MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 804/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 804         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.062. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea si clasificarea în vederea certificării a unitătilor si institutiilor din sistemul national de cercetare-dezvoltare

 

1.087. - Hotărâre privind transmiterea unei părti de teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Inspectoratul Scolar Judetean Călărasi, pentru Clubul Elevilor Oltenita, în domeniul public al municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi

 

1.095. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României, a structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi din aparatul de lucru al acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

254/2.746. - Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

258. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 103/2011

 

259. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 102/2011

 

907. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea Planului de securitate portuară al portului Sulina, apartinând A.S.P.L. Sulina - S.R.L

 

2.178/C.- Ordin al ministrului justitiei privind stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare si transport ce pot fi suportate din bugetul curtii de apel pentru activitătile de formare profesională continuă ale judecătorilor

 

3.389. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea si clasificarea în vederea certificării a unitătilor si institutiilor din sistemul national de cercetare-dezvoltare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 33 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru evaluarea si clasificarea în vederea certificării a unitătilor si institutiilor din sistemul national de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru institutele nationale de cercetare-dezvoltare, procedura primei evaluări si clasificări se initiază de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare, denumit în continuare CCCDI, la cererea Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, denumită în continuare ANCS, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Pentru unitătile si institutiile care sunt evaluate si clasificate obligatoriu, potrivit art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la art. 2, procedura primei evaluări si clasificări se initiază de către CCCDI, la cererea ANCS, cel târziu la data de 1 februarie 2012.

Art. 4. - Pentru unitătile si institutiile care sunt evaluate si clasificate obligatoriu, potrivit art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, care sunt certificate, procedura se initiază de către CCCDI, la cererea ANCS, cu cel putin 6 luni înainte de data de expirare a certificării, conform normelor metodologice prevăzute în anexă.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor si standardelor, precum si a Metodologiei de evaluare si atestare a capacitătii de a desfăsura activităti de cercetare-dezvoltare de către unităti si institutii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea si de acreditare a unitătilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 21 iunie 2007, precum si Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.171/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura în cazul neacordării atestării/reatestării sau acreditării/reacreditării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 4 octombrie 2007.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 19 octombrie 2011.

Nr. 1.062.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru evaluarea si clasificarea în vederea certificării a unitătilor si institutiilor din sistemul national de cercetare-dezvoltare

 

Art. 1. - Evaluarea si clasificarea în vederea certificării sunt principalele instrumente prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin intermediul Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, denumită în continuare ANCS, îsi îndeplineste atributiile de monitorizare, evaluare si implementare a politicii de dezvoltare institutională în domeniul cercetării stiintifice, dezvoltării experimentale si inovării.

Art. 2. - Evaluarea si clasificarea unitătilor si institutiilor din sistemul national de cercetare-dezvoltare se desfăsoară în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice.

Art. 3. - Procedura de evaluare si clasificare este coordonată de Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare, denumit în continuare CCCDI.

Art. 4. - (1) în conformitate cu prevederile art. 33 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, evaluarea si clasificarea unitătilor si institutiilor din sistemul national de cercetare-dezvoltare se face obligatoriu pentru unitătile si institutiile prevăzute la art. 33 alin. (8) din aceeasi ordonantă sau la cerere pentru unitătile si institutiile prevăzute la art. 33 alin. (9) din aceeasi ordonantă.

(2) Nu se evaluează si clasifică la cerere unităti care sunt părti componente ale unitătilor si institutiilor prevăzute la art. 33 alin. (8) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Unitătilor si institutiilor care sunt evaluate la cerere li se aplică prevederile prezentului articol.


(2) Cuantumul taxei de evaluare se stabileste prin decizie a presedintelui ANCS, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Evaluarea si clasificarea unei institutii conduce la retragerea evaluării si clasificării unitătilor fără personalitate juridică din cadrul institutiei.

(4) Sunt evaluate si clasificate la cerere unităti sau institutii care îndeplinesc următoarele conditii:

a) institutiile, respectiv institutiile cu personalitate juridică din care fac parte unitătile fără personalitate juridică sunt înscrise în registrul central al potentialilor contractori, administrat de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, potrivit art. 18 din Normele metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, cu modificările si completările ulterioare;

b) au activitatea de cercetare-dezvoltare ca obiect principal de activitate;

c) îndeplinesc cel putin una din următoarele conditii:

(i) au avut venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare de cel putin 2.000.000 lei în fiecare dintre ultimii 3 ani pentru care situatia financiară anuală este disponibilă;

(ii) au avut venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare de cel putin 2.000.000 lei în ultimul an în care situatia financiară anuală este disponibilă si scorul relativ de influentă cumulat al tuturor membrilor unitătii în ultimul an calendaristic, calculat pe baza datelor puse la dispozitie pe site-ul Consiliului National al Cercetării Stiintifice, este cel putin egal cu 10 sau, numai în cazul unitătilor sau institutiilor din domeniile socioumaniste, au publicat ca autor sau coautor în ultimul an calendaristic cel putin 5 cărti, disponibile fiecare în cel putin 5 biblioteci din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, identificabile prin cataloage online;

d) au achitat taxa de evaluare.

(5) Cererea de evaluare si clasificare se face prin completarea formularului de solicitare a evaluării si de verificare a îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (4) si trimiterea acestuia, semnat de către conducătorul unitătii sau institutiei si stampilat, conducerii ANCS. Modelul formularului va fi publicat pe site-ul ANCS.

(6) Procedura de evaluare si clasificare prevăzută la art. 10 poate începe numai după verificarea de către ANCS a îndeplinirii conditiilor prevăzute la alin. (4).

(7) ANCS verifică îndeplinirea conditiilor prevăzute la alin. (4) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii.

(8) în cazul în care conditiile nu sunt îndeplinite, ANCS comunică acest lucru unitătii sau institutiei solicitante, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea verificării.

(9) în cazul în care conditiile sunt îndeplinite, ANCS comunică acest lucru unitătii sau institutiei solicitante si transmite cererea unitătii ori institutiei solicitante către CCCDI, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea verificării.

(10) CCCDI declansează procedura de evaluare în termen de cel mult 3 luni de la transmiterea de către ANCS a cererii.

Art. 6. - Perioadele pentru care se acordă certificarea sau recertificarea variază în functie de nivelul clasificării acordate după cum urmează:

a) pentru unităti sau institutii clasificate la nivelul A+ : 5 ani;

b) pentru unităti sau institutii clasificate la nivelul A: 4 ani;

c) pentru unităti sau institutii clasificate la nivelul A- : 2 sau 3 ani, conform recomandării prezentate si argumentate în raportul final de evaluare.

Art. 7. - Documentele elaborate în cursul procesului de evaluare si clasificare sunt următoarele:

a) raportul de autoevaluare si planul de dezvoltare elaborate de către institutia sau unitatea evaluată conform modelului-cadru din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice; acesta include un tabel sintetic de date si caracteristici, a cărui structură se stabileste prin decizie a presedintelui ANCS;

b) raportul de evaluare elaborat de către echipa de experti evaluatori conform prevederilor art. 16 si 17.

Art. 8. - (1) Pentru fiecare unitate sau institutie, procedura este initiată prin publicarea de către CCCDI, pe site-ul propriu si pe site-ul ANCS, a anuntului privind începerea procedurii de evaluare si clasificare.

(2) CCCDI numeste si face publică componenta grupului de lucru de specialitate pe care l-a însărcinat cu coordonarea procesului de evaluare si clasificare a unitătii sau institutiei, denumit în continuare grup de lucru coordonator, precum si o persoană, membru al CCCDI si/ori al grupului de lucru, desemnată ca reprezentant al CCCDI în relatia cu unitatea sau institutia evaluată, pe perioada de desfăsurare a procedurii de evaluare si clasificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind evitarea conflictelor de interese.

(3) Acelasi grup de lucru coordonator poate coordona evaluarea si clasificarea mai multor unităti sau institutii.

