MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 198/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 198         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 martie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

195. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 iunie 2009, 10 februarie 2010, 19 februarie 2010, 3 martie 2010, 15 martie 2010, 2 noiembrie 2010 si la Washington la 7 octombrie 2010, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

 

226. - Hotărâre privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

 

227. - Hotărâre privind desfiintarea si reorganizarea unei unităti sanitare publice cu paturi din judetul Mures, aflată în subordinea Ministerului Sănătătii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

208. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

201. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale NEUTRO RISK - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 5 iunie 2009, 10 februarie 2010,19 februarie 2010, 3 martie 2010,15 martie 2010, 2 noiembrie 2010 si la Washington la 7 octombrie 2010, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 5 iunie 2009, 10 februarie 2010, 19 februarie 2010, 3 martie 2010, 15 martie 2010, 2 noiembrie 2010 si la Washington la 7 octombrie 2010, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 170/2005, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 2 martie 2011.

Nr. 195.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Bucuresti

Tel.:+021.319.97.39

Fax:+021.312.20.11

 

5 iunie 2009

 

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Dl Benoît Blarel, director de tară

 

Ref.: Împrumutul RO 4.758 “Proiect privind modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură - MAKIS”

 

Stimate domn

Referitor la proiectul mai sus mentionat, în baza analizei efectuate de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de împrumutat, cu privire la procesul de implementare a acestui proiect si ca urmare a scrisorii BIRD din data de 27 aprilie 2009 si a multiplelor probleme de performantă evidentiate de cel mai recent raport interimar de analiză si tinând seama de solicitarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale (MAPDR) de realocare a unor fonduri suplimentare de la componenta ANSVSA către componentele MAPDR, Ministerul Finantelor Publice este de acord cu realocarea sumei de 6,8 milioane euro de la componenta 1 “Sprijin acordat sigurantei alimentelor”, implementată de ANSVSA, către componentele 2 “Sprijin acordat cercetării agricole” si 3 “Sprijin acordat sistemelor de consultantă si informatii”, ambele implementate de către MAPDR.

În acelasi timp, vă rugăm să fiti de acord cu anularea restului de fonduri ale ANSVSA (aproximativ 0,8 milioane euro) rămase după realocare. În aceste conditii, obiectivele de dezvoltare ale Proiectului vor fi modificate în consecintă.


Asadar, tinând cont de cele mentionate mai sus, vă rugăm să fiti amabil si să ne transmiteti acordul dumneavoastră referitor la solicitarea de realocare între categorii a sumei de 6,8 milioane euro si referitor la anularea sumei de 0,8 milioane euro, mentionate mai sus.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

Park S, clădirea nr. A2, et. 2

Tel.: (+4)021.201.03.11

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU

Str. Tipografilor nr. 11-15

Fax: (+4)021.201.03.38

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

sectorul 1,013714

 

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Bucuresti, România

 

 

10 februarie 2010

 

Excelentei Sale

Sebastian Vlădescu,

ministrul finantelor publice Bucuresti,

România

 

Stimate domnule ministru

Ref.: România: Proiect privind modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură (împrumutul RO 4.758)- Anulare partială a sumelor din împrumut

 

Facem referire la Acordul de împrumut (Acordul) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) pentru Proiectul mai sus mentionat, din data de 28 ianuarie 2005, si la solicitarea dumneavoastră datată 5 iunie 2009, primită de Bancă pe data de 9 iunie 2009, prin care se solicită anularea partială a unor sume din împrumut.

Conform solicitării dumneavoastră si sectiunii 6.01 din Conditiile generale aplicabile acordurilor de împrumut si de garantare, Banca anulează prin prezenta scrisoare, începând cu data de 9 iunie 2009, o sumă egală cu opt sute de mii euro (800.000 euro) din împrumut de la categoria (1)(a) “Bunuri” în cadrul părtilor A. 1, A.2.A.3, A.4 si A.6 din Proiect, comisioanele de angajament aferente acestor sume încetând a se mai acumula de la data de 9 iunie 2009.

Anexa nr. 3 “Graficul de amortizare” va fi revizuită de Bancă în urma acestei anulări si în scurt timp vă vor fi transmise cifrele revizuite.

Prin urmare, tabelul revizuit din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acord este inclus în anexa la această scrisoare. Această anexă reflectă anularea sumei de 800.000 euro din împrumut pe care ati solicitat-o.

