MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 202/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 202         LEGI, DECRETE, HOTĆRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 martie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

20. - Hotărāre cu privire la propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive COM (2010) 618 final

 

22. - Hotărāre privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului

 

DECRETE

 

286. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Romān de Informatii

 

287. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Romān de Informatii

 

288. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Romān de Informatii

 

289. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn retragere, unui colonel īn retragere din Serviciul Romān de Informatii

 

290. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn rezervă, unui colonel īn rezervă din Serviciul Romān de Informatii

 

291. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn rezervă, unui colonel īn rezervă din Serviciul Romān de Informatii

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

24. - Ordonantă de urgentă privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” īn proprietatea acesteia

 

25. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

14. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 88/2009

 

57. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de īnregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĆRILOR

 

202. - Decizie privind aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. referitoare la schimbarea denumirii societătii, schimbarea sediului social, cesiunea de părti sociale, noul asociat unic, revocarea/numirea unui administrator, revocarea/ numirea unui director general si reluarea activitătii

 


HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

HOTĂRĀRE

cu privire la propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive COM (2010) 618 final

Īn temeiul dispozitiilor art. 67 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Īn cadrul mecanismului exercitării de către parlamentele nationale ale statelor membre a controlului parlamentar privind respectarea principiilor de subsidiaritate si proportionalitate, Senatul a fost sesizat (conform Protocolului nr. 2 - anexă la Tratatul de la Lisabona) cu propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive COM (2010) 618 final.

Art. 2. - (1) Comisia economică, industrii si servicii si Comisia pentru administratia publică, organizarea teritoriului si protectia mediului au constatat că, din motive legate de caracterul său transfrontalier, propunerea de directivă respectă principiul de subsidiaritate.

(2) Cu privire la respectarea principiului de proportionalitate, membrii celor două comisii au considerat că dispozitiile art. 4 alin. (3), care impun depozitarea definitivă a deseurilor radioactive pe teritoriul propriu sau pe teritoriul unui alt stat membru, cāt si existenta unor acorduri bilaterale notificate īn conformitate cu legislatia comunitară privind depozitarea deseurilor radioactive rezultate īn urma reprocesării combustibilului uzat provenit de la reactoarele de cercetare pe teritoriul statului tert UE, sunt prea restrictive pentru Romānia. Cele două comisii au hotărāt să recomande modificarea textului astfel īncāt directiva să nu impună interzicerea importului sau exportului de deseuri radioactive, criteriul principal fiind depozitarea īn sigurantă a acestora, fie īn Uniunea Europeană, fie īn afara Uniunii Europene, tinānd cont si de criteriile tehnico-economice.

Art. 3. - Senatul aprobă Raportul comun al Comisiei economice, industrii si servicii si al Comisiei pentru administratia publică, organizarea teritoriului si protectia mediului si transmiterea către institutiile europene interesate a unei opinii privind respectarea principiilor de subsidiaritate si proportionalitate īn cadrul COM (2010) 618 final.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat in sedinta din 7 martie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 11 martie 2011.

Nr. 20.

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

SENATUL

HOTĂRĀRE

privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului

Īn temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) si ale art. 67 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărārea Senatului nr. 28/2005, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Senatul se organizează si functionează potrivit dispozitiilor Constitutiei, ale Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare, si ale prezentului regulament.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Senatul nou-ales se īntruneste īn locul, ziua si la ora stabilite prin decretul de convocare emis de Presedintele Romāniei, īn conformitate cu prevederile art. 63 alin. (3) din Constitutia Romāniei, republicată.”

3. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Numărul senatorilor care sunt propusi īn Comisia de validare de fiecare partid, organizatie a cetătenilor apartinānd minoritătilor nationale, aliantă politică sau aliantă electorală trebuie să reflecte configuratia politică a Senatului rezultată din alegeri si se stabileste prin negocieri realizate de reprezentantii acestora.”

4. La articolul 8, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Comisia de validare poate propune invalidarea alegerii unui senator īn cazul īn care constată că alegerea acestuia s-a făcut prin īncălcarea dispozitiilor legii electorale privind candidatura sau obtinerea mandatului, precum si īn cazul īn care există o hotărāre definitivă si irevocabilă privind săvārsirea de către senatorul īn cauză a unei infractiuni legate de derularea procesului electoral.”

5. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - Comisia de validare īntocmeste un raport īn care nominalizează senatorii pentru care propune validarea sau invalidarea mandatelor, cu motivarea propunerilor de invalidare.”


6. La articolul 12, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Hotărārea privind validarea sau invalidarea alegerii senatorilor se adoptă cu votul majoritătii senatorilor prezenti.”

7. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - Grupurile parlamentare īsi aleg un lider, un număr de 2 pānă la 4 vicelideri, īn functie de caz, si un secretar. La īnceputul fiecărei sesiuni ordinare, conducerea grupurilor parlamentare este anuntată īn plenul Senatului.”

8. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) prezintă Senatului, la īnceputul fiecărei sesiuni parlamentare, denumirea grupului, precum si componenta sa numerică si nominală;”.

9. La articolul 22, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) īn functie de posibilităti, Biroul permanent asigură logistică si senatorilor care nu sunt afiliati la niciun grup parlamentar.”

10. La articolul 23, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) După constituirea legală a Senatului, se aleg presedintele Senatului si ceilalti membri ai Biroului permanent.”

11. La articolul 24, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Este declarat ales presedinte al Senatului candidatul care a īntrunit, la primul tur de scrutin, votul majoritătii senatorilor prezenti.

(3) Dacă niciun candidat nu a īntrunit numărul de voturi necesar, se organizează noi tururi de scrutin, la care participă primii 2 candidati care au obtinut cel mai mare număr de voturi sau, după caz, toti candidatii care s-au clasat pe primul loc, la egalitate de voturi, ori primul clasat si toti candidatii care s-au clasat pe locul al doilea, cu un număregal de voturi. Este declarat ales presedinte al Senatului candidatul care a obtinut votul majoritătii senatorilor prezenti.”

12. La articolul 24, alineatul (4) se abrogă.

13. La articolul 26, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Numărul de reprezentanti īn Biroul permanent ai fiecărui grup parlamentar, īn care se include si presedintele Senatului, trebuie să respecte ponderea numărului de senatori ai fiecărui grup fată de numărul total de senatori, la īnceputul fiecărei sesiuni ordinare.

(3) īn cazul īn care nu se ajunge la un acord īn cel mult 3 zile, problemele rămase īn divergentă se supun plenului Senatului, care decide prin votul majoritătii senatorilor prezenti.”

14. La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.

15. La articolul 27, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(3) Propunerile nominale pentru functiile de vicepresedinte, secretar si chestor repartizate se anuntă īn plenul Senatului de către liderii grupurilor parlamentare respective. Lista candidatilor propusi pentru functiile din Biroul permanent se supune īn īntregime votului Senatului si se aprobă cu votul majoritătii senatorilor prezenti.”

16. La articolul 37, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - (1) Biroul permanent se convoacă de presedintele Senatului sau la solicitarea a cel putin 5 dintre ceilalti membri ai săi ori a unui grup parlamentar.”

17. La articolul 41 alineatul (1), partea introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Secretarii Senatului au următoarele atributii:”.

18. La articolul 67, litera d) se abrogă.

19. La articolul 76, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 76. - (1) Orice comisie permanentă poate initia o anchetă parlamentară, īn limitele competentelor sale materiale, cu aprobarea Senatului.”

20. La articolul 76, alineatul (6) se abrogă.

21. La articolul 79, alineatele (1) si (2) se abrogă.

22. Articolul 137 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 137. - (1) Votul final priveste ansamblul reglementării īn forma rezultată din dezbaterea pe articole de către Senat a proiectului de lege sau a propunerii legislative.

(2) Votul final poate avea loc īntr-o sedintă consacrată acestui scop, de regulă īn ziua de miercuri/ora 12,00, conform programului de activitate aprobat. Īn cazul īn care, pānă la data sedintei de vot final, stabilită prin ordinea de zi, dezbaterea pe articole nu s-a īncheiat, votul final se amānă de drept.”

23. La articolul 170, alineatul (2) se abrogă.

24. La articolul 177 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) functia de presedinte, vicepresedinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administratie sau cenzor la societăti comerciale, inclusiv la bănci ori la alte institutii de credit, la societăti de asigurare si la cele financiare, precum si īn institutii publice;”.

25. La articolul 177, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) Calitatea de senator este incompatibilă cu calitatea de membru cu drepturi depline īn Parlamentul European.”

26. Articolul 179 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 179. - (1) Senatorul care se află īn una dintre incompatibilitătile prevăzute la art. 177 sau īn alte legi speciale va informa īn scris, īn termen de 15 zile, Biroul permanent despre această situatie.

(2) īn termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), senatorul va opta īntre mandatul de deputat sau de senator si functia ori functiile incompatibile, demisionānd potrivit optiunii sale.

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), dacă nu si-a exprimat optiunea, senatorul este considerat demisionat de drept. Situatia se aduce la cunostinta plenului Senatului, care constată demisia de drept. Hotărārea de constatare a demisiei se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.”

27. Articolul 180 se abrogă.

28. Articolul 182 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 182. - Orice stare de incompatibilitate survenită īn timpul exercitării mandatului de parlamentar trebuie adusă la cunostinta Biroului permanent, īn scris, si īn termen de 30 de zile de la data intervenirii acesteia.”

