MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 372/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 372         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 mai 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

69. - Lege pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

510. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

509. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

511. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Directiei generale de informatii a apărării

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

500. - Hotărâre privind registrul general de evidentă a salariatilor

 

539. - Hotărâre privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protectiei mediului si apelor privind sarcini derivate din acorduri internationale si directive europene si studii de cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice

 

540. - Hotărâre privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului de la Consiliul Local al Orasului Miercurea Nirajului la Consiliul Local al Orasului Sovata, desfiintarea si reorganizarea unor unităti sanitare din judetul Mures

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

799. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 601/2008 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile administrativ-teritoriale pentru realizarea cadastrului general

 

2.016. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2011

 

Decizia nr. 3 din 17 ianuarie 2011

 

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Sediul, organigrama si regulamentul de functionare ale ARACIS se stabilesc prin hotărâre a Consiliului ARACIS, în termen de 60 de zile.”

2. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 17 membri cu functii didactice de predare în învătământul superior si 2 studenti, reprezentanti ai federatiilor studentesti din România.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 69.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2011.

Nr. 510.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului sănătătii,

în semn de recunoastere a valorii profesionale, a abnegatiei si devotamentului fată de bolnavi,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Cavaler domnului doctor Răsvan Alexe Vasiliu, managerul Spitalului Tichilesti, judetul Tulcea.

Art. 2. - Se conferă Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a:

- doamnei asistente medicale Tanta Babusca, Spitalul Tichilesti, judetul Tulcea;

- doamnei asistente medicale Cornelia Milosovici, Spitalul Tichilesti, judetul Tulcea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 24 mai 2011.

Nr. 509.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Directiei generale de informatii a apărării

În temeiul prevederilor art. 92 si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităti si unitătilor militare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Directiei generale de informatii a apărării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 24 mai 2011.

Nr. 511.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind registrul general de evidentă a salariatilor

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 34 alin. (7) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste metodologia de întocmire si completare a registrului general de evidentă a salariatilor, denumit în continuare registru, înregistrările care se efectuează, precum si orice alte elemente în legătură cu acesta.

Art. 2. - (1) încadrarea în muncă a unei persoane se realizează, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, numai prin încheierea unui contract individual de muncă, în temeiul căruia persoana fizică, în calitate de salariat, se obligă să presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneratii denumite salariu.

(2) Fiecare angajator are obligatia de a înfiinta si transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidentă a salariatilor si de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

(3) Angajatorii care au înfiintat sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică, cărora le-au delegat competenta încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă, pot delega acestora si competenta înfiintării registrului.

(4) Au obligatia de a înfiinta si transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetătenia română sau resedinta permanentă în România.

(5) Completarea si transmiterea registrului se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator.

(6) Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin încheierea, cu respectarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistrati la inspectoratele teritoriale de muncă, care îsi desfăsoară activitatea în conditiile prevederilor legale în vigoare.

(7) Prestatorii prevăzuti la alin. (6) nu pot subcontracta, la rândul lor, serviciile de completare si transmitere a registrului încredintate de angajator.

(8) în situatia prevăzută la alin. (6), angajatorul are obligatia informării, în scris, a inspectoratului teritorial de muncă despre încheierea contractului de prestări servicii.

(9) Contractarea serviciului de completare si transmitere a registrului nu exonerează angajatorul de obligatiile stabilite de prezentul act normativ.

(10) Angajatorii/prestatorii care operează efectiv în registru au obligatia să prelucreze datele cu caracter personal ale salariatilor angajatorilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(11) Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obtinerea parolei se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 3. - (1) Registrul se întocmeste în formă electronică.

(2) Registrul se completează în ordinea angajării si cuprinde următoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetătenia si tara de provenientă - Uniunea Europeană - UE, non-UE, Spatiul Economic European - SEE;

b) data angajării;

c) perioada detasării si denumirea angajatorului la care se face detasarea;

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificării Ocupatiilor din România (COR) sau altor acte normative;

e) tipul contractului individual de muncă;

f) durata normală a timpului de muncă si repartizarea acestuia;

g) salariul, sporurile si cuantumul acestora;

h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu exceptia cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale;

i) data încetării contractului individual de muncă.

Art. 4. - (1) Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) se face după cum urmează:

a) la angajarea fiecărui salariat, elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activitătii de către salariatul în cauză;

b) elementul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. g) se completează si pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

c) elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. h) se înregistrează în registru în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data suspendării;

d) elementele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. i) se înregistrează în registru la data încetării contractului individual de muncă/la data luării la cunostintă a evenimentului ce a determinat, în conditiile legii, încetarea contractului individual de muncă;

e) pentru salariatii detasati, angajatorul de bază completează perioada detasării si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior începerii detasării.

(2) Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată. Exceptie fac situatiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoresti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunostintă de continutul acestora.

(3) Orice corectie a erorilor survenite în completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostintă de acestea.


Art. 5. - (1) Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de muncă în format electronic, prin utilizarea uneia dintre următoarele modalităti:

a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;

b) prin e-mail, pe bază de semnătură electronică;

c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de muncă în format electronic, însotit de o adresă de înaintare semnată de angajator.

(2) Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse în acestea, transmise de angajatori/prestatori de servicii, se tine într-o bază de date organizată la nivelul Inspectiei Muncii.

(3) Procedura privind transmiterea registrului în format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, după adoptarea solutiei tehnice a registrului în format electronic si în functie de aceasta.

