MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 371/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 371         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 mai 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

457. - Hotărâre privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din învătământul superior

 

530. - Hotărâre privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Lista asociatiilor si fundatiilor cărora li s-au acordat subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, în anul 2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din învătământul superior

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 295 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din învătământul superior, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri institutiile de învătământ superior elaborează Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumită în continuare metodologia proprie, numai cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzută la art. 1. Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar si publicată pe site-ul web al institutiei de învătământ superior.

Art. 3. - (1) Institutiile de învătământ superior care nu au organizat departamentele până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri deleagă, până la organizarea departamentelor, atributiile prevăzute de prezenta hotărâre pentru directorul de departament, respectiv consiliul departamentului, în sarcina decanului, respectiv consiliului facultătii.

(2) Până la organizarea departamentelor si prin exceptie de la prevederile art. 10 alin. (2) si (6), ale art.23 alin. (10), ale art. 26 alin. (2) din metodologia-cadru, atributiile directorului de departament si ale consiliului departamentului se deleagă decanului, respectiv consiliului facultătii.

(3) Până la organizarea departamentelor si prin exceptie de la prevederile art. 22 alin. (3)-(5) din metodologia-cadru, comisia de concurs este propusă de consiliul facultătii, aprobată de decan si transmisă spre aprobare senatului universitar.

Art. 4. - Ocuparea posturilor pe parcursul anului universitar 2010-2011 se realizează potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 si reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri toate concursurile pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice si de cercetare vacante din învătământul superior se desfăsoară în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

 

Bucuresti, 4 mai 2011.

Nr. 457.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA-CADRU DE CONCURS

pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante din învătământul superior

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare din învătământul superior pot candida numai persoane care îndeplinesc standardele minime si obligatorii pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor didactice si de cercetare din învătământul superior, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) si art. 295 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, denumite în continuare standarde minimale nationale.

(2) Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, denumită în continuare metodologie proprie, prevede standardele minimale de ocupare a posturilor didactice si de cercetare pentru următoarele functii didactice si de cercetare:

a) asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată;

b) lector universitar/sef de lucrări;

c) conferentiar universitar;

d) profesor universitar;

e) asistent de cercetare angajat pe perioadă nedeterminată;

f) cercetător stiintific;


g) cercetător stiintific gradul III;

h) cercetător stiintific gradul II;

i) cercetător stiintific gradul I.

(3) Standardele aferente functiilor prevăzute la alin. (2) sunt cerinte minime si obligatorii pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea functiilor respective si sunt denumite în continuare standardele universitătii.

(4) Standardele prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de institutia de învătământ superior prin aprobarea de către senatul universitar. Standardele universitătii nu pot deroga de la standardele minimale nationale definite la alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1)lit. a) din Legea nr. 1/2011. Standardele universitătii sunt superioare sau egale standardelor minimale nationale.

(5) Institutia de învătământ superior nu poate stabili prin metodologia proprie sau prin alte documente echivalarea îndeplinirii de către un candidat a standardelor minimale nationale prevăzute la alin. (1) prin standarde, criterii sau indicatori diferiti de cei prevăzuti de standardele minimale nationale, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

(6) Metodologia proprie contine prevederi referitoare la solutionarea contestatiilor în cadrul institutiei care a organizat concursul. Contestatiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale.

(7) în situatia în care un candidat detine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestatie în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestatia se formulează în scris, se înregistrează la registratura institutiei de învătământ superior si se solutionează de comisia de concurs.

(8) Nerespectarea prevederilor metodologiei proprii de către persoanele cu atributii în procedura de organizare si desfăsurare a concursurilor constituie abatere disciplinară si se sanctionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 sau ale altor prevederi legale, în functie de încadrarea faptei.

Art. 2. - Metodologia proprie va fi elaborată cu respectarea principiilor care guvernează învătământul superior prevăzute în Legea nr. 1/2011 si a altor prevederi legale în vigoare.

Art. 3. - (1) Anuntul privind organizarea concursului se publică cu cel putin două luni înainte de data desfăsurării primei probe de concurs. Înscrierea la concurs începe în ziua publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs si se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăsurării primei probe de concurs.

(2) Anunturile se publică cel putin prin următoarele modalităti:

a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al institutiei de învătământ superior;

b) pe un site web specializat, administrat de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

c) în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(3) Institutia de învătământ superior si Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pot anunta concursurile prin orice mijloace suplimentare, inclusiv prin publicarea în mass-media, în publicatii stiintifice nationale si internationale, pe site-uri web specializate în publicarea ofertelor de locuri de muncă si altele asemenea.

(4) Pagina web a concursului este pagina web care prezintă direct informatiile complete despre concurs de pe site-ul web specializat, administrat de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

(5) Pe pagina web a concursului vor fi publicate, în termenul prevăzut la alin. (1), cel putin următoarele informatii:

a) descrierea postului scos la concurs;

b) atributiile/activitătile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didactică si tipurile de activităti incluse în norma didactică, în cazul posturilor didactice, respectiv norma de cercetare;

c) salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării;

d) calendarul concursului;

e) tematica probelor de concurs, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor sustinute efectiv;

f) descrierea procedurii de concurs;

g) lista completă a documentelor pe care candidatii trebuie să le includă în dosarul de concurs;

h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.

(6) Anunturile referitoare la posturile de conferentiar universitar, profesor universitar, cercetător stiintific gradul II si cercetător stiintific gradul I vor fi publicate si în limba engleză.

Art. 4. - Pe pagina web a concursului si pe site-ul web al institutiei de învătământ superior vor fi publicate, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidatii înscrisi si cu respectarea protectiei datelor cu caracter personal, în sensul legii, următoarele:

a) curriculum vitae;

b) fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale.

Art. 5. - (1) Concursurile au caracter deschis.

(2) La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc conditiile de înscriere la concurs, fără nicio discriminare, în conditiile legii.

(3) Metodologia de concurs nu poate contine prevederi discriminatorii privind candidatii în functie de sex, origine etnică sau socială, cetătenie, religie ori credintă, dizabilităti, opinii politice, conditie socială sau economică.

(4) Metodologia de concurs nu poate face referire la vechime si nu poate contine prevederi care să dezavantajeze candidatii din afara institutiei sau din afara tării.

(5) Descrierea postului scos la concurs va fi făcută în termeni cuprinzători, care corespund nevoilor reale ale institutiei de învătământ superior, avându-se în vedere să nu se limiteze, în mod artificial, numărul potentialilor candidati.

Art. 6. - (1) Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care:

a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;

b) sunt membri sau membri supleanti ai comisiei de concurs;

c) sunt implicati în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului;

d) sunt implicati în solutionarea contestatiilor.

