MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 367/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 367         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 mai 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

484. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

486. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 16.250 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Constanta”

 

487. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 8.905 m2, trecută în proprietatea publică a statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Constanta”

 

488. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Nădlac-Arad”

 

519. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei voluntare, în lei, a României la Organizatia Internatională a Francofoniei pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a functionarilor din administratia publică română, în anul 2011

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

339. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale SELECT AUTOMOTIVE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea

domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor

din judetul Prahova

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cornu”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, litera a) “Drumurile comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente. Pasajele, podurile, podetele, precum si zonele de protectie a acestora”, după pozitia nr. 7 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 8, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 484.

 

ANEXA

 

COMPLETARE

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cornu, judetul Prahova

 

a) Drumurile comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente. Pasajele, podurile, podetele, precum si zonele de protectie a acestora

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea

de inventar - lei -

Situatia juridică

actuală.

Denumire act

proprietate sau

alte acte

doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

8.

1.3.7.1

Drumuri agricole de exploatare

Lungime totală 9.390 ml;

Suprafata = 54.689,92 mp, din care drumuri de pământ:

- DE 464 Plaiul Cornului axial (de la Topsani la pădurea Cheia); L = 3.600 ml

- DE 653 Ghimileică (de la Topsani - Stână la Cornu de Jos); L = 985ml

- DE Peste vârf (de la Plaiul Cornului la Drăgoi); L = 100 ml

- DE Gaura Ursului (de la Plaiul Cornului la Gaura Ursului); L=195ml

- DE Fata Radului (de la Plaiul Cornului la Poienită); L = 60 ml

- DE 1090 Valea Oprii (de la Plaiul Cornului la Botezatii); L = 240 ml

- DE Lacul lui Nemtoi (de la Plaiul Cornului la DN1 km 100); L= 1.560 ml

- DE Siliste (de la Stâna Cornu de Sus la Oancea); L = 800 ml

- DE Frăsinet (de la Plaiul Cornului la DN1 Peco); L = 1.600 ml

- DE 593 Mănăstire (de la Topsani la mănăstire); L = 250 ml

2010

 

Domeniul

public al

comunei

Cornu,

potrivit

Hotărârii

Consiliului

Local

nr. 50/2010

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale

de teren de 16.250 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului

de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Constanta”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 16.250 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Constanta nr. 19/5.02.2010, nr. 194/6.09.2010, nr. 285/10.12.2010 si nr. 286/10.12.2010, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Constanta”.

(2) Suprafetele de teren transmise potrivit alin. (1) nu pot primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetelor de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 486.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale suprafetelor de teren trecute în domeniul public al statului, care se dau în administrarea

Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi

si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Constanta”

 

Nr.

Crt.

Locul unde este

situat terenul care se

dă în administrare

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

1

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 388 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113108

2

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 283 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113145

3

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 333 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113152

4

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 301 m2 Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113121

5

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 443 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113115

6

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata - 444 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113153

7

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 277 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113122

8

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 222 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113155

9

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 276 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113146

10

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 246 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113123

11

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 523 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113147

12

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 472 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113154

13

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 1.134 m2 Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113156

14

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 1.294 m2 Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113151

15

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 211 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113150

16

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 226 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113160

17

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 285 m2 Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113158

18

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 536 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113157

19

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 614 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113162

20

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 335 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113159

21

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 185 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113165

22

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 674 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 113161

23

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 5.456 m2 Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 114462

24

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 472 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 115472

25

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 437 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 115471

26

Judetul Constanta

Consiliul Local al Municipiului Constanta

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

TOTAL:

Suprafata = 183 m2

Categoria de folosintă: DR Nr. cadastral: 114537

16.250 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale

de teren de 8.905 m2, trecută în proprietatea publică a statului, în vederea finalizării de către

Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului

de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Constanta”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete totale de teren de 8.905 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecută în proprietatea publică a statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Ovidiu nr. 92/2010, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Constanta”.

(2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Gheorghe Emacu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 487.


 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unei suprafete totale de teren de 8.905 m2, trecută în proprietatea publică a statului, care se dă în administrarea

Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie “Varianta de ocolire a municipiului Constanta”

 

Locul unde este situat terenul si categoria de folosintă

Persoana juridică de la care se dă în administrare terenul

Persoana juridică la care se dă în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

Judetul Constanta, drum de exploatare

Consiliul Local al Orasului Ovidiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafată: 8.905 m2

Nr. cadastral: 13397

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2010 privind declansarea

procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul

lucrării de utilitate publică “Autostrada Nădlac- Arad”

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) si ale art. 31 si 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 416/2010 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Nădlac- Arad”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 3 mai 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică «Autostrada Nădlac- Arad», potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).”