 

Cu stimă,

Francois Rantrua,

director de tară

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

ce: Dl Rudolf Jan Treffers,

director executiv, Banca Mondială

 

Excelentei Sale Sebastian Vlădescu

 

10 februarie 2010

 

ANEXĂ

„ANEXA Nr. 1

 

Trageri din împrumut

 

1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de cheltuieli care urmează să fie finantate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum si procentul în care urmează să fie finantate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:

 

Categorie

Suma din împrumut (exprimată în euro)

% din cheltuieli ce urmează a fi finantat

(1) Bunuri

(a) în cadrul părtilor A.1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului

 

3.320.000

4.495.000

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost franco-uzină) si 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate de pe piata internă

(2) Servicii de consultantă, inclusiv audit

(a) în cadrul părtilor A.1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b)în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului

 

2.360.000

785.000

85% din cheltuielile externe si 75% din cheltuielile locale

(3) Pregătire-instruire

(a) în cadrul părtilor A.1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului

 

300.000

7.490.000

100%

(4) Lucrări civile

(a) în cadrul părtilor A.1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b) în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului

 

3.670.000

20.000

100% din cheltuielile externe si 80% din cheltuielile locale

(5) (a) Elaborarea Programului institutelor de cercetări în cadrul părtii B.2 a Proiectului (b) Implementarea Programului institutelor de cercetări în cadrul părtii B.2 a Proiectului

 

150.000

11.990.000

85% din cheltuielile externe si 75% din cheltuielile

locale

80%

(6) Granturi de cercetare prin Schema de granturi competitive în cadrul părtii B.3 a Proiectului

3.920.000

49%

(7) Costuri marginale de operare

(a) în cadrul părtilor A.1, A.2, A.3, A.4 si A.6 ale Proiectului

(b)în cadrul părtilor A.5, B.1, C si D ale Proiectului

 

410.000

1.690.000

85% până la 31 decembrie 2007, 70% până la 31 decembrie 2009 si 25% după aceea

SUBTOTAL:

40.600.000

 

Anulare de la 9 iunie 2009

800.000

 

TOTAL:

41.400.000”

 

 

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

Nr. 596.351 din 19 februarie 2010

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Bucuresti

Tel.:+021.319.97.39

Fax:+021.312.20.11

 

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

Dl Frangois Rantrua, director de tară

Ref.: împrumutul RO 4.758 “Proiect privind modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură (MAKIS)”

 

Stimate domnule Rantrua

 

În baza solicitării Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR) de realocare si prelungire a datei-limită de tragere pentru proiectul mai sus mentionat cu 2 ani, din data de 9 februarie 2010, vă rog să luati cunostintă că Ministerul Finantelor Publice sustine în continuare realocarea sumei de 6,8 milioane euro de la componenta implementată de ANSVSA către componentele implementate de MADR si anularea restului de fonduri rămase la ANSVSA (aproximativ 0,8 milioane euro) după această realocare.

Referitor la prelungirea datei-limită de tragere cu 2 ani, am sugera adoptarea unei decizii comune în acest sens după Evaluarea comună a portofoliului, care va avea loc în martie-aprilie 2010.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 


BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

Park S, clădirea nr. A2, et. 2

 

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU

Str. Tipografilor nr. 11-15

Tel.: (+4)021.201.03.11

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

sectorul 1,013714

Fax.: (+4)021.201.03.38

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Bucuresti, România

 

 

3 martie 2010

 

Excelentei Sale

Sebastian Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru

 

Ref. România: Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură (MAKIS) (împrumutul RO 4.758) - Graficul revizuit de amortizare

 

Atasăm acestei scrisori un grafic de amortizare revizuit cu datele si sumele ce vor fi plătite în cadrul Acordului de împrumut nr. 4.758-RO dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) din data de 28 ianuarie 2005. Acest grafic înlocuieste sumele cuprinse în anexa nr. 3 la Acordul de împrumut mai sus mentionat si reflectă anularea sumei de 0,8 milioane euro din împrumut, începând cu data de 9 iunie 2009, ce v-a fost confirmată prin scrisoarea noastră din data de 10 ianuarie 2010.

În conformitate cu prevederile aplicabile din sectiunea 7.05 a Conditiilor generale, suma anulată a fost aplicată pe bază de pro rata mai multor rate de capital din acelasi împrumut, scadente după data anulării.

