MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 781/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 781         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 noiembrie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.324 din 11 octombrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

121. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Florin Teodorescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.669. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri privind aprobarea Schemei de ajutor de stat “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate” aferente operatiunii 1.3.1 “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”, domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, axa prioritară 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

270. - Decizie privind desemnarea Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA) drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

Raport privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2007-2009


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.324

din 11 octombrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cereai Trans” - S.R.L. din Năvodari în Dosarul nr. 992/179/2010 al Judecătoriei Babadag - Sectia mixtă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.461 D/2010.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 18 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 992/179/2010, Judecătoria Babadag - Sectia mixtă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Cereai Trans” - S.R.L. din Năvodari într-o cauză civilă având ca obiect o plângere contraventională formulată împotriva unui proces-verbal de contraventie în contradictoriu cu Autoritatea Rutieră Română - Agentia Tulcea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale mentionate încalcă prevederile constitutionale ale art. 23 alin. (12) si art. 45. În acest sens, arată, în esentă, că textul de lege atacat este criticabil, deoarece “atribuie calitatea de contravenient, în mod de-a dreptul aberant, persoanei juridice operator de transport, în conditiile în care este mai mult decât evidentă persoana în sarcina căreia cade respectarea dispozitiilor legale, si anume conducătorul auto.” De asemenea, consideră că “prevederea unei fapte contraventionale într-un act normativ se poate face numai cu stricta respectare a normelor generale prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor”.

Instanta de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, dispozitiile art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 16 august 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 28 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au, în prezent, următorul cuprins: “Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si, după caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, dacă acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale: [...]

31. neprezentarea în trafic a numărului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listărilor efectuate cu imprimanta tahografului digital;”.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că aceste dispozitii de lege încalcă prevederile constitutionale ale art. 23 alin. (12) care consacră principiul legalitătii pedepsei si ale art. 45 privind libertatea economică.

Examinând exceptia, Curtea retine că dispozitiile de lege criticate stabilesc contraventiile pentru încălcarea regulilor privind perioadele de conducere. Prin Decizia nr. 683 din 11 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 22 octombrie 2007, Curtea Constitutională a constatat că “obligarea întreprinderii sau operatorului de transport la plata amenzii pentru o faptă săvârsită de către conducătorul auto [... ] este o solutie legislativă justificată prin raportul de prepusenie existent între întreprinderea sau operatorul de transport rutier si conducătorul auto, angajat al acestuia, raport în virtutea căruia comitentul are obligatia de a impune conducătorului auto utilizarea instrumentarului si a documentelor prevăzute de lege. Totodată, întrucât răspunderea comitentului este o răspundere pentru fapta altuia, acesta are la dispozitie o actiune în regres împotriva prepusului”.

În fine, Curtea constată că textul de lege criticat dă substantă Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European si al Consiliului, concretizând, în spiritul vointei legiuitorului comunitar, prevederile mai generale cuprinse în acest regulament. Asadar, nimic nu împiedică statul să sanctioneze întreprinderea pentru conduita necorespunzătoare a angajatului său, aceasta păstrându-si dreptul de regres împotriva celui care, în mod direct si nemijlocit, este răspunzător.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) pct. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihnă ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activitătii acestora, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Cereai Trans” - S.R.L. din Năvodari în Dosarul nr. 992/179/2010 al Judecătoriei Babadag - Sectia mixtă. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 octombrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Florin Teodorescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor

 

Având în vedere Cererea de demisie a domnului Cătălin Florin Teodorescu, înregistrată sub nr. 5/E.B./32 din 1 noiembrie 2011,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cătălin Florin Teodorescu se eliberează, la cerere, din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Restituirea Proprietătilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2011.

Nr. 121.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

privind aprobarea Schemei de ajutor de stat “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate” aferente operatiunii 1.3.1 “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”, domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, axa prioritară 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Schema de ajutor de stat “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de Competitivitate” aferentă operatiunii 1.3.1 “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”, domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, axa prioritară 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Ion Ariton

 

Bucuresti, 6 octombrie 2011.

Nr. 2.669.

 

ANEXĂ

 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

“Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate” aferentă operatiunii 1.3.1 “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”,  domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, axa prioritară 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

 

1. Titlul schemei

Schema de ajutor de stat pentru “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate” aferentă operatiunii 1.3.1 “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”, domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, axa prioritară 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”

2. Obiectivele schemei de ajutor de stat

Art. 1. - Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat constă în sprijinirea aparitiei si dezvoltării polilor de competitivitate de interes national si vizibilitate internatională din România, în vederea realizării obiectivului general al Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”, si anume cresterea productivitătii întreprinderilor din România, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile si reducerea decalajelor în comparatie cu productivitatea medie a Uniunii Europene.

Art. 2. - (1) Scopul prezentei scheme de ajutor de stat este sprijinirea unor proiecte de anvergură care urmăresc crearea, dezvoltarea si operationalizarea polilor de competitivitate. În cadrul polilor de competitivitate existenti si potentiali se urmăreste cresterea interactiunilor dintre firme, institutii din mediul academic si stiintific si alte entităti implicate în sprijinirea mediului de afaceri si orientarea sectorului privat către inovare si transfer tehnologic. Toate acestea vor determina cresterea productivitătii si reducerea decalajelor fată de Uniunea Europeană.

(2) Prezenta schemă de ajutor de stat acordă ajutoare pentru realizarea de proiecte comune propuse de asocierile stabilite exclusiv între membrii unui pol de competitivitate.

(3) Scopul prezentei scheme de ajutor de stat va fi atins prin acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru:

- constructia, extinderea sau modernizarea infrastructurii polilor de competitivitate;

- achizitionarea de echipamente, tehnologii, licente, know-how;

- inovarea proceselor de productie si a produselor pe baza aplicării rezultatelor de cercetare - dezvoltare - inovare (CDI) în productie;

- intensificarea cooperării între membrii polilor de competitivitate;

- facilitarea transferului de cunostinte si ridicarea nivelului de pregătire necesare cresterii competitivitătii.


3. Tipuri de ajutoare

Art. 3. - Ajutorul acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat provine din fonduri structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională) si se acordă beneficiarilor sub formă de finantare nerambursabilă, esalonat, pe etape de implementare a proiectelor.

Art. 4. - În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se acordă următoarele tipuri de ajutoare beneficiarilor:

a) ajutoare regionale pentru investitii si pentru ocuparea fortei de muncă;

b) ajutoare pentru consultantă în favoarea întreprinderilor mici si mijlocii, denumite în continuare IMM;

c) ajutoare pentru participarea IMM la târguri;

d) ajutoare pentru activităti de cercetare si dezvoltare;

e) ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice;

f) ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor;

g) ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare;

h) ajutoare pentru serviciile de consultantă în domeniul inovării si serviciile de sprijinire a inovării;

i) ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare; j) ajutoare pentru formare.

 

Tipul de ajutor

Tipul de beneficiar

Categoriile de cheltuieli eligibile

Intensitatea maximă a ajutorului (procentaj din cheltuielile eligibile)

Plafonul maxim al ajutorului

Ajutoare regionale pentru investitii si pentru ocuparea fortei de muncă

întreprinderi

- investitii în active corporale

- investitii în active necorporale

Pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov:

- 60% pentru întreprinderi mici

- 50% pentru întreprinderi mijlocii

- 40% pentru întreprinderi mari Pentru restul regiunilor:

- 70% pentru întreprinderi mici

- 60% pentru întreprinderi mijlocii

- 50% pentru întreprinderi mari

7,5 milioane euro/ proiect

Ajutoare pentru consultantă în favoarea IMM-urilor

IMM

- servicii de consultantă furnizate de consultanti externi

- 50%

200.000 euro/întreprindere/ proiect

Ajutoare pentru participarea IMM la târguri

IMM

- închirierea, realizarea si functionarea standului pentru prima participare la târg

- 50%

200.000 euro/IMM/ proiect

Ajutoare pentru activităti de cercetare si dezvoltare

Întreprinderi cu activitate de cercetare si dezvoltare Centre de cercetare Universităti

- cheltuieli de personal

- costul instrumentelor si al echipamentelor în măsura si pe durata utilizării acestoraîn proiect

- cheltuieli pentru clădiri si terenuri în măsura si pe durata utilizării acestora în proiect

- cheltuieli pentru cercetare contractuală

- cheltuieli de regie

- alte cheltuieli de exploatare

- 50% pentru cercetarea industrială

- 25% pentru dezvoltarea experimentală Pentru întreprinderi mici:

- 70% pentru cercetare industrială

- 45% pentru cercetare experimentală Pentru întreprinderi mijlocii:

- 60% pentru cercetare industrială

- 35% pentru cercetare experimentală

Se poate adăuga o primă de 15% până la o intensitate maximă a ajutorului de 80% în conditiile prevăzute la art. 21 pct. 3.3 lit. b).