29. Articolele 189-191 si 193 se abrogă.

30. La articolul 205, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Pentru lucrările Senatului, ale comisiilor si pentru unele activităti ale serviciilor Senatului se pot folosi stagiari. Activitatea de voluntariat se desfăsoară potrivit legii si hotărārii Biroului permanent.”

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn sedinta din 21 martie 2011, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 21 martie 2011.

Nr. 22.


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Romān de Informatii

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea directorului Serviciului Romān de Informatii si Hotărārea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 26/2011,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Căpsună Constantin Dan-Valentin i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 martie 2011.

Nr. 286.

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Romān de Informatii

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea directorului Serviciului Romān de Informatii si Hotărārea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 26/2011,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Ciobanu Gheorghe Florea i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 martie 2011.

Nr. 287.


PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Romān de Informatii

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea directorului Serviciului Romān de Informatii si Hotărārea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 26/2011,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Stătescu Cristian Gabriel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 martie 2011.

Nr. 288.

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn retragere, unui colonel īn retragere din Serviciul Romān de Informatii

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea directorului Serviciului Romān de Informatii si Hotărārea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 27/2011,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel īn retragere Agache Neagu Marin i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, īn retragere.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 martie 2011.

Nr. 289.


PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn rezervă, unui colonel īn rezervă din Serviciul Romān de Informatii

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea directorului Serviciului Romān de Informatii si Hotărārea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 27/2011,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel īn rezervă Stoica Adrian Adrian i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, īn rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 martie 2011.

Nr. 290.

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, īn rezervă, unui colonel īn rezervă din Serviciul Romān de Informatii

 

Īn temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia Romāniei, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere propunerea directorului Serviciului Romān de Informatii si Hotărārea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 27/2011,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel īn rezervă Anghel Toma Nelu i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea, īn rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Īn temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia Romāniei,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 martie 2011.

Nr. 291.

 


ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” īn proprietatea acesteia

 

Avānd īn vedere prevederile art. 78, art. 100 alin. (1), art. 108 alin. (4), art. 115 alin. (5) si art. 147 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată, care impun realizarea neconditionată a obiectului de activitate al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, denumită īn continuare Regia,

luānd īn considerare faptul că īn prezent Regia nu detine un spatiu pentru a depozita īn conditii corespunzătoare stocurile de hārtie necesare publicării actelor oficiale ale statului,

constatānd că este obligatorie aparitia publicatiei oficiale a statului romān, īn conditii de sigurantă, chiar si īn cazul producerii unei situatii de risc, si că se impune realizarea unui depozit de sigurantă pentru materiile prime necesare aparitiei īn orice conditii a Monitorului Oficial al Romāniei,

văzānd că regimul juridic al imobilelor Regiei nu este clarificat, īn sensul că este necesară īndreptarea efectului produs de eroarea din Hotărārea Guvernului nr. 467/2008 privind schimbarea regimului juridic si a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate īn municipiul Bucuresti, eroare care a condus la dobāndirea īn administrare a unui imobil īn locul dobāndirii īn proprietate, astfel īncāt să poată fi făcute investitiile necesare desfăsurării activitătii de interes public a Regiei,

dat fiind faptul că aceste aspecte vizează protejarea interesului public al publicării actelor normative ale statului īn orice conditii, Regia desfăsurānd activitate de interes public national, neefectuarea lucrărilor corespunzătoare asupra imobilului transmis prin prezenta ordonantă de urgentă creează o situatie extraordinară si de urgentă cu caracter permanent,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea, cu plată, īn proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” a imobilului aflat īn domeniul privat al statului si īn administrarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, avānd datele de identificare prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - (1) īn vederea transmiterii imobilului prevăzut la art. 1, se realizează un raport de evaluare atāt a acestui imobil, cāt si a imobilului prevăzut la art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 467/2008 privind schimbarea regimului juridic si a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate īn municipiul Bucuresti, īn termen de 90 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Evaluarea imobilelor se realizează la valoarea de piată, conform standardelor internationale de evaluare, de către un evaluator, persoană fizică sau juridică, astfel cum acesta este definit la art. 3 lit. d) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma īn domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Plata prevăzută la art. 1 reprezintă contravaloarea eventualei diferente rezultate din evaluare, dintre imobilul din anexă si imobilul prevăzut la art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 467/2008.

(4) Achizitia si plata contravalorii serviciului de evaluare se realizează de către Regia Autonom㠓Monitorul Oficial”, īn conditiile legii.

(5) Transmiterea proprietătii imobilului prevăzut la art. 1 se face numai după plata la bugetul de stat de către Regia Autonom㠓Monitorul Oficial”, īn termen de 30 de zile de la realizarea evaluării, a eventualei diferente rezultate din aceasta si īn urma confirmării de către Ministerul Finantelor Publice a efectuării plătii.

