MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 381/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 381         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 31 mai 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

514. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

 

515. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Comandor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 453 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 si art. 483 din Codul civil

 

Decizia nr. 454 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 616 din Codul civil

 

Decizia nr. 461 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480, art. 969 si art. 1073 din Codul civil

 

Decizia nr. 531 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 128 alin. 2 din Codul penal

 

Decizia nr. 564 din 3 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

49. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor prevederi financiar-fiscale

 

544. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud

 

557. - Hotărâre pentru modificarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor, în semn de apreciere pentru sprijinul constant si efortul deosebit depus în vederea dezvoltării si consolidării relatiilor de colaborare si încredere reciprocă dintre Jandarmeria Română si Jandarmeria Turcă,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului general-locotenent Ozel Seyfettin Necdet, comandant general al Jandarmeriei Turce.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 mai 2011.

 Nr. 514.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contributia sa la dezvoltarea serviciilor sociale si medicale din România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Comandor domnului Joseph Jacques Mărie Sampermans, medic olandez.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 27 mai 2011.

 Nr. 515.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 453

din 12 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 si art. 483 din Codul civil

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 si 483 din Codul civil, exceptie ridicată de Bogdan Ilie, Bogdan Zenobia si Măria Spânu în Dosarul nr. 3.591/4/2010 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 11 mai 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.591/4/2010, Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 si art. 483 din Codul civil, exceptie ridicată de Bogdan Ilie, Bogdan Zenobia si Măria Spânu într-o cauză civilă având ca obiect revendicare imobiliară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că art. 480 si art. 483 din Codul civil reprezintă sediul materiei revendicării, iar în baza acestor prevederi legale instanta procedează la compararea titlurilor de proprietate ale părtilor din dosar. Asa fiind, acestia apreciază că prin modalitatea de reglementare a instrumentării actiunii în revendicare sunt discriminati cetătenii care, “desi se găsesc în situatii juridice în care se pune problema legitimitătii dreptului de proprietate, nu se regăsesc în situatiile particulare reglementate expres de Codul civil”.

Judecătoria Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece raportarea neconstitutionalitătii prevederilor de lege criticate la dispozitiile constitutionale invocate este lipsită de argumente juridice.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât prevederile art. 480 si art. 483 din Codul civil se aplică tuturor proprietarilor, fără a institui privilegii sau discriminări. În acest sens invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 1.570/2009 si Decizianr. 424/2010.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 480 si art. 483 din Codul civil, care au următorul continut:

- Art. 480: “Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însă în limitele determinate de lege.”;

- Art. 483: “Fructele naturale sau industriale ale pământului, fructele civile, sporul animalelor (prăsila), se cuvin proprietarului în puterea dreptului de accesiune.”

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) care prevăd că “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”. De asemenea, apreciază că sunt încălcate si dispozitiile constitutionale ale art. 11 alin. (1) potrivit cărora “Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte”, prin raportare la prevederile Protocolului nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 480 din Codul civil au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, în numeroase rânduri, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si conventionale invocate si în prezenta cauză.

Astfel, prin Decizianr. 424/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 16 iunie 2010, Curtea a statuat că prevederile art. 480 din Codul civil dau definitia legală a proprietătii, precizând că dreptul de proprietate este atât un drept absolut, ce rezultă din exercitarea celor 3 atribute ale acestui drept real, usus, fructus si abusus, cât si un drept exclusiv, din punctul de vedere al titularului, care îl poate exercita în mod liber, cu respectarea însă a ordinii publice si a dispozitiilor imperative ale legii. Astfel, textul de lege criticat se aplică tuturor celor vizati de ipoteza normei legale, fără discriminări, fiind astfel respectat principiul egalitătii cetătenilor în fata legii.

Referitor la actiunile întemeiate pe dispozitiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, formulate după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 si solutionate neunitar de instantele judecătoresti, Curtea a retinut că,prin Decizia nr. 33 din 9 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 23 februarie 2009, înalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit că, atunci când intervine concursul dintre legea specială si legea generală, acesta se rezolvă în favoarea legii speciale, conform principiului specialia generalibus derogant, chiar dacă acesta nu este prevăzut expres în legea specială. Totodată, în cazul în care sunt sesizate neconcordante între legea specială, respectiv Legea nr. 10/2001, si Conventia europeană a drepturilor omului, aceasta din urmă are prioritate. Această prioritate poate fi dată în cadrul unei actiuni în revendicare, întemeiată pe dreptul comun, în măsura în care astfel nu s-ar aduce atingere unui alt drept de proprietate ori securitătii raporturilor juridice.

Pentru aceleasi argumente expuse mai sus, Curtea constată că nu poate fi primită nici critica referitoare la pretinsa neconstitutionalitate a prevederilor art. 483 din Codul civil.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480 si art. 483 din Codul civil, exceptie ridicată de Bogdan Ilie, Bogdan Zenobia si Măria Spânu în Dosarul nr. 3.591/4/2010 al Judecătoriei Sectorului 4 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 12 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 454

din 12 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 616 din Codul civil

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 616 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Mary Co-Parteners” - S.R.L. din comuna Mitreni, judetul Călărasi, în Dosarul nr. 3.432/269/2009 al Judecătoriei Oltenita.

