MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 790/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 790         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 8 noiembrie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.154 din 13 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.035. - Hotărâre pentru aprobarea Planului de management al Parcului National Călimani

 

1.065. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru unele centre judetene aflate în subordinea acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

46. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energieinr. 26/2010

 

851. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (model revizuit al Suplimentului la Certificatul IAPP), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.194(61) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 1 octombrie 2010

 

5.564. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă si a programelor de formare oferite de acestia

 

Rectificări la:


 - Decretul nr. 164/1997

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.154

din 13 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simina Gagu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 283 alin. (1) lit. aj din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Petru Bahnovei, Vasile Daniel Burtoi, Mariana Butiu, Iosif Denghel, Stefan Dan Gulutanu, Alice Gabriela Lodea, Aurel Murariu, Sergiu Constantin Negoi, Cristina Maria Răhăian, Florin Gabriel Tacacsi si Daniela Lucia Tarcea în Dosarul nr. 2.726/85/2010 al Tribunalului Sibiu - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 17D/2011.

La apelul nominal răspunde Lucian Băgia, în calitate de mandatar, cu procură judiciară depusă la dosar, al autorilor exceptiei Petru Bahnovei, Vasile Daniel Burtoi, Mariana Butiu, Iosif Denghel, Stefan Dan Gulutanu, Alice Gabriela Lodea, Aurel Murariu, Sergiu Constantin Negoi, Cristina Maria Răhăian, Florin Gabriel Tacacsi, si în calitate de avocat, cu delegatie depusă la dosar, pentru autorul exceptiei, Daniela Lucia Tarcea. De asemenea, răspunde partea Societatea Comercial㠓Rova România” - S.R.L din Sibiu, reprezentată prin avocatul Liviu Burcea, cu delegatie depusă la dosar.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului autorilor exceptiei, care solicită admiterea exceptiei. În acest sens sustine că, în contradictie cu dispozitiile art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1), (2), (3), art. 124 alin. (2) din Constitutie si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, textul de lege criticat creează o stare de inegalitate pentru justitiabili, subiecte ale unor rapoarte juridice din dreptul muncii, deoarece termenul în care pot fi formulate cererile pentru solutionarea conflictelor de muncă este stabilit pe zile calendaristice, iar nu pe zile libere, astfel cum prevede art. 101 din Codul de procedură civilă.

Reprezentantul părtii Societatea Comercial㠓Rova România” - S.R.L. din Sibiu solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, deoarece stabilirea termenelor în care persoanele interesate au posibilitatea să se adreseze instantelor judecătoresti reprezintă o modalitate firească pentru exercitarea accesului liber la justitie, în concordantă cu prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, în acest sens, arată că prevederile legale criticate reprezintă norme procedurale, adoptate de legiuitor fără a afecta principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, accesul liber la justitie, inclusiv dreptul la un proces echitabil sau regula constitutională privind unicitatea, egalitatea si impartialitatea justitiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 16 decembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 2.726/85/2010, Tribunalul Sibiu - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 283 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Exceptia a fost ridicată de Petru Bahnovei, Vasile Daniel Burtoi, Mariana Butiu, Iosif Denghel, Stefan Dan Gulutanu, Alice Gabriela Lodea, Aurel Murariu, Sergiu Constantin Negoi, Cristina Maria Răhăian, Florin Gabriel Tacacsi si Daniela Lucia Tarcea într-o cauză având ca obiect contestatia împotriva deciziei de concediere.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, în esentă, că în cauzele privind solutionarea conflictelor de muncă termenele prevăzute de Codul muncii pentru exercitarea actiunii în justitie sunt prevăzute pe zile calendaristice si nu pe zile libere, asa cum sunt toate termenele de exercitare a oricărei actiuni în justitie, conform prevederilor art. 101 din Codul de procedură civilă. Persoanele care se adresează instantelor judecătoresti pentru apărarea drepturilor decurgând dintr-un contract individual de muncă se află într-o situatie de inegalitate atât în fata legii, cât si în fata justitiei, fată de toate celelalte categorii de justitiabili, deoarece nu pot introduce o actiune în termenul prevăzut de Codul muncii, dacă termenul se împlineste într-o zi de sărbătoare legală sau în care serviciul este suspendat. În acest fel, termenul prevăzut de textul de lege criticat este practic scurtat cu una sau două zile calendaristice, justitiabilul fiind nevoit să introducă actiunea înainte de data la care termenul s-ar împlini într-o zi de sărbătoare legală sau în care serviciul este suspendat.

Tribunalul Sibiu - Sectia civilă îsi exprimă opinia în sensul respingerii exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Subliniază că autorii exceptiei fac o confuzie între notiunea de “zi calendaristică”, utilizată în textul de lege criticat, si notiunea de “zile libere”, utilizată în cuprinsul art. 101 din Codul de procedură civilă, notiune care are semnificatia unui sistem de calcul al termenelor.

Avocatul Poporului consideră că prevederile legale criticate sunt constitutionale. Reglementarea termenului de 30 de zile pentru formularea cererilor în vederea solutionării unui conflict de muncă reprezintă o optiune a legiuitorului, care a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si urgente, adaptată raporturilor de muncă si exercitării dreptului la muncă.


Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au

comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantilor părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 283 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003.

Curtea constată că, ulterior sesizării sale, Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, iar în urma renumerotării textelor, prevederile legale criticate se regăsesc, în prezent, la art. 268 alin. (1) lit. a) din acest act normativ, asupra căruia urmează să se pronunte instanta de contencios constitutional si care are următorul continut: “(1) Cererile în vederea solutionării unui conflict de muncă pot fi formulate:

a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă;”.

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că textul de lege criticat încalcă dispozitiile din Constitutie cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justitie si art. 124 alin. (2) privind unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei, precum si prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că prevederile art. 268 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt norme care stabilesc o procedură specială, derogatorie, simplă si urgentă, aplicabilă în cazul cererilor referitoare la conflictele de muncă si adaptată raporturilor de muncă si exercitării dreptului la muncă.

Termenul de 30 de zile calendaristice prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii reprezintă un termen de prescriptie, susceptibil de suspendare sau întrerupere, imperativ, aplicabil atunci când obiectul conflictului de muncă este legat de decizia unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă. Această situatie comportă urgentă în solutionarea conflictului, iar reglementarea supusă controlului de constitutionalitate are tocmai menirea de a pune capăt în cel mai scurt timp stării de incertitudine în care se află raporturile de muncă, în interesul legitim al fiecăreia dintre părtile litigante.

De asemenea, Curtea retine că termenul prevăzut de art. 268 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii este justificat de interesul salariatilor de a contesta într-un termen cât mai scurt măsurile dispuse de angajator în executarea contractelor de muncă si de a restabili legalitatea în exercitarea raporturilor de muncă.

