MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 796/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 796         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

194. - Lege privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

 

790. - Decret pentru promulgarea Legii privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

 

787. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.200 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 1.224 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Decizia nr. 1.225 din 20 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

92. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea organizării unor actiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii si dezvoltării rurale, în plan intern si international

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.470. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

778. - Decizie privind sanctionarea domnului Dobrescu loan, conducător executiv la Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării

 

779. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Prezenta lege a fost notificată si adoptată cu respectarea prevederilor Directivei nr. 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE), seria Lnr. 204 din 21 iulie 1998, amendată de Directiva 98/48/CE, transpuse în legislatia natională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileste cadrul legal aplicabil preparatelor, substantelor, plantelor, ciupercilor sau combinatiilor acestora, denumite în continuare produse, susceptibile să aibă efecte psihoactive, asemănătoare celor determinate de substantele sau preparatele stupefiante ori psihotrope, plantele sau substantele aflate sub control national, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative în vigoare, si instituie măsuri de prevenire, control si combatere a consumului în vederea protejării sănătătii populatiei de actiunile negative ale acestora.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) substitut - orice substantă sau asociere de substante de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, ciupercă ori părti ale acestora al căror regim juridic nu este reglementat prin alte dispozitii legale, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive si care, indiferent de continut, denumire, mod de administrare, de prezentare sau de publicitate este ori poate fi folosit în locul unei substante sau preparat stupefiant ori cu efecte psihotrope sau în locul unei plante ori substante aflate sub control national sau pentru aceleasi scopuri;

b) operator - persoana fizică sau juridică care, coordonând direct ori prin interpusi, efectuează sau intentionează să efectueze operatiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extractii, conditionare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piată, livrare, procurare, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare sau orice altă activitate legală de import, export ori intermediere de produse, denumite în continuare operatiuni cu produse;

c) reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România care a primit un mandat din partea unui operator pentru a actiona în numele acestuia ori în nume propriu, dar pe seama operatorului, în temeiul legislatiei relevante;

d) publicitate - orice formă de promovare destinată uneia sau mai multor persoane, realizată prin orice modalitate ori mijloc de exprimare sau informare;

e) efecte psihoactive - unul dintre următoarele efecte pe care le poate avea un produs, atunci când este consumat de către o persoană: stimularea sau inhibarea sistemului nervos central al persoanei, având ca rezultat modificări ale functiilor si proceselor psihice si ale comportamentului ori crearea unei stări de dependentă, fizică sau psihică;

f) consum - introducerea în organismul uman a unui produs, indiferent dacă acesta a fost dizolvat, impregnat, dispersat sau diluat, în una dintre următoarele modalităti: pe cale orală ori injectabilă, inhalare, fumat sau aplicarea externă pe corpul unei persoane, în orice alt mod, în asa fel încât produsul să ajungă în corpul unei persoane;

g) regim juridic al produsului - ansamblul reglementărilor având ca obiect cel putin una dintre operatiunile prevăzute la lit. b);

h) autorizatie - act tehnico-administrativ emis de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, denumită în continuare A.N.S.V.S.A., care atestă că produsul nu este substitut în sensul prezentei legi, în urma efectuării unor analize si evaluări de către laboratoarele specializate în acest sens, după caz.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea

 

Art. 3. - (1) Operatiunile cu produse care sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive se supun autorizării în conditiile stabilite de prezenta lege.

(2) Până la obtinerea autorizatiei este interzisă desfăsurarea de operatiuni cu produsul ce face obiectul autorizării.

(3) Se consideră că un produs este susceptibil de a avea efecte psihoactive dacă se poate aprecia în mod rezonabil că ar produce asemenea efecte, dacă nu este folosit sau nu putea fi folosit în scopul pentru care a fost produs.

(4) La aprecierea caracterului rezonabil se pot lua în considerare, fără a se limita la acestea, următoarele criterii:

a) lipsa ori insuficienta elementelor pentru determinarea regimului juridic al produsului;

b) caracteristicile produsului, în principal compozitia, sau lipsa indicării acestora;

c) consumul, ca destinatie previzibilă a produsului;


d) prezentarea produsului, etichetarea sa, orice avertizări sau instructiuni pentru utilizarea lui, precum si orice altă indicatie ori informatie referitoare la acestea sau chiar lipsa lor.

(5) Autorizarea este necesară si în cazul în care operatiunile cu produse se desfăsoară prin intermediul mijloacelor electronice.

Art. 4. - Orice operator ce desfăsoară sau intentionează să desfăsoare operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive prin consum, chiar dacă scopul pentru care a fost produs nu este consumul, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative în vigoare, are obligatia de a solicita A.N.S.V.S.A. o autorizatie, astfel cum este definită la art. 2 lit. h).

Art. 5. - (1) în vederea obtinerii autorizatiei, operatorul sau reprezentantul autorizat depune la A.N.S.V.S.A. următoarele:

a) cerere de autorizare din care să rezulte: numele, prenumele si domiciliul sau, după caz, denumirea si sediul social ale operatorului ori ale reprezentantului autorizat al acestuia, precum si denumirea produsului si scopul operatiunilor pentru care se solicită autorizarea;

b) caracteristicile calitative si cantitative ale tuturor constituentilor produsului, inclusiv denumirea comună internatională, dacă există o asemenea denumire sau o referire la denumirea chimică relevantă;

c) evaluarea riscurilor psihoactive pe care le-ar putea prezenta;

d) descrierea metodei de fabricatie si de control utilizate de fabricant;

e) explicatiile privind măsurile de precautie si sigurantă ce trebuie luate pentru ca produsul să nu fie sau să nu poată fi recomandat pentru consum uman;

f) rezultatele testelor fizico-chimice, biologice sau microbiologice si toxicologice, după caz;

g) o machetă a ambalajului primar si, după caz, a ambalajului secundar, precum si modalitatea de utilizare recomandată;

h) dovada achitării tarifului de autorizare; i) orice alte documente sau informatii pe care le consideră relevante pentru obtinerea autorizatiei.

(2) Odată cu documentatia prevăzută la alin. (1), solicitantul furnizează, în recipiente/ambalaje sigilate, mostre din produsul pentru care se solicită autorizarea.

(3) în cazul în care A.N.S.V.S.A. apreciază că sunt necesare cantităti suplimentare de produs, notifică operatorul în acest sens.

Art. 6. - A.N.S.V.S.A. analizează documentatia depusă si transmite mostrele furnizate de solicitant, în vederea analizării compozitiei calitative si cantitative a produsului, laboratoarelor acreditate în Uniunea Europeană sau în Spatiul Economic European.

Art. 7. - (1) După obtinerea rezultatului analizelor de laborator, o copie certificată a acestora, împreună cu documentatia aferentă, se transmite de către A.N.S.V.S.A., spre evaluare, comisiei constituite atât din specialisti din comisia de farmacologie clinică, toxicologie si toxicodependentă si din comisia de psihiatrie ale Ministerului Sănătătii, cât si din specialisti din structurile specializate ale Ministerului Administratiei si Internelor, în vederea certificării dacă produsul are sau nu efecte psihoactive.

(2) Nominalizarea persoanelor care fac parte din comisia prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului administratiei si internelor, în termen de maximum 10 zile de la data intrării in vigoare a prezentei legi.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) poate solicita efectuarea de analize de laborator suplimentare.

Art. 8. - Cheltuielile necesare autorizării si evaluării sunt suportate de solicitant.

Art. 9. - (1) Dacă în urma evaluării se constată că produsul pentru care se solicită autorizarea este substitut, A.N.S.V.S.A.:

a) comunică solicitantului refuzul de eliberare a autorizatiei, în conditiile prezentei legi;

b) notifică Ministerul Sănătătii în vederea efectuării demersurilor necesare pentru înscrierea substitutului în unul dintre tabelele din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificările si completările ulterioare si, respectiv, la Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Dacă în urma evaluării se constată că produsul pentru care se solicită autorizarea nu este substitut, A.N.S.V.S.A. eliberează autorizatia pentru operatiunile si produsele solicitate, în termen de 30 de zile de la data obtinerii rezultatelor analizelor si evaluărilor prevăzute la art. 6 si 7.

(3) A.N.S.V.S.A. tine si actualizează un registru special în care se înscriu operatiunile si produsele pentru care se emite autorizatie, precum si operatorii autorizati; datele din registru se fac publice prin afisare pe pagina de internet a institutiei.

Art. 10. - Respingerea cererii de autorizare poate fi contestată de solicitant la instanta competentă, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 11. - Prevederile legale referitoare la autorizarea tacită nu sunt aplicabile pentru obtinerea autorizatiei prevăzute în prezentul capitol.

Art. 12. - Procedura de autorizare, inclusiv cea privind desfăsurarea analizelor si evaluărilor prevăzute la art. 6 si 7, modelul cererii de autorizare, modelul autorizatiei, precum si cuantumul tarifelor de autorizare si de evaluare se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui A.N.S.V.S.A., care se emite în termen de maximum 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL III

Control si sanctiuni

 

Art. 13. - (1) în cazul în care există sau se presupune în mod justificat că există un risc de a se efectua operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, împuternicitii legali ai Ministerului Sănătătii, ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si ai A.N.S.V.S.A. au dreptul să dispună blocarea mărfii, retragerea de pe piată, interzicerea utilizării produselor, suspendarea activitătilor, publicitătii sau, după caz, închiderea provizorie a locatiilor în care aceste operatiuni se desfăsoară.

