MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 210/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 210         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 25 martie 2011

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

28. - Ordonantă de urgentă privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii

 

32. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

250. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

 

270. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru participarea cu forte la operatia NATO de impunere a unui embargo asupra armelor (Arms Embargo) împotriva Libiei

 

271. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

36. - Decizie privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020

 

37. - Decizie privind numirea unor reprezentanti ai statului în Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

38. - Decizie privind revocarea si numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru completarea Normelor de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 572/2008

 

Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române din municipiul Brasov, care primesc subventii de la bugetul local în anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii

 

Situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, se motivează prin necesitatea asigurării urgente a conditiilor de implementare optimă a Programului national de dezvoltare a infrastructurii (denumit în continuare P.N.D.I.), aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011.

Astfel, pentru implementarea RN.D.I. este necesar ca Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, să fie completată cu precizarea explicită a beneficiarilor finali ai investitiilor (unităti administrativ-teritoriale, respectiv Administratia Natională “Apele Române” - administratorul legal al domeniului public al apelor).


De asemenea, trebuie creat cadrul legal prin care investitiile deosebit de complexe, de natura alimentărilor cu apă, canalizărilor sau lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundatiilor, să poată fi realizate prin P.N.D.I. si pe terenuri proprietate privată, aflate inevitabil pe traseul acestor lucrări.

Este necesar, de asemenea, să fie creat cadrul legal privind transferul final al investitiilor realizate prin P.N.D.I., în proprietate sau administrare, după caz, către beneficiarii finali definiti în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011.

Astfel, P.N.D.I. nu poate fi implementat fără adoptarea unor norme metodologice clare si amănuntite, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecărui ordonator principal de credite desemnat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011.

Neadoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ ar bloca din start începerea implementării P.N.D.I., situatie care s-ar afla în contradictie cu vointa Legislativului, exprimată prin aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 prin Legea nr. 15/2011, respectiv de recunoastere a caracterului urgent si extraordinar al acestui program national.

Implementarea P.N.D.I. va dezvolta mai multe proiecte de investitie în infrastructură, va influenta economia României, va promova cresterea economică si va crea locuri de muncă. Totodată, va ajuta la îmbunătătirea vietii si sigurantei cetăteanului.

În acest context, modernizarea infrastructurii la standardele europene reprezintă una dintre prioritătile nationale pentru perioada următoare, acest lucru întâmplându-se în conditiile în care cele mai multe studii arată că starea precară a drumurilor, lipsa accesului la sisteme de canalizare, precum si a unei furnizări constante de apă potabilă către populatie reprezintă un impediment în calea dezvoltării economice.

Dezvoltarea infrastructurii la nivelul întregii tări se cere a fi solutionată într-un ritm cât se poate de accelerat. Constructia si repararea drumurilor, asigurarea accesului la sisteme de canalizare, precum si a unei furnizări constante de apă potabilă conduc la dezvoltarea sustinută a economiei si a calitătii vietii.

Adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ conduce la conformarea cu prevederile acquis-ului comunitar în ceea ce priveste realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apă si canalizare - epurarea apelor menajere, asigurarea alimentării cu apă la standarde europene, extinderea si/sau modernizarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare - epurarea apelor uzate menajere.

Astfel, adoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ conduce la realizarea cu prioritate a investitiilor în infrastructura de mediu pentru protectia si îmbunătătirea calitătii mediului si a standardelor de viată în România si îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, la capitolul 22 “Mediu”, precum si la realizarea investitiilor din domeniul gospodăririi apelor si reducerea efectelor negative ale viiturilor pe cursurile de apă, utilizarea durabilă a resurselor de apă si reabilitarea si protectia zonei costiere.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - După articolul 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 25 noiembrie 2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, se introduc trei noi articole, articolele 51, 52 si 53, cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Proiectele prioritare din cadrul P.N.D.I., pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are calitatea de ordonator principal de credite, se vor realiza de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(2) Proiectele prioritare din cadrul P.N.D.I., pentru care Ministerul Mediului si Pădurilor are calitatea de ordonator principal de credite, se vor gestiona astfel:

a) prin Ministerul Mediului si Pădurilor, pentru proiectul «Programe multianuale de mediu si gospodărirea apelor»;

b) prin Administratia Natională «Apele Române», pentru proiectul «Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundatiilor, mărirea gradului de sigurantă a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere».

