MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 211/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 211         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 martie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

242. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informatii

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

724. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Sălaj

 

775. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

809. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu”

 

811. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Pentru Patrie

 

833. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Giurgiu

 

882. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

883. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Brasov

 

1.028. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Galati

 

1.072. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

1.117. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Arges

 

1.180. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Bihor

 

1.183. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Galati

 

1.187. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Neamt

 

1.237. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Covasna

 

1.238. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Gorj

 

1.383. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Hunedoara

 

1.384. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Bacău

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informatii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informatii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Rasirom”, aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Serviciului Român de Informatii, cu avizele Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă “Rasirom” va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român

de Informatii,

George Cristian Maior

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 martie 2011.

Nr. 242.

 


ANEXĂ*)

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMATII

Regia Autonomă “Rasirom”

Adresa: str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, Bucuresti

Cod unic de înregistrare: 7061781

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

43925

 

1

 

Venituri din exploatare, din care:

2

43747

 

 

a)

din productia vândută

3

40285

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

3290

 

 

c)

din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

 

 

subventii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

 

 

 

 

 

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

productia de imobilizări

8

 

 

 

e)

alte venituri din exploatare

9

172

 

2

 

Venituri financiare, din care:

10

178

 

 

a)

din imobilizări financiare

11

 

 

 

b)

din alte investiti) si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c)

din dobânzi

13

150

 

 

d)

alte venituri financiare

14

28

 

3

 

Venituri extraordinare

15

 

II

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

41022

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

40947

 

 

a)

cheltuieli materiale

18

18189

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

325

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

3041

 

 

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

6070

 

 

 

d1

ch. cu salariile

22

4330

 

 

 

d2

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

23

1308

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

24

995

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

25

28

 

 

 

 

eh privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

262

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

23

 

 

 

d3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

432

 

 

 

 

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

87


 

 

 

 

- tichete de cresă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

30

 

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

31

 

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

32

345

 

 

 

 

d3,3) tichete de vacantă

33

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

35

 

 

 

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

36

535

 

 

h)

ch. cu prestatiile externe

37

12559

 

 

i)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

38

228

 

 

 

 

i1) contract de mandat (rd 40 la 46) din care:

39

80

 

 

 

i 1.1) contract de mandat

40

80

 

 

 

i1.2)

premiu anual aferent 2008 cf.art.4{2) din OUG 79/2008

41

 

 

 

 

i1 .3)

cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

42

 

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

43

 

 

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

44

 

 

 

 

 

ch privind contributia la asigurări sociale de sănătate

45

 

 

 

 

 

ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

46

 

 

 

 

i2) ch. de protocol, din care:

47

38

 

 

 

 

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

48

 

 

 

 

i3) ch. de reclamă si publicitate, din care:

49

I00

 

 

 

 

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50

 

 

 

 

 

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

51

 

 

 

 

i4) ch. cu sponsorizarea

52

IO

 

 

 

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

53

 

 

 

 

i6) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor

54

 

 

2

 

Cheltuieli financiare, din care:

55

75

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

56

20

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

57

55

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

58

 


III

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

59

2903

IV

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

60

464

V

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

61

2439

 

1

 

Rezerve legale

62

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

63

 

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

64

 

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

65

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

66

 

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 si 59.

67

2439

 

7

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referintă

68

244

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

69

2195

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

70

 

VI

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

71

1570

 

1

 

Surse proprii

72

1570

 

2

 

Alocatii de la buget

73

 

 

3

 

Credite bancare

74

 

 

 

a)

- interne

75

 

 

 

b)

- externe

76

 

 

4

 

Alte surse

77

 

VII

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

78

1570

 

1

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

79

1370

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

80

200

 

 

a)

interne

81

200

 

 

b)

externe

82

 

VIII

 

 

REZERVE, din care:

83

 

 

1

 

Rezerve legale

84

 

 

2

 

Rezerve statutare

85

 

 

3

 

Alte rezerve

86

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

87

 


 

1

 

Venituri totale

88

43925

 

2

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

89

41022

 

3

 

Nr. prognozat de personal la finele anului

90

182

 

4

 

Nr.mediu de salariati total

91

182

 

5

 

Fond de salarii, din care:

92

4330

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

93

4324

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

94

6

 

6

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

95

1980

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană)(rd.38/91)

