MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 206/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 206         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 martie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

207. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale

 

237. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării si protectiei porcinelor

 

267. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

34. - Decizie privind eliberarea domnului Diacomatu R. Sergiu Ionut din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

35. - Decizie privind numirea domnului Mihai Cristian-Sebastian în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

5. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile locale partiale din data de 13 martie 2011 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 81/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primarul comunei Apold, judetul Mures

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat

pentru ameliorarea raselor de animale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale si reguli procedurale

 

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotărâri îl constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat în vederea acordării de ajutoare destinate acoperirii costurilor legate de întocmirea si mentinerea registrului genealogic si de determinarea calitătii genetice a raselor de animale care sunt identificate si înregistrate potrivit legislatiei în vigoare.

(2) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (1) este exceptată de la obligatia notificării către Comisia Europeană, potrivit criteriilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii care îsi desfăsoară activitatea în domeniul productiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 358 din 16 decembrie 2006.

(3) Prezenta hotărâre aplică prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006.

Art. 2. - Ajutoarele prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt furnizate sub formă de servicii subventionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii care îsi desfăsoară activitatea în domeniul productiei de produse agricole, asa cum sunt prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 9 august 2009.

Art. 3. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică întreprinderilor care se află în una dintre următoarele situatii:

a) sunt considerate întreprinderi aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;

b) sunt întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum si ale art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

Art. 4. - Ajutorul de stat se acordă pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine si ecvine.

 

CAPITOLUL II

Criterii de eligibilitate si modalităti de acordare

a ajutorului de stat

 

Art. 5. - (1) Solicitantii ajutorului de stat sunt asociatii sau organizatii de crescători care prestează serviciile prevăzute la art. 2 si care îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt persoane juridice conform legislatiei în vigoare;

b) sunt acreditati de către Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, în calitate de autoritate competentă, denumită în continuare ANARZ, pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006;

c) efectuează serviciile prevăzute la lit. b), în conformitate cu prevederile legale;

d) realizează parametrii tehnici ai programului de ameliorare ai rasei pentru care solicită sprijinul financiar.

(2) Sunt eligibile pentru ajutor de stat serviciile prevăzute în prezenta hotărâre, efectuate după publicarea numărului de înregistrare si a cererii de exceptare pe site-ul Directiei Generale pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

Art. 6. - Valoarea ajutorului de stat prevăzut la art. 1 alin. (1), pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006, este:

a) de până la 100% din costurile eligibile pentru efectuarea serviciilor de întocmire si mentinere a registrelor genealogice pentru femelele adulte de reproductie aflate în exploatare, constând în înregistrarea datelor privind originea si efectuarea descrierii liniare, cu exceptia celor pentru întocmirea si mentinerea registrului genealogic de către proprietarul animalelor, pentru efectivele proprii, pentru care nu se acordă ajutor de stat;

b) de până la 70% din costurile eligibile pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale: controlul cantitativ si calitativ al performantelor de productie la animale, constituirea bazelor de date, prelucrarea datelor si estimarea valorii de ameliorare a animalelor, cu exceptia controalelor efectuate de proprietarul animalelor si a controalelor de rutină privind calitatea laptelui, pentru care nu se acordă ajutor de stat.

Art. 7. - (1) Categoriile de cheltuieli eligibile necesare efectuării serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt:

a) cheltuielile pentru plata personalului propriu al asociatiei/organizatiei de crescători care efectuează serviciile;

b) cheltuielile pentru achizitia echipamentelor, materialelor si serviciilor; aceste cheltuieli includ si taxa pe valoarea adăugată în situatia în care solicitantii nu sunt înregistrati în scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

c) cheltuielile administrative efectuate pentru prestarea serviciilor; aceste cheltuieli includ si taxa pe valoarea adăugată în situatia în care solicitantii nu sunt înregistrati în scopuri de


TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Valoarea ajutorului de stat, acordat pe cap de animal/an, pentru serviciile prevăzute la art. 6 lit. a ), este de maximum:

a) 20 lei pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline si ecvine;

b) 9 lei pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine si porcine.

