoarea

de inventar

- lei -

Numărul

de inventar

M.F.P

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

DAF “Valea Dracului”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

112.196

U.P. VII, u.a. 207 D %, Ocolul Silvic Sighisoara

3,0

46.814

11.827 partial

2.

DAF “Hetiur”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

112.071

U.P. I, u.a. 131 D, Ocolul Silvic Sighisoara

3,4

97.505

11.709

3.

DAF “Dealul de Mijloc”, 6,0 km

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

112.266

U.P. VII, u.a. 210 D%, Ocolul Silvic Sighisoara

4,6

253.000

152.467 partial

4.

DAF “Brosteanu”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

112.016

U.P. IV, u.a. 92 D, Ocolul Silvic Sighisoara

3,2

94.661

11.660

5.

DAF “Pârâul Sasului”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

112.146

U.P. IV, u.a. 88 D, Ocolul Silvic Sighisoara

2,3

65.878

11.782

6.

DAF “Pârâul Mare”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

112.145

U.P. IV, u.a. 89 D, Ocolul Silvic Sighisoara

2,8

95.083

11.781

7.

DAF “Wolzen”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

112.210

U.P. VII, u.a. 209 D, Ocolul Silvic Sighisoara

1,6

36.977

11.841

8.

DAF “Izvorul Matyus”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al orasului Sovata si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sovata, judetul Mures

112.085

U.P. II, u.a. 593 D, Ocolul Silvic Sovata

1,17

15.824

11.723


9.

DAF “Stanciu”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al orasului Sovata si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sovata, judetul Mures

112.174

U.P II, u.a. 592 D, Ocolul Silvic Sovata

1,33

43.864

11.808

10.

DAF “Fata Sacadatului”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al orasului Sovata si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sovata, judetul Mures

112.047

U.P. II, u.a. 641 D, Ocolul Silvic Sovata

2,1

27.690

11.689

11.

DAF “Tăieturi”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al orasului Sovata si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sovata, judetul Mures

112.179

U.P. II, u.a. 640 D, Ocolul Silvic Sovata

3,21

94.839

11.813

12.

DAF “Tivoli”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al orasului Sovata si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sovata, judetul Mures

112.188

U.P. II, u.a. 724 D, 725 D, Ocolul Silvic Sovata

2,96

79.861

11.821

13.

DAF “Bârlibăsoaia”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Albesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Albesti, judetul Mures

112.007

U.P. II, u.a. 100 D, Ocolul Silvic Sighisoara

7,7

16.207

11.651

14.

DAF “Găunoasa”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Albesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Albesti, judetul Mures

112.061

U.P. II, u.a. 99 D, Ocolul Silvic Sighisoara

2,2

67.874

11.700

15.

DAF “Sapartoc”, 5,1 km

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Albesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Albesti, judetul Mures

112.265

U.P. VII, u.a. 206 D, Ocolul Silvic Sighisoara

5,1

320.000

152.466

16.

DAF “Valea Dracului”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Albesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Albesti, judetul Mures

112.196

U.P. VII, u.a. 207 D %, Ocolul Silvic Sighisoara

2,4

37.451

11.827 partial

17.

DAF “Istihaza”, 1,8 km

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Atintis si în administrarea Consiliului Local al Comunei Atintis, judetul Mures

112.219

U.P. II, u.a. 118 D, Ocolul Silvic Ludus

1,8

28.099

152.420

18.

DAF “Ramificatie PAR FR”, 1,8 km

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Chiheru de Jos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos, judetul Mures

112.256

U.P. I, u.a. 102 D, Ocolul Silvic Sovata

1,8

160.000

152.457


0

1

2

3

4

5

6

7

8

19.

DAF “Fânate”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Chiheru de Jos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos, judetul Mures

112.045

U.P. I, u.a. 101 D % Ocolul Silvic Sovata

5,0

155.660

11.687 partial

20.