2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

“Art. 31. - Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localitătii Pecica, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.”

3. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:

“Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

4. După anexă, care va deveni anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 11 mai 2011.

Nr. 488.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România-S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

 


ANEXĂ (Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2010)

 

LISTA

cuprinzând imobilele care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică

“Autostrada Nădlac- Arad”, situate pe raza localitătii Pecica, proprietarii sau detinătorii acestora,

precum si sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Numele proprietarului, conform documentatiilor tehnico-cadastrale

Tarla/ parcela

Nr. cadastral/ Nr. topografic

Număr

carte

funciară

Suprafata

rezultată din

măsurători, (de

expropriat)

(m2)

Valoarea de

despăgubire a

terenului, conform

Legii nr. 255/2010

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Arad

Pecica

TOTH ROZALIA,

TOTH STEFAN,

BENEDEK ALEXANDRU

-

Al/1/27/2

-

75

747,79

2

Arad

Pecica

HORVATH MARIA

-

Al/1/30/2

-

7163

71418,69

3

Arad

Pecica

KOVACS EVA EMA

-

A 1/2/1/2

-

5211

3715,44

4

Arad

Pecica

ZABOS ERZSEBET

-

A 1/2/2/2

-

3271

2332,22

5

Arad

Pecica

ZABOS ELISABETA

 

A 1/2/3/2

 

