MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 216/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 216         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 29 martie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

246. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Curtii Constitutionale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

 

251. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

 

264. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

304. - Hotărâre privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

 

305. - Hotărâre pentru abrogarea art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

42. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Adrian Victor Vevera, consilier în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

43. - Decizie privind încetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Virgil Stefan Nitulescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

44. - Decizie privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

46. - Decizie pentru numirea domnului Vătafu Teodor Cătălin în functia de sef al Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu rang de secretar de stat

 

47. - Decizie privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Bănescu Dragos Ionut a functiei publice de secretar general al Ministerului Finantelor Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.183. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului Contractului de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

 

1.184. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelului Contractului de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”

 

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Curtii Constitutionale din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Curtii Constitutionale cu suma de 250 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2011, la capitolul 51.01 “Autorităti publice si actiuni externe”, titlul “Bunuri si servicii”, în vederea asigurării conditiilor necesare organizării si desfăsurării celui de-al XV-lea Congres al Conferintei Curtilor Constitutionale Europene, care va avea loc la Bucuresti în perioada 23-27 mai 2011.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Curtii Constitutionale pe anul 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Curtii Constitutionale,

Augustin Zegrean

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 martie 2011.

Nr. 246.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2011 privind completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 17 martie 2011.

Nr. 251.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1, - (1) Proiectele prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, denumit în continuare P.N.D.I., pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are calitatea de ordonator principal de credite, se realizează prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de autoritate contractantă.

(2) în acest scop, în cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, îsi desfăsoară activitatea Unitatea de implementare a P.N.D.I., denumită în continuare U.I.P.N.D.I., care are ca scop implementarea si derularea proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I.

(3) P.N.D.I. cuprinde următoarele proiecte prioritare pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are calitatea de ordonator principal de credite:

a) 10.000 km drumuri judetene si de interes local;

b) modernizarea localitătilor;

c) sisteme de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea cu apă a localitătilor, proiect prioritar format din două proiecte.

(4) Proiectul prioritar prevăzut la alin. (3) lit. c) este format din două proiecte:

a) sistem de canalizare si epurare a apelor uzate;

b) alimentarea cu apă a localitătilor.

(5) în cadrul proiectelor prioritare prevăzute la alin. (3) se pot realiza obiective de investitii noi, obiective de investitii aflate în diferite stadii de executie si care necesită finalizare, precum si obiective care necesită modernizare si/sau reabilitare.

(6) Se pot include în program, în conditiile legii, si obiective de investitii aflate în diferite stadii de executie, care nu au putut fi finalizate din motive obiective si pentru care beneficiarii finali prezintă documente justificative care să ateste faptul că nu fac obiectul altui contract în curs de executare. Pentru aceste obiective beneficiarii trebuie să prezinte stadiul fizic si valoric actualizat la zi al restului de executat.

(7) în sensul prezentelor norme metodologice, prin beneficiari finali se întelege unitătile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritătile administratiei publice locale.

Art. 2. - (1) Obiectivele de investitii din cadrul proiectelor prioritare prevăzute la art. 1 alin. (3) se amplasează pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Terenurile apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale se preiau în folosintă gratuită de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., prin protocol încheiat cu beneficiarii finali pe baza hotărârii consiliului judetean sau, după caz, a hotărârii consiliului local, cu exceptia drumurilor judetene si de interes local, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu specificatia expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini si că nu se află în litigiu.

(3) Drumurile judetene si de interes local apartinând domeniului public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale se preiau în administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, pe perioada realizării proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., prin protocol încheiat cu beneficiarii finali pe baza hotărârii consiliului judetean sau, după caz, a hotărârii consiliului local, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, cu specificatia expresă că terenurile sunt libere de orice sarcini si că nu se află în litigiu.

(4) Modelul declaratiei pe propria răspundere referitoare la faptul că terenul este liber de orice sarcini si că nu se află în litigiu este prevăzut în anexa nr. 3.

(5) Pe terenurile destinate realizării proiectelor prioritare prevăzute la art. 1 alin. (3), în functie de tipul proiectului, se realizează utilitătile si dotările tehnico-edilitare de către beneficiarii finali, conform documentelor urbanistice si în corelare cu graficele de executie ale obiectivelor de investitii prioritare semnate de executanti, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3. - Beneficiarii finali răspund de întocmirea si transmiterea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului a documentatiilor necesare care stau la baza solicitărilor de realizare a obiectivelor de investitii din cadrul fiecărui proiect prioritar al P.N.D.I.