(6) Suprafata de teren de 5.353 m2 prevăzută īn anexă va putea fi īnstrăinată, după dobāndirea proprietătii, de către Regia Autonom㠓Monitorul Oficial”, doar īn urma aprobării prealabile prin hotărāre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 martie 2011.

Nr. 24.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” īn proprietatea acesteia

 

Locul unde este situat imobilul

Regimul juridic si persoana juridică de la care se transmite imobilul

Regimul juridic si persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Str. Parcului

nr. 67-71, sectorul 1,

municipiul Bucuresti

Domeniul privat al statului si administrarea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

Proprietatea Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

Suprafata terenului = 5.353 m2

Suprafata clădirilor si constructiilor speciale = 3.421 m2

Valoarea imobilului = 2.697.124 lei


GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli si gestionarea fondurilor comunitare

 

Īn contextul mentinerii crizei economico-financiare actuale din Romānia, care a afectat si afectează īn continuare sectorul agricol,

avānd īn vedere nevoia stringentă de redresare economică īn conditiile actualei crize economice mondiale, resimtită īn mod drastic si la nivelul economiei nationale,

tinānd cont că lipsa de lichidităti ale operatorilor economici generează efecte negative majore, precum blocaje financiare, insolventa, cu afectarea supravietuirii operatorilor economici din sectorul agroalimentar, precum si pierderea a numeroase locuri de muncă,

avānd īn vedere necesitatea stabilirii unor prevederi suplimentare īn vederea optimizării fluxurilor financiare īn cadrul derulării schemelor de ajutor de stat īn domeniul agricol,

tinānd cont de necesitatea stabilirii unor măsuri pentru facilitarea accesului la finantare īn domeniul agricol si alimentar pentru evitarea blocajului implementării măsurilor din cadrul schemelor de ajutor de stat,

avānd īn vedere greutătile pe care le īntāmpină potentialii beneficiari ai Programului operational pentru pescuit 2007-2013 (POP) īn contextul actual, īn ceea ce priveste obtinerea de credite bancare pentru componenta de cofinantare aferentă proiectelor selectate,

avānd īn vedere includerea īn cadrul categoriei de comisioane nedatorate de beneficiari si a primei de garantare, face ca aceasta să devină ajutor de stat, iar aplicarea schemei de inginerie financiară ar fi suspendată si amānată īn timp, pānă la īnfiintarea schemei de ajutor de stat, avizarea acesteia de către Comunitatea Europeană si organizarea administrativă a structurilor implicate. Din punctul de vedere al beneficiarilor mentinerea prevederilor art. 221 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune īn domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere īn domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, nu reprezintă o facilitate la acordarea garantiilor, deoarece si īn situatia existentei schemei de ajutor de stat, intensitatea actuală a ajutorului public nu poate fi depăsită,

Tinānd cont de necesitatea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene si implicit a derulării unor proiecte viabile, precum si de necesitatea reducerii īncetinirii declinului sectorului pescăresc,

luānd īn considerare faptul că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I.- Articolul III din Legea nr. 74/2010 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, īncepānd cu anul 2010, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 268 din 26 aprilie 2010, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. III. - (1) Formele de ajutor de stat prevăzute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010*) se achită beneficiarilor prevăzuti la art. 3 si 9 din aceeasi ordonantă īn conturi distincte, deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) beneficiarii care solicită institutiilor de credit credite bancare pentru asigurarea capitalului de lucru necesar realizării productiei, inclusiv pentru plata obligatiilor către bugetul de stat si celelalte bugete.

(3) Sumele īncasate īn conturile prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate de către beneficiari īn următoarea ordine, astfel:

a) pentru achitarea drepturilor de natură salarială, prin transferul sumelor aferente īn conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora;

b) pentru achitarea obligatiilor către bugetul de stat si celelalte bugete, iar sumele rămase disponibile pot fi virate īn conturile deschise la institutiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea de plăti către furnizori sau creditori cu conturi

deschise la Trezoreria Statului ori la institutii de credit, cu conditia ca asupra conturilor respective să nu fi fost īnfiintată poprire prin titluri executorii.

(4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzuti la art. 3 si 9 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, care au credite contractate de la institutii de credit pentru destinatiile prevăzute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, pot cesiona acestora drepturile de īncasat de la institutiile publice care plătesc formele de ajutor de stat prevăzute la art. 4 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010. Cesiunea către institutia de credit se efectuează īn baza unei confirmări emise de institutiile publice care plătesc formele de ajutor de stat, din care să rezulte suma de plată către beneficiar. Cesiunea este valabilă numai după notificarea de către beneficiar a institutiei publice care plăteste formele de ajutor de stat.

