MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 159/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 159         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 martie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

6. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

 

245. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

 

7. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

246. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

8. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

247. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

9. - Lege pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

248. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

22. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională “Romtehnica” - S.A. către Ministerul Apărării Nationale în anul 2011

 

184. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

25. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare de către domnul Barbu Domitian

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

15. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor si contributiilor bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

47. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat corespunzător anului 2011 - trimestrul I, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 2 iulie 2010, cu următoarele modificări:

1. La articolul 3, punctul 2 va avea următorul cuprins:

“2. regiune marină - regiunea prevăzută la art. 4 si subregiunile acesteia sunt definite în scopul facilitării punerii în aplicare a prezentului act normativ si sunt determinate pe baza caracteristicilor hidrologice, oceanografice si biogeografice;”.

2. Titlul anexei nr. 3 va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 3

 

Lista orientativă de caracteristici, presiuni si impacturi

[mentionată la art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) din ordonanta de urgentă]”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PRESEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 6.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea

strategiei pentru mediul marin

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 245.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea si completarea Legii

nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

           

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 1 iulie 2010.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României,

republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PRESEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 7.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea

si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 246.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42 din 6 mai 2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 mai 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PRESEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 8.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei

de urgentă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea

Codului de procedură civilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 247.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale

pentru profesiile reglementate din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 3 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prevederile prezentei legi se aplică oricărui cetătean al unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., al Spatiului Economic European, denumit în continuare S.E.E., sau al Confederatiei Elvetiene care doreste să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată de legea română.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică, de asemenea, pentru atestarea de către autoritătile române competente a unui titlu oficial de calificare român, eventual completat cu o experientă profesională sau cu o formare reglementată, în vederea accesului ori exercitării unei profesii reglementate într-un stat membru al U.E., al S.E.E. sau în Confederatia Elvetiană.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Experienta profesională reprezintă exercitarea efectivă si legală a unei profesii într-un stat membru al U.E., al S.E.E. si în Confederatia Elvetiană.”

3. La articolul 5, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Formarea profesională reglementată reprezintă orice formare care, într-un stat membru al U.E., al S.E.E. sau în Confederatia Elvetiană:”.

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - În sensul prezentei legi, prin stat membru se întelege orice stat membru al U.E., alte state membre ale S.E.E. si Confederatia Elvetiană.”

5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Prevederile prezentului capitol se aplică oricărui cetătean al unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau al Confederatiei Elvetiene care doreste să exercite în România, în mod independent ori ca salariat, o profesie reglementată care necesită o diplomă de învătământ superior cu o durată de cel putin 3 ani.”

6. La articolul 8, literele a) si c) ale alineatului (1) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

,,a) a fost eliberat de o autoritate competentă dintr-un stat membru al U.E., al S.E.E. sau din Confederatia Elvetiană;

c) atestă faptul că titularul are calificarea profesională necesară pentru a accede la o profesie reglementată ori pentru a o exercita în statul membru de origine sau de provenientă, dacă pregătirea atestată prin documentele prevăzute a fost obtinută cu preponderentă în U.E., în S.E.E. sau în Confederatia Elvetiană ori dacă titularul unor asemenea documente are o experientă profesională de cel putin 3 ani, atestată de un stat membru care i-a recunoscut titlul eliberat de un stat tert.

(2) Sunt, de asemenea, considerate diplome orice documente acordate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, dacă se referă la o pregătire dobândită în cadrul U.E., S.E.E. sau în Confederatia Elvetiană si sunt recunoscute de autoritatea competentă din respectivul stat membru ca având un nivel echivalent celui prevăzut la alin. (1) si numai dacă conferă aceleasi drepturi de acces la o profesie reglementată sau de exercitare a acesteia în statul membru de origine sau de provenientă.”

7. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Prevederile prezentului capitol se aplică oricărui cetătean al unui stat membru al U.E., al S.E.E. sau al Confederatiei Elvetiene care doreste să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată pentru care se solicită detinerea unei diplome, a unui certificat sau atestat de competentă.”

8. La articolul 14, litera c) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

,,c) atestă faptul că titularul are calificarea profesională necesară pentru a accede la o profesie reglementată ori pentru a o exercita în statul membru de origine sau de provenientă, dacă formarea profesională atestată de asemenea documente a fost obtinută cu preponderentă în U.E., în S.E.E. sau în Confederatia Elvetiană ori în afara spatiului U.E., al S.E.E. sau al Confederatiei Elvetiene, însă în unităti de învătământ care asigură o formare profesională în conformitate cu legislatia unui stat membru, ori dacă titularul unor asemenea documente are o experientă profesională de cel putin 3 ani, atestată de un stat membru care i-a recunoscut titlul eliberat de un stat tert.