 

CAPITOLUL II

Promovarea investitiilor

 

Art. 4. - (1) La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului beneficiarii finali transmit propunerile pentru realizarea obiectivelor de investitii, defalcate pe fiecare proiect prioritar în parte, însotite de documentatiile tehnico-economice, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aprobate si finantate de acestia.

(2) Beneficiarii finali ai obiectivelor de investitii au obligatia de a elibera certificatul de urbanism si de a obtine acordurile si avizele necesare si de a le pune la dispozitia Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului centralizează propunerile transmise de beneficiarii finali, defalcate pe fiecare proiect.

(4) Obiectivele de investitii centralizate se prioritizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, conform prevederilor art. 12, 14, 15 si 17 care aprobă indicatorii tehnico-economici după avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, si, după caz, al Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes national si locuinte, conform legislatiei în vigoare.

(5) Beneficiarii finali împreună cu proiectantii înaintează spre avizare documentatiile aferente obiectivelor de investitii, pe care ulterior le sustin în sedintele de avizare ale Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si, după caz, ale Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes national si locuinte.

(6) Documentatiile tehnico-economice se actualizează prin grija beneficiarilor finali în conformitate cu prevederile legale în vigoare si se prezintă pentru avizare în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si, după caz, în Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interes national si locuinte.

(7) în cuprinsul documentatiilor tehnico-economice actualizate se adaugă si cheltuielile de finantare-operare.

Art. 5. - (1) Pentru obiectivele de investitii aprobate la finantare, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului preia de la beneficiarii finali, pe durata de realizare a investitiei, potrivit legii, terenurile aferente constructiilor si/sau sectoare de drum, după caz, în functie de tipul proiectului prioritar, conform protocoalelor prevăzute în anexa nr. 1 sau, după caz, în anexa nr. 2, cu specificatia expresă că sunt libere de sarcini, conform extraselor de carte funciară sau declaratiei pe propria răspundere a primarului/presedintelui consiliului judetean, în situatia în care terenurile nu sunt înscrise în cartea funciară.

(2) Protocoalele prevăzute în anexele nr. 1 si 2 cuprind în mod explicit si imperativ obligativitatea beneficiarului final de a asigura, în conditiile legii, suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti, aferente constructiei, până la limita amplasamentului santierului, corelat cu graficul de executie al obiectivului de investitii prioritar, anexă la contractul de executie a lucrărilor.

(3) Beneficiarii finali ai obiectivelor de investitii au obligatia de a elibera si de a pune la dispozitia Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului autorizatia de construire.

(4) Beneficiarii finali ai obiectivelor de investitii participă la urmărirea bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de executie, primesc în custodie, pe măsura realizării acestora si pe răspunderea executantilor, până la data receptiei prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, părti functionale din proiect sau proiectul în întregul său si asigură din bugetul lor folosinta/operarea provizorie a bunului primit în custodie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum si întretinerea acestuia.

(5) Beneficiarii finali ai proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I. vor desemna un reprezentant care, pe durata contractului de lucrări încheiat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului cu executantul, va avea următoarele atributii:

a) să participe activ la predarea amplasamentului, prin convocarea detinătorilor de utilităti;

b) să sprijine Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului prin reînnoirea avizelor si permiselor, precum si prin prelungirea autorizatiei de construire, dacă este cazul;

c) să asigure legătura dintre autoritătile locale si Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului pe parcursul executiei lucrărilor;

d) să participe la sedintele de măsurători organizate de inspectorul de santier în vederea verificării situatiei de lucrări pregătite de executant;


e) să avizeze situatiile de lucrări pregătite de executant si verificate de inspectorul de santier, în prealabil ca acestea să fie acceptate de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului;

f) să formuleze punctele de vedere ale beneficiarului final în cazul în care intervin modificări de solutii tehnice;

g) să participe ca membru în comisia de receptie la terminarea lucrărilor organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului;

h) să semnaleze Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, pe parcursul perioadei de notificare a defectiunilor, în termen de 5 zile de la aparitie, orice defectiune;

i) să participe ca membru în comisia de receptie finală organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(6) în vederea asigurării folosintei/operării provizorii a bunului primit în custodie potrivit alin. (4), autoritătile si institutiile publice cu rol de reglementare vor emite custodelui avize/ acorduri/autorizatii cu caracter provizoriu până la receptia finală a proiectului de investitii, potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, urmată de transferul proprietătii sau administrării, după caz, către beneficiarul final si obtinerea de către acesta a avizelor/acordurilor/autorizatiilor definitive.

