MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 178/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 178         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 martie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

13. - Hotărâre cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substante periculoase - COM (2010) 781 final

 

14. - Hotărâre cu privire la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeană de Investitii referitoare la concluziile celui de-al cincilea raport privind coeziunea economică, socială si teritorială: viitorul politicii de coeziune - COM (2010) 642 final

 

15. - Hotărâre cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind competenta judiciară, recunoasterea si executarea hotărârilor tn materie civilă si comercială - COM (2010) 748 final

 

16. - Hotărâre privind respectarea principiilor de subsidiaritate si proportionalitate în cazul propunerii de directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2000 privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanti gazosi si de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole si forestiere si de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului - COM (2011) 1 final

 

17. - Hotărâre cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a cerintelor tehnice aplicabile transferurilor de credit si debitelor directe în euro si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 - COM (2010) 775 final

 

21. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

203. - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătilor reglementate prin Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigatiile

 

208. - Hotărâre privind rechemarea si numirea unui consul general

 

214. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

4. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile locale partiale din data de 13 februarie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale

 


HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substante periculoase - COM (2010) 781 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administratie publică, organizarea teritoriului si protectia mediului nr. XXX/24 din 15 februarie 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substante periculoase respectă principiul subsidiaritătii si al proportionalitătii, tinând cont de faptul că actiunea la nivelul UE va atinge mai bine obiectivele stabilite pentru prevenirea si controlul accidentelor majore în întreaga UE si de faptul că este acordată suficientă flexibilitate statelor membre în stabilirea modalitătilor de îndeplinire a obiectivelor.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite către institutiile europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 februarie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 25 februarie 2011.

Nr. 13.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeană de Investitii referitoare la concluziile celui de-al cincilea raport privind coeziunea economică, socială si teritorială: viitorul politicii de coeziune - COM (2010) 642 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administratie publică, organizarea teritoriului si protectia mediului nr. XXX/452 din 16 februarie 2011 si Raportul Comisiei pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital nr. XXII/117 din 16 februarie 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului nr. 1 anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Pozitia preliminară a Senatului privind aspecte-cheie ale viitorului politicii de coeziune post 2013 este următoarea:

a) consideră că politica de coeziune oferă unele dintre cele mai vizibile beneficii pentru cetătenii UE si este un instrument esential pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale UE;

b) consideră că politica de coeziune este o “politică de dezvoltare pentru Europa” care va contribui decisiv la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020;

c) sustine pozitia preliminară a Guvernului României privind viitorul politicii de coeziune si demersurile initiate de România în acest domeniu;

d) sprijină puternic mentinerea unei ponderi importante a politicii de coeziune în cadrul bugetului comunitar post 2013;

e) subliniază că, în vederea reducerii disparitătilor socio-economice si teritoriale în cadrul UE, tările si regiunile cel mai putin dezvoltate trebuie să fie principalele beneficiare ale politicii de coeziune;

f) este în favoarea unei mai mari concentrări tematice a interventiilor finantate din politica de coeziune, în strânsă legătură cu Strategia Europa 2020, statele membre si regiunile trebuind însă să aibă posibilitatea de a selecta priorităti si domenii de interventie în functie de conditiile si provocările socioeconomice si teritoriale specifice. Tările si regiunile cel mai putin dezvoltate trebuie să aibă la dispozitie o gamă mult mai diversificată de interventii, inclusiv în domenii care pot fi mai putin corelate cu agenda Europa 2020;

g) apreciază că, din punct de vedere al domeniilor de interventie, prioritare pentru România sunt: investitiile în infrastructura de transport de interes european, national si regional, inclusiv îmbunătătirea conectivitătii între polii de crestere nationali si regionali; investitiile majore în infrastructura de mediu; cresterea eficientei energetice si utilizarea de surse regenerabile de energie si de tehnologii mai ecologice; dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere prin promovarea cercetării, dezvoltării tehnologice si inovării, precum si prin încurajarea utilizării la scară largă a tehnologiilor informatiei si a mijloacelor moderne de comunicare; dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitătii acestuia; dezvoltarea infrastructurii de sănătate; consolidarea capacitătii administrative;

h) sustine mentinerea actualei configuratii a politicii de coeziune, bazată pe cele 3 obiective (convergentă, competitivitate regională si ocupare si cooperare teritorială europeană) care trebuie să se sprijine reciproc printr-o complementaritate sporită si mentinerea obiectivului convergentă în centrul politicii de coeziune;

i) sprijină consolidarea dimensiunii strategice a obiectivului cooperare teritorială europeană si cresterea eficientei utilizării fondurilor alocate;