DAF “Danes Cris”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Danes si în administrarea Consiliului Local al Comunei Danes, judetul Mures

112.038

U.P.V, u.a. 103 D, Ocolul Silvic Sighisoara

1,0

30.003

11.680

21.

DAF “Bistra Cofu”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Deda si în administrarea Consiliului Local al Comunei Deda, judetul Mures

112.008

U.P. I, u.a. 195 D %, Ocolul Silvic Răstolita

9,0

280.126

11.652 partial

22.

DAF “Adrianii Mare”, 1,5 km

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Găiesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Găiesti, judetul Mures

112.222

U.P. VIII, u.a. 494 D, Ocolul Silvic Târgu Mures

1,5

32.145

152.423

23.

DAF “Troita”, 2,7 km

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Găiesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Găiesti, judetul Mures

112.225

U.P. VIII, u.a. 496 D, Ocolul Silvic Târgu Mures

2,7

57.861

152.426

24.

DAF “Orsova”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

112.115

U.P. IX, u.a. 109 D, Ocolul Silvic Gurghiu

10,1

306.753

11.753

25.

DAF “Păuloaia”, 4,0 km

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

112.254

U.P. II, u.a. 242 D, Ocolul Silvic Fâncel

4,0

400.000

152.455

26.

DAF “Similoaia”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

112.167

U.P. II, u.a. 236 D, Ocolul Silvic Fâncel

2,6

15.059

11.801

27.

DAF “Osoi I”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

112.116

U.P. II, u.a. 243 D, Ocolul Silvic Fâncel

8,5

264.596

11.754

28.

DAF “Glăjărie”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

112.065

U.P. II, u.a. 238 D, Ocolul Silvic Fâncel

6,1

182.475

11.704

29.

DAF “Ciurgău”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

112.027

U.P. II, u.a. 237 D, Ocolul Silvic Fâncel

1,5

46.719

11.669


30.

DAF “Pârâul Rece - Glăjărie”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

112.121

U.P. II, u.a. 113 D, Ocolul Silvic Fâncel

1,5

21.454

11.759

31.

DAF “Cipcic”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

112.024

U.P. II, u.a. 244 D, Ocolul Silvic Fâncel

0,7

13.693

11.666

32.

DAF “Pârâul Bisericii”, 3,5 km

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Lunca Bradului si în administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca Bradului, judetul Mures

112.248

U.P. I, u.a. 197 D, Ocolul Silvic Lunca Bradului

3,5

525.000

152.449

33.

DAF “Fântânei”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Lunca Bradului si în administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca Bradului, judetul Mures

112.053

U.P. I, u.a. 198 D, Ocolul Silvic Lunca Bradului

6,6

165.074

11.694

34.

DAF “Fântânei Ramificatie”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Lunca Bradului si în administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca Bradului, judetul Mures

112.054

U.P. I, u.a. 199 D, Ocolul Silvic Lunca Bradului

1,3

16.276

11.695

35.

DAF “Valea Corbului”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Răstolita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Răstolita, judetul Mures

112.195

U.P. III, u.a. 108 D, Ocolul Silvic Răstolita

1,81

42.442

11.826

36.

DAF “Borzia”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Răstolita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Răstolita, judetul Mures

112.012

U.P. VII, 780 D, Ocolul Silvic Răstolita

0,9

164.901

11.656

37.

DAF “Costeasa”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Răstolita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Răstolita, judetul Mures

112.033

U.P. VI, u.a. 152 D%, Ocolul Silvic Răstolita

0,8

29.551

11.675 partial

38.

DAF “Androneasa”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Răstolita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Răstolita, judetul Mures

112.002

U.P. V, u.a. 220 D, Ocolul Silvic Răstolita

0,6

21.397

11.647

39.

DAF “Porcu”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Răstolita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Răstolita, judetul Mures

112.144

U.P. IV, u.a. 249 D, Ocolul Silvic Răstolita

3,5

100.825

11.780

40.