(2) în cazul prevăzut la alin. (1), dacă operatiunile se desfăsoară prin mijloace electronice, Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, la sesizarea autoritătilor competente prevăzute la alin. (1), solicită furnizorilor de servicii de comunicatii electronice blocarea accesului la continutul site-ului în cauză, în conditiile legii.


(3) Actul administrativ prin care se dispun măsurile de precautie prevăzute la alin. (1) si (2) poate fi contestat în conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) în vederea efectuării testelor de laborator si/sau evaluărilor prealabile necesare, odată cu luarea măsurilor de precautie prevăzute la alin. (1), autoritătile vor preleva probe.

(5) Dacă în urma testelor de laborator si/sau evaluărilor se constată că produsul nu este substitut, măsurile de precautie se revocă.

(6) Cheltuielile pentru efectuarea testelor/evaluărilor prevăzute la alin. (4) se suportă de către autoritătile prevăzute la alin. (1), în functie de autoritatea care a dispus măsurile, urmând a fi recuperate, după caz, de la operator în conditiile legii.

Art. 14. - (1) Ori de câte ori, în cadrul unei activităti de control efectuate potrivit dispozitiilor legale în vigoare, se presupune în mod justificat că se efectuează operatiuni ce au ca obiect produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, organul de control sesizează organele de urmărire penală competente.

(2) în cazul în care operatiunile respective se desfăsoară prin intermediul mijloacelor electronice, organele de control competente sesizează si Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, care solicită furnizorilor de servicii prin mijloace electronice blocarea accesului la continutul site-ului în cauză, în conditiile legii.

Art. 15. - (1) Nerespectarea de către furnizorii de servicii prin mijloace electronice a obligatiei de a bloca accesul la site în termen de 12 ore de la primirea solicitării prevăzute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (2) din partea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin.(1) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.

Art. 16. - (1) Fapta persoanei care, fără a detine autorizatie eliberată în conditiile prezentei legi, efectuează operatiuni cu produse stiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani si interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

(2) Fapta persoanei care, fără a detine autorizatie eliberată în conditiile prezentei legi, efectuează operatiuni cu produse despre care trebuia sau putea să prevadă că sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani.

Art. 17. - Fapta persoanei care, cu intentie, efectuează operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

Art. 18. - (1) Dacă faptele prevăzute la art. 16 si 17 au avut ca urmare vătămarea uneia sau mai multor persoane care necesită pentru vindecare îngrijiri medicale de cel mult 60 de zile, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

(2) Dacă faptele prevăzute la art. 16 si 17 au avut ca urmare vătămarea uneia sau mai multor persoane care necesită pentru vindecare mai mult de 60 de zile de îngrijiri medicale ori vreuna dintre consecintele prevăzute la art. 182 alin. (2) din Codul penal, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă a avut ca urmare decesul unei persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, dacă fapta nu constituie o infractiune mai gravă.

Art. 19. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă împiedicarea, sub orice formă, a personalului cu atributii de control din cadrul autoritătilor competente de a intra, în conditiile prevăzute de lege, în timpul programului normal de lucru, în sedii si incinte cu scopul efectuării controlului.

Art. 20. - Publicitatea făcută oricăror produse pretinzând în mod credibil că prin consum acestea produc efecte psihoactive constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 21. - (1) Infractiunile prevăzute de prezenta lege sunt de competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism.

(2) Procurorii specializati din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infractiunile prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 22. - (1) Prevederile referitoare la obtinerea autorizatiei se aplică în mod corespunzător si operatorilor care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfăsoară operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

(2) Cererea de autorizare, însotită de documentatia necesară, se depune în termen de o zi de la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la art. 12.

(3) Dispozitiile art. 15 alin. (1) intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 194.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 790.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 207 din 19 octombrie 2011,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 787.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.200

din 20 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Andreea Costin - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Romsilvania” - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 1.044/83/2009 al Tribunalului Satu Mare - Sectia comercială si contencios administrativ si care formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.056D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Sentinta comercială pr. 960/F din 21 iunie 2010, astfel cum a fost rectificată prin încheierea din 21 iunie 2010 de îndreptare a erorii materiale a sentintei comerciale mentionate, pronuntată în Dosarul nr. 1.044/83/2009, Tribunalul Satu Mare - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Romsilvania” - S.R.L. din Satu Mare într-o cauză având ca obiect solutionarea cererii creditorilor de deschidere a procedurii de insolventă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate încalcă principiul constitutional al accesului liber la justitie si dreptul la apărare, deoarece termenul de 10 zile prevăzut de acestea este de cele mai multe ori imposibil de îndeplinit, existând situatii care impun o analiză economico-financiară, raportat la activul si pasivul societătii, ceea ce necesită întocmirea unei expertize. Or, în opinia autorului, termenul de 10 zile nu permite debitorului să îsi angajeze un apărător si nici să contacteze un expert care să întocmească la timp raportul de expertiză.

De asemenea, autorul exceptiei consideră că trebuie eliminată sanctiunea prevăzută de teza a doua a alin. (2) din cuprinsul art. 33 al legii, aceasta fiind neconstitutională, deoarece creează o temere serioasă debitorului, singurul care are un interes în promovarea unui plan de reorganizare, temere de natură a-l împiedica să conteste starea de insolventă, având în vedere că respingerea contestatiei are drept consecintă pierderea dreptului de a solicita reorganizarea judiciară.

Tribunalul Satu Mare - Sectia comercială si contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textul de lege criticat fiind în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992,să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din actul de sesizare, îl constituie prevederile art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006. În realitate, din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea retine că autorul acesteia critică numai art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, text asupra căruia urmează a se pronunta prin prezenta decizie. Textul legal criticat are următorul continut: “în termen de 10 zile de la primirea copiei, debitorul trebuie fie să conteste, fie să recunoască existenta stării de insolventă. Dacă debitorul contestă starea de insolventă, iar contestatia sa este ulterior respinsă, el nu va mai avea dreptul să solicite reorganizarea judiciară.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 privind accesul liber la justitie si art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra dispozitiilor legale criticate, supuse unor critici similare si raportate la unele dintre prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei, instanta constitutională s-a mai pronuntat prin mai multe decizii, respingând criticile formulate.

Astfel, cu privire la critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 21 din Constitutie, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 577 din 5 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 august 2011, si prin Decizia nr. 78 din 8 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 16 februarie 2007, retinând că o atare critică este lipsită de temei, întrucât accesul liber la justitie, ca de altfel orice drept fundamental, consacrat ca atare de Constitutie, are caracter legitim numai în măsura în care este exercitat cu bună-credintă, în limite rezonabile, cu respectarea drepturilor si intereselor în egală măsură ocrotite ale celorlalte subiecte de drept. Stabilirea de către legiuitor a acestor limite nu aduce nicio îngrădire dreptului în sine, ci, dimpotrivă, creează premisele valorificării sale în concordantă cu exigentele generale proprii unui stat de drept.

Prin Decizia nr. 142 din 25 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 15 martie 2010, Curtea a retinut, raportat la critica de neconstitutionalitate ce vizează termenul de 10 zile în care debitorul trebuie să conteste cererea creditorului de a cere deschiderea procedurii, că acesta este un termen de decădere scurt, stabilit de legiuitor în considerarea faptului că procedura insolventei trebuie să se desfăsoare cu celeritate. Mai mult, este o prevedere legală care atrage atentia părtilor asupra gradului de diligentă ridicat pe care trebuie să îi manifeste atunci când se pune problema începerii procedurii. În consecintă, nu se poate retine încălcarea art. 24 din Constitutie.

În fine, cu privire la critica tezei a doua a alin. (2) al art. 33 din lege, care priveste interzicerea debitorului de a mai solicita reorganizarea judiciară după ce anterior a contestat existenta stării de insolventă, iar contestatia i-a fost respinsă, prin Decizia nr. 1.247 din 18 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008, si prin Decizia nr. 59 din 14 ianuarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 23 martie 2010, Curtea a retinut că debitorul are posibilitatea de a opta între acceptarea solutiei cu privire la deschiderea procedurii insolventei si propunerea unui plan de reorganizare sau contestarea solutiei de deschidere a procedurii insolventei, contestare care însă nu trebuie să tindă spre o simplă tergiversare a cauzei. În plus, chiar dacă va fi respinsă contestatia, un plan de reorganizare va putea fi propus de administratorul-judiciar sau de către creditori. Astfel, legea pune la dispozitie mai multe căi prin care debitorul îsi poate valorifica drepturile sale.