(2) în sensul prezentului articol, sunt considerate diplome orice documente eliberate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, dacă se referă la o formare profesională dobândită în cadrul U.E., al S.E.E. sau al Confederatiei Elvetiene, sunt recunoscute de autoritatea competentă din respectivul stat membru ca având un nivel echivalent celor prevăzute la alin. (1) si conferă aceleasi drepturi de acces la o profesie reglementată ori de exercitare a acesteia în statul membru de origine sau de provenientă.”

9. La articolul 15, literele a) si c) ale alineatului (1) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

,,a) a fost acordat de o autoritate competentă dintr-un stat membru al U.E., al S.E.E. sau din Confederatia Elvetiană;

c) atestă faptul că titularul are calificarea profesională necesară pentru a accede la o profesie reglementată ori pentru a o exercita în statul membru de origine sau de provenientă, dacă formarea profesională atestată de asemenea documente a fost obtinută cu preponderentă în U.E., în S.E.E. sau în Confederatia Elvetiană ori în afara spatiului U.E., al S.E.E. sau al Confederatiei Elvetiene, însă în unităti de învătământ care asigură o formare profesională în conformitate cu legislatia unui stat membru, ori dacă titularul unor asemenea documente are o experientă profesională de cel putin 2 ani, atestată de un stat membru care i-a recunoscut titlul eliberat de un stat tert.

(2) în sensul prezentului articol, sunt considerate certificate orice documente acordate de o autoritate competentă dintr-un stat membru, dacă se referă la o formare profesională dobândită în cadrul U.E., al S.E.E. sau al Confederatiei Elvetiene, sunt recunoscute de autoritatea competentă din respectivul stat membru ca având un nivel echivalent celor prevăzute la alin. (1) si numai dacă conferă aceleasi drepturi de acces la o profesie reglementată ori de exercitare a acesteia în statul membru de origine sau de provenientă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

IOAN OLTEAN

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

 

 

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 9.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii

nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor

profesionale pentru profesiile reglementate din România

]

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate dinRomânia si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 248.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii

efectuate de Compania Natională “Romtehnica” - S.A. către Ministerul Apărării Nationale

în anul 2011

 

Având în vedere lipsa resurselor necesare pentru efectuarea plătii taxei pe valoarea adăugată aferente contractelor de achizitii încheiate de Compania Natională “Romtehnica” - S.A., care actionează în calitate de comisionar, în nume propriu, pentru Ministerul Apărării Nationale,

tinând cont de acumularea unor majorări generate de neplata taxei pe valoarea adăugată, aspect care grevează substantial bugetul Ministerului Apărării Nationale, acestea fiind elemente care, în contextul actualei crize economico-financiare, vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în lipsa unei astfel de reglementări existând riscul herespectării angajamentelor asumate fată de organismele internationale, precum si al creării unei presiuni suplimentare asupra bugetului de stat, prin majorarea cheltuielilor privind stationarea nejustificată în vamă a bunurilor si serviciilor contractate,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Termenul de 31 august 2011, prevăzut la art. 1 si 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri si prestări de servicii efectuate de Compania Natională “Romtehnica” - S.A. către Ministerul Apărării Nationale în anul 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 19 februarie 2010, aprobată prin Legea nr. 111/2010, se prorogă la data de 31 august 2012.

Art. 2. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate către Ministerul Apărării Nationale de către Compania Natională “Romtehnica” - SA., care actionează în calitate de comisionar, în nume propriu, dar în contul Ministerului Apărării Nationale, intervine la data încasării de către Compania Natională “Romtehnica” - S.A. a contravalorii integrale a bunurilor livrate/serviciilor prestate si a taxei aferente acestora, dar nu mai târziu de data de 31 august 2012.

(2) Pentru bunurile/serviciile acordate cu titlu gratuit, pentru care se datorează TVA conform titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data încasării de către Compania Natională “Romtehnica” - S.A. a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe de la Ministerul Apărării Nationale, dar nu mai târziu de data de 31 august 2012.

Art. 3. - Prevederile art. 2 se aplică pentru livrările de bunuri, prestările de servicii si donatiile efectuate până la data de 31 decembrie 2011.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 martie 2011.

Nr. 22.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgentă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă acordarea unui ajutor de urgentă în sumă de 20.000 lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pe anul 2011, domnului Simoiu Ion Cătălin, având domiciliul în comuna Suiei, judetul Arges, pentru refacerea locuintei distruse de incendiu.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei

sociale,

Ioan Nelu Botis

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 184.