DAF “Valea Izvoarelor”, 1,7 km

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Sânpaul si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul, judetul Mures

112.217

U.P. I, u.a. 82 D, Ocolul Silvic Ludus

1,7

15.544

152.418

41.

DAF “Sânpaul”, 2,1 km

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Sânpaul si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul, judetul Mures

112.218

U.P. I, u.a. 83 D, Ocolul Silvic Ludus

2,1

16.695

152.419

42.

DAF “Zebrac”

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Stânceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Stânceni, judetul Mures

112.214

U.P. V, u.a. 134 D %, Ocolul Silvic Lunca Bradului

0,9

86.540

11.845 partial

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al localitătilor: Sighisoara, Sovata, Albesti, Atintis, Chiheru de Jos, Danes, Deda, Găiesti, Gurghiu, Lunca Bradului, Răstolita, Sânpaul si Stânceni din judetul Mures si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. cit

Amplasamentul terenului forestier

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Suprafata

-ha-

Localizarea terenului forestier în amenajamentul silvic

Numărul

de inventar

M.F.P

0

1

2

3

4

5

6

1.

Judetul Mures, municipiul Sighisoara

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

1,80

U.P. VII, u.a. 207 D %, Ocolul Silvic Sighisoara

1.364 partial

2.

Judetul Mures, municipiul Sighisoara

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

2,04

U.P. I, u.a. 131 D, Ocolul Silvic Sighisoara

1.364 partial

3.

Judetul Mures, municipiul Sighisoara

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

2,76

U.P. VII, u.a. 210 D %, Ocolul Silvic Sighisoara

1.364 partial

4.

Judetul Mures, municipiul Sighisoara

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

1,90

U.P. IV, u.a. 92 D, Ocolul Silvic Sighisoara

1.364 partial

5.

Judetul Mures, municipiul Sighisoara

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

1,38

U.P. IV, u.a. 88 D, Ocolul Silvic Sighisoara

1.364 partial


6.

Judetul Mures, municipiul Sighisoara

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

1,68

U.P. IV, u.a. 89 D, Ocolul Silvic Sighisoara

1.364 partial

7.

Judetul Mures, municipiul Sighisoara

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al municipiului Sighisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sighisoara, judetul Mures

0,90

U.P. VII, u.a. 209 D, Ocolul Silvic Sighisoara

1.364 partial

8.

Judetul Mures, orasul Sovata

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al orasului Sovata si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sovata, judetul Mures

0,70

U.P. II, u.a. 593 D, Ocolul Silvic Sovata

1.364 partial

9.

Judetul Mures, orasul Sovata

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al orasului Sovata si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sovata, judetul Mures

0,80

U.P. II, u.a. 592 D, Ocolul Silvic Sovata

1.364 partial

10.

Judetul Mures, orasul Sovata

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al orasului Sovata si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sovata, judetul Mures

1,26

U.P. II, u.a. 641 D, Ocolul Silvic Sovata

1.364 partial

11.

Judetul Mures, orasul Sovata

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al orasului Sovata si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sovata, judetul Mures

1,93

U.P. II, u.a. 640 D, Ocolul Silvic Sovata

1.364 partial

12.

Judetul Mures, orasul Sovata

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al orasului Sovata si în administrarea Consiliului Local al Orasului Sovata, judetul Mures

1,78

U.P. II, u.a. 724 D, 725 D, Ocolul Silvic Sovata

1.364 partial

13.

Judetul Mures, comuna Albesti

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Albesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Albesti, judetul Mures

3,40

U.P. II, u.a. 100 D, Ocolul Silvic Sighisoara

1.364 partial

14.

Judetul Mures, comuna Albesti

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Albesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Albesti, judetul Mures

1,32

U.P. II, u.a. 99 D, Ocolul Silvic Sighisoara

1.364 partial

15.

Judetul Mures, comuna Albesti

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Albesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Albesti, judetul Mures

3,06

U.P. VII, u.a. 206 D, Ocolul Silvic Sighisoara

1.364 partial

16.