Considerentele si solutiile deciziilor mentionate sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina o reconsiderare a jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Romsilvania” - S.R.L. din Satu Mare în Dosarul nr. 1.044/83/2009 al Tribunalului Satu Mare - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Andreea Costin

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.224

din 20 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si ale art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - Regionala Bucuresti în Dosarul nr. 1.329/120/2010 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ. Exceptia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.515D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 5 noiembrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 1.329/120/2010, Tribunalul Dâmbovita – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - Regionala Bucuresti într-o cauză ce are ca obiect anularea în parte a unei decizii de impunere.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate încalcă prevederile art. 16, art. 21 si art. 24 din Constitutie, precum si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece “încalcă liberul acces la justitie si dreptul la un proces echitabil solutionat de o instantă de judecată prevăzută de lege”.

Tribunalul Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă dispozitiile art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, si art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 174/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 mai 2004.

Textele criticate au următorul continut:

- Art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală: (1) împotriva titlului de creantă, precum si împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestatie potrivit legii. Contestatia este o cale administrativă de atac si nu înlătură dreptul la actiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în conditiile legii.

(2) Este îndreptătit la contestatie numai cel care consideră că a fost lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia.

(3) Baza de impunere si impozitul, taxa sau contributia stabilite prin decizie de impunere se contestă numai împreună.

(4) Pot fi contestate în conditiile alin. (3) si deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite, taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat.

(5) în cazul deciziilor referitoare la baza de impunere, reglementate potrivit art. 89 alin. (1), contestatia se poate depune de orice persoană care participă la realizarea venitului.

(6) Bazele de impunere constatate separat într-o decizie referitoare la baza de impunere pot fi atacate numai prin contestarea acestei decizii.”;

- Art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004: “înainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autoritătii publice emitente sau autoritătii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii, autorii exceptiei invocă prevederile constitutionale ale art. 16 referitor la egalitatea în drepturi, art. 21 referitor la accesul liber la justitie si art. 24 referitor la dreptul la apărare. De asemenea, sunt invocate si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 din Codul de procedură fiscală, Curtea constată că s-a mai pronuntat în raport cu critici identice de neconstitutionalitate si, de fiecare dată, a constatat constitutionalitatea acestui text legal. Spre exemplu, prin Decizia nr. 132 din 25 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 8 aprilie 2010, si prin Decizia nr. 687 din 12 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 25 iulie 2008, Curtea a stabilit că instituirea recursului prealabil sau gratios reprezintă o modalitate simplă, rapidă si scutită de taxa de timbru, prin care persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică are posibilitatea de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului său legitim direct de la organul emitent. Se realizează astfel, pe de o parte, protectia persoanei vătămate si a administratiei, iar, pe de altă parte, degrevarea instantelor judecătoresti de contencios administrativ de acele litigii care pot fi solutionate pe cale administrativă, dându-se expresie principiului celeritătii. Prin urmare, Curtea a statuat că parcurgerea unei proceduri administrative prealabile, obligatorii, fără caracter jurisdictional nu îngrădeste dreptul de acces liber la justitie, atât timp cât decizia organului administrativ poate fi atacată în fata unei instante judecătoresti. În acelasi sens, Curtea s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 927 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 23 noiembrie 2007, sau Decizia nr. 382 din 17 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 18 mai 2007.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, Curtea constată că si asupra constitutionalitătii acestora s-a mai pronuntat. Astfel, prin Decizia nr. 973 din 6 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 10 august 2010, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate, retinând că procedura prealabilă reglementată de textul de lege criticat nu este de natură să afecteze dreptul de acces liber la justitie ori dreptul la un proces echitabil si că instituirea recursului prealabil sau gratios reprezintă o modalitate simplă, rapidă si scutită de taxa de timbru, prin care persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică are posibilitatea de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului său legitim direct de la organul emitent. De altfel, prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994 privind liberul acces la justitie al persoanelor în apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea Constitutională a statuat cu valoare de principiu că este de competenta exclusivă a legiuitorului de a institui asemenea proceduri destinate, în general, să asigure solutionarea mai rapidă a unor categorii de litigii, descongestionarea instantelor judecătoresti de cauzele ce pot fi rezolvate pe această cale, evitarea cheltuielilor de judecată, iar legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, în formele si în modalitătile instituite de lege.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauză privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală si ale art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, exceptie ridicată de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A. - Regionala Bucuresti în Dosarul nr. 1.329/120/2010 al Tribunalului Dâmbovita - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.225

din 20 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Cizic Mazilu Gustav Adrian în Dosarul nr. 417/32/2010 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal. Exceptia formează obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 4.552D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la dosar de către autorul exceptiei, prin care acesta solicită admiterea exceptiei.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 15 octombrie 2010, pronuntată în Dosarul nr. 417/32/2010, Curtea de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Cizic Mazilu Gustav Adrian într-o cauză ce are ca obiect o actiune în contencios administrativ referitoare la pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că cele două ordonante de urgentă sunt neconstitutionale, deoarece au fost emise fără a exista o lege de abilitare în acest sens. Totodată, neconstitutionalitatea decurge si din faptul că ordonantele au intrat în vigoare începând cu data de 1 iulie 2010, ceea ce contravine prevederilor art. 4 din Codul fiscal, care prevăd că acesta se modifică si se completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de data intrării în vigoare a acesteia, iar orice modificare sau completare a codului intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege.

Curtea de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal nu si-a exprimat opinia referitoare la exceptia de neconstitutionalitate invocată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului arată că interdictia reglementării în domenii care fac obiectul legilor organice si obligativitatea stabilirii, prin legea de abilitare, a domeniului si datei până la care se pot emite ordonante sunt prevăzute de art. 115 din Constitutie pentru ordonantele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare adoptate de Parlament, iar nu si în cazul ordonantelor de urgentă, care se adoptă de către Guvern în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise ale autorului exceptiei, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze prezenta exceptie.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 28 iunie 2010, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 30 iunie 2010.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 a fost aprobată prin Legea nr. 279/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 28 decembrie 2010. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 a fost aprobată prin Legea nr. 88/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 10 iunie 2011.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii, autorul exceptiei invocă prevederile constitutionale ale art. 108 alin. (3) referitor la actele Guvernului si ale art. 115 alin. (1)si (2) referitor la delegarea legislativă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că cele două ordonante de urgentă criticate au fost emise în temeiul delegării legislative prevăzute în art. 115 alin. (4) din Constitutie. În această situatie, reglementarea constitutională nu cere existenta unei legi speciale de abilitare, ci existenta unor situatii extraordinare, care impun interventia imediată a Guvernului, prin adoptarea unor ordonante de urgentă. Astfel, Curtea constată că prevederile constitutionale ale art. 108 alin. (3) si cele ale art. 115 alin. (1) si (2) nu sunt incidente în cauză.

În ceea ce priveste critica potrivit căreia se realizează o neconcordantă între prevederile legale ale Codului fiscal si cele ale ordonantelor de urgentă criticate, Curtea constată că aceasta nu poate fi primită. Astfel, în jurisprudenta sa constantă, instanta de contencios constitutional a statuat că examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozitiile constitutionale pretins violate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele si raportarea concluziei ce ar rezulta din această comparatie la dispozitii ori principii ale Constitutiei.

Asa fiind, Curtea va respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2010.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte măsuri financiar-fiscale si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicată de Cizic Mazilu Gustav Adrian în Dosarul nr. 417/32/2010 al Curtii de Apel Bacău - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea organizării unor actiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii si dezvoltării rurale, în plan intern si international

 

Având în atentie necesitatea instituirii unor reglementări speciale - de generală aplicabilitate în domeniul actiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii si dezvoltării rurale, în plan intern si international,

tinând seama că nepromovarea prezentei ordonante de urgentă ar avea drept consecintă imposibilitatea respectării angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul României,

având în vedere necesitatea asigurării conditiilor materiale pentru exercitarea de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale a competentelor de reprezentare a României la manifestările interne si internationale în domeniul de competentă al ministerului stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonante de urgentă ar crea riscul ca România să nu fie reprezentată sau să fie reprezentată necorespunzător în actiunile interne si internationale, ceea ce ar afecta atât imaginea României, cât si mediul de afaceri ca beneficiar al acestor actiuni,

având în vedere necesitatea creării unor conditii reale pentru dezvoltarea economică si socială în zona agriculturii, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri pentru a dezvolta cât mai multe proiecte de colaborare care vor avea ca efect dezvoltarea schimburilor comerciale în domeniul agriculturii.

În acest context participarea României la manifestările de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii si dezvoltării rurale în plan intern si international ar trebui realizată într-un sistem centralizat si cât se poate de accelerat pentru o cât mai bună eficientizare a măsurilor propuse.

De asemenea, prin adoptarea prezentei ordonante de urgentă se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza internatională actuală le are asupra domeniului agriculturii în România.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru respectarea prevederilor art. 14 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, prezenta ordonantă de urgentă creează baza legală pentru finantarea organizării actiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii si dezvoltării rurale, în plan intern si international.

S-a adoptat procedura de reglementare prin ordonantă de urgentă deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată, ceea ce ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor si la agravarea situatiei actuale.

În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - (1) Se autorizează Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale să organizeze actiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii si dezvoltării rurale, în plan intern si international, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, titlul 20 “Bunuri si servicii”.

(2) Activitătile, actiunile, precum si cheltuielile necesare desfăsurării acestora se vor aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Tipurile de actiuni si cheltuieli care pot fi efectuate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 92.