(3) Valoarea ajutorului de stat, acordat pe cap de animal/an, pentru serviciile prevăzute la art. 6 lit. b), în functie de performantele de productie controlate, care contribuie la determinarea valorii genetice a raselor de animale, este de maximum:

a) 80 lei, în cazul controlului performantelor productiei de lapte, si 5 lei, în cazul controlului productiei de carne, pentru rasele de animale din speciile taurine si bubaline;

b) 12 lei, în cazul controlului performantelor productiei de lapte, 5 lei, în cazul productiei de carne, 2,5 lei, în cazul productiilor de lână, pentru rasele cu lână fină, si 3,5 lei, în cazul productiei de pielicele, pentru rasele de animale din speciile ovine si caprine;

c) 8 lei, în cazul controlului performantelor de productie la rasele de animale din specia porcine.

Art. 8. - (1) Cererile anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6 lit. a) si b), avizate de către ANARZ, se depun la începutul fiecărui an, până la data de 15 ianuarie, la centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, cu exceptia anului 2011, pentru care termenul de depunere a cererilor anuale de solicitare a ajutoarelor de stat este de 30 de zile de la data publicării înregistrării cererii de exceptare pe site-ul Directiei Generale pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

(2) Cererea anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6 lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, este însotită de următoarele documente:

a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislatiei în vigoare;

b) acreditarea solicitantului pentru întocmirea si mentinerea registrului genealogic al rasei pentru care solicită ajutorul de stat eliberată de ANARZ;

c) lista beneficiarilor serviciilor prevăzute la art. 6 lit. a), avizată de ANARZ, care va cuprinde: denumirea beneficiarului, adresa, codul unic de înregistrare, codul CAEN, numărul unic de identificare a beneficiarului la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură (APIA), rasa si numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajati si cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi se va mentiona “întreprindere nou- Înfiintată”;

d) copia contractelor încheiate de solicitant cu beneficiarii cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 6 lit a);

e) lista cu serviciile, echipamentele si materialele aferente ce pot fi achizitionate, aprobată de ANARZ.

(3) Cererea anuală de solicitare a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6 lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, este însotită de următoarele documente:

a) dovada că solicitantul este persoană juridică, conform legislatiei în vigoare;

b) acreditarea solicitantului pentru prestarea serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale, eliberată de ANARZ;

c) lista beneficiarilor serviciilor prevăzute la art. 6 lit. b), avizată de ANARZ, care va cuprinde: denumirea beneficiarului, adresa, codul unic de înregistrare, codul CAEN, numărul unic de identificare a beneficiarului la APIA, rasa si numărul de animale care fac obiectul serviciilor, numărul de angajati si cifra de afaceri, iar în cazul întreprinderilor noi se va mentiona “întreprindere nou- Înfiintată”;

d) copia contractelor încheiate de solicitant cu beneficiarii cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 6 lit b);

e) adeverinta eliberată de către detinătorul registrului genealogic al rasei, din care să rezulte că animalele beneficiarilor serviciilor cuprinsi în lista prevăzută la lit. c) fac obiectul determinării calitătii genetice a rasei. Numărul de animale din adeverintele eliberate de către detinătorul registrului genealogic pentru toti prestatorii nu va depăsi numărul de animale cuprinse în controlul oficial al performantelor de productie, prevăzut în programul de ameliorare al rasei;

f) lista cu serviciile, echipamentele si materialele aferente ce pot fi achizitionate, aprobată de ANARZ.

Art. 9. - (1) în 10 zile lucrătoare de la termenul-limită de depunere a cererilor anuale de solicitare a ajutorului de stat, prevăzut la art. 8 alin. (1), centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti verifică si centralizează cererile si transmit la APIA situatiile centralizatoare cu sumele solicitate pentru efectuarea serviciilor de întocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei si pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale, al căror model este prevăzut în anexele nr. 3a si 3b.

(2) APIA centralizează situatiile prevăzute la alin. (1) si comunică centrelor sale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti cuantumul ajutorului ce poate fi acordat cu încadrarea în sumele aprobate anual în buget cu această destinatie.

(3) în cazul în care sumele solicitate depăsesc plafonul alocat prin buget, APIA determină procentul de diminuare a acestora, care se aplică tuturor solicitantilor, si îl comunică centrelor sale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

(4) Centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti aprobă suma anuală pentru cererile anuale de solicitare si notifică în scris fiecărui solicitant suma ce poate fi încasată sub forma ajutorului de stat.

