MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 153/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 153         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 2 martie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

4. - Hotărâre privind stabilirea componentei numerice a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

15. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative

 

21. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere

 

109. - Hotărâre privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a actiunilor multianuale necesare programului “Colectarea si prelucrarea datelor si informatiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană si creării infrastructurii informationale de mediu”, desfăsurat în perioada 2011-2013

 

116. - Hotărâre pentru declararea de interes national a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - editia de iarnă, 2013

 

152. - Hotărâre privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001

 

157. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Varianta de ocolire Găesti”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

150. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare si de finantare a proiectelor din cadrul Programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială


 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea componentei numerice a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

Având în vedere configuratia politică a Camerei Deputatilor si propunerile Comitetului liderilor grupurilor parlamentare,

în temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 40 si 41 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă numărul deputatilor, membri ai comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, stabilit pe grupuri parlamentare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 1 martie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 4

 

ANEXĂ

 

1. Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare

Numărul convenit: 23 de membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 11 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 7 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 4 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: -

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: un membru

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: -

2. Comisia pentru buget, finante si bănci Numărul convenit: 33 de membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 12 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 9 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 6 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: 2 membri

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: 2 membri

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: 2 membri

3. Comisia pentru industrii si servicii

Numărul convenit: 31 de membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 12 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 8 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 6 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: 2 membri

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: un membru

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: 2 membri

4. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice

Numărul convenit: 27 de membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 11 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 8 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 4 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: 2 membri

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: -

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: 2 membri

5. Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritătilor nationale

Numărul convenit: 13 membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 6 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 3 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 2 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: un membru

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: un membru

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: -

6. Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic

Numărul convenit: 31 de membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 11 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 9 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 5 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: 2 membri

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: un membru

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: 3 membri

7. Comisia pentru muncă si protectie socială Numărul convenit: 27 de membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 10 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 8 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 5 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: 2 membri

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: -

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: 2 membri

8. Comisia pentru sănătate si familie

Numărul convenit: 17 membri

Grupul parlamentar al P.D.-L: 7 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 6 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 2 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: un membru

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: un membru

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: -


9. Comisia pentru învătământ, stiintă, tineret si sport

Numărul convenit: 27 de membri

Grupul parlamentar al P.D.-L: 10 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 8 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 4 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: 3 membri

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: 2 membri

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: -

10. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

Numărul convenit: 23 de membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 8 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 7 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 4 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: 2 membri

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: 2 membri

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: -

11. Comisia juridică, de disciplinasi imunităti

Numărul convenit: 21 de membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 7 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 6 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 4 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: un membru

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: un membru

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: 2 membri

12. Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională

Numărul convenit: 25 de membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 9 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 7 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 5 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: un membru

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: un membru

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: 2 membri

13. Comisia pentru politică externă

Numărul convenit: 23 de membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 8 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 7 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 4 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: 2 membri

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: 2 membri

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: -

14. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii

Numărul convenit: 11 membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 4 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 3 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 2 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: un membru

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: -

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: un membru

15. Comisia pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor

Numărul convenit: 14 membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 5 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 4 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 2 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: un membru

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: 2 membri

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: -

16. Comisia pentru egalitate de sanse pentru femei si bărbati

Numărul convenit: 14 membri

Grupul parlamentar al P.D.-L.: 6 membri

Grupul parlamentar al P.S.D.: 4 membri

Grupul parlamentar al P.N.L.: 2 membri

Grupul parlamentar al U.D.M.R.: un membru

Grupul parlamentar al minoritătilor nationale: un membru

Grupul parlamentar al deputatilor independenti: -

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor acte normative

 

Având în vedere:

- necesitatea adoptării de urgentă a unor măsuri pentru asigurarea sumelor necesare continuării si finalizării măsurilor ex-ISPA, în vederea ducerii la îndeplinire a obligatiilor autoritătilor nationale asumate în cadrul Programului ex-ISPA finantat din asistenta financiară nerambursabilă acordată de către Uniunea Europeană, precum si în vederea diminuării aplicării de corectii financiare de către Comisia Europeană;

- faptul că termenul-limită de eligibilitate pentru o parte dintre proiectele ex-ISPA este 31 decembrie 2010, orice cheltuială efectuată ulterior acestei date urmează a fi suportată din surse nationale. Mai mult, dacă aceste proiecte nu vor fi functionale până la finalul anului 2011, Comisia Europeană va anula finantarea nerambursabilă aferentă acestora, iar România va trebui să returneze întreaga valoare a sumelor alocate pentru aceste proiecte prin Programul ISPA;

- prevederile Ghidului CE pentru închiderea proiectelor finantate prin fondurile de coeziune si ex-ISPA, potrivit căruia proiectele ex-ISPA beneficiază de o perioadă de gratie de 12 luni de la data eligibilitătii pentru a finaliza lucrările din surse nationale si pentru a asigura functionalitatea investitiilor;

- necesitatea adoptării unor măsuri pentru restituirea taxei pe valoarea adăugată care a fost plătită în cadrul proiectelor finantate din fondurile comunitare preaderare;

- cerintele impuse de către serviciile Comisiei Europene în legătură cu raportarea implementării programelor finantate din fonduri nerambursabile de preaderare;

- necesitatea responsabilizării agentiilor de implementare, autoritătilor de implementare si a beneficiarilor în vederea respectării cerintelor impuse de Comisia Europeană;