1 milion de euro/beneficiar/ proiect

Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice

IMM întreprinderi mari

- cheltuieli pentru elaborarea de studii de fezabilitate tehnice pregătitoare pentru activităti de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală

Pentru IMM:

- 75% pentru studii pregătitoare pentru activităti de cercetare industrială

- 50% pentru studii pregătitoare pentru activităti de dezvoltare experimentală Pentru întreprinderi mari:

- 65% pentru studii pregătitoare pentru activităti de cercetare industrială

- 40% pentru studii pregătitoare pentru activităti de dezvoltare experimentală

200.000 euro/beneficiar/ proiect

Ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor

IMM

- toate cheltuielile anterioare acordării dreptului în prima jurisdictie

- cheltuieli pentru traducere

- cheltuieli pentru apărarea valabilitătii dreptului

Intensitatea ajutorului nu depăseste intensitatea maxim posibilă a ajutorului pentru proiectul de cercetare si dezvoltare, adică 80%.

200.000 euro/întreprindere/ proiect

Ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare

Întreprinderi nou-create inovatoare

- cheltuieli de personal

- costul instrumentelor si al echipamentelor în măsura si pe durata utilizării acestora în proiect

- cheltuieli pentru clădiri si terenuri în măsura si pe durata utilizării acestora în proiect

- cheltuieli pentru cercetare contractuală

- cheltuieli de regie

- alte cheltuieli de exploatare

- 100%

1 milion de euro/întreprindere/ proiect

Ajutoare pentru serviciile de consultantă în domeniul inovării si serviciile de sprijinire a inovării

IMM

- cheltuieli cu achizitia de servicii de consultantă, asistentă tehnologică, transfer de tehnologie, formare, consultantă în materie de achizitie, protejarea si

comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală si pentru acordurile de acordare a licentelor, activitătile de consiliere referitoare la utilizarea standardelor

- cheltuieli cu: spatiile de lucru, băncile de date, bibliotecile tehnice, studiile de piată, utilizarea laboratoarelor, etichetarea, testarea si certificarea calitătii

- 100%

- 75%, în cazul în care prestatorul de servicii nu beneficiază de o certificare natională sau europeană

200.000 euro/beneficiar/ perioadă de 3 ani fiscali consecutivi

Ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare

IMM

- cheltuieli de personal, cheltuieli cu recrutarea, indemnizatia de deplasare

- 50% pe o perioadă maximă de 3 ani pentru fiecare întreprindere si persoană angajată temporar

1 milion de euro/beneficiar/ proiect

Ajutoare pentru formare

 

- cheltuieli de personal

- cheltuieli de deplasare

- cheltuieli curente

- cheltuieli cu amortizarea instrumentelor si echipamentelor folosite pe perioada proiectului

- costul serviciilor de îndrumare si consiliere

- 25% pentru formare specifică

- 60% pentru formarea generală Intensitatea se majorează astfel:

- cu 10% dacă formarea este acordată lucrătorilor cu handicap sau defavorizati;

- cu 10% dacă ajutorul este acordat întreprinderilor mijlocii;

- cu 20% dacă ajutorul este acordat întreprinderilor mici.

2 milioane de euro/proiect de formare

 

Art. 5. - Ajutoarele acordate de prezenta schemă de ajutor de stat nu se cumulează cu niciun alt ajutor care face obiectul unei exceptări în temeiul Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), denumit in continuare Regulamentul nr. 800/2008, sau cu ajutoare de minimis care îndeplinesc conditiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/20061 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis sau cu orice alte fonduri comunitare legat de aceleasi cheltuieli eligibile - care se suprapun partial sau integral - în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depăsirea intensitătii maxime a ajutorului sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor.

 

1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006, p. 5.

 

4. Baza legală

Art. 6. - Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu:

a) Regulamentul nr. 800/2008, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 214 din 9 august 2008;

b) Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

c) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

d) Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare;

e) Recomandarea Comisiei Europene 361 din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 124 din 20 mai 2003;

f) Programul operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice” (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 1.341 din 12 iunie 2007;

g) ghidul solicitantului.

Art. 7. - Prezenta schemă de ajutor de stat este exceptată de la obligatia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul nr. 800/2008.

5. Necesitatea implementării schemei de ajutor de stat

Art. 8. - (1) Polii de competitivitate reprezintă un factor vital pentru cresterea economică si un instrument-cheie pentru impulsionarea activitătilor de CDI a mediului de afaceri regional si local.

(2) Prin activitatea lor bazată pe CDI, polii de competitivitate reprezintă motoare de dezvoltare a sectoarelor industriale în care activează. Acestia contribuie, în acest fel, la crearea de noi locuri de muncă, la diversificarea activitătilor economice din zonă si, prin urmare, la cresterea produsului intern brut (PIB) în regiunile în care se implementează proiectele.

(3) Conditiile pentru aparitia si dezvoltarea polilor de competitivitate sunt legate de aglomerarea industrială a actorilor economici, viziunea comună si strategia de dezvoltare a sectoarelor industriale, accesul la tehnologii avansate, disponibilitatea fortei de muncă înalt calificată si a unor programe de instruire permanentă, accesul la facilităti privind cercetarea, parteneriatul local/regional/comunitar, accesul la materii prime, materiale si energie, măsuri de sprijin financiar si accesul la pietele locale/regionale/europene.

6. Definitii

Art. 9. - În sensul prezentei scheme de ajutor de stat, următorii termeni se definesc astfel:

1. active corporale - terenuri, clădiri, instalatii, echipamente, utilaje, masini;

2. active necorporale - active care rezultă dintr-un transfer de tehnologie sub forma achizitiei de drepturi de brevet, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate;

3. activităti de inovare - activităti de implementare a unei noi metode de organizare a întreprinderii, practicilor comerciale, organizării la locul de muncă sau a relatiilor externe. Schimbările în practicile de afaceri, organizarea la locul de muncă sau relatiile externe care se bazează pe metode organizationale deja utilizate în întreprindere, schimbările în strategii de management, fuziuni si achizitii, schimbările rezultate numai din modificarea preturilor practicate, personalizarea, modificările regulate sezoniere sau ciclice, comercializarea de produse noi sau îmbunătătite semnificativ nu sunt considerate inovatii;

4. administratorul schemei de ajutor de stat - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri (MECMA), prin Autoritatea de management a Programului operational sectorial - Cresterea competitivitătii economice (AM POS CCE);

5. asociatie - entitate cu personalitate juridică care reprezintă mediul de afaceri, constituită în baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare, formată din membrii privati ai polului de competitivitate conform unui contract de parteneriat care are la bază o strategie comună;

6. asociere - act voluntar ce are la bază un acord de parteneriat între două sau mai multe entităti juridice din cadrul unui pol de competitivitate pentru realizarea în comun a unui proiect. Minimum una dintre entităti este întreprindere, în sensul Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

7. beneficiar - entitate juridică care primeste ajutor de stat în cadrul acestei scheme de ajutor de stat, în baza unui contract de finantare cu administratorul/furnizorul schemei de ajutor de stat;

8. catalizator - entitate juridică membră a unui pol de competitivitate de tipul: agentie de dezvoltare regională, cameră de comert, asociatie de ramură, patronat, alt tip de organizatie neguvernamentală, societate comercială de instruire sau consultantă, bancă, orice altă formă juridică de structură de sprijinire a afacerilor în conformitate cu legislatia în vigoare, dacă aceasta desfăsoară activităti în sprijinul înfiintării si dezvoltării polilor de competitivitate;

9. cercetare industrială - cercetare sau investigatie critică planificată în scopul dobândirii de cunostinte si competente noi pentru elaborarea unor noi produse, procese ori servicii sau pentru realizarea unei îmbunătătiri semnificative a produselor, proceselor ori serviciilor existente; cuprinde crearea de părti componente pentru sisteme complexe, care este necesară pentru cercetarea industrială, în special pentru validarea tehnologiilor generice, cu exceptia prototipurilor;

