MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 224/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 224         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 martie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

39. - Lege pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din România nr. 335/2007 si pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

294. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din România nr. 335/2007 si pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

155. - Hotărâre pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitătii de muncă pe baza cărora se face încadrarea tn gradele I, II si III de invaliditate

 

291. - Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părti de imobile aflate în proprietatea publică a statului

 

307. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta în domeniul public al comunei Tuzla si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla

 

308. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Mures în domeniul public al comunei Ibănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănesti

 

346. - Hotărâre privind desfiintarea unor unităti sanitare publice cu paturi din subordinea autoritătilor administratiei publice locale

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din România nr. 335/2007 si pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea camerelor de comert din România nr. 335/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Camerele de comert sunt organizatii autonome, neguvernamentale, apolitice, fără scop patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta, apăra si sustine interesele membrilor lor si ale comunitătii de afaceri în raport cu autoritătile publice si cu organismele din tară si din străinătate.”

2. La articolul 4, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

,,m1) întocmesc o evidentă proprie a societătilor comerciale, sub denumirea de Catalogul firmelor; înscrierea în acesta se face la solicitarea societătilor comerciale, iar comerciantii înregistrati la registrul comertului se înscriu în Catalogul firmelor întocmit de camerele de comert;”.

3. La articolul 4, litera n) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,n) constituie servicii de asistentă pentru înregistrare în registrul comertului si desfăsoară următoarele activităti:

1. Îndrumarea prealabilă privind formalitătile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor;

2. Îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare si a formularelor tipizate specifice activitătii registrului comertului;

3. depunerea la biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe lângă tribunal a documentelor în vederea înregistrării în registrul comertului;”.

4. La articolul 28 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) întocmeste evidenta proprie a situatiei societătilor comerciale si a emblemelor comerciale în Catalogul firmelor;”.

5. La articolul 29, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) si (7), cu următorul cuprins:

“(6) Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera Natională îndrumă activitatea curtilor de arbitraj de pe lângă camerele judetene.

(7) Activitatea curtilor de arbitraj de pe lângă camerele judetene se desfăsoară conform prevederilor Codului de procedură civilă, ale Regulamentului de organizare si functionare si ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera Natională.”

6. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - Camerele de comert bilaterale, denumite în continuare camere bilaterale, sunt organizatii autonome, neguvernamentale, apolitice, cu caracter nonprofit, cu personalitate juridică, recunoscute de utilitate publică conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare. Camerele bilaterale sunt create în scopul dezvoltării relatiilor economice ale României cu tările pentru care au fost create si al promovării, apărării si sustinerii intereselor economice ale comunitătii de afaceri în raport cu autoritătile publice si cu organismele din tară si din străinătate.”

Art. II. - (1) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, camerele de comert bilaterale sunt obligate să prezinte Camerei de Comert si Industrie a României toate documentele care să ateste îndeplinirea conditiilor de organizare si functionare prevăzute de Legea nr. 335/2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege.

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Camera de Comert si Industrie a României va proceda la retragerea avizului camerelor de comert bilaterale care nu îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 46 din Legea nr. 335/2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, si va aviza persoanele juridice care întrunesc conditiile prevăzute de lege.

Art. III. - Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 511 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Oficiul National al Registrului Comertului poate colabora cu Camera de Comert si Industrie a României.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 martie 2011.

Nr. 39.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din România nr. 335/2007 si pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din România nr. 335/2007 si pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 martie 2011.

Nr. 294.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitătii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 70 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă criteriile si normele de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitătii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 400/2001 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitătii de muncă pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II si III de invaliditate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 mai 2001.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 23 februarie 2011.

Nr. 155.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor părti de imobile aflate în proprietatea publică a statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea unor părti de imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti.