- faptul că neadoptarea în regim de urgentă a acestui act normativ periclitează finalizarea implementării măsurilor ex-ISPA, ca urmare a imposibilitătii efectuării plătilor către beneficiari, pe de o parte, iar, pe de altă parte, are implicatii asupra gradului de absorbtie a fondurilor ex-ISPA, deoarece nefinalizarea măsurilor ex-ISPA conduce la rambursarea către Comisia Europeană a sumelor avansate/cheltuite până în prezent;

- faptul că neaprobarea acestui act normativ creează blocaje si se poate ajunge la situatia în care serviciile de audit ale Comisiei Europene să considere că sistemul de management si control EDIS acreditat nu functionează, conducând astfel la existenta unei nereguli sistemice, situatie în care pot fi impuse corectii financiare orizontale sau pot fi solicitate returnări ale sumelor deja transferate de către serviciile Comisiei Europene;

- conditionarea de către serviciile Comisiei Europene a procesării aplicatiilor de plată si transferul fondurilor nerambursabile către Autoritatea de Certificare si Plată de transmiterea noilor formate standard care atestă stadiul implementării proiectelor;

- faptul că în situatia neprimirii de la agentiile de implementare a documentelor de raportare în vederea transmiterii cererilor de fonduri către Comisia Europeană se produc blocaje în absorbtia fondurilor nerambursabile de la Comisia Europeană,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 30 noiembrie 2007, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la pozitia globală «Fondul National de Preaderare», si bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii - titlul VII «Alte transferuri», pozitia «Cheltuieli neeligibile ISPA», pentru proiectele ex-ISPA din sectorul de transporturi, se asigură si sumele necesare pentru continuarea si finalizarea proiectelor ex-ISPA, inclusiv TVA aferentă acestora, în concordantă cu prevederile memorandumurilor de finantare, pentru:

a) finantarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor ca urmare a depăsirii bugetelor alocate initial;

b) articole de cheltuieli, alteie decât cele de la lit. d), care au fost incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA în baza prezumtiei de eligibilitate si care au fost declarate ulterior ca neeligibile pentru rambursare prin prisma naturii cheltuielii respective;

c) revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate de autoritatea contractantă sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, instanta de arbitraj ori instanta de judecată;

d) costurile de asistentă si expertiză juridică si tehnică, costurile de arbitraj si/sau de judecată;

e) suplimentarea bugetelor contractelor de asistentă tehnică si supervizare sau contracte noi necesare finalizării măsurilor ex-ISPA;

f) întârzieri justificate la plata facturilor;

g) alte sume necesare continuării si finalizării proiectelor ex-ISPA;

h) sume pentru acoperirea plătii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări finantate din contributia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA si din cofinantarea aferentă ai cărei beneficiari sunt operatorii de apă-canal;

i) sume angajate din bugetele de cheltuieli eligibile ale măsurilor ex-ISPA, dar care nu au fost efectiv plătite în perioada de eligibilitate a memorandumurilor de finantare aferente, în cazul proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturi;

j) sume necesare pentru prefinantarea proiectelor ex-ISPA transferate, cu acordul Comisiei Europene, în cadrul programelor operationale sectoriale, până la momentul aprobării aplicatiei de către autoritătile române sau Comisia Europeană, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională,

Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999.

(2) Se autorizează Autoritatea de Certificare si Plată din cadrul Ministerului Finantelor Publice ca, pe baza justificărilor autoritătilor contractante din sectorul de mediu, să efectueze plăti din pozitia globală «Fondul National de Preaderare» către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

(3) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă în volumul si în structura bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si a bugetului Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, în situatia în care sumele prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii - pozitia «Cheltuieli neeligibile ISPA» nu acoperă sumele necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, prin suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si diminuarea corespunzătoare a bugetului Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, pozitia globală «Fondul National de Preaderare», în limita sumei de 1.076.127 mii lei aprobată în bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, pozitia «Fondul National de Preaderare», sumă ce include si suplimentările efectuate în anul 2011 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică până la data intrării în vigoare a primei rectificări bugetare pe anul 2011, ulterior acestei date, în bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, pozitia globală «Fondul National de Preaderare», sumele cu destinatiile prevăzute la alin. (1) se vor asigura numai pentru proiectele ex-ISPA din sectorul de mediu.”

2. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12, cu următorul cuprins:

“Art. 12. - Se aprobă Lista proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturi pentru care se asigură finantarea potrivit prezentei ordonante de urgentă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.”

Art. II. - Norme tranzitorii

(1) Până la elaborarea normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007, modificată conform art. I, potrivit prevederilor art. III, executia bugetară a sumelor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007, aprobată prin Legea nr. 187/2008^ cu modificările si completările ulterioare, se va face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.003/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, cu modificările ulterioare.

(2) Până la intrarea în vigoare a normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007, modificată conform art. I, solicitările de finantare depuse în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 188/2008, se solutionează potrivit prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.361/2009 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora.

(3) Prevederile prezentei ordonante de urgentă sunt aplicabile cererilor de fonduri depuse de beneficiarii din sectorul ex-ISPA transporturi după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si care urmează a fi solutionate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(4) Cererile de fonduri depuse de beneficiarii din sectorul ex-ISPA transporturi anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, indiferent dacă acestea au fost depuse pentru prima oară sau redepuse ca urmare a unor solicitări de modificare sau completare, vor fi solutionate în continuare de Ministerul Finantelor Publice până la finalizarea lor.