Specificul litigiilor de muncă justifică astfel, în mod obiectiv, instituirea unor termene distincte de cele stabilite prin Codul de procedură civilă. În ceea ce priveste respectarea unor asemenea termene, aceasta tine, fără îndoială, de diligenta părtii interesate în apărarea drepturilor si intereselor sale legitime. În plus, Curtea observă că, potrivit art. 275 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, dispozitiile titlului XII “Jurisdictia muncii” din acest act normativ, din care fac parte si prevederile legale supuse controlului de constitutionalitate, se completează cu prevederile Codului de procedură civilă. În aceste conditii nu poate fi retinută critica formulată de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, în sensul c㠓termenul prevăzut de textul de lege criticat este practic scurtat cu una sau două zile calendaristice, justitiabilul fiind nevoit să introducă actiunea sa înainte de data la care termenul s-ar împlini într-o zi de sărbătoare legală sau în care serviciul este suspendat”, de vreme ce, indiferent de modul de stabilire a termenelor, art. 101 alin. 5 din Codul de procedură civilă prevede că termenul care se sfârseste într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârsitul primei zile de lucru următoare. Sunt asigurate astfel garantiile specifice dreptului la un proces echitabil, solutionat de o instantă independentă, în conditii de egalitate si impartialitate, în acord cu prevederile art. 124 alin. (2) din Constitutie.

În aceste conditii, Curtea constată că argumentele de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea accesului liber la justitie, a dreptului la un proces echitabil si a principiului egalitătii în drepturi nu pot fi retinute. Exercitarea dreptului de acces liber la justitie poate fi supusă unor conditionări legale, cum sunt si termenele stabilite pentru introducerea cererilor, menite să asigure restabilirea în termen rezonabil a drepturilor încălcate, precum si stabilitatea raporturilor juridice. În acest sens este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, care, în repetate rânduri, spre exemplu, în hotărârile pronuntate în Cauza Golder contra Regatului Unit al Marii Britanii, paragraful 38, anul 1975, Cauza Waite si Kennedy contra Germanei, paragraful 59, anul 1999, Cauza Cudak contra Lituaniei, paragraful 55, anul 2010, a statuat că dreptul de acces la justitie, asigurat prin art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, nu este unul absolut, ci poate fi supus unor conditionări. Acestea sunt permise deoarece dreptul de acces la justitie, prin însăsi natura sa, solicită o reglementare din partea statului, care, în această privintă, se bucură de o anumită marjă de apreciere.

De asemenea, Curtea retine că, în virtutea dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, legiuitorul are dreptul de a opta pentru instituirea unor termene diferite în considerarea deosebirilor ce există între natura si obiectul diferitelor litigii. Aceasta nu contravine nici principiului constitutional al egalitătii în drepturi, întrucât acest principiu nu presupune uniformitate, astfel încât situatia obiectiv diferită în care se află persoanele care se adresează instantelor judecătoresti pentru apărarea drepturilor si intereselor legitime care izvorăsc dintr-un contract individual de muncă, fată de celelalte categorii de justitiabili, justifică instituirea unui tratament juridic diferentiat. Curtea retine că aceeasi concluzie rezultă si din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (spre exemplu, hotărârile pronuntate în Cauza Marckx contra Belgiei, paragraful 33, anul 1979, Cauza D.H. si altii contra Republicii Cehe, paragrafele 175 si 196, anul 2007, Cauza Andrejeva contra Letoniei, paragraful 81, anul 2009), care a statuat, cu valoare de principiu, c㠓discriminarea” presupune a trata diferit, fără o justificare obiectivă si rezonabilă, persoane aflate în situatii similare. O asemenea situatie intervine în cazul în care distinctia în cauză nu urmăreste un scop legitim sau nu există o raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele utilizate si scopul urmărit a fi realizat.

Aplicând principiile mentionate anterior în prezenta cauză, Curtea constată că normele legale criticate nu încalcă dispozitiile invocate din Legea fundamentală si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, acestea fiind edictate pentru a evita tergiversarea solutionării cauzei si pentru a asigura, în mod eficient si practic, dreptul la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 268 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Petru Bahnovei, Vasile Daniel Burtoi, Mariana Butiu, Iosif Denghel, Stefan Dan Gulutanu, Alice Gabriela Lodea, Aurel Murariu, Sergiu Constantin Negoi, Cristina Maria Răhăian, Florin Gabriel Tacacsi si Daniela Lucia Tarcea în Dosarul nr. 2.726/85/2010 al Tribunalului Sibiu - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 13 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Simina Gagu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de management al Parcului National Călimani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 49/2011,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Planul de management al Parcului National Călimani, elaborat de Administratia Parcului National Călimani cu sprijinul Consiliului stiintific si al Consiliului consultativ de administrare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

p. Ministrul dezvoltării regionale

si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul economiei, comertului

si mediului de afaceri,

Ion Ariton

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul culturii si patrimoniului

national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 12 octombrie 2011.

Nr. 1.035.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru unele centre judetene aflate în subordinea acesteia

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 867 alin. (1) si al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru unele centre judetene aflate în subordinea acesteia.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor imobile transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru si publicitate imobiliară, respectiv reevaluarea imobilelor prevăzute în anexă, în termen de 60 de zile de la întocmirea protocoalelor prevăzute la art. 2.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.065.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile sau a unor părti din acestea, aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea unor unităti din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, pentru unele centre judetene aflate în subordinea acesteia

 

Nr. crt.

Locul unde este situat imobilul/partea din imobil care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/partea din imobil

Persoana juridică la care se transmite imobilul/partea din imobil

Caracteristicile tehnice ale imobilului/ ale părtii din imobil

Valoarea de inventar

(lei)

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si numărul de identificare MFP

1

2

3

4

5

6

7

ARGES

1.

Municipiul Pitesti,

Calea Câmpulung nr. 8,

Judetul Arges

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură a Judetului Arges

C.U.I.4229547

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale- Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Arges

C.U.I.23134320

Suprafata construită = 152 m2

Suprafata desfăsurată = 152 m2

Suprafata curtii = 2.532 m2

179.688

Imobil

cod 8.29.06

34463

GIURGIU

2.

Comuna Comana, satul Comana,

str. Cumani nr. 464,

judetul Giurgiu

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură a Judetului Giurgiu

C.U.I. 4852439

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale- Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Giurgiu

C.U.I. 20738836

Suprafata construită = 50 m2

Suprafata desfăsurată = 50 m2

Suprafata curtii = 1.927 m2

14.919

Imobil

cod 8.29.06

39894

MEHEDINTI

3.

Comuna Cujmir,

satul Aurora nr. 2,

judetul Mehedinti

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale -

Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare R.A. Bucuresti, Sucursala Dunăre- Olt

C.U.l. 16870560

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale- Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Mehedinti

C.U.I. 20738852

Sediu sistem Aurora

23.076

Imobil

cod 8.29.06

150923

NEAMT

4.