10. cerere de finantare - formularul completat de către solicitant, pentru fiecare proiect din cadrul strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate, în vederea obtinerii finantării prin POS CCE pentru proiectul respectiv;

11. cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către un beneficiar, aferente proiectelor finantate în cadrul programelor operationale, care pot fi finantate atât din instrumente structurale, cât si din bugetul de stat si/sau contributia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare si nationale în vigoare;

12. cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor finantate din instrumentele structurale în cadrul programelor operationale, care nu pot fi finantate din fonduri structurale sau de stat, conform reglementărilor comunitare si nationale;

13. cheltuieli salariate - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locurile de muncă create prin proiect sau în legătură directă cu acesta;

14. contract de finantare - actul juridic cu titlu oneros, încheiat între administratorul/furnizorul schemei de ajutor de stat si beneficiar, prin care se aprobă spre finantare, în cadrul POS CCE, un proiect inclus în strategia de dezvoltare a polului de competitivitate;

15. contributia proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului - diferenta dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului si totalul finantării nerambursabile acordate;

16. deponent- entitate juridică care reprezintă polul de competitivitate si care înregistrează si transmite spre evaluare în cadrul apelului un pachet integrat de cereri de finantare;

17. dezvoltare experimentală - dobândirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si din alte domenii relevante, în scopul producerii unor planuri, aranjamente sau proiecte pentru produse, procese ori servicii noi, modificate sau îmbunătătite;

18. fisa de proiect - fisa-tip care prezintă sumar un proiect din cadrul strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate;

19. formare specifică - formare cu un continut aplicabil direct si principal postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere si care oferă calificări ce nu pot fi transferate către alte întreprinderi ori alte domenii de activitate sau care pot fi transferate numai într-o măsură limitată;

20. formare generală - formare cu un continut care nu este aplicabil exclusiv ori preponderent postului actual sau viitor al angajatului în întreprindere, însă care oferă calificări ce pot fi transferate într-o mare măsură către alte întreprinderi ori alte domenii de activitate. (De exemplu: formarea este organizată în comun de întreprinderi independente diferite sau este disponibilă pentru angajati ai unor întreprinderi diferite. Este recunoscută, certificată ori validată de autorităti sau organisme publice ori de alte organisme sau institutii cărora un stat membru ori Comunitatea Europeană Ie-a acordat competentele necesare);

21. furnizorul schemei de ajutor de stat - MECMA, prin AM POS CCE;

22. IMM - asa cum sunt definite în anexa I la Regulamentul nr. 800/2008;

23. Începerea lucrărilor - fie începerea lucrărilor de constructie, fie prima comandă fermă de echipamente, excluzând studiile de fezabilitate preliminare;

24. intensitatea ajutorului - valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile ale investitiei;

25. Întreprinderile mari - întreprinderile care nu se încadrează în definitia IMM-urilor;

26. Întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajati si a cărei cifră de afaceri anuală si/sau al cărei total al bilantului anual nu depăseste 10 milioane de euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 800/2008 - anexa I;

27. microîntreprinderea - întreprinderea care are sub 10 angajati si a cărei cifră de afaceri anuală si/sau al cărei total al bilantului anual nu depăseste 2 milioane de euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 800/2008 - anexa I;

28. IMM aflată în dificultate - este o întreprindere mică sau mijlocie care îndeplineste următoarele conditii:

(i) în cazul unei societăti cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

(ii) în cazul unei societăti în care cel putin o parte din asociati răspunde nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu a dispărut, asa cum reiese din contabilitatea societătii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni; sau

(iii) indiferent de tipul societătii, când respectiva întreprindere întruneste conditiile prevăzute de legislatia natională privind procedura insolventei;

(iv) IMM cu o vechime de mai putin de 3 ani nu se consideră a fi în dificultate în această perioadă în sensul prezentei scheme de ajutor de stat, cu exceptia cazului în care îndeplineste conditiile prevăzute la pct. (iii);

29. Întreprindere mare aflată în dificultate - întreprinderea care fie se regăseste în una dintre situatiile prevăzute la pct. 28 (i), (ii) sau (iii), fie prezintă simultan simptome obisnuite ale unei întreprinderi aflate în dificultate, cum ar fi: cresterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, cresterea volumului stocurilor, supracapacitate, scăderea fluxului de numerar, îndatorare crescută, cresterea sarcinilor financiare si scăderea sau disparitia valorii activului net;

30. investitia initială - investitie în active corporale si/sau necorporale referitoare la înfiintarea unei noi unităti, la extinderea unei unităti existente, la diversificarea productiei unei unităti prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau la o schimbare fundamentală a procesului global de productie a unei unităti existente. Achizitionarea de actiuni sau părti sociale emise de către o întreprindere ori investitia de înlocuire nu constituie investitie initială;

31. lista de proiecte - lista proiectelor a căror implementare duce la realizarea strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate. La aceasta se atasează fisele individuale ale proiectelor care fac parte din respectiva strategie;

32. locuri de muncă create direct de un proiect de investitii - locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investitiei, inclusiv locurile de muncă create în urma unei cresteri a ratei de utilizare a capacitătii create de investitie;

33. pachet integrat de cereri de finantare - cuprinde:

(i) strategia de dezvoltare a polului de competitivitate,

(ii) lista de proiecte si fisele individuale,

(iii) cereri de finantare/proiectele aferente strategiei pentru care se solicită finantare; si

(iv) alte anexe specificate în ghidul solicitantului;

34. pol de competitivitate - asociere, într-un spatiu geografic definit, între întreprinderi, organisme de cercetare, universităti, autorităti publice locale si catalizatori care au la bază o strategie comună de dezvoltare cu scopul de a genera sinergii în jurul unor proiecte inovative orientate spre una sau mai multe piete. Un astfel de pol nu are o localizare impusă, astfel încât, din punct de vedere teritorial, un pol de competitivitate poate fi plasat atât într-o singură locatie zonală, cât si în zone ce apartin mai multor regiuni de dezvoltare din România. Un pol de competitivitate poate fi constituit într-o entitate juridică sau poate functiona pe baza unor acorduri de parteneriat între membrii săi. Calitatea de pol de competitivitate este dovedită de 3 elemente: componenta (existenta în pol în mod obligatoriu a două tipuri de entităti, respectiv întreprinderi si organisme/organizatii de cercetare/universităti si optional a autoritătilor publice locale si catalizatori), asocierea (având ca rezultat fie o persoană juridică, fie o entitate care functionează pe baza unui acord formal de asociere semnat de membrii polului) si strategia de dezvoltare a polului care este un document însusit formal (adică semnat) de toti membrii polului;

35. proiect - document, parte a cererii de finantare, propus de minimum 2 membri ai unui pol de competitivitate în asociere, în orice situatie, unul dintre cei 2 membri trebuie să fie o întreprindere. Proiectul prezintă o serie de activităti economice indivizibile, concepute pentru a produce un rezultat specific într-o perioadă de timp dată si având obiective clar stabilite, pentru a cărui realizare beneficiarul primeste fonduri nerambursabile, în cadrul POS CCE;

36. rata de actualizare - rata calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referintă si de scont, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 14 din 19 ianuarie 2008;

37. regiunile de dezvoltare - entităti teritoriale specifice, fără statut administrativ si fără personalitate juridică, si corespunzătoare diviziunilor de nivel NUTS 2 în Nomenclatorul unitătilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în conformitate cu prevederile Legii privind dezvoltarea regională în România nr. 315/2004, cu modificările si completările ulterioare;

38. solicitant de finantare - entitate juridică care în calitate de membru într-un pol de competitivitate transmite spre evaluare proiecte în pachet integrat de cereri de finantare;

39. organism/organizatie de cercetare - o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul său juridic (organizată conform dreptului public sau privat) ori de modul său de finantare, al cărei scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală si de a-si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare ori transfer de tehnologie; toate profiturile trebuie reinvestite în aceste activităti, în difuzarea rezultatelor sau în predare. Întreprinderile care pot exercita influentă asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu se bucură de acces preferential la capacitătile de cercetare ale organismului în cauză ori la rezultatele cercetărilor acestuia. Organismele/Organizatiile de cercetare care desfăsoară atât activităti economice, cât si activităti noneconomice sunt calificate drept întreprinderi în cazul în care nu tin contabilitate separată pentru cele două activităti.