 

CAPITOLUL III

Derularea achizitiei, finantării si realizării investitiilor

 

Art. 6. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de autoritate contractantă, organizează si derulează procedurile de atribuire a contractelor de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Procedura de atribuire a contractului de lucrări se desfăsoară pe calupuri de proiecte prioritare prevăzute la art. 1 alin. (3) si care sunt stabilite de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în calitate de autoritate contractantă.

Art. 7. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului întocmeste lista obiectivelor de investitii, pe surse de finantare, detaliată pe fiecare obiectiv în parte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Lista de investitii se aprobă de ordonatorul principal de credite.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului comunică beneficiarilor finali obiectivul/obiectivele de investitii care urmează a fi finantat/finantate în cadrul P.N.D.I. si solicită transmiterea terenurilor aferente constructiilor si/sau sectoarelor de drum, după caz, în functie de tipul proiectului prioritar, conform protocoalelor de predare-primire în conditiile art. 5.

Art. 8. - (1) Finantarea proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I. se asigură din sume alocate anual cu această destinatie din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, precum si din alte surse de finantare legal constituite, pe baza documentatiilor tehnico-economice aprobate conform legislatiei în vigoare.

(2) Pe perioada realizării lucrărilor, finantarea este asigurată de prestatorii, executantii si furnizorii cărora le sunt atribuite calupuri de lucrări, în urma procedurii de achizitie publică, din surse financiare proprii si/sau din credite bancare, pentru perioada 2011-2020, în conditiile legii.

(3) Plata sumelor datorate prestatorilor, executantilor si furnizorilor, aferente lucrărilor receptionate în cadrul proiectelor prioritare, se realizează esalonat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în perioada 2013-2020, conform anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, si graficului de plăti anexă la contractul de executie lucrări.

(4) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului realizează evidenta economico-financiară, prin personalul propriu, iar supravegherea tehnico-economică pe toată perioada derulării si implementării proiectelor prioritare, prin firme specializate selectate prin procedura de achizitii de servicii, conform legii.

(5) Situatiile de lucrări întocmite de executant si însusite de inspectorii de santier si de beneficiarii finali se depun la Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului în 4 exemplare, până la data de 10 a fiecărei luni, în vederea urmăririi si monitorizării realizării obiectivului de investitii.

(6) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, după verificarea situatiilor prevăzute la alin. (5), certifică datele înscrise în situatiile de lucrări, planificând suma din situatia de lucrări prezentată conform graficului de plăti anexă la contractul de executie lucrări.

(7) Plata lucrărilor finalizate si receptionate se face pe bază de factură, emisă conform situatiilor de lucrări prevăzute la alin. (5) întocmite de executant, verificate si aprobate conform legii, începând din anul 2013, în limita fondurilor alocate anual cu această destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 9. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului organizează receptia la terminarea lucrărilor si receptia finală, în conditiile legii.

Art. 10. - (1) După efectuarea receptiei, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin U.l.P.N.D.I., predă beneficiarului final, pe bază de protocol, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, terenul si obiectivul de investitii realizat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Protocolul prevăzut în anexa nr. 4 cuprinde în mod expres obligativitatea transmiterii cu titlu gratuit a obiectivelor de investitii către beneficiarul final.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii specifice cu privire la proiectele prioritare

 

IV. 1. 10.000 km drumuri judetene si de interes local

Art. 11. - (1) Obiectivele care pot fi finantate în cadrul proiectului prioritar sunt:

a) reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes judetean si/sau de interes local promovate ca obiective noi;

b) reabilitarea si modernizarea drumurilor de interes judetean si/sau de interes local aflate în diferite stadii de executie.

(2) în cazul obiectivelor de investitii prevăzute la alin. 1 lit. b), a căror finantare s-a realizat din surse proprii ale beneficiarilor finali, iar din cauza lipsei surselor de finantare nu au putut fi finalizate, lungimea rămasă de executat poate face obiectul prezentului proiect prioritar cu conditia evitării dublei finantări prin prezentarea actelor care certifică lipsa fondurilor.

