MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 778/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 778         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

DECRETE

 

781. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

782. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

783. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

784. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

785. - Decret privind rechemarea unui ambasador

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.156 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 225 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.214 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.058. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău


 

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Doru Romulus Costea se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Populară Chineză.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 octombrie 2011.

Nr. 781.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Călin Fabian se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Tărilor de Jos (Olanda).

Art. 2. - Domnul Călin Fabian îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 octombrie 2011.

Nr. 782.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Domnul Dan Mihai Bârliba se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Georgia.

Art. 2. - Domnul Dan Mihai Bârliba îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 octombrie 2011.

Nr. 783.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Doamna Dana Manuela Constantinescu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Slovenia.

Art. 2. - Doamna Dana Manuela Constantinescu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 octombrie 2011.

Nr. 784.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Mihai Zamfir se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Federativă a Braziliei.

Art. 2. - Domnul Mihai Zamfir îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 31 octombrie 2011.

Nr. 785.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.156

din 13 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 225 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Gagu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 225 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Olimpia Groza, Geanina Groza si Laurentiu Groza în Dosarul nr. 955/233/2005 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 235D/2011.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă Decizia Curtii Constitutionale nr. 378/2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 9 decembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 955/233/2005, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 225 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Olimpia Groza, Geanina Groza si Laurentiu Groza într-o cauză având ca obiect un partaj judiciar.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii sustin, în esentă, că nicio lege nu poate obliga pârâtul să procure probe în favoarea părtii adverse din proces. În aceste conditii, neînfătisarea pârâtului la instantă, în vederea obtinerii interogatoriului, nu poate fi considerată, printr-o prezumtie, o mărturisire deplină sau un început de dovadă, ambele împotriva sa. În opinia autorilor, dreptul la apărare conferă pârâtului posibilitatea să stea în pasivitate în proces, să nu răspundă la întrebările adresate de reclamant si, uneori, chiar să nu se prezinte la proces. De asemenea, prevederile art. 225 din Codul de procedură civilă contravin dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Constitutie si celor ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece, prin aplicarea acestora, se ajunge la administrarea unei probe defavorabile pârâtului, ceea ce determină o stare de inechitate si o inegalitate de tratament juridic.

Judecătoria Galati - Sectia civilă îsi exprimă opinia în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate, retinând că aplicarea prezumtiei simple, instituite de prevederile art. 225 din Codul de procedură civilă, nu este obligatorie pentru judecător, ci este lăsată la libera sa apreciere. Instanta judecătorească constată că aplicarea prezumtiei este interzisă în cazul în care partea face dovada unor motive temeinice care au împiedicat-o să răspundă la interogatoriu sau să se prezinte în fata instantei. De asemenea, arată că prezumtia este relativă si poate fi înlăturată de partea care nu a răspuns la interogatoriu prin proba contrară, fiind asigurată posibilitatea unei aplicări juste a prezumtiei, care să nu contravină obiectivului de aflare a adevărului în proces.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în deplin acord cu prevederile art. 21 si 24 din Constitutie, precum si cu exigentele art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 225 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut: “Dacă partea, fără motive temeinice, refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfătisează, instanta poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină sau numai ca un început de dovadă în folosul părtii potrivnice.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că acest text de lege încalcă dispozitiile din Constitutie cuprinse în art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare si art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, precum si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prevederile art. 225 din Codul de procedură civilă au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate si în prezenta cauză si fată de critici similare.

Astfel, prin Decizia nr. 378 din 4 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 7 iunie 2006, Curtea a constatat că textul de lege criticat reglementează situatia în care partea chemată la interogatoriu nu se prezintă în fata instantei sau, înfătisându-se la termenul stabilit, refuză să răspundă întrebărilor părtii potrivnice. Într-o atare împrejurare, dacă motivele invocate de persoana în cauză nu sunt temeinic justificate, instanta poate considera această atitudine ca o mărturisire deplină sau ca un început de dovadă în folosul celeilalte părti.

Asa fiind, Curtea a constatat că incidenta reglementării criticate si deci a sanctiunii aplicate de instantă sub aspectul probatoriului este subsecventă refuzului nejustificat al părtii chemate la interogatoriu de a se prezenta în fata instantei sau de a răspunde întrebărilor.

Distinct de cele retinute în decizia mentionată anterior, Curtea subliniază că, în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, principiul egalitătii armelor semnifică tratarea egală a părtilor pe toată durata desfăsurării procedurii în fata instantei judecătoresti, fără ca una dintre ele să fie avantajată în raport cu cealaltă parte din proces. Acest principiu - una dintre garantiile desfăsurării unui proces echitabil - presupune ca fiecărei părti să i se ofere posibilitatea rezonabilă de a-si sustine cauza în conditii care să nu o plaseze într-o situatie de net dezavantaj în raport cu “adversarul” ei. Cu alte cuvinte, exigenta “egalitătii armelor” presupune asigurarea unui just echilibru între părti (a se vedea, de exemplu, Hotărârea din anul 1996, pronuntată în cauza Ankerl contra Elvetiei, paragraful 38).

De asemenea, în Hotărârea pronuntată în anul 1991, în cauza Igro contra Italiei, paragraful 31, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a retinut că admisibilitatea probelor reprezintă o problemă ce tine de reglementarea prin normele de drept intern, iar aprecierea acestora revine instantelor nationale.

Aplicând aceste principii în cauza de fată, Curtea constată că nu există neconcordante între prevederile legale supuse controlului de constitutionalitate si dispozitiile constitutionale si conventionale invocate, de vreme ce, în toate cazurile în care este posibilă administrarea altor probe, instanta are îndatorirea de a-si exercita rolul activ, în temeiul art. 129 alin. 5 din Codul de procedură civilă, si de a stărui în aflarea adevărului, prin toate mijloacele legale, în scopul pronuntării unei hotărâri temeinice si legale. Mai mult, părtile dispun de posibilităti suficiente si echivalente pentru a-si apăra pozitia asupra problemelor de drept si de fapt, în asemenea manieră încât mărturisirea deplină sau începutul de dovadă în folosul părtii potrivnice să nu aibă înrâurire, în mod exclusiv, asupra hotărârii instantei judecătoresti.

Pentru aceste motive, Curtea constată că textul de lege criticat nu contine nicio prevedere care să evidentieze încălcarea dreptului la un proces echitabil si a dreptului la apărare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei sale, solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate pronuntată de Curte prin Decizia nr. 378 din 4 mai 2006, precum si considerentele care au fundamentat-o îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, alart. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 225 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Olimpia Groza, Geanina Groza si Laurentiu Groza în Dosarul nr. 955/233/2005 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Gagu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.214

din 20 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Re-Mina” - S.R.L. din comuna Podu Iloaiei în Dosarul nr. 19.883/245/2010 al Judecătoriei Iasi - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.276D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 14 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 19.883/245/2010, Judecătoria lasi - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată.

Exceptia a fost ridicată de reclamantul Societatea Comercială “Re-Mina” - S.R.L. din comuna Podu Iloaiei într-o cauză civilă având ca obiect anularea unei somatii de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 20 si 21, precum si prevederilor art. 47 si 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În acest sens arată, în esentă, că procedura somatiei de plată reglementată de ordonanta criticată “nu prevede o cale de atac eficientă, motiv pentru care dreptul la un judecător este grav afectat.” De asemenea, această procedură “este lipsită de căile de atac necesare verificării corectei stabiliri a realei situatii de fapt si a corectei aplicări a legii la situatia de fapt astfel stabilită.”

Instanta de judecată si-a exprimat opinia că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 295/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 5 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare.


Autorul exceptiei consideră că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului si în art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil, precum si prevederilor art. 47 si 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, referitoare la dreptul la o cale de atac eficientă si la un proces echitabil, respectiv la întinderea si interpretarea drepturilor si principiilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că s-a mai pronuntat prin numeroase decizii cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor de lege criticate, prin raportare la critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 348 din 18 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 27 noiembrie 2003, Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, Decizia nr. 274 din 24 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 10 august 2004, Decizia nr. 116 din 16 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 20 martie 2006, Decizia nr. 269 din 16 martie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 17 aprilie 2006, si Decizia nr. 1.148 din 4 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2008, prin care Curtea a respins ca neîntemeiate exceptiile de neconstitutionalitate.

Cu acele prilejuri, Curtea a retinut că procedura somatiei de plată, reglementată prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, este o procedură specială în materia executării creantelor. Legiuitorul are dreptul exclusiv de a reglementa procedura de judecată conform atributiilor prevăzute la art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia “Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, evident cu conditia ca nicio normă de procedură să nu contravină vreunei prevederi constitutionale.

În legătură cu criticile formulate, Curtea a constatat că acest caracter special al procedurii a determinat limitarea mijloacelor de probă utilizabile la înscrisuri, în prima fază, completate ulterior cu explicatiile si lămuririle date de părti, limitarea fiind deopotrivă valabilă pentru ambele părti, în conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare. Celelalte aspecte ale raporturilor juridice dintre părti urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun.

De asemenea, Curtea a retinut că dispozitiile de lege criticate instituie un tratament juridic identic pentru toti creditorii, pe de o parte, si pentru toti debitorii, pe de altă parte. Creditorii si debitorii se află în situatii evident diferite. Creditorii sunt îndreptătiti să opteze pentru procedura specială, accelerată în vederea realizării creantelor lor, formulând în acest sens cerere si depunând înscrisurile necesare pentru sustinerea cererii, iar debitorii au dreptul si posibilitatea combaterii pretentiilor creditorilor, depunând si ei înscrisuri doveditoare.

Solutiile adoptate de judecător în cadrul procedurii prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 nu sunt definitive. Judecătorul poate dispune oricând citarea părtilor dacă înscrisurile depuse de creditor nu sunt suficient de convingătoare si consideră că sunt necesare lămuriri si explicatii suplimentare. Ordonanta cu somatie de plată se va emite numai atunci când în urma examinării înscrisurilor prezentate se constată că pretentiile creditorului sunt justificate.

Potrivit dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, “Ordonanta prin care judecătorul a respins cererea creditorului este irevocabilă. În acest caz, precum si în cazul în care prin ordonantă cererea sa a fost admisă în parte, creditorul poate introduce cerere de chemare în judecată potrivit dreptului comun”. Aceste dispozitii sunt menite să apere interesele debitorului.