Municipiul Piatra-

Neamt, str. Mihai Eminescu nr. 26,

judetul Neamt

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură a Judetului Neamt

C.U.l.2613540

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale- Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Neamt

C.U.I. 20775907

Suprafata construită = 319,5 m2

Suprafata desfăsurată = 154,85 m2

Subsol Suprafata desfăsurată = 13,45 m2

Etaj 2 Suprafata desfăsurată = 74,25 m2

Mansardă Suprafata desfăsurată = 67,15 m2

127.874

Imobil (partial)

cod 8.29.06

150103

5.

Municipiul Piatra- Neamt,

str. Mihai Eminescu nr. 26,

judetul Neamt

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură a Judetului Neamt

C.U.l.2613540

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale-  Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Neamt

C.U.I. 20775907

Suprafata construită = 116 m2

Suprafata desfăsurată = 116 m2

38

Imobil (partial)

cod 8.29.06

26213

SATU MARE

6.

Municipiul Satu Mare,

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 15,

Judetul Satu Mare

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură a Judetului Satu

Mare C.U.l. 3897351

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale- Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Satu Mare

C.U.I. 20741670

Suprafata construită = 53,36 m2

Suprafata desfăsurată = 53,35 m2

Suprafata curtii = 1.043 m2

39.661

Imobil

cod 8.29.06

28001

TELEORMAN

7.

Municipiul Alexandria,

str. Constantin Brâncoveanu nr. 73,

judetul Teleorman

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale – Directia pentru Agricultură a Judetului Teleorman

C.U.l. 4253642

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură - Centrul Judetean Teleorman

C.U.I. 20751460

Suprafata construită = 567,70 m2

Suprafata desfăsurată = 629,20 m2

Suprafata curtii = 1.268 m2

348.835

Imobil (partial)

cod 8.29.06

35224


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2010

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 6 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă, precum si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 7 octombrie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) exploatare comercială (a unei capacităti energetice) - ansamblul activitătilor desfăsurate de proprietarul/operatorul unei capacităti energetice pentru recuperarea economică a investitiei realizate si obtinerea de profit; se consideră că o capacitate energetică este în exploatare comercială după obtinerea licentei sau, după caz, în conditiile prevăzute de Regulamentul pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004, cu modificările si completările ulterioare;”.

2. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) proiectul investitional pentru una sau mai multe unităti de cogenerare noi ori retehnologizate se află într-o fază avansată de constructie-montaj/receptie la terminarea lucrărilor, unitatea/ unitătile respectivă/respective fiind planificată/planificate să intre în exploatare comercială:

(i) în anul următor; sau

(ii) în anul curent, numai pentru situatia prevăzută la art. 7 alin. (3), caz în care se solicită un aviz pentru acreditare finală”.

3. La articolul 5 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) cel mai târziu la data de 30 septembrie a anului curent, în cazul persoanelor fizice sau juridice care se află în situatia prevăzută la art. 7 alin. (3) si solicită un aviz pentru acreditare finală pentru una ori mai multe unităti de cogenerare noi sau retehnologizate care face/fac obiectul unui proiect investitional cu intrare în exploatare comercială în cursul aceluiasi an.”

4. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul proiectelor noi sau de retehnologizare care la data de 30 septembrie a anului «n» nu se află într-o fază avansată de constructie-montaj/receptie la terminarea lucrărilor, dar vor intra în exploatare comercială în cursul anului «n+1»; pentru obtinerea dreptului de accesare a schemei de sprijin în anul «n+1», persoanele fizice sau juridice responsabile cu derularea unui astfel de proiect au următoarele obligatii:

a) să transmită la ANRE, până la data de 30 septembrie a anului «n», o declaratie scrisă privind punerea în functiune în anul «n+1» a uneia ori mai multor unităti de cogenerare noi sau retehnologizate, însotită obligatoriu de o documentatie similară cu documentatia pentru acreditare prevăzută la lit. B din anexa nr. 2;

b) să solicite avizul pentru acreditare finală, conform prevederilor prezentei proceduri, până cel mai târziu la data de 30 septembrie a anului «n+1».”

5. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Capacitătile electrice de înaltă eficientă ale unitătilor de cogenerare aflate în exploatare comercială la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, care au fost validate de ANRE pe baza datelor si calculelor de autoevaluare transmise de producători pentru înregistrarea configuratiilor/unitătilor de productie în cogenerare, conform prevederilor Regulamentului, se includ din oficiu în Lista capacitătilor cu acreditare finală.

(2) Unitătile de cogenerare aflate în functiune, dar nu în exploatare comercială, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, pot fi incluse în Lista capacitătilor cu acreditare finală numai după solicitarea si obtinerea avizului pentru acreditare finală, conform prevederilor prezentei proceduri.

(3) Capacitătile electrice de înaltă eficientă ale unitătilor de cogenerare intrate în exploatare comercială după data intrării în vigoare a prezentei proceduri, dar care nu îndeplinesc conditiile de eligibilitate pentru schema de sprijin prevăzute de legislatie, pot fi incluse în Lista capacitătilor cu acreditare finală ulterior, ca urmare a unor modificări ce conduc la îndeplinirea conditiilor de eligibilitate, dar numai după solicitarea si obtinerea avizului pentru acreditare finală, conform prevederilor prezentei proceduri.”

6. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) pentru unitătile de cogenerare aflate în exploatare comercială la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, în următoarele situatii:

(i) dacă apar modificări fată de capacitatea electrică de înaltă eficientă înregistrată anterior ca urmare a aplicării prevederilor Regulamentului;

(ii) dacă un producător solicită dreptul de accesare a schemei de sprijin si îndeplineste conditiile de eligibilitate prevăzute de legislatie ulterior publicării unei actualizări a Listei capacitătilor;”.

7. La articolul 17 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) la schimbarea denumirii producătorului sau ca urmare a altor modificări justificate ale datelor existente în Lista capacitătilor aflată în vigoare.”

8. La anexa nr. 2 “Continutul documentatiei de acreditare”, la litera B, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

“5. declaratia solicitantului privind satisfacerea cerintei prevăzute la art. 12 alin. (4) din procedură privitoare la echipamentele principale.”

9. Anexa nr. 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Operatorii economici care derulează proiecte investitionale pentru unităti noi sau retehnologizate în centrale de cogenerare, operatorii economici care detin sau exploatează comercial unităti de cogenerare, furnizorii consumatorilor casnici si Compania Natională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Iulius Dan Plaveti

 

Bucuresti, 20 octombrie 2011.

Nr. 46.