Art. 10. - (1) Cererea de plată a ajutoarelor de stat pentru serviciile de întocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6 lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4a, si cererea de plată a ajutoarelor de stat pentru serviciile de determinare a calitătii genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 6 lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4b, se depun lunar la centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, în primele 10 zile lucrătoare ale lunii următoare efectuării serviciilor, însotite de următoarele documente aferente lunii pentru care s-au efectuat serviciile:

a) memoriul tehnic cu progresele înregistrate în realizarea obiectivelor propuse, aprobat de ANARZ;

b) lista cu serviciile, echipamentele si materialele aferente achizitionate, aprobată de ANARZ;

c) documentele justificative prevăzute la art. 12, 13, 14, 15 si/sau art. 16, după caz.

(2) Prestatorul depune cererea de plată prevăzută la alin. (1) pentru serviciul prestat si anexează documentele justificative pentru cheltuielile efectuate, precum si documentele justificative de încasare de la beneficiarii ajutorului de stat, producătorii agricoli, a sumelor corespunzătoare, în functie de intensitatea ajutorului de stat pentru serviciul prestat, asa cum este prevăzut la art. 6.

Art. 11. - (1) Documentele justificative privind plata personalului propriu care prestează serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1) sunt cele privind cheltuielile pentru plata salariilor


personalului angajat al asociatiei sau al organizatiei prestatoare de servicii si cele pentru plata cheltuielilor de deplasare a angajatilor care efectuează servicii în ferme, respectiv controlul performantelor de productie, descrierea liniară, servicii de supracontrol.

(2) Nivelul maxim al cheltuielilor cu salariile eligibile la nivelul asociatiei sau al organizatiei prestatoare de servicii se stabileste în functie de numărul de angajati ce prestează servicii, multiplicat cu nivelul a două salarii de bază minime brute pe tară garantate în plată, stabilite potrivit legislatiei în vigoare.

(3) Din documentele prezentate trebuie să rezulte respectarea legislatiei aplicabile institutiilor publice privind cheltuielile de deplasare pentru angajati care efectuează servicii în ferme, respectiv controlul performantelor de productie, descrierea liniară si servicii de supracontrol.

Art. 12. - Documentele justificative pentru plata salariilor sunt copiile contractelor individuale de muncă înregistrate la inspectoratele teritoriale de muncă, copiile statelor de plată aferente contractelor individuale de muncă, documentele care atestă achitarea salariilor, precum si copia documentelor de plată a obligatiilor angajatorului aferente salariilor mentionate.

Art. 13. - Documentele justificative pentru plata cheltuielilor de deplasare a angajatilor care efectuează servicii în ferme, respectiv controlul performantelor de productie, descrierea liniară, servicii de supracontrol, sunt cele aferente cheltuielilor ce se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - Documentele justificative privind cheltuielile pentru achizitia echipamentelor, materialelor si serviciilor sunt facturile, documentele care atestă plata facturii si lista prevăzută la art. 10 alin. (1)lit. b).

Art. 15. - (1) Documentele justificative privind cheltuielile administrative sunt facturile emise de furnizorii de servicii de alimentare cu electricitate, gaze, telefonie si internet, apă si canalizare, aferente sediilor în care prestatorul de servicii îsi desfăsoară activitatea, si documentele care atestă plata acestor facturi.

(2) în cazul în care spatiul este închiriat/cedată folosinta, documentele justificative privind cheltuielile administrative sunt copiile contractului de închiriere/comodat avizat de administratia fiscală si/sau copii ale facturilor emise de proprietarul spatiului si documentele care atestă plata chiriei.

Art. 16. - În cazul altor contributii financiare furnizate pentru aceleasi cheltuieli eligibile, sub orice formă, de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare, ori ajutor de minimis pentru acoperirea costurilor serviciilor prestate, acestea sunt mentionate într-o declaratie pe propria răspundere, însotită de documentele doveditoare.

Art. 17. - (1) Centrele judetene ale APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, după verificarea documentelor justificative, aprobarea cererilor de plată a ajutoarelor de stat si deducerea din drepturile de plată a sumelor rezultate din declaratia prevăzută la art. 16, întocmesc si transmit la APIA centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire si mentinere a registrelor genealogice ale raselor de animale si centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calitătii genetice a raselor de animale, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5a si 5b.