Conform dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din aceeasi ordonantă, împotriva ordonantei cu somatie de plată “debitorul poate formula cererea în anulare”, care “se solutionează de instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă”, rezolvarea definitivă a litigiului făcându-se însă după normele dreptului comun. Sunt asigurate astfel toate cerintele unui proces echitabil, precum si conditiile pentru exercitarea, fără îngrădiri, a dreptului la apărare de către fiecare parte.

Faptul că accesul liber la justitie, prevăzut de art. 21 din Constitutie, nu este limitat rezultă chiar din dispozitiile ordonantei criticate, care lasă la libera alegere a creditorului dacă vrea să actioneze pentru recuperarea creantelor sale pe baza regulilor din dreptul comun ori vrea să folosească procedura specială, accelerată, instituită prin Ordonanta Guvernului nr. 5/2001. În ceea ce îl priveste pe debitor, acesta poate formula actiune în anulare împotriva ordonantei cu somatia de plată, care se judecă conform regulilor din dreptul comun, inclusiv celor referitoare la exercitarea căilor de atac.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată de Curte prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o sunt valabile si în prezenta cauză.

În fine, pentru aceleasi argumente nu poate fi primită nici critica referitoare la înfrângerea prevederilor art. 47 si 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Re-Mina” - S.R.L. din comuna Podu Iloaiei în Dosarul nr. 19.883/245/2010 al Judecătoriei Iasi - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 si 621 bis din 22 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 2 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Buzău”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 1.375 si 1.617;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în cartier «Mihai Viteazu»; lungime = 280 m; suprafată stradă = 1.960 mp; suprafată trotuar = 840 mp; suprafată spatiu verde = 429 mp”;

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în cartier «Mihai Viteazu»; lungime = 970 m; suprafată stradă = 7.000 mp; suprafată trotuar = 3.410 mp”; suprafată spatiu verde = 1.551 mp”;

- la pozitia nr. 165, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în cartier «Mihai Viteazu»; lungime = 810 m; suprafată stradă = 8.350 mp; suprafată trotuar = 4.200 mp; suprafată spatiu verde = 3.155 mp”;

- la pozitia nr. 210, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în cartier «Mihai Viteazu»; lungime = 600 m; suprafată stradă = 4.200 mp; suprafată trotuar = 1.782 mp; suprafată spatiu verde = 1.098 mp”;

- la pozitia nr. 234, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în cartier «Mihai Viteazu»; lungime = 715 m; suprafată stradă = 5.096 mp; suprafată trotuar = 1.250 mp; suprafată spatiu verde = 1.400 mp”;

- la pozitia nr. 249, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în cartier «Mihai Viteazu»; lungime = 350 m; suprafată stradă = 2.945 mp; suprafată trotuar = 2.150 mp; suprafată spatiu verde = 874 mp”;

- la pozitia nr. 1.285, coloana 1 va avea următorul cuprins: “1.5.9”, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Platformă pentru depozitare si activităti comerciale”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în piata centrală «Av. Stan Săraru», delimitată de Str. Independentei si str. It. Constantin Godeanu; suprafată de 6.427 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “2002”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.610.000 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins “Platforme concesionate ocupate de constructii, trotuare si parte carosabilă. Hotărârea Guvernului nr. 700/2002”;

- la pozitia nr. 1.652, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în cartier «Mihai Viteazu»; lungime = 190 m; suprafată stradă = 1.330 mp; suprafată trotuar = 456 mp; suprafată spatiu verde = 370 mp”;

c) după pozitia nr. 1.659 se introduc patruzeci de noi pozitii, pozitiile nr. 1.660-1.699, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 5 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Pogoanele”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 190;

b) la pozitia nr. 142, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Sală de sport”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situat în cvartalul 12 parcela 1782/3, suprafata = 2.647 mp, vecinătăti: N - teren apartinând domeniului privat al comunei, S-V - teren proprietatea publică a Consiliului Local Pogoanele, E - str. I.L. Caragiale”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.100 lei”;

c) după pozitia nr. 197 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 198, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 12 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Blăjani”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 127, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata construită = Suprafata desfăsurată = 112 mp, fundatie - beton, pereti - chirpici, acoperis tegola, teren aferent = 500 mp, vecinătăti: N - Postolache Grigore, S-V - Draghia Constantin, E -DJ215A”;

- la pozitia nr. 129, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Teren intravilan (punctul Corneanca)”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 1.060 mp, vecinătăti: N - Ene Radu, S - DS 12, V - Arsene Ion, E - Serban St. Ion”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “795 lei”;

b) după pozitia nr. 131 se introduc zece noi pozitii, pozitiile nr. 1311-13110, conform anexei nr. 3.

4. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chiojdu”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0+000 - km 6+612, L = 6,612 km, Ipc = 6 m, Ip = 8 m, origine - km 0+000 intersectat cu DJ 103 P la km 1+000, destinatie km 6+612 gârla Cătiasu, îmbrăcăminte - balast”;

- la pozitia nr. 147, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situată în satul Chiojdu, structură din cărămidă, fundatie piatră, pereti din cărămidă, planseu din lemn, învelitoare tablă, suprafată construită = suprafată desfăsurată = 680,28 mp, teren aferent = 6.008 mp, vecinătăti: N - drum stradal 25, S - DJ 103 P, E - drum stradal 25, V - Drăgulin Florin si atelier scoală - structură din cărămidă, planseu din lemn, fundatie din piatră, pereti cărămidă, învelitoare tablă, suprafată construită = suprafată desfăsurată = 191,77 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local Chiojdu nr. 13/2010 si Cartea funciară nr. 1.339”;

b) după pozitia nr. 1522 se introduc cinci noi pozitii, pozitiile nr. 1523-1527, conform anexei nr. 4.


5. La anexa nr. 26 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cilibia”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 8610 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 8611-8613, conform anexei nr. 5.

6. La anexa nr. 27 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cislău”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 104-111;

b) după pozitia nr. 1445 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 1446-1448, conform anexei nr. 6.

7. La anexa nr. 28 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cochirleanca”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 205 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 2051, conform anexei nr. 7.

8. La anexa nr. 33 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherăseni”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 124 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 1241, conform anexei nr. 8.

9. La anexa nr. 37 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grebănu”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitia nr. 228;

b) după pozitia nr. 2364 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 2365-2367, conform anexei nr. 9.

10. La anexa nr. 38 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura Teghii”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 82, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire sediu primărie si anexa institutională”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie din cărămidă, acoperită cu tiglă, 11 încăperi + hol, suprafata construită = 237,18 mp; constructie din BCA, cu acoperis din tiglă, 8 încăperi; teren aferent constructiilor = 1.418 mp, vecinătăti: N - drum acces, S - DC 76, E - drum acces, V - DS 41”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1994 si 2010”, coloana 5 va avea următorul cuprins: “469.280,2 lei”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Autorizatie de construire nr. 4 din 18 mai 2009 pentru anexe institutionale si Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2011”;

- la pozitia nr. 83, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Clădire bibliotecă - gardieni publici si două anexe”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Situate în centrul satului Gura Teghii, clădire bibliotecă si gardieni publici, constructie din lemn, acoperită cu tablă Lindab, 5 încăperi + hol, suprafata construită = 149 mp, prima anexă din lemn, cu acoperis din sindrilă, suprafata construită = 33 mp, a doua anexă din chirpici, cu acoperis tiglă, suprafata construită = 43 mp, teren aferent = 837 mp, vecinătăti: N - defunct Anghel Gheorghe, S - DC 76, E - teren aferent Cămin cultural Gura Teghii, V - drum acces”, coloana 4 va avea următorul cuprins: “1933, 2004 si 2008”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “34.273 lei”;

- la pozitia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Constructie din bârne, acoperis tiglă, 3 săli, suprafata construită = 263 mp, teren aferent = 535 mp, vecinătăti: N - Anghel Gheorghe, S - DC 76, E - defunct lacov Dumitru, V - teren aferent clădire bibliotecă - gardieni publici si anexe”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: “167.198 lei”;

b) după pozitia nr. 1022 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 1023-1026, conform anexei nr. 10.

11. La anexa nr. 52 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Padina”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 144 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 145-147, conform anexei nr. 11.

12. La anexa nr. 54 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pănătău”, la sectiunea I

“Bunuri imobile”, la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0+000-km 3+500, L = 3,5 km, Ipc = 6 m, Ip = 8 m, origine km 0+000 satul Pănătău, destinatie km 3+500 hotar Cozieni, îmbrăcăminte pământ”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 19/1999 si Hotărârea Consiliului Local nr. 26/2010”.

13. La anexa nr. 56 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietroasele”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 293, 409 si 421;

b) la pozitia nr. 430, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Drum vicinal de exploatatie agricolă 572”;

c) după pozitia nr. 432 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 433, conform anexei nr. 12.

14. La anexa nr. 57 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pârscov”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 291 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 292, conform anexei nr. 13.

15. La anexa nr. 66 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Săhăteni”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0+000-km 0+502, L = 0,502 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m, origine - De 577, destinatie - Str. Canalului, îmbrăcăminte - balast”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0+000-km 0+343, L = 0,343 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m, origine - De 577, destinatie - Str. Cimitirului, îmbrăcăminte - tratament asfaltic”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0+000-km 0+502, L = 0,502 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m, origine - De 577, destinatie - Str. Bisericii, îmbrăcăminte - balast”;

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0+000-km 0+385, L = 0,385 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m, origine - De 577, destinatie - canal irigatii Administratia Natională de îmbunătătiri Funciare, îmbrăcăminte - balast”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0+000-km 0+310, L = 0,310 km, Ipc = 5,5 m, Ip = 8 m, origine - De 577, destinatie - str. Prelungirea Gării, îmbrăcăminte - balast”;

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0+000-km 0+330, L = 0,330 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m, origine - Str. Salcâmului, destinatie - pârâul Năianca, îmbrăcăminte - balast”;

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0+000-km 0+320, L = 0,320 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m, origine- DC 41, destinatie - Str. Monumentului, îmbrăcăminte - balast”;

- la pozitia nr. 1412, coloana 2 va avea următorul cuprins: “DC 54”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “km 0+000- km 7+000, L = 7,000 km, Ipc = 5 m, origine - DJ 103 R sat Vintileanca, destinatie - Str. Cantonului, sat Săhăteni, îmbrăcăminte - pământ”;

b) după pozitia nr. 1412 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 1413-1419, conform anexei nr. 14.