 

ANEXA

(Anexa nr. 3 la procedură)

 

1. Lista capacitătilor de producere de energie electrică si termică în cogenerare, cu acreditare finală

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea producătorului (*)

Capacitatea electrică

instalată

(MW)

 

 

Combustibilul majoritar

 

 

Tipul tehnologiei

(**)

 

Capacitate aflată în exploatare comercială

(da/nu)

 

 

Capacitate cu aviz de acreditare finală

(da/nu)

 

 

Capacitatea electrică de înaltă eficientă

(MW)

Data primirii avizului

Pentru acreditare

finală

(zz/ll/aaaa)

 

 

Data declarată a

intrării în exploatare comercială

(ll/aaaa)

 

 

Operator economic/ localitate

Centrală/ localitate

totală

din care eligibilă pentru

schema de sprijin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lista capacitătilor de producere de energie electrică si termică în cogenerare, cu acreditare preliminară

 

Nr. crt.

 

 

Denumirea producătorului (*)

Capacitatea electrică instalată

(MW)

 

 

Tipul tehnologiei

(**)

 

 

Combustibilul majoritar

 

 

Capacitatea electrică de înaltă eficientă

(MW)

Data primirii avizului pentru

acreditare preliminară

(zz/ll/aaaa)

 

 

Data estimată a intrării în exploatare comercială

(ll/aaaa)

 

 

Operator economic/ localitate

Centrală/ localitate

totală

din care eligibilă pentru schema de sprijin pentru

cogenerare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(*) Operatorul economic care detine/exploatează comercial unităti de cogenerare si care consumă energie electrică din productia acestor unităti pentru alimentarea locurilor proprii de consum aflate pe acelasi amplasament, aferente unor activităti ale acestuia, altele decât producerea de energie electrică si termică - În aceste cazuri capacitatea electrică eligibilă pentru schema de sprijin a fost diminuată fată de capacitatea electrică de înaltă eficientă rezultată din calculul de autoevaluare, conform prevederilor art. 18 din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2010, cu modificările si completările ulterioare.

(**) Tipul tehnologiei de cogenerare: CC - ciclu combinat TG+TA; TA- turbină cu abur, de condensatie, cu prize de termoficare; TC - turbină cu abur, de contrapresiune; TG - turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică; MT - motor cu combustie internă.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (model revizuit al Suplimentului la Certificatul IAPP), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.194(61) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 1 octombrie 2010

 

Având în vedere prevederile art. 16(2)(f)(iii) si ale art. 16(2)(g)(ii) din Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (model revizuit al Suplimentului la Certificatul IAPP), adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MEPC.194(61) a Comitetului pentru Protectia Mediului Marin din 1 octombrie 2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 31 octombrie 2011.

Nr. 851.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MEPC.194(61) adoptată la 1 octombrie 2010

Amendamente la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta

(model revizuit al Suplimentului la Certificatul IAPP)

 

Comitetul pentru Protectia Mediului Marin,

amintind art. 38(a) al Conventiei privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile Comitetului pentru Protectia Mediului Marin (Comitetul) conferite acestuia prin conventiile internationale pentru prevenirea si controlul poluării marine,

luând notă de art. 16 al Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Conventia din 1973), de art. VI al Protocolului din 1978 privind Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978) si de art. 4 al Protocolului din 1997 privind amendarea Conventiei internationale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (denumit în continuare Protocolul din 1997), care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1997 si conferă organismului competent al Organizatiei functia de examinare si adoptare a amendamentelor la Conventia din 1973, asa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 si 1997,

luând notă, de asemenea, de faptul că prin Protocolul din 1997 a fost adăugată la Conventia din 1973 anexa VI, intitulat㠓Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” (denumită în continuare anexa VI),


luând notă, în plus, de faptul că prin Rezolutia MEPC. 176(58) a fost adoptată anexa VI revizuită si că aceasta a intrat în vigoare la 1 iulie 2010,

luând în considerare amendamentele propuse la anexa VI revizuită,

1. adoptă, în conformitate cu art. 16(2)(d) al Conventiei din 1973, amendamentele la anexa VI, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. 16(2)(f)(iii) al Conventiei din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 august 2011, în afara cazului în care înainte de această dată cel putin o treime din părti sau părtile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai putin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizatiei obiectiunile lor la aceste amendamente;

3. invită părtile să noteze că, în conformitate cu art. 16(2)(g)(ii) al Conventiei din 1973, amendamentele mentionate vor intra în vigoare la 1 februarie 2012, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. 16(2)(e) al Conventiei din 1973, să transmită tuturor părtilor la Conventia din 1973, asa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 si 1997, copii certificate ale prezentei rezolutii si textul amendamentelor continut în anexă;

5. solicită, în plus, secretarului general să transmită membrilor Organizatiei care nu sunt părti la Conventia din 1973, asa cum a fost modificată prin protocoalele din 1978 si 1997, copii ale prezentei rezolutii si ale anexei sale.

 

ANEXA

la Rezolutia MEPC. 194(61)

 

AMENDAMENTE

la apendicele I al anexei VI revizuite la MARPOL (model revizuit al Suplimentului la Certificatul international de prevenire a poluării atmosferei)

 

Paragraful 2.3 al modelului Suplimentului la Certificatul international de prevenire a poluării atmosferei este modificat după cum urmează:

“2.3. Oxizi de sulf (SOx) si particule materiale (regula 14)

2.3.1. În cazul în care nava este exploatată în afara unei zone de control al emisiilor specificate în regula 14.3, aceasta utilizează:

.1 combustibil lichid al cărui continut de sulf, asa cum a fost atestat prin notele de livrare a buncărului, nu depăseste valoarea-limită de:

- 4,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2012 sau după această dată); sau.......

- 3,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2020 sau după această dată); sau.......

-0,50% m/m si/sau......;

.2 un aranjament echivalent, aprobat în conformitate cu regula 4.1, asa cum se indică la paragraful 2.6, care este cel putin la fel de eficient sub aspectul reducerilor emisiei de SOx în comparatie cu utilizarea unui combustibil lichid cu o valoare a limitei de continut de sulf de:

- 4,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2012 sau după această dată); sau.......

- 3,50% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2020 sau după această dată); sau.......

- 0,50% m/m.......

2.3.2. În cazul în care nava este exploatată în interiorul unei zone de control al emisiilor, specificate în regula 14.3, aceasta utilizează:

.1 combustibil lichid al cărui continut de sulf, asa cum a fost atestat prin notele de livrare a buncărului, nu depăseste valoarea-limită de:

- 1,00% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2015 sau după această dată); sau.......

-0,10% m/m si/sau.....;

.2 un aranjament echivalent, aprobat în conformitate cu regula 4.1, asa cum se indică la paragraful 2.6, care este cel putin la fel de eficient sub aspectul reducerilor emisiei de SOx în comparatie cu utilizarea unui combustibil lichid cu o valoare a limitei de continut de sulf de:

- 1,00% m/m (nu se aplică la 1 ianuarie 2015 sau după această dată); sau.......