 

ANEXĂ

 

 

Tipuri de actiuni

1. Seminare

2. Conferinte

3. Grupuri de lucru - incluzând pe cele itinerante - în special în zonele rurale

4. Campanii radiofonice si de televiziune - documentare, emisiuni-dezbatere si altele asemenea

5. Actiuni destinate scolilor si universitătilor

6. Organizarea de standuri de informare în târgurile/expozitiile agricole interne si internationale

7. Realizarea de productii vizuale si audiovizuale si distribuirea lor

 

Tipuri de cheltuieli

1. Cheltuieli privind creatii grafice publicitare - materiale publicitare: pliante, brosuri, cataloage, afise, fluturasi, reclame tipărite, mape de prezentare, postere, schitare calendare, grafică bannere, etichete -, obiecte promotionale - pixuri, brichete si altele asemenea -, inclusiv logoul evenimentului

2. Cheltuieli privind închirierea pavilionului si alte taxe

3. Cheltuieli privind planificarea, amenajarea, constructia si întretinerea standului

4. Cheltuieli privind transportul - materiale si obiecte promotionale, mostre

5. Cheltuieli de protocol - obiecte de artizanat, decoratiuni si altele asemenea

6. Cheltuieli prilejuite de participarea mesterilor populari si ansamblurilor artistice - cheltuieli de deplasare - transport, cazare, diurnă, prestări de servicii artistice, asigurări de sănătate

7. Cheltuieli privind serviciile de marketing si promovare

8. Cheltuieli prilejuite de participarea la seminare, conferinte, grupuri de lucru - incluzând pe cele itinerante - în special în zonele rurale, campanii radiofonice si de televiziune - documentare, emisiuni-dezbatere si altele asemenea, actiuni destinate scolilor si universitătilor, organizarea de standuri de informare în târgurile/expozitiile agricole interne si internationale, realizarea de productii vizuale si audiovizuale si distribuirea lor

9. Cheltuieli neprevăzute - majorarea cheltuielilor legate de închirierea, planificarea, amenajarea si întretinerea pavilionului, transport, evenimente/mijloace publicitare, participarea mesterilor populari, protocol

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei organizare si politici salariale nr. RL 1881 din 19 octombrie 2011;

- prevederile art. 11 alin. (2) din cap. II la anexa nr. III din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aproba criteriile privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Echivalarea stagiului în specialitate, participarea la concurs prin echivalare, precum si reducerea vechimii în specialitate, necesare în vederea ocupării functiilor prevăzute în anexă, se pot face numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se aplică si unitătilor sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, unitătilor si structurilor sanitare al căror management a fost transferat către autoritătile administratiei publice locale, precum si unitătilor de asistentă medico-sociale.

(2) Pentru unitătile de asistentă medico-sociale conditia de vechime în sectorul sanitar se înlocuieste cu vechimea în reteaua unitătilor de asistentă medico-sociale.

Art. 4. - (1) Ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare functiilor contractuale se face prin concurs sau examen.

(2) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual se face prin examen sau potrivit reglementărilor specifice unor domenii de activitate.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale în unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 4 iunie 2010

Art. 6. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică, unitătile sanitare cu personalitate juridică, unitătile sanitare din subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, din subordinea Academiei Române, precum si unitătile si structurile sanitare al căror management a fost transferat către autoritătile administratiei publice locale vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 20 octombrie 2011.

Nr. 1.470.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

privind angajarea si promovarea în functii, grade si trepte profesionale pentru personalul contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar

 

Nr. crt.

Functia

(gradul sau treapta profesionala)

Studii si criterii la anqajare si promovare

Vechimea minimă în muncă sau în specialitate

0

1

2

3

I. Personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare

Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare

A. Functii de specialitate medico-sanitare

1.

Medic/Medic dentist; primar

- diplomă de medic sau diplomă de licentă în medicină/diplomă sau diplomă de licentă de medic stomatolog/diplomă de licentă de medic dentist

- examen de medic primar

- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca medic specialist

2.

Medic/Medic dentist; specialist

- diplomă de medic sau diplomă de licentă în medicină/ diplomă de licentă de medic stomatolog/diplomă de licentă de medic dentist

- examen de medic specialist

- concurs pentru ocuparea postului*)

- stagiu de rezidentiat terminat

3.

Medic/Medic dentist; rezident anul II-VII

- diplomă de medic sau diplomă de licentă în medicină/diplomă de licentă de medic stomatolog/diplomă de licentă de medic dentist

- promovarea examenului de verificare a cunostintelor prevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare

- un an vechime ca medic rezident

4.

Medic/Medic dentist; rezident anul I

- diplomă de medic sau diplomă de licentă în medicină/diplomă de licentă de medic stomatolog/diplomă de licentă de medic dentist

- concurs de medic rezident

 

5.

Medic/Medic dentist

- diplomă de medic sau diplomă de licentă în medicină/diplomă de medic stomatolog promotie anterioară anului 2005

- diplomă de licentă de medic dentist promotie 2005 si ulterioare

- concurs pentru ocuparea postului

- un an vechime ca medic/medic dentist stagiar

6.

Medic/Medic dentist stagiar**)

- diplomă de medic sau diplomă de licentă în medicină, diplomă de medic stomatolog promotie anterioară anului 2005

 

7.

Medic cu competente limitate

- diplomă de licentă în medicină promotia anului 2005 si ulterioare al cărui titular nu a fost confirmat medic rezident

- concurs pentru ocuparea postului

 

8.

Farmacist primar

- diplomă de farmacist sau diplomă de licentă în farmacie

- examen de farmacist primar- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca farmacist specialist

9.

Farmacist specialist

- diplomă de farmacist sau diplomă de licentă în farmacie

- examen de farmacist specialist- concurs pentru ocuparea postului*)

- stagiu de rezidentiat terminat

10.

Farmacist rezident anul II-III

- diplomă de licentiat în farmacie/diplomă de licentă de farmacist

- promovarea examenului de verificare a cunostintelorprevăzute de curriculumul de pregătire aferent anului de formare

- un an vechime ca farmacist rezident

11.

Farmacist rezident anul I

- diplomă de farmacist sau diplomă de licentă în farmacie

- concurs de farmacist rezident

 

12.

Farmacist

- diplomă de licentiat în farmacie promotie anterioară anului 2005

- diplomă de licentiat în farmacie/diplomă de licentă de farmacist promotia anului 2005 si ulterioare

- concurs pentru ocuparea postului

- un an vechime ca farmacist stagiar

13.

Farmacist stagiar

- diplomă de licentiat în farmacie promotie anterioară anului 2005

 

14.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

- diplomă de licentă în specialitate

- examen de grad principal

- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer

medical; specialist

15.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

- diplomă de licentă în specialitate

- examen de grad specialist

- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer

medical

16.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

- diplomă de licentă în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime ca fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

17.

Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

- diplomă de licentă în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

 

18.

Dentist principal

- diplomă de învătământ superior de 3 ani în specialitate

- examen de dentist principal

- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca dentist

19.

Dentist

- diplomă de învătământ superior de 3 ani în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime ca dentist

20.

Dentist debutant

- diplomă de învătământ superior de 3 ani în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

 

B. Functii de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare

21.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal

- diplomă de licentă în specialitate

- examen de grad principal

- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar

22.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist

- diplomă de licentă în specialitate

- examen de grad specialist

- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar

23.

Biolog, biochimist, chimist, fizician

- diplomă de licentă în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

24.

Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant

- diplomă de licentă în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

 

25.

Expert în fizică medicală

- diplomă de licentă în fizică sau echivalent

- grad universitar sau echivalent superior (masterat medical sau doctorat)

- curs de radioprotectie postuniversitar

- permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN)

- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani vechime ca fizician

26.

Fizician medical

- diplomă de licentă în fizică sau echivalent

- permis de exercitare nivel 2 eliberat de CNCAN

- concurs pentru ocuparea postului

- 2 ani vechime ca fizician medical debutant

27.

Fizician medical debutant

- diplomă de licentă în fizică sau echivalent

- concurs pentru ocuparea postului

 

28.

Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; principal

- diplomă de licentă în specialitate

- examen pentru obtinerea gradului de principal

- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar

29.

Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut

- diplomă de licentă în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

30.

Logoped, sociolog, profesor CFM, asistent social, kinetoterapeut; debutant

- diplomă de licentă în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

 

31.

Psiholog principal

- diplomă de licentă în specialitate

- examen de grad principal

- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca specialist în sectorul sanitar

32.

Psiholog specialist

- diplomă de licentă în specialitate

- examen de grad specialist

- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar

33.

Psiholog practicant

- diplomă de licentă în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

- un an vechime ca psiholog stagiar

34.

Psiholog stagiar

- diplomă de licentă în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

 

35.

Profesor CFM, biolog, chimist, asistent social; principal

- diplomă de absolvire a învătământului superior de 3 ani în specialitate

- examen pentru obtinerea gradului de principal

- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar

36.

Profesor CFM, biolog, chimist asistent social

- diplomă de absolvire a învătământului superior de 3 ani în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate în sectorul sanitar

37.