(2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:

a) sunt soti, afini si rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai multi candidati;

b) sunt angajate în aceeasi institutie cu un candidat care detine o functie de conducere si sunt subordonate ierarhic candidatului;


c) sunt asociate cu un candidat în societăti comerciale în care detin, fiecare, părti sociale care reprezintă cel putin 10% din capitalul societătii comerciale;

d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori concursului;

e) beneficiază ori au beneficiat în ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice natură din partea unui candidat.

Art. 7. - În situatia în care, în urma câstigării unui concurs de către un candidat, una sau mai multe persoane din institutia de învătământ superior urmează să se afle într-o situatie de incompatibilitate conform art. 295 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, numirea pe post si acordarea titlului universitar de către institutia de învătământ superior sau a gradului profesional de cercetare-dezvoltare poate avea loc numai după solutionarea situatiei/situatiilor de incompatibilitate. Modalitatea de solutionare a situatiei de incompatibilitate se comunică Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, în termen de două zile lucrătoare de la solutionare.

 

CAPITOLUL II

Concursul pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare

 

Art. 8. - Ocuparea posturilor didactice si de cercetare pe perioadă nedeterminată se realizează numai prin concurs public, organizat de institutia de învătământ superior în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, a metodologiei proprii si cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011.

Art. 9. - (1) Institutiile de învătământ superior pot să organizeze concurs pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare numai dacă acesta este declarat vacant.

(2) Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de functii, întocmit anual, sau dacă este vacantat pe parcursul anului universitar.

(3) Postul se vacantează printr-una dintre următoarele modalităti:

a) prin încetarea contractului de muncă, conform legii;

b) prin transferul persoanei care ocupă postul pe un alt post din cadrul aceleiasi institutii de învătământ superior, ca urmare a câstigării unui concurs.

(4) Posturile didactice si de cercetare nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat într-un post de rang superior.

Art. 10. - (1) Institutia de învătământ superior poate să organizeze concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post didactic sau de cercetare numai după publicarea de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a postului scos la concurs, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(2) în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, institutiile de învătământ superior transmit Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului următoarele documente:

a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs si structura acestora, semnată si stampilată de rectorul institutiei de învătământ superior;

b) extrasul din statul de functii care contine posturile scoase la concurs, semnat de rector, decan si directorul de departament sau conducătorul scolii doctorale;

c) în cazul posturilor didactice, declaratia pe propria răspundere a rectorului institutiei de învătământ superior care atestă că toate posturile didactice propuse a fi scoase la concurs au în structură numai discipline din planurile de învătământ ale specializărilor/programelor de studii legal înfiintate, inclusiv ca formă de învătământ si localitate de desfăsurare;

d) metodologia proprie.

(3) Transmiterea către Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a solicitării în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs se realizează obligatoriu în primele 30 de zile calendaristice de la începerea fiecărui semestru al anului universitar.

(4) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului verifică structura posturilor, în raport cu prevederile legale în vigoare.

(5) Declansarea procedurilor de concurs poate fi demarată doar după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs.

(6) Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de către directorul departamentului sau conducătorul scolii doctorale în structura căruia se află postul, prin referat avizat de consiliul departamentului sau de consiliul scolii doctorale si de consiliul facultătii.

(7) Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de decan si înaintată consiliului de administratie al institutiei de învătământ superior în vederea aprobării conform art. 213 alin. (13) III. c) din Legea nr. 1/2011.

Art. 11. - (1) Conditiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei functii didactice sunt cele prevăzute de prezentul articol.

(2) Pentru functia de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată sunt necesare cumulativ:

a) detinerea diplomei de doctor;

b) îndeplinirea standardelor de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde constituie criteriu de evaluare a universitătilor conform art. 193 din Legea nr. 1/2011.

(3) Pentru functiile de lector universitar/sef de lucrări sunt necesare cumulativ:

a) detinerea diplomei de doctor;

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de lector universitar/sef de lucrări, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde constituie criteriu de evaluare a universitătilor conform art. 193 din Legea nr. 1/2011.

(4) Pentru functia de conferentiar universitar sunt necesare cumulativ:

a) detinerea diplomei de doctor;

b) îndeplinirea standardelor minimale nationale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de conferentiar universitar, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011;

c) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de conferentiar universitar, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie să fie superioare sau egale standardelor minimale nationale aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

(5) Pentru functia de profesor universitar sunt necesare cumulativ:

a) detinerea diplomei de doctor;

b) detinerea atestatului de abilitare sau a dreptului de a conduce doctorate, obtinut înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011;

c) îndeplinirea standardelor minimale nationale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de profesor universitar, aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011;

d) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice functiei didactice de profesor universitar, prevăzute de metodologia proprie. Aceste standarde trebuie să fie superioare sau egale standardelor minimale nationale aprobate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011.

(6) Pentru ocuparea posturilor din învătământul superior medical, cu exceptia posturilor de la disciplinele care nu au corespondent în reteaua Ministerului Sănătătii si cele de la disciplinele preclinice, trebuie îndeplinite următoarele conditii, suplimentar fată de cele prevăzute la alin. (2)-(5):

a) pentru asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată - detinerea titlului de medic rezident sau a unui titlu medical superior;

b) pentru sef de lucrări sau conferentiar - detinerea titlului de medic specialist;

c) pentru profesor universitar - detinerea titlului de medic primar.

Art. 12. - Pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei functii de cercetare este necesară îndeplinirea conditiilor prevăzute de Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si de Legea nr. 1/2011, astfel:

a) pentru posturile pe perioadă nedeterminată, detinerea diplomei de doctor, conform art. 294 alin. (1) din Legea nr. 1/2011;

b) îndeplinirea standardelor minimale nationale de ocupare a posturilor de cercetare, specifice functiei, prevăzute de metodologia proprie conform art. 1.

Art. 13. - (1) în vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic si de cercetare candidatul întocmeste un dosar care contine, cel putin, următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaratie pe propria răspundere privind veridicitatea informatiilor prezentate în dosar;

b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât si din punctul de vedere al activitătilor de cercetare stiintifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini si este unul dintre principalele criterii de departajare a candidatilor.

c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit si în format electronic;

d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit si în format electronic;

e) fisa de verificare a îndeplinirii standardelor universitătii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fisa de verificare este completată si semnată de către candidat;

f) documente referitoare la detinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor si, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia;

g) rezumatul, în limba română si într-o limbă de circulatie internatională, a tezei de doctorat sau, după caz, a tezei de abilitare, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;

h) declaratie pe propria răspundere a candidatului în care indică situatiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câstigării concursului sau lipsa acestor situatii de incompatibilitate;

i) în cazul concursului pentru postul de profesor universitar, copia legalizată a atestatului de abilitare;

j) în cazurile prevăzute la art. 11 alin. (6), copii legalizate care atestă detinerea titlurilor medicale respective;

k) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;

l) copia cărtii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a pasaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărtii de identitate ori pasaportului;

m) în cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui;

n) maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selectionate de acesta si considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

(2) Institutia de învătământ superior va specifica reglementările care se aplică lucrărilor candidatului care nu sunt disponibile în format electronic.

