MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 794/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 794         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 9 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.395. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului si continutului formularului 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”

 

5.572. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea Registrului national al performantelor sportive

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 13 din 19 septembrie 2011

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”

 

Având în vedere prevederile art. 81 si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 9 alin. (7) si (14) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”, prevăzut în anexa nr. 1*).

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează si se depune potrivit instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare si de păstrare a formularului mentionat la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2011.

Nr. 3.395.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

DECLARATIE-INVENTAR

privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”

 

I. Depunerea declaratiei

Formularul 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate” se completează si se depune de către plătitorii de contributii prevăzuti la art. 9 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii.

Formularul se utilizează pentru declararea contributiei prevăzute la art. 3631 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, aflată în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitată până la data depunerii declaratiei-inventar, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2011.

1. Termenul de depunere a declaratiei

Formularul 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate” se depune până la data de 25 a lunii următoare intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2011, respectiv 25 noiembrie 2011.

2. Organul fiscal competent

Formularul 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate” se depune la organul fiscal în a cărui evidentă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe si contributii.

3. Modul de depunere

Formularul 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate” se completează cu ajutorul programului de asistentă, care poate fi descărcat de pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală sau poate fi distribuit, la cerere, de către unitătile fiscale.

Formularul editat, semnat si stampilat, conform legii, va fi însotit de formatul electronic al acestuia (suportul magnetic sau optic).

În cazul în care plătitorul corectează declaratia depusă initial, declaratia rectificativă se întocmeste pe acelasi model de formular, înscriind “X” în spatiul special prevăzut în acest scop.

II. Completarea declaratiei

1. Sectiunea A “Date de identificare a plătitorului”

În caseta “Cod de identificare fiscală” se completează codul de identificare fiscală atribuit plătitorilor de contributii prevăzuti la art. 3631 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.

În cazul în care plătitorul este înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, în prima căsută se înscrie prefixul RO.

La rubrica “Denumire” se înscrie/înscriu, după caz, denumirea sau numele si prenumele plătitorului de contributii.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al plătitorului de contributii.

2. Sectiunea B “Date privind creanta fiscală”

Sumele reprezentând contributii datorate potrivit art. 3631 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate până la data depunerii declaratiei-inventar, se declară, pentru fiecare termen de plată, conform instructiunilor de mai jos.

Col. 1 “Termen de plată”: se completează, cu cifre arabe, în formatul ZZ/LL/AAAA, fiecare termen de plată a sumelor reprezentând contributii datorate, prevăzute la 3631 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 (de exemplu: 25/07/2010).

Col. 2 “Suma”: se înscrie, pentru fiecare termen de plată prevăzut de lege, suma reprezentând contributia trimestrială datorată potrivit art. 3631 din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, aflată în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitată la data depunerii declaratiei-inventar.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristici de tipărire, modul de utilizare si de păstrare a formularului 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”

 

1. Denumire: 170 “Declaratie-inventar privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate”

2. Caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare. Formularul se completează si se editează cu ajutorul programului de asistentă asigurat gratuit de către Agentia Natională de Administrare Fiscală.

3. Se utilizează pentru declararea contributiilor trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate si din bugetul Ministerului Sănătătii, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 si neachitate.

4. Se completează si se depune de către plătitorii de contributii prevăzuti la art. 9 alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii.

5. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent:

- în format hârtie, semnat si stampilat, potrivit legii;

- în format electronic;

- un exemplar la contribuabil.

6. Se arhivează la organul fiscal:

- formatul hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului;

- formatul electronic, în arhiva de documente electronice.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea Registrului national al performantelor sportive

 

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

în temeiul art. 42 alin. (12) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind constituirea Registrului national al performantelor sportive, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si partenerii sociali, Directia generală management resurse umane si retea scolară, Directia generală economic, finante, resurse umane, Federatia Sportului Scolar si Universitar, inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, unitătile de învătământ cu program sportiv suplimentar si unitătile de învătământ cu program sportiv integrat duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 7 octombrie 2011.

Nr. 5.572.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind constituirea Registrului national al performantelor sportive

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Regulamentul privind constituirea Registrului national al performantelor sportive, denumit în continuare Regulamentul, stabileste instructiunile de întocmire si completare a acestui registru, înregistrările care se efectuează, precum si orice alte elemente în legătură cu acesta.

Art. 2. - Regulamentul cuprinde norme referitoare la înscrierea si evidenta elevilor-sportivi din grupele/clasele de performantă din unitătile de învătământ în care este organizat învătământ cu program sportiv integrat si suplimentar.