 

DECIZII ALE PRIMULUI – MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice de secretar general al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare de către domnul Barbu Domitian

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 875.840 din 18 februarie 2011 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind exercitarea cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante, din categoria înaltilor functionari publici, de secretar general al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare de către domnul Barbu Domitian si Adresa nr. 876.845 din 3 martie 2011 a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si solicitarea cuprinsă în Adresa nr. 915 din 24 februarie 2011 a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) si art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Barbu Domitian exercită, cu caracter temporar, prin detasare, functia publică de secretar general al Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 4 martie 2011.

Nr. 25.

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor si contributiilor bănesti percepute

de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere dispozitiile art. 1 alin. (3) si ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si prevederile art. 8 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 13 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetică si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele percepute de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru acordarea sau modificarea atestatelor, autorizatiilor si licentelor, la solicitarea persoanelor fizice si juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia, conform anexelor nr. 1 si nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă tarifele percepute de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru evaluarea si avizarea documentelor tehnico-economice care intră în componenta dosarelor prezentate la deschiderea finantării, pentru obiectivele de investitii cu caracter de crestere a eficientei energetice si utilizare a surselor regenerabile de energie, aprobate spre cofinantare din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, din bugetul de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Se aprobă contributiile bănesti percepute de la operatorii economici având activităti în sectorul energiei electrice si care, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia.

(2) Valorile contributiilor bănesti prevăzute la alin. (1) si conditiile de achitare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Tarifele si contributiile bănesti care fac obiectul art. 1 si 2 se achită în contul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei RO48TREZ7025032XXX011115, deschis la Trezoreria Sectorului 2 Bucuresti.

Art. 4. - În cazul neachitării la termen a facturilor aferente tarifelor si contributiilor prevăzute în prezentul ordin, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percepe o sumă egală cu nivelul dobânzilor si penalitătilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Departamentele si directiile din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si persoanele fizice si juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenta de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 25 februarie 2011.

Nr. 15.

 

ANEXA Nr. 1

 

TARIFE percepute de la operatorii economici având activităti în sectorul energiei electrice

 

1. Tarifele percepute pentru acordarea/modificarea autorizatiilor de înfiintare si a licentelor pentru activităti în sectorul energiei electrice sunt înscrise în tabelul nr. 1.

 

Tabelul nr. 1. - Tarifele*) pentru acordarea de autorizatii si licente

ACTIVITATEA Obiectul solicitării; mărimea determinantă a tarifului

U.M.

pentru mărimea

determinantă a tarifului

TARIF

 

 

 

 

lei/U.M.

lei

1

2

3

4

Producerea energiei electrice si termice

 

 

 

1. Autorizatia de înfiintare pentru realizarea/retehnologizarea unei noi capacităti energetice de producere a energiei electrice/electrice si termice în cogenerare; puterea electrică instalată (MWe)/puterea electrică instalată si puterea termică instalată a capacitătii energetice (MWe si MWt)

MWe MWt

117

24

2. Licenta pentru producerea de energie electrică/Licenta pentru producerea de energie termică în cogenerare; puterea electrică instalată (MWe)/puterea termică instalată (MWt) în capacitătile energetice

MWe MWt

24

18


ACTIVITATEA Obiectul solicitării; mărimea determinantă a tarifului

U.M.

pentru mărimea

determinantă a tarifului

TARIF

 

 

 

 

lei/U.M.

lei

1

2

3

4

Transportul energiei electrice si furnizarea serviciilor de sistem/conducerea operativă a SEN

 

 

 

3. Licenta pentru transportul energiei electrice si furnizarea serviciului de sistem; puterea instalată în transformatoarele din statiile retelei electrice de transport si numărul de grupuri dispecerizabile de producere a energiei electrice coordonate

MVA

24

47**)

 

Activitatea de administrare de piete centralizate de energie electrică

 

 

 

4. Licenta pentru activitatea de administrare de piete centralizate de energie electrică

 

 

2.250

Distributia energiei electrice

 

 

 

5. Licenta pentru distributia energiei electrice; puterea instalată în statiile si posturile electrice în exploatare

MVA

12

 

Furnizarea energiei electrice

 

 

 

6. Licenta pentru furnizarea de energie electrică

 

 

1.890

Analiza cererilor

 

 

 

7. Analiza documentatiei anexate cererilor pentru acordarea/modificarea de autorizatii/licentei

 

 

1.890

 


*) Valoarea tarifului de acordare a unei autorizatii de înfiintare sau licente este precizată în coloana 4 a tabelului nr. 1, în functie de activitatea/serviciul care face obiectul autorizatiei/licentei respective. Dacă valoarea tarifului de acordare a autorizatiei de înfiintare sau a licentei nu este precizată în coloana 4 din tabelul nr. 1, atunci valoarea tarifului respectiv este:

a) cea determinată cu formula:

T = I[(mărimea determinantă)x(valoarea corespunzătoare din coloana 3 a tabelului nr. 1 )]-| 2, în lei, în toate cazurile în care valoarea T rezultată este mai mare de 1.890 lei;

b) 1.890 lei, în toate cazurile în care rezultatul calculului efectuat potrivit formulei de la lit. a) este mai mic sau cel mult egal cu această valoare.