Art. 14. - Curriculum vitae al candidatului trebuie să includă:

a) informatii despre studiile efectuate si diplomele obtinute;

b) informatii despre experienta profesională si locurile de muncă relevante;

c) informatii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care Ie-a condus ca director de proiect si granturile obtinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finantare, volumul finantării si principalele publicatii sau brevete rezultate;

d) informatii despre premii sau alte elemente de recunoastere a contributiilor stiintifice ale candidatului.

Art. 15. - Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar si care se pot regăsi si în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol. Pentru ocuparea postului de profesor universitar, lista lucrărilor va specifica care dintre lucrările prezentate sunt realizate după dobândirea atestatului de abilitare;

b) teza sau tezele de doctorat;

c) brevete de inventie si alte titluri de proprietate industrială;

d) cărti si capitole în cărti;

e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul stiintific international principal;

f) publicatii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinte internationale de specialitate;


g) alte lucrări si contributii stiintifice sau, după caz, din domeniul creatiei artistice.

Art. 16. - (1) Candidatii la posturile de conferentiar universitar sau cercetător stiintific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel putin 3 nume si adrese de contact ale unor personalităti din domeniul respectiv, din tară sau din străinătate, exterioare institutiei de învătământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitătile profesionale ale candidatului.

(2) Candidatii la posturile de profesor universitar sau cercetător stiintific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel putin 3 nume si adrese de contact ale unor personalităti din domeniul respectiv din străinătate, din institutiile de învătământ superior si de cercetare din lista aprobată prin ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calitătile profesionale ale candidatului.

(3) în cazul domeniilor stiintifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidatii la posturile de profesor universitar sau cercetător stiintific gradul I pot proveni si din partea unor personalităti din domeniul respectiv din România, exterioare institutiei de învătământ superior al cărei post este scos la concurs.

(4) Domeniile stiintifice cu specific românesc sunt stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 17. - Dosarul de concurs este constituit de candidat si se depune la adresa institutiei de învătământ superior specificată pe pagina web a concursului, direct sau prin intermediul serviciilor postale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis membrilor comisiei de concurs începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor de concurs, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare înaintea desfăsurării primei probe a concursului.

Art. 18. - Îndeplinirea de către un candidat a conditiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin avizul compartimentului juridic al institutiei de învătământ superior, pe baza verificării informatiilor din fisa de verificare prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. e) si a altor documente necesare înscrierii la concurs. Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar cu nu mai putin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăsurării primei probe a concursului.

Art. 19. - Candidatii care îndeplinesc conditiile legale de prezentare la concurs vor fi invitati de către institutia de învătământ superior la sustinerea probelor de concurs.

Art. 20. - Comisia de concurs evaluează candidatul din perspectiva următoarelor aspecte:

a) relevanta si impactul rezultatelor stiintifice ale candidatului;

b) capacitatea candidatului de a îndruma studenti sau tineri cercetători;

c) competentele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd activităti didactice;

d) capacitatea candidatului de a transfera cunostintele si rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate stiintifice;

e) capacitatea candidatului de a lucra în echipă si eficienta colaborărilor stiintifice ale acestuia, în functie de specificul domeniului candidatului;

f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de ce rceta re-d ezvol ta re;

g) experienta profesională a candidatului în alte institutii decât institutia care a scos postul la concurs, în special experienta în cadrul institutiilor de învătământ superior si cercetare din lista aprobată prin ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.

Art. 21. - Competentele profesionale ale candidatului se evaluează de către comisia de concurs pe baza dosarului de concurs si, aditional, printr-una sau mai multe probe de concurs, incluzând prelegeri, sustinerea unor cursuri ori altele asemenea, conform metodologiei proprii. Pentru toate posturile pe perioadă nedeterminată, cel putin o probă de concurs este obligatoriu reprezentată de o prelegere publică de minimum 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare si planul de dezvoltare a carierei universitare. Această probă contine în mod obligatoriu si o sesiune de întrebări din partea comisiei si a publicului. Institutia de învătământ superior anuntă pe pagina web a concursului ziua, ora si locul desfăsurării acestei probe, cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea desfăsurării probei.

Art. 22. - (1) Stabilirea componentei comisiei de concurs se face după publicarea anuntului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs.

(2) Componenta comisiei de concurs poate include membri supleanti.

(3) Consiliul departamentului sau al scolii doctorale în structura căruia se află postul face propuneri pentru componenta nominală a comisiei de concurs.

(4) Componenta comisiei de concurs este propusă de decanul facultătii, pe baza propunerilor prevăzute la alin. (3), si este avizată de consiliul facultătii.

(5) Componenta nominală a comisiei de concurs însotită de avizul consiliului facultătii este transmisă senatului universitar si supusă aprobării senatului universitar.

(6) în urma aprobării de către senatul universitar, comisia de concurs este numită prin decizie a rectorului.

(7) în termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului decizia este transmisă Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, iar componenta nominală a comisiei de concurs este publicată pe pagina web a concursului, în cazul posturilor de conferentiar universitar, profesor universitar, cercetător stiintific gradul II si cercetător stiintific gradul I, componenta comisiei este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În cazul institutiilor de învătământ superior din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională, decizia rectorului este transmisă si structurilor cu atributii în domeniu.

Art. 23. - (1) Comisia de concurs este formată din 5 membri, incluzând presedintele acesteia, specialisti în domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate.

(2) în cazul indisponibilitătii participării unui membru la lucrările comisiei, membrul respectiv este înlocuit de membrul supleant, numit după aceeasi procedură ca si membrii comisiei.

(3) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este validă dacă a întrunit votul a cel putin 3 membri ai comisiei.

(4) Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de presedintele comisiei.


(5) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara institutiei de învătământ superior, din tară sau din străinătate. În cazul institutiilor de învătământ superior din străinătate, acestea sunt obligatoriu dintre cele incluse în lista aprobată prin ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.

(6) Pentru ocuparea unui post de conferentiar universitar, profesor universitar, cercetător stiintific gradul I sau cercetător stiintific gradul II, cel putin 3 membri ai comisiei trebuie să fie din afara institutiei care organizează concursul, din tară sau din străinătate.

(7) Pentru ocuparea unui post de profesor universitar, cu exceptia posturilor din domenii stiintifice cu specific românesc si a celor din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională, cel putin un membru al comisiei are un contract de muncă, la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a scoaterii la concurs a postului, cu o institutie de învătământ superior si de cercetare din străinătate, care este inclusă pe lista aprobată prin ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, elaborat conform art. 216 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011.