16. La anexa nr. 70 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scortoasa”, la sectiunea I “Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 207.

17. La anexa nr. 76 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tintesti”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 230, 237, 240 si 243.


b) la pozitia nr. 236, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Clădire administrativă - un etaj, structură rezistentă portantă, suprafata construită = 263,30 mp, grup sanitar - structură zidărie portantă, suprafata construită = 5 mp, împrejmuire - plăci din beton 150 mp, magazie materiale - structură zidărie portantă, suprafata construită = 48 mp, anul dobândirii 1951, magazie ROMTELECOM - structură zidărie portantă suprafata construită = 41 mp, anul dobândirii 1951, magazie lemne - structură zidărie portantă suprafata construită = 7,5 mp, anul dobândirii 1988, rezervor apă capacitatea 14,50 mc, structură din metal, anul dobândirii 1988, teren aferent clădirii administrative inclusiv constructii - 1.286,55 mp, vecinătăti: N - DS 1, S - Stoicescu Bogdanei, E - Dinu Lica si Toader Stelian, V - DS”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Consiliului Local nr. 27/1999, Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2007 si Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2011”.

18. La anexa nr. 79 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Râmnicului”, la sectiunea I “Bunuri imobile”, după pozitia nr. 1962 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 1963, conform anexei nr. 15.

19. La anexa nr. 85 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zărnesti”, sectiunea I “Bunuri imobile” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: “753.000 lei”;

- la pozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: “289.077,53lei”;

- la pozitia nr. 7, coloana 5 va avea următorul cuprins: “251.500 lei”;

- la pozitia nr. 8, coloana 5 va avea următorul cuprins: “163.600 lei”;

- la pozitia nr. 9, coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.500 lei”;

- la pozitia nr. 10, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.000 lei”;

- la pozitia nr. 11, coloana 5 va avea următorul cuprins: “24.100 lei”;

- la pozitia nr. 15, coloana 5 va avea următorul cuprins: “24.400 lei”;

- la pozitia nr. 16, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.500 lei”;

- la pozitia nr. 17, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.900 lei”;

- la pozitia nr. 18, coloana 5 va avea următorul cuprins: “21.500 lei”;

- la pozitia nr. 19, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.100 lei”;

- la pozitia nr. 20, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.900 lei”;

- la pozitia nr. 21, coloana 5 va avea următorul cuprins: “29.200 lei”;

- la pozitia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.400 lei”;

- la pozitia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.300 lei”;

- la pozitia nr. 24, coloana 5 va avea următorul cuprins: “46.200 lei”;

- la pozitia nr. 25, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.800 lei”;

- la pozitia nr. 26, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.000 lei”;

- la pozitia nr. 27, coloana 5 va avea următorul cuprins: “36.900 lei”;

- la pozitia nr. 28, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.300 lei”;

- la pozitia nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.600 lei”;

- la pozitia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.000 lei”;

- la pozitia nr. 31, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.600 lei”;

- la pozitia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.300 lei”;

- la pozitia nr. 33, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.900 lei”;

- la pozitia nr. 34, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.600 lei”;

- la pozitia nr. 35, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.300 lei”;

- la pozitia nr. 36, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.300 lei”;

- la pozitia nr. 37, coloana 5 va avea următorul cuprins: “23.200 lei”;

- la pozitia nr. 38, coloana 5 va avea următorul cuprins: “29.200 lei”;

- la pozitia nr. 39, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.400 lei”;

- la pozitia nr. 40, coloana 5 va avea următorul cuprins: “21.500 lei”;

- la pozitia nr. 41, coloana 5 va avea următorul cuprins: “17.000 lei”;

- la pozitia nr. 42, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.900 lei”;

- la pozitia nr. 43, coloana 5 va avea următorul cuprins: “22.400 lei”;

- la pozitia nr. 44, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.800 lei”;

- la pozitia nr. 45, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.300 lei”;

- la pozitia nr. 46, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.800 lei”;

- la pozitia nr. 47, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.500 lei”;

- la pozitia nr. 48, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.900 lei”;

- la pozitia nr. 49, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.200 lei”;

- la pozitia nr. 50, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.000 lei”;

- la pozitia nr. 51, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.700 lei”;

- la pozitia nr. 52, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.300 lei”;

- la pozitia nr. 53, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.400 lei”;

- la pozitia nr. 54, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.100 lei”;

- la pozitia nr. 55, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.600 lei”;

- la pozitia nr. 56, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.200 lei”;

- la pozitia nr. 57, coloana 5 va avea următorul cuprins: “34.700 lei”;

- la pozitia nr. 58, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.400 lei”;

- la pozitia nr. 59, coloana 5 va avea următorul cuprins: “42.600 lei”;

- la pozitia nr. 60, coloana 5 va avea următorul cuprins: “31.900 lei”;

- la pozitia nr. 61, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.200 lei”;


- ia pozitia nr. bz, coloana o va avea următorul cuprins: “62.100 lei”;

- la pozitia nr. 63, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.400 lei”;

- la pozitia nr. 64, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.700 lei”;

- la pozitia nr. 65, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.800 lei”;

- la pozitia nr. 66, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.700 lei”;

- la pozitia nr. 67, coloana 5 va avea următorul cuprins: “103.200 lei”;

- la pozitia nr. 68, coloana 5 va avea următorul cuprins: “81.600 lei”;

- la pozitia nr. 69, coloana 5 va avea următorul cuprins: “89.600 lei”;

- la pozitia nr. 70, coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.500 lei”;

- la pozitia nr. 71, coloana 5 va avea următorul cuprins: “31.900 lei”;

- la pozitia nr. 72, coloana 5 va avea următorul cuprins: “81.100 lei”;

- la pozitia nr. 73, coloana 5 va avea următorul cuprins: “34.800 lei”;

- la pozitia nr. 74, coloana 5 va avea următorul cuprins: “52.200 lei”;

- la pozitia nr. 75, coloana 5 va avea următorul cuprins: “29.900 lei”;

- la pozitia nr. 76, coloana 5 va avea următorul cuprins: “122.200 lei”;

- la pozitia nr. 77, coloana 5 va avea următorul cuprins: “140.800 lei”;

- la pozitia nr. 78, coloana 5 va avea următorul cuprins: “52.800 lei”;

- la pozitia nr. 79, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.200 lei”;

- la pozitia nr. 80, coloana 5 va avea următorul cuprins: “65.200 lei”;

- la pozitia nr. 81, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.300 lei”;

- la pozitia nr. 82, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.300 lei”;

- la pozitia nr. 83, coloana 5 va avea următorul cuprins: “82.500 lei”;

- la pozitia nr. 84, coloana 5 va avea următorul cuprins: “33.900 lei”;

- la pozitia nr. 85, coloana 5 va avea următorul cuprins: “61.100 lei”;

- la pozitia nr. 86, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.800 lei”;

- la pozitia nr. 87, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.300 lei”;

- la pozitia nr. 88, coloana 5 va avea următorul cuprins: “42.900 lei”;

- la pozitia nr. 89, coloana 5 va avea următorul cuprins: “31.900 lei”;

- la pozitia nr. 90, coloana 5 va avea următorul cuprins: “17.400 lei”;

- la pozitia nr. 91, coloana 5 va avea următorul cuprins: “48.900 lei”;

- la pozitia nr. 92, coloana 5 va avea următorul cuprins: “32.600 lei”;

- la pozitia nr. 93, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.500 lei”;

- la pozitia nr. 94, coloana 5 va avea următorul cuprins: “47.600 lei”;

- la pozitia nr. 95, coloana 5 va avea următorul cuprins: “58.000 lei”;

- la pozitia nr. 96, coloana 5 va avea următorul cuprins: “29.000 lei”;

- la pozitia nr. 97, coloana 5 va avea următorul cuprins: “27.200 lei”;

- la pozitia nr. 98, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.500 lei”;

- la pozitia nr. 99, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.300 lei”;

- la pozitia nr. 100, coloana 5 va avea următorul cuprins: “23.200 lei”;

- la pozitia nr. 101, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.000 lei”;

- la pozitia nr. 102, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.600 lei”;

- la pozitia nr. 103, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.300 lei”;

- la pozitia nr. 104, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.800 lei”;

- la pozitia nr. 105, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.500 lei”;

- la pozitia nr. 106, coloana 5 va avea următorul cuprins: “32.600 lei”;

- la pozitia nr. 107, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.400 lei”;

- la pozitia nr. 108, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.600 lei”;

- la pozitia nr. 109, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.400 lei”;

- la pozitia nr. 110, coloana 5 va avea următorul cuprins: “23.200 lei”;

- la pozitia nr. 111, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.600 lei”;

- la pozitia nr. 112, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.000 lei”;

- la pozitia nr. 113, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.200 lei”;

- la pozitia nr. 114, coloana 5 va avea următorul cuprins: “23.400 lei”;

- la pozitia nr. 115, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.600 lei”;

- la pozitia nr. 116, coloana 5 va avea următorul cuprins: “38.800 lei”;

- la pozitia nr. 117, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.700 lei”;

- la pozitia nr. 118, coloana 5 va avea următorul cuprins: “30.000 lei”;

- la pozitia nr. 119, coloana 5 va avea următorul cuprins: “26.700 lei”;

- la pozitia nr. 120, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.000 lei”;

- la pozitia nr. 121, coloana 5 va avea următorul cuprins: “26.200 lei”;

- la pozitia nr. 122, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.500 lei”;

- la pozitia nr. 123, coloana 5 va avea următorul cuprins: “23.500 lei”;

- la pozitia nr. 124, coloana 5 va avea următorul cuprins: “31.900 lei”;

- la pozitia nr. 125, coloana 5 va avea următorul cuprins: “17.100 lei”;

- la pozitia nr. 126, coloana 5 va avea următorul cuprins: “32.600 lei”;

- la pozitia nr. 127, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.600 lei”;


- la pozitia nr. 128, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.300 lei”;

- la pozitia nr. 129, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.400 lei”;