7. Domeniul de aplicare

Art. 10. - (1) Prezenta schemă de ajutor de stat aferentă operatiunii 1.3.1 “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”, domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, axa prioritarăl “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, se aplică în cadrul Programului operational sectorial “Cresterea Competitivitătii Economice”.

(2) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică tuturor regiunilor de dezvoltare ale României, fără o prealocare financiară regională.

(3) Schema de ajutor de stat se adresează polilor de competitivitate existenti sau potentiali, fără ca acestia să treacă printr-un proces de acreditare/certificare/omologare/ recunoastere.

(4) Schema de ajutor de stat vizează finantarea unor proiecte inovative care se circumscriu strategiei de dezvoltare a polilor de competitivitate.

Art. 11. - (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică beneficiarilor care îsi desfăsoară activitatea în domeniul productiei, serviciilor, constructiilor si îndeplinesc criteriile prevăzute de Regulamentul nr. 800/2008, cu exceptia:

a) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuit si acvacultura, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 17 din 21 ianuarie 2000, cu exceptia ajutoarelor pentru formare si a ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare si inovare;

b) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în productia primară a produselor agricole, asa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (cu exceptia ajutoarelor pentru formare si a ajutoarelor pentru cercetare, dezvoltare si inovare);

c) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în transformarea (procesarea) si comercializarea produselor agricole, asa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii produselor în cauză achizitionate de la producătorii primari ori introduse pe piată de întreprinderile în cauză;

- când ajutorul este conditionat de transferarea lui partială sau integrală către producătorii primari;

d) activitătilor legate de export către tări terte sau către state membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, ajutoarele destinate înfiintării si functionării unei retele de distributie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) activitătilor care favorizează folosirea mărfurilor nationale în locul celor importate;

f) întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectorul cărbunelui;

g) întreprinderilor în dificultate;

h) ajutoarelor care favorizează utilizarea produselor nationale în detrimentul produselor din import;

i) ajutoarelor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele tertilor pentru închiriere sau în scop comercial;

j) întreprinderilor care activează în sectorul constructiei de nave;

k) întreprinderilor care activează în industria siderurgică;

l) întreprinderilor care activează în sectorul fibre sintetice.

(2) în plus fată de conditiile enumerate la alin. (1), ajutorul regional pentru investitii din cadrul acestei scheme de ajutor de

stat se acordă doar în următoarele sectoare, în conformitate cu Nomenclatorul statistic al activitătilor economice în Comunitatea Europeană, a doua revizuire, elaborat de Eurostat, aprobat prin Regulamentul (CE) 1893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activitătilor economice NACE a doua revizuire si de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum si a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (NACE Rev. 2):

a) B - Industria extractivă (cu exceptia codurilor 051 Extractia cărbunelui superior, 052 Extractia cărbunelui inferior, 061 Extractia petrolului brut, 062 Extractia gazelor naturale, 0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu, 0892 Extractia turbei, 091 Activităti de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale, 099 Activităti de servicii anexe pentru extractia mineralelor);

b) C - Industria prelucrătoare (cu exceptia codurilor 120 Fabricarea produselor din tutun, 191 Fabricarea produselor de cocserie, 192 Fabricarea produselor obtinute prin prelucrarea titeiului, 2051 Fabricarea explozivilor, 206 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale, 242 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea din otel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a otelului, 2452 Turnarea otelului, 254 Fabricarea armamentului si munitiei, 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel, 301 Constructia de nave si bărci, 304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă, 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor, 332 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale);

c) E - Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activităti de decontaminare (cu exceptia codurilor 360 Captarea, tratarea si distributia apei, 370 Colectarea si epurarea apelor uzate, 381 Colectarea deseurilor, 382 Tratarea si eliminarea deseurilor, 390 Activităti si servicii de decontaminare);

d) F - Constructii [cu exceptia codurilor 411 Dezvoltare (promovare) imobiliară, 4399 Alte lucrări speciale de constructii n.c.a].

8. Beneficiarii eligibili

Art. 12. - Potentialii beneficiari ai schemei de ajutor de stat sunt întreprinderile din cadrul polilor de competitivitate care pot fi organizate juridic precum urmează:

a) societăti comerciale înregistrate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) institutii de învătământ superior private acreditate care nu se încadrează în definitia “organism/organizatie de cercetare”;

c) entităti legale cu activitate principală de cercetare-dezvoltare, indiferent de forma de organizare, care nu se încadrează în definitia “organism/organizatie de cercetare”.

Art. 13. - Pentru a primi ajutor în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, beneficiarul trebuie să respecte următoarele conditii:

1. să facă dovada calitătii de membru al unui pol de competitivitate;

2. indiferent de forma juridică de organizare, să nu se afle în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operatională, dizolvare, lichidare, administrare specială si să nu aibă activitătile suspendate sau alte situatii similare reglementate de lege;

3. să fie înregistrat în România;

4. să nu fie întreprindere aflată în dificultate în sensul Liniilor directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004);

5. să nu facă obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună sau, în cazul în care un potential beneficiar a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată si ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă, pentru ca beneficiarul să poată fi eligibil;

6. beneficiarul care se declară întreprindere nou-creată inovatoare trebuie:

a) să depună o declaratie pe propria răspundere privind faptul că nu a mai primit niciodată ajutor de stat pentru “întreprinderi nou-create inovatoare”;

b) să fie o întreprindere mică, a cărei vechime, la data acordării ajutorului, să fie mai mică de 6 ani; si

c) să demonstreze îndeplinirea conditiei că “Valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din costurile totale de operare în cel putin unul dintre ultimii 3 ani care preced acordarea ajutorului” printr-o notă justificativă a modului de calcul semnată de reprezentantul legal al solicitantului, însotită de balantele cumulate la data de 31 decembrie, semnate de reprezentantul legal, si de fisele conturilor în care sunt înregistrate aceste cheltuieli;

7. beneficiarii îndeplinesc si alte conditii specificate în ghidul solicitantului care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

Art. 14. - În cadrul acestei scheme de ajutor de stat se finantează în limita bugetului mai multi poli de competitivitate.

Art. 15. - La nivelul unui pol de competitivitate se admite numai un singur pachet integrat de cereri de finantare.

9. Plafoanele maxime

Art. 16. - În cadrul acestei scheme de ajutor de stat valoarea brută a subventiei pentru orice ajutor nu poate depăsi următoarele plafoane:

a) ajutoare acordate IMM-urilor pentru investitii si pentru ocuparea fortei de muncă: 7,5 milioane de euro/întreprindere/proiect de investitii;

b) ajutoare pentru consultantă în favoarea IMM-urilor: 200.000 de euro/întreprindere/proiect;

c) ajutoare pentru participarea IMM-urilor la târguri: 200.000 de euro/întreprindere/proiect;

d) ajutoare pentru activităti de cercetare si dezvoltare: 1 milion de euro/beneficiar/proiect;

e) ajutoare pentru studii de fezabilitate: 200.000 de euro/ întreprindere/proiect;

f) ajutoare pentru cheltuielile aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-urilor: 200.000 de euro/ întreprindere/proiect;

g) ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare: 1 milion de euro/întreprindere/proiect;

h) ajutoare pentru serviciile de consultantă în domeniul inovării si serviciile de sprijinire a inovării: 200.000 de euro pe întreprindere într-o perioadă de 3 ani;

i) ajutoare pentru închirierea de personal cu înaltă calificare: 1 milion de euro/întreprindere/proiect;

j) ajutoare pentru formare: 2 milioane de euro pe proiect de formare.

10. Tipuri de proiecte

Art. 17. - În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se pot depune spre finantare următoarele tipuri de proiecte:

a) proiecte de investitii în infrastructura polilor de competitivitate;

b) proiecte de CDI;

c) proiecte soft (consultantă, participarea IMM la târguri, studii de fezabilitate tehnice, proprietate industrială a IMM, închirierea de personal cu înaltă calificare, formare).