(8) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic sau de cercetare superior ori cel putin egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru membrii din străinătate, să îndeplinească standardele universitătii corespunzătoare postului scos la concurs, prevăzute la art. 1 alin. (2).

(9) în scopul exclusiv al participării în comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice sau de cercetare ale membrilor din străinătate cu titlurile didactice ori de cercetare din tară se face prin aprobarea de către senatul universitar a componentei nominale a comisiei.

(10) Presedintele comisiei de concurs poate fi unul din următorii, conform metodologiei proprii:

a) directorul departamentului sau conducătorul scolii doctorale în care se regăseste postul;

b) decanul sau prodecanul facultătii în care se regăseste postul;

c) un membru al consiliului departamentului, respectiv consiliului facultătii, delegat în acest scop prin votul consiliului respectiv.

Art. 24. - (1) Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere.

(2) Concursul constă în evaluarea activitătii stiintifice si calitătilor didactice, pentru posturile cu componentă didactică, ale candidatilor.

(3) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidatilor si nominalizează candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate.

(4) Presedintele comisiei de concurs întocmeste un raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs si cu respectarea ierarhiei candidatilor decisă de comisie.

(5) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs si este semnat de fiecare dintre membrii comisiei de concurs si de către presedintele comisiei.

(6) Consiliul facultătii analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a institutiei de învătământ superior si acordă sau nu avizul său raportului asupra concursului. Ierarhia candidatilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de consiliul facultătii.

(7) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia proprie a institutiei de învătământ superior si aprobă sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia candidatilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de senatul universitar.

Art. 25. - (1) Numirea pe post si acordarea titlului universitar aferent de către institutia de învătământ superior, în urma aprobării rezultatului concursului de către senatul universitar, se face prin decizia rectorului, începând cu semestrul următor desfăsurării concursului.

(2) Pentru posturile didactice, decizia de numire si de acordare a titlului universitar aferent de către institutia de învătământ superior împreună cu raportul de concurs se trimite de către institutia de învătământ superior Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, în termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire.

(3) Numirile pe posturile din institutiile de învătământ superior din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională se fac potrivit reglementărilor interne specifice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 1/2011.

Art. 26. - (1) Pentru posturile de cercetare se aplică prevederile Legii nr. 319/2003, prin exceptie de la prevederile art. 23 alin. (1) si art. 24 alin. (1).

(2) în vederea desfăsurării concursurilor pentru posturi de cercetare din institutiile de învătământ superior, atributiile prevăzute de Legea nr. 319/2003 se îndeplinesc astfel:

a) cele prevăzute pentru consiliul stiintific al unitătii, de către consiliul facultătii;

b) cele prevăzute pentru consiliul de administratie al institutiei, de către senatul universitar;

c) cele prevăzute pentru secretarul stiintific sau directorul stiintific al unitătii, de către directorul departamentului, conducătorul scolii doctorale, decan sau prodecan, conform metodologiei proprii.

Art. 27. - În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu respectarea integrală a procedurii de concurs.

Art. 28. - Rezultatul concursului se publică pe pagina web a concursului, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului.

Art. 29. - (1) Fiecare institutie de învătământ superior întocmeste anual, până cel târziu la data de 1 septembrie, un raport anual cu privire la organizarea, desfăsurarea si finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare. Raportul este trimis, spre notificare, Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si CNATDCU.

(2) Institutiile de învătământ superior din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională trimit raportul anual cu privire la organizarea, desfăsurarea si finalizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare si ministerului sau organului de stat cu atributii în domeniu.

Art. 30. - Prin exceptie de la prevederile art. 10 alin. (3), pentru anul universitar 2010-2011, transmiterea către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului a solicitării în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a postului scos la concurs se realizează obligatoriu până la 30 mai 2011.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora, al art. 9 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea drumurilor forestiere, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea si în administrarea consiliilor locale ale acestora.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor aferente drumurilor forestiere prevăzute la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea si în administrarea consiliilor locale ale acestora, în conditiile legii.

(2) Pentru terenurile forestiere mentionate la alin. (1), consiliile locale asigură respectarea regimului silvic, fiind interzisă schimbarea categoriei de folosintă silvică si a destinatiei acestor terenuri.

Art. 3. - Predarea-preluarea drumurilor forestiere prevăzute la art. 1 si a terenurilor aferente acestora prevăzute la art. 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 530.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor- Romsilva în domeniul public al unor unităti administrativ-teritoriale din judetul Vrancea si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr. crt.

Denumirea drumului auto forestier

Persoana juridică de la care se transmite drumul

Persoana juridică la care se transmite

drumul

Numărul de inventar la Regia Natională a Pădurilor - Romsilva

Numărul de inventar

la M.F.P

Lungimea

- km -

Amplasament - Ocolul silvic

U.P

U.A.

Valoarea de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Drum auto forestier = 6,5 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Chiojdeni, în dministrarea Consiliului Local al Comunei Chiojdeni

102302

4745

6,5

Dumitresti

I

151D partial

19689

2

Drum auto forestier = 1 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Chiojdeni, în dministrarea Consiliului Local al Comunei Chiojdeni

102305

4748

1,0

Dumitresti

I

152D

1933

3

Drum auto forestier = 1 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Chiojdeni, în dministrarea Consiliului Local al Comunei Chiojdeni

102329

4772

1,0

Dumitresti

I

151D partial

47822

4

Drum forestier Pârâul Sărat

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

112140

5331

3,4

Soveja

I

264D

11606

5

Drum forestier Vânătorul Mic

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

112144

5335

2,0

Soveja

I

272D

31848

6

Drum forestier Mirioara

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

112145

5336

4,9

Soveja

I

270D

146429

7

Drum forestier Secu II Mirioara

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

112146

5337

2,0

Soveja

I

273D

159217

8

Drum forestier Lărguta

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

112148

5339

7,2

Soveja

I

269D

76584

9

Drum forestier Valea Babei

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

112149

5340

5,1

Soveja

I

274D

113822

10

Drum forestier Vânătorul Mare

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

112152

5343

6,0

Soveja

I

271D

36348

11

Drum forestier Secu II

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

112153

5344

4,4

Soveja

I

268D1 partial

122651

12

Drum forestier Crement

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

112155

5346 partial

10,5

Soveja

I

265D partial

1604

13

Drum forestier = 15,2 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

102304

4747

15,2

Dumitresti

IV

152D partial

298709

14

Drum forestier = 1 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

102309

4752

1,0

Dumitresti

IV

150D

9211


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

Drum forestier = 2 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

102310

4753

2,0

Dumitresti

IV

154D

19515

16

Drum forestier = 4,3 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

102311

4754

4,3

Dumitresti

IV

151D

41489

17

Drum forestier = 2 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

102319

4762

2,0

Dumitresti

V

126D

6100

18

Drum forestier = 4 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

102320

4763

4,0

Dumitresti

IV

153D

54129

19

Drum forestier = 3 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

102321

4764

3,0

Dumitresti

IV

152D

15191

20

Drum forestier = 4,8 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

102362

4769

4,8

Dumitresti

IV

155D

104648

21

Drum forestier = 2 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

102328

4771

2,0

Dumitresti

IV

154D

20325

22

Drum forestier = 5,2 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

102331

4774

5,2

Dumitresti

IV

150D

8550

23

Drum forestier = 3 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

102333

4776

3,0

Dumitresti

IV

149D

32063

24

DAF Tihăraia Prelungire

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Fitionesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fitionesti