Judetul Mures, comuna Albesti

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Albesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Albesti, judetul Mures

1,44

U.P. VII, u.a. 207 D %, Ocolul Silvic Sighisoara

1.364 partial

17.

Judetul Mures, comuna Atintis

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Atintis si în administrarea Consiliului Local al Comunei Atintis, judetul Mures

0,60

U.P. II, u.a. 118 D, Ocolul Silvic Ludus

1.364 partial

18.

Judetul Mures, comuna Chiheru de Jos

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Chiheru de Jos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos, judetul Mures

1,08

U.P. I, u.a. 102 D, Ocolul Silvic Sovata

1.364 partial


0

1

2

3

4

5

6

19.

Judetul Mures, comuna Chiheru de Jos

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Chiheru de Jos si în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiheru de Jos, judetul Mures

3,0

U.P.I,u.a. 101 D%, Ocolul Silvic Sovata

1.364 partial

20.

Judetul Mures, comuna Danes

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Danes si în administrarea Consiliului Local al Comunei Danes, judetul Mures

0,60

U.P. V, u.a. 103 D, Ocolul Silvic Sighisoara

1.364 partial

21.

Judetul Mures, comuna Deda

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Deda si în administrarea Consiliului Local al Comunei Deda, judetul Mures

3,40

U.P. I, u.a. 195 D%, Ocolul Silvic Răstolita

1.364 partial

22.

Judetul Mures, comuna Găiesti

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Găiesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Găiesti, judetul Mures

0,90

U.P. VIII, u.a. 494 D, Ocolul Silvic Târgu Mures

1.364 partial

23.

Judetul Mures, comuna Găiesti

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Găiesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Găiesti, judetul Mures

1,70

U.P. VIII, u.a. 496 D, Ocolul Silvic Târgu Mures

1.364 partial

24.

Judetul Mures, comuna Gurghiu

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

6,06

U.P. IX, u.a. 109 D, Ocolul Silvic Gurghiu

1.364 partial

25.

Judetul Mures, comuna Gurghiu

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

2,40

U.P. II, u.a. 242 D, Ocolul Silvic Fâncel

1.364 partial

26.

Judetul Mures, comuna Gurghiu

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

1,56

U.P. II, u.a. 236 D, Ocolul Silvic Fâncel

1.364 partial

27.

Judetul Mures, comuna Gurghiu

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

5,10

U.P. II, u.a. 243 D, Ocolul Silvic Fâncel

1.364 partial

28.

Judetul Mures, comuna Gurghiu

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

3,66

U.P. II, u.a. 238 D, Ocolul Silvic Fâncel

1.364 partial

29.

Judetul Mures, comuna Gurghiu

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

0,90

U.P. II, u.a. 237 D, Ocolul Silvic Fâncel

1.364 partial

30.

Judetul Mures, comuna Gurghiu

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

0,90

U.P. II, u.a. 113 D, Ocolul Silvic Fâncel

1.364 partial


31.

Judetul Mures, comuna Gurghiu

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Gurghiu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Gurghiu, judetul Mures

0,42

U.P. II, u.a. 244 D, Ocolul Silvic Fâncel

1.364 partial

32.

Judetul Mures, comuna Lunca Bradului

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Lunca Bradului si în administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca Bradului, judetul Mures

1,77

U.P. I, u.a. 197 D, Ocolul Silvic Lunca Bradului

1.364 partial

33.

Judetul Mures, comuna Lunca Bradului

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Lunca Bradului si în administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca Bradului, judetul Mures

1,98

U.P. I, u.a. 198 D, Ocolul Silvic Lunca Bradului

1.364 partial

34.

Judetul Mures, comuna Lunca Bradului

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Lunca Bradului si în administrarea Consiliului Local al comunei Lunca Bradului, judetul Mures

0,78

U.P. I, u.a. 199 D, Ocolul Silvic Lunca Bradului

1.364 partial

35.