11. Intensitatea ajutorului, activităti si cheltuieli eligibile

Art. 18. - Ajutoare regionale pentru investitii si pentru ocuparea fortei de muncă

1. Intensitatea ajutorului

1.1. intensitatea ajutorului este de 50% pentru întreprinderile situate în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Vest si Centru;

1.2. intensitatea ajutorului este de 40% pentru întreprinderile situate în regiunea de dezvoltare Bucuresti - Ilfov.

2. Intensitatea creste cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mici si cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mijlocii, cu exceptia ajutoarelor acordate în sectorul transporturilor.

3. Activităti eligibile

Activitătile eligibile sunt legate de realizarea investitiilor corporale si necorporale, astfel:

3.1. Investitii în active corporale:

a) construirea/modernizarea/extinderea de clădiri si anexe aferente, care vor fi utilizate de polii de competitivitate, pentru activităti de realizare procese/tehnologii/produse/servicii/lucrări, în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile;

b) achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, aparate, scule, dispozitive, sisteme IT, retele de internet broad-band;

c) achizitia de mijloace de transport specializate având dotări specifice proiectelor pentru care se propune achizitia lor, cu exceptia întreprinderilor din sectorul transportului pentru achizitia de echipamente si mijloace de transport;

d) achizitia de mobilier, aparatură birotică, echipamente de protectie specifice.

3.2. Investitii în active necorporale:

a) achizitia de active necorporale pentru organizarea si implementarea sistemelor de management al calitătii;

b) achizitia de tehnologii (know-how), patente, licente, brevete sau cunostinte tehnice nebrevetate;

c) achizitia de programe (software) si programe informatice specializate necesare realizării proiectelor propuse (de exemplu: sisteme informatice integrate pentru managementul întreprinderilor eto).

3.3. Toate activele achizitionate trebuie să fie noi.

3.4. Nu este admisă achizitionarea de active în leasing.

4. Cheltuieli eligibile

4.1. Pentru a fi considerată cheltuială eligibilă în sensul prezentei scheme de ajutor de stat, o investitie constă în următoarele:

a) o investitie în imobilizări corporale si/sau necorporale referitoare la înfiintarea unei noi unităti, la extinderea sau modernizarea unei unităti existente, la diversificarea productiei unei unităti pe noi piete de produse sau la o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de productie a unei unităti existente; sau

b) achizitia activelor fixe legate direct de o unitate, atunci când unitatea s-a închis sau s-ar fi închis fără această achizitie, iar activele sunt cumpărate de un investitor independent;

c) simpla achizitie a actiunilor unei întreprinderi nu se consideră o investitie.

4.2. Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile în sensul prezentei scheme de ajutor de stat, imobilizările necorporale îndeplinesc toate conditiile de mai jos:

a) trebuie să fie exploatate exclusiv în întreprinderea care beneficiază de ajutor; în ceea ce priveste ajutoarele regionale pentru investitii, acestea trebuie să fie folosite exclusiv în unitatea care beneficiază de ajutor;

b) trebuie să fie considerate drept active amortizabile;


c) trebuie să fie achizitionate de la terti în conditiile pietei, fără ca achizitorul să fie în măsură să îsi exercite controlul, în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/20042 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice], asupra vânzătorului sau viceversa;

d) în cazul ajutoarelor regionale pentru investitii, acestea trebuie să fie incluse în activele întreprinderii si să rămână în unitatea beneficiară a ajutorului timp de cel putin 5 ani pentru întreprinderi mari sau respectiv 3 ani, în cazul IMM-urilor, de la terminarea investitiilor.

4.3. Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile în sensul prezentei scheme de ajutor de stat, locurile de muncă direct create printr-un proiect de investitie îndeplinesc toate conditiile de mai jos:

a) locurile de muncă sunt create în termen de 3 ani de la încheierea investitiei;

b) proiectul de investitii determină o crestere netă a numărului de angajati în unitatea în cauză, în comparatie cu media din ultimele 12 luni;

c) locurile de muncă create sunt păstrate pentru o perioadă minimă de 5 ani de la terminarea investitiilor în cazul întreprinderilor mari si de 3 ani în cazul IMM-urilor.

4.4. Sunt considerate eligibile cheltuielile legate de terenuri, clădiri, echipamente/instalatii si active necorporale numai dacă sunt incluse în valoarea activului si se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului în conturile de imobilizări corporale si necorporale respective.


2 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 24 din 29 ianuarie 2004, p.1.

 

Art. 19. - Ajutoare pentru consultantă în favoarea IMM-urilor

1. Intensitatea

Intensitatea ajutorului nu depăseste 50% din cheltuielile eligibile.

2. Activităti eligibile

Activitătile eligibile sunt legate de asigurarea de servicii de consultantă si vor fi specificate în ghidul solicitantului.

3. Cheltuieli eligibile

3.1. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile consultantei aferente serviciilor furnizate de consultanti externi.

3.2. Serviciile în cauză nu sunt o activitate continuă sau periodică si nici nu sunt legate de cheltuielile de exploatare obisnuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile normale de consultantă fiscală, serviciile juridice cu caracter periodic sau publicitatea.

Art. 20. - Ajutoare pentru participarea IMM la târguri

1. Intensitatea

Intensitatea ajutorului nu depăseste 50% din cheltuielile eligibile.

2. Activităti eligibile

Activitătile eligibile sunt legate de participarea IMM la târguri si vor fi specificate în ghidul solicitantului.

3. Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile suportate pentru închirierea, realizarea si functionarea standului pentru prima participare a unei întreprinderi la orice târg sau expozitie.

Art. 21. - Ajutoare pentru activităti de cercetare si dezvoltare

1. Activitătile de cercetare si dezvoltare care beneficiază de ajutor se încadrează integral în una dintre categoriile de cercetare următoare:

1.1. cercetare industrială;

1.2. dezvoltare experimentală.

2. Atunci când un proiect cuprinde sarcini diferite, fiecare sarcină este calificată ca încadrându-se în una dintre categoriile mentionate sau ca neîncadrându-se în niciuna dintre aceste categorii.

3. Intensitatea

3.1. Intensitatea ajutorului nu depăseste:

a) 50% din cheltuielile eligibile pentru cercetarea industrială;

b) 25% din cheltuielile eligibile pentru dezvoltarea experimentală.

3.2. Intensitatea ajutorului este stabilită pentru fiecare beneficiar de ajutor, inclusiv în cadrul unui proiect realizat în colaborare, în conformitate cu pct. 3.3 lit. b) subpct. (i). În cazul unui ajutor pentru un proiect de cercetare si dezvoltare realizat în colaborare între organizatii de cercetare si întreprinderi, ajutorul combinat provenit dintr-un sprijin public direct pentru un anumit proiect si contributiile organizatiilor de cercetare pentru proiectul în cauză, atunci când constituie ajutor de stat la proiect, nu depăsesc intensitătile aplicabile ajutorului pentru fiecare întreprindere beneficiară.

3.3. Intensitătile ajutorului stabilite pentru cercetare industrială si dezvoltare experimentală la pct. 3.1 pot fi majorate după cum urmează:

a) în cazul în care ajutorul este acordat unor IMM-uri, intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 10 puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mijlocii si cu 20 de puncte procentuale pentru ajutoarele acordate întreprinderilor mici; si

b) poate fi adăugată o primă de 15 puncte procentuale, până la o intensitate maximă a ajutorului de 80% din cheltuielile eligibile, dacă:

(i) proiectul implică o colaborare efectivă pe baza unui acord de parteneriat între cel putin două întreprinderi care sunt independente una de alta si care îndeplinesc următoarele conditii:

- niciuna dintre întreprinderi nu suportă peste 70% din cheltuielile eligibile ale proiectului de colaborare;

- proiectul implică o colaborare cu cel putin o IMM;

(ii) proiectul implică o colaborare efectivă între o întreprindere si un organism de cercetare si sunt îndeplinite următoarele conditii:

- organismul/organizatia de cercetare suportă cel putin 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului; si

- organismul/organizatia de cercetare are dreptul de a publica rezultatele proiectelor de cercetare în măsura în care acestea provin din cercetările realizate de organismul/organizatia în cauză; sau

(iii) în cazul cercetării industriale, rezultatele proiectului sunt difuzate larg prin conferinte tehnice si stiintifice sau prin publicarea în periodice stiintifice ori tehnice sau stocarea în registre cu acces liber (baze de date în care datele de cercetare brute pot fi consultate de oricine) ori prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source.