V-am fi recunoscători dacă ati putea confirma primirea graficului revizuit.

 

Cu stimă,

Francois Rantrua,

director de tară

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

 

Anexă: Graficul revizuit de amortizare

 

Excelentei Sale

Sebastian Vlădescu

 

3 martie 2010

ce: Dl Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Dna Angela Carabas,

director general

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

Dl Rudolf Jan Treffers,

director executiv

Banca Mondială


 

Excelentei Sale

Sebastian Vlădescu

 

3 martie 2010

BIRD 4.758

România

Id Proiect P086949

Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură

 

Grafic revizuit de amortizare

(reflectând anularea sumei de 800.000 de euro, începând cu data de 9 iunie 2009)

 

Valuta

Data scadentă

Rata de capital revizuită

Rata de capital initială

Suma anulată

euro

15 aprilie 2010

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 octombrie 2010

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 aprilie 2011

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 octombrie 2011

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 aprilie 2012

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 octombrie 2012

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 aprilie 2013

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 octombrie 2013

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 aprilie 2014

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 octombrie 2014

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 aprilie 2015

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 octombrie 2015

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 aprilie 2016

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 octombrie 2016

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 aprilie 2017

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 octombrie 2017

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 aprilie 2018

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 octombrie 2018

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 aprilie 2019

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 octombrie 2019

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 aprilie 2020

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 octombrie 2020

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 aprilie 2021

1.691.666,67

1.725.000,00

(33.333,33)

euro

15 octombrie 2021

1.691.666,59

1.725.000,00

(33.333,41)

euro

Total:

40.600.000,00

41.400.000,00

(800.000,00)

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

Park S, clădirea A2, et. 2

Tel.: (+4)021.201.03.11

BANCA INTERNATIONALA PENTRU

Str. Tipografilor nr. 11-15

Fax.: (+4)021.201.03.38

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

sectorul 1,013714

 

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Bucuresti, România

 

 

22 noiembrie 2010

 

Excelentei Sale

Gheorghe Ialomitianu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru

 

Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură

(împrumutul RO 4.758) Graficul revizuit de amortizare din data de 3 martie 2010 - Erată

 

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România (împrumutat) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), cu amendamentele ulterioare (Acordul de împrumut) si la scrisoarea din data de 3 martie 2010 ce însoteste Graficul revizuit de amortizare.

Am observat, cu regret, o greseală de dactilografie în primul paragraf al scrisorii din 3 martie 2010 si, în consecintă, propunem corectarea mentiunii referitoare la lună din formularea “scrisoarea noastră din data de 10 ianuarie 2010”.


Mentiunea corectă este “scrisoarea noastră din data de 10 februarie 2010” (modificările sunt indicate cu caractere cursive).

 

Cu stimă,

Gabriel Ionită,

director de tară în exercitiu

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

 

22 noiembrie 2010

 

Excelentei Sale

Sebastian Vlădescu

 

ce: Dl Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

 

Bucuresti, România

Dna Angela Carabas,

director general

Ministerul Finantelor Publice

 

Bucuresti, România

Dl Ruud Treffers,

director executiv Banca Mondială

 

ROMÂNIA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

Nr. 597.254 din 15 martie 2010

 

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5

Bucuresti

Tel.:+021.319.97.39

Fax.:+021.312.20.11

 

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Dl Francois Rantrua, director de tară

 

Ref. Împrumutul RO 4.758 “Proiect privind modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură (MAKIS)”

 

Stimate domnule Rantrua

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră din data de 9 martie 2010 si a discutiilor purtate cu UMP, precum si a solicitării Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR) din data de 9 februarie 2010, revenim asupra scrisorii noastre din data de 19 februarie 2010, rugându-vă să fiti de acord cu prelungirea cu 2 (doi) ani a datei-limită de tragere pentru proiectul mai sus mentionat.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

 

BANCA MONDIALA

Strada H 1818, N.W.