(2) După preluare, părtile de imobile prevăzute la alin. (1) se utilizează în vederea sistematizării zonei si realizării de locuinte în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, prin programe derulate de Agentia Natională pentru Locuinte, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 2. - (1) Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti va transfera în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale, al structurilor din sistemul national de apărare, ordine publică si sigurantă natională, precum si al autoritătilor judecătoresti 50% din locuintele realizate pe terenurile aferente părtilor de imobile prevăzute la art. (1) alin. (1), dar nu mai putin de 5.000 de locuinte si locurile de parcare necesare, precum si dreptul de administrare asupra terenului aferent acestora.

(2) Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti va transfera, conform legii, din numărul de locuinte prevăzut la alin. (1), Ministerului Apărării Nationale un procent de 25%, nu mai putin de 2.500 de locuinte, Ministerului Administratiei si Internelor un procent de 10%, nu mai putin de 1.000 de locuinte, Serviciului Român de Informatii un procent de 5%, nu mai putin de 500 de locuinte, Serviciului de Informatii Externe un procent de 1,5%, nu mai putin de 150 de locuinte, Serviciului de Protectie si Pază un procent de 1,5%, nu mai putin de 150 de locuinte, Serviciului de Telecomunicatii Speciale un procent de 1,5%, nu mai putin de 150 de locuinte, Administratiei Nationale a Penitenciarelor un procent de 1,5%, nu mai putin de 150 de locuinte, Ministerului Justitiei un procent de 2%, nu mai putin de 200 de locuinte si Parchetului General un procent de 2%, nu mai putin de 200 de locuinte.

(3) Structura pe camere a unitătilor locative care urmează a fi transferate se va stabili prin protocol încheiat între părtile interesate.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinatia părtilor din imobile prevăzută la art. 1 alin. (2), acestea revin în administrarea Ministerului Apărării Nationale, libere de sarcini, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea părtilor din imobilele transmise potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Mihai-Răzvan Ungureanu

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Gabriel Cretu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Marcel Opris

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 291.


 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unor părti de imobile aflate în proprietatea publică a statului, pentru care se schimbă titularul dreptului de administrare

 

Locul unde este situată partea de imobil care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite partea de

imobil

Persoana juridică la care se transmite partea de imobil

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în  administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti,

str. Prelungirea Ghencea

nr. 3-5, sectorul 6

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Statul român, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti

- imobil 1125 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.813

- valoarea de inventar - 384.718,26 lei

- suprafata terenului = 715.793 m2

Municipiul Bucuresti,

bd. Ghencea nr. 45,

sectorul 6

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Statul român, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti

- imobil 1950 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.598

- valoarea de inventar - 146.128,04 lei

- suprafata construită - 5.284 m2

- suprafata desfăsurată - 5.284 m2

- suprafata terenului, inclusiv constructiile = 137.578 m2

Municipiul Bucuresti, Str. Antiaeriană nr. 6 (fost 38)1, sectorul 5

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Statul român, în administrarea Consiliului Local al  Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti

- imobil 320 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.559

- valoarea de inventar - 5.313.297,2866 lei

- suprafata terenului = 161.009 m2

 

1 În cadrul inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale imobilul cu nr. MF 103.559 este identificat la adresa: Bucuresti, sectorul 5, Str. Antiaeriană nr. 5-7.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta în domeniul public al comunei Tuzla si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta în domeniul public al comunei Tuzla si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla.

Art. 2. - (1) Consiliul Local al Comunei Tuzla are obligatia de a mentine destinatia imobilelor preluate în administrare, prevăzute în anexă, pentru desfăsurarea activitătilor de turism pentru tineret si pentru organizarea de tabere scolare.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va verifica si controla periodic, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Comunei Tuzla, în conformitate cu destinatia acestora.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Odată cu preluarea imobilelor Consiliul Local al Comunei Tuzla va proceda, în conditiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.

(3) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea acestora.

(4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situatiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare.

(5) Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul si pasivul acestora, conform balantei de verificare întocmite la data predării imobilelor.

(6) în termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Tuzla si a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Tuzla, în conditiile legii.