În sensul dispozitiei lit. b) subpct. (i) si (ii) de mai sus, subcontractarea nu este considerată colaborare efectivă.

4. Cheltuieli eligibile

4.1 Cheltuielile eligibile sunt următoarele:

a) cheltuieli de personal (cercetători, tehnicieni si alti membri ai personalului auxiliar, în măsura în care acestia sunt angajati în proiectul de cercetare);

b) cheltuieli de utilizare a instrumentelor si a echipamentelor, în măsura si pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare; dacă aceste instrumente si echipamente au o durată de functionare mai mare decât durata proiectului de cercetare, sunt eligibile doar cheltuielile de amortizare pe durata proiectului, calculate pe baza bunelor practici contabile;

c) cheltuieli de utilizare a clădirilor si terenurilor, în măsura si pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare; în cazul clădirilor, sunt considerate eligibile doar cheltuielile de amortizare care corespund duratei proiectului de cercetare, calculate pe baza bunelor practici contabile; în cazul terenurilor, sunt eligibile cheltuielile transferului comercial sau cheltuielile de capital efectiv suportate;


d) cheltuieli pentru cercetare contractuală, pentru achizitii de cunostinte tehnice si de brevete sau de drepturi de utilizare a acestora din surse externe la pretul pietei, în cazul în care tranzactia a fost realizată obiectiv si nu există niciun element de întelegere secretă implicat, precum si cheltuieli aferente serviciilor de consultantă si serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare;

e) cheltuieli de regie suplimentare implicate direct de proiectul de cercetare;

f) alte cheltuieli de exploatare, inclusiv cheltuielile materialelor, consumabilelor si ale altor produse similare suportate direct ca rezultat al activitătii de cercetare.

4.2. Toate cheltuielile eligibile sunt alocate unei categorii/activităti specifice de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală.

Art. 22. - Ajutoare pentru studii de fezabilitate tehnice

1. Intensitatea

Intensitatea ajutorului nu poate să depăsească:

a) pentru IMM-uri, 75% din cheltuielile eligibile pentru studii pregătitoare pentru activităti de cercetare industrială si 50% din cheltuielile eligibile pentru studii pregătitoare pentru activităti de dezvoltare experimentală;

b) pentru întreprinderi mari, 65% din cheltuielile eligibile pentru studii pregătitoare pentru activităti de cercetare industrială si 40% din cheltuielile eligibile pentru studii pregătitoare pentru activităti de dezvoltare experimentală.

2. Activităti eligibile

Activitătile eligibile sunt legate de realizarea studiilor de fezabilitate tehnice si vor fi specificate în ghidul solicitantului.

3. Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile pentru realizarea studiului.

Art. 23. - Ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor aferente drepturilor de proprietate industrială ale IMM-uri lor

1. Intensitatea

Intensitatea ajutorului nu depăseste intensitatea maximă a ajutorului pentru proiectul de cercetare si dezvoltare prevăzut la art. 21 pct. 3.1 si 3.3, cu privire la activitătile de cercetare, respectiv 80% din cheltuielile eligibile.

2. Activităti eligibile

Activitătile eligibile sunt legate de acoperirea cheltuielilor aferente dreptului de proprietate industrială si vor fi specificate în ghidul solicitantului.

3. Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt următoarele:

a) toate cheltuielile anterioare acordării dreptului în prima jurisdictie, inclusiv cheltuielile legate de pregătirea, depunerea si examinarea cererii, precum si cheltuielile suportate pentru reînnoirea cererii înainte de acordarea dreptului;

b) cheltuielile pentru traducere si alte cheltuieli suportate pentru obtinerea sau validarea dreptului în alte jurisdictii;

c) cheltuielile suportate pentru apărarea valabilitătii dreptului pe parcursul examinării oficiale a cererii si a eventualelor proceduri de opozitie, chiar dacă astfel de cheltuieli intervin după recunoasterea dreptului.

Art. 24. - Ajutoare pentru întreprinderi nou-create inovatoare

Pentru a beneficia de ajutor în cadrul prezentei scheme, întreprinderea trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) Beneficiarul este o întreprindere mică a cărei vechime, la data acordării ajutorului, era mai mică de 6 ani.

b) Cheltuielile pentru cercetare si dezvoltare ale beneficiarului reprezintă cel putin 15% din cheltuielile totale de exploatare înregistrate în cursul cel putin al unuia din cei 3 ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi

nou-create fără niciun istoric financiar, al auditului exercitiului fiscal în curs, cifră certificată de un auditor extern.

1. Intensitatea

Intensitatea ajutorului este de 100% din cheltuielile eligibile.

2. Ajutorul maxim

Ajutorul maxim pe care îl poate obtine o întreprindere în cadrul acestei scheme este de 1 milion de euro.

Beneficiarul poate primi ajutorul în cauză o singură dată în cursul perioadei în care îndeplineste conditiile necesare pentru a fi considerată întreprindere nou-creată inovatoare.

3. Activităti eligibile

Activitătile eligibile sunt activitătile de cercetare industrială, dezvoltare experimentală si inovare.

4. Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt cele specificate la art. 21 pct. 4. Art. 25. - Ajutoare pentru serviciile de consultantă în domeniul inovării si serviciile de sprijinire a inovării

1. Intensitate

1.1. Beneficiarul este o IMM.

1.2. Valoarea ajutorului nu depăseste 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar, pe orice perioadă de trei ani consecutivi.

1.3. 100% din cheltuielile eligibile dacă prestatorul de servicii beneficiază de o certificare natională sau europeană. În cazul în care prestatorul de servicii nu beneficiază de o certificare natională sau europeană, intensitatea ajutorului nu depăseste 75% din cheltuielile eligibile.

2. Activităti eligibile

Beneficiarul trebuie să utilizeze ajutorul pentru achizitionarea de servicii la pretul pietei sau, în cazul în care prestatorul de servicii este o entitate fără scop lucrativ, la un pret care să reflecte cheltuielile integrale plus o marjă rezonabilă.

3. Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile sunt următoarele:

3.1. În ceea ce priveste serviciile de consultantă în domeniul inovării, cheltuielile cu: consultanta managerială, asistenta tehnologică, serviciile de transfer de tehnologie, formare, consultanta în materie de achizitie, protejarea si comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală si pentru acordurile de acordare a licentelor, activitătile de consiliere referitoare la utilizarea standardelor;

3.2. În ceea ce priveste serviciile de sprijinire a inovării, cheltuielile cu: spatiile de lucru, băncile de date, bibliotecile tehnice, studiile de piată, utilizarea laboratoarelor, etichetarea, testarea si certificarea calitătii.

Art. 26. - Ajutoare pentru închiriere de personal cu înaltă calificare

a) Ajutoarele pentru închirierea de personal cu înaltă calificare detasat de la un organism/organizatie de cercetare sau de la o întreprindere mare la o IMM sunt compatibile cu piata comună în sensul art. 107 alin. (3) din tratatul privind functionarea Uniunii Europene si sunt exceptate de la obligatia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din tratat în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute la acest articol.

b) Personalul detasat nu trebuie să înlocuiască alti salariati, ci trebuie să fie încadrat pe un post nou-creat în cadrul întreprinderii beneficiare si să fi lucrat cel putin 2 ani pentru organismul/organizatia de cercetare sau pentru întreprinderea mare care detasează personalul.

c) Acest articol nu se aplică cheltuielilor consultantei mentionate la art. 25.

1. Intensitate

Intensitatea ajutorului nu depăseste 50% din cheltuielile eligibile, pentru o perioadă de maximum 3 ani pentru fiecare întreprindere si persoană angajată temporar.


2. Activităti eligibile

Personalul detasat trebuie să efectueze activităti de cercetare industrială, dezvoltare experimentală si inovare în cadrul IMM-ului beneficiar al ajutorului.

3. Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile reprezintă toate cheltuielile de personal aferente închirierii si încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, inclusiv cheltuielile aferente folosirii unei agentii de recrutare si indemnizatia de deplasare pentru personalul detasat.

Art. 27. - Ajutoare pentru formare

1. Intensitate

1.1. Intensitatea ajutorului nu poate să depăsească:

- 25% din cheltuielile eligibile pentru formarea specifică; si

- 60% din cheltuielile eligibile pentru formarea generală.