Profesor CFM, biolog, chimist; asistent social

- diplomă de absolvire a învătământului superior de 3 ani în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

 


*) Cu exceptia medicilor si farmacistilor care urmează rezidentiatul pe post nominalizat într-o unitate sanitară.

**) Functia de medic stagiar se utilizează si pentru medicii din promotia 2005 si ulterioare care nu au fost confirmati medici rezidenti si care beneficiază de competente limitate.

 

NOTE:

1. Gradele profesionale obtinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozitiile 1, 2, 3,4, 8, 9,10 si 11 se confirmă prin ordin al ministrului sănătătii.

2. Gradele profesionale obtinute prin concurs de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozitiile 21 si 22, cu exceptia fizicienilor, se confirmă prin ordin al ministrului sănătătii.

3. Gradele profesionale de specialist si principal obtinute prin examen de personalul de specialitate medico-sanitar cu studii superioare de la pozitiile 14, 15, 28, 31, 32 si 35, inclusiv fizicienii de la pozitiile 21 si 22, se confirmă prin act administrativ al conducătorului institutiei publice cu personalitate juridică.

 

II. Asistenti medicali si alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie

 

38.

Asistent medical, moasă; principal

- diplomă de licentă în specialitate

- examen pentru obtinerea gradului de principal

- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca asistent medical

39.

Asistent medical, moasă

- diplomă de licentă în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime ca asistent medical

40.

Asistent medical, moasă; debutant

- diplomă de licentă în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

 

41.

Asistent medical principal (SSD)

- diplomă de absolvire a învătământului superior de 3 ani în specialitate

- examen pentru obtinerea gradului de principal

- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca asistent medical

42.

Asistent medical (SSD)

- diplomă de absolvire a învătământului superior de 3 ani în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime ca asistent medical

43.

Asistent medical debutant (SSD)

- diplomă de absolvire a învătământului superior de 3 ani în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

 

44.

Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal (PL)

- diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă sau

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare

- examen pentru obtinerea gradului de principal

- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca asistent medical

45.

Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (PL)

- diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă sau

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

46.

Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (PL)

- diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă sau

- diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997- concurs pentru ocuparea postului

 

47.

Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; principal(M)

- diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

- examen pentru obtinerea gradului de principal

- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca asistent medical


0

1

2

3

48.

Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; (M)

- diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

49.

Asistent medical, asistent farmacie, asistent social; debutant (M)

- diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii
- concurs pentru ocuparea postului

 

50.

Educator-puericultor principal (PL)

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate

- examen pentru obtinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca educator-puericultor

51.

Educator-puericultor (PL)

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

52.

Educator-puericultor; debutant (PL)

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

53.

Educator-puericultor principal (M)

- diplomă de absolvire a liceului de specialitate
- examen pentru obtinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca educator-puericultor

54.

Educator-puericultor (M)

- diplomă de absolvire a liceului de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

55.

Educator-puericultor; debutant (M)

- diplomă de absolvire a liceului de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

56.

Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (PL)

- diplomă de scoală sanitară postliceală ori echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- examen pentru obtinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate

57.

Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); (PL)

- diplomă de scoală sanitară postliceală sau echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

58.

Tehnician dentar, tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (PL)

- diplomă de scoală sanitară postliceală ori echivalentă sau
- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997
- concurs pentru ocuparea postului

 

59.

Tehnician dentar principal (M)

- diplomă de liceu sanitar în profil
- examen pentru obtinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime ca tehnician dentar

60.

Tehnician dentar (M)

- diplomă de liceu sanitar în profil
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime ca tehnician dentar

61.

Tehnician dentar debutant (M)

- diplomă de liceu sanitar în profil
- concurs pentru ocuparea postului

 

62.

Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); principal (M)

- diplomă de studii medii în specialitate
- examen pentru obtinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar

63.

Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă) (M)Tehnician sanitar (utilaje medicale, optician, protezare ortopedică, protezare auditivă); debutant (M)

- diplomă de studii medii în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate ca tehnician în sectorul sanitar

64.

 

- diplomă de studii medii în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 


0

1

2

3

65.

Soră medicală, oficiant medical, laborant, moasă, maseur; principal (M)

- diplomă de liceu sanitar sau scoală sanitară în profil
- examen pentru obtinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate

66.

Soră medicală, oficiant medical, laborant, moasă, maseur; (M)

- diplomă de liceu sanitar sau scoală sanitară în profil
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

67.

Soră medicală, oficiant medical, laborant, moasă, maseur; debutant (M)

- diplomă de liceu sanitar sau scoală sanitară în profil
- concurs pentru ocuparea postului

 

68.

Statistician medical, registrator medical, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; principal (M)

- diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
- examen pentru obtinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime în specialitate

69.

Statistician medical, registrator medical, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; (M)

- diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în activitate

70.

Statistician medical, registrator medical, instructor de educatie, instructor de ergoterapie, instructor CFM; debutant (M)

- diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii
- concurs pentru ocuparea postului

 

71.

Asistent social, educator-puericultor; principal

- diplomă de absolvire a scolii de specialitate
- examen pentru obtinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate

72.

Asistent social, educator-puericultor

- diplomă de absolvire a scolii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

73.

Asistent social, educator-puericultor; debutant

- diplomă de absolvire a scolii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

74.

 

Gipsar, autopsier; principal

 

- scoală general
- examen pentru obtinerea gradului de principal

- curs de instruire de 3 luni
- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare sau prosectură

75.

Gipsar, autopsier

- scoală generală

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în sectorul sanitar la sala de gipsare sau prosectură

76.

Gipsar, autopsier; debutant

- scoală generală

- concurs pentru ocuparea postului

 

 

NOTE

1. Conditiile de studii si vechime prevăzute la pozitiile 38-40 se aplică si următoarelor functii: tehnician de radiologie si imagistică licentiat  asistent medical de laborator clinic licentiat, licentiat în balneofiziokinetoterapie si recuperare, tehnician dentar licentiat, asistent medical dentar licentiat, tehnician de farmacie licentiat, tehnician de audiologie si protezare auditivă licentiat, asistent medical de profilaxie dentară licentiat.

2. Conditiile de studii si vechime prevăzute la pozitiile 41-43 se aplică si următoarelor functii: asistent medical specialist, tehnician superior de imagistică, radiologie, radioterapie si radiodiagnostic, cosmetician medical specialist, asistent medical specializat, tehnician de laborator clinic, tehnician de farmacie, asistent de fiziokinetoterapie, asistent medical de urgente medico-chirurgicale, asistent medico-social, tehnician dentar specializat, asistent de profilaxie stomatologică, asistent igienist pentru cabinet stomatologic, asistent pentru stomatologie, asistent medical generalist, tehnician de radiologie si imagistică, tehnician de audiologie si protezare auditivă, tehnician de protezare oculară, asistent medical de geriatrie, gerontologie si asistentă socială pentru vârstnici, asistent medical de igienă si sănătate publică, fiziokinetoterapeut cosmetician medical, nutritionist si dietetician, tehnician dentar specialist, asistent dentar, care au studii de acest nivel.

3. Conditiile de studii si vechime prevăzute la pozitiile 35-37 se aplică si următoarelor functii: educator-puericultor, asistent social si cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învătământul superior de scurtă durată, cu durata studiilor de 2-3 ani învătământ de zi sau de 3-4 ani învătământ seral ori fără frecventă.

4. Pentru încadrarea personalului de specialitate medico-sanitar cu studii postliceale si medii în functiile de la pozitiile 44-76, echivalările si confirmările în functii si specialităti aprobate potrivit reglementărilor legale în vigoare îsi mentin valabilitatea.

5. Asistentii medicali care au sustinut si promovat gradul principal în profilul diplomei de licentă/diplomei de absolvire a învătământului superior de scurtă durată, obtinută ulterior, pot fi promovati la gradul principal după îndeplinirea conditiei de vechime de 3 ani în functia de asistent medical cu (S) sau cu (SSD).

6. Reglementările de la pct. 5 se aplică si functiilor nominalizate la pct. 1 si 2.

 


0

1

2

3

77.

Operator registrator de urgentă principal

- diplomă de studii medii

- curs organizat conform ordinului ministrului sănătătii privind înfiintarea Scolii de Ambulantieri în cadrul Statiei de Salvare a Municipiului Bucuresti, actual Serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov, precum si în alte servicii judetene de ambulantă acreditate prin ordin al ministrului sănătătii
- examen pentru obtinerea gradului de principal
- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime în specialitate, din care cel putin un an în cadrul serviciilor de ambulantă

78.

Operator registrator de urgentă

- diplomă de studii medii si certificat de radiotelefonist sau telefonist
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

79.

Operator registrator de urgentă debutant

- diplomă de studii medii si certificat de radiotelefonist sau telefonist
- concurs pentru ocuparea postului

 

III. Personal auxiliar sanitar

 

 

80.

Infirmieră, agent DDD

- scoală generală- curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Româniasau

- curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătătii - Directia generală resurse umane si certificare
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în activitate

81.

Infirmieră, agent DDD; debutant

- scoală generală
- concurs pentru ocuparea postului

 

82.