Art. 4. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va modifica în mod corespunzător anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 307.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta în domeniul public al comunei Tuzla si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla

 

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Locul unde este situat imobilul

Denumirea bunului

Valoarea de

inventar

(în lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

36523

8.29.06

Comuna Tuzla,

Judetul Constanta

Baza turistică Tuzla

160,000

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta

În domeniul public al comunei Tuzla si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla

Pavilion central - demisol + 2E,

cărămidă, beton

36524

8.29.06

Comuna Tuzla,

Judetul Constanta

Baza turistică Tuzla

6,548

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta

În domeniul public al comunei Tuzla si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla

Club - beton, azbociment

36525

8.29.06

Comuna Tuzla,

Judetul Constanta

Baza turistică Tuzla

1,166

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta

În domeniul public al comunei Tuzla si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla

Bloc alimentar - cărămidă, beton, azbociment

36526

8.29.06

Comuna Tuzla,

Judetul Constanta

Baza turistică Tuzla

3,800

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta

În domeniul public al comunei Tuzla si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla

Spălătorie si grup sanitar -

cărămidă, beton

36527

8.29.06

Comuna Tuzla,

Judetul Constanta

Baza turistică Tuzla

245,000

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta

În domeniul public al comunei Tuzla si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla

Căsute lemn 1E; 14 bucăti

36528

8.29.06

Comuna Tuzla,

Judetul Constanta

Baza turistică Tuzla

1

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Constanta

În domeniul public al comunei Tuzla si în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla

Magazie - cărămidă,

beton, azbociment

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Mures în domeniul public al comunei Ibănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănesti

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Mures în domeniul public al comunei Ibănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănesti.

Art. 2. - (1) Consiliul Local al Comunei Ibănesti are obligatia de a mentine destinatia imobilelor preluate în administrare, prevăzute în anexă, pentru desfăsurarea activitătilor de turism pentru tineret si pentru organizarea de tabere scolare.

(2) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va verifica si va controla periodic, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Comunei Ibănesti, în conformitate cu destinatia acestora. În situatia în care, în urma controlului, se constată că imobilele transmise potrivit art. 1 nu sunt folosite în conformitate cu destinatia acestora, imobilele respective revin de drept în domeniul public al statului.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Odată cu preluarea imobilelor, Consiliul Local al Comunei Ibănesti va proceda, în conditiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.

(3) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situatiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare.

(4) în termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Ibănesti si a dreptului de administrare în favoarea Consiliul Local al Comunei Ibănesti, în conditiile legii.

Art. 4. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va efectua modificarea în mod corespunzător a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 23 martie 2011.

Nr. 308.


 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Mures în domeniul public al comunei Ibănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănesti Centrul de agrement “Lăpusna”

 

Nr. M. F.

Cod de clasificare

Locul unde este situat imobilul

Valoarea de inventar

(în lei)

Denumirea imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

36847

8.29.06

Judetul Mures, satul Lăpusna

192.654

Tabăra Lăpusna

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Mures

În domeniul  public al comunei Ibănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănesti

Clădire II, dormitoare - lemn + cărămidă, 3 camere

36848

8.29.06

Judetul Mures, satul Lăpusna

282.396

Tabăra Lăpusna

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Mures

În domeniul  public al comunei Ibănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănesti

Clădirea cantinei - sală de mese, bucătărie, dependinte

36849

8.29.06

Judetul Mures, satul Lăpusna

383.867

Tabăra Lăpusna

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Mures

În domeniul  public al comunei Ibănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănesti

Căsute camping - beton, 5-6 locuri, 9 buc.

36850

8.29.06

Judetul Mures, satul Lăpusna

77.312

Tabăra Lăpusna

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Mures

În domeniul  public al comunei Ibănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănesti

Clădirea principală - parter + 1 etaj, lemn

36851

8.29.06

Judetul Mures, satul Lăpusna

23

Tabăra Lăpusna

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Mures

În domeniul  public al comunei Ibănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănesti

Căsute camping 6 - beton, 3-4 locuri, 28 buc.