-0,10% m/m......”.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de acreditare si evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă si a programelor de formare oferite de acestia

 

În baza prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de acreditare si evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă si a programelor de formare oferite de acestia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.611/2005*) privind aprobarea Metodologiei de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învătământul preuniversitar.

Art. 3. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.564.


*) Ordinul nr. 4.611/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de acreditare si evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă si a oroaramelor de formare oferite de acestia

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Activitatea de acreditare si evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă a personalului didactic si didactic auxiliar, precum si a personalului de conducere, de îndrumare si de control din învătământul preuniversitar si a programelor de formare oferite de acestia este, potrivit art. 244 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, realizată de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin directia de specialitate.

Art. 2. - (1) Furnizorul de formare continuă, denumit în continuare furnizor, este o institutie/unitate de învătământ, o organizatie neguvernamentală sau o persoană juridică, publică ori privată, care, potrivit statutului, are ca obiect principal de activitate formarea continuă si dezvoltarea profesională a personalului didactic si didactic auxiliar, precum si a personalului de conducere, de îndrumare si de control din învătământul preuniversitar.

(2) Programul de formare continuă reprezintă oferta educatională a unui furnizor, care urmăreste formarea si dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului didactic si didactic auxiliar, precum si a personalului de conducere, de îndrumare si de control din învătământul preuniversitar, în conformitate cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standarde de calitate si competente profesionale.

 

CAPITOLUL II

Acreditarea si evaluarea periodică a furnizorilor

 

SECTIUNEA 1

Furnizorii de programe de formare continuă

 

Art. 3. - Categoriile de furnizori care pot fi acreditati în vederea formării continue a personalului didactic si didactic auxiliar, precum si a personalului de conducere, de îndrumare si de control din învătământul preuniversitar sunt următoarele:


a) institutiile publice si/sau particulare de învătământ superior, prin facultăti, departamente pentru formarea personalului din educatie/institute de formare a personalului din educatie si departamente pentru pedagogia învătământului primar si prescolar;

b) unităti din sistemul national de învătământ preuniversitar public si/sau particular care au resurse umane acreditate ca formatori de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu specializări recunoscute în educatia adultilor;

c) institutele/centrele de cercetare si dezvoltare în domeniul învătământului si/sau în domeniul educatiei adultilor;

d) Institutul de Stiinte ale Educatiei, Centrul National de Dezvoltare a învătământului Profesional si Tehnic, Centrul National de Evaluare si Examinare, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar;

e) casele corpului didactic, conform Legii nr. 1/2011;

f) centrele de formare continuă în limbile minoritătilor nationale;

g) centrele judetene de resurse si asistentă educatională/ Centrul de Resurse si Asistentă Educatională al Municipiului Bucuresti;

h) Palatul National al Copiilor din Bucuresti, palatele judetene si cluburile copiilor si elevilor;

i) structurile organizatorice/institutionale pentru implementarea programelor internationale la care România este parte sau a programelor cu finantare externă al căror beneficiar este Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului - de exemplu programe furnizate pe baza acordurilor bilaterale dintre guverne si/sau institutii specializate;

j) structurile institutionale interne/internationale agreate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, care au ca obiect de activitate pregătirea, perfectionarea si dezvoltarea profesională a personalului didactic din învătământul preuniversitar: Institutul Cultural Francez, Institutul Goethe, Institutul Cervantes, British Council etc;

k) fundatiile, asociatiile profesionale si organizatiile neguvernamentale, conform art. 14 din Legea nr. 1/2011, care au ca obiect principal de activitate formarea continuă si dezvoltarea profesională a personalului didactic si didactic auxiliar sau a personalului de conducere, de îndrumare si de control din învătământul preuniversitar si care au cel putin 50% personal propriu, formatori certificati, angajati cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, sau care au parteneriate cu institutii/unităti din sistemul national de învătământ acreditate;

l) persoanele juridice, publice sau private, care au în statutul societătii stipulat ca obiect principal de activitate formarea continuă si dezvoltarea profesională a personalului didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar, a personalului de conducere, de îndrumare si de control din învătământul preuniversitar, precum si codul CAEN 8559 si care au cel putin 50% personal propriu, formatori certificati, angajati cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, sau care au parteneriate cu institutii/unităti din sistemul national de învătământ acreditate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de acreditare a furnizorilor

 

Art. 4. - (1) în vederea obtinerii acreditării ca furnizor este necesară depunerea la Directia generală management, resurse umane si retea scolară a unei solicitări de acreditare ca furnizor si a unui program de formare continuă, prin care solicitantul trebuie să dovedească respectarea următoarelor criterii si conditii:

a) administrative: actul de înfiintare sau echivalentul acestuia, dovada detinerii ori a dreptului de folosintă a spatiului/spatiilor si a aprobărilor necesare în vederea desfăsurării activitătilor de formare continuă;

b) curriculare: necesitatea/utilitatea programului de formare continuă; obiectivele, structura planului-cadru de formare, modalitătile de evaluare si resursele de timp alocate;

c) resursele umane utilizate si atributiile acestora în program, precum si resursele didactico-materiale disponibile.

(2) în vederea acreditării programului de formare continuă, documentatia va fi prezentată pe suport hârtie, paginat si legat, precum si în format electronic, iar toate documentele trebuie asumate de directorul programului prin semnătură.

Art. 5. - (1) Solicitarea de acreditare a programului de formare continuă va fi însotită de documentatia prevăzută la art. 18 si va fi depusă direct sau prin postă la secretariatul Directiei generale management, resurse umane si retea scolară.

(2) Procedura de acreditare a programelor de formare continuă se declansează la data înregistrării cererii de acreditare si se va desfăsura în conformitate cu reglementările incluse în cap. III.

(3) înainte de a depune documentatia în vederea acreditării unui program/unor programe de formare continuă, furnizorii pot beneficia de consiliere în vederea constituirii dosarului de acreditare, asigurată de personalul Directiei generale management, resurse umane si retea scolară.

Art. 6. - (1) Procedura de acreditare ca furnizor si a programului de formare continuă depus se încheie prin emiterea ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

(2) Acreditarea programului deformare continuă este valabilă pentru o perioadă de maximum 5 ani, pe niveluri de competentă.

Art. 7. - (1) Pentru înscrierea în Registrul national al furnizorilor acreditati, furnizorii vor intra în procedură de monitorizare.

(2) Monitorizarea programelor de formare continuă, realizată de către personalul Directiei generale management, resurse umane si retea scolară, presupune observarea si urmărirea activitătilor de organizare, coordonare, proiectare, livrare propriu-zisă si evaluare care au loc în cadrul programului. Monitorizarea implică si oferirea de feedback cu privire la progresul înregistrat atât furnizorilor, cât si beneficiarilor sau grupului-tintă al programului deformare continuă.

(3) Rezultatele monitorizării sunt consemnate în raportul de monitorizare, care va fi supus analizei Directiei generale management, resurse umane si retea scolară.