- la pozitia nr. 130, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.600 lei”;

- la pozitia nr. 131, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.600 lei”;

- la pozitia nr. 132, coloana 5 va avea următorul cuprins: “29.400 lei”;

- la pozitia nr. 133, coloana 5 va avea următorul cuprins: “31.200 lei”;

- la pozitia nr. 134, coloana 5 va avea următorul cuprins: “21.400 lei”;

- la pozitia nr. 135, coloana 5 va avea următorul cuprins: “29.900 lei”;

- la pozitia nr. 136, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.500 lei”;

- la pozitia nr. 137, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.500 lei”;

- la pozitia nr. 138, coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.600 lei”;

- la pozitia nr. 139, coloana 5 va avea următorul cuprins: “26.900 lei”;

- la pozitia nr. 140, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.700 lei”;

- la pozitia nr. 141, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.600 lei”;

- la pozitia nr. 142, coloana 5 va avea următorul cuprins: “28.500 lei”;

- la pozitia nr. 143, coloana 5 va avea următorul cuprins: “26.100 lei”;

- la pozitia nr. 144, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.500 lei”;

- la pozitia nr. 145, coloana 5 va avea următorul cuprins: “35.300 lei”;

- la pozitia nr. 146, coloana 5 va avea următorul cuprins: “31.200 lei”;

- la pozitia nr. 147, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.000 lei”;

- la pozitia nr. 148, coloana 5 va avea următorul cuprins: “26.100 lei”;

- la pozitia nr. 149, coloana 5 va avea următorul cuprins: “44.300 lei”;

- la pozitia nr. 150, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.900 lei”;

- la pozitia nr. 151, coloana 5 va avea următorul cuprins: “46.100 lei”;

- la pozitia nr. 152, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.600 lei”;

- la pozitia nr. 153, coloana 5 va avea următorul cuprins: “47.500 lei”;

- la pozitia nr. 154, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.900 lei”;

- la pozitia nr. 155, coloana 5 va avea următorul cuprins: “21.600 lei”;

- la pozitia nr. 156, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.200 lei”;

- la pozitia nr. 157, coloana 5 va avea următorul cuprins: “36.700 lei”;

- la pozitia nr. 158, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.500 lei”;

- la pozitia nr. 159, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.100 lei”;

- la pozitia nr. 160, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.200 lei”;

- la pozitia nr. 161, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.300 lei”;

- la pozitia nr. 162, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.100 lei”;

- la pozitia nr. 163, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.000 lei”;

- la pozitia nr. 164, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.000 lei”;

- la pozitia nr. 165, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.200 lei”;

- la pozitia nr. 166, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.100 lei”;

- la pozitia nr. 167, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.100 lei”;

- la pozitia nr. 168, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.600 lei”;

- la pozitia nr. 169, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.800 lei”;

- la pozitia nr. 170, coloana 5 va avea următorul cuprins: “30.200 lei”;

- la pozitia nr. 171, coloana 5 va avea următorul cuprins: “24.100 lei”;

- la pozitia nr. 172, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.700 lei”;

- la pozitia nr. 173, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.500 lei”;

- la pozitia nr. 174, coloana 5 va avea următorul cuprins: “17.100 lei”;

- la pozitia nr. 175, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.700 lei”;

- la pozitia nr. 176, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.300 lei”;

- la pozitia nr. 177, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.900 lei”;

- la pozitia nr. 178, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.300 lei”;

- la pozitia nr. 179, coloana 5 va avea următorul cuprins: “33.900 lei”;

- la pozitia nr. 180, coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.300 lei”;

- la pozitia nr. 181, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.800 lei”;

- la pozitia nr. 182, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.800 lei”;

- la pozitia nr. 183, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.500 lei”;

- la pozitia nr. 184, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.300 lei”;

- la pozitia nr. 185, coloana 5 va avea următorul cuprins: “31.200 lei”;

- la pozitia nr. 186, coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.300 lei”;

- la pozitia nr. 187, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.500 lei”;

- la pozitia nr. 188, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.800 lei”;

- la pozitia nr. 189, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.500 lei”;

- la pozitia nr. 190, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.300 lei”;

- la pozitia nr. 191, coloana 5 va avea următorul cuprins: “31.200 lei”;

- la pozitia nr. 192, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.000 lei”;

- la pozitia nr. 193, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.400 lei”;


- la pozitia nr. 194, coloana 5 va avea următorul cuprins: “23.700 lei”;

- la pozitia nr. 195, coloana 5 va avea următorul cuprins: “22.700 lei”;

- la pozitia nr. 196, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.100 lei”;

- la pozitia nr. 197, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.300 lei”;

- la pozitia nr. 198, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.500 lei”;

- la pozitia nr. 199, coloana 5 va avea următorul cuprins: “15.400 lei”;

- la pozitia nr. 200, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.900 lei”;

- la pozitia nr. 201, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.700 lei”;

- la pozitia nr. 203, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.900 lei”;

- la pozitia nr. 204, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.900 lei”;

- la pozitia nr. 205, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.600 lei”;

- la pozitia nr. 206, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.700 lei”;

- la pozitia nr. 207, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.000 lei”;

- la pozitia nr. 208, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.500 lei”;

- la pozitia nr. 209, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.200 lei”;

- la pozitia nr. 210, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.900 lei”;

- la pozitia nr. 211, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.200 lei”;

- la pozitia nr. 212, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.500 lei”;

- la pozitia nr. 213, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.900 lei”;

- la pozitia nr. 214, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.900 lei”;

- la pozitia nr. 216, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.400 lei”;

- la pozitia nr. 217, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.600 lei”;

- la pozitia nr. 218, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.300 lei”;

- la pozitia nr. 219, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.300 lei”;

- la pozitia nr. 220, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.600 lei”;

- la pozitia nr. 221, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.600 lei”;

- la pozitia nr. 222, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.600 lei”;

- la pozitia nr. 223, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.300 lei”;

- la pozitia nr. 224, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.600 lei”;

- la pozitia nr. 225, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.000 lei”;

- la pozitia nr. 226, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.900 lei”;

- la pozitia nr. 227, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.900 lei”;

- la pozitia nr. 228, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.100 lei”;

- la pozitia nr. 229, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.900 lei”;

- la pozitia nr. 230, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.400 lei”;

- la pozitia nr. 231, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.600 lei”;

- la pozitia nr. 232, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.500 lei”;

- la pozitia nr. 233, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.300 lei”;

- la pozitia nr. 234, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.900 lei”;

- la pozitia nr. 235, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.500 lei”;

- la pozitia nr. 236, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.300 lei”;

- la pozitia nr. 237, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.000 lei”;

- la pozitia nr. 238, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.600 lei”;

- la pozitia nr. 239, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.200 lei”;

- la pozitia nr. 240, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.000 lei”;

- la pozitia nr. 241, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.600 lei”;

- la pozitia nr. 242, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.100 lei”;

- la pozitia nr. 243, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.500 lei”;

- la pozitia nr. 244, coloana 5 va avea următorul cuprins: “37.300 lei”;

- la pozitia nr. 245, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.900 lei”;

- la pozitia nr. 246, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.600 lei”;

- la pozitia nr. 247, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.300 lei”;

- la pozitia nr. 248, coloana 5 va avea următorul cuprins: “74.300 lei”;

- la pozitia nr. 249, coloana 5 va avea următorul cuprins: “48.200 lei”;

- la pozitia nr. 250, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.600 lei”;

- la pozitia nr. 251, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.300 lei”;

- la pozitia nr. 252, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.900 lei”;

- la pozitia nr. 253, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.900 lei”;

- la pozitia nr. 254, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.900 lei”;

- la pozitia nr. 255, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.100 lei”;

- la pozitia nr. 256, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.100 lei”;

- la pozitia nr. 257, coloana 5 va avea următorul cuprins: “39.600 lei”;

- la pozitia nr. 258, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.900 lei”;

- la pozitia nr. 259, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.200 lei”;

- la pozitia nr. 260, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.100 lei”;

- la pozitia nr. 261, coloana 5 va avea următorul cuprins: “14.100 lei”;


- la pozitia nr. 262, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.000 lei”;

- la pozitia nr. 263, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.000 lei”;

- la pozitia nr. 264, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.500 lei”;

- la pozitia nr. 265, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.400 lei”;

- la pozitia nr. 266, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.400 lei”;

- la pozitia nr. 267, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.300 lei”;

- la pozitia nr. 268, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.700 lei”;

- la pozitia nr. 269, coloana 5 va avea următorul cuprins: “700 lei”;

- la pozitia nr. 270, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.000 lei”;

- la pozitia nr. 271, coloana 5 va avea următorul cuprins: “900 lei”;

- la pozitia nr. 272, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.700 lei”;

- la pozitia nr. 273, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.000 lei”;

- la pozitia nr. 274, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.800 lei”;

- la pozitia nr. 275, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.700 lei”;

- la pozitia nr. 276, coloana 5 va avea următorul cuprins: “900 lei”;

- la pozitia nr. 277, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.200 lei”;

- la pozitia nr. 278, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.100 lei”;

- la pozitia nr. 279, coloana 5 va avea următorul cuprins: “41.600 lei”;

- la pozitia nr. 280, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.300 lei”;

- la pozitia nr. 281, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.300 lei”;

- la pozitia nr. 282, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.400 lei”;

- la pozitia nr. 283, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.400 lei”;

- la pozitia nr. 284, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.100 lei”;

- la pozitia nr. 285, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.500 lei”;

- la pozitia nr. 286, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.100 lei”;

- la pozitia nr. 287, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.700 lei”;

- la pozitia nr. 288, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.200 lei”;

- la pozitia nr. 289, coloana 5 va avea următorul cuprins: “24.800 lei”;

- la pozitia nr. 290, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.900 lei”;

- la pozitia nr. 291, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.500 lei”;

- la pozitia nr. 292, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.800 lei”;

- la pozitia nr. 293, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.800 lei”;

- la pozitia nr. 294, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.000 lei”;

- la pozitia nr. 295, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.000 lei”;

- la pozitia nr. 296, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.100 lei”;

- la pozitia nr. 297, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.200 lei”;

- la pozitia nr. 298, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.700 lei”;

- la pozitia nr. 299, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.500 lei”;