(202)477-1234

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU

Washington, D.C. 20433

Adresa postală: INTBAFRAD

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

SUA

Adresa postală: INDEVAS

Asociatia de Dezvoltare Internatională

 

7 octombrie 2010

 

Excelentei Sale

Gheorghe Ialomitianu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

România: Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură

(împrumutul RO 4.758)

Amendarea Acordului de împrumut

Indicatori de performantă si monitorizare revizuiti

 

Stimate domnule ministru

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România (împrumutat) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), cu amendamentele ulterioare, (Acordul de împrumut) si la scrisoarea suplimentară nr. 2 privind indicatorii de performantă si monitorizare (scrisoarea suplimentară) pentru proiectul maisus mentionat, din data de 28 ianuarie 2005. Facem, de asemenea, referire la solicitarea adresată de dumneavoastră în numele împrumutatului, inclusă în scrisorile împrumutatului din 5 iunie 2009, 24 februarie 2010 si 10 martie 2010, de amendare a Acordului de împrumut si anulare partială a sumelor din împrumut.

Solicitarea de anulare partială pentru suma de 0,8 milioane euro a fost procesată separat prin scrisoarea noastră din 10 februarie 2010.


Ne face plăcere să vă informăm că, după o analiză atentă, am fost de acord cu solicitarea mai sus mentionată si propunem, deci, amendarea Acordului de împrumut după cum urmează:

1. În articolul I, sectiunea 1.02, se adaugă următoarele paragrafe:

1.1. După paragraful (b) se adaugă un paragraf nou, având următorul continut:

“(c) «APIA» înseamnă Agentia de Plăti si Interventie în Agricultură a împrumutatului.”

1.2. După paragraful (d) se adaugă un paragraf nou, având următorul continut: “(e) «PAC» înseamnă Politica Agricolă Comunitară a Uniunii Europene.”

1.3. După paragraful (i)se adaugă un paragraf nou, având următorul continut:

“(j) «IACS» înseamnă Sisteme Integrate de Administrare si Control utilizate de APIA pentru gestionarea plătilor în cadrul PAC.”

1.4. După paragraful (h) se adaugă un paragraf nou, (i), având următorul continut: “(i) «UE» înseamnă Uniunea Europeană.”

Toate paragrafele articolului I, sectiunea 1.02, din Acordul de împrumut vor fi renumerotate în consecintă.

2. La articolul II, sectiunea 2.03 se amendează si va avea următorul continut (modificările sunt indicate cu caractere cursive):

“Data-limită de tragere va fi 30 septembrie 2011 sau o dată ulterioară, pe care o va stabili Banca. Banca va notifica împrumutatului această dată ulterioară cu promptitudine.”

3. Tabelul prevăzut în paragraful 1 din anexa nr. 1 se amendează în sensul operării realocărilor sumelor din împrumut conform celor solicitate.

Asadar, tabelul revizuit din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut este indicat în anexa nr. 1, atasată acestei scrisori.

4. Anexa nr. 2 este amendată după cum urmează:

4.1. Obiectivul Proiectului este amendat după cum urmează:

“Obiectivul Proiectului este acela de a ajuta România să se conformeze acquis-ului comunitar din domeniul agriculturii si de a ajuta sectorul agroalimentar să beneficieze de avantajele si oportunitătile ce decurg din calitatea de membru al UE.”

4.2. Titlul părtii A este amendat si va avea următorul continut (modificările sunt indicate cu caractere cursive):

“Partea A. Întărirea Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) si a unitătilor fitosanitare”

4.3. Jn partea A.1 se elimină paragraful (b).

4.4. În partea A.2 se elimină paragraful (a), iar paragraful (b) este amendat si va avea următorul continut (modificările sunt indicate cu caractere cursive):

“Furnizarea echipamentului esential unui număr de două laboratoare regionale.”

4.5. Se elimină partea A4.

4.6. Partea A5 este renumerotată, devenind partea A4.

4.7. Partea A6 este renumerotată, devenind partea A5.

4.8. În partea C se introduce un nou paragraf, 3, ce va avea următorul continut:

“3. Furnizarea serviciilor de consultantă si a echipamentelor necesare pentru sustinerea evaluării si modernizării IACS, astfel încât acestea să devină în totalitate conforme cu UE, asigurând deci în timp util fondurile UE de sprijinire a agriculturii prin plăti PAC.”

4.9. Titlul părtii D este amendat si va avea următorul continut: “Partea D. Managementul Proiectului”

5. Anexa nr. 4 se amendează după cum urmează:

5.1. Sectiunile I.Asi I.B sunt amendate pentru a aplica varianta revizuită a “Instructiunilor privind achizitiile în cadrul împrumuturilor BIRD si a creditelor ADI” (Ghidul privind achizitiile) si, respectiv, a “Instructiunilor: Selectarea si angajarea consultantilor de către împrumutatii Băncii Mondiale” (Ghidul privind consultantii), ambele din mai 2004 si revizuite la 1 octombrie 2006 si 1 mai 2010.