Art. III. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii elaborează norme de aplicare a art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007, modificată conform art. I, care se aprobă prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Art. IV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (11), litera g) se abrogă.

2. La articolul 5, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) si (13), cu următorul cuprins:

“(12) Pentru măsurile ex-ISPA a căror perioadă de eligibilitate a cheltuielilor prevăzută în memorandumurile de finantare a expirat si pentru care autoritătile române au transmis Comisiei Europene propuneri de modificare a memorandumurilor/ deciziilor de finantare se autorizează utilizarea sumelor alocate la pozitia «Fondul National de Preaderare», conform prevederilor art. 5 alin. (1)si (11), precum si a disponibilitătilor din fonduri comunitare si nationale aflate în conturile măsurilor ex-ISPA si ale Autoritătii de Certificare si Plată, în baza propunerilor de modificare si în conformitate cu mecanismele financiare aplicabile memorandumurilor de finantare până la data primirii răspunsului de la Comisia Europeană, mecanisme stabilite prin prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 296/2007 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru finantarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene si în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum si pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului National în cadrul programelor ISPA, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.188/2003 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind operatiunile necesarefinantării cu sume din contributia financiară a Comunitătii Europene si cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul mediului în cadrul programului ISPA, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 195/2003 cu privire la aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare finantării de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.

(13) Beneficiarii prevăzuti la alin. (11) lit. f) care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, îsi exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugatăaferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor au obligatia să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită potrivit prezentei ordonante de urgentă.”

3. La articolul 5, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) si (8), cu următorul cuprins:

“(7) Sumele stabilite de către Comisia Europeana ca debite aferente programelor PHARE, anterioare programului PHARE 1998, achitate de Ministerul Finantelor Publice în numele României, de la pozitia bugetară «Fondul National de Preaderare», în baza alin. (11) lit. c), si care nu pot fi recuperate de la entitătile debitoare către bugetul Comunitătii Europene, în cazurile în care debitorii nu au fost identificati sau pentru care în urma actiunilor în justitie se emit hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile care anulează titlul de creantă, precum si în cazurile precizate de reglementările în vigoare privind tratamentul neregulilor, rămân cheltuială definitivă la bugetul de stat.

(8) Beneficiarii/Organismele de implementare a măsurilor ex-ISPA pentru care Comisia Europeană respinge propunerea de modificare a memorandumurilor de finantare/deciziilor de finantare, respectiv extinderea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în memorandumurile de finantare/deciziile de finantare au obligatia să restituie la bugetul de stat sumele utilizate în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (12).”

4. La articolul 51, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) în cadrul programelor PHARE/Facilitatea de tranzitie, autoritătile de implementare/beneficiarii au obligatia de a transmite documentele de raportare tehnică si financiară la termenele si în formatele standard de raportare solicitate de către agentiile de implementare, completate cu informatii corecte, complete si de calitate corespunzătoare, pe parcursul implementării programelor, respectiv până la închiderea acestora anuntată în scris de către Comisia Europeană.”

5. La articolul 51, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Instructiunile/Ghidurile emise de Autoritatea de Certificare si Plată aferente implementării programelor PHARE/Facilitatea de tranzitie, ISPA si SAPARD pe perioada de derulare a acestora au caracter obligatoriu pentru agentiile de implementare, autoritătile de implementare/organismele intermediare si beneficiari.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 februarie 2011.

Nr. 15.


 

ANEXĂ

(Anexă la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007)

 

LISTA

proiectelor ex-ISPA (Fondul de coeziune) în sectorul transporturi

 

Proiecte ISPA (Ministerul Transporturilor si Infrastructurii)

2005/RO/16/P/PA/002

“Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre, sectorul româno-bulgar si studiile adiacente”

2005/RO/16/P/PT/002

 

“Reconstructia infrastructurii feroviare si rutiere afectate de inundatiile din luna iulie 2005 din judetele Vrancea, Giurgiu si Bacău”

2002/RO/16/P/PA/011

„Asistentă tehnică pentru îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre”

2004/RO/16/P/PT/009

“Executia infrastructurii rutiere si feroviare pentru infrastructura de acces la podul peste Dunăre de la Calafat-Vidin”

2005/RO/16/P/PT/003

„Îmbunătătirea conditiilor de navigatie pe Dunăre între Călărasi si Brăila”

Proiecte ISPA (Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.)

2000/RO/16/P/PT/001

„Reabilitarea sectiunii Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta”

2003/RO/16/P/PT/007

„Reabilitarea sectiunii de cale ferată Câmpina-Predeal de pe linia de cale ferată Bucuresti-Brasov”

2004/RO/16/P/PA/003

“Asistentă tehnică privind elaborarea portofoliului de proiecte pentru Fondul de coeziune în sectorul feroviar în România”

Proiecte ISPA (Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.)