(2) APIA întocmeste si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale centralizatorul cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire si mentinere a registrelor genealogice ale raselor de animale si pentru serviciile de determinare a calitătii genetice a raselor de animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 18. - În baza situatiei centralizatoare a cererilor de plată a formelor de ajutor de stat, transmisă de APIA, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însotită de Situatia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 19. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finantelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care alimentează conturile de subventii ale centrelor judetene sau al municipiului Bucuresti, după caz, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitantilor ajutorului de stat, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 20. - ANARZ verifică respectarea îndeplinirii normelor tehnice pentru efectuarea serviciilor prevăzute la art. 1 si realizarea parametrilor tehnici ai programului de ameliorare, etapizat pentru fiecare an de acordare a ajutorului de stat.

 

CAPITOLUL III

Durata de aplicare si bugetul schemei de ajutor de stat

 

Art. 21. - Schema de ajutor de stat se aplică pe perioada 2011-2013, începând cu data publicării înregistrării cererii de exceptare pe site-ul Directiei Generale pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene.

Art. 22. - Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2011-2013 este de maximum 61.250 mii lei, estimată conform anexei nr. 8.

Art. 23. - (1) Ajutorul de stat a cărui valoare este prevăzută la art. 22 se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) Suma alocată de la bugetul de stat, prevăzută în bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2011, este 12.250 mii lei.

(3) Sumele alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru plata ajutoarelor de stat în anii 2012-2013, se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Nerespectarea de către solicitanti a conditiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum si a oricăror obligatii asumate în vederea obtinerii finantării determină aplicarea de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

Art. 25. - (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri si utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit potrivit alin. (1) se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 13-17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

(3) Solicitantii care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situatii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai pot solicita ajutor pentru o perioadă de 3 ani calendaristici de la data încasării sumelor necuvenite.


Art. 26. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării numărului de înregistrare a cererii de exceptare pe site-ul Directiei Generale pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006.

Art. 27. - În baza prevederilor prezentei hotărâri, APIA elaborează proceduri detaliate de verificare a cererilor de ajutor

de stat si a conditiilor de eligibilitate, aprobate prin decizia directorului general al APIAsi avizate de directia de specialitate din cadrul Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, proceduri aduse la cunostinta beneficiarilor prin afisare la sediile APIAsi pe site-ul oficial al institutiei.

Art. 28. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 207.

 

ANEXA Nr. 1

 

AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul judetean..........................................

Nr.........din...............

AGENTIA NATIONALA PENTRU AMELIORARE

SI REPRODUCTIE ÎN ZOOTEHNIE

 

Avizat

 

CERERE ANUALA DE SOLICITARE

a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de întocmire si mentinere

a registrului genealogic al rasei..........................

 

Denumirea organizatiei sau asociatiei care întocmeste si mentine registrul genealogic.....................

Sediul.......................................................................,,

Cod unic de înregistrare..............................................

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociatiilor si fundatiilor

Cont trezorerie nr.............................deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate Publică..........

 

Nr. crt.

Specia

Rasa

Nr. de femele adulte de reproductie înscrise în registrul genealogic

Costuri estimate

pe femelă pe an

(lei)

Costuri totale estimate

(col. 3 x col. 4)

(lei)

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale; în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

 

Data

…………………….

Semnătura si stampila

…………………….

 

ANEXA Nr. 2

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul judetean..........................................

Nr.........din...............

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU AMELIORARE

SI REPRODUCTIE ÎN ZOOTEHNIE

 

Avizat

 

CERERE ANUALĂ DE SOLICITARE

a ajutoarelor de stat pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale

 

Denumirea organizatiei sau asociatiei care efectuează servicii de determinare a calitătii genetice a raselor de animale ............................................

Sediul............................................................................

Cod unic de înregistrare..............................................

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociatiilor si fundatiilor (dacă este cazul)........

Cont trezorerie nr......................................deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate Publică........................................

 

Nr. crt.

Specia

Rasa

Denumirea asociatiei

sau organizatiei care

întocmeste si mentine

registrul genealogic al rasei

Nr. de animale

care fac obiectul

serviciului

(capete)

Productia controlată

Costuri estimate

pe cap de animal

pe an

(lei)

Costuri totale

estimate

(col. 4xcol. 6)

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale; în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

 

Data

…………………….