2396

1708,35

6

Arad

Pecica

BORSOS ARPAD, KURUNZI MAGDALENA

-

A 1/3/84/2

-

10130

7222,69

7

Arad

Pecica

BORSOS ARPAD

-

A 1/3/86/2

-

11120

7928,69

8

Arad

Pecica

BORSOS ARPAD

-

A 1/3/87/2

-

3354

2391,40

9

Arad

Pecica

LILIK MARIA

-

A 1/3/89/2

-

3984

2840,59

10

Arad

Pecica

MESTER STEFAN

-

A22/1/66/2/2

-

1671

1191,42

11

Arad

Pecica

BORSOS ARPAD

-

A22/1/72/2

-

318

226,73

12

Arad

Pecica

KATONAECATERINA

-

A22/2/25/2

-

202

144,03

13

Arad

Pecica

KATONAECATERINA

-

A22/2/26/2

-

467

332,97

14

Arad

Pecica

KATONAECATERINA

-

A22/2/27/2

-

1839

1311,21

15

Arad

Pecica

BANES MARIA

-

A22/2/28/2

-

3996

2849,15

16

Arad

Pecica

NAGY ANDREI,

BANES MARIA,

NAGY IOSIF

-

A22/2/29/2

-

6857

4889,04

17

Arad

Pecica

KOVACS ALEXANDRU, KOVACS ELISABETA

-

A22/2/30/2

-

2258

1609,95

18

Arad

Pecica

KOVACS ALEXANDRU, KOVACS ELISABETA

-

A22/2/31/2

-

2261

1612,09

19

Arad

Pecica

KOVACS ALEXANDRU

-

A22/2/32/2

-

10080

7187,04

20

Arad

Pecica

KURUNCZI ALEXANDRU

-

A22/2/37/2

-

733

522,63

21

Arad

Pecica

KURUNCZI ALEXANDRU, CSORDAS MARJA

-

A22/2/38/2

-

296

211,05

22

Arad

Pecica

KOVACS ELISABETA, CZEGLEDI MARIA

-

A 37/1/21/2

-

23

16,40

23

Arad

Pecica

KOVACS MIHAI

-

A 37/1/24/2

-

12618

8996,63

24

Arad

Pecica

HEGYESANNAMARIA

-

A 37/1/25/2

-

1766

1259,16

25

Arad

Pecica

SUHAIDA ANA, SUHAIDA GASPAR VILHELM

-

A 37/2/10/2/2

-

8835

6299,36

26

Arad

Pecica

SUHAJDA GASPAR

-

A 37/2/11/2

-

18593

13256,81

27

Arad

Pecica

SUHAJDA GASPAR

-

A 37/2/12/2

-

5177

3691,20

28

Arad

Pecica

BORSOS PAVEL

-

A 285/1/2

-

1374

979,66

29

Arad

Pecica

POLONYI ECATERINA

-

A 285/2/2

-

4564

3254,13

30

Arad

Pecica

POLONYI ECATERINA, GAL ECATERINA, BORSOS CLARA

A 285/3/2

9152

6525,38


0

1

2

3

4

5

6

7

8

31

Arad

Pecica

KOMIVES ALEXANDRU

-

A 285/4/2

-

9140

6516,82

32

Arad

Pecica

ORDODI ELISABETA,

ORDODI GAVRIL,

SZABO ELISABETA

---

A 285/6/2

---

3809

2715,82

33

Arad

Pecica

ORDODI ERZSEBET

-

A 285/7/2

-

1093

779,31

34

Arad

Pecica

BALOGH MARGIT

-

A 285/8/2

-

468

333,68

35

Arad

Pecica

BALOGH STEFAN

-

A 285/9/2

-

468

333,68

36

Arad

Pecica

BALOGH STEFAN

-

A 285/10/2

-

9158

6529,65

37

Arad

Pecica

FODOR ELISABETA

-

A 285/11/2

-

1975

1408,18

38

Arad

Pecica

FODOR ELISABETA

-

A 285/12/2

-

6111

4357,14

39

Arad

Pecica

MAGYAR ELISABETA

-

A 285/13/2

-

2478

1766,81

40

Arad

Pecica

KECSKES STEFAN

-

A 285/21/2

-

502

357,93

41

Arad

Pecica

MESTER ECATERINA, BOTCA MARIA, KABAT AGNES

 

A 285/26/2

 

854

608,90

42

Arad

Pecica

BOTKA MARIA, MESTER ECATERINA

-

A 285/27/2

-

831

592,50

43

Arad

Pecica

BORSOS PAVEL

-

A 281/1/2

-

7208

5139,30

44

Arad

Pecica

HAJAS IOAN

-

A 281/2/2

-

2853

2034,19

45

Arad

Pecica

HAJAS IOAN

-

A281/3/2

-

706

503,38

46

Arad

Pecica

HAJAS IOAN, BARTHA GHEORGHE, MESTER ELISABETA,

BĂRTA STEFAN, BREZAN ELISABETA

 

A 281/4/2

 

2412

1719,76

47

Arad

Pecica

HAJAS ELISABETA

-

A 281/5/2

-

294

209,62

48

Arad

Pecica

NEMETH TEREZIA,

JAMBOR ELISABETA,

KATONA LADISLAU

 

A 281/6/2

 

3854

2747,90

49

Arad

Pecica

JAMBOR ALEXANDRU,

JAMBOR ELISABETA,

MUNTEANU ELISABETA

A 281/7/2

673

479,85

50

Arad

Pecica

BOLDIZSAR MARJA

-

A 339/22/2

-

3754

2676,60

51

Arad

Pecica

MANG CLARA,

PIROS IOSIF,

BOLDIZSAR MARIA,

JURIK MARTON,

BARTAIULIANA

 

A 339/24/2

 

7748

5524,32

52

Arad

Pecica

BARTAGL IGOR, KISS IULIANA, BARTA IULIANA

A 339/25/2

26793

19103,41

53

Arad

Pecica

KISS IOSIF

-

A 339/27/2

-

896

638,85

54

Arad

Pecica

JACZKO MARIA, SZANDA MARIA

-

A 344/22/2

-

434

309,44

55

Arad

Pecica

JACZKO MARIA, SZANDA MARIA

-

A 344/23/2

-

1699

1211,39

56

Arad

Pecica

SZANDA MARIA

-

A 344/24/2

-

875

623,88

57

Arad

Pecica

SZANDA MARIA

-

A 344/25/2

-

8614

6141,78

58

Arad

Pecica

ROHACS ELISABETA

 

A 344/26/2

-

1086

774,32

59

Arad

Pecica

ROHACS ALEXANDRU

-

A 344/27/2

-

933

665,23

60

Arad

Pecica

NAGYANGELA

-

A 344/28/2

-

6152

4386,38


0

1

2

3

4

5

6

7

8

61

Arad

Pecica

NAGY ANGELA

-

A 344/29/2

-

3026

2157,54

62

Arad

Pecica

NAGY ANGELA

-

A 344/30/2

-

8978

6401,31

63

Arad

Pecica

TOTH STEFAN,

TOTH ROZALIA,

BEDOANA

 

A 344/31/2

 

937

668,08

64

Arad

Pecica

TOTH ROZALIA,

TOTH STEFAN,

BENEDEK ALEXANDRU,

BENEDEK IOAN

 

A 344/33/2

 

1774

1264,86

65

Arad

Pecica

TOTH STEFAN,

TOTH ROZALIA,

BEDOANA

 

A 344/34/2

 

901

642,41

66

Arad

Pecica

BARTOK MARIA

-

A 344/37/2

-

5474

3902,96

67

Arad

Pecica

BARTOK STEFAN

-

A 344/38/2

-

6168

4397,78

68

Arad

Pecica

BARTOK IOAN,

CZANK MARIA,

BARTOK STEFAN

 

A 344/39/2

 

319

227,45

69

Arad

Pecica

NAGY ELISABETA, BEKE ANDREI, BEKE STEFAN, BEKE EMERIC

 

A 348/24/2

 