La apelul nominaflipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 3.432/269/2009, Judecătoria Oltenita a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 616 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Mary Co-Parteners” - S.R.L. din comuna Mitreni, judetul Călărasi, într-o cauză civilă având ca obiect servitute.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, prin crearea în favoarea proprietarului fondului dominant a posibilitătii de trecere pe un alt fond, bun proprietate a unei alte persoane, se aduce atingere dreptului de proprietate al acestuia din urmă, sub aspectul garantării dreptului de proprietate si a limitelor sale.

Judecătoria Oltenita consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât motivele de neconstitutionalitate invocate de autorul exceptiei tin de însăsi esenta dezmembrămintelor dreptului de proprietate, servitutea fiind unul dintre aceste dezmembrăminte. Mai mult, instanta arată că proprietarul terenului este despăgubit proportional cu pagubele ce s-ar putea crea odată cu instituirea unui drept de servitute. Asa fiind, consideră că esenta acestei institutii juridice, servitutea, este de a armoniza interesul proprietarului terenului înfundat cu interesul proprietarului locului învecinat, care urmează să fie afectat.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:


Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 616 din Codul civil, potrivit cărora: “Proprietarul al cărui loc este înfundat, care nu are nicio iesire la calea publică, poate reclama o trecere pe locul vecinului său pentru exploatarea fondului, cu îndatorire de a-l despăgubi în proportie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, acest text de lege contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, si celor ale art. 44 alin. (1) si alin. (2) teza întâi referitoare la ocrotirea si garantarea dreptului la proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie, în acest sens fiind, de exemplu, Decizia nr. 598/2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010.

Prin această decizie Curtea a statuat că dreptul de servitute este un drept real imobiliar, dezmembrământ al dreptului de

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, proprietate, care presupune prin natura sa imposibilitatea exercitării dreptului de proprietate în deplinătatea atributelor sale, proprietarul fondului asupra căruia se exercită servitutea fiind obligat să permită folosirea, în parte, a bunului imobil aservit. Prin urmare, cei 2 proprietari se află în situatii juridice obiectiv diferite, astfel încât este justificată instituirea unui tratament juridic diferit în ceea ce priveste exercitarea dreptului de proprietate.

Mai mult, dreptul de servitute reprezintă o limitare legală a dreptului de proprietate, permisă de dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) teza a doua, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege. Asadar, legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, instituind anumite limitări rezonabile în valorificarea acestuia, în asa fel încât să nu interfereze cu interesele generale sau cu interesele particulare ale altor subiecte de drept.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în decizia mentionată îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 616 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Mary Co-Parteners” - S.R.L. din comuna Mitreni, judetul Călărasi, în Dosarul nr. 3.432/269/2009 al Judecătoriei Oltenita.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 461

din 12 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480, art. 969 si art. 1073 din Codul civil

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480, art. 969 si art. 1073 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Simex Prod Co” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 8.646/118/2008 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, deoarece pretinsa neconstitutionalitate a textelor de lege criticate este dedusă din împrejurările concrete ale cauzei, aspect ce excedează competentei Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoajele:

Prin încheierea din 20 aprilie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 8.646/118/2008, Tribunalul Constanta - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480, art. 969 si art. 1073 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Simex Prod Co” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect o actiune în evacuare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că, “desi este titularul unui drept de a poseda si dobândi bunul în proprietate, drept recunoscut de lege si instanta de judecată, reclamanta refuză să îsi îndeplinească obligatiile ce decurg din această hotărâre judecătorească”. În acest sens, consideră că textele de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât conferă posibilitatea reclamantei să solicite evacuarea sa din imobilul cu privire la care instantele judecătoresti competente au stabilit că autorul exceptiei are dreptul să îl cumpere, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 346/2004 pentru stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii.

Tribunalul Constanta - Sectia comercială consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, iar textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 480, art. 969 si art. 1073 din Codul civil, care au următorul continut:

- Art. 480: “Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însă în limitele determinate de lege.”;

- Art. 969: “Conventiile legal făcute au putere de lege între părtile contractante.

Ele se pot revoca prin consimtământul mutual sau din cauze autorizate de lege.”;

- Art. 1073: “Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligatiei, si în caz contrar are dreptul, la dezdăunare.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) si (2) care consacră accesul liber la justitie, art. 24 alin. (1) potrivit cărora dreptul la apărare este garantat, art. 44 alin. (2) teza întâi potrivit cărora proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular, art. 45 privindlibertatea economică si ale art. 135 alin. (1) privind economia.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că reglementarea criticată a rrîai făcut obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si având o motivare similară.

Astfel, prin Decizia nr. 1.481/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 25 ianuarie 2011, Curtea a constatat că art. 480 din Codul civil este în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (1) teza a doua, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege si, de asemenea, se aplică tuturor celor vizati de ipoteza normei legale, fără discriminări, fiind astfel respectat principiul egalitătii cetătenilor în fata legii.

Cu privire la art. 969 din Codul civil, prin Decizia nr. 311 din 3 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2009, Curtea a statuat că aceste dispozitii consacră principii importante ale dreptului civil român - principiul fortei obligatorii a conventiilor civile (pacta sunt servanda), principiul libertătii contractuale, principiul relativitătii efectelor conventiilor si principiul irevocabilitătii actului juridic civil. Încheierea unei conventii fiind guvernată de principiul libertătii contractuale, părtile pot să determine, prin vointa lor, unele clauze, precum si efectele pe care acestea urmează să le producă, conform unei cauze morale si licite. Conventia astfel încheiată se impune părtilor întocmai ca legea, având caracter obligatoriu, iar nu facultativ.