**) Tariful este exprimat în lei, pe grup dispecerizabil de producere a energiei electrice.

 

NOTA1

La înregistrarea unei cereri privind acordarea sau modificarea unei autorizatii de înfiintare/licente pentru activităti/servicii în sectorul energiei electrice, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează solicitantului suma de 1.890 lei. Suma de 1.890 lei, încasată potrivit facturii respective:

a) se deduce din tariful de acordare sau de modificare a autorizatiei de înfiintare/licentei, care se percepe în legătură cu solutionarea favorabilă a cererii respective;

b) nu se restituie solicitantului, în cazul în care Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea sau modificarea autorizatiei de înfiintare/licentei, deoarece reprezintă contravaloarea activitătii de analiză a documentatiei anexate cererii respective.

 

NOTA 2

Persoanele juridice finantate integral din bugetul de stat sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1 pentru acordarea de autorizatii de înfiintare si/sau licente.

2. Tarifele percepute pentru emiterea de atestate la solicitarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic sunt precizate în tabelul nr. 2.

 

Tabelul nr. 2. - Tarifele pentru emiterea de atestate

Tipul atestatului - Categoria de activităti

Tarif (lei)

Atestate pentru activităti în instalatiile electrice de joasă tensiune, conform Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007 pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice din sistemul electroenergetic, cu modificările si completările ulterioare (A1, Bp, Be, B)

1.445

Atestate pentru activităti în instalatiile electrice de medie tensiune, conform Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007, cu modificările si completările ulterioare (A2, C1A, C2A)

2.780

Atestate pentru activităti în instalatiile electrice de înaltă tensiune, conform Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007, cu modificările si completările ulterioare (A, C1B, C2B, D1, D2, E1, E2)

3.890

Atestate de tip F, conform Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 24/2007, cu modificările si completările ulterioare

3.890

Modificarea unui atestat

255


3. Tarifele percepute pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică si exploatează instalatii electrice sunt prezentate în tabelul

nr. 3.

 

Tabelul nr. 3. - Tarifele pentru autorizarea electricienilor

Tipul autorizării

Tarif (lei)

Pentru oricare dintre gradele de autorizare de tip A sau de tip B

210

Pentru oricare dintre gradele de autorizare de tip A+B

311

Pentru emiterea unui duplicat al legitimatiei de electrician autorizat

27

 

ANEXA Nr. 2

 

TARIFE

percepute de la operatorii economici având activităti în sectorul gazelor naturale

 

1. Tarifele percepute pentru acordarea autorizatiilor

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tipul autorizatiei

Tariful

(% din valoarea

obiectivului)

1.

Productia gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiintare

0,30

 

 

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

 

functionare

0,30

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,30

2.

Transportul si dispecerizarea

gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiintare

0,30

 

 

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

 

functionare

0,30

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

modificare

0,30

3.

Înmagazinarea/Stocarea gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiintare

0,30

 

 

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

 

functionare

0,30

 

 

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

 

 

modificare

0,30

4.

Distributia gazelor naturale

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate

lei

înfiintare

0,30

 

 

Valoarea de constructii-montaj din situatia finală de lucrări aferentă obiectivului

 

functionare

0,30

Valoarea actualizată a obiectivului din studiul de fezabilitate pentru lucrările aferente modificărilor

modificare

0,30

 

2. Tarifele percepute pentru acordarea licentelor

Nr. crt.

Activitatea

Criteriul de fundamentare

U.M.

Tariful (lei/U.M.)

1.

Furnizarea de gaze naturale

Cantitatea de gaze naturale

mii mc

0,41

2.

Transportul si dispecerizarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale transportată si dispecerizată

mii mc

0,11

3.

Înmagazinarea/Stocarea gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale înmagazinată/stocată

mii mc

0,34

4.

Distributia gazelor naturale

Cantitatea de gaze naturale distribuită

mii mc

0,22

5.

Tranzitul gazelor naturale

Capacitatea de tranzit contractată

mii mc

0,14


Tarifele pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale sunt de minimum 1.000 lei.

 

3. Tariful Dentru acordarea licentei Drovizorii în sectorul aazelor naturale

Tarif

900 lei

 

4. Tarifele pentru autorizarea si verificarea operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale

Nr. crt.