8

5,70

70

Arad

Pecica

REDI MARIA, JUHASZ STEFAN

-

A 348/27/2

-

655

467,02

71

Arad

Pecica

KAPCSOS ANA,

SUHAJDA ELISABETA,

HEGYES STEFAN,

HEGYESIOAN

 

A 348/29/2

 

2725

1942,93

72

Arad

Pecica

HEGYES STEFAN,

KAPCSOS ANA,

SUHAJDA ELISABETA

 

A 348/29/1/2

 

1079

769,33

73

Arad

Pecica

TOTH CAROL,

TOTH STEFAN,

TOTHIOAN

 

A 348/29/2/2

 

5354

3871,40

74

Arad

Pecica

TOTH CAROL,

TOTH STEFAN,

TOTHIOAN

 

A 348/29/3/2

 

2284

1628,49

75

Arad

Pecica

SUHAJDA ELISABETA,

TOTH ECATERINA, KONCSEK ELISABETA

 

A 348/29/4/2

 

3602

2568,23

76

Arad

Pecica

KONCSEK FRANCISC, KONCSEK ION

-

A 348/30/2

-

2540

1811,02

77

Arad

Pecica

KURUNCZI ELISABETA

-

A 348/31/1/2

-

4772

3402,44

78

Arad

Pecica

KURUNCZI ELISABETA

-

A 348/31/2/2

-

7028

5010,96

79

Arad

Pecica

TOTH MARGARETA

-

A 348/31/3/2

-

3424

2441,31

80

Arad

Pecica

TOTH MARGARETA

-

A 348/32/2

-

2094

1493,02

81

Arad

Pecica

KURUNCZI ROZALIA

-

A 348/36/2

-

3715

2648,80

82

Arad

Pecica

KURUNCZI ROZALIA

-

A 348/37/2

-

11684

8330,69

83

Arad

Pecica

BOTKA ALEXANDRU

-

A 348/38/2

-

919

655,25


0

1

2

3

4

5

6

7

8

84

Arad

Pecica

KURUNCZI STEFAN,

BOTKA TECLABARBURA,

GYORKY ROZALIA

-

A 348/40/2

---

391

278,78

85

Arad

Pecica

MEGYES IOSIF, KATONAANA

-

A 348/41/2

---

586

417,82

86

Arad

Pecica

SERBAN EMILIA

-

A 798/2/1/2

---

3080

2196,04

87

Arad

Pecica

SERBAN IOAN,

CONSTANTIN ELENA,

SERBAN VALERIA

A 798/2/2/2

 

5235

3732,56

88

Arad

Pecica

FAUR PETRU

-

A 798/2/3/2

-

6675

4759,28

89

Arad

Pecica

TAT STEFAN, ENACHIUC ELISABETA, TAT IOAN

-

A 798/2/4/2

-

1796

1280,55

90

Arad

Pecica

PASC SILVIA

-

A 798/2/5/2

-

2717

1937,22

91

Arad

Pecica

KATONA ELISABETA

-

A 798/2/6/2

-

1138

811,39

92

Arad

Pecica

DRAGOS ROMULUS,

DRAGOS LIVIU,

DRAGOS TRAIAN

A 798/2/7/2

464

330,83

93

Arad

Pecica

DRAGOS ROMULUS, DRAGOS TRAIAN, DRAGOS LIVIUS, MOLDOVAN LIVIU

 

A 798/2/8/2

 

476

339,39

94

Arad

Pecica

STOICOVICI ROZALIA

-

A 798/2/9/2

-

221

157,57

95

Arad

Pecica

BELLA TEREZIA

-

A 798/28/1/2

-

2616

1865,21

96

Arad

Pecica

ZORICI DORIN TRAIAN

-

A798/28/2/2

-

1715

1222,80

97

Arad

Pecica

BELLA IULIANA

-

A 798/29/2

-

6510

4641,63

98

Arad

Pecica

BELLA TEREZIA-IULIANA

-

A 798/30/2

-

3231

2303,70

99

Arad

Pecica

SZOMORU ALEXANDRU

-

A 798/32/2

-

1091

777,88

100

Arad

Pecica

MAGYAR ROZALIA, FARAGO VALENTIN

-

A 798/34/2

-

5442

3880,15

101

Arad

Pecica

MAGYAR ROZALIA

-

A 798/35/2

-

2764

1970,73

102

Arad

Pecica

CRET ADINA DELIA

-

A 840/24/2

-

964

687,33

103

Arad

Pecica

CADAR IULIANA

-

A 840/25/2

-

6133

4372,83

104

Arad

Pecica

TAMASDAN POMPILIU, CINTEAN VIORICA

-

A 840/32/2

-

5377

3833,80

105

Arad

Pecica

CINTEAN VIORICA, TAMASDAN POMPILIU

-

A 840/33/2

-

1736

1237,77

106

Arad

Pecica

TAMASDAN PETRU

 