Referitor la prevederile art. 1073 din Codul civil, prin Decizia nr. 460 din 20 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 19 mai 2010, Curtea a retinut că acestea fac parte din cap. VII “Despre efectele obligatiilor” (Hm Codul civil si stabilesc regula de principiu potrivit căreia creditorul are dreptul de a urmări si de a obtine de la debitor îndeplinirea exactă a prestatiei la care s-a obligat sau de a cere daune-interese în caz de neexecutare. Or, finalitatea acestui text din Codul civil presupune tocmai realizarea drepturilor legale ale creditorului, prin determinarea debitorului de a executa obligatia la care este tinut în temeiul unui contract încheiat între părti. Asa fiind, Curtea nu a retinut existenta vreunei contradictii între aceste prevederi de lege si dispozitiile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie si dreptulla un proces echitabil.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În ceea ce priveste celelalte norme constitutionale invocate în sustinerea exceptiei, Curtea constată că acestea nu au incidentă în cauză.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 480, art. 969 si art. 1073 din Codul civil, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Simex Prod Co” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 8.646/118/2008 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 12 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 531

din 19 aprilie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 128 alin. 2 din Codul penal

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 128 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicată de Mircea Tiberiu Olar Pop în Dosarul nr. 1.306/337/2009 al Tribunalului Sălaj - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.306/337/2009, Tribunalul Sălaj - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 128 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicată de Mircea Tiberiu Olar Pop în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 23 alin. (12) referitoare la principiul legalitătii pedepsei si art. 73 alin. (3) lit. h) referitoare la reglementarea prin lege organică a infractiunilor, pedepselor si regimului de executare a acestora, deoarece este nemultumit de împrejurarea că perioada cât condamnatul a beneficiat de amânarea executării pedepsei nu se ia în considerare la calcularea termenului de prescriptie a executării pedepsei.

Tribunalul Sălaj - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 128 alin. 2 din Codul penal referitoare la Suspendarea cursului prescriptiei, care au următorul continut:

“Cursul termenului prescriptiei prevăzute în art. 126 este suspendat în cazurile si conditiile prevăzute în Codul de procedură penală.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prin dispozitiile legale criticate sunt încălcate prevederile constitutionale ale art. 23 alin. (12) referitoare la principiul legalitătii pedepsei si ale art. 73 alin. (3) lit. h) referitoare la reglementarea prin lege organică a infractiunilor, pedepselor si regimului de executare a acestora.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 128 alin. 2 din Codul penal dispun cu privire la suspendarea cursului termenului de prescriptie a executării pedepsei prevăzut de ale art. 126 din Codul penal, arătând că această suspendare este aplicabilă în conditiile Codului de procedură penală.

Astfel, legiuitorul ordinar, în acord cu dispozitiile constitutionale ale art. 23 alin. (12) referitoare la principiul legalitătii pedepsei, art. 73 alin. (3) lit. h) referitoare la reglementarea prin lege organică a infractiunilor, pedepselor si regimului de executare a acestora si art. 126 alin. (2), potrivit cărora “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, a reglementat institutia suspendării cursului termenului de prescriptie a executării pedepsei, deoarece această executare nu poate începe. Totusi, ar fi injust ca scurgerea acestui timp să se facă în favoarea condamnatului, motiv pentru care efectele juridice ale suspendării prescriptiei executării pedepsei constau în suspendarea cursului termenului de prescriptie, adică în necurgerea lui, si, odată încetate cauzele legale de suspendare, prescriptia îsi reia cursul ori se dispune executarea propriu-zisă.

În legătură cu sustinerea autorului exceptiei în sensul că art. 128 alin. 2 din Codul penal ar face trimitere la dispozitii referitoare la cazuri de suspendare a cursului prescriptiei, inexistente în Codul de procedură penală, Curtea Constitutională constată că aceasta este, de asemenea, neîntemeiată, deoarece trimiterile se fac la dispozitiile privitoare la întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detentiunii pe viată (art. 455-457 din Codul de procedură penală) ori la suspendarea executării pedepsei în timpul solutionării căilor extraordinare de atac (art. 390 si 4081 din Codul de procedură penală).

Totodată, Curtea mai constată că împrejurarea potrivit căreia în speta dedusă judecătii perioada cât executarea pedepsei închisorii a fost amânată, urmând procedura prevăzută de art. 453 si următoarele din Codul de procedură penală, nu se ia în considerare la calcularea termenului de prescriptie a executării pedepsei, nu este o problemă de constitutionalitate, ci de interpretare si aplicare a legii, care excedează controlului său.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 128 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicată de Mircea Tiberiu Olar Pop în Dosarul nr.1.306/337/2009 al Tribunalului Sălaj - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 19 aprilie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 564

din 3 mai 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal, exceptie ridicată de Gheofghe Zlate în Dosarul nr. 8.045/306/2007 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia penală.