(3) Beneficiarii finali ai proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are calitatea de ordonator principal de credite, sunt unitătile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritătile administratiei publice locale.

(4) Beneficiarii finali ai proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., pentru care Ministerul Mediului si Pădurilor are calitatea de ordonator principal de credite, sunt:

a) unitătile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritătile administratiei publice locale, pentru proiectul «Programe multianuale de mediu si gospodărirea apelor»;

b) Administratia Natională «Apele Române», pentru proiectul «Infrastructura în domeniul gospodăririi apelor, lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundatiilor, mărirea gradului de sigurantă a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere».

Art. 52. - Obiectivele de investitii ale proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I. se amplasează pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale si/sau pe terenuri proprietate privată, dobândite conform legii, a căror folosintă gratuită temporară si/sau administrare, până la receptia finală a lucrărilor, se asigurăde către beneficiar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 53. - După receptia finală a obiectivelor de investitii, ordonatorii principali de credite le predau beneficiarilor finali bunurile rezultate, cu titlu gratuit/în administrare, împreună cu terenul aferent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

Art. II. - (1) în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va elabora si va supune aprobării Guvernului, prin hotărâre, normele metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.


(2) în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Mediului si Pădurilor va elabora si va supune aprobării Guvernului, prin hotărâre, normele metodologice pentru implementarea unitară a proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii gestionate de Ministerul Mediului si Pădurilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Bárna Tanczos,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 martie 2011.

Nr. 28.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sănătătii

 

În vederea eficientizării activitătii institutiilor din domeniul sanitar, în acord cu prioritătile Guvernului de reformă în administratia publică,

tinând cont de urgenta stabilirii unor măsuri de reorganizare a sistemului de îngrijiri de sănătate si pentru asigurarea respectării angajamentelor asumate de Guvernul României cu ocazia negocierilor acordurilor de împrumut cu organismele financiare,

având în vedere constrângerile bugetare si necesitatea încadrării în fondurile alocate pentru finantarea serviciilor medicale furnizate la nivelul unitătilor sanitare cu paturi, astfel încât să nu fie afectată calitatea serviciilor medicale, fapt ce ar pune în pericol viata bolnavilor, se impune flexibilizarea procesului de reformare si reorganizare, în regim de urgentă, a asistentei medicale spitalicesti pentru a asigura acordarea asistentei medicale în conditii de sigurantă si securitate pentru pacient.

Tinând seama de faptul că neadoptarea unor măsuri imediate ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activitătilor din domeniul sanitar si la imposibilitatea îmbunătătirii conditiilor de desfăsurare a acestora,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 191, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

“(9) Bugetele de venituri si cheltuieli ale spitalelor din reteaua administratiei publice locale se întocmesc, se aprobă si se execută potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, si fac parte din bugetul general al unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.”

2. Articolul 245 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 245. - (1) Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale si de medicamente, care pot fi în relatii contractuale cu casele deasigurări, sunt:

a) unitătile sanitare publice sau private, organizate conform prevederilor legale în vigoare, autorizate, evaluate si selectate în conditiile legii;

b) farmaciile, distribuitorii si producătorii de medicamente si materiale sanitare;

c) alte persoane fizice si juridice care furnizează servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.

(2) Selectarea unitătilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate se realizează de către o comisie de selectie numită prin ordin al ministrului sănătătii pe baza unor criterii obiective aprobate prin acelasi ordin.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) prezintă raportul analizei efectuate si lista unitătilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate. Raportul analizei efectuate si lista unitătilor sanitare cu paturi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(4) Casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte pentru furnizarea de servicii numai cu unitătile care îndeplinesc criteriile de evaluare stabilite de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Ministerul Sănătătii si care nu sunt cuprinse în hotărâre aGuvernului pentru aprobarea raportului comisiei de selectie si a listei unitătilor sanitare cu paturi care nu pot încheia contracte cu casele de asigurări de sănătate.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Dacă, după aprobarea listei prevăzute la art. 19, autoritătile administratiei publice locale nu preiau, până la data de 15 aprilie 2011, unitătile sanitare publice cu paturi, conform dispozitiilor legale în vigoare, managementul acestora revine la Ministerul Sănătătii, prin hotărâre a Guvernului, initiată de acest minister.”

