MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 215/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 215         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 martie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

38. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unităti din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor

 

293. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unităti din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

225. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare a unei părti diritr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

258. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

260. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfa” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

285. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru realizarea unor lucrări de decontaminare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

17. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010

 

18. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică si a preturilor de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 140 de ani de la înfiintarea Monetăriei Statului

 


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unităti din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unităti din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 12 martie 2009, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

“ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unei unităti din Jandarmeria Română”

2. Articolul I va avea următorul cuprins:

“Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

«(2) Structurile de ordine si sigurantă publică din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Politia Română, Jandarmeria Română, Politia de Frontieră Română, Oficiul Român pentru Imigrări, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, Agentia Natională Antidrog, Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane si Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor. Aceste structuri au în compunere unităti centrale de specialitate, care, după caz, în functie de nivelul de organizare, pot avea în subordine, la nivel teritorial, inspectorate, directii generale, directii, servicii, mari unităti, unităti si/sau subunităti operative, de instructie, medicale si de învătământ, precum si de asigurare a actiunilor si suport logistic.

(3) Managementul integrat în domeniul ordinii si sigurantei publice se realizează de Departamentul ordine si sigurantă publică. Departamentul ordine si sigurantă publică este structură operatională fără personalitate juridică si este format din următoarele componente de ordine si sigurantă publică subordonate ministerului: Politia Română, Jandarmeria Română, Politia de Frontieră Română, Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, Oficiul Român pentru Imigrări, Agentia Natională Antidrog, Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine si sigurantă publică este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct.»

2. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

«Art. 171. - (1) Dobândirea calitătii de personal al Ministerului Administratiei si Internelor presupune acordul implicit al acestuia pentru testarea integritătii sale profesionale.

(2) Testarea integritătii profesionale este efectuată de Directia Generală Anticoruptie si reprezintă o metodă de identificare, evaluare si înlăturare a vulnerabilitătilor si a riscurilor care determină personalul Ministerului Administratiei si Internelor să comită fapte de coruptie, constând în crearea de situatii virtuale, similare celor cu care se confruntă personalul în exercitarea atributiilor de serviciu, materializate prin operatiuni disimilate, circumstantiate de comportamentul acestuia, în vederea stabilirii reactiei si conduitei adoptate.

(3) în situatia în care, cu ocazia testării integritătii profesionale, se constată comiterea unor fapte de natură penală, Directia Generală Anticoruptie sesizează organul de urmărire penală competent, potrivit legii.

(4) în situatia în care, cu ocazia testării integritătii profesionale, se constată că personalul supus testării a comis abateri de la normele legale în vigoare, altele decât cele prevăzute la alin. (3), se vor dispune măsuri administrative si/sau disciplinare, conform prevederilor legale care reglementează activitatea personalului Ministerului Administratiei si Internelor.

(5) Procedura de testare a integritătii profesionale se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.»“


3. La articolul II, alineatele (1), (3) si (4) vor avea următorul cuprins:

“Art. II. - (1) Agentia Natională Antidrog si Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane se reorganizează ca directii cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, cu preluarea atributiilor functionale, a posturilor si personalului aferent, a patrimoniului, precum si a celorlalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea, de la Inspectoratul General al Politiei Române.

………………………………………………………

(3) Atributiile functionale ale Centrului de Cooperare Politienească Internatională se exercită de către Inspectoratul General al Politiei Române.

(4) Structura organizatorică a unitătii prevăzute la alin. (2) se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea Inspectorului General al Politiei Române.

Organizarea si functionarea directiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului.”

Art. II. - (1) Prevederile art. I pct. 2 cu referire la art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007, precum si cele ale art. I pct. 3 cu referire la art. II alin. (1) si alin. (4) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2009 intră în vigoare la data de 31 martie 2011.

(2) Guvernul si Ministerul Administratiei si Internelor vor întreprinde demersurile necesare pentru promovarea sau, după caz, adoptarea actelor administrative si normative necesare pentru operationalizarea Agentiei Nationale Antidrog si Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane începând cu data intrării în vigoare a art. I pct. 2 cu referire la art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 si a art. I pct. 3 cu referire la art. II alin. (1) si alin. (4) teza a doua din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 20/2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 28 martie 2011.

Nr. 38.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unităti din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unităti din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2011.