Art. 9. - (1) Pentru fiecare unitate sau institutie, selectia echipei de experti evaluatori si a conducătorului acesteia se realizează în coordonarea grupului de lucru numit de CCCDI si se aprobă prin decizie a presedintelui ANCS, la propunerea CCCDI.

(2) Pentru selectia membrilor echipelor de experti evaluatori, grupul de lucru coordonator beneficiază de sprijinul tehnic al ANCS si al Unitătii executive pentru finantarea învătământului superior, a cercetării, dezvoltării si inovării.

(3) Echipele de evaluatori sunt compuse dintr-un număr impar de membri, mai mare sau egal cu 5, din care cel putin 50% sunt experti din străinătate, selectati din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică.

(4) Conducătorul echipei de experti evaluatori este unul din membrii din străinătate ai echipei.

(5) Pot fi membri ai echipelor de experti evaluatori numai persoanele care îndeplinesc simultan următoarele criterii:

a) detin titlul de doctor în stiinte, recunoscut în România sau în tara în care persoana respectivă îsi desfăsoară activitatea;

b) au publicat ca autor principal articole care au fiecare un scor relativ de influentă cel putin egal cu 1 si al căror scor relativ de influentă cumulat este cel putin egal cu 10 sau detin cel putin două titluri de proprietate industrială protejate cel putin pe teritoriul unui stat membru al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică ori, numai pentru evaluarea unitătilor sau institutiilor din domeniile socioumaniste, au publicat ca autor ori coautor cel putin două cărti, disponibile fiecare în cel putin 30 de biblioteci din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, identificabile prin cataloage online;

c) nu se află în conflict de interese în cazul evaluării unitătii sau institutiei.

(6) Pentru fiecare echipă de experti evaluatori, cel putin unul din membri are experientă în conducerea unitătilor sau institutiilor de cercetare-dezvoltare similare din tări membre ale Uniunii Europene ori ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică.


(7) Echipele de experti evaluatori nu au statutul de organe de lucru ale CCCDI.

(8) Pentru serviciile de evaluare prestate, ANCS încheie contracte de prestări de servicii în baza art. 58 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(9) în cursul vizitei, echipa de experti evaluatori poate fi însotită de un reprezentant numit de către organul sau institutia de tutelă după cum urmează:

a) pentru institutele nationale de cercetare-dezvoltare, de către organul administratiei publice centrale în a cărui coordonare sau subordine îsi desfăsoară activitatea;

b) pentru institutii, centre sau statiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române sau a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, de către Academia Română sau Academia de Stiinte Agricole si Silvice, după caz;

c) pentru unităti de cercetare-dezvoltare fără personalitate juridică, constituite, conform cartei universitare, în cadrul unei institutii de învătământ superior acreditate, de către institutia de învătământ superior;

d) pentru institute, centre, statiuni de cercetare-dezvoltare, clinici sau spitale organizate ca institutii publice ori de drept public si alte institutii publice ori de drept public care au ca obiect de activitate si cercetarea, de către organul administratiei publice centrale coordonator sau de către autoritatea publică locală coordonatoare, după caz;

e) pentru unităti fără personalitate juridică organizate în cadrul unei institutii prevăzute la lit. d), de către institutia din care fac parte;

f) pentru entităti de drept privat fără scop patrimonial, altele decât universitătile private acreditate, de către conducerile acestor entităti;

g) pentru centre internationale de cercetare-dezvoltare înfiintate în baza unor acorduri internationale, de către conducerile acestor centre.

Art. 10. - (1) Procedura de evaluare contine următoarele etape procedurale:

a) în cel mult 10 zile lucrătoare după data publicării anuntului privind începerea procedurii de evaluare si clasificare, ANCS comunică unitătii sau institutiei începerea procedurii de evaluare si clasificare si deschide accesul unitătii ori institutiei la platforma online de depunere a datelor si documentelor necesare;

b) unitatea sau institutia are la dispozitie 20 de zile lucrătoare de la data deschiderii accesului, pentru a încărca pe platformă datele necesare, raportul de autoevaluare si planul de dezvoltare. Această perioadă încheiată, datele si documentele încărcate pe platforma online nu mai pot fi modificate. Unitatea sau institutia poate solicita si înainte de încheierea perioadei finalizarea încărcării datelor si închiderea accesului la platforma online. Raportul de autoevaluare si planul de dezvoltare se fac publice pe site-ul web al ANCS după cel mult 3 zile lucrătoare de la data de închidere a accesului la platforma online;

c) după finalizarea încărcării datelor pe platforma online si închiderea accesului la aceasta, componenta nominală a echipei de experti evaluatori, incluzând nominalizarea conducătorului acesteia, se face publică pe site-ul web al ANCS;

d) fiecare membru al echipei de evaluatori semnează declaratia de impartialitate, confidentialitate si competentă în domeniul de activitate al unitătii sau institutiei si se angajează ca, în orice moment, pe parcursul procesului de evaluare, dacă constată că una dintre aceste conditii nu este îndeplinită ori că se găseste în conflict de interese, să semnaleze de îndată acest fapt către CCCDI, în scris, caz în care acesta se înlocuieste cu un alt expert, cu respectarea prevederilor art. 9;

e) ANCS transmite membrilor echipei de evaluatori datele necesare pentru accesul la datele si documentele depuse de unitate sau institutie;

f) membrii echipei de evaluatori au la dispozitie minimum 15 zile calendaristice pentru a analiza datele si documentele depuse de unitate sau institutie si pentru a stabili programul vizitei. Conducătorul echipei de evaluatori poate solicita unora dintre membrii echipei examinarea unor aspecte specifice legate de activitatea sau proiectul de dezvoltare al unitătii ori institutiei, în vederea elaborării raportului de evaluare;

g) echipa de experti evaluatori poate cere unitătii sau institutiei date suplimentare, înaintea vizitei, o singură dată; unitatea ori institutia are la dispozitie 5 zile lucrătoare pentru a pune la dispozitia echipei datele cerute;

h) intervalul de timp al vizitei, stabilit de grupul de lucru coordonator de comun acord cu conducerea unitătii sau institutiei si cu membrii echipei de experti evaluatori, se comunică acestora si se face public pe site-ul web al ANCS; vizita nu poate depăsi 3 zile lucrătoare, pentru unitătile ori institutiile cu o singură sucursală, sau două zile lucrătoare per sucursală, pentru unitătile ori institutiile cu mai multe sucursale, si se desfăsoară conform art. 11-14;

i) la finalizarea vizitei, echipa de experti evaluatori stabileste clasificarea acordată unitătii sau institutiei, consemnată în procesul-verbal stabilit conform art. 14 alin. (1) lit. g) si care nu poate fi modificată ulterior semnării acestui proces-verbal;

j) după finalizarea vizitei, echipa de experti evaluatori are la dispozitie 15 zile lucrătoare pentru a elabora un raport preliminar, conform modelului-cadru de raport de evaluare si conform procesului-verbal stabilit conform art. 14 alin. (1) lit. g), care include clasificarea acordată unitătii sau institutiei;

k) conducătorul echipei de experti evaluatori transmite raportul preliminar de evaluare grupului de lucru coordonator, conducerii unitătii sau institutiei evaluate si organului sau institutiei de tutelă, determinată conform art. 9 alin. (9), care au la dispozitie 10 zile lucrătoare pentru a trimite echipei de experti evaluatori sugestiile si observatiile lor; sugestiile grupului de lucru coordonator au în vedere în special conformitatea raportului preliminar cu modelul-cadru;

l) luând în considerare sugestiile si observatiile primite, echipa de experti evaluatori elaborează raportul final de evaluare si îl transmite CCCDI în vederea aprobării; raportul final de evaluare include clasificarea acordată unitătii sau institutiei;

m) CCCDI aprobă sau respinge raportul final de evaluare, prin decizie a CCCDI luată cu votul membrilor CCCDI, potrivit regulamentului de organizare si functionare a acestuia; în cazul respingerii raportului final de evaluare de către CCCDI, procedura se reia începând cu lit. c) a prezentului alineat;

n) raportul final de evaluare aprobat de către CCCDI se publică pe site-ul web al ANCS nu mai târziu de 40 de zile lucrătoare de la data de începere a vizitei;

o) pentru unitătile si institutiile prevăzute la art. 33 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare, în baza raportului final si a clasificării acordate, CCCDI propune ANCS certificarea, recertificarea, neacordarea certificării sau retragerea certificării unitătii ori institutiei.