36852

8.29.06

Judetul Mures, satul Lăpusna

100.573

Tabăra Lăpusna

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Mures

În domeniul  public al comunei Ibănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănesti

Căsută cu sindrilă - lemn, 4 locuri

36853

8.29.06

Judetul Mures, satul Lăpusna

8

Tabăra Lăpusna

Din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret - Directia Judeteană pentru Sport si Tineret Mures

În domeniul  public al comunei Ibănesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Ibănesti

Sopron de lemn


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind desfiintarea unor unităti sanitare publice cu paturi din subordinea autoritătilor administratiei publice locale

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă desfiintarea unitătilor sanitare publice cu paturi prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a aprobării prin hotărârile autoritătilor locale a înfiintării căminelor pentru persoane vârstnice, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de cămine pentru persoanele vârstnice”.

(2) Personalului si patrimoniului unitătilor sanitare publice cu paturi desfiintate potrivit alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 212/2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Ioan Nelu Botis

 

Bucuresti, 31 martie 2011.

Nr. 346.

 

ANEXA

 

LISTA

unitătilor sanitare publice cu paturi care se desfiintează

 

Nr. crt.

Autoritatea administratiei publice locale

Judetul

Unitatea sanitară cu paturi din subordinea

autoritătilor administratiei publice locale

desfiintată

1

Consiliul Local al Comunei Vintilă Vodă

Comuna Vintilă Vodă, Str. Principală nr. 1, judetul Buzău,

cod 127695

Hotărârea nr. 15 din 22.03.2011

Buzău

Spitalul Comunal Vintilă Vodă

2

Consiliul Local al Orasului Bocsa

Orasul Bocsa, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 22,

judetul Caras-Severin

Hotărârea nr. 57 din 24.03.2011

Caras-Severin

Spitalul de Boli Cronice Bocsa

3

Consiliul Local al Orasului Roznov

Orasul Roznov, Str. Tineretului nr. 663, judetul Neamt

Hotărârea nr. 33 din 22.03.2011

Neamt

Spitalul Orăsenesc Roznov

4

Consiliul Local al Orasului Cehu Silvaniei

Orasul Cehu Silvaniei, Piata Trandafirilor nr. 35, judetul Sălaj

Hotărârea nr. 14 din 25.03.2011

Sălaj

Spitalul de Boli Cronice Cehu Silvaniei

5

Consiliul Judetean Teleorman

Municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 178, judetul Teleorman

Hotărârea nr. 37 din 27.03.2011

Teleorman

Centrul de Sănătate Cervenia

6

Consiliul Judetean Teleorman

Municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 178, judetul Teleorman

Hotărârea nr. 38 din 27.03.2011

Teleorman

Centrul de Sănătate Furculesti

7

Consiliul Local al Comunei Tutova Comuna Tutova, judetul Vaslui Hotărârea nr. 14 din 23.03.2011

Vaslui

Spitalul de Cronici “Dr. I. T. Nicolaescu” Tutova

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2010, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

Partidul National Liberal

1. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2010 donatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

CNP

Cetătenia

Valoarea

Felul donatiei

Data donatiei

1

2

3

4

5

6

7

1

Antal Liviu Marius

 

română

8.550

bani

03.12.2010

2

Bărăgan Nicolae

 

română

8.300

bani

12.01.2010/ 08.09.2010

3

Bolojan llie Gavril

 

română

7.000

bani

05.07.2010/ 21.10.2010/ 28.12.2010

4

Bragadireanu Alin Daniel

 

română

10.000

bani

01.11.2010

5

Busoi Silviu Cristian

 

română

7.000

bani

20.10.2010

6

Carp Gheorghe

 

română

6.800

bani

06.07.2010/ 06.10.2010/ 24.11.2010

7

Căncescu Aristotel Adrian

 

română

25.900

bani

24.02.2010/ 25.02.2010/ 26.02.2010/ 05.03.2010/ 19.03.2010/ 26.03.2010/ 27.03.2010/ 28.03.2010/ 29.03.2010/ 30.03.2010/ 31.03.2010/ 17.04.2010/ 11.05.2010/ 17.05.2010/ 01.06.2010/ 02.06.2010/ 03.06.2010/ 17.06.2010/ 23.07.2010/ 03.09.2010