Art. 6. - (1) Angajatorii sau, după caz, prestatorii de servicii au obligatia de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îsi au angajatorii sediul sau domiciliul, după caz, cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activitătii de către primul salariat, cu obligatia completării acestuia conform art. 3.

(2) Unitătile fără personalitate juridică care au competenta înfiintării registrului au obligatia de a completa elementele contractului individual de muncă conform art. 3 si de a transmite registrul, în termenele prevăzute la art. 4, la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îsi desfăsoară activitatea, cu îndeplinirea obligatiilor prevăzute de prezenta hotărâre.

Art. 7. - Registrul se păstrează în formă electronică la sediul angajatorului si, după caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unităti fără personalitate juridică, care au delegată competenta înfiintării registrului.

Art. 8. - (1) Angajatorul are obligatia de a întocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l păstra în bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora.

(2) Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin următoarele documente: actele necesare angajării, contractul individual de muncă, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si încetarea contractelor individuale de muncă, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifică legalitatea si corectitudinea completării în registru.

(3) La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat să îi elibereze acestuia:

a) copii ale documentelor existente în dosarul personal;

b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care să ateste activitatea desfăsurată de acesta, durata activitătii, salariul, vechimea în muncă, în meserie si în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidentă si din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

(4) Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul.

(5) Registrul electronic si dosarele personale ale fiecărui salariat se vor păstra în conditii care să asigure securitatea datelor, precum si păstrarea lor îndelungată si corespunzătoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările si completările ulterioare. Angajatorul răspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricărei alte persoane fizice sau juridice, prin încălcarea acestor obligatii.

(6) în măsura în care, din motive obiective, angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera documentele prevăzute la alin. (3), salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă din raza căruia angajatorul îsi desfăsoară activitatea eliberarea unei adeverinte din care să rezulte elementele continute în registru, astfel cum a fost întocmit si transmis de către angajator. Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Art. 9. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte săvârsite de angajatori, persoane fizice sau juridice:

a) netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a)-g), cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activitătii de către salariatul în cauză;

b) refuzul de a pune la dispozitie inspectorului de muncă registrul în format electronic, precum si dosarul personal al salariatilor;

c) necompletarea elementelor contractului individual de muncă conform art. 3, respectiv netransmiterea registrului în termenele prevăzute la art. 4;

d) completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute la art. 2 alin. (5) sau alin. (6);

e) completarea registrului cu date eronate sau incomplete;

f) alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizată asupra aplicatiei informatice a registrului.

g) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (8) privind informarea inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la prestatorii de servicii;

h) refuzul angajatorului de a elibera copii după documentele prevăzute la art. 8 alin. (3), solicitate de către salariat; i) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (7); j) nerespectarea prevederilor art. 7.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără transmiterea la inspectoratul teritorial de muncă a registrului completat cu toate elementele contractului individual de muncă, fără ca amenda totală cumulată să depăsească suma de 50.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. b)-c), cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei;

c) cea prevăzută la lit. d)-f) si i) cu amendă de la 3.500 lei la 5.000 lei;

d) cea prevăzută la lit. g) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) cea prevăzută la lit. h) si j) cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(4) Contravenientul poate achita în cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii contraventionale prevăzute la alin. (2) lit. b)-e).

(5) Aplicarea contraventiilor si sanctiunilor prevăzute la alin. (1) si (2) se face cu respectarea:

a) art. 22 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv ale art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la inviolabilitatea localurilor misiunilor diplomatice, respectiv ale oficiilor consulare;

b) art. 31 din Conventia de la Viena privind relatiile diplomatice, respectiv ale art. 43 din Conventia de la Viena privind relatiile consulare referitoare la imunitatea de jurisdictie a agentilor diplomatici, respectiv a agentilor consulari.

Art. 10. - Prevederile art. 9 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.


Art. 11. - (1) Inspectia Muncii adoptă solutia tehnică privind registrul în formă electronică si aplicatia informatică pentru completarea si transmiterea registrului de către angajatori.

(2) Inspectoratul teritorial de muncă distribuie aplicatia informatică angajatorilor care au obligatia de a înfiinta si transmite registrul.

Art. 12. - (1) Inspectia Muncii asigură accesul autoritătilor si institutiilor publice la datele din registru, pe baza unor aplicatii de interogare specifice, cu asigurarea măsurilor de protectie a datelor cu caracter personal. Conditiile, procedura de lucru si limitele accesului la informatii se stabilesc, în conditiile legii, de Inspectia Muncii prin protocoale de colaborare încheiate cu autoritătile si institutiile publice solicitante.

(2) în scopul combaterii muncii nedeclarate materializată prin neînregistrarea contractelor individuale de muncă în registru, Inspectia Muncii beneficiază de accesul la bazele de date detinute de autorităti si institutii publice, privind evidenta populatiei, declaratii si înregistrări fiscale/vamale, asigurări si prestatii sociale, precum si orice date si informatii utile activitătii de control.

(3) Pentru familia ocupatională de functii bugetare “diplomatie”, prevederile art. 4-6 se aplică în conditiile stabilite printr-un protocol de colaborare încheiat între Ministerul Afacerilor Externe si Inspectia Muncii.

Art. 13. - Registrele înfiintate si înregistrate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor, cu modificările si completările ulterioare, se păstrează si se arhivează de către angajatori, în conditiile legii.