Semnătura si stampila

…………………….

 

ANEXA Nr. 3a

 

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul judetean..........................................

Nr.........din...............

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

cu sumele solicitate pentru efectuarea serviciilor de întocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Rasa

Numărul de animale (capete)

Suma solicitată (lei)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Director executiv,

........................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

 


ANEXA Nr. 3b

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul judetean..........................................

Nr.........din...............

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

cu sumele solicitate pentru efectuarea serviciilor de determinare a calitătii genetice a raselor de animale

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Denumirea asociatiei sau organizatiei care

întocmeste si mentine registrul genealogic

al rasei

Rasa

Numărul

de animale

(capete)

Suma solicitată (lei)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

........................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 4a

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul judetean..........................................

Nr..........din....................

Verificat si aprobat

pentru suma de..............lei

la data de.........................

 

Director executiv,

..................................

 

CERERE DE PLATĂ

a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei pentru luna......................

 

Denumirea organizatiei sau asociatiei care efectuează servicii de întocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei ......................................

Sediul...........................................................................

Cod unic de înregistrare..............................................

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociatiilor si fundatiilor (dacă este cazul)....................................................

Cont trezorerie nr...............................deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate Publică................................................

 

Nr. crt.

Specia

Rasa

Nr. de animale care fac obiectul serviciului

Alte ajutoare declarate

conform art. 16

(lei)

Valoarea ajutorului de stat

pe cap de animal pe lună

(lei)

Valoarea ajutorului de stat

pentru plată

[(col. 3xcol. 5)-col. 4]

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt real; în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

 

Data

…………………….

Semnătura si stampila

…………………….

 

 


ANEXA nr. 4b

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596 Centrul judetean..........................................

Verificat si aprobat

pentru suma de...............lei

ia data de............................

 

Director executiv,

..................................

 

CERERE DE PLATĂ

a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calitătii genetice a raselor de animale pentru luna.......................

 

Denumirea organizatiei sau asociatiei care efectuează servicii de determinare a calitătii genetice a raselor de animale .........................................

Sediul...........................................................................

Cod unic de înregistrare..............................................

Nr. de înregistrare la judecătorie în Registrul asociatiilor si fundatiilor (dacă este cazul)..........................................................

Cont trezorerie nr..................................deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate Publică...........................................

 

Nr. crt

Specia

Rasa

Denumirea

asociatiei sau

organizatiei care

întocmeste si

mentine registrul

genealogic al

rasei

Nr. de animale (capete)

Productia controlată

Alte ajutoare declarate

conform art. 16

(lei)

Valoarea ajutorului de

stat pe cap de animal

pe lună

(lei)

Valoarea ajutorului de

stat pentru plată

[(col. 4 x col. 7) - col. 6]

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale; în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaratii.

 

Data

…………………….

Semnătura si stampila

…………………….

 

ANEXA Nr. 5

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

 Centrul judetean..........................................

 

CENTRALIZATORUL

cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire si mentinere a registrelor genealogice

ale raselor de animale pentru luna............................

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Specia

Rasa

Nr. de animale (capete)

Valoarea ajutorului de stat pentru plată (lei)

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

.........................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

 

 


ANEXA Nr. 5b

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596

Centrul judetean..........................................

 

CENTRALIZATORUL

cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calitătii genetice a raselor de animale

pentru luna...............................

 

Nr. crt.

Denumirea solicitantului

Specia

Rasa

Denumirea asociatiei sau organizatiei

care întocmeste si mentine registrul

genealogic al rasei

Nr. de animale (capete)

Valoarea ajutorului de stat

pentru plată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

......................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 6

 

AGENTIA DE PLĂTI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURĂ

Operator de date cu caracter personal: 9596 Nr......../..........................

 

CENTRALIZATORUL

cererilor de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire si mentinere a registrelor genealogice

ale raselor de animale si pentru serviciile de determinare a calitătii genetice a raselor de animale

 

Nr. crt.

Judetul

Denumirea solicitantului

Serviciile pentru

care se acordă

ajutorul

Specia

Rasa

Nr. de animale (capete)

Valoarea ajutorului de stat

pentru plată

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

X

X

X

X

 

 

Director general,

.........................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 7

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a ajutorului de stat

 

Nr. crt.