A 840/34/2

 

39

27,81

107

Arad

Pecica

KADLECSIK MIHAI

-

A 830/12/2

-

7

4,99

108

Arad

Pecica

BARBUAXENTIE

-

A 830/13/2

-

1258

896,95

109

Arad

Pecica

DRAGOS SEVER

-

A 830/14/2

-

8027

5723,25

110

Arad

Pecica

DRAGOS DANA

-

A 830/15/2

-

842

600,35

111

Arad

Pecica

PETCU ELENA MARIA,

TITIRIGAPERSIDA, TOTOREANU VALERIA

A 830/16/2

1700

1212,10

112

Arad

Pecica

PONTA TRAIAN

-

A 830/17/2

-

7791

5554,98

113

Arad

Pecica

PONTA STELA, RADAU OCAVIA, BALAS FLORICA

 

A 830/20/2

 

5289

3771,06

114

Arad

Pecica

GAVRUTA IOAN

-

A 821/1/2

-

4711

3358,94

115

Arad

Pecica

PUSCAS MILOS

-

A 821/2/2

-

9538

6800,59

116

Arad

Pecica

TOTH ALEXANDRU

-

A 821/3/2

-

4830

3443,79


0

1

2

3

4

5

6

7

8

117

Arad

Pecica

MISKOLCZI STEFAN, SABAU ELISABETA

-

A 821/4/2

-

3244

2312,97

118

Arad

Pecica

MISKOLCZI ELISABETA

-

A 821/5/2

-

3263

2326,52

119

Arad

Pecica

MISKOLCZI STEFAN, SABAU ELISABETA

-

A 821/6/2

-

3283

2340,78

120

Arad

Pecica

ZABOS ALEXANDRU

-

A 821/7/2

-

9973

7110,75

121

Arad

Pecica

NEMET IOSIF,

NEMET ROZALIA-ILEANA,

NEMET IOSIF STEFAN,

NEMET ANA

 

A 821/8/2

 

3841

2738,63

122

Arad

Pecica

ZORICI ECATERINA

-

A 821/9/2

-

1059

755,07

123

Arad

Pecica

MOS VASILE

-

A 821/12/2

-

7

4,99

124

Arad

Pecica

BARBU PORFIRE, BARBU ANA

-

A 846/1/2

-

2793

1991,41

125

Arad

Pecica

KOVACS ELISABETA

-

A 846/2/2

-

4074

2904,76

126

Arad

Pecica

KOVACS ELISABETA

-

A 846/3/2

-

6410

4570,33

127

Arad

Pecica

KABATHIOAN

-

A 846/4/2

-

278

198,21

128

Arad

Pecica

NEMET IOSIF STEFAN, NEMET ANA

-

A 846/6/2

-

263

187,52

129

Arad

Pecica

CIMPAN FRANCISC

-

A 892/4/2

-

694

494,82

130

Arad

Pecica

MILOS EMILIA, MILOS PETRU

-

A 892/13/2

-

7311

5212,74

131

Arad

Pecica

PUTĂAURORA

-

A 892/15/2

-

11094

7910,02

132

Arad

Pecica

MICLAUS ADRIANA TEODORA, ZBORA MARIA, PUTĂAURORA

A 892/16/2

4193

2989,61

133

Arad

Pecica

BAGUT NICOLAE, BAGUT LIANA

-

A 892/17/2

-

7594

5414,52

134

Arad

Pecica

OANCEA ANDREI, OANCEA VIORICA LILIANA

-

A 892/18/2

-

7374

5257,66

135

Arad

Pecica

HUS VASILE

-

A 892/19/2

-

4289

3058,06

136

Arad

Pecica

PANTEA MARCEL VALERIU, PANTEA FELICIA

-

A 892/20/2

-

1727

1231,35

137

Arad

Pecica

NYEMCZOVSZKI ANA

-

A 892/21/2

-

1278

911,21

138

Arad

Pecica

PANTEA MARCEL VALERIU, PANTEAFELICIA

-

A 892/22/2

-

3412

2432,76

139

Arad

Pecica

PANTEA GHEORGHE

-

A 892/23/2

-

992

707,30

140

Arad

Pecica

CUREA IULIANA

-

A 892/24/2

-

740

527,62

141

Arad

Pecica

CUREA ECATERINA

-

A 892/25/2

-

4710

3358,23

142

Arad

Pecica

CHEVERESAN AURELIA, CHEVERESAN STELA

-

A 892/26/2

-

810

577,53

143

Arad

Pecica

CHEVERESAN STELA, VIRTACI SILVIA

-

A 892/27/2

-

2207

1573,59

144

Arad

Pecica

PENCEA IOAN

-

A 892/29/2

-

697

496,96

145

Arad

Pecica

SZECSAMSZKI MARIA

-

A 892/30/2

-

1759

1254,17

146

Arad

Pecica

CHEVERESAN PERSIDA,

BRAINAS FLOAREA,

ROTAR LUCRETIA,

MORAR FLORITA

 