Art. III. - Pentru anul 2011, unitătile sanitare publice au dreptul de a prelungi contractele de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate încheiate în anul precedent pentru o perioadă care nu poate depăsi 6 luni de la data expirării duratei initiale de îndeplinire a acestora, respectiv până la data de 30 iunie 2011.

Art. IV. - În termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Guvernul va adopta, pentru anul 2011, hotărârea prevăzută la art. 245 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 32.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Se aprobă standardele de cost, prevăzute în anexa nr. 1, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 2.1-2.20.”

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2.1-2.20 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

3. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4. După anexa nr. 2.18 se introduc două noi anexe, anexele nr. 2.19 si 2.20, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 2 si 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Bárna Tahczos,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 martie 2011.

Nr. 250.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)

 

LISTA

standardelor de cost

 

 

Elaboratorul

 

Denumirea standardului

Indicativul

1.

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

1.

Sală de sport scolară nivel competitional

SCOST-01/MDRT

2.

Centru cultural

SCOST-02/MDRT

3.

Bloc de locuinte pentru tineri

SCOST-03/MDRT

4.

Reabilitare termică anvelopă bloc de locuinte

SCOST-04/MDRT

5.

Modernizare drum comunal clasa tehnică V

SCOST-05/MDRT

6.

Reabilitare drum judetean clasa tehnică III ÷ V

SCOST-06/MDRT

7.

Modernizare drum judetean clasa tehnică III ÷ V

SCOST-07/MDRT

8.

Sistem centralizat de alimentare cu apă în mediul rural

SCOST-08/MDRT

9.

Modernizare drum comunal clasa tehnică IV

SCOST-09/MDRT

2.

Ministerul Mediului si Pădurilor

1.

Reabilitare drum forestier principal

SCOST-01/MMP

2.

Reabilitare drum forestier secundar

SCOST-02/MMP

3.

Reabilitare drum forestier magistral

SCOST-03/MMP

4.

Drum forestier secundar

SCOST-04/MMP

3.

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

1.

Scoală cu 8 săli de clasă

SCOST-01/MEdCTS

2.

Grădinită cu 4 săli de grupă

SCOST-02/MEdCTS

3.

Cămin studentesc

SCOST-03/MEdCTS

4.

Ministerul Sănătătii

1.

Spital regional de urgentă

SCOST-01/MS

2.

Spital judetean de urgentă

SCOST-02/MS

5.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1.

Canale de irigatii impermeabilizare

SCOST-01/MADR

2.

Modernizare drum de exploatare agricolă - categoria I - îmbrăcăminte asfaltică

SCOST-02/MADR

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2.191a Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

MODERNIZARE DRUM COMUNAL CLASA TEHNICĂ IV

Indicativ: SCOST-09/MDRT

STANDARD DE COST

 

I. Preambul

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi la nivelul lunii ianuarie 2010.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii în conditii de eficientă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă;

cj ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind executia lucrărilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă.

Prezentul standard se adresează si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de constructii.

III. Obiectiv de referintă

111.1. Prezentare generală: “Modernizarea unui kilometru de drum comunal de clasa tehnică IV” Scop:

- asigurarea conexiunii la reteaua natională si judeteană;

- asigurarea accesibilitătii unor zone cu potential la nivel de regiune unde conditiile economice au împiedicat dezvoltarea zonei;

- economisirea timpului si a carburantilor;

- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

- îmbunătătirea capacitătii portante.

111.2. Date tehnice

Traseul nemodernizat are două benzi de circulatie, prezentând degradări accentuate. Situatia proiectată urmăreste:

- îmbunătătirea elementelor geometrice si a căilor de rulare;

- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;

- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;

- suprapunerea traseului peste traseul existent;

- asigurarea vitezei de deplasare de 30-60 km/h;

- încadrarea drumului în clasa tehnică IV, categoria de importantă C;

- clasa de trafic mediu: nivel de trafic de 0,1-0,3 m.o.s. (milioane osii standard 11,5 tone) Situatia proiectată nu cuprinde: lucrări de artă, poduri si podete.