Denumirea serviciilor pentru care se acordă ajutor de stat

Valoarea

0

1

2

1

Serviciile de întocmire si mentinere a registrului genealogic si de determinare a calitătii genetice a raselor de animale

 

TOTAL:

 

 

 

Aprobat

Ordonator principal de credite,

..........................................

 

 


ANEXA Nr. 8

 

VALOAREA TOTALĂ MAXIMĂ

a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2011-2013, defalcată pe ani

 

Ani

Ajutor de stat pentru serviciile de întocmire si mentinere a registrului genealogic si pentru serviciile de determinarea calitătii genetice a raselor de animale

2011

12.250 mii lei

2012

21.000 mii lei

2013

28.000 mii lei

TOTAL:

61.250 mii lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea

normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor

asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum si a Hotărârii Guvernului nr. 839/2010

privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor

asumate în favoarea bunăstării si protectiei porcinelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) În perioada 16 octombrie-15 octombrie a anului următor, după depunerea cererii initiale anuale, solicitantii pot depune cerere de rectificare a numărului de păsări estimat a fi livrat.”

2. La articolul 5, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Pentru a beneficia de ajutoarele de stat prevăzute la art. 3 alin. (1), solicitantii care au primit aviz de principiu pentru cererea initială anuală trebuie să completeze si să depună din 3 în 3 luni cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum si tabelele prevăzute în anexele nr. 3.1-3.6 si să le depună individual sau prin reprezentant legal/împuternicit/delegat, în termen de 30 de zile de la încheierea perioadei de 3 luni în care s-au făcut livrările/vânzările către abator sau terti, la centrul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură pe raza căruia îsi desfăsoară activitatea de crestere a păsărilor.”

3. La articolul 5, după alineatul (42) se introduce un nou alineat, alineatul (43), cu următorul cuprins:

“(43) În cazul categoriilor de găini ouătoare si găini de reproductie din rase grele, dacă solicitantul ajutorului de stat nu livrează păsări în perioada 16 octombrie-15 octombrie a anului următor, poate solicita acordarea ajutorului de stat, dacă a obtinut avizul de principiu pentru cererea initială anuală, prin depunerea cererii de solicitare aferente perioadei 16 iulie-15 octombrie, pentru efectivul de la sfârsitul perioadei, însotită de fisa urmăririi activitătii prevăzute în anexele nr. 4 sau 5.”

4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de copia certificatelor/buletinelor lunare de analiză, eliberate de un laborator acreditat/autorizat sanitar-veterinar, în care se specifică nivelul deoxinivalenolului.”

5. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Pentru ajutorul de stat acordat în scopul folosirii de furaje ce nu contin proteine de origine animală, inclusiv făină de peste, măsură prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b), sunt eligibili crescătorii de păsări care nu folosesc făinuri proteice de origine animală, inclusiv făină de peste, în hrana păsărilor si care prezintă lunar analiza furajelor administrate păsărilor în vederea detectării făinurilor proteice de origine animală, efectuată la un laborator acreditat/autorizat sanitar-veterinar.

(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de copia certificatelor/buletinelor lunare de analiză, eliberate de un laborator acreditat/autorizat sanitar-veterinar, în care se confirmă că furajele nu contin făinuri proteice de origine animală, inclusiv făină de peste.”

6. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Pentru ajutorul de stat acordat în scopul manipulării în vederea prinderii si încărcării în custi si transportului păsărilor fără vătămarea lor, măsură prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. d), sunt eligibili crescătorii de păsări care asigură fortă de muncă suplimentară si conditii optime de transport si care fac dovada că în timpul transportului de la fermă la abator sau terti numărul păsărilor rănite nu depăseste 5% din totalul păsărilor transportate.

(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de documentele sanitare veterinare eliberate de medicul veterinar oficial din abator sau de medicul veterinar de liberă practică, în care se specifică procentul de păsări vătămate pe timpul transportului de la fermă la abator sau terti, din perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat.”

7. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, cererea prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de copia buletinelor lunare de analiză, eliberate de un laborator acreditat/autorizat sanitar-veterinar, care să ateste că apa de băut îndeplineste standardele minime de calitate pentru apa potabilă din punct de vedere microbiologic si al continutului în nitriti si nitrati, conform prevederilor Legii nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

8. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Documentele care se depun la centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură pentru solicitarea/încasarea ajutorului de stat se vor păstra 5 ani atât de către acestea, cât si de solicitanti.