Variantele revizuite ale Ghidului privind achizitiile si ale Ghidului privind consultantii sunt atasate acestei scrisori.

5.2. Sectiunea II. B este amendată pentru a aplica plafonul revizuit de achizitii pentru contractele de lucrări încredintate prin procedura de achizitie “Licitatie competitivă natională”, de la 3.000.000 dolari SUÂIa 5.000.000 dolari SUA.

6. Anexa 5 se amendează după cum urmează:

6.1. Termenul “ANSVSA” este eliminat.

6.2. Se introduce un nou paragraf, C, care va avea următorul continut:

“C. Sistem integrat de administrare si control în cadrul părtii C.3 a Proiectului

Împrumutatul, prin MAPDR si APIA, va implementa activitătile menite să întărească IACS.”

Scrisoarea suplimentară revizuită este transmisă separat.

Va rugăm să confirmati acordul dumneavoastră fată de cele de mai sus, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea exemplarului atasatdin această scrisoare, precum si a scrisorii suplimentare revizuite. Aceste amendamente vor intra în vigoare la primirea exemplarelor contrasemnate ale celor două scrisori.

 

Cu stimă,

Peter Harrold,

director Europa Centrală si Tările Baltice Regiunea Europa si Asia Centrală

 

De acord:

ROMÂNIA

Prin: Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

Reprezentant autorizat

Functia: secretar de stat

Data: 2 noiembrie 2010.

 


ANEXA Nr. 1

„ANEXA nr. 1

 

Trageri din împrumut

 

Categoria

Alocare

% din cheltuieli ce urmează a fi finantat

(1) Bunuri

(a) În cadrul părtilor A. 1, A.2, A.3 si A.5 ale Proiectului

(b) În cadrul părtilor A.4, B.1, C si D ale Proiectului

 

254.689

5.195.000

100% din cheltuielile externe 100% din cheltuielile locale (cost franco-uzină) si 80% din cheltuielile locale pentru alte bunuri achizitionate de pe piata internă

(2) Servicii de consultantă, inclusiv audit

(a) În cadrul părtilor A. 1, A.2, A.3 si A.5 ale Proiectului

(b) În cadrul părtilor A.4, B.1, C si D ale Proiectului

91.517

 

1.335.000

85% din cheltuielile externe si

75% din cheltuielile locale

(3) Pregătire-instruire

(a) În cadrul părtilor A. 1, A.2, A.3 si A.5 ale Proiectului

(b) În cadrul părtilor A.4, B.1, C si D ale Proiectului

 

103.630

7.489.999

100%

(4) Lucrări civile

(a) În cadrul părtilor A. 1, A.2, A.3 si A.5 ale Proiectului

(b) În cadrul părtilor A.4, B.1, C si D ale Proiectului

 

2.724.688

0

100% din cheltuielile externe; si

80 % din cheltuielile locale

(5) (a) Elaborarea Programului institutelor de cercetări în cadrul părtii B.2 a Proiectului

(b) Implementarea Programului institutelor de cercetări în cadrul părtii B.2 a Proiectului

150.000

 

17.440.000

85% din cheltuielile externe; si

75% din cheltuielile locale

80%

(6) Granturi de cercetare prin Schema de granturi competitive în cadrul părtii B.3 a Proiectului

3.920.000

49%

(7) Costuri marginale de operare

(a) În cadrul părtilor A. 1, A.2, A.3 si A.5 ale Proiectului

(b) În cadrul părtilor A.4, B.1, C si D ale Proiectului

85.477

 

1.810.000

85% până la 31 decembrie 2007; 70% până la 31 decembrie 2009; si

 

25% după această dată

TOTAL:

40.600.000”

 

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA

ParkS, clădirea A2, et. 2

Tel.: (+4)021.201.03.11

BANCA INTERNATIONALA PENTRU

Str. Tipografilor nr. 11-15

Fax.: (+4)021.201.03.38

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

sectorul 1,013714

 

Asociatia de Dezvoltare Internatională

Bucuresti, România

 

 

21 octombrie 2010

 

Excelentei Sale

Gheorghe Ialomitianu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru

Modernizarea sistemului de informare si cunoastere în agricultură

(împrumutul RO 4.758)

Amendament la Acordul de împrumut Erată

 

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România (împrumutat) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) cu amendamente (Acordul de împrumut) si la scrisoarea de amendare a Acordului de împrumut mai sus mentionat din data de 7 octombrie 2010.