Judetul Mures, comuna Răstolita

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Răstolita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Răstolita, judetul Mures

1,09

U.P. III, u.a. 108 D, Ocolul Silvic Răstolita

1.364 partial

36.

Judetul Mures, comuna Răstolita

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Răstolita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Răstolita, judetul Mures

0,54

U.P. VII, u.a. 780 D, Ocolul Silvic Răstolita

1.364 partial

37.

Judetul Mures, comuna Răstolita

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Răstolita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Răstolita, judetul Mures

0,48

U.P. VI u.a. 152 D%, Ocolul Silvic Răstolita

1.364 partial

38.

Judetul Mures, comuna Răstolita

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Răstolita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Răstolita, judetul Mures

0,36

U.P. V, u.a. 220 D, Ocolul Silvic Răstolita

1.364 partial

39.

Judetul Mures, comuna Răstolita

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Răstolita si în administrarea Consiliului Local al Comunei Răstolita, judetul Mures

2,1

U.P. IV, u.a. 249 D, Ocolul Silvic Răstolita

1.364 partial

40.

Judetul Mures, comuna Sânpaul

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Sânpaul si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul, judetul Mures

0,60

U.P. I, u.a. 82 D, Ocolul Silvic Ludus

1.364 partial

41.

Judetul Mures, comuna Sânpaul

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Sânpaul si în administrarea Consiliului Local al Comunei Sânpaul, judetul Mures

1,20

U.P. I, u.a. 83 D, Ocolul Silvic Ludus

1.364 partial

42.

Judetul Mures, comuna Stânceni

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Stânceni si în administrarea Consiliului Local al Comunei Stânceni, judetul Mures

0,45

U.P. V, u.a. 134 D %, Ocolul Silvic Lunca Bradului

1.364 partial

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor

aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

în domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul publicai statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere transmise potrivit art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna, cu păstrarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei.

Art. 3. - Drumurile forestiere si terenurile aferente acestora, transmise potrivit art. 1 si 2, nu pot fi trecute în domeniul privat al unitătilor administrativ-teritoriale prin hotărâri ale consiliilor locale.

Art. 4. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere si a terenurilor aferente acestora, transmise potrivit art. 1 si 2, se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 515.


 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

în domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Indicativul drumului în amenajament

Lungime - km -

Număr de inventar

la Regia Natională

a Pădurilor -

Romsilva

Număr de

înregistrare

M.F.P

Valoarea de

inventar M.F.P.

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Begyenko

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 121D, OSBretcu

6,3

21.374

10.142

70.547

2.

Seipes

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 122D, OS Bretcu

6,5

21.375

10.143

120.028

3.

Halasag

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 123D, OS Bretcu

2,8

21.378

10.146

59.248

4.

Jajdon

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 124D, OS Bretcu

2,0

21.379

10.147

38.881

5.

Seipesul de Jos

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 125D, OS Bretcu

1,2

21.376

10.144

29.033

6.

Pârâul Mărului

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 126D%, OS Bretcu

1,2

21.380

10.148

126.301

7.

Kerekhegy

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 126D%, OS Bretcu

2,0

21.377

10.145

73.346

8.

Ciuma

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. IV, u.a. 149D, OS Bretcu

1,6

21.381

10.149

43.941

9.

Gorgan

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. IV, u.a. 151D, OSBretcu

4,2

21.383

10.151

83.800

10.

Pârâul Turcilor

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. IV, u.a. 152D, OS Bretcu

2,0

21.384

10.152

64.060

11.

DAF Havas

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. IV, u.a. 153D, OS Bretcu

1,6

21.386

148.300

75.861

12.

Muncaci

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. IV, u.a. 154D, OS Bretcu

10,5

21.385

10.153

221.442

13.

Drum auto Caratna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. VI, u.a. 608D, OS Bretcu

6,1

21.268

10.030

170.138

14.