Nr. 293.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a unei părti dintr-un imobil apartinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, înregistrat cu nr. MFP 27.478 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare a unei părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4 . - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 martie 2011.

Nr. 225.

 

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului a cărui valoare de inventar se modifică partial

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului

Adresa

Persoana juridică care administrează imobilul

Valoarea totală a imobilului

- lei -

Valoarea părtii de imobil actualizată

- lei -

27478

8.29.10

70-09

Localitatea Somcuta Mare, Str. Cetătii nr. 1 A, judetul Maramures

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures

2.375.692

4.353.337,76

 

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor ce face obiectul schimbării unitătii de administrare

 

M.F.P. va atribui nr. în inventarul domeniului public

Denumirea imobilului

Caracteristicile imobilului

Adresa imobilului

Unitatea de administrare de la care s-a transmis imobilul

Unitatea de administrare la care s-a transmis imobilul

Valoare contabilă evaluată - lei -

 

70-09

Suprafată teren = 5.751,60 m2

Suprafata construită = 1.346,33 m2

Suprafata desfăsurată = 3.505,15 m2

Localitatea Somcuta Mare,

Str. Cetătii nr. 1 A,

judetul Maramures

Inspectoratul de Jandarmi Judetean Maramures

Oficiul Român pentru Imigrări

4.353.337,76

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii,

familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 martie 2011.

Nr. 258.

 

 


ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Adresa: bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti

Codul unic de înregistrare: 11054529

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011

Propuneri

0

1

2

3

4

A.

VENITURI SI SURSE FINANCIARE

1

3.176.293.00

I.

A.l

VENITURI TOTALE

2

2.341.727.00

 

l

Venituri din exploatare-total,

din care:

3

1.371.527,00

 

 

a) productia vândută

4

 

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

6

62.562.00

 

 

-subventii, conform prevederilor legale in vigoare

7

 

 

 

-transferuri pentru reparatii curente la infrastructura feroviară publică

8

62.562.00

 

 

d) productia imobilizati

9

 

 

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

10

1.308.965.00

 

 

- taxă de utilizare a infrastructurii feroviare publice

11

857.750.00

 

 

- alte venituri din exploatare

12

451.215.00

 

2

Venituri financiare – total, din care:

13

970.200.00

 

 

a) venituri din imobilizări financiare

14

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

15

 

 

 

c) venituri din dobânzi

16

1.368.40

 

 

d) alte venituri financiare

17

968.831.60

 

3

Venituri extraordinare

18

 

 

A.2

SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:

19

834.566.00

 

 

alocatii de la buget pentru rambursări credite externe

20

135.999.00

 

 

alocatii de la buget pentru plăti dobânzi aferente creditelor externe

21

33.538.00

 

 

alocatii de la buget pentru bunuri si servicii

22

 

 

 

programe cu finantare rambursabilă

23

1.500.00

 

 

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă

24

4.318.00

 

 

Programe ISPA.din care:

25

 

 

 

- cheltuieli neeligibile

26

 

 

 

- cheltuieli eligibile

27

 

 

 

cheltuieli neeligibile ISPA

28

301.885.00

 

 

proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:

29

247.467.00

 

 

- programe din FEDR

30

83.176.00

 

 

- programe din FC

31

161.315.00

 

 

- alte facilitati si instrumente postaderare

31a)

2.976.00

 

 

cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă

32

37.806.00

 

 

fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)

 

72.053.00


 

B.

TOTAL CHELTUIELI SI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE

34

3.526.293.00

II.

B.l

CHELTUIELI TOTALE

35

2.691.727,00

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

36

1.721.527.00

 

 

a) cheltuieli materiale, din care:

37

71.000.00

 

 

cu finantare de la bugetul de stat

37a)

36.181.00

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

38

68,900.00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

39

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

40

836.518,00

 

 

dl) -cheltuieli cu salariile

41

644.431.00

 

 

d2) -cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

42

183.377.00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

43

134,042.00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări pentru somaj

44

3.222,00

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

45

38.988.00

 

 

- cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii, din care:

46

7.125.00

 

 

- fond accidente de muncă si boli profesionale

47

1.914.00

 

 

- fond de garantare creante salariale

48

1.611.00

 

 

- fond solidaritate handicapati

48a)

3.600.00

 

 

d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care :

49

8.710.00

 