j) sustine elaborarea de către Comisia Europeană, în parteneriat cu statele membre, a unui Cadru strategic comun pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit care să stabilească liniile directoare pentru implementarea acestor instrumente ale bugetului comunitar. Aceasta nu trebuie însă să afecteze cheia de alocare financiară pe cele 3 politici vizate (politica de coeziune, politica agricolă comună si politica pentru pescuit si afaceri maritime) si nici specificitatea si valoarea adăugată a interventiilor fiecărui fond;

k) este în favoarea propunerilor Comisiei Europene privind uniformizarea într-o mai mare măsură a regulilor de implementare a fondurilor comunitare între diversele politici, precum si extinderea utilizării metodelor simplificate de decontare a cheltuielilor. Acest proces presupune totusi o analiză atentă a oportunitătii impunerii unor reguli si practici utilizate pentru unele instrumente financiare comunitare si la nivelul altor politici ale căror specificităti solicită o abordare diferită;

l) apreciază că Fondul social european (FSE), componentă esentială a politicii de coeziune, va conduce la o coeziune socială efectivă si la realizarea unor progrese substantiale în vederea atingerii tintelor Strategiei Europa 2020. Prioritătile FSE trebuie să se bazeze pe obiectivele politice continute în “Orientările integrate Europa 2020”, însă intensitatea sprijinului trebuie să fie diferentiată între state si regiuni în concordantă cu situatia socioeconomică si cu tintele asumate pentru Strategia Europa 2020;

m) este în favoarea mentinerii abordării bazate pe elaborarea si negocierea cu Comisia Europeană a unor documente strategice de referintă asa cum este cazul Contractului partenerial de dezvoltare si investitii, propus pentru politica de coeziune;

n) sustine îmbunătătirea mecanismelor decizionale aferente politicii de coeziune la nivel comunitar si national si aplicarea principiului parteneriatului în toate etapele planificării si implementării interventiilor finantate în cadrul acestei politici;

o) respinge posibilitatea revizuirii alocărilor nationale si regionale în functie de “capacitatea de absorbtie”, aceasta nereprezentând un criteriu obiectiv si cuantificabil. Mai mult decât atât, o astfel de abordare ar avea un efect contrar asupra eforturilor regiunilor mai putin dezvoltate de a reduce decalajele semnificative de ordin economic, social si teritorial;

p) se pronuntă în favoarea motivării statelor membre pentru valorificarea fondurilor comunitare gestionate, prin mecanisme de stimulare echitabile, în vederea promovării abordării bazate pe orientarea spre rezultate;

q) nu este în favoarea stabilirii unor conditionalităti negative suplimentare pentru fondurile structurale si de coeziune, având în vedere că reglementările actuale furnizează suficiente pârghii pentru ca obiectivele fondurilor si ale programelor să fie puse în aplicare în mod corespunzător. Noua politică de coeziune nu trebuie să includă conditionalităti ce nu au legătură directă cu implementarea interventiilor finantate din fonduri structurale si de coeziune;

r) apreciază că stabilirea unui sistem de rezerve de performantă poate fi un instrument adecvat de stimulare a performantelor statelor membre si regiunilor;

s) subliniază necesitatea mentinerii rolului predominant al abordării pe bază de grant în implementarea interventiilor cofinantate din fonduri comunitare, în special în regiunile mai putin dezvoltate ale UE;

s) consideră necesară, cu privire la procedura de audit, simplificarea reală si eficace a regulilor de management si control, în vederea maximizării impactului resurselor financiare investite si a reducerii poverii administrative. Referitor la obiectivul cooperare teritorială europeană în particular, consideră că se impune simplificarea substantială a regulilor de implementare si control, cu luarea în considerare a contextului complex în care acest tip de interventii se derulează;

t) consideră că în ceea ce priveste disciplina financiară, mentinerea exigentelor actuale contribuie ia realizarea si punerea în aplicare a obiectivelor fondurilor si programelor;

t) subliniază importanta consolidării dimensiunii urbane a politicii de coeziune, în paralel cu promovarea, împreună cu politica agricolă comună, a unor legături urban-rural mai strânse si mai coerente;

u) consideră că politica de coeziune trebuie să sustină elaborarea si implementarea de strategii macroregionale, precum Strategia UE pentru regiunea Dunării;

v) consideră că, referitor la conceperea unei categorii intermediare de regiuni pentru a sustine regiunile pentru care procesul de reducere a decalajului nu s-a încheiat încă, sunt necesare mai multe informatii pentru a determina impactul unei astfel de propuneri prin prisma numărului de regiuni vizate si a nivelului alocărilor aferente;

w) sprijină stabilirea unui regim de finantare specific pentru regiunile-capitală care în viitoarea perioadă de programare nu se vor mai încadra în obiectivul convergentă.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite către institutiile europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 februarie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 25 februarie 2011.

Nr. 14.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului

privind competenta judiciară, recunoasterea si executarea hotărârilor în materie civilă

si comercială - COM (2010) 748 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări nr. 50 din 15 februarie 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind competenta judiciară, recunoasterea si executarea hotărârilor în materie civilă si comercială respectă principiile subsidiaritătii si proportionalitătii, considerând că obiectivul privind reglementarea cadrului pentru facilitarea solutionării litigiilor transfrontaliere si a liberei circulatii a hotărârilor în Uniunea Europeană nu poate fi atins prin reglementări adoptate numai la nivelul statelor membre si nici nu se depăseste ceea ce este necesar a se reglementa pentru realizarea acestui obiectiv.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite către institutiile europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 23 februarie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 23 februarie 2010.

Nr. 15.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind respectarea principiilor de subsidiaritate si proportionalitate în cazul propunerii de directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2000 privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanti gazosi si de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole si forestiere si de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului - COM (2011) 1 final

În temeiul dispozitiilor art. 67 din Constitutia României, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În cadrul mecanismului exercitării de către parlamentele nationale ale statelor membre a controlului parlamentar privind respectarea principiilor de subsidiaritate si proportionalitate, Senatul României a fost sesizat (conform Protocolului nr. 2 - anexă la Tratatul de la Lisabona) cu propunerea de directivă a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 mai 2000 privind măsurile care trebuie luate împotriva emisiei de poluanti gazosi si de pulberi provenind de la motoarele pentru tractoare agricole si forestiere si de modificare a Directivei 74/150/CEE a Consiliului - COM (2011) 1 final.

Art. 2. - Comisia economică, industrii si servicii a constatat că propunerea de directivă respectă principiile de subsidiaritate si proportionalitate, considerând că asigurarea unei functionări continue a pietei interne prin cerinta ca tractoarele agricole să respecte dispozitiile armonizate privind emisiile gazelor de esapament în mediu poate fi mai bine realizată la nivelul Uniunii, iar modificarea nu depăseste cadrul necesar atingerii obiectivelor prezentate mai sus. În cazul României, numărul redus de astfel de tractoare introduse pe piată nu va avea un efect negativ semnificativ în ceea ce priveste mediul.

Art. 3. - Senatul României aprobă Raportul Comisiei economice, industrii si servicii si transmiterea către institutiile europene interesate a unei opinii privind respectarea principiilor de subsidiaritate si proportionalitate în cadrul COM (2011) 1 final.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 februarie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 16.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a cerintelor tehnice aplicabile transferurilor de credit si debitelor directe în euro si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 -COM (2010) 775 final

 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital nr. XXII/125 din 22 februarie 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 67, art. 148 alin. (2) si (3) din Constitutia României, republicată, si ale Protocolului nr. 2 anexat Tratatului de la Lisabona, de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană si a Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Senatul constată că propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a cerintelor tehnice aplicabile transferurilor de credit si debitelor directe în euro si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 - COM (2010) 775 final respectă principiile subsidiaritătii si proportionalitătii, considerând că planurile nationale nu sunt de natură să asigure un impuls suficient pentru o migrare rapidă si integrală către zona unică de plăti în euro (SEPA) si nu sunt coordonate la nivelul statelor membre.

Art. 2. - Opinia Senatului, cuprinsă în prezenta hotărâre, se transmite către institutiile europene si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 februarie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 17.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 19/2011

privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 si art. 66 alin. (4) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 19/2011 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 martie 2011, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. XVII - Componenta Comisiei pentru afaceri europene, domnul senator Belacurencu Trifon – Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat se include în componenta comisiei în locul domnului senator Sova Dan-Coman - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, iar domnul senator Mardare Radu-Cătălin - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat se include în componenta comisiei în locul domnului senator Marcu Gheorghe - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 martie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 21.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătilor reglementate prin Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigatiile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2011 privind finantarea unor activităti de îmbunătătiri funciare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătilor reglementate prin Legea

îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, altele decât irigatiile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 martie 2011. Nr. 203.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind modul de alocare, acordare si justificare a transferurilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătilor reglementate  prin Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, altele decât irigatiile

 

Art. 1. - (1) Se acordă Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare R.A., denumită în continuare Administratie, transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătilor reglementate prin Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, altele decât irigatiile, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Transferul sumelor de la bugetul de stat se face prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01”Agricultură, silvicultură si vânătoare”, titlul 55 “Alte transferuri”, alineatul 55 01 18 “Alte transferuri curente interne”.