Art. 14. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2011.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea si completarea registrului general de evidentă a salariatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Emil Boc

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 500.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a unor studii în domeniul protectiei mediului si apelor privind sarcini derivate din acorduri internationale si directive europene si studii de cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (1) lit. m) si alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 15.189 mii lei, în anul 2011, sub formă de finantare nerambursabilă, pentru realizarea unor studii în domeniul protectiei mediului si apelor privind sarcini derivate din acorduri internationale si directive europene, precum si studii de cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se acordă beneficiarului Ministerul Mediului si Pădurilor, care contractează realizarea studiilor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 3. - Suma alocată din bugetul Fondului pentru mediu potrivit art. 1 se gestionează în conformitate cu prevederile art. 2 si 3 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finantării unor proiecte si programe din bugetul Fondului pentru mediu.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 539.

 

ANEXĂ

 

LISTA

studiilor în domeniul protectiei mediului si apelor privind sarcini derivate din acorduri internationale si directive europene si studiilor de cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice care se finantează din bugetul Fondului pentru mediu

 

Nr. crt.

Denumirea

Valoarea estimată cu TVA

- mii lei -

1

Studiu privind analiza oportunitătii instituirii unei structuri nationale pentru coordonarea activitătilor de colectare si valorificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice si de raportare a datelor

150

2

Studiu privind modalitatea de calcul al cantitătii generate anual de deseuri de echipamente electrice si electronice provenite de la populatie

250

3

Studiu privind evaluarea legislatiei nationale existente în domeniul gestionării deseurilor pentru armonizarea acesteia cu prevederile Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive

200

4

Studiu privind Inventarierea SVHC-urilor aflate pe piata românească

80

5

Studiu pentru realizarea documentului de bază în evaluarea de substante tip SVHC pentru întocmirea unui dosar conform anexei XV la REACH

200

6

Studiu privind realizarea măsurilor de management pentru habitatele si speciile de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000, inclusiv pentru managementul adecvat al pădurii în arii naturale protejate, fundamentare, desemnare de coridoare ecologice si planuri de management pentru situri Natura 2000 neatribuite în custodie

3.375

7

Studiu privind aplicarea, pentru râurile mici, a metodologiei de stabilire a zonelor de amestec în cazul evacuărilor de ape uzate încărcate cu substante prioritare

100

8

Studiu privind monitoringul calitătii componentelor fizico-chimice si biologice din Delta Dunării si zona costieră adiacentă în contextul impactului transfrontier al Canalului Bâstroe

200

9

Studiu privind realizarea unui model de difuzie si transport de substante poluante într-un curs de apă. Studiu de caz pentru Rosia Montană

200

10

Studiu pentru reconstituirea viiturilor exceptionale din ultimul deceniu si reprezentarea zonelor afectate de inundatii - refacerea benzilor inundate de-a lungul râurilor cu o suprafată de bazin mai mare de ordinul sutelor de km2

2.500

11

Studiu privind regionalizarea riscului de producere a viiturilor rapide (bazine mai mici de ordinul sutelor de km2)

310

12

Studiu privind verificarea benzilor inundatiilor istorice reprezentate la nivelul bazinelor hidrografice si a modului de marcare/etichetare a acestora în zona înfăsurătorii evenimentelor - furnizarea de produse cartografice validate asupra zonelor de risc la inundatiile istorice

124

13

Studiu privind evaluarea initială a stării ecologice si a impactului de mediu pe baza analizei caracteristicilor apelor marine din regiunea românească a Mării Negre si a presiunilor antropice asupra acestora în conformitate cu Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin 2008/56/CE

100

14

Studiu pentru identificarea speciilor invazive pătrunse recent în ecosistemul marin si stabilirea potentialului invazivîn vederea aplicării Directivei-cadru 2008/56/CE

100

15

Studiu privind raportul national privind progresul implementării managementului integrat al zonei costiere în conformitate cu Recomandarea 2002/413/CE

50

16

Studiu pentru proiectarea infrastructurii si fluxurilor informatice necesare monitorizării nitratilor din sol si a acviferelor din zona intravilană (fântâni) din zonele vulnerabile stabilite în conformitate cu Directiva nitrati

240

17

Studiu privind implementarea Ghidului pentru stabilirea zonelor de amestec conform Directivei 2008/105/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare si de abrogare a directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE ale Consiliului side modificare a Directivei 2000/60/CE

100

18

Studiu privind investigarea relatiilor dintre habitatele marine si declinul unor populatii valoroase de organisme de la litoralul românesc; studii-pilot pentru reabilitarea ecologică a unor habitate marine de mare interes conservativ în vederea atingerii obiectivelor Directivei-cadru 2008/56/CE

50

 

19

Studiu privind realizarea Planului de management al zonei costiere în conformitate cu Recomandarea 2002/413/EC

200

20

Studiu privind mentinerea sistemului informational privind incidentele de poluare marină în vederea atingerii obiectivelor Directivei-cadru 2008/56/CE

20

21

Studiu privind monitoringul capturilor accidentale si al esuărilor delfinilor în sectorul românesc, stabilirea căilor si experimentarea mijloacelor pentru diminuarea mortalitătilor induse de activitatea pescărească în vederea atingerii obiectivelor Directivei-cadru 2008/56/CE