 

d3.1) - cheltuieli sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

50

8.710.00

 

 

- tichete de cresă potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările si completările ulterioare

51

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările si completările ulterioare

52

 

 

 

d3.2) - tichete de masă

53

 

 

 

d3.3) - tichete de vacantă

54

 

 

 

e) cheltuieli eu plătile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizari

55

 

 

 

f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecatoresti

56

9.161,16

 

 

g) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

57

117.850.00

 

 

h) cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

58

470.006.62

 

 

- transferuri pentru reparatii curente la infrastructura feroviară publică

59

26.381.00

 

 

- cheltuieli cu întretinea si reparatiile, din care:

60

29.000.00

 

 

cu finantare de la bugetul de stat

61

 

 

 

- cheltuieli cu permise CFR

62

66.500.00

 

 

- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

63

3.000,00

 

 

- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti ( inclusiv filialele cf)

64

298.325,52

 

 

i) alte cheltuieli de exploatare, din care:

65

148.091.22

 

 

i 1)- contract de mandat

66

80.30

 

 

i 2) - cheltuieli de protocol, din care:

67

42.00

 

 

- tichete cadou potrivit Legii m: 193 2006, cu modificările si completările ulterioare

68

 

 

 

i 3) - cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

69

 


 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

70

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing (studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193 2006, cu modificările si completările ulterioare

71

 

 

 

i 4) - cheltuieli cu sponsorizarea

72

 

 

 

i 5) - cheltuieli cu taxă pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

73

 

 

 

i 6) - cheltuieli cu redevenea pentru concesionarea bunurilor

74

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

75

970.200.00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

76

5.752.77

 

 

- alte cheltuieli financiare

77

964.447.23

 

3

Cheltuieli extraordinare

78

 

 

B.2

UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:

79

834.566.00

 

 

alocatii de la buget pentru rambursări credite externe

80

135.999.00

 

 

alocatii de la buget pentru plăti dobânzi aferente creditelor externe

81

33.538,00

 

 

alocatii de la buget pentru bunuri si servicii

82

 

 

 

programe cu finantare rambursabilă

83

1.500.00

 

 

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă

84

4.318.00

 

 

Programe ISPA, din care:

85

 

 

 

- cheltuieli neelîgibilc

86

 

 

 

- cheltuieli eligibile

87

 

 

 

cheltuieli neeligibile ISPA

88

301.885.00

 

 

proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:

89

247.467.00

 

 

- programe din I-HDR

90

83.176.00

 

 

- programe dîn FC

91

161.315.00

 

 

- alte facilitati si instrumente postaderare

91a)

2.976.00

 

 

cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilă

92

37.806.00

 

 

fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)

93

72.053.00

III.

REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)

94

-350.000.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

95

 

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

96

 

 

1

Rezerve legale

97

 

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

98

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

99

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele eofinantate din împrumuturi cxleme.prccum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor.comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

100

 

 

5

Alic repartizări prevăzute de lege

101

 

 

6

Profit contabil rămas după deducerea sumelor rd.100.101.102.103.104

102

 

 

7

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economie in exercitiul financiar de referintă

103

 


 

8

Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

104

 

 

9

Profita] ncrepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve st constituie sursa proprie de finantare

105

 

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

106

527.076.00

 

1

Surse proprii, din care:

107

117.850.00

 

 

- investitii surse proprii

108

10.000.00

 

2

Alocatii de la buget- investitii ale agentilor ec. cu capital de stat

109

409.226.00

 

3

Credite bancare - intrări credite externe

110

 

 

 

-interne

111

 

 

 

-externe

112

 

 

4

Alte surse

113

 

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

114

527.076.00

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

115

41 9.226.00

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

116

107.850.00

 

 

-interne

117

 

 

 

-externe

118

107.850.00

VIII.