(5) Institutiile publice care plătesc formele de ajutor de stat către beneficiari care si-au cesionat drepturile de īncasat vor solicita organelor fiscale competente eliberarea certificatelor de atestare fiscală conform art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu cel mult 10 zile lucrătoare īnainte de efectuarea plătii. Īn acest caz, eliberarea certificatului de atestare fiscală nu este supusă taxei extrajudiciare de timbru.


(6) īn cazul īn care certificatul de atestare fiscală contine obligatii de plată ale beneficiarului, institutiile publice care plătesc formele de ajutor de stat īnstiintează institutia de credit si beneficiarul cu privire la obligatiile de plată ale beneficiarului ajutorului de stat.

(7) Institutiile publice care plătesc formele de ajutor de stat vor vira la scadentă suma aferentă ajutorului de stat, īn contul indicat de institutia de credit, numai dacă beneficiarul ajutorului de stat nu are obligatii de plată restante către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetul fondurilor speciale.

(8) Suma care face obiectul cesionării către institutia de credit care a acordat creditul se achită de către institutiile publice, care plătesc formele de ajutor de stat, īn contul beneficiarului ajutorului de stat indicat de institutia de credit, cu respectarea prevederilor legale.”

Art. II. - Alineatul (5) al articolului 221 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune īn domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere īn domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins: “(5) Gestionarul schemei de inginerie financiară va percepe beneficiarilor de garantii prevăzuti la alin. (1) numai prima de garantare, īn conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei nr. 155/02/2008 cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garantii. Nivelul primei de garantare se stabileste de către gestionarul schemei de inginerie financiară, conform normelor interne de administrare a riscului.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 martie 2011.

Nr. 25.


*) Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, īncepānd cu anul 2010, a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010 si a fost completată ulterior prin Legea nr. 281/2010.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ĪN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 88/2009

 

Avānd īn vedere prevederile art. 9 alin. (2) si (9), ale art. 11 alin. (1) si alin. 2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 88/2009, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 856 din 9 decembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatele (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(3) Fiecare OR elaborează un sistem de codificare pentru punctele de măsurare aferente locurilor de consum din zona proprie de licentă. La elaborarea sistemelor de codificare, operatorii de retea vor avea īn vedere ca fiecare cod de identificare să contină un cāmp specific alocat operatorului de retea respectiv, care să īl deosebească de codurile aferente punctelor de măsurare apartinānd celorlalti operatori de retea. Documentul cu descrierea sistemului va fi transmis la ANRE īn termen de 30 de zile de la data intrării īn vigoare a prezentului ordin, īn vederea avizării.

(4) După aprobarea de către ANRE a sistemului de codificare a punctelor de măsurare, OR alocă fiecărui punct de măsurare codul de identificare conform sistemului de codificare avizat si īl transmite atāt consumatorului, cāt si furnizorului, īn mod esalonat, astfel:

a) pentru punctele de măsurare aferente locurilor de consum pentru care se solicită schimbarea furnizorului, īn termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare (numai pentru cazurile īn care codul de identificare nu a fost transmis anterior);


b) pentru toate celelalte puncte de măsurare aferente locurilor de consum din zona sa de licentă, īn termen de 90 de zile de la avizarea de către ANRE a sistemului de codificare, īn mod esalonat, īncepānd cu punctele de măsurare aferente locurilor de consum cu contracte de furnizare negociate.”

2. La articolul 10, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(5) Pentru a putea schimba furnizorul, consumatorul trebuie să achite integral, cu cel putin 20 de zile īnainte de data solicitată pentru schimbarea furnizorului, toate facturile reprezentānd valoarea energiei furnizate sau a penalitătilor datorate īntārzierii la plată care, īn conformitate cu prevederile contractului de furnizare īn vigoare, au termenul de scadentă cu cel putin 30 de zile īnainte de data solicitată pentru schimbarea furnizorului. Īn maximum 3 zile lucrătoare de la efectuarea plătii, consumatorul transmite o copie de pe documentele de plată atāt furnizorului actual, pentru confirmarea plătii sumelor datorate, cāt si OR, care va verifica respectarea obligatiilor de plată prin compararea sumei plătite cu obligatiile de plată ale consumatorului.”

3. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) īn cazul locului de consum pentru care se solicită un nou aviz tehnic de racordare ca urmare a trecerii locului de consum către altă persoană fizică/juridică prin īnchiriere, concesiune, predare īn administrare sau sub orice altă formă, fără schimbarea proprietătii, īncheierea unui nou contract de distributie pentru locul de consum respectiv sau a unui act aditional pentru includerea acelui loc de consum īntr-un contract de distributie existent al noului furnizor al locului de consum respectiv este conditionată de plata de către vechiul titular al locului de consum a facturilor emise către acesta, atāt de către vechiul furnizor, cāt si de către operatorii de retea, dacă fostul titular al locului de consum este semnatar al contractelor de distributie/transport, facturi care, conform contractelor respective, au termenul de scadentă anterior datei la care se solicită īncheierea noului contract de distributie.”