Tipul autorizatiei

Tariful (lei)

1.

PP (cf. art. 7*), PCTRI (cf. art. 9*), ETC (cf. art. 10*), ETRI (cf. art. 11*)

2.550

2.

EP (cf. art. 8*)

3.930

3.

PDS (cf. art. 12*)

2.120

4.

EDS(cf. art. 13*)

5.830

5.

PDI (cf. art. 14*)

1.060

6.

EDI (cf. art. 15*)

1.480


* Articolele mentionate sunt din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2009 privind aprobarea regulamentelor pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice si a operatorilor economici care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 25 noiembrie 2009.

 

5. Tarifele pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în domeniul gazelor naturale

 

Tarife

a) pentru autorizare gradele I Tsi I D:

200 lei

b) pentru autorizare gradele II T si II D:

170 lei

c) pentru autorizare gradul III D:

120 lei

 

ANEXA Nr. 3

 

TARIFE

percepute pentru autorizarea auditorilor energetici, atestarea managerilor energetici,

activităti de evaluare si avizare de documente tehnico-economice

 

1. Tarife pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice ca auditori energetici

 

SOLICITANTUL AUTORIZĂRII

TARIF

pentru eliberarea autorizatiei de auditor energetic

- lei-

 

Autorizatie nouă

Prelungirea valabilitătii autorizatiei existente

Persoană fizică

1.500

1.000

Persoană juridică

2.500

1.500

 

NOTE:

1. Tariful include analizarea documentatiei transmise de solicitant pentru eliberarea autorizatiei de auditor energetic de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, întocmirea documentelor aferente autorizării si monitorizarea realizării auditurilor energetice.

2. În cazul în care Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă valabilitatea autorizatiei de auditor energetic, reînnoirea acesteia se tarifează la nivelul eliberării unei noi autorizatii.

2. Tarife pentru atestarea managerilor energetici

 

 

SOLICITANTUL AUTORIZĂRII

TARIF

pentru eliberarea atestatului de manager energetic

- lei -

 

Atestat nou

Prelungirea valabilitătii atestatului existent

Persoană fizică

2.500

1.500

 

NOTE:

1. Tariful include analizarea documentatiei transmise de solicitant pentru eliberarea atestatului de manager energetic de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, examinarea candidatului si întocmirea documentelor aferente atestării.

2. În cazul în care Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei suspendă valabilitatea atestatului de manager energetic, reînnoirea acestuia se tarifează la nivelul eliberării unui nou atestat.


3. Tariful pentru evaluarea si avizarea documentelor tehnico-economice care intră în componenta dosarelor prezentate la deschiderea finantării, pentru obiectivele de investitii cu caracter de crestere a eficientei energetice si utilizare a surselor regenerabile de energie, aprobate spre cofinantare din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, bugetul de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului

 

Solicitantul evaluării si avizării

TARIF

pentru evaluare si avizare

(procent din programul total anual de cofinantare - beneficiar)

Autoritate a administratiei publice locale solicitante a avizării documentatiei tehnico-economice care intră în componenta dosarelor prezentate la deschiderea finantării, pentru obiectivele de investitii cu caracter de crestere a eficientei energetice si utilizare a surselor regenerabile de energie, aprobate spre cofinantare din bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, bugetul de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului

3%

 

NOTĂ:

Tariful aplicat include plata următoarelor activităti specifice ce urmează a fi executate de specialistii Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei:

1. consultantă de specialitate pentru elaborarea documentatiilor aferente obiectivelor de investitii pentru cresterea eficientei energetice;

2. receptia partială si finală la stadiu fizic a lucrărilor de investitii;

3. consultantă de specialitate pentru întocmirea documentatiilor din componenta dosarelor aferente deschiderilor de finantare;

4. avizarea dosarelor aferente deschiderilor de finantare;

5. monitorizarea lucrărilor de investitii pe întreaga durată a executării si postpunere în functiune, pentru urmărirea atingerii parametrilor de eficientă

energetică prevăzuti în proiecte.

 

ANEXA Nr. 4

 

CONTRIBUTII BĂNESTI

percepute anual de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

de la operatorii economici având activităti în sectorul energiei electrice

 

1. Titularii licentelor acordate de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăsurarea de activităti comerciale în

sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare plătesc anual Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei o contributie bănească. Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează contributia care se percepe de la fiecare titular de licentă:

a) la valoarea de 0,076% din cifra de afaceri realizată de acesta în anul precedent din activitătile comerciale ce fac obiectul licentelor pe care titularul le detine, desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare - conform art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.823/2004 pentru majorarea gradului de deschidere a pietei de energie electrică, cu modificările ulterioare; sau

b) la o valoare minimă, dacă rezultatul calcului efectuat conform celor specificate la lit. a) este inferior sau egal cu 1.890 lei.