Brancardier, băias, nămolar,

- scoală generală

 

 

spălătoreasă, îngrijitoare


- concurs pentru ocuparea postului

 

83.

Ambulantier

- diplomă de bacalaureat (2)- permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B siC
- diplomă de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului ministrului sănătătii privind înfiintarea Scolii de Ambulantieri în cadrul Statiei de Salvare a Municipiului Bucuresti, actual Serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov, precumsi în alte servicii judetene de ambulantă acreditate prin ordin al ministrului sănătătii
- concurs pentru ocuparea postului sau
- diplomă de bacalaureat (2)

- certificat de calificare
- diplomă de absolvire a cursului de ambulantier conform ordinului ministrului sănătătii privind înfiintarea Scolii de Ambulantieri în cadrul Statiei de Salvare a Municipiului Bucuresti, actual Serviciul de ambulantă Bucuresti-Ilfov, precumsi în alte servicii judetene de ambulantă acreditate prin ordin al ministrului sănătătii
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani vechime ca sofer (conducător auto) profesionist si cel putin un an ca sofer autosanitară I

 

 

 

- 6 ani vechime ca motorist, marinar sau conducător de salupă si cel putin un an vechime ca motorist, marinar pe salupă medicală sau conducător de salupă medicală

84.

Sofer autosanitară I

- diplomă de bacalaureat (2)

- permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B si C
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani vechime ca sofer (conducător auto) profesionist sau 3 ani ca sofer autosanitară II

85.

Sofer autosanitară II

- diplomă de bacalaureat (2)

- permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B si C
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani vechime ca sofer (conducător auto) profesionist

86.

Sofer autosanitară III

- permis de conducere pentru sofer profesionist valabil pentru autovehicule din categoriile B si C
- concurs Dentru ocuDarea rjostului

 

 

NOTE:

1. Se aplică nivelele I si II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, iar nivelele de salarizare Usi III, soferilor autosanitarelor din alte unităti sanitare.

2. Numai pentru ocuparea functiilor respective din cadrul serviciilor de ambulantă ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009.

3. Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat functiile de la pozitiile 83-85, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt si rămân valabile pentru ocuparea în continuare a functiilor respective.

4. Nivelul de studii medii (M) pentru functiile de ambulantier si sofer autosanitară I si II din cadrul serviciilor de ambulantă se utilizează numai pentru promovarea persoanelor încadrate ulterior intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare.

 


0

1

2

3

IV. Personalul din unitătile de cercetare stiintifică si dezvoltare tehnologică

Cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010

A. Functii de executie pe grade profesionale

1.

Cercetător stiintific I

- diplomă de licentă în specialitate- medic primar, farmacist primar (3)

- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.

- principal

- expert în fizică medicală sau
- concurs pentru ocuparea postului

- 9 ani vechime în activitatea de cercetare si titlul stiintific de doctor sau

- 9 ani vechime în învătământul superior si titlul stiintific de doctor

- 15 ani vechime în profilul postului

2.

Cercetător stiintific II

- diplomă de licentă în specialitate

- medic primar, farmacist primar (3)

- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc. – principal

- expert în fizică medicală
- concurs pentru ocuparea postului

- 8 ani vechime în activitatea de cercetare si titlul stiintific de doctor

sau

- 8 ani vechime în învătământul superior si titlul stiintific de doctor sau

- 12 ani vechime în profilul postului

3.

Cercetător stiintific III

- diplomă de licentă în specialitate- medic specialist sau farmacist specialist (3)

- biolog, chimist, biochimist, fizician, psiholog, logoped, sociolog, expert în fizică medicală, asistent medical etc.

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani vechime în activitatea de cercetare sau

- 6 ani vechime în învătământul superior sau

- 4 ani vechime pentru persoanele care detin titlul stiintific de doctor si provin din învătământul superior ori din domeniul cercetării sau

- 10 ani vechime în profilul postului sau

- 8 ani vechime pentru persoanele care detin titlul stiintific de doctor si provin din afara învătământului superior sau al cercetării

4.

Cercetător stiintific

- diplomă de licentă în specialitate

- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătătii, în ultimul an de rezidentiat

- biolog, chimist, biochimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului

- 2 ani vechime în activitatea de cercetare sau

- 2 ani vechime în învătământul superiorsau

- 4 ani vechime în profilul postului

5.

Asistent de cercetare stiintifică

- diplomă de licentă în specialitate

- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătătii- biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului

- un an vechime în activitate

6.

Asistent de cercetare stiintifică stagiar

- diplomă de licentă în specialitate

- medic rezident sau farmacist rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătătii- biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical, psiholog, logoped, sociolog, asistent medical etc.
- concurs pentru ocuparea postului

 

B. Functii de executie auxiliare din activitatea de cercetare stiintifică, pe trepte profesionale

7.

Asistent I

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal sau

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime în activitate

8.

Asistent II

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal sau

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- un an vechime în activitate

9.

Asistent stagiar

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat

- concurs pentru ocuparea postului

 


NOTE:

1. Functiile din prezenta anexă se echivalează cu functiile prevăzute în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.399/2005 pentru echivalarea functiilor si gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu functiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003, elaborat în baza prevederilor art. 19 din legea mai sus mentionată.

2. Angajarea si promovarea personalului din structurile de cercetare medicală si farmaceutică se fac numai cu avizul conducerii Academiei de Stiinte Medicale.

3. Se aplică numai pentru functiile din activitatea de cercetare stiintifică medicală clinică si de medicină preventivă.

 

V. Personalul de specialitate din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investitii, resurse umane, salarizare si contencios

 

Nr.crt.

Functia (gradul sau treapta profesională)

Studii si criterii la angajare si promovare

Vechimea minimă în specialitate

0

1

2

3

A. Functii din activitatea de specialitate din compartimentele contabilitate, financiar, aprovizionare, resurse umane, salarizare, contencios si investitii

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Auditor gradul I

- diplomă de licentă
- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime în specialitate

2.

Auditor gradul II

- diplomă de licentă
- concurs pentru ocuparea postului

- un an vechime în specialitate

3.

Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, gradul I

- diplomă de licentă
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate

4.

Referent de specialitate, inspector de specialitate, consilier, expert, gradul II

- diplomă de licentă
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în specialitate

5.

Referent de specialitate, inspector de specialitate, consilier, expert; gradul III

- diplomă de licentă
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

6.

Consilier, expert, inspector de specialitate, referent de specialitate, debutant

- diplomă de licentă
- concurs pentru ocuparea postului

 

7.

Inginer, economist; specialist IA

- diplomă de licentă
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate

8.

Inginer, economist; gradul I

- diplomă de licentă
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în specialitate

9.

Inginer, economist; gradul II

- diplomă de licentă
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

10.

Inginer, economist; debutant

- diplomă de licentă
- concurs pentru ocuparea postului

 

11.

Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; I

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate

12.

Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; II

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în specialitate


0

1

2

3

13.

Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; III

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

14.

Referent, subinginer, tehnician-economist, conductor arhitect, arhivist; debutant

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

15.

Consilier juridic gradul IA

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate

16.

Consilier juridic gradul I

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în specialitate

17.

Consilier juridic gradul II

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

18.

Consilier juridic debutant

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

c) Functii de executie pe trepte profesionale

19.

Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului sau

- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate

tehnician IA

- muncitori categoriile 5-6
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 7 ani vechime în meserie

20.

Tehnician, merceolog, contabil, referent; I

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului sau

- 3 ani si 6 luni vechime în specialitate

tehnician I

- muncitori categoriile 4-5
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime în meserie

21.

Tehnician, merceolog, contabil, referent; II

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului sau

- 6 luni vechime în specialitate

tehnician II

- muncitori categoriile 2-3
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- un an vechime în meserie

22.

Tehnician, merceolog, contabil referent; debutant

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

 

 

NOTA:

Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat functiile de la pozitiile 19-22, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt si rămân valabile pentru ocuparea în continuare a functiilor respective.

 

0

1

2

3

 

B. Compartimente de informatica

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Analist, programator, inginer de sistem; IA

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în activitatea de informatică

2.

Analist, programator, inginer de sistem; I

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în activitatea de informatică

3.

Analist, programator, inginer de sistem; II

- diplomă de licentă în specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în activitatea de

informatică

4.

Analist, programator, inginer de sistem; debutant

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

5.

Informatician, conductor tehnic; I

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate

6.

Informatician, conductor tehnic; II

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în specialitate

7.

Informatician, conductor tehnic; III

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

8.

Informatician, conductor tehnic; debutant

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

9.

Analist (programator) ajutor IA

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în activitatea informatică

10.

Analist (programator) ajutor I

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în activitatea informatică

11.

Analist (programator) ajutor II

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în activitatea informatică

12.

Analist (programator) debutant

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

 

13.

Operator, controlor date; I

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în activitate

14.

Operator, controlor date; II

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în activitate

15.

Operator, controlor date; III

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în activitate

16.

Operator, controlor date; debutant

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

 

 

VI. Personalul din activitatea de secretariat - administrativ, gospodărire, întretinere - reparatii si de deservire

 

Nr. crt.