Drum auto Răchita

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. VI, u.a. 609D, OS Bretcu

1,0

21.269

10.031

18.943

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

 

Nr.

crt.

Amplasamentul bunului imobil

Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata -ha-

Nr. de inventar M.F.P

0

1

2

3

4

5

6

1.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 121D, OS Bretcu

3,8

1.364 partial

2.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 122D, OS Bretcu

3,9

1.364 partial

3.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 123D, OS Bretcu

1,7

1.364 partial

4.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 124D, OS Bretcu

1,2

1.364 partial

5.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 125D, OSBretcu

0,7

1.364 partial

6.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 126D%, OS Bretcu

0,7

1.364 partial

7.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. III, u.a. 126D%, OSBretcu

1,2

1.364 partial

8.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. IV, u.a. 149D, OS Bretcu

1,0

1.364 partial

9.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. IV, u.a. 151D, OSBretcu

2,5

1.364 partial

10.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. IV, u.a. 152D, OS Bretcu

1,2

1.364 partial

11.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. IV, u.a. 153D, OS Bretcu

1,0

1.364 partial

12.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. IV, u.a. 154D, OSBretcu

6,3

1.364 partial

13.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. VI, u.a. 608D, OS Bretcu

3,7

1.364 partial

14.

Comuna Turia, judetul Covasna

Din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

În domeniul public al comunei Turia si în administrarea Consiliului Local al Comunei Turia, judetul Covasna

U.P. VI, u.a. 609D, OS Bretcu

0,6

1.364 partial


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului

si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale

din judetul Alba si în administrarea consiliilor locale

ale acestora

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul publicai statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1) consiliile locale asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestora.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 516.

 

 


ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva în domeniul

public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Alba si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. cit

Denumirea drumului forestier

Persoana juridică de la care se transmite drumul forestier

Persoana juridică la care se transmite drumul forestier

Indicativul drumului în amenajament

Lungimea - km -

Număr de inventar

la Regia Natională

a Pădurilor -

Romsilva

Valoarea de inventar la

Regia

Natională a

Pădurilor -

Romsilva

- lei -

Număr de

înregistrare la

M.F.P

Valoare

de inventar

la M.F.P.

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

DF Valea Ciorii

Statul roman, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Baia de Aries, în administrarea Consiliului Local al Orasului Baia de Aries

U.P. II, u.a. 239 D, OS Valea Ariesului

3,1

230.341

3.230

1.405 (partial)

3.230

2

DF Valea Hărmăneasa

Statul roman, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Orasul Baia de Aries, în administrarea Consiliului Local al Orasului Baia de Aries

U.P. II, u.a. 240 D, OS Valea Ariesului

5,5

230.342

5.740

1.405 (partial)

5.740

3

DF Lămăsoaia

Statul roman, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Albac, în administrarea Consiliului Local al Comunei Albac

U.P. I, u.a. 286 D, OS Valea Ariesului

6,5

27.550

21.033

1.554

21.033

4

DAF Valea Boului

Statul roman, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Avram Iancu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu

U.P. III, u.a. 373 D, OS Al Ariesului

4,8

22.172

31.289

1.440 (partial)

31.289

5

DAF Păltinis

Statul roman, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Avram Iancu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu

U.P. III, u.a. 364 D, OS Valea Ariesului

2,3

22.161

16.958

1.440 (partial)

16.958

6

DAF Scaius

Statul roman, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Avram Iancu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu

U.P. III, u.a. 366 D, OS Valea Ariesului

3,0

22.164

15.681

1.440 (partial)

15.681

7

DAF Tona

Statul roman, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Avram Iancu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu

U.P. III, u.a. 367 D, OS Valea Ariesului

4,9

22.163

45.214

1.440 (partial)

45.214

8

DAF Divaia

Statul roman, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Avram Iancu, în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu

U.P. III, u.a. 369 D, OS Valea Ariesului

2,8

22.165

16.766

1.440 (partial)

16.766

9

DAF Dobrana

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva