MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 180/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 180         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 martie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

10. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în “lista interzisă”

 

249. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în “lista interzisă”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

70. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

 

218. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.21. - Ordin al ministrului apărării nationale privind delegarea către seful Statului Major General a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

2.023. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului Biserica “Nasterea Maicii Domnului”, situat în satul Telita, comuna Frecătei, judetul Tulcea

 

2.057. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa losif Diaconescu, azi Augustin losifescu”, situat în comuna Malu cu Flori, judetul Dâmbovita

 

2.058. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casă”, situat în municipiul Bucuresti, Str. Coltei nr. 40, sectorul 3

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

102. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România - A.D.PF.R. drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în “lista interzisă”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în “lista interzisă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică si va avea următorul cuprins:

“LEGE

privind prevenirea si combaterea producerii

si traficului ilicit de substante dopante

cu grad mare de risc”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc.

(2) Substantele dopante cu grad mare de risc sunt prevăzute în anexa care face integrantă din prezenta lege.

(3) Anexa poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi substante sau prin radierea unei substante, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) în cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispozitiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată.

(2) Prin producerea de substante dopante cu grad mare de risc se întelege fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea de substante dopante cu grad mare de risc, precum si de produse care au în compozitie astfel de substante, fără drept.

(3) Prin trafic ilicit de substante dopante cu grad mare de risc se întelege oferirea, distribuirea, vânzarea, cumpărarea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, detinerea, introducerea sau scoaterea din tară, precum si importul si exportul ori alte operatiuni privind circulatia substantelor dopante cu grad mare de risc si a produselor care au în compozitie astfel de substante, fără drept.”

4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Consiliul are în componentă 7 membri, după cum urmează:

a) presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping;

b) un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, desemnat de presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

c) un reprezentant al Inspectoratului General al Politiei Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Române;

d) un reprezentant al Autoritătii Nationale a Vămilor, desemnat de vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

e) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie;

f) un reprezentant al Ministerului Sănătătii, desemnat de ministrul sănătătii;

g) un reprezentant al Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitiei.”

5. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Inspectoratul General al Politiei Române si Autoritatea Natională a Vămilor, prin formatiunile centrale specializate în prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, precum si Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor transmit, de îndată, Agentiei Nationale Anti-Doping date în legătură cu prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, în conformitate cu atributiile acestora.”

6. La articolul 9, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Pentru desfăsurarea activitătilor în sălile de culturism sau de fitness este obligatorie autorizarea de către Agentia Natională Anti-Doping prin eliberarea certificatului de functionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping.

(3) Modul si conditiile de eliberare, suspendare si retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

7. La articolul 9, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

(6) în vederea eliberării certificatului prevăzut la alin. (1), persoanele juridice, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale ce desfăsoară activităti sportive de culturism sau de fitness trebuie să facă dovada detinerii de către unul dintre angajatii acestora a atestatului de absolvire a cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agentia Natională Anti-Doping.

(7) Metodologia, modul si conditiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, conditiile si modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (6) se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.”

8. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

“Art. 91. - În vederea exercitării atributiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agentia Natională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul National al Registrului Comertului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor care au ca obiect de activitate activităti sportive, recreative si distractive.”

9. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Fabricarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia substantelor dopante cu grad mare de risc, cu exceptia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului si a derivatilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de crestere si a substantelor chimice care sporesc producerea naturală si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fără drept, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

(2) Oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, detinerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai săi, de eritropoietină, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturală si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fără drept, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.”

10. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Comercializarea si detinerea în sălile de culturism si de fitness a substantelor dopante cu grad mare de risc, cu exceptia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului si a derivatilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de crestere si a substantelor chimice care sporesc producerea naturală si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.

(2) Comercializarea si detinerea în sălile de culturism si de fitness de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai săi, de eritropoietină, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturală si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.”

11. După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 141 si 142, cu următorul cuprins:

“Art. 141. - (1) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping în sălile de culturism si de fitness, în scopul exercitării atributiilor de control, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

(2) Pe lângă aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator dispune ca sanctiune contraventională complementară suspendarea activitătii sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni.

(3) Refuzul prevăzut la alin. (1) manifestat de două ori în cursul unui an atrage retragerea certificatului de functionare emis de Agentia Natională Anti-Doping.

(4) Reluarea activitătii în cadrul sălilor de culturism sau de fitness după suspendarea prevăzută la alin. (2) se va face după efectuarea controlului de către personalul împuternicit.

Art. 142. - (1) Introducerea sau scoaterea din tară, precum si importul sau exportul de substante dopante cu grad mare de risc, fără autorizatie emisă de autoritătile competente, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Introducerea sau scoaterea din tară, precum si importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai săi, de eritropoietină, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturală si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fără autorizatie emisă de autoritătile competente, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei.”

12. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 12 si aplicarea sanctiunii se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciti de Ministerul Sănătătii si de către personalul anume împuternicit din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 13-141 si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping.

(3) Constatarea contraventiei prevăzute la art. 142 si aplicarea sanctiunii se fac de către personalul anume împuternicit de Autoritatea Natională a Vămilor si de către personalul anume împuternicit din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.

(4) Contraventiilor prevăzute la art. 12-142 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

13. Articolul 16 se modificasi va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - (1) Fabricarea, prepararea, procesarea si transformarea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai săi, de eritropoietină, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturală si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

(2) Tentativa se pedepseste.

(3) Se consideră tentativă si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de măsuri în vederea comiterii infractiunii prevăzute la alin. (1).”

14. Articolele 17 si 18 se abrogă.

15. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - (1) Pentru infractiunea prevăzută la art. 16, constituie circumstante agravante următoarele situatii:

a) săvârsirea faptei de către o persoană care are, potrivit prezentei legi, atributii în prevenirea si combaterea dopajului;

b) oferirea, prescrierea, administrarea de substante dopante cu grad mare de risc unui minor;

c) săvârsirea faptei de către o persoană care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat, iar fapta a fost săvârsită în exercitarea acestei functii.

(2) Dacă infractiunea prevăzută la art. 16 este săvârsită în conditiile vreuneia dintre circumstantele agravante prevăzute la alin. (1), maximul special al pedepselor se majorează cu o treime.”

16. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Nu se pedepseste persoana care, înainte de începerea urmăririi penale, denuntă autoritătilor competente participarea sa la o asociere sau întelegere în vederea comiterii infractiunii prevăzute la art. 16, permitând astfel identificarea si tragerea la răspundere penală a celorlalti participanti.”

17. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Persoana care a comis infractiunea prevăzută la art. 16 si care, în timpul urmăririi penale, denuntă si facilitează identificarea si tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârsit infractiunea prevăzută la art. 16 beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.”

18. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

“Art. 221. - În cazul solicitării expertizei substantelor confiscate, costurile privind contravaloarea expertizei sunt suportate de către solicitant.”

19. După articolul 28 se introduce o anexă, având continutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. II. - În tot cuprinsul legii prevăzute la art. I, sintagma substante cuprinse în “lista interzisă”se înlocuieste cu sintagma substante dopante cu grad mare de risc.

Art. III. - În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, sintagma substante cuprinse în “lista interzisă” se înlocuieste cu sintagma substante dopante cu grad mare de risc.


Art. IV. - Legea nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în “lista interzisă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

PRESEDINTELE SENATULUI

IOAN OLTEAN

MIRCEA-DAN GEOANA

 

Bucuresti, 1 martie 2011.

Nr. 10.

 

ANEXA (Anexă la Legea nr. 104/2008)

 

LISTA SUBSTANTELOR DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC

 

Nr. crt.

Sectiunea

Grupa de substante

Substanta activă

1.

Agenti anabolici

Steroizi anabolici androgeni exogeni

1-androstendiol

1-androstendionă

bolandiol

bolasteron

boldenon

boldion

calusteron

clostebol

danazol

dehidroclormetiltestosteron

dezoximetiltestosteron

drostanolon

etilestrenol

fluoximesteron

formebolon

fu raza bol

gestrinon

4-hidroxitestosteron

mestanolon

mesterolon

metenolon

metandienonă

metandriol

metasteron

metildienolon

metil-1-testosterone

metilnortestosteron

metiltestosteron

metribolonă (metiltrienolon)

miboleron

nandrolon

19-norandrostendionă

norboleton

norclostebol

noretandrolon

oxabolon

oxandrolon


Nr. crt.

Sectiunea

Grupa de substante

Substanta activă

 

 

 

oximesteron

oximetolon

prostanozol

quinbolon

stanozolol

stenbolon

1-testosteron

tetrahidrogestrinonă

trenbolon

Steroizi anabolici androgeni endogeni

androstendiol

androstendionă

dihidrotestosteron

prasteron

(dehidroepiandrosteron, DHEA)

testosteron, precum si următorii

metaboliti si izomeri:

5 alfa-androstan-3 alfa, 17 alfa-diol;

5 alfa-androstan-3 alfa, 17 beta-diol;

5 alfa-androstan-3 beta, 17 alfa-diol;

5 alfa-androstan-3 beta, 17 beta-diol;

androst-4-en-3 alfa, 17 alfa-diol;

androst-4-en-3 alfa, 17 beta-diol;

androst-4-en-3 beta, 17 alfa-diol;

androst-5-en-3 alfa, 17 alfa-diol;

androst-5-en-3 alfa, 17 beta-diol;

androst-5-en-3 beta, 17 alfa-diol;

4-androstendiol (androst-4-en-3 beta, 17betadiol);

5-androstendion (androst-5-en-3,17- dionă); epidihidrotestosteron;

epitestosteron, 3 alfa-hidroxi-5 alfa- androstan-17-onă;

3 beta-hidroxi-5 alfa-androstan-17-onă;

19-norandrosteron;

19-noretiocolanolon

Alti agenti anabolici

 

 

 

 

 

clenbuterol

modulatorii receptorilor androgeni

selectivi (SARMs)

tibolon

zeranol

zilpaterol

2.

Hormoni peptidici, factori de crestere si substante înrudite

Agenti de stimulare a eritropoezei

eritropoietină (EPO)

darbepoietină (dEP)

metoxi polietilen glicolepoetină beta

(CERA)

hematidă

Gonadotrofina corionică (CG) si hormonul luteinizant (LH) la bărbati

follitropinum alfa

follitropinum beta

gonadotrophinum chorionicum

goserelinum

hormon luteinizant

Corticotrofinele

leuprorelinum

tetracosactidum

triptorelinum


Nr. crt.

Sectiunea

Grupa de substante

Substanta activă

 

 

Hormonul de crestere (GH) si factorii de crestere ce afectează sinteza/degradarea proteinei muschilor, tendoanelor sau ligamentelor, vascularizarea, utilizarea energiei, capacitatea de regenerare sau comutarea tipului de fibră

hormonul de crestere (GH) somatotropin

Factorii de crestere insulino-similari (IGF-1)

somatomedin C

aminotrope-7

anterior

pituitary

pituitary growth hormone (pGH)

mecasermin

 

 

 

factori de crestere mecanici (MGFs)

factorul de crestere a trombocitelor derivate (PDGF)

factori de crestere a fibroblastelor (FGFs)

factori de crestere a endoteliului vascular (VEGF)

factor de crestere a hepatocitelor (HGF)

3.

Hormoni antagonisti si modulatori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhibitori de aromatază

aminoglutetimid

anastrozol

androstatriendionă

4-androstern-3,6,17-triona (6-oxo)

exemestan

formestan

letrozol

testolactonă

Modulatori ai receptorilor de estrogeni selectivi (SERMs)

raloxifen

tamoxifen

toremifen

Alte substante antiestrogenice

clomifen

ciclofenil

fulvestrant

Agenti care modifică functia (functiile) miostatinei

inhibitori ai miostatinei

4.

 

 

 

 

Dopajul cu sânge

 

 

 

 

 

perfluorochimicale

efaproxiral (RSR 13)

înlocuitori de sânge

hemoglobina microincapsulată

5.

Manipularea chimică si fizică

Falsificarea sau încercarea de a falsifica, cu scopul de a altera integritatea si validitatea probelor recoltate în timpul controalelor doping

proteazele

6.

 

 

 

Dopajul genetic

 

 

 

Transferul de celule sau elemente genetice (de exemplu: ADN.ARN)

 

Utilizarea de agenti biologici sau farmacologici care modifică expresia genelor

 

 

peroxisome proliferator

activated

receptor delta (PPAR delta)

agonistii axis PPAR delta- AMP-activated protein kinase (AMPK)


Nr. crt.

Sectiunea

Grupa de substante

Substanta activă

7.

Stimulentele

Stimulente nonspecifice

adrafinil

amfepramonă

amifenazol

amfetamina

amfetaminil

benfluorex

benzfetamină

benzilpiperazină

bromantan

clobenzorex

cocaină

cropropamidă

crotetamidă

dimetilamfetamină

etilamfetamină

famprofazonă

fencamină

fenetilină

fenfluramină

fenproporex

furfenorex

mefenorex

mefentermină

mesocarb

metamfetamina (D-)

p-metilamfetamină

metilendioxiamfetamină

metilendioximetamfetamină

metilhexanamină (dimetilpentilamină)

modafinil

norfenfluramină

fendimetrazină

fenmetrazină

fentermină

4-fenilpiracetam (carfedon)

prenilamină

prolintan

Stimulente specifice

andrenalină (epinefrină)

cătină

efedrina

etamivan

etilefrină

fenbutrazat

fencamfamină

heptaminol

izometeptenă


Nr. crt.

Sectiunea

Grupa de substante

Substanta activă

 

 

 

levmetamfetamină

meclofenoxat

metilefedrină

metilfenidat

niketamidă

norfenefrină

octopamidă

oxilofrină

parahidroxiamfetamină

pemolină

pentetrazol

fenprometamină

propilhexedrină

pseudoefedrină

selegilină

sibutramină

stricnina

tuaminoheptan

8.

Narcotice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buprenorfină

dextromoramidă

diamorfină (heroină)

fentanil

remifentanil

 

sufentanil

hidromorfonă

metadonă

morfină

oxicodonă

oximorfonă

pentazocină

petidină

9.

Canabinoide

 

delta9-tetrahidrocanabinol (THC)

hasis

 

marijuana

 

HU-210

 

 

- sărurile substantelor din tabel, atunci când existenta unor astfel de săruri este posibilă;

- produsele conditionate - comprimate, drajeuri, solutii, siropuri etc, în compozitia cărora intră substantele înscrise în prezentul tabel.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în “lista interzisă”

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în “lista interzisă” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 februarie 2011.

Nr. 249.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Botosani” la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Botosani, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Botosani, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 si 692 bis din 20 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.

Nr. 70.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

Având în vedere prevederile art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1, - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A., companie natională aflată sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. se va face de către Ministerul Finantelor Publice, cu aprobarea secretarului de stat coordonator.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limita maximă, care nu poate fi depăsită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A. va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 218.

 

 


ANEXĂ*)

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Compania Natională “Imprimeria Natională” - S.A.