(2) Procedura se încheie la data publicării, pe site-ul ANCS, a deciziei ANCS de clasificare, certificare, recertificare, neacordare a certificării sau retragere a certificării unitătii ori institutiei evaluate.

(3) De regulă, pentru fiecare unitate sau institutie evaluată, perioada de la data publicării anuntului privitor la începerea procedurii de evaluare si clasificare si până la data publicării deciziei de clasificare, certificare, recertificare, neacordare a


certificării ori retragere a certificării, însotite de raportul de evaluare, nu va depăsi 4 luni.

Art. 11. - Prezenta expertilor membri ai echipei de experti evaluatori este obligatorie pe toată perioada vizitei unitătii sau institutiei. Dacă unul din experti nu poate fi prezent sau poate fi prezent numai pentru o parte din perioada alocată vizitei, atunci vizita se anulează si se reorganizează la o altă dată ori expertul respectiv se înlocuieste cu respectarea prevederilor art. 9.

Art. 12. - (1) Vizita unitătii este precedată de o întâlnire a membrilor echipei de experti pentru a stabili detaliile vizitei si sarcinile fiecăruia.

(2) Reprezentantul CCCDI si reprezentantul organului sau institutiei de tutelă pun la dispozitia membrilor echipei de experti informatii de ordin general referitoare la intensitatea activitătii de cercetare în România în domeniile relevante pentru unitatea ori institutia care este evaluată, istoria recentă a nivelului de finantare, politica sectorială în domeniul unitătii sau institutiei si alte informatii privind contextul legislativ, economic si al pietei muncii în domeniul unitătii ori institutiei.

Art. 13. - (1) Reprezentantul CCCDI si reprezentantul organului sau institutiei de tutelă participă împreună cu echipa de experti la vizita unitătii ori institutiei si veghează la buna desfăsurare a vizitei si la respectarea procedurilor.

(2) Reprezentantul CCCDI si reprezentantul organului sau institutiei de tutelă nu fac parte din echipa de experti evaluatori.

Art. 14. - (1) Vizita cuprinde următoarele etape:

a) o sedintă deschisă publicului cu directorul unitătii sau institutiei si cu echipa de conducere a acesteia; prezentările vor cuprinde aspecte generale legate de structura, resursele si rezultatele unitătii sau institutiei, dar cu o focalizare specială pe descrierea a cel putin unui proiect major de cercetare reprezentativ realizat în cadrul unitătii ori institutiei;

b) o discutie cu membrii consiliului stiintific;

c) discutii cu fiecare din echipele de cercetare prezentate în lista de personal, conform anexei nr. 1 din sectiunea 1.2, si vizite ale spatiilor, echipamentelor, instalatiilor sau terenurilor agricole aferente echipelor, dacă este cazul;

d) dacă se consideră util si/sau necesar, discutii cu echipele de suport tehnic si administrativ;

e) o discutie cu reprezentanti ai studentilor-doctoranzi, în cazul în care există studenti-doctoranzi în cadrul unitătii;

f) în cazuri exceptionale echipa de experti poate audia individual orice persoană a cărei contributie poate fi considerată utilă; astfel de audieri vor fi limitate la cel mult 20 de minute pe persoană;

g) o sedintă a membrilor echipei de experti evaluatori, în cadrul căreia membrii stabilesc notele informaie prevăzute în fisa evaluatorului mentionată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice, notele formale acordate pe fiecare din criteriile de evaluare prevăzute la art. 15 alin. (1), precum si clasificarea ce rezultă; notele acordate, clasificarea, precum si comentariile sumative sunt consemnate, la finalul sedintei, în procesul-verbal semnat de toti membrii echipei de experti evaluatori; membrii echipei de experti evaluatori schitează o sinteză a concluziilor vizitei, care va constitui cadrul pe baza căruia se va elabora raportul preliminar de evaluare.

(2) Reprezentantul CCCDI si cel al organului sau institutiei de tutelă însotesc echipa de experti evaluatori si participă, în calitate de observatori, la etapele prevăzute la alin. (1) lit. a)-e).

(3) Reprezentantul CCCDI si cel al organului sau institutiei de tutelă pot participa, în calitate de observatori, la etapele prevăzute la alin. (1) lit. f) si g) numai cu acordul echipei de experti evaluatori, acordat prin votul membrilor echipei.

(4) în cazul în care există acordul prevăzut la alin. (3), reprezentantul CCCDI si cel al organului sau institutiei de tutelă pot interveni în cadrul discutiilor din etapa prevăzută la alin. (1)

lit. f) si g) numai în scopul de a clarifica aspecte administrative, legale ori procedurale relevante pentru functionarea unitătii sau institutiei, a sistemului national de cercetare, a CCCDI sau a procedurii de evaluare si clasificare si numai cu acordul conducătorului echipei de experti evaluatori.

Art. 15. - (1) în vederea clasificării, echipa de experti evaluatori va acorda pe bază de consens câte o notă, număr întreg între 1 si 5 inclusiv, pentru fiecare din următoarele criterii de evaluare:

a) calitatea activitătii de cercetare-dezvoltare si a rezultatelor acestei activităti;

b) calitatea resursei umane;

c) calitatea infrastructurii si gradul de exploatare al acesteia;

d) eficienta managementului si calitatea mediului de cercetare;

e) calitatea si credibilitatea planului de dezvoltare institutională;

f) realizarea obiectivelor multianuale stabilite în precedentul raport de evaluare, numai pentru unitătile sau institutiile ce se evaluează si se clasifică în vederea recertificării.

(2) Pentru unitătile sau institutiile care au fost evaluate, clasificate si certificate la nivelul A- si care sunt evaluate în vederea recertificării, acordarea notelor va lua în considerare în principal atingerea obiectivelor stabilite în precedentul raport de evaluare, conform art. 16 alin. (7).

(3) în mod exceptional, în situatii în care echipa de experti nu poate atinge consensul pentru acordarea unei note pe unul dintre criteriile de evaluare prevăzute la alin. (1), nota este media aritmetică a notelor acordate de fiecare din membrii echipei pe criteriul respectiv.

(4) Pentru fiecare unitate sau institutie, nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele corespunzătoare celor 5 sau 6 criterii de evaluare, după caz.

(5) Clasificarea se acordă după cum urmează:

a) pentru o notă finală mai mare sau egală cu 4,5 se acordă nivelul A+;

b) pentru o notă finală mai mare sau egală cu 3,5 si mai mică decât 4,5 se acordă nivelul A;

c) pentru o notă finală mai mare ori egală cu 2,5 si mai mică decât 3,5 se acordă nivelul A- sau B, conform alin. (6);

d) pentru o notă finală mai mare sau egală cu 1,5 si mai mică decât 2,5 se acordă nivelul B;

e) pentru o notă finală mai mică decât 1,5 se acordă nivelul C;

f) de asemenea, pentru unităti sau institutii care au obtinut nota 1 la cel putin 2 dintre criteriile prevăzute la alin. (1) se acordă nivelul C, prin exceptie de la prevederile lit. a)-e).

(6) O unitate sau institutie certificată cu clasificarea A- la data initierii procedurii de evaluare nu poate fi recertificată cu aceeasi clasificare; în cazul în care evaluarea nu permite acordarea clasificării A sau A+, unitatea sau institutia se clasifică la nivelul B.