REZERVE, din care:

1 19

 

 

1

Rezerve legale

120

 

 

2

Rezerve statutare

121

 

 

3

Alte rezerve

122

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

123

 

 

1

Venituri totale

124

2.341.727.00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

125

2.691.727.00

 

3

Nr. prognozat de personal la linele anului

126

24.405

 

4

Nr. mediu de salariati total

127

24.200

 

5

Fond de salarii, din care:

128

644.431.00

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

129

644.415.74

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

130

15.26

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

131

2.219.06

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - in preturi curente

132

 

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - in preturi comparabile

133

 

 

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

134

4.130.14

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000]

135

1.149.46

 

11

Plăti restante-total

136

4.590.680.00

 

 

-preturi curente

137

4.590.680.00

 

 

-preturi comparabile

138

4.590.680.00

 

12

Creante restante-total

139

1.14 1.000.00

 

 

-preturi curente

140

1.141.000.00

 

 

-preturi comparabile

141

1.141.000.00

 

Productivitatea muncii in unităti fizice = tren km conventional /număr mediu de personal


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr. 286/2010,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 martie 2011.

Nr. 260.

 

 


ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” - S.A.

Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucuresti

CIF:RO11054537

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2011

 

 

 

 

mii lei

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2011 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE

1

1.055.420,00

 

1.

 

Venituri din exploatare, din care:

2

1.055.160,00

 

 

a)

din productia vândută

3

1.003.560,00

 

 

b)

din vânzarea mărfurilor

4

400,00

 

 

c)

venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri,din care:

5

 

 

 

 

subventii, cf. prevederi lor legale în vigoare

6

 

 

 

 

transferuri,cf.prevederilor legale în vigoare

7

 

 

 

d)

variatia stocurilor

8

500,00

 

 

e)

productia de imobilizări

9

 

 

 

f)

alte venituri din exploatare

10

50.700,00

 

2.

 

Venituri financiare-total din care:

11

260,00

 

 

a)

venituri din interese de participare

12

100,00

 

 

b)

venituri din alte investitii si împrumuturi

 

 

 

 

 

care fac parte din activele imobilizate

13

 

 

 

c)

venituri din dobânzi

14

160,00

 

 

d)

alte venituri financiare

15

 

 

3.

 

Venituri extaordinare

16

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE

17

1,134.920,00

 

1.

 

Cheltuieli de exploatare.din care:

18

1.106.614,00

 

 

a)

cheltuieli materiale

19

123,820,00

 

 

b)

alte cheltuieli externe (cu enerqie si apă)

20

78.000,00

 

 

c)

cheltuieli privind mărfurile

21

285,00

 

 

d)

cheltuieli cu personalul , din care:

22

336.604,00

 

 

 

d1 ch. Cu salariile

23

255,567,00

 

 

 

d2 cheltuieli cu asigurările si protectia socială si alte obligatii legale, din care:

24

78.409,00

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări sociale

25

60.077,00

 

 

 

ch. privind contributia la asigurări pt.somaj

26

1.278,00

 

 

 

ch. privind.contributia la asigurări sociale de sănătate

27

15.466,00

 

 

 

ch. privind contribtiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

28

1.588,00

 

 

 

d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:

29

2.628,00

 

 

 

d3.1) ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările si completările ulterioare.din care:

30

2.628,00

 

 

 

- tichete de cresă cf. Legii nr.193/2006.cu modificările si comletările ulterioare

31

 

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările si completările ulterioare

32

 

 

 

 

d3.2) tichete de masă

33

 

 

 

 

d3.3) tichete de vacantă

34

 

 

 

e)

ch. cu plătile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

35

 

 

 

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti

36

 

 

 

g)

ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

37

82000,00

 

 

h)

ch.cu ajustarea valorii activelor circulante

38

 

 

 

i)

ch.cu prestatiile externe, din care:

39

459.747,00

 

 

 

- cheltuieli cu infrastructura feroviară CN (TUI)

40

156.394,00

 

 

 

- cheltuieli cu infrastructura feroviară alti operatori

41

3.500,00

 

 

 

- cheltuieli cu alte prestatii CNCFR si filiale CN din care:

42

63.140,00

 

 

 

cheltuieli cu alte prestatii ce nu intra in calcul TUI

43

53.000.00

 

 

j)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

44

26.158,00

 

 

 

j1) contract de mandat

45

80,30

 

 

 

j2) ch. de protocol

46

107,00

 

 

 

-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

47

 

 

 

 

j3) ch de reclamă si publicitate.din care:

48

70,00


 

 

 

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate potrivit Legii nr 193/2006,cu modificările si completările ulterioare

49

 

 

 

 

-tichete cadou pt.campanii de marketing,studiul pietei,promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările si completările ulterioare

50

 

 

 

 

j4) cheltuieli cu sponsorizarea

51

 

 

 

 

j5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

52

 

 

 

 

j6) ch. cu redeventa pentru concesionare bunurilor

53

 

 

2.