Art. 3. - Respectarea prezentului regulament este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare si control din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, pentru Federatia Sportului Scolar si Universitar, pentru inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, pentru conducerile unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat si/sau suplimentar, pentru personalul didactic de predare si instruire practică de la grupele/clasele de performantă si pentru elevii-sportivi care sunt cuprinsi în aceste grupe/clase.

Art. 4. - (1) Fiecare unitate de învătământ cu program sportiv integrat si/sau suplimentar care are grupe de performantă, indiferent de disciplina sportivă/ramura de sport practicată, are obligatia de a constitui un registru scolar al performantelor sportive propriu si de a-l actualiza în permanentă.

(2) Completarea si actualizarea registrului scolar al performantelor sportive intră în atributiile unei comisii formate din 3 persoane, comisie aprobată de consiliul de administratie al unitătii de învătământ si numită prin decizie a directorului unitătii de învătământ.

(3) Completarea si actualizarea registrului scolar al performantelor sportive se încheie la sfârsitul anului scolar, după care se arhivează si se păstrează de către unitatea de învătământ care l-a constituit. Directorul unitătii de învătământ răspunde de exactitatea datelor înscrise în registrul scolar al performantelor sportive.

(4) Datele referitoare la grupele de performantă din registrul scolar al performantelor sportive sunt transmise inspectoratului scolar în vederea introducerii lor în registrul judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive.

Art. 5. - (1) Fiecare inspectorat scolar care are unităti de învătământ cu program sportiv integrat si/sau suplimentar cu grupe de performantă, indiferent de disciplina sportivă/ramura de sport practicată, are obligatia de a constitui un registru judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive si de a-l actualiza în permanentă.

(2) Registrul judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive se constituite la începutul fiecărui an scolar, se înregistrează si se păstrează la compartimentul curriculum si inspectie scolară, în conditii care să asigure securitatea lui.

(3) Completarea si actualizarea registrului judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive intră în atributiile unei comisii formate din 3 persoane, comisie aprobată de consiliul de administratie al inspectoratului scolar si numită prin decizie a inspectorului scolar general. Din această comisie, în mod obligatoriu, face parte inspectorul scolar de educatie fizică si sport.

(4) Completarea si actualizarea registrului judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive se încheie la sfârsitul anului scolar, după care se arhivează si se păstrează în arhiva inspectoratului scolar. Inspectorul scolar general răspunde de exactitatea datelor înscrise în registrul judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive.

(5) Datele referitoare la grupele de performantă din registrul judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive sunt transmise de către inspectoratele scolare Federatiei Sportului Scolar si Universitar, în vederea introducerii lor în Registrul national al performantelor sportive. Transmiterea datelor se face până la data de 10 octombrie a fiecărui an, iar Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii răspunde de finalizarea la timp a acestei actiuni.

Art. 6. - (1) Federatia Sportului Scolar si Universitar are obligatia de a constitui Registrul national al performantelor sportive.

(2) Registrul national al performantelor sportive se constituie, se înregistrează si se păstrează la Compartimentul secretariat al Federatiei Sportului Scolar si Universitar.

 

CAPITOLUL II

Comisiile de constituire a registrului performantelor sportive

 

Art. 7. - (1) în cadrul unitătilor de învătământ se formează comisii scolare de constituire a registrului scolar al performantelor sportive, care au următoarea componentă:

a) un responsabil cu constituirea, completarea si actualizarea registrului - cadru didactic membru în consiliul de administratie al unitătii de învătământ;

b) 2 membri - un profesor cu competente avansate de utilizare a calculatorului si secretarul unitătii de învătământ.

(2) Comisia scolară de constituire a registrului scolar al performantelor sportive are următoarele atributii:

a) răspunde de constituirea registrului scolar al performantelor sportive;

b) răspunde de completarea si actualizarea registrului scolar al performantelor sportive;

c) elaborează documentele necesare pentru transmiterea către inspectoratul scolar a datelor referitoare la grupele de performantă din registrul scolar al performantelor sportive, în vederea introducerii lor în registrul judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive;

d) răspunde de închiderea si arhivarea registrului scolar al performantelor sportive.

Art. 8. - (1) Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de constituire a registrului judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive se compune din:

a) un responsabil cu constituirea, completarea si actualizarea registrului - inspectorul scolar pentru educatie fizică si sport;

b) 2 membri - profesori-metodisti cu competente avansate de utilizare a calculatorului.