Art. 16. - (1) Raportul de evaluare este elaborat în coordonarea conducătorului echipei de experti evaluatori si se aprobă prin votul membrilor echipei de experti evaluatori.

(2) Raportul de evaluare este elaborat în limba engleză, cu exceptia unitătilor sau institutiilor din domeniul limbii si literaturii române, pentru care raportul poate fi elaborat si în limba română. Rapoartele elaborate în limba engleză sunt traduse în limba română de către grupul de lucru coordonator, iar traducerea constituie raportul de evaluare oficial.

(3) în situatia în care se propune clasificarea la nivelul A-, lungimea raportului de evaluare este limitată la un număr de pagini cu 5 mai mare decât numărul de echipe de cercetare care compun unitatea sau institutia, stabilit conform anexei nr. 1 din sectiunea 1.2.

(4) în alte situatii decât cele prevăzute la alin. (3) lungimea raportului de evaluare este limitată la un număr de pagini cu


3 mai mare decât numărul de echipe de cercetare care compun unitatea sau institutia.

(5) O pagină a raportului va prezenta un rezumat sintetic al evaluării institutionale si al principalelor concluzii ale acesteia.

(6) Cel putin două pagini ale raportului vor fi consacrate argumentării clasificării propuse, în care se vor sublinia în mod obligatoriu punctele forte si punctele slabe ale unitătii sau institutiei pe fiecare dintre criteriile de evaluare prevăzute la art. 15 si pe subpunctele detaliate în anexa nr. 2.

(7) în cazurile în care se propune clasificarea la nivelul A-raportul va prezenta un set de obiective si măsuri de ameliorare a punctelor slabe identificate, care pot fi atinse sau realizate în următorii 2 ori 3 ani; prezentarea obiectivelor nu poate ocupa mai mult de două pagini.

(8) în situatiile prevăzute la alin. (7), certificarea se acordă pentru o perioadă de timp egală cu cea planificată pentru implementarea obiectivelor si măsurilor de ameliorare, cu respectarea prevederilor art. 6 lit. c).

Art. 17. - Raportul de evaluare va evita:

a) o prezentare descriptivă a unitătii sau institutiei, fără o analiză reală a punctelor forte si a punctelor slabe;

b) formulări ambigue sau generale care ar putea crea o imagine neclară a situatiei din unitate ori institutie;

c) o argumentatie prea atenuată si care să fie în dezacord cu clasificarea propusă.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE SI PLAN DE DEZVOLTARE

 

Structura-cadru

1. Date si caracteristici (a se completa prin intermediul unei platforme online)

1.1. Tabelul sintetic (model-cadru stabilit prin decizie a Autoritătii Nationale pentru Cercetare Stiintifică, denumită în continuare/AA/CS)

1.2. Lista de personal pe echipe (model-cadru stabilit prin decizie ANCS)

Gruparea cercetătorilor dintr-o unitate sau institutie în echipe rămâne la latitudinea unitătii ori a institutiei si trebuie să urmeze liniile de demarcatie stiintifice, indiferent dacă acestea coincid sau nu cu liniile de demarcatie administrative; o echipă grupează, de regulă, între 2 si 10 persoane.

1.3. Lista de publicatii si brevete (model-cadru stabilit prin decizie ANCS)

1.4. Lista de proiecte în derulare (model-cadru stabilit prin decizie ANCS)

1.5. Lista de infrastructuri (model-cadru stabilit prin decizie ANCS)

2. Raport de autoevaluare pentru ultimii 4 ani

2.1. Organigrama functională a unitătii sau a institutiei

Se va prezenta organigrama institutiei cuprinzând conducerea, compartimentele administrative, consiliul stiintific, compartimentele, departamentele si echipele de cercetare, precum si echipele tehnice si/sau auxiliare.

2.2. Bilantul general al unitătii sau institutiei (maximum 5 pagini)

Se va prezenta situatia generală a institutiei si evolutia acesteia în ultimii 4 ani, din punct de vedere stiintific. Se vor sublinia realizări majore, investitii semnificative, actiuni de recrutare de resurse umane, actiuni de transfer tehnologic,

diseminare si popularizare si orice alte aspecte considerate semnificative pentru evolutia si dezvoltarea institutională.

2.3. Bilant pe echipe (maximum 3 pagini pe echipă) Pentru fiecare echipă se va prezenta succint, la nivel calitativ

si cantitativ, activitatea din ultimii 4 ani, în special realizările majore, dinamica directiilor de cercetare abordate, initiativele interdisciplinare sau antreprenoriale, dinamica resurselor umane si orice alte aspecte considerate semnificative pentru evolutia si dezvoltarea stiintifică a echipei.

2.4. Proiect major reprezentativ (maximum 5 pagini)

Se va prezenta în detaliu un ciclu complet de conceptie, elaborare, executie, finalizare si, dacă este cazul, valorificare a unui proiect major reprezentativ pentru nivelul de performantă, vizibilitate si impact economic si social a activitătii unitătii sau institutiei. Prin proiect se întelege atingerea unor scopuri ale activitătii de cercetare-dezvoltare, care pot sau nu să se suprapună cu proiecte stabilite formal pentru obtinerea de finantări.

3. Plan de dezvoltare institutională pe 4 ani (maximum 15 pagini)

3.1. Analiza SWOT stiintifică

3.2. Obiective si directii stiintifice prioritare si strategice

3.3. Strategie de resurse umane

3.4. Mecanisme de stimulare a aparitiei de noi subiecte si teme de cercetare

3.5. Analiza SWOT financiară

3.6. Infrastructura: plan de investitii

3.7. Sustinerea transferului tehnologic si atragerea de fonduri extrabugetare

3.8. Parteneriate strategice si vizibilitate: evenimente, comunicări, colaborări

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

FISA EVALUATORULUI

 

Procesul de evaluare si clasificare are următoarele componente:

1. autoevaluarea unitătilor si institutiilor, precum si obligatia de a elabora un plan de dezvoltare, care vor determina unitătile si institutiile să adopte si să utilizeze metode moderne de planificare strategică si management orientat pe rezultate;

2. vizita expertilor internationali care va furniza informatii, sugestii si comentarii utile si constructive, dintr-un punct de vedere obiectiv, extern, si care prin discutiile si sedintele cu conducerea unitătii sau institutiei, precum si cu membrii acesteia va genera oportunităti de înnoire a abordărilor administrative si manageriale la nivelul fiecărei unităti si institutii;

3. raportul de evaluare, prin care echipa de experti va înainta o analiză detaliată asupra directiilor optime de dezvoltare si ameliorare continuă a fiecărei unităti si institutii si care va furniza o informatie esentială către Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică sau organul ori institutia de tutelă în vederea deciziilor referitoare la cel mai adecvat mod de a sustine si ghida dezvoltarea fiecărei unităti sau institutii si de a o acompania pe calea către excelentă prin intermediul unei sustineri administrative si financiare adecvate.

În cele ce urmează se detaliază criteriile de evaluare ce se vor avea în vedere la acordarea notelor. Pentru fiecare unitate sau institutie, aceste criterii iau în considerare aspectele specifice fiecărui domeniu stiintific, în scopul de a furniza o analiză relevantă si de a sprijini dezvoltarea optimală a unitătii sau institutiei evaluate.

1. Calitatea activitătii de cercetare-dezvoltare si a rezultatelor acestei activităti

- Se vor lua în considerare numărul, si în special calitatea publicatiilor si brevetelor realizate de personalul institutiei în ultimii 4 ani, inclusiv cele prezentate la conferinte sau la congrese internationale. Se poate folosi scorul relativ de influentă sau analiza citărilor pentru a se estima nivelul de prestigiu al publicatiilor. În institutiile active în unele domenii ale stiintelor sociale si umaniste, indicatori ai vizibilitătii si prestigiului national si international sunt, pe lângă articolele stiintifice publicate în reviste internationale prestigioase, si publicarea de cărti de cercetare, editarea de volume colective si publicarea de studii stiintifice în volume colective, precum si publicarea de editii critice, dictionare si enciclopedii la edituri nationale sau internationale de prestigiu, precum si realizarea de studii prospective si/sau strategice în domeniul stiintific corespunzător, în serviciul organului public central coordonator.