96

241346

 

8

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preturi comparabile (lei/persoană)(rd.88/91 x ICP)

97

241346

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

98

 

 

10

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

99

934

 

11

 

Plăti restante

100

 

 

 

a)

preturi curente

101

22

 

 

b)

preturi comparabile

102

22

 

12

 

Creante restante

103

 

 

 

a)

preturi curente

104

45

 

 

b)

preturi comparabile

105

45


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Judeteană Sălaj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-11 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Sălaj pentru anul 2010.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Sălaj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 55.233,86 lei si donatii în valoare de 50.000,00 lei (47.000,00 lei de la persoane fizice si 3.000,00 lei de la persoane juridice).

Echipa de control a constatat că nu există nicio diferentă între veniturile totale conform chitantelor si extrasele de cont cu datele înregistrate în documentele contabile.

În timpul controlului s-a constatat că există o singură persoană care a cotizat cu o sumă ce depăseste 10 salarii minime brute pe tară.

S-a constatat că au existat 3 persoane care au donat sume a căror valoare depăseste 10 salarii minime brute pe tară.

II. Recomandări:

Echipa de control a recomandat Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Sălaj să realizeze fisa de magazie a chitantierelor, să publice în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 martie 2011, suma totală a cotizatiilor, persoanele care au cotizat sume a căror valoare depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară, persoanele care au făcut donatii a căror valoare depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară, precum si să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare si să înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 724.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare – Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-14 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Dâmbovita pentru anul 2010.

Constatări:

Veniturile Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Dâmbovita au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 3.987,00 lei si donatii în valoare de 2.015,00 lei.


În ceea ce priveste respectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, în sensul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a cuantumului total al veniturilor din cotizatii, precum si lista membrilor de partid care au plătit într-un an cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară, mentionăm faptul că la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Dâmbovita nu s-au înregistrat pe anul 2010 cotizatii a căror valoare însumată să depăsească 10 salarii minime brute pe tară, nefiind necesară transmiterea acestora la sediul central al Partidului România Mare.

În urma verificărilor echipei de control nu s-au înregistrat pe anul 2010 donatii a căror valoare însumată să depăsească 10 salarii minime brute pe tară, nefiind necesară transmiterea acestora la sediul central al partidului.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 775.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu”

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 36 alin (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21-25 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat “Constantin Titel Petrescu”.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 1.350,00 lei si donatii în valoare de 6.000,00 lei.

Evidenta contabilă a fost condusă potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.

Partidul Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” nu are în proprietate bunuri materiale de natura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar.

II. Recomandări:

Echipa de control a recomandat Partidului Social Democrat “Constantin Titel Petrescu” să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare si să utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 809.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Pentru Patrie

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21-25 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Pentru Patrie.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Pentru Patrie au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 11.851,31 lei, donatii în valoare de 17.016,30 lei, dobânzi bancare în valoare de 973,47 lei si din diferente de curs valutar în sumă de 644 lei.

Partidul Pentru Patrie a respectat prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

II. Recomandări:

Echipa de control a recomandat Partidului Pentru Patrie să actualizeze statutul cu legislatia în vigoare, să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare si să transmită către Autoritatea Electorală Permanentă situatiile semestriale - venituri din cotizatii, în cel mult 30 de zile de la începutul semestrului următor.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 811.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Judeteană Giurgiu

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale , republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-14 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Giurgiu pentru anul 2010.

Constatări:

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Giurgiu au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 544,50 lei, donatii în valoare de 145.425,00 lei si dobânzi bancare în sumă de 4,30 lei.

Ultimul control a fost realizat în anul 2005 de către Curtea de Conturi.

În urma verificării modului de respectare a prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, s-au constatat următoarele:

- contabilitatea patrimoniului a fost organizată si condusă cu respectarea normelor prevăzute pentru persoanele juridice fără scop patrimonial;

- contabilitatea este tinută în partidă dublă si se utilizează registrele contabile prevăzute de lege;

- balanta de verificare a fost întocmită conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 82/1991, republicată;

- inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 833.

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-14 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat, Organizatia Judeteană Vâlcea pentru anul 2010.

Constatări:

Veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Vâlcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 12.072,00 lei.