- la pozitia nr. 300, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.600 lei”;

- la pozitia nr. 301, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.500 lei”;

- la pozitia nr. 302, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.400 lei”;

- la pozitia nr. 303, coloana 5 va avea următorul cuprins: “13.500 lei”;

- la pozitia nr. 304, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.600 lei”;

- la pozitia nr. 305, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.300 lei”;

- la pozitia nr. 306, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.100 lei”;

- la pozitia nr. 307, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.000 lei”;

- la pozitia nr. 308, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.000 lei”;

- la pozitia nr. 309, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800 lei”;

- la pozitia nr. 310, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.200 lei”;

- la pozitia nr. 311, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.900 lei”;

- la pozitia nr. 312, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.600 lei”;

- la pozitia nr. 313, coloana 5 va avea următorul cuprins: “700 lei”;

- la pozitia nr. 314, coloana 5 va avea următorul cuprins: “400 lei”;

- la pozitia nr. 315, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.500 lei”;

- la pozitia nr. 316, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.500 lei”;

- la pozitia nr. 317, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.100 lei”;

- la pozitia nr. 318, coloana 5 va avea următorul cuprins: “400 lei”;

- la pozitia nr. 319, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.600 lei”;

- la pozitia nr. 320, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.600 lei”;

- la pozitia nr. 321, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.900 lei”;

- la pozitia nr. 322, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.600 lei”;

- la pozitia nr. 323, coloana 5 va avea următorul cuprins: “22.100 lei”;

- la pozitia nr. 324, coloana 5 va avea următorul cuprins: “46.800 lei”;

- la pozitia nr. 325, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.700 lei”;

- la pozitia nr. 326, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.900 lei”;

- la pozitia nr. 327, coloana 5 va avea următorul cuprins: “129.800 lei”;


- la pozitia nr. 328, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.900 lei”;

- la pozitia nr. 330, coloana 5 va avea următorul cuprins: “25.800 lei”;

- la pozitia nr. 331, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.700 lei”;

- la pozitia nr. 332, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.900 lei”;

- la pozitia nr. 333, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.000 lei”;

- la pozitia nr. 334, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.700 lei”;

- la pozitia nr. 335, coloana 5 va avea următorul cuprins: “20.000 lei”;

- la pozitia nr. 336, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.900 lei”;

- la pozitia nr. 337, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.900 lei”;

- la pozitia nr. 338, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.600 lei”;

- la pozitia nr. 339, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.300 lei”;

- la pozitia nr. 340, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.900 lei”;

- la pozitia nr. 341, coloana 5 va avea următorul cuprins: “430.600 lei”;

- la pozitia nr. 342, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.900 lei”;

- la pozitia nr. 343, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.700 lei”;

- la pozitia nr. 344, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.300 lei”;

- la pozitia nr. 345, coloana 5 va avea următorul cuprins: “43.000 lei”;

- la pozitia nr. 346, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.300 lei”;

- la pozitia nr. 347, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.600 lei”;

- la pozitia nr. 348, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.800 lei”;

- la pozitia nr. 349, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.100 lei”;

- la pozitia nr. 350, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.500 lei”;

- la pozitia nr. 351, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.100 lei”;

- la pozitia nr. 352, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800 lei”;

- la pozitia nr. 353, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.200 lei”;

- la pozitia nr. 354, coloana 5 va avea următorul cuprins: “18.000 lei”;

- la pozitia nr. 355, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.700 lei”;

- la pozitia nr. 356, coloana 5 va avea următorul cuprins: “500 lei”;

- la pozitia nr. 357, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.100 lei”;

- la pozitia nr. 358, coloana 5 va avea următorul cuprins: “700 lei”;

- la pozitia nr. 359, coloana 5 va avea următorul cuprins: “900 lei”;

- la pozitia nr. 360, coloana 5 va avea următorul cuprins: “900 lei”;

- la pozitia nr. 361, coloana 5 va avea următorul cuprins: “11.800 lei”;

- la pozitia nr. 362, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.300 lei”;

- la pozitia nr. 363, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.200 lei”;

- la pozitia nr. 364, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.000 lei”;

- la pozitia nr. 365, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.300 lei”;

- la pozitia nr. 366, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.100 lei”;

- la pozitia nr. 367, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.300 lei”;

- la pozitia nr. 368, coloana 5 va avea următorul cuprins: “900 lei”;

- la pozitia nr. 369, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.100 lei”;

- la pozitia nr. 370, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.000 lei”;

- la pozitia nr. 371, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.100 lei”;

- la pozitia nr. 372, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.600 lei”;

- la pozitia nr. 373, coloana 5 va avea următorul cuprins: “12.100 lei”;

- la pozitia nr. 374, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.700 lei”;

- la pozitia nr. 375, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.700 lei”;

- la pozitia nr. 376, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.100 lei”;

- la pozitia nr. 377, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.600 lei”;

- la pozitia nr. 378, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.100 lei”;

- la pozitia nr. 379, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.900 lei”;

- la pozitia nr. 380, coloana 5 va avea următorul cuprins: “10.600 lei”;

- la pozitia nr. 381, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.500 lei”;

- la pozitia nr. 382, coloana 5 va avea următorul cuprins: “800 lei”;

- la pozitia nr. 383, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.500 lei”;

- la pozitia nr. 384, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.700 lei”;

- la pozitia nr. 385, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.400 lei”;

- la pozitia nr. 386, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.700 lei”;

- la pozitia nr. 387, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.800 lei”;

- la pozitia nr. 389, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.900 lei”;

- la pozitia nr. 390, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.000 lei”;

- la pozitia nr. 391, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.200 lei”;

- la pozitia nr. 392, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.100 lei”;

- la pozitia nr. 393, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.200 lei”;

- la pozitia nr. 394, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.500 lei”;

- la pozitia nr. 395, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.400 lei”;

- la pozitia nr. 396, coloana 5 va avea următorul cuprins: “4.800 lei”;

- la pozitia nr. 397, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.800 lei”;

- la pozitia nr. 398, coloana 5 va avea următorul cuprins: “19.700 lei”;

- la pozitia nr. 399, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.400 lei”;


- la pozitia nr. 400, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.200 lei”;

- la pozitia nr. 401, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.100 lei”;

- la pozitia nr. 402, coloana 5 va avea următorul cuprins: “5.800 lei”;

- la pozitia nr. 403, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.200 lei”;

- la pozitia nr. 404, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.800 lei”;

- la pozitia nr. 405, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.400 lei”;

- la pozitia nr. 406, coloana 5 va avea următorul cuprins: “9.000 lei”;

- la pozitia nr. 407, coloana 5 va avea următorul cuprins: “7.900 lei”;

- la pozitia nr. 408, coloana 5 va avea următorul cuprins: “6.100 lei”;

- la pozitia nr. 409, coloana 5 va avea următorul cuprins: “8.400 lei”;

- la pozitia nr. 410, coloana 5 va avea următorul cuprins: “3.300 lei”;

- la pozitia nr. 411, coloana 5 va avea următorul cuprins: “2.200 lei”;

- la pozitia nr. 413, coloana 5 va avea următorul cuprins: “237.600 lei”;

- la pozitia nr. 414, coloana 5 va avea următorul cuprins: “16.000 lei”;

- la pozitia nr. 427, coloana 5 va avea următorul cuprins: “1.486.782,21 lei”;

- la pozitia nr. 428, coloana 5 va avea următorul cuprins: “136.440,78 lei”;

- la pozitia nr. 432, coloana 5 va avea următorul cuprins: “269.693,4 lei”;

b) după pozitia nr. 43310 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 43311-43316, conform anexei nr. 16.

Art. II. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.058.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Buzău

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.660.

3.4

Teren liber de constructii

Situat pe partea dreaptă a Str. Horticolei Suprafată = 2.707 mp

1991

127.800

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 161/2010

1.661.

1.3.7.1

Alee pietonală

Situat pe partea dreaptă a

str. Gogu Vicatus, cu pământ stabilizat si balast Suprafată = 81 mp

1991

4.000

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 161/2010

1.662.

-

Două tunuri antitanc

Două tunuri antitanc, calibru 76 mm, model 1942, demilitarizate

Seriile 324553 si 334393, an de fabricatie 1943

2010

7.720,59

 

7.720,59

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 216/2010

Proces-verbal de predare-primire cu Ministerul Apărării Nationale din 7 octombrie 2010

1.663.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Primăverii, lungime = 815 m Dn/lungime = 50/50, 80/50, 100/465, 150/250

2007

59.715,53

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.664.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Viilor, lungime = 670 m Dn/lungime = 80/200, 100/470

2007

63.126,17

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.665.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Transilvaniei, lungime = 3.450 m Dn/lungime = 50/625, 80/155, 100/1015, 150/1655

2004

332.913,07

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.666.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Rahovei, lungime = 410 m Dn/lungime = 80/70, 100/340

2007

22.885,72

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.667.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. 1 Decembrie 1918, lungime = 530 m Dn/lungime = 100/200, 150/330

2007

92.623,20

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.668.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Cărămidari, lungime = 110 m Dn/lungime = 50/20, 80/90

2007

7.430,24

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.669.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Aleea Florilor, lungime = 70 m Dn/lungime = 80/70

2007

4.078,97

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.670.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Aleea Plopilor, lungime = 735 m Dn/lungime = 50/70, 80/65, 150/600

2007

63.285,87

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.671.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Izvor, lungime = 100 m Dn/lungime = 80/100

2007

6.563,67

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.672.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Fundătura Sălciilor, lungime = 90 m Dn/lungime = 80/90

2007

5.552.06

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.673.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Izlazului, lungime = 480 m Dn/lungime = 80/160, 100/320

2001

17.053,91

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.674.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Aleea Grădinilor, lungime = 335 m Dn/lungime = 50/15, 80/320

2001

6.984,21

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011


0

1

2

3

4

5

6

1.675.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Lt. Godeanu, lungime = 55 m Dn/lungime = 50/55

2001

8.156,99

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.676.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Petru Maior, lungime = 65 m Dn/lungime = 80/65

2001

5.536,61

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.677.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Bazalt, lungime = 290 m Dn/lungime = 80/290

2001

57.814,26

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.678.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Republicii, lungime = 170 m Dn/lungime = 80/170