8

Dobre Victor Paul

 

română

6.510

bani

12.02.2010/ 18.06.2010/ 17.12.2010

9

Dragomir Cristian

 

română

25.000

bani

02.12.2010/ 21.12.2010

10

Floarea Mihăită

 

română

20.000

bani

23.09.2010

11

Gros Gabriela

 

română

6.000

bani

01.12.2010

12

Halaicu Crin

 

română

115.000

bani

14.01.2010/ 18.01.2010/ 24.12.2010

13

Hausiu Nicoleta

 

română

6.000

bani

22.02.2010/ 25.08.2010

14

Iacob Mircea Rucărean

 

română

100.000

bani

24.12.2010

15

Jicol Stefan

 

română

115.000

bani

18.11.2010/ 24.11.2010/ 25.12.2010

16

Martac Mihai

 

română

10.000

bani

01.11.2010

17

Măroiu Alexandru

 

română

25.000

bani

07.12.2010/ 22.12.2010

18

Minciună Daniel Ionut

 

română

25.000

bani

04.09.2010

19

Minea Iulian

 

română

100.000

bani

01.11.2010/ 14.12.2010/ 20.12.2010

20

Nica Carmen Mihaela

 

română

9.500

bani

01.03.2010/ 07.03.2010

21

Patriciu Valeriu Romulus Serban

 

română

21.450,50

bani

24.12.2010

22

Potecă Vasilică

 

română

84.000

bunuri

30.11.2010

23

Radu Camelia Hermina

 

română

10.000

bani

02.09.2010

24

Rogovete Giorgiana

 

română

7.695

bani

23.08.2010/ 16.09.2010/ 16.08.2010

25

Simota Alin

 

română

42.500

bani

15.04.2010/ 05.11.2010

26

Sturza Alexandru

 

română

6.000

bani

01.12.2010

27

Tudor Laurentiu Dan

 

română

70.000

bani

20.09.2010/ 23.09.2010

28

Tudoroiu Lucretiu

 

română

10.000

bani

01.10.2010/ 20.10.2010/ 22.10.2010/ 04.11.2010/ 22.11.2010

29

Ungureanu Călina

 

română

6.500

bani

03.04.2010/ 05.04.2010

30

Veres Csaba

 

română

10.000

bani

23.11.2010

31

Voloseniuc Dumitru

 

română

11.300

bani

03.08.2010/ 03.12.2010

 

2. Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2010 donatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Denumirea societătii