1.2. Totusi, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la o intensitate maximă de 80% din cheltuielile eligibile, după cum urmează:

a) cu 10 puncte procentuale dacă formarea este acordată lucrătorilor cu handicap sau defavorizati;

b) cu 10 puncte procentuale dacă ajutorul este acordat întreprinderilor mijlocii si cu 20 de puncte procentuale dacă ajutorul este acordat întreprinderilor mici.

1.3. În cazurile în care proiectul de ajutor implică atât componente de formare generală, cât si componente de formare specifică, ce nu pot fi separate pentru calcularea intensitătii ajutorului, precum si în cazurile în care caracterul specific sau general al proiectului de ajutor pentru formare nu poate fi stabilit, se aplică intensitătile ajutoarelor aplicabile formării specifice.

2. Activităti eligibile

Activitătile eligibile sunt legate de procesul de formare si vor fi specificate în ghidul solicitantului.

3. Cheltuieli eligibile

Cheltuielile eligibile ale unui proiect de ajutor de formare sunt:

a) cheltuielile de personal ale formatorilor;

b) cheltuielile de deplasare ale formatorilor si participantilor la formare, inclusiv pentru cazare;

c) alte cheltuieli curente, precum cele pentru materiale si furnituri direct legate de proiect;

d) amortizarea instrumentelor si echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate exclusiv pentru proiectul de formare;

e) costul serviciilor de îndrumare si consiliere privind proiectul de formare;

f) cheltuielile de personal ale participantilor la formare si cheltuielile indirecte generale (cheltuieli administrative, chirie, cheltuieli generale) până la valoarea totalului altor cheltuieli eligibile mentionate la lit. a)-e). În privinta cheltuielilor de personal ale participantilor la formare, se iau în considerare numai orele în care participantii participă efectiv la formare, după deducerea eventualelor ore lucrătoare.

12. Criterii de eligibilitate

Art. 28. - (1) în procesul de evaluare a solicitărilor de finantare se va urmări îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru:

1. solicitanti;

2. beneficiari;

3. cereri de finantare (proiecte);

4. activităti;

5. cheltuieli.

(2) Criteriile de eligibilitate sunt detaliate în ghidul solicitantului.

Art. 29. - Un pachet integrat de cereri de finantare va contine în mod obligatoriu minimum 4 proiecte, din care cel putin un proiect de investitii în infrastructura de afaceri, cel putin un proiect de CDI si cel putin două proiecte de tip “soft”.

Art. 30. - Pachetele integrate de cereri de finantare trebuie să fie în conformitate cu obiectivele specifice ale Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”, axa prioritară 1 “Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, operatiunea 1.3.1 “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international - Poli de competitivitate”.

Art. 31. - Pentru proiectele care prevăd lucrări de constructii se vor aplica dispozitiile referitoare la existenta studiului de fezabilitate pentru investitiile noi si documentatia de avizare a lucrărilor de interventie pentru interventiile la constructiile existente, conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

Art. 32. -Valoarea totală a pachetului integrat de cereri de finantare depus de un solicitant/deponent apartinând unui pol de competitivitate se încadrează în limitele: minimum 20.000.000 lei - maximum 80.000.000 lei (echivalentul a aproximativ minimum 5.000.000 euro si maximum 20.000.000 euro).

Art. 33. - Durata de implementare a proiectelor nu va depăsi data de 31 decembrie 2015.

Art. 34. - Investitiile realizate prin finantarea din prezenta schemă de ajutor de stat trebuie să fie mentinute pe o durată de minimum 5 ani pentru întreprinderile mari sau 3 ani pentru IMM-uri.

Art. 35. - Cererile de finantare trebuie să respecte legislatia în domeniul ajutorului de stat, egalitatea de sanse, protectia mediului si eficienta energetică.

13. Numărul total estimat al beneficiarilor

Art. 36. - Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat prin prezenta schemă de ajutor de stat este de 5.

14. Suma totală estimată a schemei de ajutor de stat (defalcare pe ani)

 

 

 

euro

Anul

TOTAL

Contributia Uniunii Europene (Fondul European de Dezvoltare Regională)

Bugetul de stat

2011

15.000.000

12.900.000

2.100.000

2012

33.000.000

28.380.000

4.620.000

2013

12.000.000

10.320.000

1.680.000


*) Distributia sumelor este orientativă, putând varia în cursul implementării prezentei scheme de ajutor de stat.

 

15. Durata de aplicare a schemei de ajutor de stat

Art. 37. - Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2013.

16. Modalităti de acordare a ajutorului de stat

Art. 38. - Prezenta schemă de ajutor de stat acordă finantări membrilor polilor de competitivitate pentru realizarea de proiecte comune, propuse în asociere (pe baza acordurilor de parteneriat, în cadrul polului de competitivitate) de minimum două entităti juridice, dintre care una este întreprindere.

Art. 39. - În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat solicitantii/deponentii depun la administratorul/furnizorul schemei de ajutor de stat pachetele integrate de cereri de finantare. Formatele-tip pentru strategie, fisa de proiect si cererea de finantare (proiect) sunt detaliate în ghidul solicitantului.

Art. 40. - În ghidul solicitantului sunt detaliate grilele de evaluare pentru strategie si proiecte si punctajele minime pe care acestea trebuie să le întrunească pentru eligibilitate.

Art. 41. - La nivelul fiecărui pol de competitivitate pachetele integrate de cereri de finantare nu pot depăsi suma maximă alocată din prezenta schemă de ajutor de stat unui pol de competitivitate.

Art. 42. - Valoarea ajutorului acordat în transe va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu rata de referintă stabilită de Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului.

Art. 43. - Acordarea ajutoarelor prin prezenta schemă de ajutor de stat se va face numai cu respectarea următoarelor conditii:

1. Valoarea totală a ajutorului este cea stabilită de Regulamentul nr. 800/2008 pentru fiecare tip de beneficiar.

2. În vederea calculării intensitătii ajutorului, toate cifrele utilizate sunt cele cărora nu li s-au aplicat deduceri fiscale sau alte taxe.

3. Beneficiarii de ajutor vor acoperi din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile si a celor conexe.

4. Contributia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al actionarilor, altii decât organisme ale statului, sau din alte surse private. Nu sunt considerate contributie proprie fondurile obtinute din măsuri de sprijin financiar din partea statului sau care sunt obtinute ca efect al unor astfel de măsuri.

5. Contributia în natură a beneficiarilor este considerată eligibilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. Valoarea bunurilor care fac obiectul aportului în natură se va stabili prin expertiză legală si va fi acceptată sub rezerva aprobării de către autoritatea de administrare a schemei de ajutor de stat.

17. Efectul stimulativ

Art. 44. - Având în vedere că în România polii de competitivitate sunt în fază incipientă, ajutorul furnizat de prezenta schemă de ajutor de stat va avea un impact major în special în aparitia acestor structuri de referintă pentru competitivitate în sectoarele industriale.

Art. 45. - Impactul major al ajutorului se asteaptă a fi în cresterea productivitătii în sectoarele industriale cu potential de clusterizare. De asemenea se asteaptă o crestere substantială a cheltuielilor de CDI în rândul membrilor polilor de competitivitate, a exporturilor de procese/tehnologii/servicii/ produse/lucrări competitive către piata unică europeană si nu în ultimul rând a aparitiei de noi locuri de muncă în acesti poli de competitivitate.

Art. 46. - Ajutoarele pentru IMM-uri acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care, înainte de a demara proiectul sau activitatea, beneficiarul prezintă furnizorului/administratorului schemei de ajutor de stat o cerere de finantare.

Art. 47. - Ajutoarele pentru întreprinderi mari acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat sunt considerate a avea un efect stimulativ în cazul în care furnizorul/administratorul schemei de ajutor de stat verifică, înainte de a acorda ajutorul în cauză, în plus fată de îndeplinirea conditiei prevăzute la art. 46, dacă documentatia pregătită de beneficiar stabileste unul sau mai multe dintre următoarele criterii:

a) o crestere substantială a dimensiunii proiectului/activitătii ca urmare a ajutorului;

b) o crestere substantială a domeniului de aplicare al proiectului/activitătii ca urmare a ajutorului;

c) o crestere substantială a valorii totale a cheltuielilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a ajutorului;

d) o crestere substantială a ritmului de finalizare a proiectului/activitătii în cauză;

e) în ceea ce priveste ajutoarele regionale pentru investitii mentionate la art. 18, faptul că proiectul nu ar fi fost realizat ca atare în regiunea asistată în cauză în absenta ajutorului.