Bd. Al. I. Cuza nr. 56, sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: 2779625

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 PROPUNERI

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

327.415,00

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

314.315,00

 

 

a)

din productia vândută

3

287.855,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

25.300,00

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

0,00

 

 

 

 

- subventii, conform prevederilor legale în vigoare

6

0,00

 

 

 

 

- transferuri, conform prevederilor legale în vigoare

7

0,00

 

 

d)

productia de imobilizări, variatia stocurilor de produse finite si a productiei în curs de executie

8

-6.500,00

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

7.660,00

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

13.100,00

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

0,00

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

 

c)

din dobânzi

13

3,250,00

 

 

d)

alte venituri financiare

14

9.850,00

 

3

 

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

252.632,37

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

221.332,37

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

140.247,55

 

 

b)

alte cheltuieli din afară (cu energie si apă)

19

3.000,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

14.500,00

 

 

 

d | reduceri comerciale primite

21

0,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

22

26.766,27

 

 

 

d1

cheltuieli cu salariile

23

20.081,96

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

24

5.613,31

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

4,177,05

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

26

100,41

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

1.044,26

 

 

 

 

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

28

291,59

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

29

1.071,00

 

 

 

 

d3.1) cheltuieli sociale prevăzute prin art.21, din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si comptetările ulterioare, din care:

30

121,00

 

 

 

 

- tichete de cresă, conform Legii nr.193/2006, cu completările si modificările ulterioare

31

0,00

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

32

83,50

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

33

950,00

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

34

0,00

 

 

e)

cheltuieli cu plătile compensatorii conform CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

35

0,00

 

 

f)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

36

0,00

 

 

g)

ajustări de valorare privind imobilizările corporale si necorporale

37

20.918,55

 

 

g1)

ajustări de valoare privind activele circulante

37a

200,00

 

 

h)

cheltuieli cu prestatiile externe

38

13.000,00

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

39

2.700,00

 

 

 

i1) contract de mandat

40

80,29

 

 

 

i2) cheltuieli de protocol, din care:

41

59,45

 

 

 

 

tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

42

0,00

 

 

 

i3) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

43

10,30


 

 

 

 

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

0,00

 

 

 

 

tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea de piete existente sau noi, potrivit Legii nr, 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

45

0,00

 

 

 

i4) cheltuieli cu sponsorizarea

46

0,00

 

 

 

 

din care pentru sponsorizarea persoanelor care au suferit pagube materiale ca urmare a fenomenelor naturale

46a

0.00

 

 

 

i5) cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

47

0,00

 

 

 

i6) cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

48

0,00

 

2

Cheltuieli financiare, din care:

49

31.300,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

50

300,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

51

31.000,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

52

0,00

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit}

53

74.782,63

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

54

11.965,22

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

55

62.817,41

 

1

 

Rezerve legale

56

0,00

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

57

0,00

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

58

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

59

0,00

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

60

0,00

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57,58 si 59

61

62.817,41

 

7

 

Fond de participare a salariatilor la profit

62

1.070,95

 

8

 

Dividendele societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

63

56.535,67

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizeză la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

64

5.210,79

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

65

26.129,34

 

1

 

Surse proprii

66

26.129,34

 

2

 

Alocatii de la buget

67

0,00

 

3

 

Credite bancare

68

0,00

 

 

a)

interne

69

0,00

 

 

b)

externe

70

0,00

 

4

 

Alte surse

71

0,00

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

72

26.129,34

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

73

26.129,34

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

74

0,00

 

 

a)

interne

75

0,00

 

 

b)

externe

76

0,00

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

77

110,60

 

1

 

Rezerve legale

78

110,60

 

2

 

Rezerve statutare

79

-

 

3

 

Alte rezerve

80

-

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

81

 

 

1

 

Venituri totale

82

327.415,00

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

83

252.632,37

 

3

 

Număr prognozat de personal la finele anului

84

482,00

 

4

 

Număr mediu de salariati total

85

481,00

 

5

 

Fond de salarii, din care:

86

20.081,96

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual

de muncă

87

20.077,14


 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

88

4,82

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei / persoană)

89

3.478,37

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (mii lei/persoană) (rd.81/rd.84)

90

680,70

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (mii lei/persoană) (rd,81/rd.84 x ICP)

91

680,70

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

92

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 = (rd.16/rd.1)x1000

93

771,60

 

11

a)

Plăti restante

94

-

 

 

b)

preturi curente

95

-

 

 

 

preturi comparabile

96

-

 

12

 

Creante restante

97

.