2. Valoarea minimă a contributiei bănesti percepute în anul 2011 de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un titular de licentă este de 1.890 lei, în cazul în care acesta detine cel putin o licentă acordată de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, care este valabilă pe toată durata anului 2011.

3. În cazul în care valabilitatea licentei acordate de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei încetează în anul 2011 (prin expirarea sau retragerea acesteia), atunci:

a) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licentei contributia, a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1 si 2 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licentei în anul 2011, exprimată în zile calendaristice, si numărul de zile al anului calendaristic (365);

b) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei nu percepe/nu facturează titularului de licentă contributia pentru anul 2011 dacă valabilitatea licentei încetează (prin expirarea sau retragerea acesteia) până la data de 31 martie 2011, iar titularul nu a desfăsurat în anul 2010 activitatea ce face obiectul licentei.

4. Persoanele juridice finantate integral din bugetul de stat având calitatea de titulari de licente sunt scutite de plata contributiei bănesti percepute anual de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

5. Titularii de licente, cu exceptia celor mentionati la pct. 4, vor comunica Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la data de 15 martie 2011, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent. Pentru titularii de licente care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul precizat mai sus, contributia bănească se facturează pe baza unei valori a cifrei de afaceri care este estimată de


Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei. În astfel de cazuri nu se aplică prevederile pct. 3.

6. Titularul de licentă care în cursul anului 2011 preia integral activitatea desfăsurată pe baza unei licente de acelasi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contributiei pentru anul 2011 ce îi revine titularului de licentă care îsi încetează activitatea.

7. Pentru titularii de licente a căror contributie bănească are o valoare superioară nivelului de 1.890 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârsitul primei luni a trimestrului respectiv, cu exceptia primei rate, care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei.

8. Durata de suspendare a unei licente, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contributiei percepute de la titularul licentei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.

9. Regularizarea contributiei bănesti constă în facturarea diferentei dintre valoarea contributiei facturate initial, la începutul anului, si valoarea contributiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul precedent din activitătile comerciale desfăsurate în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare. Regularizarea contributiei bănesti percepute pe anul 2011 se efectuează după depunerea la Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licente a Raportului financiar anual, elaborat în conformitate cu Metodologia de întocmire a Raportului financiar de către titularii de licente, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2008.

10. Contributia bănească încasată de la solicitantul de licentă/licente în anul acordării licentei/licentelor respective nu este supusă regularizării.

11. În cazul titularului care detine mai multe licente pentru activităti în sectorul energiei electrice si al energiei termice produse în cogenerare, iar în cursul anului de facturare a contributiei percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei sistează desfăsurarea uneia dintre activitătile reglementate prin licentă, la expirarea valabilitătii sau la retragerea licentei respective, calculul de regularizare a contributiei bănesti se efectuează astfel:

a) cifra de afaceri realizată, aferentă activitătii desfăsurate în anul precedent, pe baza licentei a cărei valabilitate a expirat sau care a fost retrasă în cursul anului de facturare, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/regularizare a contributiei în care licenta a fost valabilă si numărul total de zile al anului respectiv;

b) la regularizarea contributiei bănesti, cifra de afaceri realizată - totalul aferent anului precedent, care constituie baza de calcul pentru regularizare - este suma cifrelor de afaceri realizate din activitătile desfăsurate în anul precedent pe bază de licente, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care a fost determinată potrivit celor specificate la lit. a);

c) regularizarea contributiei bănesti constă în facturarea diferentei dintre valoarea contributiei facturate initial, la începutul anului, si valoarea contributiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate, stabilite conform celor specificate la lit. b).

12. La regularizarea contributiilor bănesti, creantele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei care sunt mai mici de 10 lei se anulează.

13. Dacă în urma regularizării contributiilor bănesti rezultă sume pe care Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licente care îndeplinesc simultan următoarele conditii:

a) au achitat contributia bănească aferentă anului în curs;

b) detin cel putin o licentă valabilă, atât în anul în curs, cât si în anul următor, atunci aceste sume se vor constitui ca avans pentru contributia bănească a respectivilor titulari de licente aferentă anului următor.

14. La acordarea unei licente, solicitantul care nu este titular al unei alte licente pentru desfăsurarea de activităti în sectorul energiei electrice achită Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei o contributie bănească în valoare de 0,076% din cifra de afaceri estimată a se realiza prin prestarea activitătilor ce fac obiectul licentei solicitate, în anul acordării acesteia.

15. Contributia bănească anuală percepută de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un solicitant de licentă nu poate fi mai mică de 1.890 lei.