621295

148227

3,2

Panciu Valea

Caregnei

I

III

223D 257D

778895


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25

Drum Fitionesti- Musunoaiele

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Fitionesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fitionesti

621286

5319

15,4

Panciu Valea Caregnei

III

258D

3312

26

Drum Tisa

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Fitionesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fitionesti

621287

5320

2,4

Panciu Valea Caregnei

III

137D

1337

27

Drum Valea Lungă

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Fitionesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fitionesti

621288

5321

2,2

Panciu Valea Caregnei

III

138D

8178

28

DAF Rasca- Dealul Lung

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Gura Calitei, în administrare Consiliului Local al Comunei Gura Calitei

102338

5151

10,8

Dumitresti

II

289D, 292D

224424

29

DAF Rasca- Cujbele

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Gura Calitei, în administrare Consiliului Local al Comunei Gura Calitei

102339

5153

3,7

Dumitresti

II

290D, 291D

144783

30

DAF Milcov

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Mera, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mera

103303

5062 partial

4,0

Focsani

II

137D partial

65102

31

DAF Vulcăneasa

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Mera, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mera

103306

5065 partial

2,0

Focsani

II

138D partial

1209

32

D.A.F Pr. Negru- Obârsie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

103364

5280

5,0

Focsani

III

82D

6301

33

D.A.F Spinesti Pr. Tincului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

103365

5281

2,8

Focsani

III

101D

2438

34

D.A.F Culmea Mărului-Balcu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110067

5282

4,5

Focsani

III

96D, 97D

1338

35

D.A.F Păleau - Afluenti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110068

5283

6,0

Focsani

III

99D

4962


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

36

DAF Nereju Lapos- Păleau

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110069

5284

3,4

Focsani

I

289D

68002

37

DAF Lapos - Afluenti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110070

5285

5,0

Focsani

I

283D

1562

38

DAF Zirna Mica Obirsie- Prelungire

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

103379

5295

1,9

Focsani

III

77D partial

5460

39

DAF Pirliturii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

103378

5294

1,0

Focsani

În afara

FF

în afara FF

4595

40

DAF Milcov- Vetrila-Pr. Boului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110085

5300

5,7

Focsani

III I

80D 290D

55149

41

DAF Hirboca - Afluenti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

103374

5290

5,0

Focsani

III

81D, 98D

7374

42

DAF Versant Lapos 1 + 2

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110076

5291

5,7

Focsani

I

285D

4854

43

DAF Darabanu 1 +2

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

103376

5292

4,4

Focsani

III

100D, 102D, 103D

11826

44

DAF Zirna Mica

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110071

5286

7,8

Focsani

III

77D partial

3648

45

DAF Lapos Păleau

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110081

5296

3,0

Focsani

I

284D

5032

46

DAF Pr. Negru- Pr. Giurgiu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110082

5297

7,7

Focsani

III

76D

19235

47

DAF Păleau Pr. Negru

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110084

5299

9,5

Focsani

I

76D

86914


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

48

Drum forestier Valea Boului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110099

5338

14,9

Focsani

I

281D, 282D

58172

49

DAF Pr. Galben- Intarcatoarea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110086

5301

3,9

Focsani

III

85D

4293

50

DAF Zirna Mare

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

110087

5302

7,5

Focsani

III

78D, 79D

4668

51

DAF Bălosu- Zăbala

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10028

149818

15,0

Focsani

II

62D, 69D

10231

52

DAF Cabalasu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10030

149820

1,9

Focsani

III

90D

1435

53

DAF Naruja- Tisita

Statul roman, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10032

149822

14,4

Focsani

II I

68D, 61D, 65D, 293D

4924

54

DAF Bălosu-Pr. Cătelei

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10033

149823

4,0

Focsani

II

67D

640

55

DAF Bălosu- Piertosu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrare Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10034

149824

10,8

Focsani

II

63D, 64D, 66D

14951

56

DAF Bursucarie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10035

149825

3,7

Focsani

II

70D, 72D, 73D

3389

57

DAF Zăbăluta

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10036

149826

2,4

Focsani

III

76D

927

58

DAF Cabalasu- Pietrosu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10037

149827

3,6

Focsani

III

94D

1081


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

59

DAF Soimarie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10038

149828

6,8

Focsani

II

75D

9762

60

DAF Gorbnic - Prelungire

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10039

149829

12,8

Focsani

I

279D, 292D, 294D, 295D

6149

61

DAF Muntisoarele

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10043

149830

4,3

Focsani

II

71D

34943

62

DAF Soimarie- Obirsie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10044

149831

1,4

Focsani

II

76D partial

2876

63

DAF Pârâul Rozelor

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10045

149832

2,5

Focsani

II

76D partial

3626

64

DAF Piscul Lung

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10046

149833

1,9

Focsani

II

74D

5716

65

DAF Giurgiu- Cabalasu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10047

149834

9,3

Focsani

III

76D

5860

66

DAF Zabaluta- Beteringhe

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10048

149835

4,8

Focsani

III

95D

3597

67

DAF Giurgiu - Afluenti

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

110072

5287

3,2

Focsani

III

88D,

690

68

DAF Pr. Stânii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

110088

5303

1,2

Focsani

III

89D

513


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

69

DAF Hirboaca Obârsie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

110078

5293

3,2

Focsani

III

84D1

272

70

DAF Hirboaca - Ramificatie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

110083

5298

0,8

Focsani

III

84D2

2818

71

DAF Secătura - Prelungire

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

10049

149836

14,4

Focsani

II I

60D, 291D partial

261990

72

DAF Giurgiuz - Obârsie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

110073

5288

1,2

Focsani

III

83D

807

73

DAF Obârsie - Argintărie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

110090

5305

5,5

Focsani

III

86D, 87D, 93D

1069

74

DAF Tipau - Obârsie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Paltin, în administrarea Consiliului Local al Comunei Paltin