La apelul nominal se prezintă personal partea Ion Gogiu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul părtii prezente, care arată că nu a solicitat nimic Curtii si nu are nimic de declarat cu privire la exceptia invocată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, deoarece autorul critică o hotărâre a instantei de judecata, si nicidecum textul legal pretins a fi în contradictie cu Constitutia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 septembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 8.045/306/2007, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 215 alin. 4 din Codul penal, exceptie ridicată de Gheorghe Zlate în dosarul de mai sus_având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 20 alin. (2) referitoare la prioritatea reglementărilor internationale, art. 23 alin. (6), (8), (9), (10) si (11) referitoare la libertatea individuală si ale art. 124 alin. (2) referitoare la unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei, precum si ale art. 6 referitoare la Dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece nu a avut parte de un proces echitabil, primind o pedeapsă mult mai aspră decât administratorul societătii comerciale, în cauză. Autorul arată că a fost angajat al unei societăti comerciale fără drept de a emite instrumente bancare. Cu toate acestea, a fost judecat în lipsă, fără a se putea apăra si fără a-i fi dovedită vinovătia. De asemenea, în pofida principiului egalitătii în drepturi, arată că adevăratul vinovat, respectiv administratorul societătii comerciale, a primit o pedeapsă mult mai blândă în comparatie cu autorul, care este nevinovat.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 215 alin. 4 din Codul penal - înselăciunea, care au următorul continut:

“Emiterea unui cec asupra unei institutii de credit sau unei persoane, stiind că pentru valorificarea lui nu există provizia sau acoperirea necesară, precum si fapta de a retrage, după emitere, provizia, în totul sau în parte, ori de a interzice trasului de a plăti înainte de expirarea termenului de prezentare, în scopul arătat în alin. 1, dacă s-a pricinuit o pagubă posesorului cecului, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 2.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 20 alin. (2) referitoare la prioritatea reglementărilor internationale, art. 23 alin. (6), (8), (9), (10) si (11) referitoare la libertatea individuală si ale art.124 alin. (2) referitoare la unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei, precum si ale art. 6 referitoare la Dreptulla un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei este nemultumit de modul în care a fost instrumentată cauza dedusă judecatii, prin aceea că nu a beneficiat de apărare si de un proces echitabil. De asemenea, spre deosebire de altepersoane cercetate în dosar, a primit în mod nemeritat o pedeapsă mult mai aspră. Asa fiind, Curtea constată că întreaga argumentatie vizează aspecte ce tin de modul de interpretare si aplicare a prevederilor legale criticate, instanta de contencios constitutional nefiind competentă a se substitui instantei de drept comun, care, în acord cu dispozitiile constitutionale ale art. 126 alin. (1), este singura în drept să dea dezlegare unui astfel de litigiu. Împrejurarea că autorului exceptiei nu i-a fost respectat dreptul la apărare ori că instanta a procedat la o gresită individualizare a pedepsei nu poate fi convertită în viciu de neconstitutionalitate, fiind aspecte ce tin de legalitatea si temeinicia instrumentării cauzei deduse judecătii si care pot fi cenzurate numai prin căile de atac prevăzuteîn conditiile legii.

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal, exceptie ridicată de Gheorghe Zlate în Dosarul nr. 8.045/306/2007 al Curtii de Apel Alba Iulia- Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 mai 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor prevederi financiar-fiscale

 

Având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgentă a fraudei fiscale în domeniul TVA pentru livrările de cereale si plante tehnice,

tinând seama de recomandările serviciilor Comisiei Europene privind restrângerea sferei categoriilor de bunuri pentru care România a solicitat autorizarea pentru aplicarea unei măsuri speciale de derogare de la prevederile art. 193 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere necesitatea implementării taxării inverse pentru cereale si plante tehnice înainte de începutul perioadei de recoltare a acestora, în care se manifestă cu preponderentă fenomenele evazioniste,

tinând seama de situatia specifică în care se află România, generată de structura proprietătilor agricole din tara noastră,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 160 alineatul (2), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) livrarea de cereale si plante tehnice mentionate în continuare, care figurează în nomenclatura combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară si statistică si Tariful vamal comun:

 

Cod NC

Produs

1001 10 00

Grâu dur

1001 90 10

Alac (Triticum spelta), destinat însământării

ex1001 90 91

Grâu comun destinat însământării

ex 1001 90 99

Alt alac (Triticum spelta) si grâu comun, nedestinate însământării

1002 00 00

Secară

1003 00

Orz

1005

Porumb

1201 00

Boabe de soia, chiar sfărâmate

Cod NC

Produs

1205

Seminte de rapită sau de rapită sălbatică, chiar sfărâmate

1206 00

Seminte de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

121291

Sfeclă de zahăr”

 

2. La articolul 160, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

“(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplică până la data de 31 mai 2013 inclusiv.”

Art. II. - Alineatul (1) al articolului II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 23 iunie 2010, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 31 mai 2011.

 Nr. 49.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 si 647 bis din 31 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 7 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Branistea”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 31, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 800 mp, situat în satul Mălut la nr. topo. 41 si nr. administrativ 42”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.000”;

- la pozitia nr. 43, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 1.214 mp, situat în satul Branistea la nr. topo. 64/2 si nr. administrativ 63”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.000”;

- la pozitia nr. 50, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.6.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 535 mp, situat în satul Ciresoaia la nr. topo 33, 34, nr. administrativ 19”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.500”;