4. La articolul 10, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(6) OR verifică dacă sunt respectate prevederile alin. (5) si (14) si semnează noul contract de distributie/transport (corespunzător serviciului pe care īl prestează) sau actul aditional la contractul respectiv, numai dacă prevederile alineatelor mentionate sunt respectate. Dacă aceste prevederi nu sunt respectate, OR comunică părtii care a solicitat īncheierea noului contract/aditional prevederile care nu au fost respectate īn 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor prevăzute la alin. (4) si (5), iar procesul de schimbare a furnizorului este suspendat.”

5. La articolul 10, nota 1 de la alineatul (10) se elimină.

6. La articolul 10, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:

“(14) Consumatorul care a fost titular al contractului de transport si īl delegă pe noul furnizor să īncheie acest contract va transmite notificarea prevăzută la alin. (1) către furnizorul actual, către OR si către operatorul de transport. Īn acest caz, operatorul de transport transmite consumatorului situatia soldurilor conform alin. (4), iar consumatorul īsi achită obligatiile de plată aferente contractului de transport īn conditiile prevăzute la alin. (5).”

7. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) īn situatia īn care există echipamente de măsurare cu īnregistrare orară, iar datele de măsurare se transmit automat īntr-o bază de date apartinānd OR, acesta va pune la dispozitia părtilor indecsii de referintă din īnregistrările electronice teletransmise.

(2) īn cazul locurilor de consum la care citirea contorului se face la intervale mai mari de o lună sau decalat fată de īnceputul lunii, stabilirea cantitătii lunare de energie, īn vederea decontării pe piata angro, se face conform unei metodologii de repartizare lunară a cantitătilor de energie electrică măsurate la intervale mai mari de o lună sau decalat fată de īnceputul lunii - document elaborat de operatorul de distributie, supus dezbaterii publice si avizat de ANRE.

(3) Pānă la avizarea de către ANRE a metodologiei prevăzute la alin. (2), repartizarea lunară a cantitătilor de energie electrică decontate pe baza unui profil de consum si care sunt măsurate la intervale mai mari de o lună sau decalat fată de īnceputul lunii se poate face conform unui procedeu prevăzut de operatorul de distributie īn procedura de elaborare a profilurilor de consum, procedură care trebuie să fie aprobată de ANRE, sau, īn lipsa acesteia, operatorul de distributie va asigura determinarea lunară a consumului locurilor de consum respective.”

8. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 24, cu următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Consumatorii sunt scutiti de obligatia de a respecta termenele prevăzute īn prezenta procedură, iar OR si furnizorii sunt obligati să ia toate măsurile pentru realizarea schimbării furnizorului īntr-un timp cāt mai scurt, īn următoarele situatii:

a) furnizorul actual nu mai asigură responsabilitatea echilibrării;

b) consumatorii sunt īn situatia de a fi transferati la furnizorul de ultimă optiune (FUO);

c) consumatorii sunt alimentati de FUO (īn regim de furnizare de ultimă optiune).

(2) īn situatiile prevăzute la alin. (1), consumatorul poate schimba furnizorul dacă pānă la data schimbării furnizorului sunt īndeplinite următoarele conditii:

a) consumatorul transmite furnizorului actual notificarea prevăzută la art. 10 alin. (2);

b) consumatorul plăteste facturile care au termen scadent pānă la data schimbării furnizorului, emise de furnizorul actual conform contractului de furnizare;

c) sunt īncheiate contractele necesare furnizării īncepānd cu data schimbării (contract de furnizare si contracte de transport/distributie);

d) noul furnizor respectă reglementările īn vigoare privind asigurarea responsabilitătii echilibrării.”

Art. II. - Īn termen de 90 de zile de la publicarea prezentului ordin, operatorii de distributie au obligatia să transmită Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei, īn vederea avizării, metodologia prevăzută la art. 21 alin. (2) din procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei nr. 88/2009.

Art. III. - Furnizorii de energie electrică, operatorul de transport si de sistem, operatorii de distributie si consumatorii de energie electrică vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare īn Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 25 februarie 2011.

Nr. 14.


 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de īnregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor

 

Avānd īn vedere Referatul de aprobare nr. 69.769 din 9 februarie 2011 īntocmit de Directia generală politici agricole īn sectorul vegetal,

avānd īn vedere prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si testarea si īnregistrarea soiurilor de plante, republicată, si vizānd necesitatea armonizării legislatiei romānesti cu legislatia comunitară specifică privind comercializarea semintelor si a materialului săditor pe specii si grupe de specii,

īn temeiul prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate īn subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de īnregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 917 din 28 decembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale va urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea semintelor si a materialului săditor si Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor.”