110089

5304 partial

7,5

Focsani

I

286D, 288D

2059

75

DAF Secătura - Prelungire

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Paltin, în administrarea Consiliului Local al Comunei Paltin

10049

149836

2,0

Focsani

I

291D partial

261990

76

DA Dalhatas

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

1081349

5366

3,7

Soveja

II

235D1 partial

159637

77

DA Dalhatas - Prelungire

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

1081350

5367

0,8

Soveja

II

235D1 partial

72780

78

DA Pastaia

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

1081351

5368

4,0

Soveja

II

232D1

56080

79

DA Mioarele

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

1081356

5373

2,1

Soveja

II

236D1 partial

26260


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

80

DA Mioarele sector 1

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

1081354

5371

2,0

Soveja

II

236D1 partial

25082

81

DA Coza Axial

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

1081352

5369

12,9

Soveja

II

236D1 partial

158795

82

DAAIunu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

1081353

5370

2,4

Soveja

II

236D1 partial

113743

83

DAAIunu - Obârsie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

1081355

5372

1,8

Soveja

II

231D1 partial

86525

84

DAF Secătura Obârsie

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Poiana Cristei, în administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Cristei

104305

5155

2,0

Focsani

IV

137D partial

70827

85

DAF Valea Neagră

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Poiana Cristei, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Poiana Cristei

104315

5165

6,6

Focsani

IV

137D partial

48309

86

DAF Pacurea Olaria 2,4 km

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Poiana Cristei, în administrarea

Consiliului Local al Comunei Poiana Cristei

104317

148230

2,4

Focsani

IV

75D, 80D

610762

87

DAF Bircu-Tiritu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Poiana în administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Cristei

104311

5164

5,3

Focsani

V

138D

1381346

88

Drum Repejoara

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Răcoasa în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

621275

5308

8,82

Panciu Valea

Caregnei

II

229D partial

28471

89

Drum Prelungire Repejoara

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

621276

5309

3,03

Panciu Valea

Caregnei

II

229D partial

3950

90

Drum Repejoara Virlan

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

621277

5310

4,47

Panciu Valea

Caregnei

II

229D partial

50869


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

91

Drum Virlan

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

621278

5311

2,48

Panciu Valea Caregnei

II

229D partial

14461

92

Drum Tiutea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

621279

5312

1,89

Panciu Valea Caregnei

II

302D partial

13573

93

Drum Ramificatie Nicoara

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

621280

5313

1,57

Panciu Valea Caregnei

II

301D partial

2282

94

Drum Tiutea Nicoara

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

621281

5314

1,62

Panciu Valea Caregnei

II

302D partial

3042

95

Drum Nicoara

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

621282

5315

1,73

Panciu Valea Caregnei

II

301D partial

14339

96

Drum Limpejoara

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

621283

5316

4,30

Panciu Valea Caregnei

II

300D partial

3289

97

Drum Chioaru

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

621293

5326

1,00

Panciu Valea Caregnei

II

300D partial

27

98

Drum forestier Chiua Mare

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Soveja, în administrarea Consiliului Local al Comunei Soveja

112156

5347 partial

4,70

Soveja

II

317D partial

236823

99

DAF Tipau -Obârsie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Spulber, în administrarea Consiliului Local al Comunei Spulber

110089

5304 partial

2,30

Focsani

I

287D

631

100

Drum Tiharia

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Străoane, în administrarea Consiliului Local al Comunei Străoane

621274

149895

6,0

Panciu Valea Caregnei

I

223D

1052298

101

Drum auto forestier = 3,7 km

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Siobozia Bradului, în administrarea Consiliului Local al Comunei SIobozia Bradului

102318

4761

3,7

Dumitresti

V

125D

42140


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

102

Drum Galaciuc

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081229

5226

4,1

Soveja

I

128D1

8068

103

Drum Gresu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081230

5227

4,2

Soveja

I

430D4

104885

104

Drum Streiu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081232

5228

4,6

Soveja

I

129D1

34672

105

Drum Lepsulet

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081233

5229

2,0

Soveja

I

119D2

34562

106

Drum Vulturu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081234

5230

1,1

Soveja

I

120D2

41260

107

Drum Strâmba

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081235

5231

4,1

Soveja

I

395D3 partial

202337

108

Drum Clabuc

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081236

5232

0,7

Soveja

I

123D2

23601

109

Drum Sagau

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081237

5233

3,4

Soveja

I

121D2 partial

31312

110

Drum Capusa

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081238

5234

4,4

Soveja

I

124D2

15508

111

Drum

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081239

5235

3,3

Soveja

I

394D3 partial

30968

112

Drum Pr. alb

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081240

5236

0,7

Soveja

I

394D3 partial

15949

113

Drum Ostog

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081241

5237

5,1

Soveja

I

629D6 partial

94670


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

114

Drum Babovici

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081242

5238

2,6

Soveja

I

628D6

36172

115

Drum

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081243

5239

8,5

Soveja

I

627D6

265900

116

Drum Soros

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081244

5240

5,0

Soveja

I

579D5

302479

117

Drum Gresu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081245

5241

3,0

Soveja

I

432D4

196829

118

Drum Coasta Putna

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081246

5242

13,4

Soveja

I

629D6 partial

37955

119

Drum Pr. Vulpii (Salcia)

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081247

5243

1,5

Soveja

I

393D3

72559

120

Drum Strimba Porcu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081248

5244

1J

Soveja

I

395D3 partial

18621

121

Drum Paltin Horombat

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081249

5245

2,3

Soveja

I

397D3

124874

122

Drum Musatu Prel. Pr. Bisericii

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081250

5246

4,9

Soveja

I

578D5

17564

123

DA Pr. Bradului

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081336

5351

2,5

Soveja

II

124D4

27751

124

DAZburatura

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081337

5352

2,0

Soveja

II

123D4

17904

125

DA Obârsia Putnei

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081338

5353

3,6

Soveja

II

120D4

73081


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

126

DA Pr. Alb Putna

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081339

5354

2,6

Soveja

II

121D4

15620

127

DA Bahneanu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081358

5355

1,0

Soveja

II

119D4

66866

128

DA Lespezi

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081340

5356

5,2

Soveja

II

58D3

73051

129

DA Neteda

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081341

5357

3,0

Soveja

II

56D3

42786

130

DATisita Lespezi

Statul român, din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081343

5359

1,1

Soveja

II

186D2

15037

131

DATisita Mica

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081342

5358

1,2

Soveja

II

185D2 partial

16574

132

DATisita Sector V

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081344

5360

1,5

Soveja

II

185D2 partial

21491

133

DATisita Sector II

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081346

5362

3,8

Soveja

II

185D2 partial

54569

134

DATisita Mare

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081359

5361

5,8

Soveja

II

183D2

36393

135

DA Pr. Porcului Putna

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081345

5363

1,8

Soveja

II

122D4

29372

136

DA Carhagau Obârsie

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081347

5364

6,1

Soveja

II

234D1

205949

137

DA Canele Jgheaburi

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

1081348

5365

1,1

Soveja

II

233D1

33726

138

DAF Oreavu

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Urechesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Urechesti

102341

5152 partial

1,5

Dumitresti

VI

184D partial

335

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aferente drumurilor forestiere care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea

Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor comune din judetul Vrancea

si în administrarea consiliilor locale ale acestora

 

Nr.

crt.