(2) Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de constituire a registrului judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive are următoarele atributii:

a) răspunde de constituirea registrului judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive;

b) răspunde de completarea si actualizarea registrului judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive;

c) elaborează documentele necesare pentru transmiterea către Federatia Sportului Scolar si Universitar a datelor referitoare la grupele de performantă din registrul judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive, în vederea introducerii lor în Registrul national al performantelor sportive;

d) răspunde de închiderea si arhivarea registrului judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive.

Art. 9. - (1) Comisia natională de constituire a Registrului national al performantelor sportive se numeste prin decizie a conducătorului Federatiei Sportului Scolar si Universitar. Numărul membrilor acestei comisii este stabilit de către conducerea Federatiei Sportului Scolar si Universitar.

(2) Comisia natională de constituire a Registrului national al performantelor sportive are următoarele atributii:

a) răspunde de constituirea Registrului national al performantelor sportive;

b) răspunde de completarea, actualizarea, închiderea si arhivarea anuală a Registrului national al performantelor sportive.

 

CAPITOLUL III

Structura registrului performantelor sportive

 

SECTIUNEA 1

Registrul scolar al performantelor sportive

 

Art. 10. - (1) Comisia numită la nivelul unitătii de învătământ cu program sportiv integrat si/sau suplimentar va înregistra în registrul scolar al performantelor sportive toti elevii-sportivi din grupele de performantă.

(2) Completarea datelor în registrul scolar al performantelor sportive se face în conformitate cu anexele nr. 1 si 1a.

Art. 11. - (1) Completarea datelor în registrul scolar al performantelor sportive se face pe baza documentelor oficiale eliberate de către organismele care au organizat competitiile sportive.

(2) în registrul scolar al performantelor sportive se înregistrează:

a) rezultatele obtinute de către elevul-sportiv în competitiile nationale oficiale organizate de federatiile sportive nationale si Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) rezultatele obtinute de către elevul-sportiv în competitiile internationale oficiale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Registrul judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive

 

Art. 12. - (1) Comisia numită la nivelul inspectoratului scolar va înregistra în registrul judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive toti elevii-sportivi din grupele de performantă care apartin unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat si suplimentar din reteaua scolară judeteană/a municipiului Bucuresti.

(2) Completarea datelor în registrul judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive se face în conformitate cu anexele nr. 2 si 2a.

Art. 13. - (1) Completarea datelor în registrul judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive se face pe baza documentelor oficiale eliberate de către conducerile unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat si suplimentar.

(2) în registrul judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive se înregistrează:

a) rezultatele obtinute de către elevul-sportiv în competitiile nationale oficiale organizate de federatiile sportive nationale si de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tneretului si Sportului;

b) rezultatele obtinute de către elevul-sportiv în competitiile internationale oficiale.


(3) Registrul scolar al performantelor sportive este parte integrantă a registrului judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive.

 

SECTIUNEA a 3-a

Registrul national al performantelor sportive

 

Art. 14. - (1) Comisia numită la nivelul Federatiei Sportului Scolar si Universitar va înregistra în Registrul national al performantelor sportive toti elevii-sportivi de la grupele de performantă care apartin unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat/suplimentar.

(2) Completarea datelor în Registrul national al performantelor sportive se face în conformitate cu anexele nr. 3 si 3a.

Art. 15. - (1) Completarea datelor în Registrul national al performantelor sportive se face pe baza documentelor oficiale eliberate de către conducerile inspectoratelor scolare.

(2) în Registrul national al performantelor sportive se înregistrează:

a) rezultatele obtinute de către elevul-sportiv în competitiile nationale oficiale organizate de federatiile sportive nationale si de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) rezultatele obtinute de către elevul-sportiv în competitiile internationale oficiale.

(3) Registrul judetean/al municipiului Bucuresti este parte integrantă a Registrului national al performantelor sportive.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Comisia constituită la nivelul unitătii de învătământ centralizează toate datele si transmite registrul scolar al performantelor sportive inspectoratelor scolare/al municipiului Bucuresti, în format scris si electronic, în programul Microsoft Office Excel, la sfârsitul anului scolar, respectiv 31 august.

Art. 17. - Comisia constituită la nivelul inspectoratelor scolare/al municipiului Bucuresti centralizează toate datele si transmite registrul judetean/al municipiului Bucuresti al performantelor sportive către Federatia Sportului Scolar si Universitar, în format scris si electronic, în programul Microsoft Office Excel, până la data de 10 octombrie a fiecărui an.

Art. 18. - Comisia constituită la nivelul Federatiei Sportului Scolar si Universitar finalizează Registrul national al performantelor sportive până la sfârsitul fiecărui an calendaristic.