16. Solicitantii de licente care sunt persoane juridice finantate integral din bugetul de stat sunt scutiti de plata contributiei bănesti percepute de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei la acordarea unei licente.

17. Pentru analiza documentatiei transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a preturilor/tarifelor în sectorul energiei electrice si termice în cogenerare, persoanele fizice si juridice care:

a) au obligatia legală de a solicita Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea preturilor/tarifelor percepute în desfăsurarea activitătilor comerciale;

b) desfăsoară, potrivit legii, astfel de activităti în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licente, vor achita o contributie bănească de 1.890 lei.

18. Operatorii economici care solicită emiterea de avize pentru:

a) autorizarea încheierii de contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung (potrivit art. 17 din Regulamentul privind analiza proiectelor investitionale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2004); sau

b) acreditarea preliminară/finală a unitătilor de cogenerare noi sau retehnologizate (potrivit Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2010)

achită Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei o contributie bănească determinată cu formula: valoarea propusă este T = 4025 + 58,3 * P [lei], în care P se exprimă în [MW] si reprezintă puterea instalată a capacitătii/capacitătilor energetice pentru care se solicită avizul [în cazul capacitătilor energetice de cogenerare, P reprezintă suma puterii electrice (Pe) si termice (Pt) instalate].

 

 


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate

ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei

în sistem centralizat corespunzător anului 2011 - trimestrul I, conform Ordonantei Guvernului

nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică

furnizată populatiei prin sisteme centralizate

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat corespunzător anului 2011 -trimestrul I, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, pentru furnizorii de energie termică destinată populatiei.

Art. 3. - Calculul cuantumurilor sumelor se face în baza ordinelor si deciziilor privind tarifele si preturile locale de referintă emise de autoritătile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

Art. 4. - Alocarea sumelor se va face cu respectarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, si al ministrului finantelor publice nr. 252/2.917/2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populatie, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 3 martie 2011.

Nr. 47.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

 

ANEXĂ

 

SUME

alocate pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea

energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat corespunzător anului 2011 - trimestrul I,

conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică

furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006,

cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

 

 

 

Judetul

 

 

 

Localitatea

 

 

 

Cantitate anuală de

energie termică

estimată a fi furnizată

populatiei (conform

A.N.R.S.C.)

 

(Gcal)

Compensare

combustibil 2011

(conform A.N.R.S.C.)

Repartizare sume februarie

2011

 

 

unitar

 

lei/Gcal

lei

lei

1.

Alba

1-Alba Iulia

450

89.00

40.050

25.000

2.

Arad

2- Arad

262.692

40,17

10.552.338

7.637.000

 

 

 

 

3-Chisineu Cris

1.000

88,04

88.040

30.000

3.

Arges

4-Pitesti

265.250

96,34

25.554.185

8.984.000

 

 

 

 

5-Bascov

4.000

83.98

335.920

118.000

 

 

 

 

6-Mărăcineni

1.500

69.77

104.655

36.000

4.

Bacău

7-Bacău

146.000

75.11

10.966.060

2.755.000

 

 

 

 

8-Onesti

36.000

85.98

3.095.280

1.088.000

5.

Botosani

9-Botosani

72.000

79.23

5.704.560

2507.000

6.

Bihor

10-Oradea

445.707

42,50

18.942.548

6.660.000

 

 

 

 

11-Sînmartin

6.190

36.04

223.088

78.000

7.

Brasov

12-Brasov

126.539

63.53

8.039.023

4.533.000

 

 

 

 

13-Făgăras

26.500

85,93

2.277.145

800.000

8.

Brăila

14-Brăila

121.005

93.02

11.255.885

3.957.000

9.

Buzău

15-Buzău

133.346

95.94

12.793.215

4.498.000

 

 

 

 

16-Rîmnicu Sărat

4.200

103,15

433.230

152.000

10.

Caras Severin

17-Resita

20.500

110.13

2.257.665

793.000

11.

Călărasi

18-Călărasi

4.800

85,97

412.656

145.000

 

 

 

 

19-Lehliu Gară

3.601

155.15

558.695

196.000

12.

Cluj

20-Cluj Napoca

326.400

99.85

32.591.040

14.323.000

13.

Constanta

21-Constanta

600.000

77,77

46.662.000

10.406.000

 

 

 

22-Medgidia

31.500

88,81

2.797.515

1 229.000

 

 

 

 

23-Eforie

2.100

141,67

297.507

104.000

 

 

 

 

24-Mangalia

52.800

142,69

7.534.032

2.648.000

 

 

 

 

25-Năvodari

52.000

59,77

3.108.040

1.092.000

14.

Dâmbovita

26-Târgoviste

45.487

93.18

4.238.479

1 862.000

15.