200

22

Studiu privind stabilirea obiectivelor si a termenelor acestora în conformitate cu prevederile art. 6 al Protocolului Apa si Sănătatea si ale Directivei Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale si ale Directivei 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman

50

23

Studiu privind finalizarea sistemelor de clasificare a stării corpurilor de apă naturale, puternic modificate si artificiale, în conformitate cu cerintele Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

100

24

Studiu pentru elaborarea metodologiei de evaluare a stării ecologice a lacurilor deltaice, precum si a stării chimice a acestora, conform cerintelor Directivei 2000/60/CE

60

25

Studiu-suport pentru aplicarea măsurilor de refacere a conectivitătii longitudinale si laterale a corpurilor de apă în vederea atingerii obiectivelor de mediu prevăzute de Directiva 2000/60/CE - studii de caz, studii de prefezabilitate/fezabilitate

50

26

Studiu privind măsuri integrate de management/gospodărire a habitatelor si speciilor dependente de apă (în siturile Natura 2000) si a corpurilor de apă aferente necesare pentru atingerea obiectivelor de conservare, conform directivelor Păsări si Habitate, si a obiectivelor de mediu, conform Directivei 2000/60/CE

50

27

Studiu privind impactul constructiei de microhidrocentrale asupra corpurilor de apă având în vedere obiectivele de mediu ale Directivei 2000/60/CE

50

28

Studiu referitor la finalizarea metodelor de evaluare privind starea ecologică si potentialul ecologic pentru apele tranzitorii si pentru apele costiere, în conformitate cu Directiva 2000/60/CE

50

29

Studiu privind aplicarea practică a programului de monitorizare chimică a sedimentelor si biota pentru substantele prioritare, în conformitate cu Directiva 2008/105/CE

100

30

Studiu privind investigatii în vederea clarificării calificativelor INMOD pentru habitatele si speciile marine obtinute în urma Seminarului biogeografic Natura 2000 - Brindisi 2010

100

31

Studiu privind definirea formelor de garantie financiară si măsurile pentru dezvoltarea ofertei de instrumente financiare, în scopul garantării obligatiilor operatorilor, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările si completările ulterioare

500

32

Studiu privind posibilitatea introducerii slamului rosu pe lista substantelor periculoase din Directiva SEVESO

100

33

Studiu de fundamentare a măsurilor nationale de implementare în conformitate cu prevederile Deciziei Comisiei de stabilire, pentru întreaga Uniune, a normelor tranzitorii privind alocarea armonizată si cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunitătii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului

430

34

Studiu privind elaborarea ghidului pentru identificarea măsurilor de reducere a zgomotului si evaluarea efectelor acestora utilizând instrumente specifice de cartare a zgomotului

1.800

35

Studiu privind stabilirea modalitătilor de închidere si ecologizare ale amplasamentelor care apartin unor activităti din industria chimică

1.000

36

Studiu de cercetare-dezvoltare privind evaluarea efectelor si monitorizarea impactului programelor derulate de către Administratia Fondului pentru Mediu cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră si reducerea efectelor schimbărilor climatice

2.000

 

TOTAL:

15.189


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transferului managementului asistentei medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului de la Consiliul Local al Orasului Miercurea Nirajului la Consiliul Local al Orasului Sovata, desfiintarea si reorganizarea unor unităti sanitare din judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 221 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii Publice către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transferul managementului asistentei medicale al Centrului de sănătate Miercurea Nirajului - unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Miercurea Nirajului, str. Piata Bocskai Istvan nr. 54, judetul Mures, de la Consiliul Local Miercurea Nirajului la Consiliul Local Sovata.

(2) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între autoritătile administratiei publice implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform modelului aprobat prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 910/2010 pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti în vederea transferului managementului asistentei medicale al unitătilor sanitare publice, adaptat la conditiile specifice de realizare a transferului.

Art. 2. - (1) Se aprobă înfiintarea Spitalului Sovata-Niraj, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, aflat în reteaua sanitară a Consiliului Local al Orasului Sovata, cu sediul în orasul Sovata, Str. Principală nr. 156, judetul Mures.

(2) Spitalul Sovata-Niraj se înfiintează în urma comasării prin fuziune a Centrului de sănătate Sovata, cu sediul în localitatea Sovata, unitate sanitară publică cu personalitate juridică, cu Centrul de sănătate Miercurea Nirajului.

(3) Ca efect al comasării prevăzute la alin. (2), Centrul de sănătate Miercurea Nirajului se reorganizează ca sectie exterioară, structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Sovata-Niraj.

(4) Patrimoniul unitătilor sanitare prevăzute la alin. (2), stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Sovata-Niraj, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Predarea-preluarea se va efectua pe bază de protocol încheiat între institutiile implicate, în termen de 15 zile de la data încheierii protocolului prevăzut la art. 1 alin. (2).

(6) Structura organizatorică a Spitalului Sovata-Niraj, rezultată în urma reorganizării prevăzute la alin. (2) si (3), se aprobă prin act administrativ al conducătorului autoritătii publice locale, cu avizul Ministerului Sănătătii, în conditiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) si (2), se preia de către Spitalul Sovata-Niraj.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ si de întretinere, care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor sanitare prevăzute la art. 2 alin. (1) si (2), se preia de către Spitalul Sovata-Niraj, cu încadrarea în normativul de personal, si, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare.