2000/RO/16/P/PT/002

„Lărgirea la 4 benzi de circulatie a DN 5, Bucuresti-Giurgiu, km 23+200-km 59+100”

2000/RO/16/P/PT/003

„Constructia si reabilitarea sectiunilor 4 si 5, Bucuresti-Cernavodă, km 97+300-km 151+480”

2000/RO/16/P/PT/004

„Reabilitarea DN 6, sectiunea Craiova-Drobeta-Turnu Severin, km 233+200-km 332+150”

2001/RO/16/P/PT/005

„Constructia variantei de ocolire a orasului Sibiu”

2001/RO/16/P/PT/006

„Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, km 332+150-km 495+800”

2004/RO/16/P/PT/008

„Constructia variantei de ocolire a oraselor Deva-Orăstie la standard de autostradă”

2005/RO/16/P/PT/001

„Constructia variantei de ocolire Lugoj”

2005/RO/16/P/PA/003

„Asistentă tehnică pentru pregătirea de proiecte pe reteaua TEN-T”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru organizarea si functionarea Consiliului de supraveghere

 

Având în vedere necesitatea transpunerii corecte în legislatia natională a art. 30 alin. (1) din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 75 din 15 martie 2001, solicitată de Comisia Europeană în procedura de infringementîn cauza 2008/2108,

luând în considerare că trebuia asigurat cadrul legislativ national necesar conformării fată de cerintele Uniunii Europene până la sfârsitul lunii septembrie 2010, având drept rezultat oprirea procedurii de infringement,

întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu o actiune în constatarea încălcării obligatiilor care îi revin în temeiul tratatelor, prevăzută de art. 258 si 260 din tratatul privind functionarea Uniunii Europene,

având în vedere că acestea constituie o situatie extraordinară, de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Consiliul de supraveghere, înfiintat în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările si completările ulterioare, trece în cadrul Consiliului Concurentei. Presedintele Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar este numit de către presedintele Consiliului Concurentei dintre membrii plenului Consiliului Concurentei, iar în componenta consiliului se numesc specialisti cel putin din domeniile: feroviar, afaceri europene, economic si juridic.

(2) Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.


Art. II. - Alineatul (8) al articolului 18 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“(8) Pentru activitatea depusă, persoanele din componenta Consiliului de supraveghere prevăzut la alin. (4) au dreptul la o indemnizatie lunară, stabilită prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, care nu poate depăsi 20% din indemnizatia lunară a functiei de secretar de stat.”

Art. III. - Mandatele membrilor Consiliului de supraveghere aflate în curs rămân valabile până la numirea unor noi membri, în conditiile legii.

Art. IV. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va adopta o hotărâre de modificare si completare a Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, atributiile si finantarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, cu completările ulterioare, initiată de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si Consiliul Concurentei, care va reglementa componenta, modul de organizare si atributiile Consiliului de supraveghere în domeniul feroviar.

(2) Consiliul Concurentei adoptă regulamente si instructiuni în ceea ce priveste exercitarea functiilor Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar, urmând a fi puse în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

Art. V. - (1) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările care decurg din aplicarea prezentei ordonante de urgentă în bugetele Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si al Consiliului Concurentei, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-primire încheiat de cele două institutii.

(2) Protocolul de predare-primire se încheie în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si cuprinde: prevederile bugetare, executia bugetară până la data preluării, precum si celelalte drepturi si obligatii prevăzute de lege.

*

Prezenta ordonantă de urgentă transpune dispozitiile art. 30 alin. (1) din Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare si certificarea în materie de sigurantă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L75 din 15 martie 2001.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Presedintele Consiliului Concurentei,

Bogdan Marius Chiritoiu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 21.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării din bugetul Fondului pentru mediu a actiunilor multianuale necesare programului “Colectarea si prelucrarea datelor si informatiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană si creării infrastructurii informationale de mediu”, desfăsurat în perioada 2011-2013

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 13 alin. (1) lit. m) si alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 20.000 mii lei pentru actiunile multianuale necesare programului “Colectarea si prelucrarea datelor si informatiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană si creării infrastructurii informationale de mediu” desfăsurat în perioada 2011-2013, în scopul realizării obligatiilor de raportare prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană si pentru aplicarea cerintelor unor directive din domeniul controlului poluării si protectiei atmosferei.

(2) Lista subprogramelor cuprinzând serviciile de colectare si prelucrare a datelor si informatiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană si creării infrastructurii informationale de mediu aferente programului multianual mentionat la alin. (1) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile necesare pentru realizarea actiunilor multianuale de colectare si prelucrare a datelor si informatiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană si creării infrastructurii informationale de mediu pentru perioada 2011-2013, precizate la art. 1, se suportă din sumele aprobate pentru categoria de proiecte si programe pentru protectia mediului “monitorizări, studii si cercetări în domeniul protectiei mediului, pădurilor si apelor privind sarcini derivate din acorduri internationale, directive europene sau alte reglementări nationale sau internationale, precum si cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice” prevăzute în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pentru fiecare din anii 2011-2013.

Art. 3. - Ministerul Mediului si Pădurilor coordonează implementarea actiunilor multianuale de colectare si prelucrare de date si informatii necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană si creării infrastructurii informationale de mediu prevăzute la art. 1 alin. (2).

Art. 4. - Ministerul Mediului si Pădurilor urmăreste si controlează modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fondurilor alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 109.

 

ANEXA

LISTA

subprogramelor cuprinzând serviciile de colectare si prelucrare a datelor si informatiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană si creării infrastructurii informationale de mediu aferente programului “Colectarea si prelucrarea datelor si informatiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană si creării infrastructurii informationale de mediu”, desfăsurat în perioada 2011-2013

 

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Valoarea totală estimată (inclusiv TVA)

2011 (mii lei)

2012 (mii lei)

2013 (mii lei)

total (mii lei)

1.

Studiu privind elaborarea la nivel national si pe sectoare a prognozelor de emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili, amoniac si pulberi, considerând 2010, 2015, 2020 si 2030 ca ani-tintă

850

600

550

2.000

2.