- la pozitia nr. 62, coloana 1 va avea următorul cuprins: “2.5”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Pădure pe Valea Viilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 18.000 mp, tarlaua 41/1, parcela 790/1, UP VIII, ua. 78A, S = 197.000 mp, tarlaua 41/1, parcela 790/2, UP. VIII, ua. 78B, S = 10.000 mp, tarlaua 41/1, parcela 790/6, UP. VIII, ua. 78C, S = 28.000 mp, tarlaua 41/1, parcela 790/3, UP. VIII, ua. 78D, S = 52.000 mp, tarlaua 41/1, parcela 790/7, UP. VIII, ua. 79A, S = 20.000 mp, tarlaua 41/1, parcela 790/4, UP. VIII, ua. 79B%, S = 16.900 mp, tarlaua 41/1, parcela 790/5, UP. VIII, ua. 79C%, conform Titlului de proprietate nr. 572.722 din 21.11.2008”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2005”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “830.000”;

- la pozitia nr. 63, coloana 1 va avea următorul cuprins: “2.5”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Pădure pe Valea Viilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 158.000 mp, tarlaua 41/1, parcela 790/9, UP. VIII, ua. 79B%, S = 85.600 mp, tarlaua 41/1, parcela 790/10, UP. VIII, ua. 79C%, S = 300.000 mp, tarlaua 41/1, parcela 790/11, UP. VIII, ua. 80, S = 193.000 mp, tarlaua 41/1, parcela 790/23, UP. VIII, ua. 81, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 3.023 din


10.12.2007”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2005”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.785.000”;

- la pozitia nr. 64, coloana 1 va avea următorul cuprins: “2.5”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Pădure pe Valea Viilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 324.000 mp, tarlaua 18, parcela 3, UP. VIII, ua. 90A%, 90B%, 90C%, 91B%, 91C%, S = 2.100 mp, tarlaua 18, parcela 3/1, UP VIII, ua. 90B%, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 76 din 30.08.2007”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2005”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “790.000”;

- la pozitia nr. 65, coloana 1 va avea următorul cuprins: “2.5”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Pădure la Cărbunari în hotarul comunei Petru Rares”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “S = 87.000 mp, UP. Vii, ua. 6E, S = 22.000 mp, UP VII, ua. 6G, S = 57.000 mp, UP VII, ua. 6H%, S = 34.000 mp, UP VII, ua 7A%, S = 22.000 mp, UP VII, ua 7B%, S = 52.000 mp, UP VII, ua. 7C%, S = 12.000 mp, UP VII, ua. 8A, S = 58.000 mp, UP VII, ua. 8B, S = 76.000 mp, UP VII, ua. 8E, conform Titlului de proprietate nr. 350.009 din 16.05.2005”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2000”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.100.000”;

b) se abrogă pozitiile nr. 37, 38, 41, 42 si 66;

c) după pozitia nr. 66 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 67-69, conform anexei nr. 1.

2. Anexa nr. 9 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Budesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 2, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Cămin cultural”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Budesti nr. 193, suprafata desfăsurată 1.026 mp, suprafata construită 513 mp, teren aferent 1.738 mp”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Budesti nr. 120, suprafata desfăsurată 60 mp, suprafata construită 60 mp, teren aferent 60 mp”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: “1912”;

- la pozitia nr. 8, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Remiză PSI”;

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Tăgsoru (DJ 151), lungime totală 2,486 km, lătime 5 m, categoria H + E”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Budesti, lungime 1.200 m, lătime 5 m, suprafata desfăsurată 6.000 mp”;

- la pozitia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Budesti, lungime 400 m, lătime 5 m, suprafata desfăsurată 2.000 mp, îmbrăcăminte pământ + piatră”;

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Budesti - Fânete, lungime 500 m, lătime 5 m, suprafata desfăsurată 2.500 mp, îmbrăcăminte pământ + piatră”;

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Budesti - Fânete, lungime 1.100 m, lătime 5 m, suprafata desfăsurată 5.500 mp, îmbrăcăminte pământ + piatră”;

- la pozitia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Budesti - Fânete, lungime 2.500 m, lătime 5 m, suprafata desfăsurată 12.500 mp, îmbrăcăminte pământ + piatră”;

- la pozitia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Budesti - Fânete, lungime 500 m, lătime 5 m, suprafata desfăsurată 2.500 mp, îmbrăcăminte pământ + piatră”;

- la pozitia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Localitatea Tăgsoru, lungime 1.000 m, lătime 5 m, suprafata desfăsurată 5.000 mp”;

- la pozitia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Comuna Budesti, suprafata 1.126,696 ha”;

b) se abrogă pozitiile nr. 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 si 17;

c) după pozitia nr. 53 se introduc 86 de noi pozitii, pozitiile nr. 54-140, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 29 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Matei”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 261 se introduc 34 de noi pozitii, pozitiile nr. 262-295, conform anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 31 “ Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Milas”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 1, DC 20 (DJ 173-Comlod), coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea totală: 4.375 m, lătimea - 8 m, pietruit, pozitia kilometrică a sectorului de drum: km 0+000^+375”;

- la pozitia nr. 1 a) DJ 173-Orosfaia, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea - 1.900 m, lătimea - 8 m, pietruit, pozitia kilometrică a sectorului de drum: km 0+000-1+900”;

- la pozitia nr. 1 b) Orosfaia-Comlod, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea - 2.475 m - până la scoala Comlod, lătimea - 8 m, pietruit, pozitia kilometrică a sectorului de drum: km 1+900^+375”;

- la pozitia nr. 2 DC 20 A (DJ 173-Ghemes), coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea - 3.700 m, lătimea - 5 m, pietruit, pozitia kilometrica a sectorului de drum: km 0+000- 2+100”;