Art. 4. - (1) La împlinirea termenului prevăzut la art. 2 alin. (4), la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare, după pozitia 238, la judetul Mures, se introduce o nouă pozitie, pozitia 2381, având cuprinsul “Spitalul Sovata-Niraj”, si se abrogă pozitiile 239 si 240.

(2) în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Sănătătii si Familiei în domeniul public al municipiilor, oraselor si comunelor si în administrarea consiliilor locale respective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002, cu modificările ulterioare, pozitiile 5 si 9 de la judetul Mures se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

Nr. 540.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 601/2008 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile administrativ-teritoriale pentru realizarea cadastrului general

În temeiul art. 3 alin. (8) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se abrogă Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 601/2008 privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile administrativ-teritoriale pentru realizarea cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 8 decembrie 2008.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 18 mai 2011.

Nr. 799.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995

 

În baza pct. 6 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Formularul “Cerere pentru deschidere de credite” prevăzut în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 si 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Formularul “Cerere pentru deschidere de credite” aflat în stoc la Ministerul Finantelor Publice si la institutiile publice se utilizează până la epuizare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 mai 2011.

Nr. 2.016.

 

 


ANEXA

 

CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE

Suma (lei)

M.F.P. Directia.....................................................

Avizăm deschiderea creditelor bugetare

 

în sumă de.............................................lei

 

DIRECTOR

 

Data..................................

 

 

Nr. |....................................|             Data |....................................|

Cu drept de utilizare din                       | ..................................................................... |

Solicităm deschiderea creditelor bugetare în sumă de:

 

Ordonator principal de credite                                |.......................................................|

 

Cod de identificare fiscală                                      |..........................................|

 

 

 

 

M.F.P. Directia..................................................

Aprobăm deschiderea creditelor bugetare

în sumă de..................................lei

 

DIRECTOR

 

L.S.

 

Data..................................

 

Cont credite bugetare deschise nr. |........|

 

deschis la Trezoreria |....................................|

 

Sectiunea | ......... |*)

Capitol

 

 

Subcapitol**)

 

 

Paragraf**)

 

 

Titlul

 

 

Articol**)

 

 

Alineat**)

 

 

Subcapitol**)

 

 

Trezoreria....................................***)

Avizăm deschiderea creditelor bugetare

în sumă de.............................................lei

 

Trezorier Sef/Sef administratie adjunct trezorerie

 

L.S.

 

Data..................................

Paragraf**)

 

 

Titlul

 

 

Articol**)

 

 

Alineat**)

 

 

Subcapitol**)

 

 

Paragraf**)

 

 

Titlul

 

 

Articol**)

 

 

Alineat**)

 

 

Subcapitol**)

 

 

Cod de bare

Paragraf**)

 

 

Titlul

 

 

Articol**)

 

 

Alineat**)

 

 

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE L.S.

Vizat pt. CFPP

Avizat pt. CFPD


*) Se completează “SF” sau “SD” pentru bugetele locale

**) Se completează pentru MFP - Actiuni generale

***) Se completează de unitatea trezoreriei statului în cazul bugetelor locale

 

COD: 14.20.07/T.S.

 


Caracteristicile, modul de utilizare si de păstrare a formularului “Cerere pentru deschiderea de credite bugetare”

 

1. Denumire: Cerere pentru deschiderea de credite bugetare

2. Cod: 14.20.07/T.S.

3. Format: A4

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste prin intermediul aplicatiei informatice puse la dispozitia institutiilor publice de Ministerul Finantelor Publice sau al aplicatiilor informatice ale institutiilor publice, cu conditia respectării cei putin a elementelor din modelul existent în nomenclator.

5. Se utilizează: pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale si bugetele locale.

6. Se întocmeste în două exemplare, din care un exemplar se prezintă la:

- Ministerul Finantelor Publice pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;

- unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele locale, si un exemplar rămâne la institutia publică;

7. Se arhivează: un exemplar la Ministerul Finantelor Publice sau unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz, si un exemplar la institutia publică.

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

îNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE –

DECIZIA Nr. 2

din 17 ianuarie 2011

 

Dosar nr. 9/2010

Sub presedintia doamnei judecător dr. Livia Doina Stanciu, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii cu privire la interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 45 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă raportat la dispozitiile art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală, asupra legitimării procesuale active a procurorului de a formula actiunea civilă pentru desfiintarea totală sau partială a unui înscris falsificat atunci când actiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o solutie de netrimitere în judecată.

Solutionarea acestui recurs în interesul legii a fost amânată de la 15 noiembrie 2010 la 17 ianuarie 2011.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind prezenti 87 de judecători din 106 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror Antonia Constantin - procuror sef adjunct al Sectiei judiciare - Serviciul judiciar civil.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că în temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă raportat la dispozitiile art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală, Ministerul Public are legitimare procesuală pentru a promova actiunile pentru desfiintarea înscrisurilor falsificate, atunci când actiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o solutie de netrimitere în judecată.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar în legătură cu interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 45 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă raportat la dispozitiile art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală, asupra legitimării procesuale active a procurorului de a formula actiunea civilă pentru desfiintarea totală sau partială a unui înscris falsificat atunci când actiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o solutie de netrimitere în judecată.