Dolj

27-Craiova

442.000

35.19

15.553.980

6.835.000

16.

Galati

28-Galati

449.907

66.15

29.761.348

10.464.000

17.

Giurgiu

29-Giurgiu

84.000

84.31

7.082.040

2.490.000

 

 

 

 

30-Bolintin Vale

2.600

81.47

211.822

74.000

18.

Gorj

31-Motru

49.917

24.25

1.210.487

725.000

19.

Harghita

32-Cristuru Secuiesc

3.800

32.06

121.828

53.000

 

 

 

 

33-Gheorgheni

29.000

64.39

1.867.310

821.000

 

 

 

 

34-Miercurea Ciuc

62.500

106,39

6.649.375

2.925.000

 

 

 

 

35-Odorheiu Secuiesc

19.000

93,53

1.777.070

781.000

20.

Hunedoara

36-Deva

55.250

37.04

2.046.460

719.000

 

 

 

 

37-Brad

14.802

159,67

2.363.435

930.000

 

 

 

 

38-Vulcan

19.700

29,06

572.482

201.000

 

 

 

 

39-Petrosani

26.400

29,03

766.392

400.000

 

 

 

 

40-Lupeni

17.500

29.10

509.250

252.000

 

 

 

 

41-Criscior

698

159.67

111.450

48.000

21.

Iasi

42-Iasi

348.703

61.51

21.448.722

8.741.000

 

 

 

 

43-Pascani

36.000

95,36

3.432.960

1.207.000

22.

Mehedinti

44-Turnu Severin

191.015

9,75

1.862.396

654.000

23.

Mures

45-Târgu Mures

131.247

76.37

10.023.333

5.405.000

 

 

 

 

46-Reghin

1.965

36,63

71.978

25.000

 

 

 

 

47-Sighisoara

1.240

53.76

66.662

23.000

24.

Neamt

48-Piatra Neamt

65.000

103.32

6.715.800

2.951.000

 

 

 

 

49-Târgu Neamt

330

62.60

20.658

9.000


Nr. crt.

 

 

Judetul

 

 

Localitatea

 

 

Cantitate anuală de

energie termică

estimată a fi furnizată

populatiei (conform

A.N.R.S.C.)

(Gcal)

Compensare

combustibil 2011

(conform A.N.R.S.C.)

Repartizare

sume februarie

            2011

unitar

 

lei/Gcal

lei

lei

25.

Olt

50-Drăgănesti-Olt

620

82,77

51.317

18.000

 

 

 

 

51-Caracal

26.000

95,09

2.472.340

869.000

26.

Prahova

52-Ploiesti

398.999

57,01

22.746.933

10.997.000

27.

Sălaj

53-Zalău

3.700

96,86

358.382

126 000

28.

Sibiu

54-Copsa Mică

500

45,99

22.995

8,000

 

 

 

 

55-Sibiu

9.400

20,49

192 606

67.000

29.

Suceava

56-Suceava

210.000

61,28

12.868.800

6.955.000

 

 

 

 

57-Rădăuti

55.000

57,00

3.135.000

1.377.000

 

 

 

 

58-Siret

4.909

85,76

420.996

148.000

30.

Teleorman

59-Turnu Măgurele

22.000

81,87

1.801.140

633.000

 

 

 

 

60- Alexandria

59.000

97,09

5.728.310

2.014.000

 

 

 

 

61-Rosiorii de Vede

13.000

84,51

1.098,630

386,000

31.

Timis

62-Timisoara

704.488

40,87

28.792.425

10.123.000

 

 

 

 

63-Lovrin

290

58,19

16.875

5000

 

 

 

 

64-Sânnicolau Mare

7.260

79,37

576,226

202.000

32.

Tulcea

65-Tulcea

107.245

81,40

8.729.743

3,836.000

 

 

 

 

66-Mâcin

800

71,27

57.016

20.000

33.

Vâlcea

67-Rm. Vâlcea

239.655

33,95

8.138.684

2.861.000

 

 

 

 

68-Horezu

1.600

178,27

285.232

125.000

 

 

 

 

69-Călimănesti

5.795

5,79

33.553

11.000

 

 

 

 

70-Băile Olanesti

1.337

196,42

262.614

92.000

34.

Vaslui

71-Bârlad

2.705

37,70

101.979

35 000

 

 

 

 

72-Husi

2,570

87,73

225.466

79.000

 

 

 

 

73-Vaslui

8.500

118,43

1.006.655

353.000

35.

Vrancea

74-Focsani

133.400

89,10

11,885.940

4.179.000

36.

Bucuresti

75-Bucuresti

4.180.000

85,39

356.930.200

24.592.000

TOTAL

11.042.914

 

793.050.144

193.500.000

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.