2001

28.868,51

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.679.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Orizontului, lungime = 2.240 m Dn/lungime = 50/150, 80/385, 100/600, 150/170,200/935

2002

167.407,07

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.680.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Cercului, lungime = 340 m Dn/lungime = 80/340

2002

35.881,20

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.681.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Foisor, lungime = 65 m Dn/lungime = 80/65

2002

7.143,20

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.682.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Grădinilor, lungime = 180 m Dn/lungime = 80/180

2002

16.765,93

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.683.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Intrarea Pescărus, lungime = 80 m Dn/lungime = 80/80

2007

7.348,38

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.684.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Lăstunului între nr. 6 si 126 B

2007

65.487,82

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.685.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Pasajului, lungime = 285 m Dn/lungime = 50/20, 80/265

2004

39.381,41

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.686.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Răchitei, lungime = 1.015 m Dn/lungime = 50/270, 80/340, 100/405

2004

97.278,68

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011


0

1

2

3

4

5

6

1.687.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Câlnău, lungime = 70 m Dn/lungime = 80/70

2004

9.209,85

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.688.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Lăstunului, lungime = 1.575 m Dn/lungime = 50/140, 80/1055, 100/380

2005

88.317,70

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.689.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Stăvilarului, lungime = 1.300 m Dn/lungime = 50/120, 80/895, 100/285

2005

178.219,31

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.690.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Orizontului lungime = 150 m

2005

201.751,05

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.691.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Orizontului lungime = 89 m

2005

24.999,76

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.692.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Str. Orizontului lungime = 114 m

2005

156.918,27

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.693.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Intrarea Cimbrului, lungime = 50 m Dn/lungime = 80/50

2007

14.643,54

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.694.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Intrarea Liliacului, lungime = 35 m Dn/lungime = 50/35

2007

13.043,13

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.695.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Aleea Grădinilor, lungime = 335 m Dn/lungime = 50/15, 80/320

2005

9.303,21

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.696.

1.9.3.

Conductă gaze naturale de presiune redusă din otel laminat

Societatea Comercială “Apcarom” - S.A. Buzău (retea aeriană)

2007

77.820,46

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.697.

1.9.3.

Alte retele de medie presiune

Cartier Simileasca

2007

44.765,13

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.698.

1.9.3.

Bransamente medie presiune

Cartier Simileasca

2007

1.058,62

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

1.699.

1.9.4.

Statie reglare-măsurare

Str. Lăstunului nr. 2

2007

135.630,43

Domeniul public al municipiului Buzău;

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 41/2011

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Pogoanele

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

198.

1.6.4.

Teren

Situat în cvartalul 12, parcela 1781, suprafată = 465 mp

Vecinătăti: N-E – teren proprietatea primăriei

S - sectia de drumuri nationale; V - canal desecări

2011

15.000

Domeniul public al orasului Pogoanele;

Hotărârea Consiliului Local al Orasului Pogoanele nr. 33/2011

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Blăjani

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de

proprietate sau alte acte

doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1311.

1.6.4.

Clădire (fost sediu C.A.P)

Clădire administrativă, situată în satul Soresti

Suprafata construită - Suprafata desfăsurată = 319.20 mp, fundatie beton armat, pereti din cărămidă presată, acoperis din plăci de azbociment, pardoseală din beton Teren aferent constructiei - 1.268 mp Vecinătăti: N - Rânciog Nicolae S-E - Holder Simona V -DJ215A

1976

179.092

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

1312.

1.6.4.

Teren agricol intravilan (arabil - punctul Săram)

Situat în satul Soresti, suprafată = 2.620 mp Vecinătăti: N - DS 28 S-V -Holder Simona E - defunct Rânciog Antemir

2010

4.433

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

1313.

1.8.8.

Teren agricol extravilan punctul “la Bascula” - Statie epurare

Suprafata - 1.658 mp Vecinătăti: N-E - DJ215A S - defuncta Musat Aurica V -De 18

2010

332

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

1314.

1.8.11.

Teren agricol extravilan punctul Chimniti “Gospodărie apă”

Suprafata = 2.500 mp Vecinătăti: N - De 13 S - defuncta Dobrin Ioana E - Vlad Floarea V -De 12.2

2010

500

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

1315.

1.6.4.

Clădire (fostul sediu CAP.)

Clădire administrativă situată în satul Blăjani Suprafata construită - Suprafata desfăsurată = 288,75 mp, fundatie din beton, pereti din cărămidă, acoperis tip Tegola, pardoseală din beton + parchet Teren aferent constructiei = 1.112 mp Vecinătăti: N - Stanciu Gheorghe E -DJ215A S - Ion N. Ion V - izvor Blăjanca

1969

556.743

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

1316.

1.6.3.2.

Teren agricol (pentru

amenajare bază sportivă)

Suprafata = 6.000 mp Vecinătăti: N-S-V - domeniu public al statului (Administratia Natională de îmbunătătiri Funciare - R.A.) E - izlaz comunal

2010

17.067

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

1317.

1.6.2.

Cămin Cultural Blăjani (fosta brutărie de la CAP.)

Sediu cultural, Suprafata construită -

Suprafata desfăsurată = 188,50 mp

Fundatie din beton armat, pereti din cărămidă presată, acoperis din tablă, pardoseală din beton

Teren aferent constructiei = 902 mp

Vecinătăti: N - defuncta Stanescu Niculina; S - Negoită N. Ion; E - Apostol Terapont; V -DJ215A

1973

176.882

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

1318.

1.2.6.

Anexă - magazie C.A.P.

Suprafata construită – Suprafata desfăsurată = 273 mp

Fundatie din beton, pereti din cărămidă, acoperis din  tablă, pardoseală din beton

Teren aferent constructiei = 2.158 mp

Vecinătăti: N - Deciulescu Virgil; S - Societatea Comercială “Blăjanca” - S.A.; E -DJ215A; V - izvor Blăjanca

1969

10.000

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

1319.

1.6.3.2.

Teren intravilan “Piata comunală”

Suprafata = 500 mp

Vecinătăti: N - Deciulescu Virgil

S - Societatea Comercială “Blăjanca” - S.A.; E -DJ215A; V - izvor Blăjanca

2010

24.026

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

13110.

1.6.3.2.

Teren intravilan “Parc agrement si parc de joacă copii”

Suprafata = 500 mp

Vecinătăti: N - Stanciu Gheorghe; S-Ion N. Ion;

E -DJ215A; V - izvor Blăjanca

2010

26.078

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011


ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chiojdu

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

1523.

1.8.6.

Statie de epurare, sistem de canalizare

Grup social

Comuna Chiojdu, sat Chiojdu, Suprafata construită = 68 mp, pereti din panouri termoizolante, sarpantă din lemn ignifugat, învelitoare din tablă zincată

Suprafata terenului = 1.795 mp, Vecinătăti: N-E - pârâul Basca S - Consiliul local V -DJ 102 L

Suprafata construită = 34 mp, pereti din cărămidă, sarpantă din lemn ignifugat, învelitoare din tablă zincată

2009

1.041 54

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

1524.

1.8.6.

Statie de epurare, sistem de canalizare

Grup social

Comuna Chiojdu, sat Lera, Suprafata construită = 55 mp, pereti din panouri termoizolante, sarpantă din lemn ignifugat, învelitoare din tablă zincată

Suprafată teren = 770 mp, Vecinătăti: N-E - Romsilva Suprafata - izvor V - DJ 102 L

Suprafata construită = 32 mp, pereti din cărămidă, sarpantă din lemn ignifugat, învelitoare din tablă zincată

2009

763 110

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

1525.

1.8.6.

Retea de canalizare

Comuna Chiojdu, satele Basca Chiojdului, Chiojdu si Lera L = 10,95 km, d - 0250, cămine = 271 de bucăti

2009

1.546

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

1526.

1.8.6.

Statie de pompare

Comuna Chiojdu, satul Basca Chiojdului

Suprafata construită = 16 mp,

suprafata terenului = 37,5 mp

Vecinătăti: E - S - V - N – teren apartinând Primăriei Chiojdu

2009

41

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011

1527.

1.6.4

Teren

Situat în intravilanul satului Basca Chiojdului, comuna Chiojdu Suprafata terenului = 1.066 mp, Vecinătăti: E - DJ 103 P S - Păcureanu Dan V - pârâul Basca

2011

83

Domeniul public al comunei Blăjani;

Hotărârea Consiliului Local Blăjani nr. 4/2011


ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cilibia

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

8611.

1.6.2.

Teren

Comuna Cilibia, sat Mânzu Suprafata terenului = 2.738 mp, tarlaua 19, parcela 181 Vecinătăti: N-S-E - teren Asociatie Mânzu V - DC 28

2006

1.095

Domeniul public al comunei Cilibia;

Hotărârea Consiliului Local Cilibia nr. 38/2010

8612.

1.6.2

Teren

Comuna Cilibia, sat Movila Oii Suprafata terenului = 1.600 mp, tarlaua 38, parcela 304 Vecinătăti: N - Neagu S. Neagu S - Ion St. Petre E-V - teren Asociatie Movila Oii

2010

320

Domeniul public al comunei Cilibia;

Hotărârea Consiliului Local Cilibia nr. 38/2010

8613.

1.6.2

Teren

Sat Gara Cilibia, comuna Cilibia Suprafata terenului = 20.000 mp, tarlaua/parcela - 55 Vecinătăti: N - canal S - păsune V - păsune E - canal

1992

8.000

Domeniul public al comunei Cilibia;

Hotărârea Consiliului Local Cilibia nr. 39/2010

 

ANEXA Nr. 6

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cislău

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte

doveditoare

1446.

1.8

“Sistem de alimentare cu apă în comuna Cislău”

Proiect finantat prin Programul SAPARD

Sistem de alimentare cu apă în satele: Cislău, Gura Bascei, Bărăsti si Scărisoara

Rezervor de înmagazinare apă suprateran - satul Cislău 18 km 0+380, beton armat volum 500 mc, rezervă de incendiu 54 mc Vecinătăti: N-V - Bărăgoi Dumitru S - Damian Constantin E -Str. nr. 18

Împrejmuire gard plasă sârmă Rezervor de înmagazinare apă semi- Îngropat - satul Gura Bascei. Punct amplasare Poienii de Sus lângă DE 1 km 0+270, din beton armat, volum 100 mc, rezervă de incendiu 10 mc Teren aferent - 670 mp.