 

 

a)

preturi curente

98

-

 

 

b)

preturi comparabile

99

-

 

NOTĂ:

Unitatea nu este monitorizată potrivit prevederilor legale, neînregistrând creante si plăti restante.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind delegarea către seful Statului Major General a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

Pentru aplicarea prevederilor dispozitiilor art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se deleagă sefului Statului Major General competenta îndeplinirii atributiilor aflate, potrivit legii, în responsabilitatea ministrului apărării nationale, referitoare la desfăsurarea activitătii Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.41/2009 privind functionarea Companiei Române de Aviatie “Romavia” - R.A. În subordinea nemijlocită a ministrului apărării nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 9 aprilie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 10 martie 2011.

Nr. M.21.


 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului Biserica “Nasterea Maicii Domnului”, situat în satul Telita, comuna Frecătei, judetul Tulcea

 

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) si alin. (3) si art. 33 alin. (1) lit. d)din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul Biserica “Nasterea Maicii Domnului”, situat în satul Telita, comuna Frecătei, judetul Tulcea, se clasează ca monument istoric, grupa valorică “B”, cod în Lista monumentelor istorice TL-ll-m-B-21019.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Tulcea pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Tulcea va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Mihaela-Ioana Kaitor,

secretar general

 

Bucuresti, 18 ianuarie 2011.

Nr. 2.023.

 

ANEXA

ZONA DE PROTECTIE

a monumentului istoric Biserica “Nasterea Maicii Domnului”, situat în satul Telita, comuna Frecătei, judetul Tulcea

 

Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. pct.

Coordonate Stereo 70

-

X

Y

1

780332,071

412352,52

2

780361,183

412349,803

3

780414,748

412316,034

4

780514,385

412336,218

5

780549,049

412350,579

6

780582,818

412346,698

7

780575,055

412295,073

8

780463,655

412278,771

9

780462, 897

412264,797

10

780428,333

412233,745

11

780420,958

412239,568

12

780397,669

412242,285

13

780368,557

412208,903

14

780347,985

412230,252

15

780367,393

412257,423

16

780360,794

412268,291

17

780360,406

412289,639

18

780352,255

412307,494

19

780351,091

412326,126


MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casa losif Diaconescu, azi Augustin losifescu”, situat în comuna Malu cu Flori, judetul Dâmbovita

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) teza I si art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul “Casa losif Diaconescu, azi Augustin losifescu”, situat în comuna Malu cu Flori, judetul Dâmbovita, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod DB-II-m-B-17556, se declasează.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Dâmbovita pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Dâmbovita va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2011.

Nr. 2.057.

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casă”, situat în municipiul Bucuresti, Str. Coltei nr. 40, sectorul 3

 

În conformitate cu dispozitiile Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) teza I din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1)si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul “Casă”, situat în municipiul Bucuresti, Str. Coltei nr. 40, sectorul 3, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod B-ll-m-B-18465, se declasează.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2011.

Nr. 2.058.


 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România - A.D.P.F.R. drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu

 

Tinând cont de Referatul Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice nr. RG 11/5.088 din 9 martie 2011,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) si h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, prevăzută în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România - A.D.P.F.R., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Gh. Petrescu nr. 10, bl. B7, sc. 1, et. 9, ap. 39, sectorul3, drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, prevăzută în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010.

Art. 2. - Începând cu data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 338/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) drept colector al remuneratiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2011, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Prezenta decizie poate fi atacată la instantele judecătoresti de contencios administrativ.

Art. 4. - Prezenta decizie se comunică Uniunii Producătorilor de Fonograme din România - U.P.F.R. si Asociatiei pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România - A.D.P.F.R. si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 102.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.