A 892/32/2

 

797

568,26


0

1

2

3

4

5

6

7

8

147

Arad

Pecica

SETANSCHI IOAN

-

A 892/36/2

-

114

81,28

148

Arad

Pecica

SECIANSCHI ROZALIE

-

A 892/37/2

-

70

49,91

149

Arad

Pecica

VIRTACI FLOARE

-

A 892/38/2

-

25

17,83

150

Arad

Pecica

JUNCAN VIOARA

-

A 884/35/2

-

5262

3751,81

151

Arad

Pecica

NOVAC AXENTIE

-

A 884/36/2

-

9561

6816,99

152

Arad

Pecica

NOVAC AXENTIE

-

A 884/37/2

-

2277

1623,50

153

Arad

Pecica

TAMAJDAN SILVIA

-

A 884/38/2

-

11733

8365,63

154

Arad

Pecica

TAMASDAN EFREM

-

A 884/39/2

-

4576

3262,69

155

Arad

Pecica

SARANDAN ELISABETA

-

A 884/40/2

-

1001

713,71

156

Arad

Pecica

OLTEANU IULIANA, SARANDAN ELISABETA

-

A 884/41/2

-

95

67,74

157

Arad

Pecica

ROMAN TRAI AN, ROMAN ILIE PETRU

-

A 884/45/2

-

29377

20945,80

158

Arad

Pecica

TAMASDAN GHEORGHE,

ROMAN ILIE,

TAMASDAN IOAN,

BARBU VICTORIA

 

A 884/46/2

 

4909

3500,12

159

Arad

Pecica

TERETEAN RADU SORIN, TERETEAN ANGELA VALERIA

-

300918/2

-

1693

1207,11

160

Arad

Pecica

TERETEAN RADU SORIN, TERETEAN ANGELA VALERIA

-

300918/3

-

850

606,05

161

Arad

Pecica

TERETEAN RADU SORIN, TERETEAN ANGELA VALERIA

-

300918/4

-

110

78,43

162

Arad

Pecica

TERETEAN RADU SORIN, TERETEAN ANGELA VALERIA

-

300919/2 + Anexa C1

-

4915

3504,40

163

Arad

Pecica

PETCU DIMITRIE,

PETCU ILIE,

PETCU MARIA

A 884/51/2

2685

1914,41

164

Arad

Pecica

KABATHIOAN

-

A 884/53/2

-

309

220,32

165

Arad

Pecica

SCHIOP EMANUIL

-

Ps 918/2

-

5546

5357,44

166

Arad

Pecica

ORGA IOAN

-

A 942/3/2

-

28797

20532,26

167

Arad

Pecica

PONTA ROMULUS

-

A 938/1/2

-

8749

6238,04

168

Arad

Pecica

UGLIS LUCRETIA

-

A 933/33/2

-

1374

979,66

169

Arad

Pecica

LONCER DIMITRIE, COSMAPERSIDA

-

A 934/34/2

-

2002

1427,43

170

Arad

Pecica

HEDES SABIN

-

A 1036/2/2

-

185

131,91

171

Arad

Pecica

NOVAC SOFIA

-

A 1038/12/2

-

31038

22130,09

172

Arad

Pecica

NOVAC SOFIA

-

A 1038/11/2

-

662

472,01

173

Arad

Pecica

LUCAS GABRIELA LOREDANA, LUCAS MARIAN STELIAN

-

A 1050/1/2

-

130

92,69

174

Arad

Pecica

LUCAS GABRIELA LOREDANA, LUCAS MARIAN STELIAN

-

A 1050/1/3

-

189

134,76

175

Arad

Pecica

ARDELEAN LIVIUS

-

A 1054/10/2

-

2920

2081,96

176

Arad

Pecica

POPETIU LIVIA

-

A 1054/8/2

-

7347

5238,41

177

Arad

Pecica

S.C. BABIECAS.R.L.

-

A 702/1/2

-

780

556,14

178

Arad

Pecica

NEATA MAIOARA

-

A 702/2/2

-

749

534,04

179

Arad

Pecica

BISORCA ELENA

-

A 702/3/2

-

725

516,93


0

1

2

3

4

5

6

7

8

180

Arad

Pecica

GAITANARU CRISTIAN

-

A 702/4/2

-

700

499,10

181

Arad

Pecica

S.C. FERRULLI INVESTEMENT -S.R.L.