Functia (treapta profesională)

Studii si criterii la angajare si promovare

Vechimea minimă în muncă sau în specialitate

0

1

2

3

a) Functii de executie pe trepte profesionale

 

1.

Administrator I

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate economic sau tehnic sau

- diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic

- 4 ani vechime în activitate

2.

Administrator II

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate economic sau tehnic sau
- diplomă de bacalaureat în profil economic sau tehnic
- concurs pentru ocuparea postului

- un an vechime în activitate

3.

Sef depozit I

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani vechime în activitate

4.

Sef depozit II

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

 

5.

Casier, magaziner; functionar, arhivar

- diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în activitate

6.

Casier, magaziner; functionar, arhivar; debutant

- diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

 

7.

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf; IA

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în activitate

8.

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf I

- diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în activitate

9.

Stenodactilograf, secretar-dactilograf, dactilograf debutant

- diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

 

10.

Secretar

- diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în activitate

11.

Secretar debutant

- diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

 

12.

Sef formatie pază/pompieri

- diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

 

13.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier

- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

 

14.

Maistru I

- diplomă de absolvire a scolii tehnice de maistri
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani vechime ca maistru

15.

Maistru II

- diplomă de absolvire a scolii tehnice de maistri
- concurs pentru ocuparea postului

- 9 ani vechime în meserie

 

NOTĂ:

Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat functiile de la pozitiile 1-15, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt si rămân valabile pentru ocuparea în continuare a functiilor respective.

 

0

1

2

3

b) Criterii de studii si vechime pentru muncitorii calificati din activitatea de întretinere-reparatii, laboranti determinări fizico-chimice, preparatori ser vaccin etc.

16.

Muncitor calificat I

- categoria de calificare 5 sau 6
- concurs pentru ocuparea postului

- 9 ani vechime în meserie

17.

Muncitor calificat II

- categoria de calificare 3 sau 4
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani vechime în meserie

18.

Muncitor calificat III

- categoria de calificare 2
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani vechime în meserie

19.

Muncitor calificat IV

- categoria de calificare 1
- concurs pentru ocuparea postului

 

20.

Muncitor necalificat I

- concurs pentru ocuparea postului

 

21.

Muncitor necalificat II

- concurs pentru ocuparea postului

 

 

- fără sporuri

 

 

c) Personal operativ si muncitori operativi

22.

Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achizitii, lucrător comercial etc. I

- nivel de calificare III

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani vechime în meserie

23.

Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achizitii, lucrător comercial etc. II-III

- nivel de calificare II

- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani vechime în meserie

24.

Bucătar, cofetar, ospătar, agent contractări achizitii, lucrător comercial etc. IV

- nivel de calificare I

- concurs pentru ocuparea postului

 

d) Încadrarea soferilor pe trepte profesionale în functie de capacitatea de transport a autovehiculului

25.

Soferi

- autovehicul si tractor rutier cu remorcă, cu capacitatea de peste 2 t, si autovehicul de transport de persoane cupeste 8 locuri
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani vechime în activitate ca sofer

26.

Soferii

- autovehicul cu capacitatea până la 21 inclusiv si autovehicul de transport de persoane cu până la 8 locuri inclusiv
- concurs pentru ocuparea postului

 

e) Muncitori calificati - telefonist

27.

Muncitor calificat II (telefonist)

- centrală telefonică cu peste 400 de posturi telefonice în functie, exclusiv posturile telefonice din derivatie- certificat de calificare pentru meseria de telefonist
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani vechime în activitate

28.

Muncitor calificat III (telefonist)

- centrală telefonică cu 50-400 de posturi telefonice în functie- certificat de calificare pentru meseria de telefonist
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani vechime în activitate

29.

Muncitor calificat IV (telefonist)

- centrală telefonică cu până la 50 de posturi telefonice în functie- certificat de calificare pentru meseria de telefonist
- concurs pentru ocuparea postului

 

 

NOTA:

Încadrarea pe functiile de muncitori de la pozitiile 16-24 se face pe baza actelor de studii (calificare) pentru fiecare meserie, care conferă dreptul exercitării meseriei în care s-au pregătit.

Categoriile de calificare ce pot fi utilizate pentru fiecare meserie sunt cele prevăzute în Indicatorul Tarifar de Calificare (ITC).

Pentru celelalte categorii de muncitori încadrati potrivit prevederilor ITC în vigoare se va respecta echivalarea categoriilor de calificare cu treptele profesionale.

Soferii trebuie să posede permis de conducere pentru sofer profesionist sau diplomă de absolvire a învătământului mediu ori profesional de specialitate.

 

VII. Functii de specialitate din alte sectoare de activitate care se utilizează în unitătile sanitare publice

 

Nr. crt.

Functia (gradul sau treapta profesională)

Studii si criterii la angajare si promovare

Vechimea minimă în muncă sau în specialitate

 

0 1

2

3

1.

Unităti de cultură

 

 

 

a) Functii de executie pe grade profesionale

 

 

1.

Documentarist, traducător, - desenator artistic; gradul I -

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate

2.

Documentarist, traducător, - desenator artistic; gradul II -

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în specialitate

3.

Documentarist, traducător, - desenator artistic; gradul III -

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

4.

Documentarist, traducător, - desenator artistic; debutant -

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

5.

Bibliotecar gradul IA

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate

6.

Bibliotecar gradul I

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în specialitate

7.

Bibliotecar gradul II

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

8.

Bibliotecar debutant

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

9.

 

Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul I

 

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate

 

10.

 

Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul II

 

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în specialitate

 

11.

Bibliotecar, bibliotecar-arhivist gradul III

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

12.

Bibliotecar, bibliotecar-arhivist debutant

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

b) Functii de executie pe trepte profesionale

 

13.

Bibliotecar treapta I

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în activitate

14.

Bibliotecar treapta II

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în activitate

15.

Bibliotecar treapta III

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în activitate

16.

Bibliotecar debutant

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

17.

Bibliotecar, treapta IA

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în activitate

18.

Bibliotecar, treapta I

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în activitate

19.

Bibliotecar, treapta II

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în activitate

20.

Bibliotecar, debutant

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

 

21.

Fotograf, laborant foto; treapta IA

- diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în activitate

22.

Fotograf, laborant foto; treapta I

- diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în activitate

23.

Fotograf, laborant foto; treapta II

- diplomă de bacalaureat sau

- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în activitate

24.

Fotograf, laborant foto; debutant

- diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

 


0

1

2

3

25.

Garderobier

- diplomă de bacalaureat sau
- diplomă de absolvire a scolii generale
- concurs pentru ocuparea postului

 

2. Navigatie

1.

Căpitan

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 2 ani vechime în activitate

2.

Ofiter punte

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

 

3.

Ofiter mecanic, ofiter electrician

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

 

4.

Conducător salupă

- diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a scolii generale

- certificat de capacitate si certificat de calificare
- concurs pentru ocuparea postului

- un an vechime în activitate

5.

Motorist, marinar

- diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a scolii generale si certificat de calificare
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în activitate

6.

Motorist, marinar; debutant

- diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a scolii generale si certificat de calificare
- concurs pentru ocuparea postului

 

3. Sanitar-veterinar

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Medic veterinar gradul l/Medic primar veterinar

- diplomă de medic veterinar
- examen de medic primar veterinar
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate

2.

Medic veterinar gradul II

- diplomă de medic veterinar
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în specialitate

3.

Medic veterinar gradul III

- diplomă de medic veterinar
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

4.

Medic veterinar debutant

- diplomă de medic veterinar
- concurs pentru ocuparea postului

 

5.

 

Asistent veterinar IA (SSD)

 

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtădurată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate

 

6.

Asistent veterinar I (SSD)

 

 

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtădurată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în specialitate

7.

Asistent veterinar II (SSD)

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtădurată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

 

8.

Asistent veterinar debutant (SSD)

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtădurată în specialitate
- concurs pentru ocuparea postuluib) Functii de executie pe trepte profesionale

- 6 luni vechime în specialitate

9.

Tehnician; asistent veterinar IA

 

 

- diplomă de scoală postliceală în specialitate sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 6 ani si 6 luni vechime în specialitate

 

 

10.

Tehnician; asistent veterinar I

- diplomă de scoală postliceală de specialitate sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani si 6 luni vechime în specialitate

11.

Tehnician; asistent veterinar II

- diplomă de scoală postliceală de specialitate sau
- diplomă de studii medii de specialitate

- concurs pentru ocuparea postului

- 6 luni vechime în specialitate

12.

Tehnician, asistent veterinar;

debutant

- diplomă de scoală postliceală de specialitate sau
- diplomă de studii medii de specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

 

 

VIII. Criterii de studii si vechime pentru functii de conducere

 

Nr. crt.

Functia

Criterii de studii

Vechimea minimă în specialitate

0

1

2

3

A. Unitătile sanitare publice*)

 

 

1.

Director general

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate

2.

Director general adjunct, director,

- diplomă de licentă în specialitate

- 5 ani vechime în specialitate

 

director executiv


- concurs pentru ocuparea postului

 

3.

Director resurse umane

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate

4.

Director adjunct stiintific

- diplomă de licentă în specialitate

- cercetător stiintific gradele I, II sau III
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate

5.