Art. 2. - (1) Administratia are obligatia de a prezenta Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale propuneri pentru înscrierea în bugetul de stat a sumelor, în vederea cuprinderii acestora în bugetul ministerului, în termenele stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Anual, în etapa de elaborare a proiectului bugetului de stat, Administratia fundamentează pentru anul următor, la nivel de sucursală teritorială, în functie de suprafata si de tipul fiecărei amenajări de îmbunătătiri funciare de utilitate publică gestionate de acea sucursală, necesarul sumelor de la bugetul de stat, urmărind realizarea în conditii corespunzătoare a obiectului de activitate.

(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în calitate de ordonator principal de credite, comunică Administratiei nivelul sumelor alocate de la bugetul de stat pentru Administratie pentru anul respectiv, atât cele aferente angajamentelor legale ale anului anterior, cât si cele ce urmează a se angaja în anul curent.

(4) După comunicarea sumelor alocate de la bugetul de stat, Administratia va fundamenta cuantumul tarifelor pe tipuri de amenajări, în functie de suprafetele de teren amenajate, declarate de utilitate publică, altele decât irigatiile, potrivit art. 38 alin. (4) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(5) în conditiile legii, Administratia repartizează si poate redistribui în cursul anului, pe sucursale teritoriale, sumele aprobate de la bugetul de stat, în functie de cotele aprobate anual prin hotărâre a Guvernului, conform art. 38 alin. (6) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Suprafetele care vor fi avute în vedere la stabilirea veniturilor sunt cele pentru care Administratia încheie contracte cu beneficiarii lucrărilor de îmbunătătiri funciare.

(7) Sumele alocate de la bugetul de stat se acordă în completarea veniturilor proprii ale Administratiei provenind din tarife percepute beneficiarilor lucrărilor de îmbunătătiri funciare, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (5) si (6) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(8) Tarifele medii pe tipuri de activităti includ TVA si sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(9) Tarifele medii vor fi defalcate pe tipuri de amenajări, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, potrivit art. 38 alin. (6) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Pentru activitătile desfăsurate până la semnarea contractelor de exploatare, întretinere si reparatii privind amenajările de îmbunătătiri funciare, altele decât irigatiile, dar nu mai târziu de 31 mai 2011, referitoare la cheltuielile prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Administratia va solicita fonduri Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale potrivit anexei nr. 2.

(11) Pentru activitătile desfăsurate după semnarea contractelor de exploatare, întretinere si reparatii privind amenajările de îmbunătătiri funciare, altele decât irigatiile, dar nu mai târziu de 31 mai 2011, Administratia va solicita fonduri Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale conform anexei nr. 3.

(12) Administratia, sucursalele teritoriale si unitătile de administrare răspund, în conditiile legii, de utilizarea transferurilor de la bugetul de stat potrivit scopului pentru care au fost acordate.

Art. 3. - (1) Notele de fundamentare si justificare a transferurilor primite de la bugetul de stat, prevăzute în anexele nr. 2a si 3a, vor fi certificate din punctul de vedere al realitătii, regularitătii, legalitătii, necesitătii, oportunitătii si exactitătii datelor înscrise de către conducerea unitătii ierarhic superioare celei care întocmeste nota de fundamentare si justificare prevăzută în anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 3a.

(2) Administratia centralizează, verifică, avizează si supune aprobării consiliului de administratie notele de fundamentare si justificare prevăzute în anexele nr. 2a si 3a.

(3) Administratia solicită Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în baza aprobării consiliului de administratie si a justificărilor formulate, potrivit anexei nr. 2a, respectiv anexei nr. 3a, alocarea sumelor de la bugetul de stat.

(4) Administratia va întocmi lunar, în 3 exemplare, formularul prevăzut în anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 3a.

(5) Justificarea sumelor primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se va face lunar, pe baza datelor rezultate din balanta de verificare a lunii anterioare, cu obligatia încadrării în metodologia privind acordarea sumelor de la bugetul de stat.

(6) Veniturile se vor defalca pe grupe, în functie de natura lor, conform prevederilor legale. Veniturile din coloana nr. 2 a formularului prevăzut în anexa nr. 2a vor corespunde totalului veniturilor din clasa 7 din balanta de verificare a lunii precedente celei pentru care se solicită transferurile, diminuat cu sumele reprezentând surse de investitii, transferuri, inclusiv veniturile aferente activitătii de irigatii si alte venituri conform indicatorilor prevăzuti în anexa nr. 2a.