- la litera A “Sat Milas, străzi”:

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea - 1.200 m, lătimea - 6 m, pământ si piatră, de la Uilacan loan printre tigani până la podetul Precub losif”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea - 840 m, lătimea - 6 m, piatră, din centrul satului Milas spre scoală până la poarta cimitirului”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea - 460 m, lătimea - 5 m, pământ, de la clădirea fostă CEC pe lângă Muntean Cristina până la scoală”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea - 1.500 m, lătimea - 6 m, pământ si piatră, din centrul satului Milas pe vale până la moara Orosfaia”;

- la pozitia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea - 1.224 m, lătimea - 6 m, pământ si piatră, de la fostul AGROMEC”, pe lângă calea ferată, până la gara CFR Milas”;

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea - 1.560 m, lătimea - 5 m, pământ, de la gara CFR pe lângă fostul COMCEREAL, până la Muntean Aurel”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea - 360 m, lătimea - 6 m, pământ, de la DJ 173 până la Logigan Misca”;

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea - 1.106 m, lătimea - 4 m, pământ, de la DJ 173 pe rât până la pod moara Orosfaia”;

b) după sectiunea I “Bunuri imobile” se introduce o nouă sectiune, sectiunea II “Bunuri imobile”, la care se introduc 91 de noi pozitii, pozitiile nr. 1-91, conform anexei nr. 4.


5. La anexa nr. 46 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sieu-Odorhei”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sieu-Odorhei, Str. Principală nr. 182, suprafata desfăsurată - 346 mp, suprafata construită - 346 mp, teren aferent 1.830 mp”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Sieu-Odorhei, lungime - 5.000 m, lătime - 13 m, categoria - K”;

b) se abrogă pozitiile nr. 8, 12, 13, 70;

c) după pozitia nr. 113 se introduc 5 noi pozitii, pozitiile nr. 114-118, conform anexei nr. 5.

6. La anexa nr. 49 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sânmihaiu de Câmpie”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea 6 km, lătimea 8 m”;

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea 4,779 km; lătimea 8 m”;

- la pozitia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea 503 m; lătimea 8 m; suprafata 4.024 mp”;

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea 520 m; lătimea 8 m; suprafata 4.160 mp”;

- la pozitia nr. 17, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Spre Inimas”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea 838 m; lătimea 8 m; suprafata 6.704 mp”;

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea 639 m; lătimea 8 m; suprafata 5.112 mp”;

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea 854 m; lătimea 8 m; suprafata 6.832 mp”;

- la pozitia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea 490 m; lătimea 8 m; suprafata 3.920 mp”;

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea 325 m; lătimea 8 m; suprafata 2.600 mp”;

- la pozitia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Zorea I”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea 896 m; lătimea 8 m; suprafata 7.168 mp”;

- la pozitia nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungimea 629 m; lătimea 8 m; suprafata 5.032 mp”;

b) se abrogă pozitia nr. 39;

c) după pozitia nr. 54 se introduc 16 noi pozitii, pozitiile nr. 55-70, conform anexei nr. 6.

7. La anexa nr. 51 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Spermezeu”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: “localitatea Spermezeu nr. 260 D, suprafata construită = 343 mp, teren aferent = 0 mp, nr. topo. - 42”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1952”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Spermezeu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2009, CF nr. 1039”;

- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: “localitatea Spermezeu, de la intersectia cu DJ 171 până în dreptul imobilului 267; lungime = 370 m, lătime = 10 m; suprafată = 3.700 mp; îmbrăcat piatră”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “37.000”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Spermezeu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2009”;

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: “localitatea Spermezeu, de la intersectia cu Ulita Scolii până la intersectia cu DC 37A, lungime = 725 m, lătime = 6,3 m; suprafata = 4.567 mp; îmbrăcat piatră”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “45.670”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Spermezeu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2009”;

- la pozitia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: “localitatea Spermezeu, de la intersectia cu DJ 171 până la intersectia cu DC 37A; lungime = 260 m; lătime = 6 m; suprafată = 1.560 mp; îmbrăcat piatră”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2009”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.600”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Domeniul public al comunei Spermezeu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 24/2009”;

b) după pozitia nr. 96 se introduc 8 noi pozitii, pozitiile nr. 97-101, si la satul Dumbrăvita, după pozitia nr. 40 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile nr. 41-43, conform anexei nr. 7.

8. La anexa nr. 52 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Târlisua” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea totală 6,77 km, lătimea 8 m, pozitia kilometrică 0+000-6+770, categoria H”;

- la pozitia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea totală 3,84 km, lătimea 8 m, pozitia kilometrică 0+000-3+840, categoria H”;

- la pozitia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea totală 4,00 km, lătimea 8 m, pozitia kilometrică 0+000^+000”;

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: “lungimea totală 10,00 km, lătimea 8 m, pozitia kilometrică 0+000-10+000”.

9. La anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Teaca”, sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 36 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 37 si 38, prevăzute în anexa nr. 8.

10. La anexa nr. 55 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tiha Bârgăului”, la capitolul I, după pozitia 72 se introduc 45 de noi pozitii, pozitiile 73-117, iar la capitolul II “Poduri”, după pozitia 23 se introduc 3 noi pozitii, pozitiile 24-26, potrivit anexei nr. 9.