(4) în urma analizării raportului de monitorizare se propune, după caz:

a) mentinerea acreditării programului de formare continuă;

b) suspendarea acreditării până la remedierea aspectelor care au condus la această propunere. În caz de suspendare a acreditării, furnizorul nu mai are dreptul de a organiza formarea pentru alte serii de cursanti până la ridicarea suspendării;

c) retragerea acreditării programului de formare continuă.

(5) Propunerile din raportul de monitorizare mentionate la alin. (4) se înaintează directorului general al Directiei generale management, resurse umane si retea scolară în vederea validării înscrierii furnizorului în Registrul national al furnizorilor de formare continuă.

(6) Validarea înscrierii furnizorului în Registrul national al furnizorilor de formare continuă încheie procedura de acreditare a furnizorului.

 


SECTIUNEA a 3-a

Evaluarea periodică a furnizorilor acreditati

 

 

Art. 8. - (1) Evaluarea periodică a furnizorilor acreditati constă în urmărirea îndeplinirii de către furnizori a criteriilor care au stat la baza acreditării programelor de formare continuă, precum si a calitătii serviciilor de formare oferite.

(2) Furnizorul este evaluat prin efectuarea unor vizite periodice de evaluare, la care se pot adăuga vizite suplimentare, în cazul unor sesizări si/sau în situatii speciale.

Art. 9. - (1) Evaluatorii verifică la sediul furnizorului modul în care sunt îndeplinite criteriile de acreditare, analizând cauzele care au determinat eventualele sesizări sau reclamatii.

(2) Rezultatele vizitei se consemnează în raportul de evaluare care se depune la secretariatul Directiei generale management, resurse umane si retea scolară.

Art. 10. - (1) în situatia în care furnizorul nu mai îndeplineste unul sau mai multe criterii de acreditare, va fi atentionat printr-o notă transmisă de Directia generală management, resurse umane si retea scolară despre situatia constatată si i se acordă o perioadă de 30 de zile pentru a remedia neconformitătile constatate.

(2) în termen de 30 de zile, furnizorul comunică remedierea neregularitătilor constatate.

(3) Dacă furnizorul nu a luat măsuri de remediere în termenul stabilit Directia generală management, resurse umane si retea scolară dispune suspendarea acreditării.

Art. 11. - (1) Furnizorul poate să conteste suspendarea acreditării în termen de 15 zile de la data comunicării.

(2) Contestatia se depune la secretariatul Directiei generale management, resurse umane si retea scolară.

Art. 12. - (1) Directia generală management, resurse umane si retea scolară va desemna în vederea analizării contestatiei alti evaluatori decât cei care au efectuat evaluarea.

(2) După analiza documentelor si, după caz, a situatiei de pe teren, evaluatorii întocmesc un raport de constatare pe care îl prezintă Directiei generale management, resurse umane si retea scolară.

Art. 13. - (1) Solutionarea contestatiei se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, cu motivarea solutiei.

(2) în termen de 5 zile se aduce la cunostinta furnizorului solutionarea contestatiei.

 

CAPITOLUL III

Acreditarea programelor de formare continuă

 

SECTIUNEA 1

Categorii de programe de formare continuă

 

Art. 14. - (1) Programele de formare continuă supuse acreditării pot fi clasificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta metodologie.

(2) în alocarea numărului de ore pentru activitătile unui program de formare continuă cu forma de învătământ zi se recomandă ca alocarea timpului să se facă respectând următoarele proportii: 10% evaluare, 30% curs/activitate teoretică si 60% aplicatii practice.

Art. 15. - (1) Pentru programele de formare continuă, comisia specializată de acreditare alocă un număr de credite profesionale transferabile, în functie de categoria, publicul-tintă, tipul de competentă si durata acestora.

(2) Personalul didactic si personalul de conducere, de îndrumare si de control din învătământul preuniversitar trebuie să acumuleze la intervale consecutive de 5 ani, primul fiind considerat de la data promovării examenului de definitivare în învătământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011.

Art. 16. - În vederea corelării componentelor de formare continuă a personalului din învătământul preuniversitar cu evolutiile sectoriale sau globale din societate, programele de formare continuă se acreditează pe module centrate pe competente.

Art. 17. - (1) Pentru îndeplinirea criteriilor curriculare programul de formare continuă trebuie să satisfacă următoarele cerinte referitoare la structura planului-cadru de formare:

a) denumirea programului;

b) categoria de program, conform anexei;

c) forma de învătământ: zi, la distantă, blended learning;

d) curriculum-ul programului: se precizează scopul si obiectivele programului stabilite în functie de analiza de nevoi; studiul de impact pentru programele propuse unei noi perioade de acreditare; concordanta obiectivelor cu activitătile si utilitatea din oferta de program; competentele pe care le formează cursantilor; planul de învătământ; schita/rezumatul temelor din programul de formare continuă; bibliografia si timpul alocat fiecărei teme; corelarea duratei cu scopul, obiectivele, continuturile si competentele formate; orarul/calendarul programului, semnate de propunători;

e) strategii de formare utilizate: metode si tehnici de instruire utilizate; formele si modalitătile de organizare si desfăsurare a activitătilor de formare;

f) evaluarea finală se realizează prin sustinerea în sedintă publică a unui proiect/unei teme din portofoliul realizat sau a unei lucrări elaborate în acest scop. Aprecierea portofoliului si a sustinerii proiectului/temei/lucrării se face prin calificative: “Excelent”, “Foarte bine”, “Bine”, “Suficient”, “Insuficient”. Bugetul de timp alocat evaluării face parte din durata totală a programului de formare continuă.

(2) în activitatea de evaluarea finală, furnizorul va respecta prevederile prezentei metodologii si în termen de 5 zile va transmite Directiei generale management, resurse umane si retea scolară, prin postă, următoarele documente: procesul-verbal al evaluării finale, catalogul centralizator care cuprinde si rezultatele evaluării finale. Toate documentele solicitate vor fi semnate, parafate si certificate pentru continut si număr de pagini de către responsabilul/directorul de program de formare continuă.

(3) Pentru programele de formare continuă propuse pentru forma de învătământ la distantă, furnizorii vor elabora proiectele curriculare pe baza standardelor minimale de prezentare a programelor oferite prin forma ID si blended learning.