(7) Realizările din coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 2a vor corespunde totalului cheltuielilor din clasa 6 din balanta de verificare a lunii precedente celei pentru care se solicită transferurile, diminuat cu sumele aferente cheltuielilor de investitii, cheltuielilor efectuate cu activitatea de irigatii, aferente programelor cu finantare rambursabilă/nerambursabilă, si alte cheltuieli conform indicatorilor prevăzuti în anexa nr. 2a.

(8) La cap. IV “Transferuri primite” din anexa nr. 2a se vor cuprinde atât sumele încasate efectiv de unitătile de administrare, cât si regularizări si plăti efectuate în numele acestora de către unitatea ierarhic superioară.

(9) în “Nota de fundamentare si justificare a transferurilor primite de la bugetul de stat la data de ....”, prevăzută în anexa nr. 2a, pentru luna decembrie a anului anterior se va completa cumulat de la începutul anului, respectiv coloana nr. 2 va cuprinde prevederile bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei aprobat pentru anul anterior, iar în coloana nr. 4 se va înscrie transferul solicitat pentru luna decembrie pe baza documentelor justificative întocmite/primite/preliminate, în limita sumelor aprobate cu această destinatie în anul curent, cu respectarea prevederilor legale.

(10) Veniturile din coloana nr. 3 a formularului prevăzut în anexa nr. 2a vor fi defalcate conform anexei nr. 4 “Defalcarea veniturilor ce se realizează la luna .........”, ce va rezulta din centralizarea datelor primite de la subunităti.

(11) “Cheltuielile preliminate pentru luna în curs” din coloana nr. 4 din formularul prevăzut în anexa nr. 2a vor fi prezentate detaliat în formularul prevăzut în anexa nr. 5 “Memoriu privind justificarea sumelor preliminate a se plăti în luna în curs”, care va cuprinde toate obligatiile de plată/achitate ale Administratiei, până la data de 20 a lunii respective, la care se vor adăuga obligatiile de plată preliminate a se efectua până la sfârsitul lunii, în solicitările respective se pot regăsi si avansurile acordate, în conditiile Legii nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru achizitii de bunuri si servicii. Formularul prevăzut în anexa nr. 5 va rezulta din centralizarea datelor primite de la subunităti.

(12) Sumele acordate din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în conditiile art. 52 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, se înregistrează în contabilitatea acestuia ca avansuri, urmând ca înregistrarea pe cheltuieli să se efectueze pe baza justificărilor prezentate de beneficiar.

(13) Aceste plăti urmează să se regăsească în conturile de cheltuieli, conturi care permit, conform prezentului regulament, justificarea în anul financiar curent a utilizării sumelor primite.

(14) Odată cu transmiterea acestor documente se vor prezenta Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în mod obligatoriu, si balanta de verificare contabilă întocmită pentru luna precedentă celei în care se solicită acordarea de transferuri, precum si formularul “Situatia obligatiilor fată de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale la data de............”, prevăzut în anexa nr. 6.

(15) Notele de fundamentare si justificare se prezintă până la data de 28 a fiecărei luni la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Serviciul îmbunătătiri funciare, fond funciar, ecoconditionalitate si agricultură ecologică, în vederea analizării legalitătii si utilizării sumelor primite, a fundamentării sumelor necesare pentru luna în curs si pentru luna următoare; ulterior acesta va transmite documentele si avizul Directiei generale buget finante si fonduri europene, în vederea solicitării deschiderilor de credite bugetare.

(16) În cazul în care Administratia nu mai solicită transferuri pentru o anumită perioadă, aceasta are obligatia de a prezenta justificarea transferurilor primite, în fiecare lună, cu cheltuielile perioadei respective la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Serviciul îmbunătătiri funciare, fond funciar, ecoconditionalitate si agricultură ecologică, în vederea analizării utilizării sumelor primite.

(17) Pentru solicitarea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale prezintă la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor, însotită de un exemplar al formularului prevăzut în anexa nr. 2a, respectiv anexa nr. 3a, aprobat de ordonatorul principal de credite.

(18) Administratia încasează transferurile primite de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale în contul său deschis la Trezoreria Statului. Centrala Administratiei efectuează plăti si regularizări în nume propriu si în numele subunitătilor din subordine, după care virează sucursalelor teritoriale sumele rămase cuvenite. La rândul lor sucursalele teritoriale, din sumele încasate în acest mod, efectuează plăti în numele acestora si al subunitătilor din subordine, virând acestora diferentele rămase cuvenite. Unitătile de administrare vor utiliza sumele încasate efectuând plăti conform destinatiei avute în vedere la solicitarea acestora.