Art. 19. - Federatia Sportului Scolar si Universitar analizează datele transmise de inspectoratele scolare, elaborează si transmite, după caz, Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si/sau inspectoratelor scolare propuneri de îmbunătătire a activitătii sportive ce se desfăsoară în cadrul unitătilor de învătământ cu program sportiv integrat si suplimentar.

Art. 20. - Prezentul regulament intră în vigoare începând cu anul scolar 2011-2012.

Art. 21. - Anexele nr. 1, 1a, 2, 2a, 3 si 3a fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

REGISTRUL SCOLAR

al performantelor sportive

Anul scolar...............

 

Unitatea de învătământ (structura sportivă)...............

Adresa:.............., localitatea................Judetul.......

Certificat de identitate sportivă (CIS): seria.........nr.

Sectii pe ramură de sport..........................................

 

I. Număr de sectii pe ramură de sport:

 

 

 

I. 1. Număr de grupe de performantă:

 

Total elevi-sportivi/grupe de performantă

 

II. Disciplina sportivă/Ramura de sport:

 

 

 

II.1. Număr de grupe de performantă:

 

Total elevi-sportivi/grupe de performantă:

 

II. 2. Componenta nominală a fiecărei grupe de performantă/ramură de sport:

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele, initiala tatălui si prenumele sportivului

CNP

Numărul carnetului de legitimare*

Categoria de vârstă

Categoria de clasificare sportivă

Proba/ Probe sportivă/ sportive

Component lot national/ olimpic

Transferat de la/la

Profesor/ Antrenor

lot

perioada

unitatea de învătământ

data

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total elevi-sportivi/grupă de performantă:

 


* Carnetul de legitimare vizat de federatiile sportive nationale pe ramură de sport.

 

NOTĂ:

Se va trata distinct fiecare disciplină/ramură de sport/grupă de performantă.

 

Directorul unitătii de învătământ,

.............................................................

Responsabil Comisia scolară de constituire a registrului scolar al performantelor sportive,

.............................................................

 

ANEXA Nr. 1a

la regulament

 

Unitatea de învătământ (structura sportivă)................................................................

REGISTRUL SCOLAR

al performantelor sportive

Anul scolar........................

Rezultate obtinute

Disciplina/Ramura de sport.............................................................

A. COMPETITII SPORTIVE NATIONALE OFICIALE

1. Denumirea competitiei, nivelul/categoria, perioada si locul de desfăsurare:

...............................................................................................................

2. Număr de elevi-sportivi care au reprezentat structura sportivă în competitie:

 

 

 

Nr. crt.

Numele, initiala tatălui si prenumele sportivului

Proba

Locurile I-III obtinute

 

Alte locuri obtinute

Profesor/ Antrenor

I

II

III

Total

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

 

 

 

 

B. COMPETITII SPORTIVE INTERNATIONALE OFICIALE

1. Denumirea competitiei, nivelul/categoria, perioada si locul de desfăsurare:

...............................................................................................................

2. Număr de elevi-sportivi care au reprezentat structura sportivă în competitie:

 

 

 

Nr. crt.

Numele, initiala tatălui si prenumele sportivului

Proba

Locurile I-VI obtinute

Total

Alte locuri obtinute

Profesor/ Antrenor

I

II

III

IV

V

VI

I-III

IV-VI

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorul unitătii de învătământ,

.............................................................

Responsabil Comisia scolară de constituire a registrului scolar al performantelor sportive,

.............................................................

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Inspectoratul Scolar....................................

Adresa:.......................................................

 

REGISTRUL JUDETEAN/AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

al performantelor sportive

Anul scolar..........

 

Unităti de învătământ în care este organizat învătământ cu program sportiv integrat sau suplimentar

 

Nr. crt.

Unitatea de învătământ

(structura sportivă)

Certificat de identitate sportivă

Număr de sectii pe ramură de sport

Disciplina sportivă/

Sectia pe ramură de sport

Grupe performantă

Număr participanti

Nr. sportivi în loturi nationale/ olimpice

Număr de grupe

Număr de elevi-sportivi

Competitii nationale oficiale

Competitii internationale oficiale

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total unitate:

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total unitate:

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspector scolar general,

.............................................................

Responsabil Comisia scolară de constituire a registrului scolar al performantelor sportive,

.............................................................

 

ANEXA Nr. 2a

la regulament

 

Inspectoratul Scolar.....................................................

Adresa .....................................................................

REGISTRUL JUDETEAN/AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

al performantelor sportive

Anul scolar.......

Rezultate obtinute

Disciplina sportivă/Ramura de sport

A. COMPETITII SPORTIVE NATIONALE OFICIALE

 

Nr. crt.