Am observat, cu regret, două greseli de dactilografie în primul paragraf al scrisorii din 7 octombrie 2010 si, în consecintă, propunem corectarea mentiunii referitoare la “scrisorile împrumutatului din 5 iunie 2009, 24 februarie 2010 si 10 martie 2010”.

Mentiunea corectă este “scrisorile împrumutatului din 5 iunie 2009, 79 februarie 2010 si 15 martie 2010” (modificările sunt indicate cu caractere cursive).

 

Cu stimă,

Francois Rantrua,

director de tară

Reprezentanta Băncii Mondiale în România

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Valoarea totală a ajutorului financiar stabilit în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc este în limita sumei de 1,3 milioane euro, cursul de schimb fiind cel anuntat de Banca Centrală Europeană, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.913/2006 al Comisiei din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol si de modificare a anumitor regulamente, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este autoritatea competentă pentru aplicarea măsurii de acordare a ajutorului financiar pentru depozitarea privată a cărnii de porc.

Art. 2. - (1) Se acordă ajutor financiar operatorilor care, într-un termen de 90/120/150 de zile, retrag de pe piată o cantitate de carne de porc, fixată în prealabil, proaspătă sau refrigerată, pe care o congelează si o mentin în stoc, fără schimbarea depozitului, în perioada prevăzută în contract, care poate fi de 90/120/150 de zile.

(2) Finantarea sumelor aprobate de către APIA, ce reprezintă ajutorul financiar pentru depozitarea privată a cărnii de porc, se asigură ca sprijin financiar aferent Fondului european de garantare agricolă - FEGA si se prefinantează din sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2011 din venituri din privatizare, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010 si ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 65/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură.

Art. 3. - Perioada de depunere a cererilor privind ajutorul financiar pentru depozitarea privată a cărnii de porc este stabilită la art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 68/2011 al Comisiei din 28 ianuarie 2011 de stabilire a valorii ajutorului în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc si se încheie în conformitate cu procedura prevăzută la art. 195 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale si întreprinderilor familiale constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, si/sau persoanelor juridice, plătitoare de TVA, denumite operatori, care îndeplinesc conditiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Lista categoriilor de produse eligibile pentru ajutor financiar, sumele corespunzătoare si perioadele de depozitare, potrivit anexei la Regulamentul (UE) nr. 68/2011 al Comisiei, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. - (1) APIA elaborează metodologia de aplicare a măsurii, ghidul solicitantului, formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 826/2008 al Comisiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului (UE) nr. 68/2011 al Comisiei, documente ce se aprobă prin decizie de către directorul general al APIA.

(2) APIA pune la dispozitia solicitantilor formularistica si documentatia necesare aplicării corecte a măsurii de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii de porc si le afisează pe site-ul oficial al APIA.

*

Prezenta hotărâre este conformă prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 16 noiembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 în ceea ce priveste autorizarea agentiilor de plăti si a altor entităti, precum si lichidarea conturilor FEGAsi FEADR, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 171 din 23 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 826/2008 al Comisiei din 20 august 2008 de stabilire a normelor comune de acordare a ajutorului pentru depozitarea privată a anumitor produse agricole, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 223 din 21 august 2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului (UE) nr. 68/2011 al Comisiei din 28 ianuarie 2011 de stabilire a valorii ajutorului în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 26 din 29 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 226.

 

ANEXĂ

 

LISTA

categoriilor de produse eligibile pentru ajutor financiar, sumele corespunzătoare si perioadele de depozitare

 

Categoria de produse

Produse pentru care se acordă ajutor

Cuantumul ajutorului pentru o perioadă de depozitare de

(euro/tonă)

Cantităti pentru care se solicită ajutor pentru depozitarea privată  a cărnii de porc

(tone)

Valoarea totală a ajutorului

(euro)

90 de zile

120 de zile

150 de zile

90 de zile

120 de zile

150 de zile

90 de zile

120 de zile

150 de zile

Categoria 1 ex 0203 11 10

Semicarcase fără picioarele anterioare, coadă, rinichi, diafragmă si măduva spinării(1)