-

A 702/5/2

-

114

81,28

182

Arad

Pecica

MONE DOINA

-

A 702/6/2

-

113

80,57

183

Arad

Pecica

POPESCU CECILIA,

BARBU DANIELA,

GROZESCU DANIELA

 

A 702/7/2

 

351

250,26

184

Arad

Pecica

DELIMAN ADRIAN MIHAI, LUCAS MARIAN, LUCAS GABRIELA

 

A 702/8/2

 

110

78,43

185

Arad

Pecica

FOGHISCATITA

-

A 702/10/2

-

109

77,72

186

Arad

Pecica

FOGHIS SILVIU

-

A 702/11/2

-

108

77,00

187

Arad

Pecica

BARBU DRAGHINA

-

A 702/12/2

-

1135

809,26

188

Arad

Pecica

UNTERBERGER ANDREAS, UNTERBERGER MARGARETH

-

A 702/13/2

-

3107

2215,29

189

Arad

Pecica

S.C. OCTET S.R.L.

-

A/702/16/1/1/2

-

343

244,56

190

Arad

Pecica

TODOR ADRIAN, TODOR DANIELA

-

A 702/16/1/2/2

-

339

241,71

191

Arad

Pecica

CODREANU NICOLAE

-

A 702/16/2/2

-

202

144,03

192

Arad

Pecica

CODREANU NICOLAE

-

A 702/16/3/2

-

663

472,72

193

Arad

Pecica

TOCAIU VERONICA

-

A 702/17/2

-

164

116,93

194

Arad

Pecica

PONTA ARON

-

A 702/18/2

-

166

118,36

195

Arad

Pecica

GROZA MARIANA, GROZA IOAN

-

A 702/19/2

-

173

123,35

196

Arad

Pecica

S.C. MELOGRANO - S.R.L.

-

A 702/20/2

-

966

688,76

197

Arad

Pecica

S.C. MELOGRANO - S.R.L.

-

A 702/21/2

-

307

218,89

198

Arad

Pecica

PONTA OTILIAAMALIA

-

A 709/24/2

-

7089

5054,46

199

Arad

Pecica

TIGU ELENA

-

A 709/23/2

-

5000

3565,00

200

Arad

Pecica

TIGU LIVIU

-

A 709/22/2

-

2843

2027,06

201

Arad

Pecica

HORVATH PIROSKA

-

A 709/21/2

-

327

233,15

202

Arad

Pecica

SARANDAN FELICIA, PETRAN MARINELA

-

A 712/5/2

-

1972

1406,04

203

Arad

Pecica

SCHIOP EMANUIL

-

NML 712/8/2

-

1249

617,63

204

Arad

Pecica

SCHIOP EMANUIL

-

N ML 675/1/2

-

2391

1182,35

205

Arad

Pecica

SERACANA

-

A 674/1/2

-

1933

1378,23

206

Arad

Pecica

LELIK PERSIDA

-

A 674/3/2

-

1773

1264,15

207

Arad

Pecica

KOCSIK Ml LEVA

-

A 674/4/2

-

1780

1269,14

208

Arad

Pecica

ARDELEAN DORIN, ARDELEAN LIVIU

-

A 674/8/2

-

1155

823,52

209

Arad

Pecica

KATONA ELISABETA

-

A 674/9/2

-

284

202,49

210

Arad

Pecica

PONTA ECATERI NA

-

A 679/17/2

-

9448

6736,42

211

Arad

Pecica

VIRTACI STEFAN, JUGU VIOARA

-

A 679/18/2

-

608

433,50

212

Arad

Pecica

PONTA TRAIAN

-

A 679/19/2

-

1398

996,77


0

1

2

3

4

5

6

7

8

213

Arad

Pecica

POGANA CORNELIA

-

A 663/3/2

-

10015

7140,70

214

Arad

Pecica

MISCUTA SORINEL TRAIAN

-

A 635/1/1/2

-

4466

3184,26

215

Arad

Pecica

MISCUTA SORINEL TRAIAN

-

A 635/1/2/2

-

4016

2863,41

216

Arad

Pecica

MANGU NICOLETA

-

A 635/1/3/2

-

2813

2005,67

217

Arad

Pecica

AGOCS PARASCHIVA,

AGOCS GIZELLA,

KISS PARASCHIVA,

AGOCS IOAN

 

A 635/1/4/2

 

2645

1885,89

218

Arad

Pecica

BAICZURA TEREZIA

-

A 635/1/6/2

-

873

622,45

219

Arad

Pecica

SZIARTO MARIA

-

A 635/1/7/2

-

2515

1793,20

220

Arad

Pecica

BARTA MIHAI

-

A 635/1/8/2

-

1587

1131,53

221

Arad

Pecica

BARTA MIHAI

-

A 635/1/9/2

-

5196

3704,75

222

Arad

Pecica

VAZOC ECATERINA

-

A 635/1/10/2

-

474

337,96

223

Arad

Pecica

CSEPELLALADISLAU

-

A 635/1/12/2

-

3234

2305,84

224

Arad

Pecica

CHEVERESAN SILVIA

-

A 635/1/13/2

-

1376

981,09

225

Arad

Pecica

NEDESCU CALIN PETRU, NEDESCU DANA

-

A 635/2/1/2

-

3799

2708,69

226

Arad

Pecica

SCHIOP ATANASIE, SPILCA DANIELA

-

A 635/2/3/2

-

3552

2532,58

227

Arad

Pecica

S.C. DAVIDEDUE -S.R.L.