Disciplina sportivă/ Ramura de sport

Unitatea de învătământ (structura sportivă)

Grupe de performantă

Competitia sportivă natională oficială

Total general

Număr de grupe

Număr de elevi-sportivi

Denumirea/categoria de vârstă

Locuri obtinute

I

II

III

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total unitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total unitate:

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

 

 

 

 

 

B. COMPETITII SPORTIVE INTERNATIONALE OFICIALE

 

Nr. crt.

Disciplina sportivă/ Ramura de sport

Unitateade învătământ

(structura sportivă)

Grupe de performantă

Competitia sportivă internatională oficială

Total, din care

Număr de grupe

Număr de elevi-sportivi

Denumirea/ categoria de vârstă

Locuri obtinute

Locurile I-III

Locurile IV-VI

I

II

III

IV

V

VI

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total unitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total unitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Se va trata distinct fiecare disciplină sportivă/ramură de sport.

 

Inspector scolar general,

.............................................................

Responsabil Comisia scolară de constituire a registrului scolar al performantelor sportive,

.............................................................

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

FEDERATIA SPORTULUI SCOLAR SI UNIVERSITAR

REGISTRUL NATIONAL al performantelor sportive

Anul scolar..................................................

 

Unităti de învătământ în care este organizat învătământ cu program sportiv integrat sau suplimentar

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea de învătământ

(structura sportivă)

Certificat de identitate sportivă

Număr de sectii pe ramură desport

Disciplina sportivă/

Sectia pe ramură de sport

Grupe de performantă

Număr participanti

Nr. sportivi în loturi nationale/ olimpice

Număr de grupe

Număr de elevi-sportivi

Competiti inationale oficiale

Competitii internationale oficiale

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total unitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total unitate:

 

 

 

 

 

Total judet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul Federatiei Sportului Scolar si Universitar,

.............................................................

Responsabil Comisia scolară de constituire a registrului scolar al performantelor sportive,

.............................................................


ANEXA Nr. 3a

la regulament

 

FEDERATIA SPORTULUI SCOLAR SI UNIVERSITAR

REGISTRUL NATIONAL

al performantelor sportive

Anul scolar.............................

Rezultate obtinute

Disciplina sportivă/Ramura de sport

A. COMPETITII SPORTIVE NATIONALE OFICIALE

 

Nr. crt.

Disciplina sportivă/ Ramura de sport

Judetul

Unitatea de învătământ (structura sportivă)

Grupe de performantă

Competitia sportivă natională oficială

Total

Număr de grupe

Număr de elevi-sportivi

Denumirea/categoria de vârstă

Locuri obtinute

I

II

III

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total unitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total unitate:

 

 

 

 

Total general I:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general II:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. COMPETITII SPORTIVE INTERNATIONALE OFICIALE

 

Nr. crt.

Disciplina sportivă/ Ramura de sport

Judetul

Unitateade învătământ(structura sportivă)

Grupe de performantă

Competitia sportivă internatională oficială

Total, din care

Numărde grupe

Număr de elevi-sportivi

Denumirea/ categoria de vârstă

Locuri obtinute

Locurile I-III

Locurile IV-VI

I

II

III

IV

V

VI

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total unitate:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total unitate:

 

 

 

 

 

 

 

Total general I:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general II:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducătorul Federatiei Sportului Scolar si Universitar,

.............................................................

Responsabil Comisia scolară de constituire a registrului scolar al performantelor sportive,

.............................................................


ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

DECIZIA Nr. 13

din 19 septembrie 2011

 

Dosar nr. 15/2011

 

Rodica Aida Popa - vicepresedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele completului

Lavinia Curelea - presedintele Sectiei civile si de proprietate intelectuală

Corina Michaela Jîjîie - presedintele Sectiei penale

Gabriela Victoria Bîrsan - presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal

Adrian Bordea - presedintele Sectiei comerciale

Ana Măria Dascălu - judecător Sectia penală

Victor Camenită Pasca - judecător Sectia penală

Matei Ionut - judecător Sectia penală - judecător-raportor

Traian Gherasim - judecător Sectia penală

Sandei Lucian Macavei - judecător Sectia penală

Ioana Bogdan - judecător Sectia penală

Georgeta Barbălată - judecător Sectia penală

Mirela Sorina Popescu - judecător Sectia penală

Cristina Rotaru - judecător Sectia penală

Ana Hermina lancu - judecător Sectia penală

Stefan Pistol - judecător Sectia penală

Gheorghe Florea - judecător Sectia penală

Magdalena lordache - judecător Sectia penală

Geanina Cristina Arghir - judecător Sectia penală

Adina Nicolae - judecător Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Carmen Elena Popoiag - judecător Sectia civilă si de proprietate intelectuală

Elena Cantăr - judecător Sectia de contencios administrativ si fiscal

Liliana Visan - judecător Sectia de contencios administrativ si fiscal

Viorica Trestianu - judecător Sectia comercială

Adriana Chioseaua - judecător Sectia comercială

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 15/2011 este constituit conform dispozitiilor art. 4144 alin. 3 din Codul de procedură penală, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, raportat la dispozitiile art. 272 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

Sedinta completului este prezidată de doamna Rodica Aida Popa, vicepresedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna Gabriela Scutea, procuror adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie.