376

398

420

650

-

-

244.400

-

-

Categoria a 2-a ex 0203 12 11 ex 0203 12 19 ex 0203 19 11 ex 0203 19 13

Jamboane

Spete

Părti anterioare

Spinări cu sau fără ceafă ori numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet(2),(3)

416

435

455

485

 

 

201.760

 

 

Categoria a 3-a ex 0203 19 55

Jamboane, spete, părti anterioare, spinări cu sau fără ceafă ori numai ceafă separată, spinări cu sau fără cotlet, dezosate(2).3)

459

479

499

400

850

 

183.600

407.150

 

Categoria a 4-a ex 0203 19 15

Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular

343

362

381

105

550

-

36.015

199.100

-

Categoria a 5-a ex 0203 19 55

Piept, întreg sau tăiat dreptunghiular, fără sorici si coaste

369

389

408

20

-

-

7.380

-

-

Categoria a 6-a ex 0203 19 55

Părti transate din “mijloc”, cu sau fără sorici sau grăsime, dezosate(4)

373

395

416

20

-

-

7.460

-

-


(1) Se poate acorda ajutor si pentru semicarcase sub formă de bucăti Wiltshire, adică fără cap, maxilar superior, falcă, picioare, coadă, osânză, rinichi, muschi file, omoplat, stern, coloana vertebrală, os pelvian si diafragmă.

(2) Spinările si ceafa pot avea sau nu sorici, dar stratul de grăsime de pe acestea nu poate depăsi 25 mm grosime.

(3) Cantitatea contractată poate contine orice combinatie din produsele mentionate.

(4) Prezentate în acelasi fel ca si produsele încadrate la codul CN 0210 19 20.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea si reorganizarea unei unităti sanitare publice cu paturi din judetul Mures, aflată în subordinea Ministerului Sănătătii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiintarea Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Sănătătii, cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Gheorghe Marinescu nr. 50.

(2) Institutul de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures se reorganizează în Centrul pentru boli cardiovasculare si transplant, structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures.

(3) Conducerea activitătii Centrului pentru boli cardiovasculare si transplant se asigură de către un medic sef centru, în conditiile prevăzute de lege pentru functia de medic sef de sectie.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii, potrivit art. 174 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar, de cercetare si auxiliar sanitar apartinând Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures si se consideră transferat.

(2) Personalul tehnico-economico-administrativ si de întretinere apartinând Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures se preia de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures, cu respectarea normativelor de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unităti sanitare si se consideră transferat.

Art. 4. - Patrimoniul Institutului de Urgentă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Târgu Mures, stabilit pe baza bilantului contabil de închidere la data predării-preluării, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie întocmite pe fiecare sursă de finantare si celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preiau de către Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2 se abrogă pct. 17 din anexa nr. 2 lit. A “Unităti aflate în subordinea Ministerului Sănătătii” pct. II “Unităti finantate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate” la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările si completările ulterioare, precum si nr. crt. 21 din anexa “Lista unitătilor sanitare de interes public national” la Hotărârea Guvernului nr. 1.106/2002 pentru declararea unor unităti sanitare de interes public national, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 227


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti

 

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 151/2011 privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2011-2013;

- prevederile art. 169 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Referatul Directiei organizare si politici salariale nr. Cs.A. 2.920 din 18 martie 2011,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă detalierea pe judete a numărului total de paturi din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare continuă, conform anexei nr. 1.

(2) Numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se referă la numărul de paturi pentru care se asigură finantarea din fonduri publice, fără a îngrădi posibilitatea functionării structurilor spitalicesti cu un număr mai mare de paturi, care să fie finantate din alte surse.

Art. 2. - (1) în numărul de paturi pe judet se includ paturile din unitătile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii, respectiv cele aflate în subordinea directă a Ministerului Sănătătii si a directiilor de sănătate publică, din unitătile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autoritătilor administratiei publice locale, din subordinea Academiei Române, precum si din Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si paturile din unitătile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă.

(2) La încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale se vor avea în vedere cresterea eficientei si calitătii serviciilor medicale si asigurarea accesului echitabil al populatiei la serviciile medicale.