Art. 18. - (1) Pentru asigurarea resurselor umane si a celor didactico-materiale necesare implementării programului de formare continuă furnizorul face precizări cu privire la:

a) resursele umane implicate: structura administrativă si managerială a echipei care este implicată în desfăsurarea programului de formare continuă; responsabilul de program; prezentare CV, pentru toti membrii echipei de implementare a programelor, cu detalierea experientei în domeniul vizat de program; diplomele si certificatele cu relevantă în domeniu, în copie legalizată sau pentru conformitate cu originalul prin stampila unitătii la care acesta este titular ori prin stampila furnizorului; referinte despre prestatia sa de formator; specializări recunoscute în formarea adultilor; acreditare ca formator de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, alte documente relevante; personalul de sprijin logistic si administrativ pentru toate locatiile de implementare a programelor de formare continuă, declaratiile formatorilor cu privire la disponibilitatea sustinerii cursurilor si la implicarea în alte programe de formare continuă. Echipele de formatori trebuie să aibă în componentă cadre didactice din învătământul universitar, cadre didactice din învătământul preuniversitar, precum cât si persoane cu expertiză în domeniu;

b) resursele didactico-materiale prevăzute pentru desfăsurarea activitătilor din program: existenta spatiilor optime de desfăsurare a activitătilor de formare, săli corespunzătoare numărului de participanti, dotările necesare, lumină naturală/artificială, mobilier etc. Pentru activităti practice sau seminare, numărul participantilor nu poate depăsi 25 într-o grupă; existenta unor echipamente adecvate, destinate formării continue: calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV/DVD, telefon, fax, copiatoare etc; accesul la un centru de documentare si informare care să cuprindă literatură si publicatii de specialitate, materiale audiovizuale, acces la internet, facilităti de multiplicare.

(2) Baza didactico-materială si spatiile furnizorilor de formare continuă atestate prin documente pot fi detinute în proprietate sau concesionate, închiriate, dobândite prin parteneriat ori alte forme pe durata formării respective.

Art. 19. - (1) Responsabilii programelor de formare continuă a personalului didactic care sunt incluse în categoria 4 de programe, respectiv programe speciale, înaintează directorului general al Directiei generale management, resurse umane si retea scolară, în vederea echivalării numărului de credite profesionale transferabile, următoarele: denumirea programului, misiunea si obiectivele, curricula de formare, calendarul de desfăsurare a activitătilor, evaluarea, durata si un tabel nominal cu personalul didactic care a finalizat programul în care să se consemneze si rezultatele obtinute.

(2) Directorul general al Directiei generale management, resurse umane si retea scolară supune atentiei comisiei specializate de acreditare documentatia mentionată la alin. (1) în vederea stabilirii de către aceasta a numărului de credite profesionale transferabile echivalate.

(3) Validarea rezultatelor se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului si se comunică solicitantului în termen de 5 zile de la emitere.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura de acreditare a programelor de formare continuă

 

Art. 20. - (1) Acreditarea programelor de formare continuă se realizează la solicitarea furnizorilor si presupune parcurgerea următoarelor etape: etapa de verificare, etapa de evaluare a programelor si etapa finală.

1. Etapa de verificare se realizează prin:

a) înregistrarea programului de formare continuă la secretariatul Directiei generale management, resurse umane si retea scolară;

b) verificarea documentatiei depuse în vederea acreditării programelor de formare continuă sub aspectul conformitătii cu criteriile precizate la art. 17 si 18 si completarea matricei de verificare a programului de formare de către inspectori cu atributii în acest sens;

c) înaintarea documentelor de prezentare a programului de formare continuă, precum si a documentelor de verificare întocmite de personalul Directiei generale management, resurse umane si retea scolară către comisia specializată de acreditare.

2. Etapa de evaluare a programelor de formare continuă se realizează prin:

a) analizarea documentatiei programului, completarea fisei de evaluare si luarea deciziei de propunere de acreditare, respingere sau amânare a programului;

b) redactarea raportului de evaluare pentru propunerea de acreditare, amânare sau respingere a programului;

c) înaintarea raportului de evaluare conducerii Directiei generale management, resurse umane si retea scolară.

3. Etapa finală se realizează prin elaborarea si comunicarea ordinului ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acreditarea sau respingerea programului de formare.

(2) în cazul în care s-a recomandat amânarea, după solutionarea de către furnizor, în termen de 30 de zile, a aspectelor pentru care programul de formare continuă a fost amânat, acesta reintră în etapa de evaluare în comisia specializată de acreditare, respectând prevederile pct. 3.

Art. 21. - (1) Directia generală management, resurse umane si retea scolară pune la dispozitia furnizorilor toate informatiile necesare în vederea solutionării aspectelor care au determinat amânarea.

(2) înaintea începerii programului de formare continuă, furnizorul are obligatia de a transmite Directiei generale management, resurse umane si retea scolară calendarul desfăsurării activitătilor din programul acreditat pentru fiecare serie de cursanti.

(3) Orice modificări survenite pe parcursul derulării programului de formare continuă trebuie aduse la cunostinta Directiei generale management, resurse umane si retea scolară de către furnizor, sub sanctiunea suspendării acreditării.

 

SECTIUNEA a 3-a

Comisia specializată de acreditare

 

Art. 22. - (1) în vederea acreditării programelor de formare continuă a personalului din învătământul preuniversitar, se numeste prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului comisia specializată de acreditare.

(2) Comisia specializată de acreditare, denumită în continuare Comisie, are drept scop evaluarea programelor de formare continuă a personalului din învătământul preuniversitar în vederea acreditării, alocarea de credite profesionale transferabile programelor implementate de furnizori, precum si echivalarea numărului de credite profesionale transferabile obtinute de personalul din învătământul preuniversitar în cadrul programelor speciale, în conformitate cu categoriile de programe mentionate în anexă.

(3) Comisia propune spre acreditare programele de formare continuă a formatorilor/mentorilor, precum si a altor functii/roluri noi din sistemul de învătământ preuniversitar.

Art. 23. - Comisia are următoarele atributii:

a) evaluează programele de formare continuă a personalului din învătământul preuniversitar propuse de furnizori;

b) analizează si evaluează documentatia de prezentare a programelor de formare continuă a personalului din învătământul preuniversitar, pe baza criteriilor precizate la art. 17 si 18;

c) propune acreditarea, amânarea sau respingerea, după caz, a programelor de formare continuă a personalului din învătământul preuniversitar;

d) stabileste procedurile si instrumentele necesare pentru certificarea formatorilor/mentorilor, precum si a altor functii/roluri noi din sistemul de învătământ preuniversitar care au finalizat programe de formare continuă acreditate în conditiile prezentei metodologii;

e) propune modificări ale criteriilor, standardelor, metodologiei si instrumentelor de monitorizare si evaluare a programelor de formare continuă;

f) stabileste standardele minimale pentru acreditarea programelor de formare continuă în sistem la distantă, blended learning;


g) stabileste numărul de credite profesionale transferabile aferente programelor de formare continuă, în functie de categorie, durată, relevantă si public-tintă, sau echivalează numărul de credite obtinute de personalul din învătământul preuniversitar ca urmare a participării la programe speciale;

h) propune, prin presedintele ei, înlocuirea unora dintre membrii săi pentru motive întemeiate, pe care le înaintează Directiei generale management, resurse umane si retea scolară.