Studiu privind determinarea încărcărilor si nivelurilor critice specifice ecosistemelor de la nivel national, conform prevederilor Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi (CLRTAP)

1.000

850

850

2.700

3.

Studiu privind evaluarea calitătii aerului prin modelarea matematică a dispersiei poluantilor emisi în aer si identificarea zonelor si aglomerărilor unde sunt necesare monitorizarea continuă a calitătii aerului, elaborarea si punerea în aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitătii aerului, inclusiv stabilirea zonelor de protectie a statiilor de monitorizare a calitătii aerului

1.850

1.000

850

3.700

4.

Studiu pentru crearea metadatelor de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste metadatele, pentru temele din anexele 1, 2 si 3 care intră în responsabilitatea Ministerului Mediului si Pădurilor si pentru asigurarea functionării geoportalului în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 976/2009 al Comisiei din 19 octombrie 2009 de aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului în ceea ce priveste serviciile de retea

4.500

2.800

4.000

11.300

5.

Studiu privind modalitătile de promovare la nivel national a sistemului UE de management de mediu si audit (EMAS) si de încurajare a participării voluntare a organizatiilor în cadrul EMAS, conform legislatiei europene în domeniul EMAS, si a Schemei comunitare de acordare a etichetei UE ecologice, asumate prin preluarea Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică

170

80

50

300

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru declararea de interes national a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - editia de iarnă, 2013

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 18 alin. (1) lit. r) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se declară de interes national Festivalul Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - editia de iarnă, 2013.

Art. 2. - Organizarea Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - editia de iarnă, 2013, se asigură de Asociatia “Comitetul de Organizare a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - editia de iarnă, 2013”, în colaborare cu Comitetul Olimpic si Sportiv Român si cu sprijinul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 3. - Programul si obiectivele Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - editia de iarnă, 2013, sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) Sursele de finantare pentru organizarea competitiei se constituie din sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite.

(2) Autoritătile administratiei publice locale pot aloca sume în vederea finantării competitiei din bugetele locale, în limita creditelor bugetare aprobate anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 februarie 2011.

Nr. 116.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL SI OBIECTIVELE

Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - editia de iarnă, 2013

 

Art. 1. - Obiectivul general constă în organizarea celei de-a 11-a editii de iarnă a Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.), prin asigurarea unei bune desfăsurări a acestei competitii la nivelul impus de Asociatia Comitetelor Olimpice Europene (E.O.C.).

Art. 2. - Locatiile incluse pe agenda Festivalului Olimpic al Tineretului European (F.O.T.E.) - editia de iarnă, 2013 (denumit în continuare F.O.T.E.-2013) sunt:

a) Sinaia;

b) Busteni;

c) Azuga;

d) Predeal;

e) Râsnov;

f) Poiana Brasov;

g) Brasov;

h) Dâmbovita: Zona Padina - Pestera. Art. 3. - (1) Programul sportiv al F.O.T.E.-2013 include 8 discipline sportive:

a) schi alpin: băieti si fete - cu următoarele probe: slalom special; slalom urias; slalom super urias;

b) sărituri cu schiurile: băieti si fete (K 70, K 90 echipe);

c) schi fond: băieti si fete - cu următoarele probe: clasic, sprint, liber, stafetă mixtă;

d) biatlon: băieti si fete - cu următoarele probe: sprint, pursuit, stafetă mixtă;

e) patinaj artistic: băieti si fete - program scurt, program liber;

f) short-track: băieti si fete - cu următoarele probe: 500 m, 1.000 m, 1.500 m, 2.000 m stafetă mixtă;

g) hochei pe gheată;

h) snowboard: băieti si fete - cu următoarele probe: bordercross, slalom paralel.

(2) Probele din cadrul programului sportiv pot suferi modificări, în cazul în care aceste modificări sunt în interesul F.O.T.E.-2013, decizia finală asupra continutului programului apartinând Asociatiei Comitetelor Olimpice Europene (E.O.C.).


(3) Pentru pregătirea organizării în bune conditii a programului sportiv al F.O.T.E.-2013 se vor organiza competitii-test începând cu iarna anului 2011 pentru toate cele 8 discipline sportive.

Art. 4. - Competitia se desfăsoară pe perioada a 6 zile, începând cu ceremonia de deschidere care va avea loc în Piata Sfatului din orasul Brasov în data de 17 februarie 2013 si finalizându-se cu serbarea de închidere în data de 22 februarie 2013, în aceeasi locatie.

Art. 5. - În vederea realizării obiectivului general si pentru asigurarea în bune conditii a organizării F.O.T.E.-2013 se vor avea în vedere următoarele:

a) asigurarea facilitării intrării libere/obtinerii de vize gratuite de intrare pe teritoriul României pentru toti participantii si oficialii, indiferent de tara europeană de origine a acestora, în conditiile detinerii de către acestia de pasapoarte sau documente de identitate valabile;

b) asigurarea unui departament de comunicare cu toti factorii implicati în organizarea F.O.T.E.-2013;

c) asigurarea conditiilor de cazare si catering;

d) acreditarea sportivilor, oficialilor si reprezentantilor mass-media;

e) asigurarea transportului participantilor, antrenorilor, oficialilor si reprezentantilor acreditati media, precum si a echipamentului de antrenament si competitie al sportivilor de la aeroport către zonele de competitie si retur;

f) asigurarea securitătii competitiei;

g) asigurarea de servicii medicale gratuite si interventii de urgentă;

h) asigurarea de controale anti-doping;

i) constituirea departamentului de voluntari si demararea campaniei de recrutare, coordonare si comunicare;

j) crearea si asigurarea unei bune functionalităti, în toate locatiile de desfăsurare a competitiei, a sistemului integrat IT;

k) organizarea de actiuni pentru protejarea mediului înconjurător.