(2) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma «conform cu originalul» si vor fi semnate si stampilate.”

9. La articolul 14, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti verifică si determină sumele aferente cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat, depuse conform perioadelor prevăzute la art. 5 alin. (41) si (42), si aprobă valoarea sprijinului pentru perioada respectivă, calculată prin aplicarea la suma determinată a procentului rezultat din raportul dintre plafonul anual total alocat si valoarea totală estimată în baza cererilor initiale anuale.”

10. La articolul 20, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.”

11. La anexele nr. 4 si 5, nota de subsol se modifică si va avea următorul cuprins:

NOTĂ:

Numărul de păsări pentru care se primeste ajutor de stat reprezintă efectivul de la sfârsitul perioadei 16 iulie- 15 octombrie, pentru solicitantii ajutorului de stat prevăzuti la art. 5 alin. (43).”

12. În tabelele anexelor nr. 4-9, după specificarea “Livrări la abator” se introduce specificarea “Livrări la terti”, având ca unitate de măsură (U.M.) “capete”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării si protectiei porcinelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Prevederile schemei de ajutor de stat se aplică producătorilor agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, si/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizatii de producători recunoscute, după caz, si care detin, cresc sau exploatează porcine individual sau în forme asociative, conform legislatiei în vigoare, în scopul obtinerii productiei agricole.”

2. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) În întelesul prevederilor prezentei hotărâri porcinele se definesc astfel: porci pentru îngrăsat de la o greutate în viu de maximum 30 kg până la greutatea de abatorizare, vieri si scroafe reformă inclusi în categoria porci grasi, precum si scroafe si scrofite de reproductie.”

3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) În perioada 16 octombrie a anului în curs-15 octombrie a anului următor, după depunerea cererii initiale anuale, solicitantii pot depune cerere de rectificare a numărului de porcine estimat a fi livrat.”

4. La articolul 5, alineatul (51) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(51) Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat se depune pentru livrările porcilor grasi, inclusiv vierilor si scroafelor reformă, către abator, efectuate direct sau prin intermediari, respectiv forme asociative ori societăti comerciale, si/sau pentru vânzarea scrofitelor/scroafelor si/sau mutatiile/transferul scrofitelor.”

5. La articolul 5 alineatul (7), literele b) si c2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) În cazul porcilor abatorizati, copie a documentului de însotire a porcilor de la fermă la abator, copie a facturii fiscale pentru porcii abatorizati, copie a raportului de clasificare a carcaselor;

c2) copii ale facturilor de vânzare către formele asociative legal constituite/societătile comerciale si copii ale facturilor de vânzare de la formele asociative legal constituite/societătile comerciale către abator, împreună cu copia raportului de clasificare a carcaselor pentru porcii comercializati;”.

6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, pe lângă documentele prevăzute la art. 5 alin. (7), cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însotită de un document sanitar-veterinar, eliberat de un medic veterinar de liberă practică ce are contract cu exploatatia în cauză conform legii, care atestă că au fost îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1) în perioada pentru care se face solicitarea ajutorului de stat, precum si de o copie a schitei grajdurilor, cu dimensiunile boxelor de cazare la prima solicitare.”

7. La articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru această măsură, pe lângă documentele prevăzute la art. 5 alin. (7), cererea pentru solicitarea ajutorului de stat prevăzută în anexa nr. 3 este însotită si de buletinele lunare de analiză, eliberate de un laborator acreditat, sau de copia documentului eliberat de autoritatea judeteană de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucuresti, care să ateste că apa de băut îndeplineste standardele minime de calitate pentru apa potabilă din punct de vedere microbiologic si al continutului în nitriti si nitrati, conform prevederilor Legii nr. 458/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

8. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) Documentele care se depun la centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură pentru solicitarea/încasarea ajutorului de stat se vor păstra 5 ani atât de către acestea, cât si de solicitanti.

(2) Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma «conform cu originalul» si vor fi semnate si stampilate.”