Pentru drumuri de clasă tehnică IV vor fi asigurate:

- lătime platformă: 8,0 m;

- lătime parte carosabilă: 2 x 3,0 m;

- lătime acostamente: 2 x 1,0 m, compuse din:

- 2 x 0,25 m benzi de încadrare; si

- 2 x 0,75 m umplutură balast;

- panta transversală carosabil: 2,5%

- panta transversală acostament: 4%


Sistem rutier propus:

- 4 cm uzură din BA16;

- 5 cm strat de legătură BAD 25;

- 15 cm piatră spartă;

- 15 cm balast pentru reprofilare (grosime medie);

- acostamente amenajate (balastate)

- santuri sectiune naturală 80% si sectiune pereată 20% din lungime, pe ambele părti ale drumului.

III.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Caracteristica macroseismică a amplasamentului P100-1/2006

ag = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.

Clasa tehnică

IV

Categoria de importantă

“C” - normală

Zona climatică STAS 1709/1-90

III

Tipul de pământ STAS 1709/1

P3

Adâncimea de înghet STAS 6054-77

80-90 cm

 

III.4. Planuri si sectiuni caracteristice

 

Sectiune transversală1)

 


1) Sectiunea transversală este reprodusă în facsimil.

 

IV. Cost investitie de bază

IV. 1. Cost unitar

Tabel IV1 (valori de referintă)

 

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

COST UNITAR (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investitia de bază, din care:

4.1.

Constructii si instalatii Lucrări de drumuri

812.725

193.506

4.1.1.

Sistemul rutier

720.085

171.449

4.1.2.

Santuri

92.640

22.057

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

-

-

4.4.

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

-

-

4.6.

Active necorporale

-

-

Investitie de bază - cost unitar

812.725

193.506


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).


 

Precizare

La stabilirea costului s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S, C.A.S.S, ajutor de somaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;

- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: procentul de 10% si, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport materiale - 25 km;

- transport pământ - 10 km.

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1. - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5. - Alte cheltuieli;

- cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 “Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii” la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorată, în principal, influentei zonei climatice de calcul al amplasamentului investitiei, precum si/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite de caracteristicile investitiei de referintă, se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2.20 la Hotărârea Guvernului nr. 363/2010)

 

I. Preambul

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

MODERNIZARE DRUM DE EXPLOATARE AGRICOLĂ - CATEGORIA I – ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ

Indicativ: SCOST-02/MADR

STANDARD DE COST

 

Standardul de cost constituie document de referintă, cu rol de ghidare în promovarea obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice.

Standardul de cost se referă la cheltuielile cuprinse în cap. 4 “Cheltuieli pentru investitia de bază” din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

La stabilirea costului investitiei de bază s-au avut în vedere:

- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate în perioada 2008-2009;

- costul investitiei de bază rezultat din rularea listelor cu cantităti pe categorii de lucrări în preturi la nivelul lunii ianuarie 2010.

Tipurile de drumuri clasificate în functie de categoria drumului si a tipurilor de structuri rutiere sunt prezentate în cap. V “Tabel informativ”.

II. Domeniu de aplicare

Prezentul standard se adresează ordonatorilor de credite pentru:

a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finantarea programelor de investitii în conditii de eficientă economică;

b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă;

c) ghidarea în analiza ofertelor de către membrii comisiilor de evaluare în vederea adjudecării contractelor privind executia lucrărilor de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referintă.

Prezentul standard se adresează si operatorilor economici pentru elaborarea ofertelor în vederea contractării lucrărilor de constructii.


III. Obiectiv de referintă

111.1. Prezentare generală: “Modernizarea unui kilometru de drum de exploatare agricolă - categoria I - Îmbrăcăminte asfaltică” - zonă de ses

Scop:

- asigurarea conexiunii la reteaua de drumuri comunale, judetene sau nationale;

- asigurarea accesibilitătii în zone în care se desfăsoară activităti agricole;

- economisirea timpului si a carburantilor;

- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;

- îmbunătătirea capacitătii portante.