Sediul

Nationalitatea

CUI

Valoarea

Felul donatiei

Data donatiei

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ASIG ROMCONT

Bucuresti

română

16785082

20.000

bani

25.02.2010

2

CANARI S

Brasov, Str. Oltet nr. 10-11

română

3051742

6.600

bani

09.01.2010/ 14.01.2010/ 20.01.2010/ 21.01.2010/ 22.01.2010/ 23.01.2010

3

CHEETAH CAPITAL

Sos. Kiseleff nr. 11-13, sectorul 1, Bucuresti

română

22181579

20.000

bani

01.02.2010

4

DAM I LA

Comuna Măciuca

română

2552702

50.000

bani

02.04.2010

5

ELITA CONSTRUCT

Bucuresti

română

14589373

50.000

bani

08.01.2010

6

ICONOMIC SACOM

Bucuresti

română

16103231

50.000

bani

08.01.2010

7

LEVIROM

Cluj-Napoca

română

17000013

100.000

bani

18.10.2010/ 05.12.2010

8

M&D CONS INVESTITII SRL

Calea Călărasi nr. 300, bl.s2, sc. 1, et.7, ap. 28, sectorul 3, Bucuresti

română

16105089

43.000

bani

21.12.2010

9

PICMENT COMPANY

Buftea

română

24830419

100.000

bani

27.05.2010

10

PICMENT SERV

Buftea

română

15604552

250.000

bani

08.03.2010/ 27.05.2010

11

RIFIL

Săvinesti

română

2050285

15.013

bani, bunuri, servicii

27.04.2010/ 12.11.2010

12

ROBEV CONSTRUCT

Constanta

română

24621382

56.000

bani

25.08.2010/ 13.10.2010

13

ROBIMOND&CO. CONSTRUCT

Bucuresti

română

3273188

8.400

bani

10.02.2010

14

TEALI EDIL

Brasov

română

22842158

150.000

bani

08.03.2010

 

3. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2010 cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea

Data cotizatiei

1

2

3

4

5

6

1

Adomnitei Cristian-Mihai

română

 

11.740

22.09.2010/08.06.2010

2

Antonescu George Crin Laurentiu

română

 

6.000

08.02.2010/01.02.2010/ 08.12.2010/15.11.2010/ 05.10.2010/08.02.2010/ 02.03.2010/13.04.2010/ 05.05.2010/08.06.2010/ 14.09.2010/29.06.2010

3

Atanasiu Teodor

română

 

7.850

19.04.2010/12.04.2010/ 03.05.2010

4

Barabas Nicolae

română

 

6.820

11.01.2010/20.01.2010/ 29.07.2010

5

Bădoiu Radu Florin

română

 

26.550

06.01.2010/17.02.2010/ 12.04.2010/26.05.2010/ 23.07.2010/03.08.2010/ 03.11.2010/23.11.2010

6

Băisanu Stefan Alexandru

română

 

6.300

25.02.2010/23.03.2010/ 01.04.2010/20.05.2010/ 03.06.2010/06.09.2010/

15.12.2010

7

Berci Vasile

română

 

7.300

12.04.2010/12.05.2010/ 15.06.2010/29.06.2010/ 15.09.2010/12.10.2010/ 16.11.2010/14.12.2010

8

Boboc Cătălin

română

 

7.120

14.02.2010/30.08.2010/ 02.11.2010

9

Buda Viorel-Vasile

română

 

6.628

12.05.2010/16.06.2010/ 15.09.2010/20.09.2010/ 20.10.2010/17.03.2010/

13.04.2010

10

Budurescu Daniel

română

 

9.500

16.02.2010/14.01.2010/ 31.03.2010

11

Căncescu Aristotel

română

 

13.200

23.02.2010/25.06.2010/ 23.07.2010/07.10.2010/ 20.11.2010/22.11.2010/ 06.09.2010/10.05.2010/ 22.09.2010/30.01.2010/ 30.01.2010/11.10.2010/ 12.04.2010/26.07.2010


1

2

3

4

5

6

12

Chiliman Andrei

română

 

6.800

23.04.2010

13

Coman Claudiu

română

 

8.765

11.01.2010/19.01.2010/ 30.05.2010/21.07.2010/ 03.12.2010

14

Costea Silviu

română

 

6.608

08.01.2010/19.01.2010/ 16.04.2010/20.04.2010/ 17.06.2010/25.06.2010/ 23.07.2010/03.09.2010/ 06.09.2010/07.10.2010/ 02.11.2010/19.11.2010/ 22.11.2010/06.12.2010

15

Diaconescu Andrei

română

 

8.990

26.01.2010/17.02.2010/ 23.07.2010/06.08.2010/ 04.11.2010

16

Dobre Victor-Paul

română

 

7.250

30.01.2010/31.05.2010/ 20.09.2010/02.08.2010/ 11.10.2010/03.11.2010/ 16.04.2010/19.04.2010/ 10.05.2010/04.02.2010/ 03.03.2010/24.03.2010