- În contextul strategiei europene pentru anul 2020, capacitatea de a atrage fonduri din surse private sau internationale, în special din programele de cercetare si inovare ale Uniunii Europene, constituie un element esential al unei activităti de anvergură si vizibilitate natională si internatională, în special în vederea angajamentului României de a atrage 1% din PIB din domeniul privat către activitatea de cercetare-dezvoltare până în anul 2020.

- Pentru domeniile aplicative, numărul de brevete internationale obtinute este un indicator cu dublă importantă: pentru deschiderea si relevanta internatională dar si pentru vizibilitatea si deschiderea către mediul industrial. Relevanta brevetelor este dată de aplicarea acestora si de veniturile generate din exploatarea acestora.

- În tări cu o puternică traditie de cercetare aplicativă, în domeniile stiintelor vietii si ale naturii, în special cele ingineresti, principalul mijloc de transfer tehnologic către mediul economic este lansarea de societăti comerciale (de tip “start-up” sau “spin-off”) în vederea introducerii pe piată si a valorificării unor tehnologii, metode, produse sau servicii inovatoare. Preocuparea si implicarea activă a conducerii unitătii sau institutiei pentru a încuraja si sustine lansarea de societăti comerciale inovatoare constituie indicatori esentiali referitori la conectarea institutiei la mediul economic. În cazul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare se vor lua în considerare în special furnizarea către administratia publică centrală, regională sau locală a unor tehnologii, servicii ori studii strategice sau prospective în domeniile de răspundere strategică si politică respective.

- Diseminarea si popularizarea rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare sunt părti componente din aceasta.

2. Calitatea resursei umane.

- Criteriul resursei umane este partial corelat cu cel precedent, cu o distinctie esentială: gradul de uniformitate sau neuniformitate al nivelului de vizibilitate si performantă între diferitele echipe conform criteriilor enumerate la pct. 1. O dezvoltare institutională optimă trebuie să se asigure că fiecare echipă are o strategie si o zonă de performantă bine definită, în interiorul căreia este competitivă la nivel international. Existenta unor echipe cu o performantă net inferioară este un indicator al unei viziuni si culturi manageriale deficitare.

- Printre indicatorii utili în acest sens se regăsesc vârsta medie (sub 45 de ani) a personalului, capacitatea de a atrage tineri cu studii superioare (în principal doctorale) obtinute în alte institutii decât cea evaluată, în special în străinătate, sau cu stagii de pregătire ori de cercetare efectuate în străinătate, în special în cadrul unor institutii prestigioase pe plan mondial, precum si mobilitatea personalului între mediul public si cel privat.

- Expertii vor estima adecvarea raportului numeric între personalul de cercetare-dezvoltare si personalul auxiliar si administrativ; un raport disproportionat, în special în favoarea personalului administrativ, este un indicator al unei politici de personal neadecvată obiectivelor statutare ale unitătii sau institutiei.

3. Calitatea infrastructurii si gradul de exploatare al acesteia

- Calitatea infrastructurii, în special a echipamentelor mari - în domeniile unde acestea sunt relevante - este un indicator extrem de util pentru evaluarea calitătii managementului institutional deoarece necesită un efort coerent, un grad înalt de coeziune al colectivelor de cercetare la nivel institutional si o viziune strategică la nivelul conducerii unitătii sau institutiei. Capacitatea de a atrage fonduri si de a le canaliza în mod eficient pentru o dezvoltare strategică a unitătii sau institutiei constituie un aspect esential al unui management de calitate.

- Gradul de exploatare al infrastructurilor furnizează de asemenea o informatie esentială, desi indirectă: aceasta subliniază o convergentă si o sinergie extrem de pretioase ale capacitătii administrative cu o masă critică la nivel stiintific. Infrastructurile majore vor fi semnalate în raportul de evaluare pe 4 categorii, conform nivelului de utilizare/exploatare: sub 25%, între 25% si 50%, între 50% si 75%, sau peste 75%.

4. Eficienta managementului si calitatea mediului de cercetare

Birocratia redusă si preocuparea pentru cresterea eficientei reprezintă principalele atractii si factori de motivare pentru cresterea performantei resurselor umane. De aceea, printre sarcinile esentiale ale expertului se numără evaluarea calitătii mediului de cercetare, care include aspecte cum ar fi:

- existenta unor mecanisme transparente de evaluare a personalului si de promovare si stimulare financiară a personalului performant, focalizate pe merit si pe performantele profesionale reale;

- eficienta procedurilor administrative implementate în cadrul institutiei;

- gradul de satisfactie a personalului de cercetare-dezvoltare referitoare la sprijinul oferit de aparatul administrativ, auxiliar si tehnic;

- eficienta administrativă a mediului de cercetare - în limita constrângerilor prevăzute de legislatia în vigoare si de contractele de finantare - inclusiv aspecte precum plata la timp a drepturilor salariale; achizitia de materiale si consumabile în termen rezonabil (de regulă sub 30 de zile) de la depunerea referatului de necesitate (în limitele fondurilor disponibile); decontarea cheltuielilor în interes de serviciu în termen rezonabil (de regulă sub 15 zile) de la depunerea documentelor justificative; angajarea de personal pe termen determinat, plătit din bugetul unui proiect, în termen rezonabil (de regulă sub 30 de zile) de la solicitarea directorului de proiect; asigurarea, pentru fiecare proiect contractat, a unei persoane de contact cu autoritătile contractante pentru realizarea sarcinilor administrative aferente proiectelor contractate; investitia de timp, în medie, pentru a obtine aprobările necesare depunerii unei cereri de finantare la competitii nationale sau internationale; eficienta procedurilor necesare aprobării unor cheltuieli din fonduri din proiecte de cercetare sau din fonduri institutionale; existenta unui serviciu de documentare functional;

- gradul de transparentă în luarea deciziilor si alocarea fondurilor în interiorul institutiei;

- nivelul de implicare a personalului unitătii sau institutiei în procesul de luare a deciziilor;

- eventualele probleme sesizate în domeniul eticii si a bunei conduite profesionale: plagiat, coautorat nejustificat, falsificare de date în publicatii sau rapoarte, conflicte de interese ori nepotism în interiorul unitătii sau institutiei;

- eficienta si disponibilitatea personalului auxiliar si administrativ pentru a asista si sustine personalul de cercetare-dezvoltare;

- aderarea la bunele practici în domeniul managementului institutional în cercetare la nivel european si international, prin adoptarea si implementarea la nivelul regulamentelor interne de functionare a unor practici precum cele recomandate în următoarele documente:

- Codul european al cercetătorilor si Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

- Strategia resurselor umane pentru cercetători, C (2005)576 final, COM (2008)317 final

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/ strategy4Researcher

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/ strategy4ResearcherOrgs

- Ghidul Institutului de Tehnologie din Massachusetts de gestiune a datelor de cercetare.

http://libraries.mit.edu/guides/subjects/data-management/

- Manualul Oslo - Linii directoare în colectarea si interpretarea datelor privind inovarea, editia a III-a-a, OECD, Paris

http://www.oecd.org/document/33/0,3343, en_2649_34273_ 35595607_1_1_1_37417,00.html

- Standardul de management al calitătii ISO 9001: 2008.