NOTĂ:

Pentru zone de deal si de munte, costul unitar se va majora având în vedere dificultatea sporită a conditiilor de lucru pentru utilaje, mijloace de transport si manoperă.

Se va aplica un spor de 15% pentru zona de deal si 25% pentru zona de munte.

111.2. Date tehnice

Traseul nemodernizat are două benzi de circulatie, prezentând degradări accentuate. Situatia proiectată urmăreste:

- îmbunătătirea elementelor geometrice si a căilor de rulare;

- aducerea structurilor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei drumului;

- realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale;

- suprapunerea traseului peste traseul existent;

- asigurarea vitezei de deplasare de 30-60 km/h;

- încadrarea drumului în categoria I de drumuri agricole, categoria de importantă C. Situatia proiectată nu cuprinde: lucrări de artă, poduri si podete.

Pentru drumuri de categoria I vor fi asigurate:

- lătime platformă: 7,0 m;

- lătime parte carosabilă: 2 x 2,75 m = 5,50 m;

- lătime acostamente: 2x0,75m;

- panta transversală carosabil: 2,5%;

- panta transversală acostament: 4%. Sistem rutier propus:

- 4 cm uzură din BA16;

- 5 cm strat de legătură BAD 25;

- 15 cm piatră spartă;

- 15 cm balast;

- acostamente amenajate (balastate);

- asigurarea scurgerii apelor: rigole si/sau santuri trapezoidale.

 

111.3. Caracteristici esentiale de calcul

 

Denumirea

Clasa/Nivelul de performantă

Caracteristica macroseismică a amplasamentului P100-1/2006

ag = 0,08 g; Tc = 0,7 sec.

Categoria drumului

I

Categoria de importantă

“C” - Normală

Zona climatică STAS 1709/1-90

III

Tipul de pământ STAS 1709/1

P3

Adâncimea de înghet STAS 6054-77

80-90 cm

 

III.4. Planuri si sectiuni caracteristice1)


1) Pct. III.4 este reprodus în facsimil.


 

IV. Cost investitie de bază

IV. 1. Cost unitar

Tabel IV1 (valori de referintă)

 

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

Cost unitar (exclusiv TVA)

lei/km

euro*)/km

4. Cheltuieli pentru investitia de bază, din care:

4.1.

Constructii si instalatii Lucrări de drumuri

545.475

129.875

4.1.1.

Sistemul rutier

530.955

126.418

4.1.2.

Santuri

14.520

3.457

 

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

-

-

 

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

-

-

 

4.4.

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

-

-

 

4.5.

Dotări

-

-

 

4.6

Active necorporale

-

-

 

Investitie de bază - Cost unitar

545.475**)

129.875**)

 

Precizare

La stabilirea costului s-au luat în calcul:

- pentru materiale, utilaje si transport: preturile la nivelul lunii ianuarie 2010;

- pentru manoperă: salariul mediu brut pe ramură comunicat de Institutul National de Statistică la nivelul mediei anului 2009;

- pentru contributii asupra salariilor pe care le suportă angajatorul si le include în costuri:

- C.A.S, C.A.S.S, ajutor de somaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele în vigoare conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010;

- pentru accidentele de muncă, boli profesionale: cotele în vigoare conform Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, republicată, cu modificările ulterioare;

- pentru cheltuieli indirecte si profit: procentul de 10% si, respectiv, de 5%;

- pentru distanta de transport:

- transport materiale - 25 km;

- transport pământ - 10 km.

NOTE:

1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente următoarelor capitole din structura devizului general al investitiei, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008:

- cap. 1. - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului;

- cap. 2. - Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului;

- cap. 3. - Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică;

- cap. 5. - Alte cheltuieli;

- cap. 6. - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar.

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru următoarele capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse în standardul de cost se iau în considerare următoarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate în procente, astfel:

a) proiectare si inginerie: 3,0% din valoarea investitiei de bază;

b) consultantă: 1,0% din valoarea investitiei de bază;

c) asistentă tehnică: 1,5% din valoarea investitiei de bază;

d) organizare de santier: 2,5%;

e) cheltuieli diverse si neprevăzute: 10,0%.