9. La articolul 15, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucuresti verifică si determină sumele aferente cererilor pentru solicitarea ajutorului de stat, depuse conform perioadelor prevăzute la art. 5 alin. (51) si (52), si aprobă valoarea sprijinului pentru perioada respectivă, calculată prin aplicarea la suma determinată a procentului rezultat din raportul dintre plafonul anual total alocat si valoarea totală estimată în baza cererilor initiale anuale.”

10. La articolul 20, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situatii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 martie 2011.

Nr. 237.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011

al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, regie autonomă aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” se va face de către aceasta, cu aprobarea secretarului general al Camerei Deputatilor.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă “Monitorul Oficial” va putea efectua cheltuieli totale aferente veniturilor totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 267.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ANEXĂ

 

CAMERA DEPUTATILOR

Regia Autonomă “Monitorul Oficial” Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucuresti

CIF R0427282

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011

- mii lei -

 

INDICATORI

Nr. rd.

PROPUNERI BVC2011

0

1

2

3

4

I

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

64.407

 

1

Venituri din exploatare, din care:

2

57.407

 

 

a)

din productia vândută

3

57.187

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

70

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care;

5

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

variatia stocurilor

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

150

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

7.000

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

6.500

 

 

d)

alte venituri financiare

14

500

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

43.376

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

43.276

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

9,946

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

950

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

50

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

18.949

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

14.008

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

4.011

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

3.055

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt somaj

25

70

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

768

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

118

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

930

 

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

160

 

 

 

 

-tichete de cresă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

770

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

8.200

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

3.981

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

1.200

 

 

 

11) contract de mandat

39

80

 

 

 

12) ch. de protocol, din care:

40

35

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

41

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

42

37


0

1

2

3

4

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

43

 

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

44

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

45

100

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

47

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

48

100

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

 

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

50

100

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

51

 

III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

21.031

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

53

3.365

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:*)

54

17.666

 

1

 

Rezerve legale

55

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

56

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

57

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi

58

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

59

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

60

 

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

61

1.767

 

8

 

Minimum 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

15.899

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pe1.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

63

 

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

64

96.576

 

1

 

Surse proprii

65

8.200

 

2

 

Alocatii de la buget

66

 

 

3

 

Credite bancare

67

 

 

 

a)

- interne

68

 

 

 

b)

- externe

69

 

 

4

 

Alte surse - disponibil

70

88.376

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

71

96.576

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

72

96.576

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

73

 

 

 

a)

interne

74

 

 

 

b)

externe

75

 

VIII

 

REZERVE, din care:

76

1.001

 

1

 

Rezerve legale

77

982

 

2

 

Rezerve statutare

78

 

 

3

 

Alte rezerve

79

19

IX

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

80

 

 

1

 

Venituri totale

81

64.407

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

43.376

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

382

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

84

370

 

5

 

Fond de salarii, din care:

85

14.008

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

86

14.000

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

8

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

3.153

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd .81/84)

89

 

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

90

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice de persoana )**)

91

1.123

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

673

 

11

 

Plăti restante

93

 

 

 

a)

preturi curente

94

 

 

 

b)

preturi comparabile

95

 

 

12

 

Creante restante

96

 

 

 

a)

preturi curente

97

990

 

 

b)

preturi comparabile

98

990


*) Repartizarea profitului se face cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, cu modificările ulterioare, prin derogare de la Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societătile nationale, companiile nationale si societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările si completările ulterioare.

**) Productivitatea muncii este calculată în pagini 1/8, prin valorificarea la acest format a întregii productii fizice si tinând cont de numărul mediu de personal.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Diacomatu R. Sergiu Ionut din functia de vicepresedinte,

cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

Având în vedere cererea domnului Diacomatu R. Sergiu Ionut, înregistrată sub nr. 20/7323/D.N.A. din 22 martie 2011,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Diacomatu R. Sergiu Ionut se eliberează din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 34.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Mihai Cristian-Sebastian în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat,

al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Cristian-Sebastian se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 35.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor

nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile locale partiale din data de 13 martie 2011 care au

depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind

finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, pentru alegerile locale partiale desfăsurate

conform Hotărârii Guvernului nr. 81/2011 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primarul comunei Apold, judetul Mures

 

Comuna Apold, judetul Mures:

- Partidul National Liberal

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Social Democrat

- Candidatul independent Matyas Ioan

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 5.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.