Vecinătăti: N-E - De 1; S-V - Bajan Grigore;

Împrejmuire gard plasă sârmă

Rezervor de înmagazinare a apei îngropat - satul Scărisoara lângă DJ 102 C km 43+850, din beton armat, volum 50 mc

Vecinătăti:

N - DJ 102 C; E-V - Romsilva

Clădire statie pompare – satul Scărisoara.

Punct de amplasare Chiojdoiu Gheorghe - 3 x 3 din blocuri BCA, echipată cu grup pompe monofazice

1+1 Φ6MCH

Statie clorinare 10 x 6 m, pereti din cărămidă, fundatie beton monolit, cu următoarele destinatii:

- statie clorinare, cameră butelii birou an constructie 2005

- clădire statie pompare semi- Îngropată 6 x 4 m, H 2 m, din beton armat, constructie 2005 Captare:

Put săpat - satul Cislău - Str. nr. 14, km 0+300

Vecinătăti: N-E - Jurjan Anton; S – canal; V -Str. nr. 14

Zidărie de piatră cu protectie de filtrare grosime 1 m, pietris 7-14 în spatele zidului de piatră diametru

14 m, H 4 m, două drenuri tuburi beton

Φ 500 mm, 16 ml, respectiv 10 ml;

Teren aferent 3.000 mp,

Împrejmuire gard sârmă.

Dotări:

- Grup pompe Lovara 2 + 1 Φ 24 mc motor trifazic 7,5 KW 2800 rotatii vas hidroforAF-C E capacitate 0,5 mc.

- Grup electropompe clorinare 1 + 1 autoamorsate cu ejector tip J P 5/220V K 3,6 H, motor monofazic 1,8 KW 2800 rotatii;

- 4 bucăti butelii clor put colectare ape reziduale plus protectie butelii clor cu pastă de var pichet incendiu;

- Electropompă submersibilă H 60 - o bucată, motopompă benzină 18 mc - o bucată

- Aparat de măsură tip Zener

Φ 150 - o bucată, aparat de măsură tip Zener Φ 100 - o bucată. Releu statie radio

- Aductiune: conductă pe 10 bari lungime totală 3.807 m, Φ 160 mm 534 m până la electrovane.

Φ125 mm 956 m, electrovane bazin 500 mc.

Φ 75 mm 237 m, electrovane bazin 100 mc.

- Distributie: conductă pe 6 bari lungime totală 19.860 m satele Cislău, Bărăsti, Scărisoara 16.311 m Φ 160-893 m, Φ 125-709 m, Φ 110-857 m, Φ 90-1.028 m, Φ 75-1700 m, Φ 63-11.053 m Satul Gura Bascei 3.549 m Φ 110-707 m, Φ 75-858 m, Φ 63-1.984 m Hidranti retea incendiu 5 bucăti

2006

1994

1979

1983

2005

4.118.596,55

Domeniul public al comunei Cislău;

Hotărârea Consiliului Local Cislău nr. 33/2010

1447.

1.6.2

Grădinita cu program normal nr. 1

Suprafată teren - 1.290 mp, Suprafată construită = 328 mp, zidărie din cărămidă, acoperis tablă Vecinătăti: N - Gavrilă Stela si Vieru Vasile

E - teren apartinând domeniului public al comunei S -strada 19

V - teren apartinând domeniului privat al comunei Carte funciară nr. 87/2004 Nr. cadastral 288

1950

17.150

Domeniul public al comunei Cislău;

Hotărârea Consiliului Local Cislău nr. 18/2011

1448.

1.6.2

Teren

Suprafată teren - 850 mp, Vecinătăti: N -Vieru Vasile; E - teren apartinând domeniului public al comunei; S -strada 19; V - Grădinita cu program normal nr. 1 Carte funciară nr. 87/2004 Nr. cadastral 288

1950

11.300

Domeniul public al comunei Cislău;

Hotărârea Consiliului Local Cislău nr. 18/2011

 

ANEXA Nr. 7

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cochirleanca

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte

doveditoare

2051.

1.6.4.

Teren arabil

Comuna Cochirleanca, situat în tarlaua 29/1 - Rosioru Suprafata terenului = 50.400 mp

Vecinătăti: N - Preda Rada, Preda I.V. Nicolae, Moise P. Gheorghe, Moise I. Vasile, Lungu N. Nicolae, Ichim Tudor, Ene D. Măria, Chiru Florea, Dobre Ghită, Nedelcu V. Alexandru, Preda I. Constantin, Stan I. Ion, Stoica I.D. Nicolae, Stanciu Radu, Rosea Lina, Porumb I. Radu, Stan Constantin, Pădineanu P Nicolae, Meirosu Ion, Marin Aurica, Musat I. Dumitru, Horhocea Dumitru, Grigore I. Rada, Fotin O. Ion, Fotin Toma, Chiru D. Nicolae, Badea E. Ion, Borcan I. lancu si Răican Măria; S - De 43; E - Badea Ghe. Nicolae; V - Rasca N. Mihai

2011

96.360

Domeniul public al comunei Cochirleanca;

Hotărârea Consiliului Local Cochirleanca nr. 20/2011


ANEXA Nr. 8

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherăseni

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

1241.

1.8.12

Teren

Comuna Gherăseni, sat Gherăseni, suprafata = 2.000 mp Tarlaua 8, parcela 91/4 Vecinătăti: N - S - V - E - izlaz comunal

1992

400

Domeniul public al comunei Gherăseni;

Hotărârea Consiliului Local Gherăseni nr. 1/2010

 

ANEXA Nr. 9

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Grebănu

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

2365.

1.3.7.1

De 394

Km 0+000 - km 0+730, I = 3 m

Origine - 0+000 km intersectat cu DC 114 si DS 27

Destinatie - 0+730 km intersectat cu De 366

îmbrăcăminte – pământ

2011

265.500

Domeniul public al comunei Grebănu;

Hotărârea Consiliului Local Grebănu nr. 30/2011

2366.

1.3.7.1

De 366

Km 0+000 - km 0+275, I = 3 m

Origine - 0+000 km intersectat cu De 395

Destinatie - 0+275 km intersectat cu De 354

îmbrăcăminte – pământ

2011

96.250

Domeniul public al comunei Grebănu;

Hotărârea Consiliului Local Grebănu nr. 30/2011

2367.

1.3.7.1

De 354

Km 0+000 - km 0+475, I = 3 m Origine - 0+000 km intersectat cu De 366

Destinatie - 0+475 km tarlaua 17

îmbrăcăminte - pământ

2011

166.250

Domeniul public al comunei Grebănu;

Hotărârea Consiliului Local Grebănu nr. 30/2011

 

ANEXA Nr. 10

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gura Teghii

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

1023.

1.6.4.

Grădinita Furtunesti II

Comuna Gura Teghii, sat Nemertea, constructie din lemn, acoperis din tiglă; teren aferent = 271 mp Vecinătăti: N - DJ 203 K S-V - Ungureanu Viorel E - Petriceanu Dumitru

1994

11.672

Domeniul public al comunei Gura Teghii;

Hotărârea Consiliului Local Gura Teghii nr. 26/2011

1024.

1.6.2

Teren construire imobile pentru specialisti

Situat comuna Gura Teghii, satul Gura Teghii

teren aferent = 1.500 mp

Vecinătăti: N - DS 41; S - pârâul Tega; nE - teren domeniul public al comunei Gura Teghii; V -DS41

2010

6.075

Domeniul public al comunei Gura Teghii;

Hotărârea Consiliului Local Gura Teghii nr. 26/2011

1025.

1.6.2

Teren pentru constructie

Situat în intravilan sat Gura Teghii, comuna Gura Teghii

Teren aferent = 515 mp

Vecinătăti: N - piata comunală; S - cale de acces; E - albia majoră a râului Basca; Rosilei; V - DS 40

2011

2.086

Domeniul public al comunei Gura Teghii;

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gura Teghii nr. 26/2011

1026.

1.8.7

Canalizare, statie de epurare si îmbunătătirea drumurilor de interes local în comuna Gura Teghii

Situat în intravilan sat Gura Teghii, comuna Gura Teghii

Lungime canalizare = 3.702 m

Lungime drumuri de interes local = 3.630 m

Cămine = 100 de bucăti

Statie de epurare: Suprafata construită = 214,75 mp

Vecinătăti: N - pârâul Tainita; S-V - DJ 203 K;

E - canal pârâu Tainita

Statie de pompare: Suprafata construită = 2,3 mp

Vecinătăti: N-S-V-E – teren apartinând domeniului public

Cămine vizitare = 100 de bucăti

Cămine racordare 75 de bucăti

Grosimea tevilor 0 = 250 mm

2011

11.303.846,50

Domeniul public al comunei Gura Teghii;

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Gura Teghii nr. 53/2011

 

ANEXA Nr. 11

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Padina

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

145.

1.3.7.1

De 236

Km 0+000 -km 1+120, L= 1.120 m, Ipc = 6 m,

Origine - 0+000 km intersectat cu DS64

Destinatie - 1+120 km intersectat cu De 223

îmbrăcăminte – pietris

1992

100.800

Domeniul public al comunei Padina;

Hotărârea Consiliului Local Padina nr. 29/2010

146.

1.3.7.1

De 223

Km 0+000 - km 1 +020, L = 1.020 m, Ipc = 6 m,

Origine - 0+000 km intersectat cu Strada 69

Destinatie - 1+020 km intersectat cu De 222

îmbrăcăminte – pietris

1992

91.800

Domeniul public al comunei Padina;

Hotărârea Consiliului Local Padina nr. 29/2010

147.

1.3.7.1

De 222

Km 0+000 - km 0+720, L = 720 m, Ipc = 6 m,

Origine - 0+000 km intersectat cu De 223

Destinatie - 0+720 km intersectat cu DJ 203 E

îmbrăcăminte - pietris km 0+000- 0+330

- asfalt km 0+330-0+720

1992

64.800

Domeniul public al comunei Padina;

Hotărârea Consiliului Local Padina nr. 29/2010

 

ANEXA Nr. 12

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pietroasele

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală. Denumire act de

proprietate sau alte acte

doveditoare

433.