Art. 24. - (1) Comisia se poate organiza pentru desfăsurarea activitătilor în subcomisii.

(2) Evaluarea programelor de formare continuă se realizează în subcomisii pe categorii de programe, public-tintă sau după alte criterii.

Art. 25. - (1) Membrii Comisiei sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea înnoirii mandatului o singură dată.

(2) Comisia este formată din 20 de membri, dintre care un presedinte si 2 vicepresedinti.

(3) Comisia îsi alege un presedinte si 2 vicepresedinti. Alegerea se face prin vot secret, cu majoritatea simplă a tuturor membrilor.

(4) Presedintele Comisiei si cei 2 vicepresedinti sunt numiti pe o perioadă de 5 ani, pe baza rezultatelor consemnate în procesul-verbal al sedintei de alegeri.

(5) Presedinte si vicepresedintii stabilesc pentru fiecare sedintă, în functie de necesităti, componenta subcomisiilor.

Art. 26. - Activitătile de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de personalul din cadrul Directiei generale management, resurse umane si retea scolară cu atributii în acest sens.

Art. 27. - (1) Sedintele Comisiei sunt statutar constituite în cazul întrunirii majoritătii simple.

(2) Comisia se întruneste si lucrează în plen, de regulă lunar.

(3) Subcomisiile Comisiei se întrunesc ori de câte ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a vicepresedintilor.

Art. 28. - (1) Atributiile si responsabilitătile presedintelui, ale vicepresedintilor Comisiei si ale subcomisiilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare propriu, elaborat de Comisie sub coordonarea presedintelui acesteia si avizat de directorul general al Directiei generale management, resurse umane si retea scolară.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei se elaborează în maximum 30 de zile de la constituirea acesteia.

Art. 29. - Comisia este constituită din cadre didactice din învătământul universitar si preuniversitar, persoane cu experientă relevantă necesară evaluării programelor de formare continuă. Domeniile principale de expertiză sunt: management educational, curriculum de formare, didactici de specialitate, inclusiv învătământ special si învătământul tehnic si profesional, educatia adultilor, învătământ la distantă si soft educational, formarea formatorilor/mentorilor, programe educationale internationale.

 

CAPITOLUL IV

Certificarea personalului didactic care a finalizat programe de formare continuă acreditate

 

Art. 30. - Documentul care se eliberează pentru beneficiarii programelor de formare continuă acreditate este Certificatul de competente profesionale ale personalului didactic.

Art. 31. - Certificatele de competente profesionale ale personalului didactic sunt achizitionate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si distribuite de Directia generală management, resurse umane si retea scolară furnizorilor de programe de formare continuă acreditate.

Art. 32. - Evidenta distribuirii certificatelor de competente profesionale ale personalului didactic se consemnează de către Directia generală management, resurse umane si retea scolară în Registrul unic de evidentă a certificatelor de competente profesionale ale personalului didactic.

Art. 33. - Costurile implicate de tipărirea, securizarea, evidenta si eliberarea certificatelor de competente profesionale ale personalului didactic se suportă de către furnizorii de programe de formare continuă acreditate sau individual de către personalul din învătământul preuniversitar care a urmat programe de formare continuă acreditate.

Art. 34. - Furnizorul de programe de formare continuă acreditate, pe baza documentelor de evaluare prevăzute la art. 35, eliberează cursantului care a parcurs programul de formare continuă Certificatul de competente profesionale ale personalului didactic, precum si fisa competentelor si a disciplinelor/temelor.

Art. 35. - (1) Consemnarea activitătilor din programul de formare continuă acreditat se face de către furnizor în următoarele documente:

a) Registrul unic de evidentă a cursantilor, care va cuprinde: personalul didactic si didactic auxiliar, precum si personalul de conducere, de îndrumare si de control din învătământul preuniversitar;

b) calendarul/orarul activitătilor programate pentru fiecare serie de cursanti;

c) condica de evidentă a desfăsurării activitătilor;

d) catalogul disciplinei/temei - completat de formator;

e) catalogul evaluării finale;

f) catalogul centralizator - completat de persoana desemnată de către responsabilul programului de formare continuă, care cuprinde si evaluarea finală;

g) registrul de procese-verbale referitoare la evaluarea finală a cursantilor.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se numerotează, se parafează si se certifică pentru continut si număr de pagini de către conducerea furnizorului de programe de formare continuă acreditate.

(3) Modelele documentelor consemnate la alin. (1) se pun la dispozitia furnizorului în momentul acreditării programului de formare continuă.

Art. 36. - Toate documentele privind evidenta activitătilor din cadrul programului de formare continuă se păstrează si se arhivează în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 37. - Programele de formare continuă acreditate anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii îsi păstrează valabilitatea pentru perioada precizată în ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului/decizia de acreditare.

Art. 38. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii se vor elabora procedurile, instrumentele si toate documentele care decurg din aplicarea acesteia.

 


ANEXA

la metodologie

 

 

Categorii de programe de formare continuă

Tipuri de competente

1. Programe de dezvoltare profesională, conform art. 244 alin. (5) lit. a), b) si c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011*

a) Actualizarea si dezvoltarea competentelor în domeniul de specializare corespunzător functiei didactice ocupate, precum si în domeniul psihopedagogie si metodic

b) Dezvoltarea competentelor pentru evolutia în cariera didactică

c) Dobândirea sau dezvoltarea competentelor de conducere, de îndrumare si de control

2. Programe de dezvoltare profesională în concordantă cu politicile si strategiile Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, conform art. 244 alin. (5) lit. e) si f) din Legea nr. 1/2011

a) Dobândirea unor competente complementare prin care se extinde categoria de activităti ce pot fi prestate în activitatea curentă, cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educatională si orientarea în carieră, educatia adultilor si altele

b) Dezvoltarea si extinderea competentelor transversale privind interactiunea si comunicarea cu mediul social si cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităti privind organizarea, conducerea si îmbunătătirea performantei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul si analiza reflexivă a propriei activităti si altele

3. Programe modulare realizate prin stagii nondisciplinare

Programe propuse de furnizorii de formare continuă vizând alte tipuri de competente decât cele prevăzute la categoriile 1 si 2 de programe

4. Programe speciale

Curriculum si competentele vizate sunt stabilite pentru programele respective de către furnizorii de formare continuă, în concordantă cu analiza de nevoi.


* Programele din această categorie pot fi supuse acreditării numai de universitătile clasificate în categoria universitătilor de cercetare avansată si educatie sau de universitătile care desfăsoară programe de studii universitare în domeniul de ierarhizare corespunzător categoriei A sau B.

 

RECTIFICĂRI

 

La Decretul nr. 164/1997 privind conferirea Medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 24 aprilie 1997, se face următoarea rectificare:

- la nr. crt. 2878, în loc de: “Gisca N. Gheorghe”se va citi: “Gâscă N. Gheorghe”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.