Amplasamentul terenului

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Localizarea terenului în cadastrul forestier

Suprafata

- ha -

Nr.

de inventar

M.F.P

0

1

2

3

4

5

6

CHIOJDENI

1

Comuna Chiojdeni, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor – Romsilva

Comuna Chiojdeni, în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiojdeni

UPI, ua151D O.S. Dumitresti

3,9

1364 partial

CÂMPURI

2

Comuna Câmpuri, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

UP I, ua 264D O.S. Soveja

1,1

1364 partial

3

Comuna Câmpuri, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

UPI, ua270D O.S. Soveja

1,6

1364 partial

4

Comuna Câmpuri, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

UP I, ua 269D O.S. Soveja

1,0

1364 partial

5

Comuna Câmpuri, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

UP I, ua 274D O.S. Soveja

1,0

1364 partial

6

Comuna Câmpuri, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

UP I, ua 268D partial O.S. Soveja

2,5

1364 partial

7

Comuna Câmpuri, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Câmpuri, în administrarea Consiliului Local al Comunei Câmpuri

UP I, ua 265D partial O.S. Soveja

1,8

1364 partial

DUMITRESTI

8

Comuna Dumitresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

UPIV, ua152D partial O.S. Dumitresti

9,1

1364 partial

9

Comuna Dumitresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

UPIV, ua 151D O.S. Dumitresti

2,6

1364 partial

10

Comuna Dumitresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

UPV, ua126D O.S. Dumitresti

1,3

1364 partial

11

Comuna Dumitresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Dumitresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumitresti

UPIV, ua154D O.S. Dumitresti

1,2

1364 partial

FITIONESTI

12

Comuna Fitionesti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Fitionesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fitionesti

UP I, ua 223D; UP III, ua 257D

O.S. Panciu Valea Caregnei

1,9

1364 partial

13

Comuna Fitionesti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Fitionesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fitionesti

UP III, ua 258D O.S. Panciu Valea Caregnei

6,4

1364 partial

14

Comuna Fitionesti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Fitionesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fitionesti

UP III, ua 137D O.S. Panciu Valea Caregnei

1,0

1364 partial

15

Comuna Fitionesti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Fitionesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Fitionesti

UP III, ua 138D O.S. Panciu Valea Caregnei

1,3

1364 partial

GURACALITEI

16

Comuna Gura Calitei, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Gura Calitei, în administrarea Consiliului Local al Comunei Gura Calitei

UPII, ua289D, 292D O.S. Dumitresti

6,5

1364 partial

17

Comuna Gura Calitei, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Gura Calitei, în administrarea Consiliului Local al Comunei Gura Calitei

UPII, ua290D, 291D O.S. Dumitresti

2,2

1364 partial

MERA

18

Comuna Mera, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mera, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mera

UPII, ua137D partial O.S. Focsani

2,4

1364 partial

19

Comuna Mera, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Mera, în administrarea Consiliului Local al Comunei Mera

UPII, ua138D partial O.S. Focsani

1,2

1364 partial

NEREJU

20

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UP III, ua82D O.S. Focsani

3,24

1364 partial

21

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UP III, ua 101D O.S. Focsani

2,2

1364 partial

22

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UPIII, ua96D, 97D O.S. Focsani

2,6

1364 partial

23

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UP III, ua 99D O.S. Focsani

4,0

1364 partial

24

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UPI, ua289D O.S. Focsani

3,4

1364 partial

25

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UP I, ua 283D O.S. Focsani

5,0

1364 partial

26

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UP III, ua 77D partial O.S. Focsani

1,4

1364 partial


0

1

2

3

4

5

6

27

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UP III, ua 80D; UP I, ua 290D O.S. Focsani

3,4

1364 partial

28

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UPIII, ua81D, 98D O.S. Focsani

3,0

1364 partial

29

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UP I, ua 285D O.S. Focsani

5,7

1364 partial

30

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UPIII, ua 100D,102D, 103D O.S. Focsani

2,8

1364 partial

31

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UP III, ua 77D partial O.S. Focsani

6,7

1364 partial

32

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UP I, ua 284D O.S. Focsani

3,0

1364 partial

33

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UP III, ua 76D partial O.S. Focsani

7,4

1364 partial

34

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UP I, ua 76D partial O.S. Focsani

9,5

1364 partial

35

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UPI, ua281D, 282D O.S. Focsani

12,5

1364 partial

36

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UP III, ua85D O.S. Focsani

3,1

1364 partial

37

Comuna Nereju, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nereju, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nereju

UPIII, ua78D,79D O.S. Focsani

6,6

1364 partial

NISTORESTI

38

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPII, ua62D, 69D O.S. Focsani

10,8

1364 partial

39

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UP III, ua90D O.S. Focsani

1,2

1364 partial

40

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPI, ua293D;UP II, ua68D, 61D, 65D O.S. Focsani

10,5

1364 partial

41

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPII,ua67D O.S. Focsani

2,4

1364 partial

42

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPII, ua63D, 64D, 66D O.S. Focsani

12,0

1364 partial

43

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPII, ua 70D, 72D, 73D O.S. Focsani

2,3

1364 partial

44

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UP III, ua 76D O.S. Focsani

2,4

1364 partial


0

1

2

3

4

5

6

45

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPIII, ua94D O.S. Focsani

1,1

1364 partial

46

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPII, ua75D O.S. Focsani

4,0

1364 partial

47

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPI, ua279D, 292D, 294D, 295D O.S. Focsani

8,3

1364 partial

48

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPII, ua71D O.S. Focsani

2,6

1364 partial

49

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UP II, ua 76D partial O.S. Focsani

0,4

1364 partial

50

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UP II, ua 76D partial O.S. Focsani

0,8

1364 partial

51

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UP II, ua 74D O.S. Focsani

1,1

1364 partial

52

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UP III, ua 76D O.S. Focsani

9,3

1364 partial

53

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPIII, ua95D O.S. Focsani

2,7

1364 partial

54

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPIII, ua88D O.S. Focsani

1,9

1364 partial

55

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPIII, ua89D O.S. Focsani

0,7

1364 partial

56

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPIII, ua84D1 O.S. Focsani

3,4

1364 partial

57

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UP III, ua 84D2 O.S. Focsani