5. Calitatea si credibilitatea planului de dezvoltare institutională

Expertul va evalua adecvarea si realismul planului de cercetare al unitătii ori institutiei, în special în lumina performantelor actuale ale unitătii sau institutiei, a calitătii resurselor umane, a infrastructurii si a capacitătii manageriale si administrative demonstrate până la data evaluării. Raportul va comenta asupra următoarelor aspecte ale planului de dezvoltare:

- adecvarea principalelor directii de cercetare cu experienta existentă;

- mecanismele de stimulare a aparitiei de noi idei, directii si domenii;

- adecvarea politicii de recrutare prevăzute cu obiectivele propuse;

- stimularea si sustinerea colaborărilor si parteneriatelor cu alte institutii de prestigiu, atât cu institutii publice din tară, dar în special din străinătate, cât si din mediul privat;

- cresterea vizibilitătii prin implicarea în activităti de comunicare stiintifică si în proiecte majore la nivel national si international;

- sustinerea aparitiei masei critice în domeniile-cheie pentru dezvoltarea institutiei.

6. Realizarea obiectivelor stabilite în precedentul raport de evaluare, numai pentru unitătile sau institutiile ce se evaluează si se clasifică în vederea recertificării

- realizarea obiectivelor de rezultate ale activitătii de ce rceta re-d ezvol ta re;

- realizarea obiectivelor de îmbunătătire a resursei umane;

- realizarea obiectivelor de îmbunătătire a infrastructurii;

- realizarea obiectivelor de îmbunătătire a mediului de cercetare.

Raportul de evaluare va include note informale pe fiecare din indicatorii enumerati mai sus pentru fiecare din cele 5 sau 6 criterii, după caz. Criteriile vor fi notate în mod formal, conform prevederilor art. 15 din normele metodologice. Notarea pentru fiecare criteriu si indicator se va face de la 1 la 5, după cum urmează:

1 -”Absent” sau “Neglijabil”. Schimbări în profunzime sunt necesare în această zonă.

2 - “Marginal”. Eforturi în această directie există, dar au produs rezultate nesatisfăcătoare până în prezent.

3 - “Mediocru”. Calitatea există dar este departe de a fi atins un nivel satisfăcător la nivel de institutie. Strategia nu este neapărat adecvată pentru ameliorarea situatiei pe termen scurt si o schimbare urgentă de directie este necesară.

4 - “Bine”. Institutia a dedicat eforturi semnificative în această directie, cu rezultate solide. Zone de îmbunătătire semnificativă rămân, dar planul de dezvoltare le abordează în mod coerent si plauzibil.

5 - “Excelent”. Acest criteriu este compatibil cu o institutie performantă la nivel mondial.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti de teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Inspectoratul Scolar Judetean Călărasi, pentru Clubul Elevilor Oltenita, în domeniul public al municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti de teren în suprafată de 757 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Inspectoratul Scolar Judetean Călărasi, pentru Clubul Elevilor Oltenita, în domeniul public al municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi, în vederea amenajării unei alei de acces spre obiectivul de investitii “Amenajare spatii verzi - Parc de distractii Arges”.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii de teren transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.087.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de teren care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Inspectoratul Scolar Judetean Călărasi, pentru Clubul Elevilor Oltenita, în domeniul public al municipiului Oltenita si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oltenita, judetul Călărasi

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Numărul de identificare atribuit de M.F.P si codul de clasificatie

Caracteristicile tehnice si categoria de folosintă ale suprafetei de teren care se transmite

Municipiul Oltenita,

Str. Argesului nr. 6 C

(fost nr. 2 conform CF nr. 21839),

judetul Călărasi

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (CUI 13729380), prin

Inspectoratul Scolar Judetean Călărasi (3796985), pentru Clubul Elevilor Oltenita (CUI 3797280)

Consiliul Local al Municipiului Oltenita,

judetul Călărasi

(prin HCL nr. 91/5.10.2011)

154902

partial

8.26.05

Suprafata terenului = 757 m2,

alee de acces comun la Clubul Elevilor Oltenita si la obiectivul de investitii “Amenajare spatii verzi - Parc de distractii Arges”


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României, a structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi din aparatul de lucru al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Legea nr. 155/2011 pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României,

 

Guvernul României adootă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al României, a structurii organizatorice si a numărului maxim de posturi din aparatul de lucru al acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 13 aprilie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, literele g) si h) vor avea următorul cuprins:

,,g) aprobă rapoartele stiintifice bianuale, întocmite de consiliul stiintific, pe care Institutul le prezintă Parlamentului si, după caz, Guvernului sau Consiliului Superior al Magistraturii; h) aprobă rapoartele bianuale de activitate a Institutului, pe care le trimite spre analiză comisiilor parlamentare de specialitate;”.

2. La articolul 14, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Membrii consiliului stiintific sunt alesi de adunarea generală cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor Institutului, pentru un mandat de 3 ani, si pot fi realesi.

Presedintele si vicepresedintele Institutului pot fi realesi cel mult încă un mandat.”

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 2 noiembrie 2011.

Nr. 1.095.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 254 din 9 noiembrie 2011

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.746 din 1 noiembrie 2011

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale pe anul 2011

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 13/2011,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale din judetul Arad pe anul 2011, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 7/57/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 17 ianuarie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică la nivelul sumei de 334.600 mii lei.

Art. II. - Repartizarea pe unităti/subdiviziuni administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unitătilor administrativ-teritoriale din judetul Arad se face de către directia generală a finantelor publice, cu informarea Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Ialomitianu


MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 103/2011

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 103/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 si 396 bis din 6 iunie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 9, subpunctul 9.3 va avea următorul cuprins:

“9.3. Beneficiarii sunt obligati să efectueze activitătile pentru care au solicitat finantare si să depună Cererea-tip de eliberare a AFN în termen de maximum 25 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finantare de către beneficiar [cu exceptia activitătilor prevăzute la subpct. 4.2 alin. (1) lit. j], conform datei specificate la art. 4 din contractul de finantare, dar nu mai târziu de 9 decembrie 2011. Nerespectarea termenului de 25 de zile lucrătoare mentionat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program.

Termenul de 25 de zile lucrătoare se poate prelungi numai cu acordul UPSEC OTIMMC pentru situatii exceptionale (de exemplu, întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant, o singură dată, a unei cereri de prelungire cu cel putin 10 zile înaintea expirării termenului prevăzut în contract. Durata prelungirii nu poate depăsi termenul-limită de efectuare a cheltuielilor, adică 9 decembrie 2011.”

2. La punctul 9, subpunctul 9.4 va avea următorul cuprins:

“9.4. Pentru activitătile prevăzute la subpct. 4.2. alin. (1) lit. j), termenul-limită de efectuare a cheltuielilor si de depunere a Cererii-tip de eliberare a AFN este 16 decembrie 2011.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2011.

Nr. 258.

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 102/2011

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/35/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea,


organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. I. - Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, aprobată prin Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii nr. 102/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 si 392 bis din 3 iunie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 10, subpunctul 10.5 va avea următorul cuprins:

“10.5. Beneficiarii sunt obligati să efectueze activitătile pentru care au solicitat finantare în termen de maximum 40 de zile lucrătoare de la data semnării contractului de finantare de către beneficiar, până la data specificată în contractul de finantare, dar nu mai târziu de 9 decembrie 2011. Nerespectarea datei specificate la art. 4 din contractul de finantare atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program.

Termenul de 40 de zile lucrătoare se poate prelungi numai cu acordul UPSEC O.T.I.M.M.C. pentru situatii exceptionale (de exemplu, întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul AFN), prin depunerea de către aplicant, o singură dată, a unei cereri de prelungire cu cel putin 10 zile înaintea expirării termenului prevăzut în contract. Durata prelungirii nu poate depăsi termenul-limită de efectuare a cheltuielilor, adică 9 decembrie 2011.”

2. La punctul 10, subpunctul 10.6 va avea următorul cuprins:

“10.6. Beneficiarii sunt obligati să depună Cererea-tip de eliberare AFN pentru toate activitătile în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la subpct. 10.5, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2011. Pentru activitătile prevăzute la subpct. 6.1. lit. a), b) si c), termenul-limită de efectuare a cheltuielilor este 9 decembrie 2011, iar termenul-limită de depunere a Cererii-tip de eliberare AFN este 16 decembrie 2011.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2011.