17

Dontu Mihai

română

 

10.962

20.01.2010/04.02.2010/ 01.04.2010/17.06.2010/ 09.09.2010/10.09.2010/ 19.11.2010/20.11.2010/ 16.12.2010/15.09.2010/ 28.06.2010/11.05.2010

18

Dragomir Cristian

română

 

25.800

19.02.2010/23.07.2010/30.07. 2010/15.09.2010/25.11.2010

19

Dumitru Răzvan George

română

 

24.000

12.01.2010/22.07.2010/ 02.08.2010/10.11.2010/ 24.11.2010

20

Filipescu Răducu

română

 

21.850

10.05.2010/09.08.2010/ 17.05.2010/07.06.2010/ 12.04.2010/02.08.2010/ 11.10.2010/19.04.2010

21

Gabor Gheorghe

română

 

8.200

29.06.2010/12.10.2010/ 16.11.2010/14.12.2010/ 14.01.2010/16.06.2010/ 17.03.2010/14.04.2010/ 12.05.2010/15.09.2010

22

Gavrilescu Leocadia

română

 

7.103

14.09.2010/16.11.2010/ 14.12.2010/12.10.2010/ 14.01.2010/15.02.2010/ 15.06.2010/29.06.2010/ 16.02.2010/13.04.2010/ 12.05.2010

23

Gorghiu Alina

română

 

7.015

24.03.2010/20.04.2010/ 03.05.2010/20.09.2010

24

Grapă Sebastian

română

 

9.550

21.01.2010/18.03.2010/ 26.05.2010/17.06.2010/ 05.07.2010/10.09.2010/ 11.09.2010/13.09.2010/ 11.10.2010/03.12.2010/ 06.12.2010


1

2

3

4

5

6

25

Halaicu Crin

română

 

25.000

22.07.2010/30.07.2010

26

Horj Pavel

română

 

8.700

15.02.2010/19.04.2010/ 19.04.2010/20.09.2010

27

Iacob Mircea Rucărean

română

 

7.500

02.02.2010/02.03.2010/ 05.08.2010

28

Iliescu Lucian

română

 

6.450

22.11.2010/13.12.2010/ 30.01.2010/30.01.2010/ 15.02.2010/09.03.2010/ 06.04.2010/13.07.2010/ 06.08.2010/04.10.2010

29

Jicol Stefan

română

 

27.240

06.01.2010/29.07.2010/ 15.09.2010/28.09.2010/ 04.11.2010/16.12.2010

30

Maxim Adrian

română

 

7.080

14.01.2010/16.04.2010/ 07.05.2010/17.06.2010/ 23.07.2010/02.09.2010/ 02.10.2010/19.11.2010/ 07.12.2010

31

Mănduc Sorin

română

 

7.000

23.06.2010/07.09.2010/ 08.09.2010/09.09.2010/ 21.10.2010/03.12.2010/

06.12.2010

32

Mănescu Rares

română

 

7.270

25.01.2010/01.02.2010/ 31.05.2010/21.06.2010/ 11.10.2010/13.12.2010/ 09.03.2010/12.04.2010/ 10.05.2010

33

Mărăcine Florin

română

 

17.000

07.01.2010/23.07.2010/ 02.08.2010/21.10.2010

34

Măroiu Alexandru

română

 

27.550

11.01.2010/12.04.2010/ 29.07.2010/29.07.2010/ 15.09.2010/26.11.2010/

20.12.2010

35

Minea Iulian

română

 

27.000

25.01.2010/23.07.2010/ 10.08.2010/15.11.2010/ 22.11.2010

36

Minescu Bogdan

română

 

6.100

11.02.2010/02.03.2010/ 05.05.2010/24.06.2010/ 03.11.2010/07.12.2010

37

Moisescu Vlad-Octavian

română

 

12.170

25.01.2010/04.10.2010/ 10.05.2010/30.01.2010/ 12.04.2010/13.07.2010/ 23.04.2010/24.08.2010