2. Anexa se modifică si se completează după cum urmează:

a) La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Formularele tipizate existente īn stoc vor fi utilizate pānă la epuizarea stocului.”

b) La articolul 10, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Anual, ITCSMS si/sau LCCSMS monitorizează activitatea desfăsurată de operatorii economici, īn scopul verificării īndeplinirii continue a cerintelor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 266/2002, republicată. Monitorizarea se face īn baza Fisei de supraveghere si monitorizare a activitătii operatorului economic, prevăzută īn anexa nr. 7.

(2) Monitorizarea activitătii operatorilor economici prevăzută la alin. (1) se face de către ITCSMS si/sau LCCSMS anual, dar nu mai devreme de 11 luni de la monitorizarea precedentă.”

c) Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.”

d) Anexa nr. 3 la metodologie se modifică si īnlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

e) După anexa nr. 6 la metodologie se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7 la metodologie, avānd cuprinsul prevăzut īn anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Īn tot cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009, sintagma “Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale” se īnlocuieste cu sintagma “Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale”, iar sintagma “MAPDR” se īnlocuieste cu sintagma “MADR”.

Art. III. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 11 martie 2011.

Nr. 57.


 

- a) fat㠖

 

ROMĀNIA

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor

 

 

ROMĀNIA

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectia Natională pentru Calitatea Semintelor

AUTORIZATIA Nr...........................

pentru producerea/prelucrarea/comercializarea semintelor si a materialului săditor

AUTORIZATIA Nr...........................

pentru .............. semintelor si a materialului săditor

 

 

Īn temeiul art. 4 din Legea nr. 266/2002, republicată, prin prezenta autorizăm operatorul economic....................................., cu sediul īn localitatea................................, str................................ nr........, judetul ....................., īnregistrat la Oficiul National al

Registrului Comertului cu nr.....................din...........................,

pentru producerea/prelucrarea/comercializarea semintelor si a materialului săditor din următoarele specii sau grupe de specii: ……………………………………………………………………………………................................................,

pentru activitatea desfăsurată la:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 

 

Īn temeiul art. 4 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si testarea si īnregistrarea soiurilor de plante, republicată, se autorizează operatorul economic:............................... cu sediul īn localitatea................................, str. ...............................nr. ......., judetul ................ īnregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. ............din......., pentru..............

semintelor si a materialului săditor din următoarele specii sau grupe de specii:

……………………………………………………………………………………................................................,

……………………………………………………………………………………................................................,

……………………………………………………………………………………................................................,

 

pentru activitatea desfăsurată la:..................................................................................

(amplasamentul, localitatea, punctul de lucru)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Data...............

 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor............../

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

 

Director executiv,

………………………………………

(numele, prenumele, semnătura, stampila)

Prezenta autorizatie poate fi retrasă īn conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 266/2002, republicată.

Operatorul economic autorizat este obligat să anunte emitentul prezentei autorizati despre orice modificare intervenită īn documentatia depusă la autorizare, īn termen de 15 zile de la producerea modificării.

 

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor si Materialului Săditor............../

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

 

Data.....................

 

Director executiv,

………………………………………

(numele, prenumele, semnătura, stampila)


- b) verso –

 

Monitorizare anuală

Monitorizare anuală

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

 

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

 

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

 

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

 

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………

Data.........................

L.S...........................

Modificări intervenite

…………………………

…………………………


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 7 la metodologie)

 

 

INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA

SEMINTELOR SI MATERIALULUI SĂDITOR............................

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor

Nr........................din.....................

 

 

 

FISA DE SUPRAVEGHERE SI MONITORIZARE

a activitătii operatorului economic īn vederea acordării vizei de monitorizare anuală pentru:

 

 

 

 PRODUCERE

 PRELUCRARE

 COMERCIALIZARE

 

 

Operatorul economic..........................................................................................................................................................

Adresa:.................................................................................................................................................................................

Telefon, fax, e-mail:.............................................................................................................................................................

Nr. autorizatiei pentru producere/prelucrare/comercializare:.......................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 

1. Modificări privind statutul si datele de identificare:

 da, au fost modificări si au fost comunicate la inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului săditor (ITCSMS) sau la Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor (LCCSMS);

 da, au fost modificări si nu au fost comunicate la ITCSMS sau LCCSMS;

 nu au fost modificări.

 

2. Dotarea tehnico-materială:

 a suferit modificări care au fost anuntate la ITCSMS sau LCCSMS si sunt dovedite prin documente;

 a suferit modificări si nu au fost comunicate la ITCSMS sau LCCSMS;

 nu a suferit modificări.

 

3. Personalul responsabil cu desfăsurarea activitătilor de producere, prelucrare si comercializare a semintelor si materialului săditor:

 a suferit modificări care au fost anuntate la ITCSMS sau LCCSMS si sunt dovedite prin documente;

 a suferit modificări si nu au fost comunicate la ITCSMS sau LCCSMS;

 nu a suferit modificări.