La sedinta de judecată participă magistratul-asistent din cadrul Sectiilor Unite, doamna Alina Gabriela Păun, desemnat în conformitate cu dispozitiile art. 273 din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativă a înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie prin Sesizarea nr. 19.568/4620/111-5/2010, “în vederea interpretării si aplicării unitare a dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală referitor la calitatea procesuală a Agentiei Nationale de Integritate de persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate, respectiv dreptul Agentiei de a ataca solutiile de netrimitere în judecată”.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii învederând că există jurisprudenta neunitară în sensul că unele instante au stabilit că Agentia Natională de Integritate are calitatea procesuală de persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate, respectiv dreptul Agentiei de a formula plângere în fata judecătorului împotriva solutiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror, iar, dimpotrivă, altele au respins, ca inadmisibile, plângerile întemeiate pe dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală, statuând că Agentia Natională de Integritate nu are calitate procesuală.

A fost arătată opinia procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie, în sensul că Agentia Natională de Integritate are calitatea procesuală de persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate si, în consecintă, are dreptul de a formula plângere, în conformitate cu dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală, împotriva solutiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror.

Vicepresedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie, doamna judecător Rodica Aida Popa, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronuntare asupra recursului în interesul legii.

ÎNALTA CURTE,

deliberând asupra recursului În interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept ce a generat practica neunitară

Prin recursul În interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie s-a arătat că, în practica judiciară natională, nu există un punct de vedere unitar cu privire la stabilirea faptului dacă, în aplicarea dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, Agentia Natională de Integritate are calitatea procesuală de persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate, respectiv dreptul Agentiei de a ataca solutiile de netrimitere în judecată.

2. Examenul jurisprudential

Prin recursul în interesul legii se arată că, în urma verificării jurisprudentei la nivel national, cu privire la stabilirea faptului dacă “Agentia Natională de Integritate are calitatea procesuală de persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate, respectiv dreptul Agentiei de a ataca solutiile de netrimitere în judecată” a fost relevată o practică neunitară.

3. Solutiile pronuntate de instantele judecătoresti

3.1. Într-o primă orientare a practicii, unele instante au apreciat că Agentia Natională de Integritate are calitate procesuală pentru a formula plângere, în conformitate cu dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală, si au trecut la analiza cauzei pe fond.

Desi această solutie pare majoritară, cel putin potrivit anexelor prezentate de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie în sustinerea recursului (40 din cele 46 de anexe), s-a observat că doar în două dintre hotărârile prezentate a fost ridicată problema admisibilitătii plângerii formulate de Agentia Natională de Integritate împotriva solutiei de neîncepere a urmăririi penale, însă aceasta fie nu a fost tratată în motivarea hotărârii (anexa nr. 4 - Sentinta penală nr. 1.475 din 30 septembrie 2010 a înaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia penală), fie a fost solutionată cu o motivare lapidară (care în esentă face trimitere la dispozitiile art. 6 din Conventia Europeană a Drepturilor Omului - anexa nr. 5 - Sentinta penală nr. 1.206 din 25 iunie 2010 a înaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia penală).

3.2. Într-o a doua orientare a practicii, alte instante au apreciat că plângerea Agentiei Nationale de Integritate întemeiată pe dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală este inadmisibilă (anexele nr. 41-46), întrucât această institutie nu justifică un interes legitim, în sensul alin. 1 al art. 2781 din Codul de procedură penală; împrejurarea că Agentia Natională de Integritate are competenta de a sesiza Parchetul nu conferă însă acesteia si dreptul de a sesiza instanta în procedura plângerii împotriva actelor procurorului.

4. Opinia procurorului general

Solutia propusă de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie este în sensul primei orientări ajurisprudentei, cu următoarele argumente:

a) potrivit dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, “scopul Agentiei este asigurarea integritătii în exercitarea demnitătilor si functiilor publice si prevenirea coruptiei institutionale, prin exercitarea de responsabilităti în evaluarea declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitătilorsi a conflictelor de interese potentiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii functiilor si demnitătilor publice (...)”.