Art. 6. - Conceptul de marketing al F.O.T.E.-2013 va urmări:

a) crearea unei imagini pozitive a F.O.T.E.;

b) promovarea F.O.T.E. În spiritul idealurilor si valorilor olimpice si sociale;

c) promovarea imaginii României ca destinatie turistică pentru practicantii de sporturi de iarnă;

d) promovarea locatiilor incluse pe agenda F.O.T.E.-2013, ca obiective de interes turistic în vederea practicării sporturilor de iarnă;

e) crearea unui website în limba română si în limba engleză, care va cuprinde toate informatiile relevante si practice, precum si rezultatele competitiilor;

f) motivarea copiilor si tinerilor în scopul implicării acestora în activităti de educatie fizică si sport;

g) stabilirea de parteneriate între institutiile de sport din România si cele din Europa;

h) atragerea copiilor si tinerilor către valorile de bază ale miscării olimpice ca părti componente ale unor programe educationale pentru scoli, respectiv fair-play, tolerantă, solidaritate, cooperare si prietenie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri de utilizare a Fondului elvetian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001

 

Având în vedere prevederile art. 5 si 6 din Hotărârea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartidă, cu modificările ulterioare, prevederile art. 3 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 369/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, semnat la Bucuresti la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, Minuta întâlnirii Comitetului mixt româno-elvetian pentru aprobarea proiectelor finantate din Fondul de contrapartidă, semnată la Bucuresti la data de 13 iulie 2009, precum si Hotărârea Guvernului nr. 268/2010 pentru aprobarea acordului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 24 iunie 2009 si la 20 octombrie 2009 între Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene, pentru prelungirea valabilitătii până la 31 decembrie 2011 a Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.284.210 lei, din Fondul de contrapartidă constituit din contravaloarea în monedă natională a ajutoarelor acordate Guvernului României de Guvernul Confederatiei Elvetiene, pentru efectuarea investitiei constând în construirea unui centru sociocultural de ocrotire a copiilor aflati în dificultate pe raza comunei Tazlău, judetul Neamt.

(2) Fundatia Umanitară “Ave Măria” asigură suma de 286.807 lei, reprezentând cofinantarea proiectului prevăzut la alin. (1), din bugetul propriu de venituri si cheltuieli.


Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice, în calitate de administrator al Fondului de contrapartidă, transferă Fundatiei Umanitare “Ave Măria”, în calitate de beneficiar al proiectului, suma stabilită conform art. 1 alin. (1), pe baza unei conventii de finantare privind transferul, utilizarea si controlul sumelor alocate.

Art. 3. - Fundatia Umanitară “Ave Măria” prezintă Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe si Biroului Elvetian de Cooperare/Ambasada Elvetiei la Bucuresti raportări trimestriale privind stadiul realizării proiectului prevăzut la art. 1 alin. (1).

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 152.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Varianta de ocolire Găesti”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Varianta de ocolire Găesti”, judetul Dâmbovita, prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii mentionat la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor si Infrastructurii răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 157.


 

ANEXĂ

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Varianta de ocolire Găesti”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Amplasament: judetul Dâmbovita

Indicatori tehnico-economici

- Valoarea totală a investitiei, inclusiv TVA (în preturi la data de 1 octombrie 2010/1 euro = 4,2672 lei), din care:

 

mii lei

79.856*)

- constructii-montaj (C+M)

 

mii lei

53.969

- Esalonarea investitiei:

INV

C+M

 

 

Anul I

 

mii lei

5.831

mii lei

4.100

Anul II

 

mii lei

33.013

mii lei

23.201

Anul III

 

mii lei

41.012

mii lei

26.668

- Capacităti:

 

 

 

- Lungime traseu

 

km

5,981

- Lătime platformă

 

m

9,00

- Lătime parte carosabilă

 

m

2x3,50

- Lătime acostamente, din care:

 

m

2x1,00

- benzi de încadrare

 

m

2x0,50

- Poduri noi (clasa de încărcare E)

 

buc.

4

- Intersectii la nivel

 

buc.

4

- Parcări

 

buc.

2

- Structura rutieră dimensionată pentru sarcina de 11,5 tone

 

 

 

- Durata de realizare a investitiei

 

luni

36

 

Factori de risc

Obiectivul de investitii se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările ulterioare.

Finantarea investitiei

Finantarea obiectivului de investitii se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare si de finantare a proiectelor din cadrul Programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”

 

Având în vedere:

- prevederile art. 96 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


- prevederile art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2010 privind aprobarea programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de evaluare, de selectare si de finantare a proiectelor din cadrul Programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală protectia persoanelor cu handicap, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 27 ianuarie 2011.

Nr. 150.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de evaluare, de selectare si de finantare a proiectelor din cadrul Programului de interes national în domeniul protectiei persoanelor cu handicap “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”

 

Art. 1. - Programul de interes national în domeniul protectiei persoanelor cu handicap “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.073/2010, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, are ca obiectiv general continuarea reformei institutionale a sistemului de protectie a persoanelor cu handicap prin implementarea Strategiei nationale pentru protectia, integrarea si incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2005.