Art. 4. - (1) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Administratia poate efectua cheltuieli în structură, proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu exceptia cheltuielilor pentru energia electrică aferentă activitătilor, altele decât irigatiile, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Nivelul cheltuielilor de personal va fi proportional cu gradul de realizare al veniturilor totale si va reprezenta o limită maximă procentuală rezultată din raportul dintre cheltuielile privind personalul si veniturile totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli.

(3) Formularul de fundamentare si justificare a sumelor primite de la bugetul de stat va cuprinde în mod obligatoriu mentiunea: “Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise” si va purta semnătura persoanelor autorizate, de regulă, directorul general si directorul economic.

Art. 5. - Anexele nr. 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 5 si 6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

STRUCTURA

tarifelor medii pe tipuri de activităti, altele decât activitatea de irigatii, pentru anul 2011

 

Denumire activitate

Tarif mediu (lei, inclusiv TVA/ha)

Total, din care:

suportat de la bugetul de stat

suportat de la beneficiari

1

2=3+4

3

4

TOTAL:

 

 

 

1. Desecare cu pompare

100,00

58,00

42,00

2. Desecare gravitatională

40,00

23,20

16,80

3. CES

30,00

17,40

12,60

4. Apărare

30,00

17,40

12,60

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURN SI DEZVOLTĂRII RURALE

Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare R.A.

 

Aprobat

Ordonator principal de credite

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SI JUSTIFICARE

a transferurilor primite de la bugetul de stat la data de......................

 

- mii lei -

 

Indicator

Prevederi buget perioada*

Realizări în luna precedentă

(cumulat de la începutul anului)

Cheltuieli preliminate

pentru luna în curs

Propuneri pentru luna**

0

1

2

3

4

5

I.

1.

 

 

VENITURI (total clasa 7), din care:

70. CIFRA DE AFACERI, din care:

- Venituri obtinute pe baza contractelor încheiate la activitatea de desecare, CES, apărare

- Venituri din subventii de exploatare

 

 

 

 

2.

71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE

3.

72. PRODUCTIA REALIZATĂ DE ENTITATE PENTRU SCOPURILE SALE PROPRII SI CAPITALIZATĂ

4.

5.

6.

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

76. VENITURI FINANCIARE

77. VENITURI EXTRAORDINARE

II.

1.

2.

CHELTUIELI (total clasa 6) din care:

60. CHELTUIELI PRIVIND MATERII PRIME, MATERIALE ETC. SI ALTE CHELTUIELI EXTERNE (ENEL+APĂ)

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL (din care se scad venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului - ct.7414)

3.

 

68. AJUSTĂRI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZĂRI CORPORALE SI NECORPORALE (din care se scad veniturile din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor - ct. 7813)

 

 

 

 

 

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

4.

 

61.-62. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE (din care se scad venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului - ct.7414)

5.

6.

7.

8.

9.

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE, VĂRSĂMINTE ASIMILATE

68. ALTE CHELTUIELI SI AJUSTĂRI PRIVIND PROVIZIOANELE (ct.6812 din care se scad venituri din provizioane - ct.7812)

66. CHELTUIELI FINANCIARE

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

69. IMPOZITUL PE PROFIT

III.

TRANSFERURI SOLICITATE PENTRU ACTIVITATE (II-I)

 

 

 

 

IV.

TRANSFERURI PRIMITE

 

 

 

 

V.

TRANSFERURI DE PRIMIT (III-IV)

X

X

X

 


* Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.

** Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.

 

Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise.

 

Director,

...................................

Director economic,

...................................

Vizat pentru controlul financiar preventiv

.....................................

 

ANEXA Nr. 2a

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare R.A.

Sucursala teritorială........................................................./

Centrala Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare R.A

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SI JUSTIFICARE

a transferurilor primite de la bugetul de stat la data de........................

 

- mii lei -

 

Indicator

Prevederi buget perioada*

Realizări în luna precedentă

(cumulat de la începutul anului)

Cheltuieli preliminate

pentru luna în curs

Propuneri pentru luna**

0

1

2

3

4

5

I.

1.

 

 

2.

VENITURI (total clasa 7), din care:

70. CIFRA DE AFACERI, din care:

- Venituri obtinute pe baza contractelor încheiate la activitatea de desecare, CES, apărare

- Venituri din subventii de exploatare

71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

 

 

 

 

3.

72. PRODUCTIA REALIZATĂ DE ENTITATE PENTRU SCOPURILE SALE PROPRII SI CAPITALIZATĂ

 

 

 

 

4.

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

 

 

 

 

5.

76. VENITURI FINANCIARE

 

 

 

 

6.

77. VENITURI EXTRAORDINARE

 

 

 

 

II.

CHELTUIELI (total clasa 6), din care:

 

 

 

 

1.