Nu au fost membri de partid care au plătit în anul 2010 cotizatii a căror valoare însumată să depăsească baremul de 10 salarii minime brute pe tară.

Sumele provenite din cotizatii s-au încasat numai în numerar, pe bază de chitante.

Ău fost respectate prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, potrivit căruia persoanele juridice fără scop patrimonial au obligatia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si pasiv cel putin o dată pe an.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 882.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7 - 14 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Brasov pentru anul 2010.

Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 220.245,00 lei si donatii în valoare de 34.500,00 lei (donatii de la persoane fizice în valoare de 26.900 lei si donatii de la persoane juridice în valoare de 7.600,00 lei).

Cotizatiile s-au încasat prin casă, pe bază de chitante.

Au fost înregistrate 10 persoane cu cotizatii plătite într-un an în cuantum mai mare de 10 salarii minime brute pe tară, respectiv 6.000 lei, situatie care a fost transmisă la sediul central al partidului, pentru publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Au fost întocmite formularele pentru evidenta cotizatiilor (formularele cod FC1, FC2, FC3, FC5 si FC7, prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare).

Au fost întocmite formularele pentru evidenta donatiilor (formularele cod FD1a, FD2a, FD3a, FD1b, FD2b, FD3b si FD6, prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor


politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare).

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 883.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Galati

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 2-11 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Galati pentru anul 2010.

Constatări:

În urma verificării documentelor contabile s-a constatat că veniturile totale au fost obtinute numai din cotizatii în valoare de 4.645,00 lei.

În ceea ce priveste respectarea încadrării în plafonul maxim al cotizatiilor nominale pe membru de partid s-a constatat că au fost respectate prevederile legale în sensul că nu au fost înregistrate cotizatii plătite într-un an de un membru de partid în sumă mai mare de 28.800 lei.

Conform prevederilor art. 13 alin. (4) si (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007,cu modificările ulterioare, au fost întocmite următoarele formulare:

- FC1 - Fisa personală pentru evidenta cotizatiilor;

- FC2 - Tabel încasare cotizatii pentru fiecare lună.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 1.028.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-14 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin pentru anul2010.

I. Constatări:

Veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 4.388,00 lei si alte venituri în sumă de 7.500,00 lei.

Încasarea cotizatiilor s-a făcut pe bază de chitante care s-au înregistrat în registrul de casă, concomitent cu întocmirea formularului cod FC2, prevăzut la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

În cursul anului 2010 nu au fost membrii de partid care au plătit cotizatii a căror valoare însumată depăseste baremul de 10 salarii minime brute pe tară!

II. Recomandări:

A fost recomandat Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Organizatia Judeteană Caras-Severin să actualizeze în  mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare si să întocmească situatiile ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente, conform prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 1.072.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Arges

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21-28 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Arges pentru anul 2010.

Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Arges au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 68.436,00 lei si donatii de la persoane fizice în valoare de 63.893,00 lei.

Aceste venituri au fost evidentiate în conturile contabile prevăzute prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.

Din documentele prezentate s-a constatat că evidenta încasărilor si plătilor în numerar s-a tinut cu ajutorul registrului de casă, document de înregistrare operativă a încasărilor si plătilor în numerar, care s-a întocmit pe baza documentelor justificative.

Au fost întocmite formularele pentru evidenta cotizatiilor, precum si formularele pentru evidenta donatiilor, conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 1.117.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Bihor

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21-24 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Bihor pentru anul 2010.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Bihor au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 62.859,60 lei si dobânzi bancare în valoare de 2,81 lei.

Echipa de control a constatat că nu există nicio diferentă între veniturile totale conform chitantelor si extrasele de cont cu datele înregistrate în documentele contabile.


Nu a existat nicio persoană care să cotizeze sume a căror valoare să depăsească 10 salarii minime brute pe tară.

Nu a existat nicio diferentă între veniturile totale conform chitantierelor si extrasele de cont cu datele înregistrate în documentele contabile.

II. Recomandări:

Echipa de control a recomandat Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Bihor să realizeze fisa de magazie a chitantierelor si să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum si să înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 1.180.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare – Organizatia Judeteană Galati

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21 februarie - 2 martie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Galati pentru anul 2010.

I. Constatări:

În urma verificării documentelor contabile s-a constatat că veniturile totale obtinute în cursul anului 2010 au fost doar din cotizatii în valoare de 2.493,00 lei.