Director adjunct

- diplomă de licentă în specialitate
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate

6.

Medic sef (ambulator de specialitate, centru medical, centru de excelentă, centru de sănătate multifunctional, unităti fără personalitate juridică)

- diplomă de licentă în specialitate

- medic primar sau specialist
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate

7.

Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog) sef

sectie, sef laborator si altele similare, sef serviciu medicină

legală si anatomie patologică

- conform prevederilor Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor  metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitătile sanitare publice,cu modificările si completările ulterioare,sau- conform prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizareaconcursului ori examenului pentru ocuparea functiei de sef de sectie,sef de laborator sau sef de serviciu din unitătile sanitare publice

 

8.

Asistent medical sef pe unitate

- diplomă de licentă în domeniul medical sau
- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în domeniul medical
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în functia de asistent medical

9.

Asistent medical sef ambulator de specialitate, centru medical, centru de excelentă, centru de sănătate multifunctional, sef sectie, sef laborator etc.

- diplomă de licentă în domeniul medical sau

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în domeniul medical sau
- diplomă de scoală sanitară postliceală- sunt asistenti medicali principali
- concurs pentru ocuparea postului
aducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.

- 3 ani vechime în functia de asistent medical

- 5 ani vechime în functia de asistent medical


*) Nu se utilizează pentru functiile de conducere care fac parte din comitetul director al spitalelor.

 

NOTĂ:

Actele de studii pe baza cărora persoanele respective au ocupat functiile de la pozitiile 8 si 9, cu respectarea prevederilor legale, până la data prezentelor criterii, sunt si rămân valabile pentru ocuparea în continuare a functiilor respective.

 


0

1

2

3

B. Unitătile de cercetare stiintifică medicală

10.

Sef sectie

- diplomă de licentă în specialitate

- cercetător stiintific gradele I, II si III
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate

11.

Sef laborator

- diplomă de licentă în specialitate

- cercetător stiintific gradele I, II si III
- concurs pentru ocuparea postului

- 5 ani vechime în specialitate

C. Activitatea administrativă din unitătile sanitare

12.

Director adjunct financiar-contabil

- diplomă de licentă în profilul economic
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite

13.

Director adjunct economic

- diplomă de licentă în profilul economic
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite

14.

Contabil-sef

- diplomă de licentă în profilul economic
- concurs pentru ocuparea postului

- 2 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite

15.

Sef serviciu

- diplomă de licentă în specialitatea serviciului sau

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în specialitatea serviciului sau
- diplomă de absolvire a învătământului postliceal în specialitatea serviciului sau
- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 2 ani vechime în specialitate

- 3 ani vechime în specialitate

- 4 ani vechime în specialitate

- 4 ani vechime în specialitate

16.

Sef birou

- diplomă de licentă în specialitatea biroului sau

- 2 ani vechime în specialitate

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în specialitatea biroului sau

- 3 ani vechime în specialitate

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal în specialitatea biroului sau

- 4 ani vechime în specialitate

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime în specialitate

17.

Sef atelier

- diplomă de licentă a învătământului tehnic sau

- 2 ani vechime în specialitate

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtădurată în specialitate sau

- 3 ani vechime în specialitate

- diplomă de absolvire a scolii tehnice de maistri sau

- 3 ani vechime în specialitate

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate sau

- 3 ani vechime în specialitate

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime în specialitate

18.

Sef laborator

- diplomă de licentă în specialitate sau

- 2 ani vechime în specialitate

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtă durată în specialitatea laboratorului sau

- 3 ani vechime în specialitate

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal în specialitatea laboratorului sau

- 4 ani vechime în specialitate

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime în specialitate

19.

Sef oficiu

- diplomă de licentă în specialitate sau

- 2 ani vechime în specialitate

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtădurată în specialitate sau

- 3 ani vechime în specialitate

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal în specialitate sau

- 4 ani vechime în specialitate

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 4 ani vechime în specialitate

20.

Sef formatie muncitori

- diplomă de licentă a învătământului tehnic sau

- 2 ani vechime în specialitate

- diplomă de absolvire a învătământului superior de scurtădurată în specialitate sau

- 3 ani vechime în specialitate

- diplomă de absolvire a învătământului postliceal de specialitate sau

- 3 ani vechime în specialitate

- diplomă de bacalaureat
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani vechime în specialitate

21.

Sef echipă muncitori

- muncitori calificati categoriile 5, 6 sau 7
- concurs pentru ocuparea postului

- 3 ani vechime în meserie

 

NOTĂ:

Persoanele încadrate în unitătile sanitare înainte de aparitia prezentelor criterii de studii si vechime, cu respectarea reglementărilor legale, si care nu îndeplinesc criteriile prezentate vor putea ocupa în continuare aceleasi functii.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea domnului Dobrescu loan, conducător executiv la Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 11 octombrie 2011, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, bl. 11, parter, ap. 1, camera 1, judetul Buzău, J10/673/16.09.2009, CIF 26000675/16.09.2009, RBK-608/4.02.2010,

a constatat următoarele:

1. Începând cu data de 19 ianuarie 2010 Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a făcut dovada detinerii unui contract valabil de răspundere civilă profesională. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (8) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010. Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L.:

a) nu a transmis în format letric si electronic raportările anuale 2010, raportările trimestrelor I si II 2010, raportările aferente trimestrului II 2011 si semestrelor I 2010 si I 2011;

b) a transmis cu întârziere în format letric raportările trimestrului IV 2010 si raportările trimestrelor III 2010 si I 2011 în format letric si electronic.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare. Faptele constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Raportările privind taxa de functionare pe trimestrele I, II, III, IV 2010 si pe trimestrul I 2011 au fost transmise cu întârziere, iar cea aferentă trimestrului II 2011 nu a fost transmisă, fiind astfel încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare. Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), f), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Nu a fost comunicat numele persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism si nu s-au transmis procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de evaluare si gestionare a riscurilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (1)si (10) si art. 6 alin. (1) si (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Nu s-au comunicat numele si functia persoanei desemnate din cadrul societătii, cu responsabilităti de supraveghere si punere în aplicare a sanctiunilor internationale. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (1) si (2) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sanctiunilor internationale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009. Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Nu au fost comunicate datele de identificare si de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei si Nomenclatorul arhivistic al societătii. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 si 15 din Normele privind organizarea activitătii de arhivă la asigurători, reasiguratori si intermediari în asigurări si/sau în reasigurări, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2010. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fata de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 11 octombrie 2011, sanctionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Dobrescu loan, conducător executiv la Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) si ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) si ale art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate domnul Dobrescu loan, conducător executiv la Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L., cu domiciliul în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, bl. 5 A, et. 1, ap. 6, judetul Buzău, identificat prin CI seria XZ nr. 310815.

Art. 2. - (1) împotriva prezentei decizii domnul Dobrescu loan poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2011.

Nr. 778.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 11 octombrie 2011, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, bl. 11, parter, ap. 1, camera 1, judetul Buzău, J10/673/16.09.2009, CIF 26000675/16.09.2009, RBK-608/4.02.2010,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială “ Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. a înregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului hotărârea privind lichidarea societătii, fără avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), c) si q) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a înregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului modificările actului constitutiv, aprobate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, referitoare la înfiintarea a 4 (patru) puncte de lucru. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Începând cu data de 19 ianuarie 2010, Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a făcut dovada detinerii unui contract valabil de răspundere civilă profesională. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (8) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010. Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.


4. Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. a încasat prime de asigurare pe care nu Ie-a decontat asigurătorilor, fapt ce reprezintă contraventie conform prevederilor art. 63 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările si reasigurările în România, cu modificările si completările ulterioare.

5. Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a transmis numele persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism si nu a transmis procedurile interne în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de evaluare si gestionare a riscurilor. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (1) si (10) si ale art. 6 alin. (1) si (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a comunicat numele si functia persoanei desemnate din cadrul societătii cu responsabilităti de supraveghere si punere în aplicare a sanctiunilor internationale. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (1) si (2) din Normele privind procedura de supraveghere, în domeniul asigurărilor, a aplicării sanctiunilor internationale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009. Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. nu a comunicat datele de identificare si de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei si Nomenclatorul arhivistic al societătii. Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 si 15 din Normele privind organizarea activitătii de arhivă la asigurători, reasiguratori si intermediari în asigurări si/sau în reasigurări, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 4/2010. Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 11 octombrie 2011, sanctionarea Societătii Comerciale “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare,

drept care decide:

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu, bl. 11, parter, ap. 1, camera 1, judetul Buzău, J10/673/16.09.2009, CIF 26000675/16.09.2009, RBK-608/4.02.2010, cu retragerea autorizatiei de functionare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Reprezentantul legal al Societătii Comerciale “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada rezilierii contractelor de intermediere care mai sunt în vigoare si va lua toate măsurile necesare în vederea achitării primelor de asigurare intermediate si neachitate societătilor de asigurare, precum si dovada restituirii documentelor cu regim special nepredate.

Art. 3. - Societatea comercială mentionată la art. 1 are obligatia să îsi notifice clientii în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei decizii, si va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada acestei notificări.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Grant Insurance Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2011.

Nr. 779.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.