60. CHELTUIELI PRIVIND MATERII PRIME, MATERIALE ETC. SI ALTE CHELTUIELI EXTERNE (ENEL + APĂ)

 

 

 

 

2.

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL (din care se scad venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului - ct. 7414)

 

 

 

 

3.

68. AJUSTĂRI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZĂRI CORPORALE SI NECORPORALE (din care se scad veniturile din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor - ct. 7813)

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

 

 

 

 

4.

61.-62. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE

EXTERNE (din care se scad venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului - ct.7414)

 

 

 

 

5.

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE, VĂRSĂMINTE ASIMILATE

 

 

 

 

6.

68. ALTE CHELTUIELI SI AJUSTĂRI

PRIVIND PROVIZIOANELE (ct. 6812 din care se scad venituri din provizioane - ct. 7812)

 

 

 

 

7.

66. CHELTUIELI FINANCIARE

 

 

 

 

8.

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

 

 

 

 

9.

69. IMPOZITUL PE PROFIT

 

 

 

 

III.

TRANSFERURI SOLICITATE PENTRU ACTIVITATE (II-I)

 

 

 

 

IV.

TRANSFERURI PRIMITE

 

 

 

 

V.

TRANSFERURI DE PRIMIT (III-IV)

X

X

X

 

 


* Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.

** Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.

 

Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise.

 

Director regional,

………………………….

Director economic,

………………………….

Vizat pentru controlul financiar preventiv

………………………….

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Administratia Natională a Îmbunătătirilor Funciare R.A.

 

Aprobat

Ordonator principal de credite

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SI JUSTIFICARE

a transferurilor primite de la bugetul de stat la data de ....

 

Denumire activitate

 

 

Nr. rd.

 

 

Suprafata

contractată

(ha)

 

Tarif mediu

Suma suportată de la bugetul de stat

Suma suportată de la

beneficiari

Suma alocată anterior de la bugetul de stat

Suma solicitată

Total

(lei), din care:

suportat de la

bugetul de stat (lei)

suportat de la

beneficiari (lei)

Suma (mii lei)

Suma (mii lei)

Suma (mii lei)

Suma (mii lei)

1

2

3

4 = 5 + 6

5

6

7 = 3*5

8 = 3*6

9

10

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desecare cu pompare

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desecare gravitatională

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CES

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apărare

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise.

 

Director,

………………………….

Director economic,

………………………….

Vizat pentru controlul financiar preventiv

………………………….

 

ANEXA Nr. 3a

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare R.A.

Sucursala teritorială....................................................../

Centrala Administratiei Nationale a îmbunătătirilor Funciare R.A.

 

Aprobat

Ordonator principal de credite

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE SI JUSTIFICARE

a transferurilor primite de la bugetul de stat la data de ....

 

Denumire activitate

 

 

Nr. rd.

 

 

Suprafata

contractată

(ha)

Tarif mediu

Suma suportată de la bugetul de stat

Suma suportată de la

beneficiari

Suma alocată anterior de la bugetul de stat

Suma solicitată

Total

(lei), din care:

suportat de la bugetul de stat (lei)

suportat de la beneficiari (lei)

Suma (mii lei)

Suma (mii lei)

Suma (mii lei)

Suma (mii lei)

1

2

3

4=5+6

5

6

7=3*5

8=3*6

9

10

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desecare cu pompare

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desecare gravitatională

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CES

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apărare

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise.

 

Director,

………………………….

Director economic,

………………………….

Vizat pentru controlul financiar preventiv

………………………….

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare R.A.

Sucursala teritorială.....................

 

DEFALCAREA veniturilor ce se realizează în luna

 

Tipul venitului

Sume reprezentând venituri realizate în luna precedentă (cumulat de la începutul anului)

Sume reprezentând venituri preliminate pentru luna în curs

Sume reprezentând venituri preliminate în luna pentru care se acordă transfer

VENITURI (total clasa 7)*, din care:

70. CIFRA DE AFACERI, din care:

- Venituri obtinute pe baza contractelor încheiate la activitatea de desecare, CES, apărare

- Venituri din subventii de exploatare

71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXECUTIE

72. PRODUCTIA REALIZATĂ DE ENTITATE PENTRU SCOPURILE SALE PROPRII SI CAPITALIZATĂ

75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

76. VENITURI FINANCIARE

77. VENITURI EXTRAORDINARE

 

 

 

TOTAL:

 

 

 


* Se poate defalca în functie de specificul activitătii.

 

Director,

.............................

Director economic,

.............................


ANEXA Nr. 5

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare R.A.

Sucursala teritorială.....................