Filiala Judeteană Galati a Partidului România Mare nu a încasat în anul 2010 cotizatii de la un membru de partid în cuantum mai mare de 28.800 lei.

Conform prevederilor art. 13 alin. (4) si (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, au fost întocmite următoarele formulare:

- FC1 - Fisa personală pentru evidenta cotizatiilor;

- FC2 - Tabel încasare cotizatii pentru fiecare lună.

II. Recomandări:

Afost recomandat Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Galati să aprofundeze permanent si să aplice continuu prevederile legale financiar-contabileîn vigoare, pentru persoanele juridice care desfăsoară activităti fără scop patrimonial.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 1.183.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Neamt

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 7-14 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Neamt pentru anul 2010.


Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Neamt au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 39.836,50 lei.

Ultimul control pe linia finantării partidului a fost efectuat de către Curtea de Conturi în luna martie 2006.

Suma totală plătită ca si cotizatie de un membru de partid nu a depăsit plafonul de 48 de salarii minime brute pe tară, respectiv 28.800 lei, conform art. 4 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată. De asemenea, nu au fost identificate sume care să depăsească 10 salarii minime brute pe tară, respectiv 6.000 lei, pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 4 alin. (4) din Legea nr. 334/2006, republicată.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 1.187.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Covasna

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21-28 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Covasna pentru anul 2010.

Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Covasna au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 1.889,50 lei si donatii de la o persoană fizică în valoare de 50,00 lei.

Au fost întocmite formularele pentru evidenta cotizatiilor (formularele cod FC1, FC2, FC5, FC6 si FC7, prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare).

Au fost întocmite formularele pentru evidenta donatiilor (formularele cod FD1a, FD2a si FD6, prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare).

În urma verificărilor echipei de control s-a constatat că inventarierea generală a elementelor de patrimoniu a fost efectuată în conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 1.237.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Judeteană Gorj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)si art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii


de control, în perioada 21-28 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Gorj pentru anul 2010.

Constatări:

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Gorj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 31.879,00 lei, donatii în valoare de 49.364,00 lei primite de la persoane fizice, dobânzi bancare în valoare de 9,29 lei si din închirierea spatiilor aflate în patrimoniu propriu pentru organizarea birourilor parlamentare în suma de 13.100,46 lei.

Nu au fost membri care au plătit în anul 2010 cotizatii a căror valoare însumată să depăsească baremul de 10 salarii minime brute pe tară.

Sumele provenite din cotizatii s-au încasat numai în numerar, pe bază de chitantă.

Evidenta contabilă a fost condusă potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare.

Au fost respectate prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, potrivit căruia persoanele juridice fără scop patrimonial au obligatia să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ si pasiv cel putin o dată pe an.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 1.238.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Judeteană Hunedoara

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21-28 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Hunedoara pentru anul 2010.

Constatări:

Veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Hunedoara au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 186.808,25 lei, din donatii în sumă de 174.770,00 lei si alte venituri în sumă de 788,29 lei.

Întrucât în cursul anului 2010 au fost membri de partid care au plătit cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară, se face recomandarea să se comunice lista cu acele persoane către sediul central al Partidului Democrat Liberal pentru a fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 martie a anului 2011.

Au fost întocmite formularele pentru evidenta cotizatiilor, cât si formularele pentru evidenta donatiilor, conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Toate donatiile sunt evidentiate în mod corespunzător în documente contabile, cu mentionarea datei la care au fost făcute si a altor informatii care să permită identificarea surselor de finantare.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 1.383.

 


AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicată, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2011, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în perioada 21-28 februarie 2011 s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Bacău pentru anul 2010.

Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Bacău au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 73.370,00 lei, donatii în valoare de 6.000,00 lei de la persoane fizice si alte venituri în sumă de 1.800,00 lei.

Cotizatiile au fost încasate pe bază de chitantă si au fost întocmite fise de evidentă a cotizatiilor.

Nu au fost efectuate donatii de către persoane juridice si nu au fost făcute donatii confidentiale. Donatiile au fost încasate pe bază de chitantă si au fost întocmite fisele de evidentă a donatiilor.

Nu au fost constatate deficiente ce puteau fi sanctionate contraventional.

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 1.384.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.