38

Palască Viorel

română

 

7.365

16.06.2010/12.10.2010/ 16.11.2010/06.09.2010/ 14.01.2010/11.05.2010/

14.04.2010

39

Palăr Ionel

română

 

11.300

12.05.2010/12.05.2010/ 20.09.2010/03.05.2010

40

Pasca Titus

română

 

7.100

01.02.2010/06.12.2010/ 08.11.2010/08.04.2010/ 05.05.2010/07.06.2010/ 06.09.2010/26.01.2010/ 28.06.2010/08.02.2010/ 08.03.2010


1

2

3

4

5

6

41

Plăiasu Gabriel

română

 

10.360

13.01.2010/17.03.2010/ 14.09.2010/20.09.2010/ 12.05.2010

42

Popa Cornel

română

 

6.850

01.02.2010/15.02.2010/ 10.03.2010/06.12.2010/ 13.04.2010/10.05.2010/ 07.06.2010/14.09.2010/ 13.10.2010/08.11.2010/ 30.01.2010/01.07.2010

43

Popescu Săcele Adrian

română

 

6.800

20.01.2010/29.01.2010/ 23.02.2010/11.03.2010/ 22.04.2010/14.05.2010/ 12.07.2010/19.08.2010/ 26.08.2010/28.10.2010/ 04.11.2010/02.12.2010

44

Puchianu loan Dumitru

română

 

8.012

18.01.2010/20.01.2010/ 21.01.2010/23.02.2010/ 24.02.2010/03.03.2010/ 09.03.2010/20.03.2010/ 14.05.2010

45

Rusanu Dan Radu

română

 

6.800

08.12.2010/14.12.2010/ 13.07.2010/14.09.2010/ 30.01.2010/13.07.2010/ 02.08.2010/10.05.2010/ 04.10.2010

46

Stavarache Romeo

română

 

12.750

01.11.2010/01.11.2010/ 30.01.2010/27.08.2010/ 09.08.2010/22.11.2010/

19.04.2010

47

Stirbu Gigei

română

 

7.528

03.05.2010/25.05.2010/ 21.09.2010/04.05.2010/ 11.05.2010

48

Taus Sorin

română

 

8.200

14.01.2010/07.05.2010/ 07.05.2010/25.06.2010/ 03.09.2010/07.10.2010/ 21.10.2010/19.11.2010/ 16.12.2010

49

Tăriceanu Popescu Călin

română

 

8.600

03.11.2010/21.09.2010/ 15.12.2010/16.08.2010/ 30.01.2010/15.02.2010/ 12.04.2010/16.08.2010

50

Tintean loan

română

 

7.150

28.04.2010/10.05.2010/ 04.02.2010/17.03.2010/ 16.06.2010/20.09.2010/

29.06.2010

51

Uioreanu Horea-Dorin

română

 

6.062

11.05.2010/15.06.2010/ 28.06.2010/15.09.2010/ 15.02.2010/13.04.2010

52

Varga Lucia

română

 

8.710

03.05.2010/02.11.2010/ 19.04.2010/12.05.2010/ 20.09.2010/28.06.2010/

14.09.2010

53

Varga Vasile

română

 

8.320

05.01.2010/13.01.2010/ 11.02.2010/22.02.2010/ 12.04.2010/05.05.2010/ 10.06.2010/15.07.2010/ 16.09.2010/19.10.2010

54

Voicu Mihai- Alexandru

română

 

9.550

18.10.2010/30.08.2010/ 18.10.2010/17.05.2010/ 10.05.2010/26.04.2010/ 12.04.2010/30.01.2010/ 13.12.2010/06.04.2010/ 13.07.2010/30.08.2010/ 16.04.2010

55

Weber Renate

română

 

19.760

 

 

4. Suma totală a donatiilor primite: 1.835.019 lei

5. Cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 4.330.730,01 lei

6. Cuantumul total al veniturilor din alte surse: 335.437,73 lei

7. Nu există donatii confidentiale.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.