Astfel, unele instante s-au pronuntat în sensul că procurorul nu are legitimare procesuală activă în formularea actiunii civile pentru desfiintarea, în tot sau în parte, a unui înscris falsificat, atunci când actiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o solutie de netrimitere în judecată, retinând că dispozitiile art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală nu derogă de la cadrul general, instituit prin dispozitiile art. 45 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă, si nici nu au lipsit de obiect efectele Deciziei nr. XV din 21 noiembrie 2005 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 8 februarie 2006.

În consecintă, au apreciat că si după intrarea în vigoare a Legii nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, dispozitiile art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă trebuie interpretate restrictiv, în sensul Deciziei nr. XV/2005 a Înaltei


Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite, prin recunoasterea legitimării procesuale active a procurorului de a promova actiunile pentru desfiintarea înscrisurilor falsificate, doar atunci când este necesar pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, persoanelor puse sub interdictie si ale dispărutilor.

Alte instante, dimpotrivă, au apreciat că, în temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă raportat la dispozitiile art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală, procurorul are legitimare procesuală de a cere desfiintarea înscrisului falsificat, atunci când actiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o solutie de netrimitere în judecată.

Aceste din urmă instante au interpretat si au aplicat corect dispozitiile art. 45 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă raportat la dispozitiile art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală pentru următoarele considerente:

Conform art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Ministerul Public poate porni actiunea civilă ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale dispărutilor, precum si în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Interpretarea textului conduce la concluzia că art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă consacră două ipoteze distincte pentru legitimarea procesuală activă a procurorului în procesul civil: atunci când este necesar pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale dispărutilor si, respectiv, atunci când dispozitii din alte legi prevăd expres o astfel de legitimare.

Ca regulă generală, teza finală a art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă are în vedere dreptul procurorului de a actiona pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime ale altor categorii de persoane decât acelea care sunt enumerate în prima teză a textului, cum ar fi persoanele minore, cele puse sub interdictie ori cele dispărute.

Relativ la dreptul procurorului de a porni actiunea civilă în cauzele în care actiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală, printr-o solutie de netrimitere în judecată s-a pronuntat Decizia în interesul legii nr. XV/2005 de Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectii Unite.

Prin decizia mentionată, Sectiile Unite au admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si, în aplicarea dispozitiilor art. 14 alin. 3 lit. a) din Codul de procedură penală si a dispozitiilor art. 184 din Codul de procedură civilă, au stabilit că procurorul are calitatea de a exercita în fata instantei civile actiunea pentru desfiintarea totală sau partială a unui înscris falsificat, numai în cazurile prevăzute de art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă, în celelalte cazuri, aceeasi actiune apartinând părtilor.

Din considerentele deciziei rezultă că această limitare s-a impus justificat de faptul că la 21 noiembrie 2005, când s-a pronuntat instanta supremă, nu exista un text de lege special care să îi îngăduie procurorului să sesizeze instanta civilă cu o actiune în desfiintarea unui înscris si în alte cazuri decât cele prevăzute de art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Ulterior pronuntării deciziei în interesul legii a fost adoptată Legea nr. 356 din 21 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi.

Prin art. I pct. 132 din Legea nr. 356/2006 au fost modificate prevederile art. 245 din Codul de procedură penală, prin care se stabilesc măsurile care se dispun de procuror prin ordonanta de încetare a urmăririi penale, în sensul că după lit. c) a alin. 1 s-a introdus o nouă literă, litera c1).

Prevederile art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală prevăd că prin ordonanta de încetare a urmăririi penale se dispune si asupra “sesizării instantei civile competente cu privire la desfiintarea totală sau partială a unui înscris”.

La rândul lor, prevederile art. 249 alin. 2 si art. 228 alin. 6 teza finală din Codul de procedură penală prevăd că dispozitiile art. 245 alin. 1 lit. c1) din acelasi cod sunt aplicabile si în cazul în care procurorul dispune neînceperea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală.

Rezultă că vointa legiuitorului a fost în sensul de a conferi legitimare procesuală activă procurorului de a formula actiune pentru desfiintarea totală ori partială a unui înscris ori de câte ori pronuntă una din solutiile de netrimitere în judecată, anume de încetare a urmăririi penale sau, după caz, de neîncepere a urmăririi penale ori de scoatere de sub urmărire penală.

Expresia “se dispune”, folosită de legiuitor în art. 245 alin. 1 din Codul de procedură penală, dovedeste faptul că, în situatia dată, procurorul nu are drept de apreciere, ci este obligat să sesizeze instanta civilă.

Pe cale de interpretare logică, reglementarea continută de lit. c1) a art. 245 alin. 1 din Codul de procedură penală reprezintă “un caz expres prevăzut de lege”, în întelesul prevederilor art. 45 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă, în care procurorului i se recunoaste legitimare procesuală pentru a formula actiune civilă, care este distinct de cazurile prevăzute în teza initială a acestui articol în care o astfel de legitimare este recunoscută procurorului ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdictie si ale dispărutilor.

Această dispozitie legală, continută de art. 245 alin. (1) lit. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală, statuează cu valoare de principiu asupra dreptului procurorului de a sesiza instanta civilă cu privire la desfiintarea totală sau partială a unui înscris, fără a face vreo distinctie cu privire la motivele pentru care se solicită desfiintarea înscrisului. Împrejurarea că această dispozitie legală nu face trimitere expresă la înscrisul falsificat nu este de natură să excludă legitimarea procesuală a procurorului de a solicita instantei civile desfiintarea si a unui astfel de înscris.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că procurorul are legitimare procesuală activă de a formula actiunea civilă pentru desfiintarea, în tot sau în parte, a unui înscris falsificat atunci când actiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o solutie de netrimitere în judecată.


PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

În interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 45 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă, raportat la dispozitiile art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală, stabilesc că:

Procurorul are legitimare procesuală activă de a formula actiunea civilă pentru desfiintarea, în tot sau în parte, a unui înscris falsificat, atunci când actiunea penală s-a stins în faza de urmărire penală printr-o solutie de netrimitere în judecată.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 17 ianuarie 2011.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

LIVIA DOINA STANCIU

Prim-magistrat-asistent,

Adriana Daniela White

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

- SECTIILE UNITE -

DECIZIA Nr. 3

din 17 ianuarie 2011

 

Dosar nr. 11/2010

Sub presedintia doamnei judecător dr. Livia Doina Stanciu, presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Înalta Curte de Casatie si Justitie, constituită în Sectii Unite, s-a întrunit pentru a examina recursul în interesul legii cu privire la interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 5803 din Codul de procedură civilă, raportate la art. 3731, art. 387, art. 572 si art. 5802 din acelasi cod, referitor la obligativitatea parcurgerii procedurii executionale prin încuviintarea executării silite si emiterea somatiei către debitor, prealabil sesizării instantei de judecată pentru aplicarea amenzii civile în cazul neexecutării obligatiilor de a face cu caracter strict personal.

Sectiile Unite au fost constituite cu respectarea dispozitiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind prezenti 87 de judecători din 106 aflati în functie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a fost reprezentat de procuror Antonia Constantin - procuror-sef adjunct al Sectiei judiciare - Serviciul judiciar civil.

Reprezentanta procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, punând concluzii pentru admiterea acestuia în sensul de a se stabili că amenda civilă prevăzută de art. 5803 din Codul de procedură civilă poate fi aplicată debitorului unei obligatii de a face intuitu personae doar în cadrul unei proceduri executionale ce debutează prin încuviintarea executării silite în conditiile art. 3731 din Codul de procedură civilă, urmată de somatia prevăzută de art. 387, art. 572 si art. 5802 din acelasi cod.

SECTIILE UNITE,

deliberând asupra recursului în interesul legii, constată următoarele:

În practica instantelor judecătoresti s-a constatat că nu există un punct de vedere unitar în legătură cu interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 5803 din Codul de procedură civilă, raportate la art. 3731, art. 387, art. 572 si art. 5802 din acelasi cod, referitor la obligativitatea parcurgerii procedurii executionale prin încuviintarea executării silite si emiterea somatiei către debitor, prealabil sesizării instantei de judecată pentru aplicarea amenzii civile în cazul neexecutării obligatiilor de a face cu caracter strict personal.

Astfel, unele instante au considerat că dispozitiile art. 5803 din Codul de procedură civilă pot fi aplicate fără a fi necesară deschiderea procedurii executionale prin încuviintarea executării silite si comunicarea somatiei către debitorul obligatiei cu caracter strict personal, întrucât, potrivit dispozitiilor art. 3712 alin. 1 din Codul de procedură civilă, pot fi executate silit obligatiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii ori a altei lucrări sau luarea unei alte măsuri admise de lege.

S-a retinut, în esentă, că obligatiile de a face intuitu personae nu pot fi duse la îndeplinire prin executare silită, deoarece constrângerea nu se poate exercita direct asupra persoanei debitorului, astfel încât, potrivit dispozitiilor art. 1075 din Codul civil, în caz de neexecutare din partea debitorului, creditorul trebuie să se multumească cu echivalentul bănesc al prestatiei la care debitorul a fost obligat prin titlul executoriu.

Alte instante au considerat însă că amenda civilă prevăzută de art. 5803 din Codul de procedură civilă poate fi aplicată debitorului unei obligatii de a face intuitu personae doar în cadrul unei proceduri executionale ce debutează prin încuviintarea executării silite în conditiile art. 3731 din Codul de procedură civilă, urmată de somatia prevăzută de art. 387, art. 572 si art. 5802 din acelasi cod.

Aceste din urmă instante au interpretat si aplicat corect dispozitiile legii.

Prin art. 1073 din Codul civil este consacrat principiul executării în natură a obligatiilor, potrivit căruia creditorul este îndreptătit să pretindă si să obtină de la debitor îndeplinirea exactă a prestatiei la care acesta din urmă este obligat.

Acelasi text stabileste că, în caz contrar, creditorul are drept de dezdăunare.

De regulă, prestatia ce formează obiectul obligatiei este executată de debitor de bunăvoie, deci executarea în natură a obligatiei are loc cu concursul acestuia.

Dacă debitorul nu îsi execută voluntar obligatia, creditorul va putea recurge la mijloacele pe care legea i le pune la dispozitie, căutând să obtină satisfacerea creantei sale pe calea executării silite.

Transpunerea în planul dreptului procesual a principiului executării în natură si voluntare a obligatiilor constituie reglementarea continută în art. 3711 alin. 1 si 2 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia obligatia stabilită prin hotărârea unei instante sau printr-un alt titlu executoriu se duce la îndeplinire de bunăvoie, iar în cazul în care debitorul nu îsi execută în acest mod obligatia, aceasta se duce la îndeplinire prin executare silită, potrivit dispozitiilor cărtii a V-a din acest cod, dacă legea nu prevede altfel.