Art. 2. - În cadrul programului de interes national prevăzut la art. 1, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, denumit în continuare autoritate finantatoare, finantează proiecte destinate înfiintării de servicii sociale specializate de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap neinstitutionalizate, aflate în evidenta directiilor generale de asistentă socială si protectia copilului ca solicitanti ai serviciilor sociale de tip rezidential, cum ar fi: centre de pregătire pentru o viată independentă, centre de recuperare si reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupatională, locuinte protejate, conform obiectivului specific “Dezvoltarea serviciilor sociale specializate de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap în unităti administrativ-teritoriale în care nu există acest tip de servicii sociale”.

Art. 3. - (1) Pot primi fonduri necesare finantării proiectelor din cadrul programului de interes national în domeniul protectiei persoanelor cu handicap serviciile publice de asistentă socială din subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv directiile generale de asistentă socială si protectia copilului judetene/locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, denumite în continuare solicitanti.

(2) Proiectele pot fi realizate în nume propriu sau în parteneriat cu alti furnizori de servicii sociale publici sau privati, acreditati în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Finantarea nerambursabilă a proiectelor din cadrul programului de interes national se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, organizată de către autoritatea finantatoare.

(2) Etapele procedurii de selectie sunt:

a) publicarea anuntului de participare;

b) publicarea pe site-ul propriu de către autoritatea finantatoare a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect a programului de interes national;

c) depunerea propunerilor de proiecte la registratura autoritătii finantatoare;

d) verificarea conformitătii administrative, a eligibilitătii si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică si financiară;

e) evaluarea propunerilor de proiecte din punctul de vedere al ofertei tehnice si financiare;

f) efectuarea vizitelor de precontractare;

g) comunicarea rezultatelor;

h) încheierea contractelor de finantare nerambursabilă;

i) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabilă.

Art. 5. - (1) Autoritatea finantatoare publică anuntul de participare la selectia publică de proiecte în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian central si pe site-ul propriu www.anph.ro. În anuntul de participare este mentionată data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

(2) Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte este la 30 de zile calendaristice de la data publicării anuntului de participare.

(3) Din motive temeinice, autoritatea finantatoare are dreptul de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai putin de 15 zile, cu motivatia corespunzătoare cuprinsă în anuntul de participare.

Art. 6. - (1) Numărul de solicitanti la sesiunea de selectie publică de proiecte din cadrul programului de interes national nu este limitat.

(2) Autoritatea finantatoare va repeta procedura de selectie de proiecte în cazul în care există un singur participant.

(3) în cazul în care, în urma repetării procedurii, numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finantatoare are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabilă acestuia, în conditiile legii.


Art. 7. - Ghidul solicitantului programului de interes national este aprobat prin ordin al conducătorului autoritătii finantatoare si cuprinde în principal următoarele informatii:

a) informatii generale privind autoritatea finantatoare;

b) cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea finantatoare si documentele care urmează să fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerintelor respective;

c) termenii de referintă;

d) instructiuni privind datele-limită care trebuie respectate si formalitătile care trebuie îndeplinite;

e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;

f) informatii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabilă;

g) modelul contractului de finantare nerambursabilă.

Art. 8. - Autoritatea finantatoare are dreptul, prin corrigendum, să completeze Ghidul solicitantului programului de interes national si este obligată să comunice prin postarea pe site-ul propriu orice astfel de completare, ultima putând fi postată cu maximum 8 zile calendaristice înainte de data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte.

Art. 9. - Propunerea de proiect din cadrul programului de interes national se depune la sediul Directiei generale protectia persoanelor cu handicap din cadrul autoritătii finantatoare, situat în Calea Victoriei nr. 194, sectorul 1, municipiul Bucuresti până la data-limită prevăzută în anuntul de participare, cu respectarea cerintelor din documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect a programului de interes national.

Art. 10. - (1) Componenta nominală a comisiei de evaluare a propunerilor de proiect din cadrul programului de interes national, denumită în continuare comisie, se stabileste prin ordin al conducătorului autoritătii finantatoare.

(2) Propunerile de proiect depuse sunt selectate de comisie în termen de 20 de zile calendaristice de la data deschiderii propunerilor de proiect.

(3) în cazuri temeinic motivate, autoritatea finantatoare poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile.

(4) În cadrul procesului de selectare, comisia poate solicita clarificări de la solicitanti.

(5) Departajarea propunerilor de proiecte se realizează pe baza punctajului obtinut conform criteriilor aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabilă, cuprinse în Ghidul solicitantului programului de interes national.

(6) Comisia întocmeste si înaintează conducătorului autoritătii finantatoare, spre aprobare, raportul în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabilă, precum si cuantumul finantării ce urmează a fi acordat pentru fiecare proiect, în limita fondurilor publice alocate în acest sens.

(7) Rezultatul selectiei se comunică în scris solicitantilor, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării raportului comisiei si publicării acestuia pe site-ul propriu, cu precizarea motivelor respingerii.

(8) Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei se poate face în cel mult 7 zile calendaristice de la data publicării raportului, urmând ca autoritatea finantatoare să le solutioneze în cel mult 5 zile lucrătoare de la data-limită de depunere a contestatiilor.

(9) Solutionarea contestatiilor se realizează de o comisie de contestatii, a cărei componentă nominală este aprobată prin ordin al conducătorului autoritătii finantatoare.

(10) Pentru fondurile necontractate, autoritatea finantatoare poate initia o nouă selectie publică de proiecte.