-

A 635/2/5/2

-

511

364,34

228

Arad

Pecica

SICLOVAN ROMAN

-

A 635/2/6/2

-

4596

3276,95

229

Arad

Pecica

SERBAN EMILIA

-

A 635/2/7/2

-

1796

1280,55

230

Arad

Pecica

SERBAN IOAN,

CONSTANTIN ELENA,

SERBAN VALERIA

 

A 635/2/8/2

 

3711

2645,94

231

Arad

Pecica

URLEA MARJA

-

A 635/2/9/2

-

6534

4658,74

232

Arad

Pecica

BELLINGE RADELFNA, BELLINGER KARL DIETER

-

A 635/2/10/2

-

2980

2124,74

233

Arad

Pecica

S.C. DAVIDEDUE -S.R.L.

-

A 635/2/11/2

-

2723

1941,50

234

Arad

Pecica

FAUR HORIA-REMUS

-

A 635/2/12/2

-

4660

3322,58

235

Arad

Pecica

ROMAN FLORIN

-

A 635/2/13/2

-

2849

2031,34

236

Arad

Pecica

JITARIU ALEXANDRA

-

A 635/2/14/2

-

2839

2024,21

237

Arad

Pecica

CHEVERESAN MARIA

-

A 635/2/15/2

-

629

448,48

238

Arad

Pecica

CUREA CORNEL

-

A 635/2/16/2

-

655

467,02

239

Arad

Pecica

CSAPO STELA, CRUCEAN VIOARA

-

A 635/2/17/2

-

1049

747,94

240

Arad

Pecica

CAPRA GHEORGHE

 

A 635/2/18/2

-

1224

872,71

241

Arad

Pecica

CADAR CONSTANTIN,

CADAR ELISABETA,

POTOCEANU RODICA

 

A 635/2/19/2

 

1250

891,25

242

Arad

Pecica

CODOS MARIA

-

A 635/2/21/2

-

1445

1030,29

243

Arad

Pecica

VELICI FLORIN TEODOR, VELICI MONICA

-

NGI 659/2

-

323

159,72

244

Arad

Pecica

VELICI FLORIN TEODOR, VELICI MONICA

-

NGI 659/3

-

263

130,05

245

Arad

Pecica

VELICI FLORIN TEODOR, VELICI MONICA

-

NGI 659/4

-

113

55,88

246

Arad

Pecica

FAUR PETRU

-

A 665/5/2/2

-

254

181,10

247

Arad

Pecica

RUS MARIANA, GHINEA ANDREI CĂTĂLIN

-

A 665/4/1/2

-

15467

11027,97

248

Arad

Pecica

IGRISAN EUGENIA

-

A 665/4/2/2

-

4

2,85

249

Arad

Pecica

S.C. KESKINENES -S.R.L.

-

A 722/1/2

-

1410

1005,33

250

Arad

Pecica

BURDEA ADRIANA

-

A 722/1/3

-

657

468,44

251

Arad

Pecica

PONTA ROMULUS

-

A 938/1/3

-

3862

2753,61

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

865.211

684.356,29

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei voluntare, în lei, a României la Organizatia Internatională

a Francofoniei pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a functionarilor

din administratia publică română, în anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei voluntare, în lei, a României la Organizatia Internatională a Francofoniei, pe anul 2011 în sumă totală de 130 mii lei, pentru derularea Planului multianual de formare în limba franceză a functionarilor din administratia publică română.

Art. 2. - Suma necesară plătii contributiei prevăzute la art. 1 se suportă din fondurile aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 519.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare

a Societătii Comerciale SELECT AUTOMOTIVE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 mai 2011, prin cares-a aprobat cererea Societătii Comerciale SELECT AUTOMOTIVE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de SuDraveahere a Asiaurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială SELECT AUTOMOTIVE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Slatina, Str. Arcului nr. 3, bl. 5, sc. A, et. 4, ap. 15, judetul Olt, nr. de ordine în registrul comertului J28/443/09.09.2010, cod unic de înregistrare 27366799/09.09.2010, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 mai 2011.

Nr. 339.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.