11. La anexa nr. 57 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Urmenis”, la sectiunea I “Bunuri imobile”:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum de exploatare agricolă, Sopteriu-Delureni”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 2.925 ml, I = 8 ml, S = 23.400 mp, de la DJ 172 la DC 19 B”;

- la pozitia nr. 81, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum de exploatare agricolă, Valea Mare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 592 ml, I = 6ml, S = 3.552 mp, de la DJ 172 până la intersectie drum stânga”;

- la pozitia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum de exploatare agricolă, Valea Mare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 720 ml, I = 6 ml, S = 4.320 mp, de la intersectie drum stânga până în deal”;

- la pozitia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum de exploatare agricolă, Valea Mare”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 626 ml, I = 6 ml, S = 3.756 mp, din deal până în drum Fânete”;

- la pozitia nr. 88, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum de exploatare agricolă; Fata Fundatii”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1.534 ml, I = 6 ml, S = 9.204 mp, de la DC 19C până la Păsune Fundata”;

- la pozitia nr. 90, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum de exploatare agricolă; drum Calea Furilor”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L= 1.519 ml, I = 6 ml, S = 9.114 mp, de la DC 19C până la Birou loan”;

- la pozitia nr. 94, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum de exploatare agricolă; drum La Urfi”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 650 mp, I = 6 ml, S = 3.900 mp, de la DC 19C până la drumul Calea Furilor”;

- la pozitia nr. 100, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum de exploatare agricolă, Fânete I”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1.908 ml, I = 8 ml, S = 15.264 mp, de la Cumpănă (pod) la intersectia Marisca Fânete; drum vicinal, L = 100 ml, I = 8ml, S = 800 mp, de la DN16 la Cumpănă”;

- la pozitia nr. 101, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum de exploatare agricolă; Fânete II”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1.429 ml, I = 6 ml, S = 8.574 mp, de la intersectia Marisca Fânete la Rit Pătrupop”;

- la pozitia nr. 103, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum de exploatare agricolă - Gârjob”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 1.400 ml, I = 6 ml, S = 6.454 mp, de la Rit Pătrupop la DN 16”;

- la pozitia nr. 106, coloana 2 va avea următorul cuprins: “drum de exploatare agricolă; Delureni-Scoabe”, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: “L = 2.100 ml, I = 8 ml, S = 16.800 mp, de la DJ 162 la Curmătură”;

- la pozitia nr. 133, coloana 3 va avea următorul cuprins: “în rit Urmenis, S= 2,08 ha”;

- la pozitia nr. 153, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Scoabe S = 72,3 ha”;

- la pozitia nr. 154, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Frâncoaia S = 48,5 ha”;

b) la sectiunea I “Bunuri Imobile” se abrogă pozitiile nr. 2, 3, 10, 11, 12 si 149;

c) după pozitia nr. 179 se introduc 15 noi pozitii, pozitiile nr. 180-194, potrivit anexei nr. 10.

Art. II. - Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 25 mai 2011.

 Nr. 544.


*) Anexele nr. 1-10 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15, litera y) va avea următorul cuprins:

,,y) să recomande asiguratilor tratamentul adecvat si eficient, cu respectarea conditiilor privind modalitătile de prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale în vigoare;”.

2. La articolul 36 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) plata prin tarif pe serviciu medical, stabilit în functie de numărul de servicii medicale si de valoarea minimă garantată a unui punct per serviciu. Numărul de puncte aferent serviciului medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct per serviciu si nivelul valorii minime garantate pentru un punct per serviciu se stabilesc prin norme. Valoarea definitivă a unui punct per serviciu este unică pe tară si se calculează de Casa Natională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială, conform normelor, până la data de 25 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru. Această valoare nu poate fi mai mică decât valoarea minimă garantată pentru un punct, prevăzută în norme si asigurată pe durata valabilitătii contractului de furnizare de servicii medicale încheiat.”

3. La articolul 39, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:

“Art. 39. - (1) în cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea programului de lucru prevăzut în contract, precum si prescrieri de medicamente cu si fără contributie personală din partea asiguratului si ale unor materiale sanitare si/sau recomandări de investigatii paraclinice, care nu sunt în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile în domeniul sănătătii, inclusiv prescriere de medicamente cu si fără contributie personală din partea asiguratului fără aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurări de sănătate/Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, acolo unde este cazul, precum si transcrierea de prescriptii medicale pentru medicamente cu sau fără contributie personală a asiguratului si pentru unele materiale sanitare, precum si de investigatii paraclinice, care sunt consecinte ale unor acte medicale prestate de alti medici, în alte conditii decât cele prevăzute la art. 33 lit. g), se aplică următoarele sanctiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilită conform art. 31 în cazul medicilor nou-veniti într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situatii, pentru medicii de familie la care acestea au fost înregistrate, cu 10%.

(2) în cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 15 lit. a)-c), e)-h), j)-v) si la art. 33 lit. a)-e), j), I), n), o) si p), se aplică următoarele sanctiuni:

a) la prima constatare, avertisment scris;

b) la a doua constatare se diminuează valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilită conform art. 31 în cazul medicilor nou-veniti într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situatii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situatii, cu 10%.

(3) în cazul în care în derularea contractului se constată în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale caselor de asigurări de sănătate că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate, cu recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminuează cu 10% valoarea punctului per capita, respectiv suma stabilită conform art. 31 în cazul medicilor nou-veniti într-o localitate, pentru luna în care s-au produs aceste situatii, pentru medicii de familie la care se înregistrează aceste situatii.”

4. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data aprobării acestei măsuri, ca urmare a constatării situatiilor prevăzute la art. 19 lit. a)-f) si i), precum si în următoarele situatii:

a) odată cu prima constatare, după aplicarea în cursul unui an a măsurilor prevăzute la art. 39 alin. (1) si (2) pentru oricare situatie, precum si odată cu prima constatare, după aplicarea măsurii prevăzute la art. 39 alin. (3);

b) în cazul nerespectării obligatiilor prevăzute la art. 33 lit. f) si h).”

5. La articolul 96, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Toate farmaciile care detin autorizatie de functionare (distributie cu amănuntul) în vigoare sunt eligibile în ceea ce priveste încheierea contractului de furnizare de medicamente cu casele de asigurări de sănătate. Dovada respectării regulilor de bună practică farmaceutică este îndeplinită prin detinerea autorizatiei de functionare în vigoare emise de Ministerul Sănătătii. În cazul sanctiunii de suspendare a autorizatiei de functionare pentru nerespectarea regulilor de bună practică farmaceutică, Colegiul Farmacistilor din România are obligatia de a notifica în scris casele de asigurări de sănătate despre această sanctiune.”

6. La articolul 98 alineatul (1), litera j) se abrogă.

7. La articolul 98, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Contractele pot fi încheiate de reprezentantul legal al societătii comerciale farmaceutice cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află sediul social al societătii respective si/sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. În situatia în care în cadrul aceleiasi societăti comerciale farmaceutice functionează mai multe farmacii, situate în judete diferite, reprezentantul legal al societătii comerciale încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială se află amplasate farmaciile respective si/sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, respectiv Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. În situatia în care o societate comercială farmaceutică are deschise oficine locale de distributie, înfiintate conform prevederilor legale în vigoare, în alte judete, aceasta va încheia contract cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află oficina locală de distributie, în conditiile stabilite prin norme. Un farmacist îsi poate desfăsura activitatea la cel mult 2 furnizori aflati în relatie contractuală cu casa/casele de asigurări de sănătate.”

8. La articolul 98, alineatul (6) se abrogă.

9. La articolul 101, litera a) va avea următorul cuprins:

,a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu numai cu furnizorii de medicamente autorizati si evaluati conform reglementărilor legale în vigoare si să facă publice, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afisare pe pagina web, lista acestora, pentru informarea asiguratilor; să actualizeze pe perioada derulării contractelor, prin afisare pe pagina web si la sediul casei de asigurări de sănătate, modificările intervenite în lista acestora, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii actelor aditionale;”.

10. La articolul 105, litera h) se abrogă.

11. La articolul 105, litera i) va avea următorul cuprins:

,,i) la a patra constatare a nerespectării în cursul unui an a oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 99 lit. a), b), c), e), f), g), h), j), k), I), m), n), o), p), q), r), s), s), t), t), u), v), w), x) si z); pentru nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 99 lit. b) nu se


reziliază contractul în situatia în care vina nu este exclusiv a farmaciei, fapt adus la cunostinta casei de asigurări de sănătate de către aceasta printr-o declaratie scrisă;”.

12. La articolul 108, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 108. - (1) Pentru societătile comerciale farmaceutice în cadrul cărora functionează mai multe farmacii/oficine locale de distributie, conditiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 105 lit. f), g) si i) - pentru nerespectarea prevederilor art. 99 lit. f), g), r), t) si v) - se aplică la nivel de societate; restul conditiilor de reziliere prevăzute la art. 105 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre farmaciile/oficinele locale de distributie la care se înregistrează aceste situatii, prin excluderea lor din contract si modificarea contractului în mod corespunzător. Prevederile art. 106 si 107 referitoare la conditiile de suspendare, respectiv încetare se aplică societătii comerciale farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale de distributie, după caz.”

13. La articolul 109, alineatele (1), (2) si (4)-(6) vor avea următorul cuprins:

“Art. 109. - (1) în cazul în care se constată nerespectarea nejustificată a programului de lucru comunicat casei de asigurări de sănătate si prevăzut în contract, se aplică următoarele măsuri:

a) avertisment, la prima constatare;

b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situatii;

c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situatii.

(2) în cazul în care se constată nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 99 lit. a), b), c), e), f), g), h), j), k), I), m), n), o), p), q), r), s), s), t), t), u), v), w) si z), se aplică următoarele măsuri:

a) avertisment, la prima constatare;

b) la a doua constatare, diminuarea cu 10% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situatii;

c) la a treia constatare, diminuarea cu 16% a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situatii.

Pentru nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 99 lit. b) nu se aplică diminuări ale sumei cuvenite pentru luna în care s-a înregistrat această situatie, dacă vina nu este exclusiv a farmaciei, fapt adus la cunostinta casei de asigurări de sănătate printr-o declaratie scrisă.

(4) Retinerea sumei conform alin. (1) si (2) se face din prima plată ce urmează a fi efectuată pentru furnizorii care sunt în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

(5) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) si (2) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

(6) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în conditiile alin. (1) si (2) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare.”

14. La articolul 109, alineatul (3) se abrogă.

15. La articolul 135, litera o) se abrogă.

16. Articolul 140 se abrogă.

17. Articolul 141 se abrogă.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 31 mai 2011.

 Nr. 557.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.