0,6

1364 partial

58

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPII, ua60D; UP I, ua 291 partial O.S. Focsani

11,5

1364 partial

59

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UP III, ua 83D O.S. Focsani

1,0

1364 partial

60

Comuna Nistoresti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Nistoresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Nistoresti

UPIII, ua86D, 87D, 93D O.S. Focsani

4,6

1364 partial

PALTIN

61

Comuna Paltin, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Paltin, în administrarea Consiliului Local al Comunei Paltin

UP I, ua 286D, 288D O.S. Focsani

7,5

1364 partial


0

1

2

3

4

5

6

62

Comuna Paltin, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Paltin, în administrarea Consiliului Local al Comunei Paltin

UPI, ua 291D partial O.S. Focsani

1,6

1364 partial

PĂULESTI

63

Comuna Păulesti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

UPII, ua235D1 partial O.S. Soveja

2,3

1364 partial

64

Comuna Păulesti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

UPII, ua235D1 partial O.S. Soveja

0,5

1364 partial

65

Comuna Păulesti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

UPII, ua232D1 O.S. Soveja

2,9

1364 partial

66

Comuna Păulesti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

UPII, ua236D1 partial O.S. Soveja

0,9

1364 partial

67

Comuna Păulesti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

UPII, ua236D1 partial O.S. Soveja

0,8

1364 partial

68

Comuna Păulesti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

UPII, ua236D1 partial O.S. Soveja

5,2

1364 partial

69

Comuna Păulesti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

UPII, ua 231D1 partial O.S. Soveja

1,5

1364 partial

70

Comuna Păulesti, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Păulesti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Păulesti

UPII, ua 231D1 partial O.S. Soveja

1,2

1364 partial

POIANA CRISTEI

71

Comuna Poiana Cristei, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Poiana Cristei, în administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Cristei

UPIV, ua137D partial O.S. Focsani

1,2

1364 partial

72

Comuna Poiana Cristei, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Poiana Cristei, în administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Cristei

UPIV, ua137D partial O.S. Focsani

1,8

1364 partial

73

Comuna Poiana Cristei, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Poiana Cristei, în administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Cristei

UP IV, ua 75D, 80D O.S. Focsani

1,0

1364 partial

74

Comuna Poiana Cristei, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Poiana Cristei, în administrarea Consiliului Local al Comunei Poiana Cristei

UPV, ua138D O.S. Focsani

2,1

1364 partial

RĂCOASA

75

Comuna Răcoasa, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

UPII, ua229D partial O.S. Panciu Valea Caregnei

4,36

1364 partial


0

1

2

3

4

5

6

76

Comuna Răcoasa, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

UPII, ua229D partial O.S. Panciu Valea Caregnei

1,5

1364 partial

77

Comuna Răcoasa, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

UPII, ua229D partial O.S. Panciu Valea Caregnei

2,21

1364 partial

78

Comuna Răcoasa, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

UPII, ua229D partial O.S. Panciu Valea Caregnei

1,23

1364 partial

79

Comuna Răcoasa, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

UPII, ua302D partial O.S. Panciu Valea Caregnei

0,86

1364 partial

80

Comuna Răcoasa, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

UPII, ua302D partial O.S. Panciu Valea Caregnei

0,74

1364 partial

81

Comuna Răcoasa, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

UPII, ua301D partial O.S. Panciu Valea Caregnei

0,73

1364 partial

82

Comuna Răcoasa, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

UPII, ua300D partial O.S. Panciu Valea Caregnei

2,2

1364 partial

83

Comuna Răcoasa, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Răcoasa, în administrarea Consiliului Local al Comunei Răcoasa

UPII, ua300D partial O.S. Panciu Valea Caregnei

0,6

1364 partial

SPULBER

84

Comuna Spulber, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Spulber, în administrarea Consiliului Local al Comunei Spulber

UPI, ua287D O.S. Focsani

2,3

1364 partial

STRĂOANE

85

Comuna Străoane, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Străoane, în administrarea Consiliului Local al Comunei Străoane

UP I, ua 223D

O.S. Panciu Valea Caregnei

3,6

1364 partial

TULNICI

86

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua430D4 O.S. Soveja

2,7

1364 partial

87

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua129D1 O.S. Soveja

3,2

1364 partial

88

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua119D2 O.S. Soveja

1,2

1364 partial


0

1

2

3

4

5

6

89

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua120D2 O.S. Soveja

0,8

1364 partial

90

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua395D3 partial O.S. Soveja

2,6

1364 partial

91

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua132D2 O.S. Soveja

0,4

1364 partial

92

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua121D2 partial O.S. Soveja

2,0

1364 partial

93

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua121D2 partial O.S. Soveja

1,4

1364 partial

94

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua124D2 O.S. Soveja

2,8

1364 partial

95

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua394D3 partial O.S. Soveja

1,7

1364 partial

96

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua394D3 partial O.S. Soveja

0,4

1364 partial

97

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua629D6 partial O.S. Soveja

2,9

1364 partial

98

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua628D6 O.S. Soveja

1,5

1364 partial

99

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua627D6 O.S. Soveja

5,0

1364 partial

100

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua579D5 O.S. Soveja

2,9

1364 partial

101

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua432D4 O.S. Soveja

1,2

1364 partial

102

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua629D6 partial O.S. Soveja

7,8

1364 partial

103

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua393D3 O.S. Soveja

0,8

1364 partial

104

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua395D3 partial O.S. Soveja

1,1

1364 partial

105

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua397D3 O.S. Soveja

1,3

1364 partial

106

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPI, ua578D5 O.S. Soveja

3,9

1364 partial


0

1

2

3

4

5

6

107

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPII, ua124D4 O.S. Soveja

1,3

1364 partial

108

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPII, ua123D4 O.S. Soveja

1,0

1364 partial

109

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPII, ua120D4 O.S. Soveja

2,1

1364 partial

110

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPII, ua 121D4 O.S. Soveja

1,6

1364 partial

111

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UP II, ua 119D4 O.S. Soveja

0,6

1364 partial

112

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPII, ua58D3 O.S. Soveja

3,2

1364 partial

113

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPII, ua56D3 O.S. Soveja

1,8

1364 partial

114

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPII, ua186D2 O.S. Soveja

0,7

1364 partial

115

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPII, ua185D partial O.S. Soveja

0,7

1364 partial

116

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPII, ua185D2 partial O.S. Soveja

0,9

1364 partial

117

Comuna Tulnici, judetul Vrancea

Statul român, din administrarea Regiei Nationale a Pădurilor - Romsilva

Comuna Tulnici, în administrarea Consiliului Local al Comunei Tulnici

UPII, ua183D2 O.S. Soveja