Art. 12. - În cadrul proiectului prioritar, au prioritate la finantare proiectele de reabilitare si modernizare a drumurilor de interes judetean si de interes local din unitătile administrativ-teritoriale care au solicitat finantare prin programe finantate din fonduri europene, dar nu au fost selectate la finantare, sau care dispun de documentatii tehnico-economice întocmite conform legislatiei în vigoare, precum si cele care au fost finantate într-o primă etapă din fonduri proprii, iar din cauza lipsei surselor de finantare nu au putut fi realizate integral, precum si drumuri de interes judetean si de interes local care deservesc obiective de interes turistic.

IV.2. Modernizarea localitătilor

Art. 13. - (1) Proiectul prioritar are ca scop realizarea următoarelor obiective de investitii:

a) drumuri judetene si de interes local;

b) grădinite;

c) crese.

(2) Obiectivele de investitii prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) se pot realiza si pe bază de proiecte-tip detinute sau achizitionate de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în conditiile legii.

Art. 14. - În cadrul proiectului prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. a), au prioritate la finantare proiectele de reabilitare si modernizare a drumurilor de interes judetean si de interes local din unitătile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 12.

Art. 15. - În cadrul proiectului prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b) si c), au prioritate la finantare proiectele care au solicitat finantare prin programe finantate din fonduri europene, dar nu au fost selectate la finantare, sau care dispun de documentatii tehnico-economice întocmite conform legislatiei în vigoare, cele care au fost finantate într-o primă etapă din fonduri proprii, iar din cauza lipsei surselor de finantare nu au putut fi realizate integral, precum si cele din localitătile unde nu există grădinite si crese sau numărul de locuri din acestea este insuficient.

IV.3. Sistem de canalizare, epurare a apelor uzate si alimentarea cu apă a localitătilor

Art. 16. - Proiectul prioritar are ca scop:

a) realizarea retelelor de canalizare si statii de epurare a apelor uzate;

b) realizarea retelelor de alimentare cu apă a localitătilor. Art. 17. - În cadrul proiectului prioritar, au prioritate la finantare proiectele de realizare a retelelor de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate, precum si realizarea retelelor de alimentare cu apă a localitătilor care au solicitat finantare prin programe finantate din fonduri europene, dar nu au fost selectate la finantare, sau care dispun de documentatii tehnico-economice întocmite conform legislatiei în vigoare, precum si cele care au fost finantate într-o primă etapă din fonduri proprii, iar din cauza lipsei surselor de finantare nu au putut fi realizate integral, precum si localitătile din zone cu resurse turistice.

Art. 18. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

Beneficiar

Nr........./..........

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Nr............/.............

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

PROTOCOL

încheiat astăzi...........,

 

1. Beneficiarul................., cu sediul în........................., reprezentat prin..................., în calitate de predător, si Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului - U.I.PN.D.I, cu sediul în municipiul Bucuresti, .........................., sectorul 5, în calitate de primitor, conform Hotărârii Consiliului Local/Judetean nr...../..........., am procedat la predarea-primirea unui nr. de.............imobile, în suprafată totală de........., identificate potrivit..................................................................., după cum urmează:

 

Nr. crt.

Imobilul

Suprafata

Categoria de folosintă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Imobilul ce se predă Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului este destinat..........................si se dă în folosintă gratuită pe durata realizării constructiilor.

3...................................... (beneficiarul) se obligă să asigure suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti, aferente constructiei, până la limita amplasamentului santierului, conform graficului de executie anexă la contractul de executie a lucrărilor.


4......................................... (beneficiarul) se obligă să asigure pe cheltuiala lui avizele si autorizatiile legale, să participe la urmărirea bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de executie.

5.......................................... (beneficiarul) se obligă să primească în custodie, pe măsura realizării acestora si pe răspunderea executantilor, până la data receptiei prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, părti functionale din proiect sau proiectul în întregul său.

6.......................................... (beneficiarul) se obligă să asigure pe cheltuiala lui folosinta/operarea provizorie a bunului primit în custodie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum si să asigure întretinerea acestuia.

7. Imobilul identificat la pct. 1 face parte din domeniul public sau privat al statului/unitătii administrativ-teritoriale, fiind administrat de..............si este liber de orice sarcini.

8. Obiectivul de investitie realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, împreună cu terenul aferent, se va preda beneficiarului după semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat.

 

Beneficiar,

........................................

Conducătorul unitătii,

........................................

Am primit.

 

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Dire.ctor general,

........................................

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Beneficiar

Nr........./..........

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Nr............/.............

 

PROTOCOL

încheiat astăzi..............