Art. 11. - (1) Contractele de finantare nerambursabilă se încheie între autoritatea finantatoare, în calitate de finantator, si solicitant, în calitate de beneficiar, si se semnează în termen de cel putin 15 zile calendaristice de la comunicarea privind selectia propunerilor de proiecte.

(2) Modelul-cadru de contract de finantare nerambursabilă se constituie anexă la Ghidul solicitantului programului de interes national.

(3) Contributia minimă a beneficiarului la realizarea proiectului este de minimum 10%, în bani, din valoarea finantării nerambursabile solicitate de la autoritatea finantatoare.

(4) Existenta unor surse de finantare, altele decât cele ale autoritătii finantatoare si ale solicitantului, îl obligă pe solicitant la mentionarea explicită a acestora, a destinatiei fondurilor si a cuantumului resurselor atrase.

(5) Pentru aceeasi activitate, un solicitant nu poate contracta decât o singură finantare nerambursabilă de la autoritatea finantatoare în decursul unui an fiscal.

Art. 12. - (1) Autoritatea finantatoare are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunt de atribuire a contractului sau a contractelor de finantare nerambursabilă, nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încheierii selectiei publice.

(2) Finantarea nerambursabilă se efectuează în raport cu realizarea activitătilor proiectului si cheltuielilor aferente. Virarea sumelor prevăzute în contractul de finantare nerambursabilă se va face, la cererea beneficiarilor, pe măsură ce acestia înaintează rapoartele cu privire la activitătile desfăsurate, prevăzute în Ghidul solicitantului programului de interes national, însotite de documentele justificative.

(3) Atunci când, pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitionează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achizitie este cea prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Plata finală de 10% se acordă după îndeplinirea de către beneficiarul finantării a obiectivelor prevăzute în proiect, prezentarea si validarea raportului final de activitate, prezentarea si validarea raportului financiar final, prezentarea dovezii folosirii contributiei angajate prin contractul de finantare nerambursabilă si finalizarea de către autoritatea finantatoare a etapelor de monitorizare.

Art. 13. - (1) Monitorizarea implementării proiectelor si verificarea rapoartelor financiare referitoare la fondurile alocate pentru fiecare proiect din cadrul Programului de interes national în domeniul protectiei si promovării drepturilor persoanelor cu handicap “Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane adulte cu handicap prin înfiintarea de servicii sociale alternative de tip rezidential pentru persoanele adulte cu handicap” se asigură de către autoritatea finantatoare, în conformitate cu metodologia de monitorizare aprobată prin ordin al conducătorului autoritătii finantatoare.

(2) Metodologia de monitorizare include atributiile responsabililor cu monitorizarea proiectelor finantate prin programele de interes national si circuitul documentelor în activitatea de monitorizare, precum si procedura de decontare a cheltuielilor eligibile.

Art. 14. - (1) Finantarea acordată pentru derularea proiectelor din cadrul programelor de interes national se suspendă sau se sistează, după caz, în situatia în care autoritatea finantatoare constată că fondurile alocate nu au fost utilizate conform clauzelor prevăzute în contractele de finantare încheiate.

(2) Autoritatea finantatoare poate cere, în conditiile în care clauzele contractuale nu au fost respectate de către beneficiar, restituirea, partială sau integrală, a finantării.

(3) Pe baza documentelor justificative, autoritatea finantatoare va deconta sumele cheltuite de beneficiar pentru implementarea proiectului, cu respectarea legislatiei în vigoare în domeniul bugetar.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea situatiilor financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, în scopul cresterii comparabilitătii informatiilor financiare raportate către Banca Natională a României si a eficacitătii supravegherii la nivelul Uniunii Europene.

(2) în întelesul prezentului ordin, Standardele Internationale de Raportare Financiară reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 paragraful 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate, denumite în continuare IFRS.

(3) Prevederile prezentului ordin se aplică institutiilor de credit, persoane juridice române, care fac obiectul supravegherii pe bază consolidată sau subconsolidată de către Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile reglementărilor emise de Banca Natională a României privind supravegherea pe bază consolidată a institutiilor de credit, în vigoare la data raportării.

(4) Prevederile prezentului ordin se aplică institutiilor de credit prevăzute la alin. (3), începând cu situatiile financiare consolidate conforme cu IFRS, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, denumite în continuare situatii financiare consolidate FINREP, întocmite pentru semestrul I al anului 2012, respectiv pentru data de 30 iunie 2012.

Art. 2. - (1) Institutiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (3) au obligatia să întocmească situatiile financiare consolidate FINREP, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

(2) Situatiile financiare consolidate FINREP se transmit Băncii Nationale a României prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, în conformitate cu prevederile Normei Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, cu modificările ulterioare, si se depun în formă letrică la Directia supraveghere din cadrul Băncii Nationale a României, la termenele stabilite prin normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

(3) Situatiile financiare consolidate FINREP întocmite pentru sfârsitul exercitiului financiar vor fi auditate de persoane responsabile cu auditarea statutară, potrivit legii.

Art. 3. - Persoanele care asigură administrarea si/sau conducerea institutiilor de credit ori alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Nationale a României nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007, Ordinul Băncii Nationale a României nr. 5/2008 pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 12 august 2008, Ordinul Băncii Nationale a României nr. 10/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 6/2007 privind situatiile financiare consolidate conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, solicitate institutiilor de credit în scopuri de supraveghere prudentială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 8 decembrie 2009, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2011.

Nr. 1.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.