 

Cheltuieli financiare, din care:

54

28.306,00

 

 

a)

cheltuieli privind dobânzile

55

28.306,00

 

 

b)

alte cheltuieli financiare

56

 

 

3.

 

Cheltuieli extraordinare

57

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT- (profit / pierdere)

58

-79.500,00

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

59

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

 

 

 

 

 

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

60

 

 

1.

 

Rezerve legale

61

 

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale

 

 

 

 

 

prevăzute de lege

62

 

 

3.

 

Acoperirea pierderilor contabile

 

 

 

 

 

din anii precedenti

63

 

 

4.

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

64

 

 

5.

 

Alte repartizări prevăzute de lege

65

 

 

6

 

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.63,64,65,66,67

66

 

 

7.

 

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului ec. în exercitiul financiar de referintă

67

 

 

8.

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor /companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

63

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

69

 

VI.

 

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

70

116.000,00

 

1

 

Surse proprii

71

116.000,00

 

2.

 

Alocatii de la buget

72

 

 

3.

 

Credite bancare

73

 

 

 

 

-interne

74

 

 

 

 

-externe

75

 

 

4

 

Alte surse

76

 

VII.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

77

 

 

 

 

din care:

78

116.000,00

 

1.

 

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor

 

 

 

 

 

în curs la finele anului

79

54.900,00

 

2

 

Rambursări de rate aferente creditelor

 

 

 

 

 

pentru investitii

80

61.100,00

 

 

 

-interne

81

 

 

 

 

-externe

82

61.100,00

VIII.

 

 

REZERVE, din care:

83

 

 

1.

 

Rezerve legale

84

 

 

2.

 

Rezerve statutare

85

 

 

3.

 

Alte rezerve

86

 

IX.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

87

 

 

1

 

Venituri totale

88

1.055 420,00

 

2.

 

Cheltuieli aferente veniturilor totale

89

1.134,920,00

 

3.

 

Nr prognozat de personal la finele anului

90

7.900

 

4.

 

Nr. mediu de salariati total

91

8.650

 

5

 

Fond de salarii, din care:

92

255.567,00

 

 

a)

fond de salarii aferent personalului angajat

 

 

 

 

 

pe bază de contract individual de muncă

93

255.556,00

 

 

b)

alte cheltuieli cu personalul

94

11,00

 

6.

 

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

95

2.462,00

 

7.

 

Productivitatea muncii pe total personal

 

 


 

 

 

mediu în preturi curente (lei / persoană)

96

 

 

8.

 

Productivitatea muncii pe total personal

 

 

 

 

 

mediu în preturi comparabile (lei/persoană)

97

 

 

9

 

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal

 

 

 

 

 

mediu(unităti fizice/persoană)

 

 

 

 

 

-tonaj net pe tren/nr.personal

98

67.05

 

10.

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale

 

 

 

 

 

[(cheltuieli totale /venituri totale) x1000]

99

1.075,33

 

11.

 

Plăti restante - total

100

90.000,00

 

 

a)

preturi curente

101

90.000,00

 

 

b)

preturi comparabile

102

90.000,00

 

12.

 

Creante restante-total

103

360.000,00

 

 

a)

preturi curente

104

360.000,00

 

 

b)

preturi comparabile

105

360 000 00

 

indicator fizic = tonaj net pe tren

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, pentru realizarea unor lucrări de decontaminare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, cu suma de 2.150 mii lei, la capitolul 74.01 “Protectia mediului”, titlul 20 “Bunuri si servicii”, articolul 20.30 “Alte cheltuieli”.

(2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se utilizează în regim de urgentă pentru realizarea lucrărilor de înlăturare a efectelor contaminării istorice cu metale grele si refacerea terenului afectat din zona convenită, pusă la dispozitia fortelor armate ale Statelor Unite ale Americii în conformitate cu prevederile Legii nr. 268/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005, în Cazarma nr. 1.288, Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta, apartinând Ministerului Apărării Nationale, denumite în continuare lucrări.

Art. 2. - Elaborarea documentatiilor aferente si executia lucrărilor se contractează de către Ministerul Mediului si Pădurilor cu respectarea legislatiei în vigoare.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea Ministerului Mediului si Pădurilor, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Mediului si Pădurilor pe anul 2011.