În cartea a V-a a Codului de procedură civilă, intitulată “Despre executarea silită”, este cuprinsă întreaga materie a executării silite, structurată pe 6 capitole si, din ansamblul reglementării, se observă că legiuitorul a fost preocupat să asigure, de regulă, satisfacerea dreptului creditorului prin obligarea debitorului la executarea chiar a prestatiei la care s-a obligat.

În cazul în care executarea în natură a obligatiei nu mai este posibilă, se procedează la executarea ei prin acordarea de despăgubiri creditorului pentru prejudiciul pe care l-a suferit prin neexecutarea în natură a obligatiei.

Întrucât, în functie de obiectul lor, numai anumite obligatii sunt susceptibile de executare silită directă, legiuitorul Ie-a mentionat expres în cuprinsul alin. 1 al art. 3712 din Codul de procedură civilă.

Există însă obligatii a căror executare în natură nu poate fi realizată pe cale silită, deoarece, fiind intuitu personae, executarea lor implică în mod necesar participarea strict personală a debitorului.

Întrucât nimeni nu poate fi silit să execute un fapt strict personal, deoarece ar însemna să fie afectată libertatea individuală, legiuitorul a considerat că este cazul să institutionalizeze un mijloc indirect de constrângere, creat de practica judecătorească, anume daunele cominatorii, pentru a-l determina pe debitorul unei obligatii intuitu personae să o execute în natură.

Ca urmare, în Codul de procedură civilă a fost introdus art. 5803 prin al cărui prim alineat se stabileste că, în cazul în care debitorul unei astfel de obligatii nu si-o îndeplineste, acesta poate fi constrâns la îndeplinirea ei, în urma sesizării de către creditor a instantei, prin obligarea la plată, în favoarea statului, a unei amenzi civile, stabilită pe zi de întârziere până la executarea obligatiei prevăzute în titlul executoriu.

Aplicarea amenzilor cominatorii nu semnifică o executare silită propriu-zisă, ci constituie un mijloc de constrângere indirectă a debitorului, prin intermediul patrimoniului său, pentru a executa în natură obligatia cu caracter strict personal pe care si-a asumat-o, constrângere ce se exercită însă în cadrul unei proceduri executionale.

Acesta este si motivul pentru care legiuitorul a introdus textul sus-mentionat în cartea a V-a a Codului de procedură civilă, intitulată “Despre executarea silită”, la cap. VI ce vizează predarea silită a bunurilor si executarea silită a altor obligatii de a face sau de a nu face, respectiv în sectiunea a IV-a a acestui capitol, intitulată “Executarea silită a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face”.

Întrucât prin dispozitiile art. 5803 din Codul de procedură civilă, legiuitorul nu a stabilit altfel, rezultă că a înteles că această procedură executională să se desfăsoare cu respectarea prevederilor continute de normele cu caracter general, aplicabile tuturor modalitătilor si formelor de executare silită, prevederi cum sunt cea referitoare la încuviintarea executării silite de către instanta de executare, înscrisă în art. 3731 alin. 1 din Codul de procedură civilă, si cea referitoare la comunicarea somatiei către debitor, continută de art. 387 alin. 1 din acelasi cod, pentru a putea fi începută executarea.

Împrejurarea că în cuprinsul art. 5803 din Codul de procedură civilă nu se mentionează că debitorul trebuie mai întâi somat si după aceea se poate cere aplicarea amenzii cominatorii se explică prin dorinta legiuitorului de a evita repetabilitatea inutilă, în conditiile în care o astfel de mentiune este înscrisă în art. 387 din acest cod, ce are caracter de normă generală pentru întreaga materie a executării silite, în art. 572 a codului, ce are caracter de normă generală în materie de predare silită a bunurilor si executare silită a altor obligatii de a face sau de a nu face, precum si în art. 5802 din acelasi cod, ce are un astfel de caracter fată de textele prin care este reglementată executarea silită a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face.

La redactarea art. 894 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, legiuitorul a considerat ca fiind preferabil să arate în cuprinsul textului că este necesar să se comunice debitorului încheierea de încuviintare a executării si numai în cazul în care acesta nu îsi îndeplineste, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii, obligatia intuitu personae poate fi constrâns la îndeplinirea ei prin aplicarea unei amenzi judiciare de către instanta de executare.

Pentru considerentele ce au fost expuse, în temeiul art. 329 din Codul de procedură civilă, urmează a se admite recursul în interesul legii si a se stabili că debitorului unei obligatii cu caracter strict personal îi poate fi aplicată amenda civilă prevăzută în art. 5803 din Codul de procedură civilă numai dacă executarea silită a fost încuviintată, iar debitorul a fost somat pentru a-si îndeplini obligatia.

PENTRU ACESTE MOTIVE

În numele legii

DECID:

Admit recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si stabilesc că:

Amenda civilă prevăzută de dispozitiile art. 5803 din Codul de procedură civilă poate fi aplicată debitorului unei obligatii de a face cu caracter strict personal doar în cadrul procedurii executionale ce debutează prin încuviintarea executării silite în conditiile art. 3731 din Codul de procedură civilă, urmată de somatia prevăzută de art. 387, art. 572 si art. 5802 din Codul de procedură civilă.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 17 ianuarie 2011.

 

PRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

LIVIA DOINA STANCIU

Prim-magistrat-asistent,

Adriana Daniela White


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.