Nr. 259.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea Planului de securitate portuară al portului Sulina, apartinând A.S.P.L. Sulina - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 290/2007 pentru introducerea măsurilor de întărire a securitătii portuare si ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 privind consolidarea securitătii navelor si a instalatiilor portuare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Planul de securitate portuară al portului Sulina, apartinând A.S.P.L. Sulina - S.R.L., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2011.

Nr. 907.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare si transport ce pot fi suportate din bugetul curtii de apel pentru activitătile de formare profesională continuă ale judecătorilor

 

Având în vedere prevederile art. 38 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile art. 108 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit prevederilor art. 6 pct. VII subpct. 3 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 13 si 14 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1, - în cadrul fiecărei curti de apel se pot organiza periodic activităti de formare profesională continuă ale judecătorilor, constând în consultări, dezbateri, seminare, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului National al Magistraturii. Tematica acestora se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 2. - Cheltuielile aferente organizării activitătilor prevăzute la art. 1, inclusiv cele privind cazarea, masa si transportul personalului de instruire si al participantilor, se suportă din bugetul curtii de apel.

Plafonul maxim al cheltuielilor ce pot fi suportate din bugetul curtii de apel se stabileste în limita fondurilor alocate prin legea anuală a bugetului de stat, după cum urmează:

- cazarea: limita maximă ce poate fi decontată se stabileste în functie de ofertele existente pe piată la structuri turistice de categoria până la 3 stele inclusiv;

- transportul: decontarea transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferată clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, după caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în situatia în care deplasarea se face cu autoturismul proprietate personală, dus- Întors, între localitatea de resedintă si localitatea unde va avea loc activitatea de formare profesională continuă.

Art. 3. - Directia financiar contabilă si curtile de apel vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Lidia Barac,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 octombrie 2011.

Nr. 2.178/C.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) pct. 46 din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 67 alin. (2) lit. b din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Stabilirea prin estimare a bazei de impunere pentru impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat al statului se efectuează de organele de inspectie fiscală în situatii cum ar fi:

- documentele si informatiile prezentate în cursul inspectiei fiscale sunt incorecte sau incomplete;

- documentele si informatiile solicitate nu există sau nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscală.

(2) Pentru estimarea bazei de impunere organele de inspectie fiscală vor identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale.

(3) Stabilirea bazei de impunere se va face prin estimarea atât a veniturilor, cât si a cheltuielilor aferente acestora.

(4) Valoarea estimată a bazei de impunere va fi utilizată pentru stabilirea impozitelor, taxelor sau contributiilor, precum si a eventualelor diferente ale acestora datorate bugetului general consolidat al statului.


(5) Prin contribuabil, în întelesul prezentului ordin, se întelege orice persoană juridică sau fizică, precum si orice altă entitate fără personalitate juridică ce realizează venituri pentru care se datorează impozite, taxe, contributii si alte sume la bugetul general consolidat al statului, în conditiile legii, cu exceptia impozitului pe venit datorat de persoanele fizice prevăzut la art. 791 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - În scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, organele de inspectie fiscală pot folosi următoarele metode:

a) metoda sursei si cheltuirii fondurilor;

b) metoda fluxurilor de trezorerie;

c) metoda marjei;

d) metoda produsului/serviciului si volumului;

e) metoda patrimoniului net.

Art. 3. - Selectarea metodelor de stabilire prin estimare a bazelor de impunere se va face în functie de situatia identificată la contribuabil, sursele de informatii, înscrisurile identificate si de complexitatea activitătii verificate.

Art. 4. - (1) Pentru selectarea celei mai adecvate metode de stabilire prin estimare a bazei de impunere, organele de inspectie fiscală vor avea în vedere următoarele elemente, fără a fi limitative:

a) să se apropie cel mai mult de modul în care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul;

b) documentele sau informatiile identificate să fie relevante pentru aplicarea unei metode;

c) situatiile specifice ale fiecărui contribuabil supus verificării;

d) activitătile similare cu cele desfăsurate de alti contribuabili, pentru realizarea unor comparatii;

e) să corespundă conditiilor liberei concurente în situatia în care nu se pot determina împrejurările concrete de desfăsurare a activitătii contribuabilului;

f) documente sau informatii identificate la terte persoane în legătură cu activitatea contribuabilului.

(2) Selectarea metodei de stabilire prin estimare va fi efectuată de echipa de inspectie fiscală.

(3) Conditiile pentru selectarea metodei de stabilire prin estimare vor fi consemnate într-o notă de fundamentare, întocmită de echipa de inspectie fiscală, care va fi supusă avizării sefului de serviciu si aprobată de conducătorul activitătii de inspectie fiscală.

(4) Nota de fundamentare va contine:

a) constatarea stării de fapt a activitătii supuse controlului care impune utilizarea metodei de stabilire prin estimare selectate;

b) elementele identificate care vor sta la baza selectării metodei de estimare a bazei de impunere, respectiv a veniturilor sau cheltuielilor;

c) metoda propusă pentru estimarea bazei de impunere. Art. 5. - Organele de inspectie fiscală vor mentiona în

raportul de inspectie fiscală metoda utilizată pentru stabilirea prin estimare a bazei de impunere.

Art. 6. - Descrierea metodelor de stabilire prin estimare a bazei de impunere si instructiunile de aplicare sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Directia generală coordonare inspectie fiscală, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2011.

Nr. 3.389.

 

ANEXĂ

 

METODELE

de stabilire prin estimare a bazei de impunere si instructiuni de aplicare

 

CAPITOLUL I

Metodele de stabilire prin estimare a bazei de impunere

 

Metodele de stabilire prin estimare a bazei de impunere sunt următoarele:

1.1. metoda sursei si cheltuirii fondurilor;

1.2. metoda fluxurilor de trezorerie;

1.3. metoda marjei;

1.4. metoda produsului/serviciului si a volumului;

1.5. metoda patrimoniului net.

1.1. Metoda sursei si cheltuirii fondurilor

Metoda constă în estimarea bazei de impunere a unui contribuabil, pentru determinarea obligatiei fiscale, cunoscând cheltuielile efectuate.

Pentru estimarea bazei de impunere atât din surse impozabile, cât si din cele neimpozabile se au în vedere fluxurile de numerar.

Pentru aceasta, fluxurilor de numerar li se asociază cheltuielile si veniturile contribuabilului, determinându-se astfel în întregime numerarul utilizat pentru efectuarea cheltuielilor care va fi comparat cu numerarul încasat din orice sursă.

Cresterile si descresterile nete ale activelor si pasivelor sunt avute în vedere împreună cu cheltuielile nedeductibile si încasările neimpozabile la ajustarea veniturilor si cheltuielilor, obtinându-se astfel balanta încasărilor si cheltuielilor pentru reconstituirea venitului impozabil.

Determinarea veniturilor sustrase de la calculul bazei de impunere constă în compararea cheltuielilor efectuate cu veniturile declarate în perioada supusă controlului.

Metoda se bazează pe faptul că orice cheltuială care excedează valorii declarate a veniturilor reprezintă venit impozabil nedeclarat.

Veniturile suplimentare se ajustează cu elemente de venit neimpozabil si cheltuieli nedeductibile în vederea estimării bazei impozabile si stabilirii obligatiei fiscale.


1.2. Metoda fluxurilor de trezorerie

Metoda constă în analiza conturilor bancare si a fluxurilor de numerar pentru a stabili miscările de disponibilităti bănesti si asocierea acestora cu sursele de venit si utilizarea lor.

Metoda se bazează pe informatiile următoare:

- depunerile în conturile bancare si ajustarea cu valoarea încasărilor reprezentând venituri neimpozabile;

- volumul cheltuielilor efectuate si care au fost achitate din cont bancar sau prin alte mijloace de plată.