Acest scop ilustrează interesul legitim public al Agentiei, conferit prin lege, de a formula sesizări, plângeri, actiuni în instantă, pentru apărarea relatiilor sociale privind exercitarea integră a functiilor si demnitătilor publice, pentru prevenirea coruptiei institutionale;

b) având în vedere dispozitiile art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală, potrivit cărora hotărârile pronuntate în această procedură sunt definitive, s-ar ajunge la situatia în care solutiile dispuse de procuror, după evaluarea informatiilor privind averile demnitarilor, să nu mai fie supuse niciodată controlului judecătoresc, ceea ce ar crea premisele unei suspiciuni permanente a opiniei publice sub aspectul credibilitătii lor.

5. Raportul asupra recursului în interesul legii

Proiectul de solutie propus prin raportul întocmit în cauză a vizat cea de-a doua solutie identificată de examenul jurisprudential, în sensul că Agentia Natională de Integritate nu are calitate procesuală, în sensul dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, de a ataca solutiile de neurmărire penală sau de netrimitere în judecată dispuse de procuror, plângerile astfel formulate urmând a fi respinse ca inadmisibile, conform art. 2781 alin. 8 lit. a) teza a II-a din Codul de procedură penală.

S-a argumentat în esentă că este adevărat că menirea Agentiei Nationale de Integritate constă în asigurarea integritătii în exercitarea demnitătii si functiilor publice si prevenirea coruptiei institutionale, însă interesul public pentru înfiintarea si functionarea unei asemenea institutii nu este suficient pentru a justifica un demers al Agentiei în fata judecătorului, în procedura instituită în art. 2781 din Codul de procedură penală, căci pe această cale s-ar depăsi atributiile Agentiei Nationale de Integritate, clar delimitate la “responsabilităti în evaluarea declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitătilorsi a conflictelor de interese potentiale în care să se poată afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii functiilor si demnitătilor publice” [a se vedea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 176/2010].

6. Înalta Curte:

Din examinarea dispozitiilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitătilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative rezultă în esentă că această institutie desfăsoară o activitate de evaluare a averii, precum si a eventualelor conflicte de interese si incompatibilitătilor privitoare la anumite categorii de persoane care au, potrivit legii, obligatia declarării averii si intereselor.

Atât activitatea de evaluare a declaratiei de avere, cât si aceea de apreciere a declaratiei de interese se concretizează în întocmirea unui raport de evaluare, care se comunică, între altele, organului de urmărire penală, atunci când inspectorul de integritate constată fie existenta unor diferente semnificative, în sensul legii, între modificările intervenite în averea persoanei în cauză si veniturile realizate de aceasta, fie existenta unui conflict de interese sau a unei incompatibilităti.

Desi legea specială foloseste termenii de “comunicare” sau “transmitere” în legătură cu rapoartele de evaluare întocmite de către Agentia Natională de Integritate, în realitate aceste actiuni nu pot avea decât semnificatia unor sesizări ale organului de urmărire penală cu privire la săvârsirea unor presupuse infractiuni de către persoanele verificate (falsul în declaratii prevăzut de art. 292 din Codul penal sau conflictul de interese prevăzut de art. 2531 din Codul penal).

Tinând seama de modurile de sesizare prevăzute în art. 221 din Codul de procedură penală, este evident că în aceste situatii nu putem fi decât în prezenta unor denunturi, în sensul art. 223 din Codul de procedură penală.

În aceste conditii, cu referire la titularii care, potrivit art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, pot ataca solutiile de neurmărire penală sau netrimitere în judecată dispuse de procuror, se pune mai întâi o problemă de principiu, si anume aceea de a stabili în ce măsură denuntătorul se circumscrie notiunii de “persoană vătămată” ori, după caz, de “persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate”, întrebuintate de legiuitor în acest text de lege.

Din această perspectivă, înalta Curte apreciază că notiunea de “denuntător” este incompatibilă cu aceea de “persoană vătămată”, adică de persoană care, în calitate de subiect pasiv si titular al valorii sociale împotriva căreia s-a îndreptat presupusul act de conduită al făptuitorului, a suferit prin fapta penală reclamată o vătămare fizică, morală sau materială, întrucât în cazul acesteia vorbim despre o altă modalitate de sesizare a organelor judiciare (plângere, iar nu denunt).

Pentru a stabili dacă denuntătorul poate fi o “persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate”, trebuie delimitată notiunea de “interese legitime”, prin raportare la conduita denuntătorului, care actionează, fie pentru că legea îl obligă la un asemenea demers (de exemplu, în cazul infractiunilor a căror nedenuntare sau nesesizare a organelor judiciare constituie ea însăsi o infractiune), fie pentru că spiritul etic sau civic îl determină la o asemenea actiune.