 

MEMORIU

privind justificarea sumelor preliminate a se plăti în luna în curs

 

Nr. crt.

Tipul plătii (obligatiei de plată)

Documentul (tip, nr., dată)

Beneficiarul plătii

Suma plătită sau preliminată a se

plăti (inclusiv TVA)

1.

Plăti cu materiile prime

 

 

 

2.

Plăti cu materialele consumabile, din care:

 

 

 

a)

plăti privind combustibilul

 

 

 

b)

plăti privind piesele de schimb

 

 

 

3.

Plăti privind materialele de natura obiectelor de inventar

 

 

 

4.

Plăti privind energia electrică

 

 

 

5.

Plăti privind consumul de apă

 

 

 

6.

Plăti de întretinere si reparatii

 

 

 

7.

Plăti de protocol, reclamă si publicitate

 

 

 

8.

Plăti cu transportul de bunuri si personal

 

 

 

9.

Plăti postale si taxe de comunicatii

 

 

 

10.

Plăti cu remuneratiile nete ale personalului

 

 

 

11.

Plăti privind impozitul pe salarii

 

 

 

12.

Plăti cu asigurările si protectia socială, din care:

 

 

 

a)

plăti privind contributia unitătii la asigurările sociale

 

 

 

b)

plăti privind contributia unitătii pentru ajutorul de somaj

 

 

 

c)

plăti privind contributia unitătii pentru asigurările sociale de sănătate

 

 

 

d)

plăti privind contributia pentru asigurările de accidente de muncă si boli profesionale

 

 

 

13.

Plăti cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate

 

 

 

14.

Plăti din diferente de curs valutar

 

 

 

15.

Plăti privind dobânzile

 

 

 

16.

Plăti cu deplasări, detasări si transferări

 

 

 

17.

Alte plăti cu serviciile executate de terti

 

 

 

18.

Alte plăti*

TOTAL PLĂTI, din care:

- efectuate din venituri proprii

- efectuate din transferuri de la bugetul de stat

 

 

 

 

RECAPITULATIE

Total plăti, din care:

CHELTUIELI (total clasa 6), din care:

60. CHELTUIELI PRIVIND MATERII PRIME, MATERIALE ETC. SI ALTE CHELTUIELI EXTERNE (EN. EL.+APĂ)

64. CHELTUIELI CU PERSONALUL (din care se scad venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului - ct. 7414)

68. AJUSTĂRI DE VALOARE PRIVIND IMOBILIZĂRI CORPORALE SI NECORPORALE (din care se scad veniturile din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor - ct. 7813)

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

61.-62. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE (din care se scad venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului - ct. 7414)

63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE, VĂRSĂMINTE ASIMILATE

68. ALTE CHELTUIELI SI AJUSTĂRI PRIVIND PROVIZIOANELE (ct. 6812, din care se scad venituri din provizioane - ct. 7812)

66. CHELTUIELI FINANCIARE

67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE

69. IMPOZITUL PE PROFIT

 

 

 


* Alte plăti curente efectuate în functie de specificul si complexitatea activitătii desfăsurate. Se completează după caz.

 

Director,

................................

Director economic,

................................

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURM SI DEZVOLTĂRII RURALE

Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare R.A.

 

SITUATIA

obligatiilor fată de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale

la data de.......

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Datorat

Vărsat efectiv

Rămas de vărsat

- în termen -

Rămas de vărsat

- restant -

1.

Obligatii fată de bugetul de stat - TOTAL, din care:

- *

- *

- *

 

 

 

 

2.

Obligatii fată de bugetul asigurărilor sociale de stat - TOTAL

 

 

 

 

3.

Obligatii fată de bugetele fondurilor speciale - TOTAL, din care:

- *

- *

- *

 

 

 

 


* Se completează după caz.

 

Director,

................................

Director economic,

................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind rechemarea si numirea unui consul general

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Ioan Fodoreanu se recheamă din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al României la Gyula, Republica Ungară.

Art. 2. - Domnul Ioan Fodoreanu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii domnului loan Fodoreanu, domnul Emil Călin Cămărăsan se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Gyula, Republica Ungară.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 208.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat

pe anul 2011, pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, articolul 59.07 “Sprijinirea românilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora”, cu suma de 3.660 mii lei, pentru Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, în vederea achizitiei de cărti.

Art. 2. - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Seful Departamentului pentru Românii de Pretutindeni,

Eugen Tomac

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 214.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile locale partiale din data de 13 februarie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale

 

Judetul Sălaj, comuna Almasu:

- Partidul National Liberal

- Uniunea Democrată Maghiară din România

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Social Democrat

 

Bucuresti, 10 martie 2011.

Nr. 4.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.