Valoarea cheltuielilor prevăzute la lit. d) si e) se stabileste conform prevederilor anexei nr. 4 “Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii” la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008.

3. Cresterea costului unitar datorată, în principal, influentei zonei climatice de calcul al amplasamentului investitiei, precum si/sau caracteristicilor geomorfologice ale terenului de fundare, diferite fată de caracteristicile investitiei de referintă, se justifică distinct în documentatia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei;


*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat în calcul la fundamentarea bugetului pentru anul 2010).

**) Pentru zone de deal si de munte, costul unitar se va majora având în vedere dificultatea sporită a conditiilor de lucru pentru utilaje, mijloace de transport si manoperă.

Se va aplica un spor de 15% pentru zona de deal si 25% pentru zona de munte.


 

V. Tabel informativ

Drumuri de exploatare agricolă

 

 

 

Categoria drumului*)

 

I

II

III

Date tehnice

Carosabil (m)

5,50

4,00

2,75

 

Acostament (m)

2x0,75

2x0,50

2x0,375

 

Lătime totală (m)

7,00

5,00

3,50

Relief

Tipuri de structuri rutiere

COSTURI PE 1 KM

lei

euro

Ses

Asfaltare

X**)

X

-

 

 

X

X

-

 

Pietruire

-

X

X

 

 

-

X

X

 

Teren stabilizat

-

-

X

 

 

-

-

X

Deal

Asfaltare

X

X

-

 

 

X

X

-

 

Pietruire

-

X

X

 

 

-

X

X

 

Teren stabilizat

-

-

X

 

 

-

-

X

Munte

Asfaltare

X

X

-

 

 

X

X

-

 

Pietruire

-

X

X

 

 

-

X

X

 

Teren stabilizat

-

-

X

 

 

-

-

X


*) Categoriile de drumuri sunt în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului administratiei publice nr. 212/145/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice de întocmire a proiectelor de organizare a teritoriului exploatatiilor agricole.

**) Valorile pozitiilor notate cu X din tabelul informativ se regăsesc în standardele de cost în curs de elaborare pentru fiecare tip de drum agricol.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru participarea cu forte la operatia NATO de impunere a unui embargo asupra armelor (Arms Embargo) împotriva Libiei

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2011 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, cu suma de 19.164 mii lei, reprezentând credite bugetare, la capitolul 60.01 “Apărare”, repartizată astfel:

- titlul I “Cheltuieli de personal” - 6.939 mii lei;

- titlul II “Bunuri si servicii”- 12.064 mii lei;

- titlul VI “Transferuri între unităti ale administratiei publice” - 127 mii lei;

- titlul IX “Asistentă socială” - 34 mii lei.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, precum si în volumul si structura bugetului Ministerului Apărării Nationale pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 270.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere si religie”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2011, cu suma de 1.700 mii lei, pentru Festivalul International de Film Transilvania.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Culturii si Patrimoniului National pe anul 2011.

Art. 3. - Ministerul Culturii si Patrimoniului National si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu


 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 271.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se constituie Grupul de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020.

Art. 2. - Componenta grupului de lucru prevăzut la art. 1 este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Grupului de lucru pentru implementarea Liniilor directoare privind incluziunea romilor pentru perioada 2011-2020

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia si institutia

Calitatea

1.

Marko Bela

Viceprim-ministru

Coordonator

2.

Ilie Dincă

Presedintele Agentiei Nationale pentru Romi

Presedinte

3.

Nagy Zoltán

Secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

Membru

4.

Peter Zsuzsánna

Consilier de stat în cadrul Aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

Membru

5.

Eugen Georgescu

Secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

Membru

6.

Gheorghe Emacu

Secretar de stat în cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Membru

7.

Valentin Mocanu

Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

Membru

8.

Adrian Streinu Cercel

Secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătătii

Membru

9.

Anton Niculescu

Secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

Membru

10.

Răzvan-Horatiu Radu

Subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene al Guvernului

Membru

11.

Răzvan Murgeanu

Secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

Membru

12.

Adrian Rădulescu

Secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Membru

13.

Radu Ragea

Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei

Membru

14.

Gheorghe Gherghina

Secretar de stat în cadrul Ministerului Finantelor Publice

Membru

15.