Art. 48. - În cadrul unui sector economic un singur pol de competitivitate va putea primi finantare în cadrul prezentei scheme.

18. Regula de cumul

Art. 49. - Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă de ajutor de stat nu se cumulează cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul de functionare a Uniunii Europene, si nici cu ajutoarele de minimis acordate pentru aceleasi cheltuieli eligibile, în cazul în care acest cumul duce la o intensitate a ajutorului care depăseste nivelul stabilit în prezenta schemă de ajutor de stat. Plafonul maxim al intensitătii ajutorului de stat stabilit în prezenta schemă de ajutor de stat trebuie respectat, indiferent dacă finantarea provine din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

Art. 50. - Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor de stat prezintă o declaratie pe propria răspundere, din care să reiasă dacă a mai beneficiat sau este în curs de solicitare a altor ajutoare de stat ori ajutoare de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile. Administratorul prezentei scheme de ajutor de stat va monitoriza sumele pentru a nu depăsi intensitatea maximă admisă.

Art. 51. - Ajutorul regional pentru investitii este calculat prin referire fie la costurile investitiilor în active corporale si necorporale rezultate din proiectul de investitie initială, fie la costurile salariale estimate pentru locurile de muncă direct create prin proiectul de investitie, fie printr-o combinatie între cele două metode, luându-se în calcul valoarea cea mai ridicată a costurilor eligibile.

19. Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat

Art. 52. - Procedura de implementare si derulare a schemei de ajutor de stat se desfăsoară după cum urmează:

a) derularea schemei de ajutor de stat va avea următoarea succesiune: lansarea apelului, depunerea pachetelor integrate de cereri de finantare însotite de documentele specificate în ghidul solicitantului, evaluarea, selectia beneficiarilor de finantare, semnarea contractelor individuale de finantare, prefinantare, implementarea proiectelor, raportarea, rambursarea cheltuielilor, monitorizarea;

b) după lansarea apelului, solicitantii vor întocmi cereri de finantare în cadrul unui pachet integrat, deponentii care reprezintă polul de competitivitate vor depune la administratorul/furnizorul schemei de ajutor de stat documentele justificative care atestă calitatea lor de poli de competitivitate si/sau calitatea de membri ai unui pol de competitivitate si pachetele integrate de cereri de finantare;

c) etapa I - documentele întocmite de solicitanti si transmise prin deponent sunt verificate de administratorul/furnizorul schemei de ajutor de stat care face: verificarea administrativă de conformitate si eligibilitate la nivel de pol. Etapa este eliminatorie;

d) etapa a II-a - se face evaluarea tehnică a strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate, care include relevanta listei de proiecte si concordanta fiselor individuale de proiecte cu strategia de dezvoltare a polului si POS CCE, domeniul major de interventie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, operatiunea 1.3.1 “Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes national si international”. În urma evaluării, strategia trebuie să întrunească un punctaj minim specificat în ghidul solicitantului. Numai solicitantii de finantare care vor obtine la evaluarea strategiei peste punctajul minim fac obiectul etapei următoare. Etapa este eliminatorie;


e) etapa a III-a-a - se verifică conformitatea si eligibilitatea solicitantilor si proiectelor. Etapa este eliminatorie;

f) etapa a IV-a - se face evaluarea tehnică si financiară a proiectelor. Proiectele trebuie să întrunească un punctaj minim specificat în ghidul solicitantului. Numai proiectele care vor obtine peste punctajul minim pot fi considerate pentru finantare;

g) la finalul evaluării solicitărilor de finantare, fiecare pol de competitivitate va obtine un punctaj final ca sumă între punctajul obtinut în urma evaluării strategiei si media ponderată a punctajelor obtinute la evaluarea cererilor de finantare/proiectelor din pachetul integrat;

h) la nivel national finantarea membrilor polilor de competitivitate (beneficiarii schemei de ajutor de stat) se face pe baza punctajelor finale obtinute de polii de competitivitate în urma evaluării, în ordine descrescătoare, în limita bugetului total alocat prezentei scheme de ajutor de stat;

i) în procesul de evaluare administratorul/furnizorul schemei de ajutor de stat poate solicita clarificări solicitantilor/deponentilor cu privire la aspectele neclare din pachetele integrate de cereri de finantare;

j) întocmirea si semnarea contractelor de finantare individuale cu beneficiarii ajutorului de stat;

k) derularea proiectelor si acordarea finantării nerambursabile;

l) depunerea cererii de rambursare însotită de documentele justificative;

m) acordarea finantării nerambursabile - se face de către Unitatea de plată a Programului operational sectorial “Cresterea competitivitătii economice”, numai pe bază de documente justificative si după verificarea cheltuielilor;

n) monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale.

Art. 53. - Etapele detaliate ale procedurii de evaluare, criteriile si subcriteriile de evaluare a cererilor de finantare din pachetul integrat sunt prezentate în ghidul solicitantului.

20. Reguli privind transparenta, monitorizarea si raportarea

Art. 54. - Prezenta schemă de ajutor de stat si ghidul solicitantului vor fi publicate integral pe site-ul www.minind.ro după ce va fi avizată de Consiliul Concurentei.

Art. 55. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat se fac în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, precum si cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

Art. 56. - Administratorul/Furnizorul schemei de ajutor de stat păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme de ajutor de stat. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 57. - Administratorul/Furnizorul schemei de ajutor de stat are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de stat sau prin legislatia natională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

Art. 58. - Administratorul/Furnizorul schemei de ajutor de stat va monitoriza respectarea conditiilor si criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat pe toată durata de derulare a acesteia.

Art. 59. - Administratorul/Furnizorul schemei de ajutor de stat are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat3, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

Art. 60. - În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către administratorul/furnizorul schemei de ajutor de stat, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

Art. 61. - Erorile constatate de administratorul/furnizorul schemei de ajutor de stat si corectiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 62. - Pe baza unei cereri scrise a Comisiei Europene, administratorul/furnizorul schemei de ajutor de stat va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurentei, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării conditiilor acestei scheme de ajutor de stat.

Art. 63. - În vederea asigurării transparentei si a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/984 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 si 93 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, administratorul/furnizorul schemei de ajutor de stat va aplica prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată prin Legea nr. 137/2007.

Art. 64. - Beneficiarii sunt obligati să tină o evidentă specifică a ajutorului de care beneficiază în baza prezentei scheme de ajutor de stat, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat primite pentru aceleasi cheltuieli eligibile, precum si baza legală prin care acestea au fost acordate, timp de 10 ani de la data primirii ajutorului.

Art. 65. - Administratorul/Furnizorul schemei de ajutor de stat monitorizează respectarea conditiilor si criteriilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei de ajutor de stat si pe o perioadă de 3 ani de la finalizarea acesteia, iar în situatia în care constată nerespectarea acestor criterii va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.

Art. 66. - Administratorul/Furnizorul schemei de ajutor de stat are obligatia păstrării datelor, informatiilor si tuturor documentelor privind acordarea ajutoarelor în baza prezentei scheme de ajutor de stat timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor.

21. Administratorul si furnizorul schemei de ajutor de stat

Art. 67. - Administratorul si furnizorul schemei de ajutor de stat este MECMA prin unitatea special înfiintată - AM POS CCE.

22. Dispozitii finale

Art. 68. - (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2013, în limita bugetului alocat.

(2) Textul prezentei scheme de ajutor de stat si ghidul solicitantului se publică integral pe pagina de internet a MECMA, la adresa www.minind.ro.


3 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28 iunie 2007.

4 Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 si 93 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 142 din 14 mai 1998.


 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România- Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA) drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

 

Având în vedere prevederile:

- art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii arbitrale din data de 30 septembrie 2011, având drept obiect stabilirea formei finale a metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 266/2011,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor reprezentând drepturile patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental stabilite prin Hotărârea arbitrală din data de 30 septembrie 2011 având drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 7 octombrie 2011, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 266/2011.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind postată si pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 27 octombrie 2011.

Nr. 270.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

RAPORT

privind ajutoarele de stat acordate în România în perioada 2007-2009*)


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.