 

1. Beneficiarul................., cu sediul în........................., reprezentat prin..................., în calitate de predător, si Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului - U.I.PN.D.I, cu sediul în municipiul Bucuresti, .........................., sectorul 5, în calitate de primitor, conform Hotărârii Consiliului Local/Judetean nr. .../..........., am procedat la predarea-primirea a............km de drum judetean/comunal, de la km..........la km.........., reprezentând DJ/DC, care asigură legătura între...............................

2. Drumul/sectorul de drum judetean/comunal.............de la km.......la km, care face legătura între................................., se predă, în conditiile legii, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, pe durata realizării obiectivului de investitii.

3........................................... (beneficiarul) se obligă să asigure suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea santierului, precum si racordurile pentru utilităti, până la limita amplasamentului santierului, conform graficului de executie anexă la contractul de executie a lucrărilor.

4............................................ (beneficiarul)  se obligă să asigure pe cheltuiala lui avizele si autorizatiile legale, să participe la urmărirea bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de executie.

5.......................................... (beneficiarul) se obligă să primească în custodie, pe măsura realizării acestora si pe răspunderea executantilor, până la data receptiei prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, părti functionale din proiect sau proiectul în întregul său.

6............................................ (beneficiarul) se obligă să asigure pe cheltuiala lui folosinta/operarea provizorie a bunului primit în custodie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, precum si să asigure întretinerea acestuia.

7. Imobilul identificat la pct. 1 face parte din domeniul public sau privat al statului/unitătii administrativ-teritoriale, fiind administrat de.............., si este liber de orice sarcini.


8. Obiectivul de investitie realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, împreună cu terenul aferent, se va preda beneficiarului după semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare cu valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

Am predat.

 

Beneficiar,

........................................

Conducătorul unitătii,

........................................

Am primit.

 

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Dire.ctor general,

........................................

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Beneficiarul ........................................, cu sediul în .............................., reprezentat prin .............................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunea legii penale, că imobilul situat în..........................., predat către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, este liber de orice sarcini si nu se află în litigiu.

 

Data completării...................

........................................

Declarant

........................................

(semnătură autorizată)

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

U.I.P.N.D.I.

Nr......./................

Beneficiar

...................

Nr......./....................

 

PROTOCOL

încheiat astăzi......................

 

1. Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, cu sediul în................., reprezentat prin.................................................., în calitate de predător, si

2. Beneficiarul.............................................., reprezentat prin...................................., în calitate de primitor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 105/2010, cu completările ulterioare, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului,

am procedat la predarea-primirea imobilului situat în..........., compus din.........................................................................., către......................................................................................................................... (se mentionează beneficiarul).

Beneficiarul prevăzut la pct. 2 nu poate schimba destinatia investitiei, respectiv............................................................, si se angajează să întretină imobilul .................pe perioada de functionare.

Prezentul protocol s-a încheiat ca urmare a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr..........din.................... si anulează orice documente încheiate anterior între părti.

Odată cu predarea-primirea efectuată pentru imobilul sus-mentionat, s-a predat beneficiarului............................................. si cartea tehnică a constructiei.

Prezentul protocol de predare-primire, în conformitate cu legislatia în vigoare, a fost încheiat în 4 exemplare cu valoare juridică egală, câte două exemplare pentru fiecare parte.

 

Am predat.

 

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

Director general,

........................................

Am primit.

 

Beneficiar,

........................................

Conducătorul unitătii,

........................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - În conformitate cu dispozitiile art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare, un post de secretar de stat din structura aparatului de lucru al Guvernului se transferă, împreună cu finantarea aferentă, în structura Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 9 februarie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 21, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(2) Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, precum si de presedintele si vicepresedintele Autoritătii Nationale de Cercetare Stiintifică, de presedintele si vicepresedintii Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, numiti în conditiile legii.”

2. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 22. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului are un secretar general ajutat de 2 secretari generali adjuncti pentru educatie, înalti functionari publici, numiti în conditiile legii.

(2) Secretarul general si secretarii generali adjuncti asigură stabilitatea functionării Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului.

(3) Secretarul general si secretarii generali adjuncti îndeplinesc atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) si la art. 50 alin. (1) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Secretarul general si secretarii generali adjuncti îndeplinesc si alte atributii stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului sau prevăzute în regulamentul de organizare si functionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.”

3. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu următorul cuprins:

“Art. 231. - (1) în conditiile legii, în cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si în institutiile/unitătile din subordine, prin ordin al ministrului, se pot înfiinta, organiza si pot functiona unităti de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat si pe perioadă determinată, conduse de un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate din fonduri structurale. Finantarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinatie, în conditiile legii.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fisele de post si, după caz, regulamentul de organizare si functionare pentru fiecare UIP si numărul de unităti se prevăd în documentele proiectului si sunt preluate ca atare în ordinul ministrului privind înfiintarea UIP, conform reglementărilor în vigoare.

(3) Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului numeste personalul UIP si stabileste competentele directorului de proiect.”

4. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 20 martie 2011.

Nr. 264.

 

 


ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 81/2010)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2011.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 304.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor nationale de sănătate pentru anii 2011 si 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2010, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 305.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Adrian Victor Vevera, consilier în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Victor Vevera, consilier în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, este desemnat să îndeplinească atributii în domeniul securitătii nationale, precum si atributii de coordonare a activitătilor privind identificarea, desemnarea si protectia infrastructurilor critice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 28 martie 2011.

Nr. 42.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Virgil Stefan Nitulescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere Cererea domnului Virgil Stefan Nitulescu, înregistrată sub nr. 20/6.278/D.N.A. din 10 martie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, raportul de serviciu al domnului Virgil Stefan Nitulescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, încetează prin acordul părtilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 martie 2011.

Nr. 43.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind înlocuirea unui membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 

Având în vedere propunerea formulată de Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor prin Adresa nr. 1.820/C.N.D. din 25 martie 2011, precum si prevederile art. 15 lit. c) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Cristian-Sebastian, vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, se numeste în calitatea de membru al Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor în locul domnului Diacomatu R. Sergiu lonut.

Art. 2. - Decizia primului-ministru nr. 382/2009 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 martie 2011.

Nr. 44.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Vătafu Teodor Cătălin în functia de sef al Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu rang de secretar de stat

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului si al unor ministere, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vătafu Teodor Cătălin se numeste în functia de sef al Autoritătii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, cu rang de secretar de stat.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, se abrogă Decizia primului-ministru nr. 318/2009 pentru numirea domnului Vătafu Teodor Cătălin în functia de consilier personal în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 9 martie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 martie 2011.

Nr. 46.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Bănescu Dragos lonut a functiei publice de secretar general al Ministerului Finantelor Publice

 

Având în vedere Solicitarea Ministerului Finantelor Publice nr. 82.305 din 16 martie 2011, precum si Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 876.918 din 25 februarie 2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) si art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se prelungeste pentru o perioadă de 6 luni exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Bănescu Dragos lonut a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Finantelor Publice, astfel cum a fost stabilită prin Decizia primului-ministru nr. 228/2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 29 martie 2011.

Nr. 47.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului Contractului de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

 

Având în vedere:

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.527/2010 pentru aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de tip grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabilă din Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” în perioada 2008-2010,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba modelul Contractului de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (OIPOSDRU), prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (yA/WPOSDRL/)/OIPOSDRU delegate au dreptul de a aduce modificări si a adapta modelul prevăzut în anexă, prin decizie a ordonatorului de credite al AMPOSDRU/OIPOSDRU delegate, pentru reglementarea situatiilor specifice rezultate din implementarea proiectelor de tip grant sau pentru includerea modificărilor cauzate de legislatia natională sau comunitară aplicabilă. OIPOSDRU delegate vor solicita în prealabil avizul AMPOSDRU - Directia contractare în acest scop.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, precum si OIPOSDRU delegate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 25 martie 2011.

Nr. 1.183.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului Contractului de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”

 

Având în vedere:

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;


- Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale 2007-2013 în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.527/2010 pentru aprobarea unor precizări suplimentare aplicabile contractelor de tip strategic sau de tip grant semnate de beneficiarii de finantare nerambursabilă din Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” în perioada 2008-2010,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul Contractului de finantare de tip grant pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, în vederea aplicării acestui model contractelor de grant ce urmează a fi semnate de Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (AMPOSDRU), prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - AMPOSDRU are dreptul de a aduce modificări si a adapta modelul prevăzut în anexă, prin decizie a ordonatorului de credite al AMPOSDRU, pentru reglementarea situatiilor specifice rezultate din implementarea proiectelor de tip grantsau pentru includerea modificărilor cauzate de legislatia natională sau comunitară aplicabilă.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 25 martie 2011.

Nr. 1.184.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.