1.8

Sistem de alimentare cu apă în comuna Pietroasele, finantat prin Programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2006

Foraje apă

- Foraj sat Pietroasele = 162 m, I - debit = 3 l/s

- Foraj sat Sarânga = 182 m, 1 - debit = 4 i/s

- Pompă submersibilă Grundfos, cu tablou comandă - Foraj Pietroasele

- Pompă submersibilă Grundfos, cu tablou comandă - Foraj Pietroasele

- Pompă submersibilă Grundfos, cu tablou comandă - Foraj Sarânga

Gospodărie de apă

- Clădire statie de clorinare cu 2 încăperi - Pietroasele

- Clădire statie de clorinare cu 2 încăperi - Pietroasele

- Statie clorinare cu tablou de comandă clor lichid - Pietroasele

- Gard împrejmuitor statie clorinare - Pietroasele

- Rezervor de înmagazinare a apei potabile 150 mc, sat Dara

- Rezervor de înmagazinare a apei potabile 150 mc, sat Pietroasa Mică

- Rezervor de înmagazinare a apei potabile 200 mc, sat Pietroasele (superior)

- Gard împrejmuitor rezervor înmagazinare, sat Dara

- Gard împrejmuitor rezervor înmagazinare, sat Pietroasa Mică

- Gard împrejmuitor rezervor înmagazinare, sat Pietroasele (superior)

- Sistem comunicare GSM, Pietroasele

- Sistem comunicare GSM, Sarânga

- Sistem comunicare GSM, rezervor înmagazinare Dara

- Teren (aferent rezervor 150 mc) Dara = 324 mp

- Teren (aferent rezervor 150 mc) Pietroasa Mică = 625 mp

- Teren (aferent rezervor 200 mc) Pietroasele (superior) = 400 mp

- Teren aferent foraj Sarânga - 100 mp

- Teren aferent foraj Pietroasele - 225 mp

- Gard împrejmuitor foraj Pietroasele

- Stâlp cu lampă de iluminat, rezervor înmagazinare sat Dara

- Stâlp cu lampă de iluminat, rezervor înmagazinare sat Pietroasa Mică

- Stâlp cu lampă de iluminat, rezervor înmagazinare sat Pietroasele

- Stâlp cu lampă de iluminat, foraj sat Pietroasele

- Stâlp cu lampă de iluminat, foraj sat Sarânga

Retea distributie

- Retea distributie PEID PE 80 - diametru 110x10 mm - 0,44 km, sat Dara

- Retea distributie PEID PE 80 - diametru 110x10 mm - 3,918 km, Pietroasa Mică

- Retea distributie PEID PE 80 - diametru 110 x 10 mm - 1,351 km, Pietroasele (superior)

- Cămin rupere presiune cu vane si sistem de reducere a presiunii, sat Pietroasa Mică = 3 bucăti

- Cămin rupere presiune cu vane si sistem de reducere a presiunii, sat Pietroasele (superior) = o bucată

- Cămin vane sat Dara = 1

- Cămin vane sat Pietroasa Mică = 1

- Cămin vane sat Pietroasele (superior) = 1

Hidranti = 10 Retea aductiune

- Retea aductiune sat Pietroasele (superior) - teava OLZn 089 = 1,400 km - PEID PE 100 DE 90 mm = 3,200 km

- Retea de aductiune sat Pietroasa Mică - PEID PE 100 DE 90 mm = 1,955 km

- Retea de aductiune sat Dara - PEID PE 100 DE 90 mm = 3,330 km

2010

4.123.702,06

Domeniul public al comunei Pietroasele;

Hotărârea Consiliului Local Pietroasele nr. 55/2010


ANEXA Nr. 13

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pârscov

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt,

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte

doveditoare

292.

1.8.6

Modernizarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă în comuna Pârscov - investitie SAPARD 2006

Statie clorinare

Cabină poartă si cameră personal

Instalatie de pompare – cămin colector dren

Reabilitare rezervoare 2 x 300 mc

Closet cu cuvă etansă

Retea de alimentare în satul Pârscov,

Robesti si Lunca Frumoasă, total retea = 12,5 km

Teren aferent = 8.100 mp

Vecinătăti: N - drum exploatare; S - râul Buzău; E-V - izlaz comunal

2006

2.752.672,07

Domeniul public al comunei Pârscov;

Hotărârea Consiliului Local Pârscov nr. 5/2011

 

ANEXA Nr. 14

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Săhăteni

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte

doveditoare

1413.

1.3.7.1

Str. Sperantei Sat Săhăteni

Km 0+000-km 0+286, L = 0,286 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m

Origine - km 0+000 Str. Scolii

Destinatie - km 0+286 Str. Pompierilor

îmbrăcăminte – balast

2011

14.300

Domeniul public al comunei Săhăteni;

Hotărârea Consiliului Local Săhăteni nr. 12/2011

1414.

1.3.7.1

Aleea Sperantei Sat Săhăteni

Km 0+000-km 0+174, L = 0,174 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m

Origine - km 0+000 Str. Sperantei

Destinatie - km 0+174 Str. Pompierilor

îmbrăcăminte – balast

2011

8.700

Domeniul public al comunei Săhăteni; Hotărârea Consiliului Local Săhăteni nr. 12/2011

1415.

1.3.7.1

Str. Pompierilor Sat Săhăteni

Km 0+000-km 0+275, L = 0,275 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m

Origine - km 0+000 Str. Scolii

Destinatie - km 0+275 Str. Drumul Viilor

îmbrăcăminte – balast

2011

13.750

Domeniul public al comunei Săhăteni; Hotărârea Consiliului Local Săhăteni nr. 12/2011

1416.

1.3.7.1

Str. Piersicului Sat Săhăteni

Km 0+000-km 0+195, L = 0,195 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m

Origine - km 0+000 Str. Scolii

Destinatie - km 0+195 pârâul Năianca

îmbrăcăminte – balast

2011

9.750

Domeniul public al comunei Săhăteni; Hotărârea Consiliului  Local Săhăteni nr. 12/2011

1417.

1.3.7.1

Str. Eternitătii Sat Săhăteni

Km 0+000-km 0+249, L = 0,249 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m

Origine - km 0+000 Str. Salcâmului

Destinatie - km 0+249 teren

proprietate privată

îmbrăcăminte - balast

2011

12.450

Domeniul public al comunei Săhăteni; Hotărârea Consiliului Local Săhăteni nr. 12/2011

1418.

1.3.7.1

Str. Trandafirului Sat Săhăteni

Km 0+000-km 0+067, L = 0,067 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m

Origine - km 0+000 Str. Victoriei

Destinatie - km 0+067 teren proprietate privată îmbrăcăminte - balast

2011

3.350

Domeniul public al comunei Săhăteni; Hotărârea Consiliului Local Săhăteni nr. 12/2011

1419.

1.3.7.1

Aleea Zambilei Sat Săhăteni

Km 0+000-km 0+067, L = 0,067 km, Ipc = 4 m, Ip = 6 m

Origine - km 0+000 Str. Victoriei

Destinatie - km 0+067 teren proprietate privată îmbrăcăminte - balast

2011

3.350

Domeniul public al comunei Săhăteni; Hotărârea Consiliului Local Săhăteni nr. 12/2011

 

ANEXA Nr. 15

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Râmnicului

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în

folosintă

Valoarea de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

1963.

1.6.2

Statie repompare ape uzate

Situat în satul Oreavul, comuna Valea Râmnicului, suprafata = 102 mp

Vecinătăti: N - râul Râmnic; S –Dv; E - izlaz comunal; V - lizieră Râmnicu Sărat

2010

1.000

Domeniul public al comunei Valea Râmnicului;

Hotărârea Consiliului Local Valea Râmnicului nr. 46/2010

 

ANEXA Nr. 16

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zărnesti

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

 

 

Situatia juridică actuală.

Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

43311.

1.6.2

Sală de sport

Comuna Zărnesti, sat Fundeni Structură metalică, suprafata construită = 1.660,98 mp, teren aferent = 3.300 mp

Vecinătăti: N - teren de sport; S -Ds891; E - Anita Gicuta; V - Ds 916/1

2010

3.083.643,78

Domeniul public al comunei Zărnesti;

Hotărârea Consiliului Local Zărnesti nr. 10/2011

43312.

1.3.7

DC 131

Km 0+000-km 2+500, L = 2,5 km,

Ipc = 6 m, Ip = 8 m

Origine 0+000 intersectie cu DC 106

Destinatie km 2+500 Vadu Soresti

Drum pietruit protejat cu tratament bituminos

2005

548.179

Domeniul public al comunei Zărnesti;

Hotărârea Consiliului Local Zărnesti nr. 10/2011

43313.

1.3.7.1

DS 1918

Km 0+000-km 0+160, L = 0,160 km, Ipc = 4 m

Origine 0+000 intersectie cu DS 891

Destinatie km 0+160 Fundeni

Drum – balastat

2011

41.142

Domeniul public al comunei Zărnesti;

Hotărârea Consiliului Local Zărnesti nr. 28/2011

43314.

1.3.7.1

DS 1919

Km 0+000-km 0+300, L = 0,300 km, Ipc = 4 m

Origine 0+000

Destinatie km 0+300 Zăvoianu Cătălin (DS 847) Fundeni

Drum – balastat

2011

77.142

Domeniul public al comunei Zărnesti;

Hotărârea Consiliului Local Zărnesti nr. 28/2011

43315.

1.3.7.1

DS518

Km 0+000-km 0+120, L = 0,120 km, Ipc = 4 m

Origine 0+000 intersectie cu DJ 220

Destinatie km 0+120 Preda Victor

Drum – balastat

2011

30.857

Domeniul public al comunei Zărnesti;

Hotărârea Consiliului Local Zărnesti nr. 28/2011

43316.

1.8.3

Teren punct “pod rutier traversare pârâul Câlnău”

Comuna Zărnesti, sat Fundeni, suprafata - 2.000 mp

Tarlaua 32, parcela 1554/1

Vecinătăti: N -DC131; S - Tudorache Măria; E - Holban Gheorghe si Voicu Elena; V -râul Câlnău si DS719

2011

25.000

Domeniul public al comunei Zărnesti;

Hotărârea Consiliului Local Zărnesti nr. 28/2011

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.