 

4. Specia sau grupa de specii pentru care s-a făcut īnregistrarea:

 a suferit modificări si modificările au fost anuntate la ITCSMS sau LCCSMS;

 a suferit modificări si modificările nu au fost anuntate la ITCSMS sau LCCSMS;

 nu a suferit modificări.

 

5. Organizarea corespunzătoare a activitătilor de producere, prelucrare si comercializare pentru mentinerea autenticitătii si puritătii varietale a semintelor si materialului săditor:

 da;

 nu.

 

6. Respectă normele tehnologice de depozitare, transport si comercializare specifice fiecărei specii pentru care s-a acordat autorizatia:

 da;

 nu.

 

7. Oferă beneficiarilor de sămāntă un minimum de informatii necesar folosirii corecte a semintelor si a materialului săditor, prin:

 inscriptionarea datelor pe ambalaj sau pe eticheta furnizorului;

 afisarea informatiilor la locul de vānzare.


 

8. Respectă inviolabilitatea etichetelor si a ambalajelor originale:

 da;

 nu.

 

9. Anuntă la ITCSMS sau LCCSMS, īn termenul fixat de actele normative īn vigoare, cantitătile de seminte rămase pe stoc:

 da;

 nu.

 

10. Retrage din circulatie semintele care nu corespund normelor īn vigoare:

 da;

 nu.

 

11. Comercializează seminte sau material săditor care nu corespund normelor īn vigoare:

 da;

 nu.

 

12. Registrul de intrări-iesiri:

 există si este completat corespunzător prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, nr. 769/2009 privind aprobarea Metodologiei de īnregistrare a operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului săditor;

 există, dar nu este completat corespunzător;

 detine un sistem de evidentă computerizat;

 nu există.

 

13. Măsuri pentru corectarea unor aspecte constatate de autoritate:

 au fost stabilite actiuni corective/responsabilităti/termene pentru solutionarea neconformitătilor constatate;

 actiunile corective au fost aplicate pe perioada monitorizării;

 a fost evaluată eficienta implementării actiunilor corective.

 

14. Dispozitii finale referitoare la respectarea regulilor si normelor īn vigoare si asigurarea īndeplinirii continue a cerintelor art. 5 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si testarea si īnregistrarea soiurilor de plante, republicată:

 operatorul economic respectă prevederile legale īn vigoare;

 operatorul economic nu respectă prevederile legale īn vigoare si sunt luate următoarele măsuri:

- retragerea temporară/definitivă a autorizatiei;

- alte măsuri............................................................................................................

 

Inspector oficial,

...............................................

(numele, prenumele, semnătura)

 

Operator economic,

...............................................

(numele, prenumele, semnătura, stampila)

Se aprobă

Director executiv,

...............................................

(numele, prenumele, semnătura, stampila)

 

notă:

Fisa este īntocmită īn conformitate cu regulile si normele īn vigoare.

Operatorul economic trebuie să anunte la ITCSMS sau LCCSMS................, īn termenul prevăzut de normele īn vigoare, modificările intervenite īn activitatea pe care o desfăsoară.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. referitoare la schimbarea denumirii societătii,  schimbarea sediului social, cesiunea de părti sociale, noul asociat unic, revocarea/numirea unui administrator, revocarea/numirea unui director general si reluarea activitătii

 

Īn conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse īn aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010,

īn baza Hotărārii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 martie 2011, prin care s-au aprobat modificările aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă modificările aduse actului constitutiv al Societătii Comerciale VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. referitoare la:

- cesiunea de părti sociale;

- noul asociat unic - domnul Badea Mugur;

- schimbarea denumirii societătii din “VOX ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.” īn “UNITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE -S.R.L.”;

- schimbarea sediului social īn municipiul Bucuresti, complexul Colentina - Tei, sos. Colentina nr. 1 (etaj), sectorul 2;

- revocarea din functia de administrator si director general a domnului Neatu Laurentiu;

- numirea īn functia de administrator si director general a domnului Badea Mugur, conform Hotărārii asociatilor din data de 26 octombrie 2010 si reluarea activitătii.

Art. 2. - Societatea are obligatia ca īn termen de 5 zile de la data īnregistrării la oficiul registrului comertului a mentiunilor de mai sus, dar nu mai tārziu de 60 de zile de la data primirii prezentei aprobări, să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copia certificatului de īnscriere de mentiuni, copia rezolutiei persoanei desemnate/directorului prin care s-a dispus īnregistrarea si copia certificatului constatator care va cuprinde toate datele societătii.

Art. 3. - Societatea are obligatia prezentării la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, īn termen de 60 de zile de la primirea prezentei decizii, a copiei contractului de administrare/ mandat si a contractului de muncă īncheiat cu domnul Badea Mugur, conform prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse īn aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 14 martie 2011.

Nr. 202.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.