Metoda poate furniza indicii pentru a descoperi venituri nedeclarate, pornindu-se de la analiza valorii si frecventei depunerilor în conturile bancare si a surselor acestora.

Determinarea veniturilor sustrase de la impozitare constă în compararea disponibilitătilor bănesti din conturile bancare si evidentiate în documente sau folosite la plata cu numerar, cu toate veniturile din surse impozabile depuse în conturile bancare sau folosite la plata cu numerar a unor cheltuieli în perioada supusă controlului.

Metoda indică fie o diminuare a venitului declarat, fie o majorare a cheltuielilor declarate, fie o combinare a celor două.

1.3. Metoda marjei

Metoda marjei se bazează pe faptul că activitătile desfăsurate într-un domeniu au elemente comune care caracterizează activitatea atât din punct de vedere tehnic, cât si din punct de vedere financiar.

Metoda constă în estimarea venitului unui contribuabil pentru determinarea obligatiei fiscale, pe baza utilizării unor elemente considerate tipice, exprimate în procente sau proportii, pentru activitatea desfăsurată de acesta.

Aceasta constă în analiza vânzărilor si/sau a costului vânzărilor unui contribuabil si aplicarea unui procent corespunzător de marjă, pentru a obtine venitul impozabil.

Veniturile realizate si costul vânzărilor pot fi stabilite pornind de la anumite elemente de venit si/sau cheltuieli cunoscute care vor fi ajustate/ponderate, folosind procente sau proportii caracteristice pentru activitatea desfăsurată.

Procentele ori proportiile pot fi determinate din datele cunoscute la contribuabilul verificat sau obtinute de la alte entităti cu activităti similare ori de la institutii care calculează si publică astfel de procente si/sau proportii.

Metoda marjei poate furniza indicii despre abateri ale procentelor sau ale proportiilor determinate pentru activitatea desfăsurată, fată de o medie a procentelor sau a proportiilor stabilite la nivelul unui domeniu de activitate analizat.

Veniturile suplimentare se ajustează cu elemente de venit neimpozabil si cheltuieli nedeductibile, în vederea estimării bazei impozabile si a stabilirii obligatiei fiscale.

1.4. Metoda produsului/serviciului si a volumului

Metoda constă în estimarea bazei impozabile pentru determinarea obligatiei fiscale, în conditiile în care se cunoaste sau se poate determina numărul produselor/serviciilor comercializate/prestate sau volumul de activitate din perioada supusă controlului.

Numărul produselor/serviciilor comercializate/prestate sau volumul de activitate poate fi estimat pe baza evidentei în conditiile în care registrele întocmite contin informatii privind costul bunurilor vândute (cost de achizitie, cost de productie) si/sau folosind date si informatii din diverse surse.

După estimarea numărului produselor/serviciilor comercializate/prestate si/sau volumul activitătii desfăsurate se aplică pretul de vânzare practicat pe unitate de produs/serviciu sau volum de activitate, determinându-se astfel venitul brut.

Determinarea veniturilor suplimentare se realizează prin compararea veniturilor înregistrate în evidente contabile cu veniturile determinate, ca urmare a aplicării preturilor de vânzare asupra unitătilor si volumului activitătii.

Veniturile suplimentare se ajustează cu elemente de venit neimpozabil si cheltuieli nedeductibile în vederea estimării bazei impozabile si a stabilirii obligatiei fiscale.

Metoda poate furniza informatii cu privire la sumele încasate si neevidentiate, ca urmare a comercializării bunurilor si prestării serviciilor.

1.5. Metoda patrimoniului net

Metoda permite estimarea bazei impozabile a unui contribuabil si stabilirea obligatiei fiscale prin constatarea cresterii, respectiv descresterii patrimoniului net al acestuia.

Metoda constă în estimarea bazei impozabile având în vedere cresterea valorii patrimoniului net al unui contribuabil pe parcursul unui an fiscal, după ajustarea cu cheltuielile nedeductibile si veniturile neimpozabile.

Cresterea sau descresterea valorii patrimoniului net se determină prin compararea valorii patrimoniului net la începutul perioadei cu cea de la sfârsitul perioadei.

Metoda se bazează pe faptul că, pentru orice an, venitul unui contribuabil este folosit pentru elemente de cost deductibile sau nedeductibile, precum si pentru elemente care determină cresterea patrimoniului net, respectiv achizitionarea de active si/sau descresterea pasivelor.

Metoda oferă indicii cu privire la efectele pe care le au asupra patrimoniului net achizitionarea de active, reducerea de pasive, cheltuielile efectuate din surse de venit care nu sunt declarate ca fiind impozabile.

 

CAPITOLUL II

Instructiuni de aplicare a metodelor de estimare

 

2.1. Instructiunile stabilesc activitătile necesare organelor de inspectie fiscală pentru a selecta si utiliza metodele de estimare a bazei impozabile a unui contribuabil în timpul inspectiei fiscale.

2.2. Prezentele instructiuni sunt destinate structurilor cu atributii de inspectie fiscală din Agentia Natională de Administrare Fiscală, în cadrul actiunilor de inspectie fiscală, în vederea aplicării metodelor de stabilire prin estimare a veniturilor sau cheltuielilor unui contribuabil.

2.3. În vederea aplicării metodelor de stabilire prin estimare a bazei de impunere, organele de inspectie fiscală vor utiliza, în functie de fiecare caz si fără a fi limitativă, următoarea procedură:

2.3.1. constatarea stării de fapt fiscale în care se află contribuabilul si care îndreptăteste organul de inspectie fiscală la utilizarea metodelor de stabilire prin estimare a veniturilor sau cheltuielilor, respectiv dacă:

2.3.1.1. documentele si informatiile prezentate în cursul inspectiei fiscale sunt incorecte sau incomplete. În acest caz organele de inspectie fiscală vor proceda la:

a) stabilirea circumstantelor individuale pentru reconstituirea modului real în care îsi desfăsoară activitatea contribuabilul verificat;

b) identificarea elementelor sau criteriilor care conduc la concluzia că veniturile ori cheltuielile înregistrate de contribuabil sunt incorecte sau incomplete fată de activitatea desfăsurată;

c) identificarea si examinarea oricăror înscrisuri sau surse de informatii referitoare la activitatea desfăsurată de contribuabil pe perioada verificată;

d) analizarea si selectarea elementelor probatorii în vederea alegerii metodei adecvate surselor cu cele mai relevante informatii pentru determinarea situatiei fiscale de fapt, pe perioada verificată;

2.3.1.2. documentele si informatiile solicitate nu există sau nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscală. În acest caz organele de inspectie fiscală vor proceda la:

a) constatarea lipsei documentelor solicitate sau a refuzului de a le pune la dispozitia organelor de inspectie fiscală;


b) solicitarea unor clarificări persoanelor responsabile referitoare la situatia constatată de organele de inspectie fiscală;

c) stabilirea perioadei verificate pentru care nu există documentele solicitate si identificarea altor perioade în care s-a desfăsurat activitate si există documente;

d) identificarea unor surse externe de informatii si solicitarea de date sau documente pentru stabilirea stării de fapt fiscale a contribuabilului (bănci, furnizori, clienti, institutii care gestionează informatii despre contribuabil sau din activitătile comparabile desfăsurate de alti contribuabili);

e) analizarea si selectarea elementelor probatorii în vederea alegerii metodei adecvate surselor cu cele mai relevante informatii pentru determinarea situatiei fiscale de fapt pe perioada verificată;

2.3.2. aplicarea metodei de stabilire prin estimare pentru a evalua veniturile sau cheltuielile si stabilirea noii baze de impunere.

2.4. După aprobarea metodei de estimare, echipa de inspectie fiscală va proceda la stabilirea prin estimare a bazei impozabile si va determina pentru perioada verificată impozite, taxe sau contributii datorate bugetului general consolidat, după caz.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.