Art. 3. - Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Casa Natională de Pensii Publice, precum si unitătile sanitare cu paturi publice si private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) în judetele/municipiul Bucuresti în care functionează unităti sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie si în subordinea Academiei Române, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Natională de Pensii Publice vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finantarea din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul judetelor/municipiului Bucuresti.

(2) Judetele în care functionează unităti sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere si institutii cu retea sanitară proprie si în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2011.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 18 martie 2011.

Nr. 208.

 


ANEXA Nr. 1

 

Nr. crt.

Judetul

Nr. de paturi din unităti sanitare publice si private

1

Alba

1.915

2

Arad

2.517

3

Arges

3.092

4

Bacău

3.754

5

Bihor

3.940

6

Bistrita-Năsăud

1.345

7

Botosani

2.221

8

Brasov

3.584

9

Brăila

1.816

10

Buzău

2.122

11

Caras-Severin

1.641

12

Călărasi

1.068

13

Cluj

6.819

14

Constanta

4.943

15

Covasna

1.552

16

Dâmbovita

2.294

17

Dolj

4.553

18

Galati

3.109

19

Giurgiu

737

20

Gorj

1.980

21

Harghita

1.857

22

Hunedoara

3.186

23

Ialomita

772

24

Iasi

7.449

25

Ilfov

715

26

Maramures

2.698

27

Mehedinti

1.395

28

Mures

4.177

29

Neamt

2.420

30

Olt

1.912

31

Prahova

3.787

32

Satu Mare

1.716

33

Sălaj

1.160

34

Sibiu

2.707

35

Suceava

3.052

36

Teleorman

1.800

37

Timis

5.593

38

Tulcea

893

39

Vaslui

2.030

40

Vâlcea

2.033

41

Vrancea

1.456

42

Bucuresti

21.714

 

TOTAL:

129.524


ANEXA Nr. 2

 

 

Nr. crt.

Judete în care functionează unităti sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie si a Academiei Române

1

Arges

2

Bacău

3

Bihor

4

Brasov

5

Cluj

6

Constanta

7

Dolj

8

Galati

9

Hunedoara

10

Iasi

11

Mehedinti

12

Prahova

13

Sibiu

14

Timis

15

Vrancea

16

Bucuresti

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale NEUTRO RISK - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 8 martie 2011, în cadrul căreia a fost analizat Referatul de constatare nr. VI. 1.007 din 23 februarie 2011, întocmit ca urmare a controlului permanent efectuat la Societatea Comercială NEUTRO RISK - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 131, sc. A, et. 4, ap. 12, sectorul 2, J40/6696/2009, CUI 25648173/2009, a constatat următoarele:

Prin Adresa înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 24.303 din 2 august 2010, Societatea Comercială NEUTRO RISK - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a comunicat vacantarea pozitiei de administrator si director general de către doamna Lenuta Moldovan si desemnarea domnului Dinu Moldovan, în calitate de asociat unic al societătii, să detină si pozitia de administrator si director general până la numirea unui alt conducător executiv.

Directia generală autorizări, prin Adresa Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. VI. 24.303 din 5 august 2010, a solicitat societătii să transmită hotărârea de numire a administratorului si a directorului general, precum si documentele necesare în vederea aprobării acestora de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Societatea nu a dat curs solicitării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Având în vedere faptul că societatea nu are administrator si director general aprobati de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, ceea ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 8 martie 2011, sanctionarea Societătii Comerciale NEUTRO RISK - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data comunicării prezentei decizii,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează Societatea Comercială NEUTRO RISK - BROKERDE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 131, sc. A, et. 4, ap. 12, sectorul 2, J40/6696/2009, CUI 25648173/2009, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de la data comunicării prezentei decizii până la:

- aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a conducătorului executiv si a administratorului care să îndeplinească conditiile prevăzute în Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010;

- transmiterea copiei contractului de asigurare de răspundere civilă profesională valabil începând cu data de 20 iulie 2010 si copia dovezii achitării ratelor 3 si 4 corespunzătoare contractului de asigurare de răspundere civilă profesională încheiat cu Societatea Comercială EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A. valabil pentru perioada 20 iulie 2009-19 iulie 2010.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere temporară a activitătii de broker de asigurare, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea temporară a activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - Reluarea activitătii Societătii Comerciale NEUTRO RISK - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. se dispune prin decizia motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială NEUTRO RISK - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, conform art. 40 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în conformitate cu art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatoare dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 14 martie 2011.

Nr. 201.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.