În aceste cazuri nu se poate vorbi despre un interes legitim propriu, concret si actual pe care l-ar avea denuntătorul pentru a depăsi demersul initial, de încunostintare a organelor de urmărire penală cu privire la presupusa săvârsire a unei infractiuni, indiferent de cauza care l-a determinat în primă instantă să actioneze (o obligatie legală sau propria constiintă).

Dacă legea recunoaste oricărei persoane dreptul de a sesiza organele de urmărire penală, atunci când apreciază că s-a comis o infractiune, nu acelasi lucru se poate afirma si în ceea ce priveste posibilitatea de a contesta în justitie actul prin care procurorul a apreciat, cu referire la aspectele sesizate, că nu este cazul să se înceapă urmărirea penală sau, după caz, să dispună trimiterea în judecată a persoanei (persoanelor) cercetate.

Aceasta pentru că procedura instituită în art. 2781 din Codul de procedură penală are esentialmente un caracter privat, dedus din cerinta unei vătămări suferite de persoana care se adresează justitiei, în drepturile sau interesele sale legitime.

Or, încunostintând organele judiciare cu privire la săvârsirea unei presupuse infractiuni, denuntătorul actionează în virtutea unui interes public, ca reprezentant al societătii, ajutând astfel aceste organe să cerceteze fapte prevăzute de legea penală despre care ele nu au avut cunostintă pe altă cale (plângere sau sesizare din oficiu).

Acest interes public este limitat însă la sesizarea organelor de urmărire penală si nu conferă denuntătorului dreptul de a supune cauza cenzurii instantei de judecată, atunci când nu s-a dispus începerea urmăririi penale sau trimiterea în judecată.

Invocarea notiunii de “interes legitim public”, consacrată în art. 2 alin. 1 lit. r) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, nu este pertinentă, întrucât pe de o parte Codul de procedură penală nu se completează cu dispozitiile acestei legi, iar pe de altă parte pentru că “interesul legitim public” poate fi invocat, ca justificare a unei calităti procesuale active într-o actiune în contencios administrativ, doar de organisme sociale interesate, definite de aceeasi lege ca fiind “structuri neguvernamentale, sindicate, asociatii, fundatii si alte asemenea, care au ca obiect de activitate protectia drepturilor diferitelor categorii de cetăteni sau, după caz, buna functionare a serviciilor publice administrative” [a se vedea art. 2 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 554/2004].

Particularizând aceste consideratii la situatia Agentiei Nationale de Integritate, este real că menirea acesteia constă în asigurarea integritătii în exercitarea demnitătilor si functiilor publice si prevenirea coruptiei institutionale, însă interesul public pentru înfiintarea si functionarea unei asemenea institutii nu este suficient pentru a justifica un demers al Agentiei în fata judecătorului, în procedura instituită în art. 2781 din Codul de procedură penală, întrucât pe această cale s-ar depăsi atributiile Agentiei Nationale de Integritate, clar delimitate la “responsabilităti în evaluarea declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitătilorsi a conflictelor de interese potentiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii functiilor si demnitătilor publice” [a se vedea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 176/2010].

Prin urmare, atributiile Agentiei se limitează la această evaluare, putându-se doar sesiza alte organe (fiscale, de urmărire penală sau comisia de cercetare a averilor ori, după caz, disciplinare), care vor decide în mod exclusiv, potrivit propriilor competente, dacă au fost încălcate dispozitiile legii fiscale ori dacă sunt întrunite conditiile răspunderii penale sau disciplinare, după caz.

În concluzie, sesizând organele de urmărire penală, Agentia Natională de Integritate actionează ca un denuntător si nu este îndrituită, fată de cele expuse anterior, la un demers în fata judecătorului, în procedura instituită de art. 2781 din Codul de procedură penală.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 4144 si al art. 4145 din Codul de procedură penală, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casatie si Justitie si stabileste că, în aplicarea dispozitiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală, Agentia Natională de Integritate nu are calitatea procesuală de a ataca solutiile de neurmărire penală sau de netrimitere în judecată dispuse de procuror, plângerile astfel formulate urmând a fi respinse, ca inadmisibile, conform art. 2781 alin. 8 lit. a) teza a II-a din Codul de procedură penală.

Obligatorie, potrivit art. 4145 alin. 4 din Codul de procedură penală.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 19 septembrie 2011.

 

VICEPRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

RODICA AIDA POPA

Magistrat-asistent,

Alina Gabriela Păun


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.