Art. 4. - Ministerul Mediului si Pădurilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează: Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 285.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si e) si art. 74 lit. h) si i) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (3), art. 21 alin. (2) si (3) si art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 58 din Metodologia de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 4 februarie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 58. - În anul 2011, ANRE ajustează preturile de referintă pentru energia termică si bonusurile de referintă pentru energia electrică si aprobă bonusurile si preturile reglementate de vânzare a energiei electrice si termice, pentru toti producătorii existenti, după elaborarea cadrului de reglementare prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în prezenta metodologie.”

Art. II. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către producătorii de energie electrică si termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin.

Art. III. - Departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 aprilie 2011.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dan Iulius Plaveti

 

Bucuresti, 25 martie 2011.

Nr. 17.

 

 


AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică si a preturilor de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1)si alin. (2) lit. a) si e) si art. 74 lit. h) si i) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (3), art. 21 alin. (2) si (3) si art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă valorile bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă, acordate producătorilor de energie electrică si termică ce beneficiază de schemă de sprijin, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă valorile preturilor de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă, practicate de către producătorii de energie electrică si termică ce beneficiază de schemă de sprijin, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către producătorii de energie electrică si termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin si de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

Art. 4. - Prezentul ordin îsi produce efectele începând cu data de 1 aprilie 2011. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2010 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică, a pretului de referintă pentru energia electrică si a preturilor de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 28 ianuarie 2010.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dan Iulius Plaveti

 

Bucuresti, 25 martie 2011.

Nr. 18.

 

ANEXA Nr. 1

 

Bonusurile de referintă pentru energia electrică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă

 

Valoarea bonusului de referintă pentru energia electrică,

lei/MWh, exclusiv TVA

An I

An II

An III

An IV

AnV

An VI

An VII

An VIII

An IX

An X

An XI

Centrale de cogenerare cu functionare pe combustibil solid

179,12

169,30

159,74

150,37

141,13

131,85

122,51

113,13

103,69

94,20

84,66

Centrale de cogenerare cu functionare pe gaze naturale alimentate din reteaua de transport

157,53

150,95

144,50

138,16

131,88

125,58

119,25

112,90

106,52

100,11

93,67

Centrale de cogenerare cu functionare pe gaze naturale alimentate din reteaua de distributie

166,24

160,75

155,34

149,97

144,64

139,30

133,95

128,58

123,20

117,80

112,39

 

ANEXA Nr. 2

 

Preturile de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă

 

Valoarea pretului de referintă pentru energia termică, lei/MWh, exclusiv TVA

An I

An II

An III

An IV

AnV

An VI

An VII

An VIII

An IX

An X

An XI

Centrale de cogenerare cu functionare pe combustibil solid

83,46

85,06

86,51

87,84

89,09

90,37

91,68

93,03

94,40

95,80

97,24

Centrale de cogenerare cu functionare pe gaze naturale alimentate din reteaua de transport

113,69

116,37

118,79

121,01

123,10

125,24

127,43

129,67

131,97

134,31

136,71

Centrale de cogenerare cu functionare pe gaze naturale alimentate din reteaua de distributie

128,51

131,69

134,57

137,20

139,69

142,23

144,84

147,50

150,22

153,01

155,86

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 140 de ani de la înfiintarea Monetăriei Statului

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 14 martie 2011, o monedă din argint dedicată aniversării a 140 de ani de la înfiintarea Monetăriei Statului.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103 g

Calitate

proof

Margine

zimtată

 

Aversul prezintă o compozitie care sugerează procesul tehnologic de fabricare a monedelor, stema României, valoarea nominală a monedei - “10 lei” si inscriptia în arc de cerc “ROMÂNIA”.

Reversul prezintă imaginea primului sediu al Monetăriei Statului; dedesubt, aversul si reversurile primelor monede bătute aici; sus si jos, anii aniversari “1870” si “2010”; la exterior, inscriptiilecirculare “MONETARIA STATULUI” si “140 DE ANI DE LA ÎNFIINTARE”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ si certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint, din emisiunea numismatică “Aniversarea a 140 de ani de la înfiintarea Monetăriei Statului”, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 martie 2011.

Nr. 10.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.