Oana Badea

Secretar de stat în cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării Tineretului si Sportului

Membru

16.

Cristian Apostol

Secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor

Membru

17.

Borbely Károly

Secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

Membru

18.

Irina Cajal

Subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National

Membru

19.

Stefan Ciobanu

Director general în cadrul Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

Membru

20.

Asztalos Csaba Ferenc

Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminării

Membru


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea unor reprezentanti ai statului în Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Sănătătii, înregistrată la cabinetul primului-ministru sub nr. 5/1.748 din 17 martie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 276 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina Bărbută se numeste în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat pe 4 ani.

(2) începând cu data prevăzută la alin. (1), domnul Molnar Geza se numeste în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat pe 4 ani.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, îsi încetează aplicabilitatea Decizia primului-ministru nr. 22/2011 privind numirea unor reprezentanti ai statului în Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 15 februarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 37.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind revocarea si numirea unor membri în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

Având în vedere propunerea formulată de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România prin Adresa înregistrată sub nr. 20/5.721/D.N.A. din 4 martie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (1), (2) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Se revocă din calitatea de membru în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor doamna Drăgan Magdalena, reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

(2) Se numeste în calitatea de membru în organul colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor domnul Mircea Timofte, reprezentant al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România.

Art. 2. - Punctul 7 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 742/2009 privind stabilirea componentei organului colegial de conducere al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 26 octombrie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“7. Mircea Timofte, Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România - membru”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 24 martie 2011.

Nr. 38.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru completarea Normelor de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 572/2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 80.134 din 21 martie 2011 al Directiei generale politici în sectorul vegetal si al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, având în vedere prevederile:

- art. 85p-85x din Regulamentul (CE) nr. 491/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”);

- art. 67-73 din cap. III “Schema de defrisare” din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.228/2008 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar comunitar producătorilor din sectorul vitivinicol, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare, si al Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 3 din Normele de aplicare a schemei de defrisare a plantatiilor viticole, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 572/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 8 septembrie 2008, după alineatul (5), se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Pentru campania viticolă 2010/2011 cererile privind prima de defrisare se aprobă după cum urmează:

a) pentru solicitantii care au dosare eligibile si care se încadrează în criteriile de prioritizare specificate la alin. (5) se acordă pentru suprafetele defrisate cuantumurile la hectar prevăzute în anexa nr. 1;

b) pentru solicitantii care au dosare eligibile, dar care nu se încadrează în criteriile de prioritizare specificate la alin. (5), se aplică o cotă de acceptantă de 81,485% din suma aferentă suprafetei aprobate pentru defrisare, cu încadrarea în limita bugetară stabilită pentru România prin Regulamentul (UE) nr. 1.026/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 de stabilire a unui procent unic de acceptare a sumelor comunicate Comisiei de statele membre cu privire la cererile de primă de destelenire pentru anul viticol 2010/2011.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

 

Bucuresti, 22 martie 2011.

Nr. 63.


 

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV

DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE

Compartimentul Achizitii

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile române din municipiul Brasov, care primesc subventii de la bugetul local în anul 2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială

 

Denumirea asociatiei/fundatiei

Cuantumul subventiei aprobate

Fundatia Hospice Casa Sperantei Brasov

suma de 81.000 lei pentru un număr de 60 de persoane asistate lunar în Centrul de zi, cu domiciliul în municipiul Brasov, nivelul subventiei lunare/beneficiar fiind de 150 lei

Fundatia Hospice Casa Sperantei Brasov

suma de 124.200 lei pentru un număr de 120 de persoane asistate lunar la domiciliu, din municipiul Brasov, nivelul subventiei lunare/beneficiar fiind de 115 lei

Asociatia de Servicii Sociale Scut Brasov

suma de 31.500 lei pentru un număr de 20 de persoane asistate lunar în Centrul de zi, cu domiciliul în municipiul Brasov, nivelul subventiei lunare/beneficiar fiind de 175 lei

Asociatia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Brasov

suma de 9.151,20 lei pentru un număr de 40 de persoane asistate lunar în Centrul de zi, cu domiciliul în municipiul Brasov, nivelul subventiei lunare/beneficiar fiind de 175 lei

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.