MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 816/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 816         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.130. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 1H Zalău - Alesd (km 0+000 - km 69+334)”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.392. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

278. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual

 

279. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice fixate pe fonograme


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 1H Zalău - Alesd (km 0+000 - km 69+334)”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 1H Zalău - Alesd (km 0+000 - km 69+334)”, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 1H Zalău - Alesd (km 0+000 - km 69+334)”, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localitătilor Alesd si Sinteu din judetul Bihor si a localitătilor Halmăsd, Hereclean, Nusfalău, Simleu Silvaniei, Pericei si Vârsolt din judetul Sălaj, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, situate pe raza localitătilor Alesd si Sinteu din judetul Bihor si a localitătilor Halmăsd, Hereclean, Nusfalău, Simleu Silvaniei, Pericei si Vârsolt din judetul Sălaj, sunt în cuantum total de 285 mii lei si sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, pozitia “Programe din Fondul European de Dezvoltare - (FEDR)”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. la dispozitia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunostinta publică prin afisarea la sediul consiliului local respectiv si prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.130.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.


 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 1H Zalău – Alesd (km 0+000 - km 69+334)”, pe raza localitătilor Alesd si Sinteu din judetul Bihor si a localitătilor Halmăsd, Hereclean, Nusfalău, Simleu Silvaniei, Pericei si Vârsolt din judetul Sălaj, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor

 


* Detinător până la solutionarea cererilor, conform legislatiei în vigoare

** Pentru toate pozitiile în care se regăseste mentiunea “proprietar necunoscut”, astfel cum reies din evidentele unitătilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/detinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentatiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în conditiile legii.

 

NOTĂ:

Alte date de identificare a proprietarilor/detinătorilor, precum si orice informatii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere, în conditiile legii, vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentatiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

Având în vedere prevederile art. 83 alin. (4) si (41) si ale art. 228 alin. (2) si (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă, prevăzută în anexa nr. 1,

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) nu se aplică:

a) contribuabililor prevăzuti la art. 781 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, declarati inactivi, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

b) contribuabililor care beneficiază de regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada pentru care acesta a fost aprobat, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;

c) obligatiilor fiscale stabilite ca urmare a actiunii de inspectie fiscală;

d) persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit.

Art. 2. - (1) Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 2:

a) “Referat privind impunerea din oficiu”;

b) 160 “Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă”, cod 14.13.02.99/i.o;

c) “Decizie de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu”, cod 14.13.02.99/d.

(2) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor prevăzute la alin. (1) sunt prezentate în anexa nr. 3.

Art. 3. - Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2011.

Nr. 3.392.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă se efectuează de către compartimentul cu atributii în gestiunea declaratiilor fiscale din cadrul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2. Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă se aplică pentru obligatiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal. Stabilirea obligatiei de plată se efectuează pentru fiecare impozit, taxă sau contributie cuprins(ă) în vectorul fiscal atasat fiecărui contribuabil si pentru fiecare perioadă fiscală pentru care nu au fost depuse declaratii, conform legii, prin estimare, după regulile proprii impozitului, taxei sau contributiei supuse impunerii din oficiu.

3. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor se face în cadrul perioadei de prescriptie si nu priveste perioadele pentru care obligatiile fiscale au făcut obiectul unei inspectii fiscale.

Cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor se stabileste sub rezerva verificării ulterioare.

4. Compartimentul de specialitate este îndreptătit să examineze, din oficiu, starea de fapt, să obtină si să utilizeze toate informatiile si documentele necesare pentru determinarea situatiei fiscale a contribuabilului.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea din oficiu a obligatiilor de plată

 

În aplicarea prezentei proceduri, compartimentul de specialitate efectuează următoarele operatiuni:

1. Înstiintarea contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligatiile declarative

1.1. Identificarea contribuabililor care aveau obligatia declarării impozitelor, taxelor si contributiilor cuprinse în vectorul fiscal si nu si-au îndeplinit această obligatie, conform legii

1.1.1. Compartimentul de specialitate compară obligatiile fiscale declarate cu obligatiile de declarare înscrise în vectorul fiscal atasat fiecărui contribuabil si editează Lista contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligatiile declarative, conform procedurii de administrare în vigoare.

1.1.2. Lista contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligatiile declarative cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

- denumire contribuabil;

- cod de identificare fiscală;

- tip obligatie fiscală nedeclarată;

- perioada la care se referă obligatia de declarare.

1.2. Emiterea si comunicarea înstiintărilor privind nedepunereaîn termen a declaratiilor fiscale

1.2.1. Compartimentul de specialitate are obligatia să înstiinteze contribuabilii în legătură cu depăsirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale, prin comunicarea unei înstiintări.

Înstiintările privind nedepunerea în termen a declaratiilor fiscale se emit conform procedurilor de administrare fiscală în vigoare si se comunică contribuabililor în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor fiscale.

1.2.2. Procedura de comunicare a înstiintărilor este cea prevăzută pentru comunicarea actelor administrative fiscale.

1.3. Înregistrarea datei comunicării către contribuabili a înstiintărilor privind nedepunerea în termen a declaratiilor fiscale

Pe baza confirmărilor de primire remise de către postă, a dovezilor de primire prin alte mijloace legale sau pe baza proceselor-verbale de comunicare prin publicitate, după caz, compartimentul de specialitate înregistrează data comunicării către contribuabili a înstiintărilor privind nedepunerea în termen a declaratiilor fiscale.

1.4. Actualizarea Listei contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligatiile declarative

1.4.1. În termen de 20 de zile de la data comunicării înstiintărilor privind nedepunerea în termen a declaratiilor fiscale, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligatiile declarative, prin eliminarea contribuabililor care, ca urmare a înstiintărilor primite, au depus declaratiile fiscale pentru obligatiile fiscale cuprinse în listă sau pentru care, la data actualizării listei, a intervenit una dintre situatiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din ordin, privind perioada analizată.

1.4.2. Actualizarea listei se realizează zilnic, până la finalizarea procedurii de impunere din oficiu si comunicarea deciziilor de impunere din oficiu.

În cazul declarării de către contribuabil a obligatiilor fiscale pentru a căror stabilire a fost începută prezenta procedură, compartimentul de specialitate întrerupe procedura de impunere din oficiu si întocmeste o notă de constatare, în care va expune motivele care au condus la întreruperea procedurii.

2. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor, cu exceptia taxei pe valoarea adăugată

2.1. După expirarea termenului de 20 de zile de la data comunicării înstiintărilor privind nedepunerea în termen a declaratiilor fiscale, pentru contribuabilii cuprinsi în Lista contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligatiile declarative, compartimentul de specialitate verifică, pentru fiecare contribuabil si pentru fiecare impozit, taxă sau contributie care urmează a fi supus(ă) impunerii din oficiu, existenta a cel putin 4 declaratii fiscale în perioada supusă analizei.

Perioada supusă analizei este o perioadă anterioară de 24 de luni de la luna pentru care se efectuează impunerea din oficiu, pentru obligatiile fiscale cu termen de declarare lunar, respectiv 36 de luni, pentru obligatiile fiscale cu termen de declarare trimestrial sau semestrial.

Operatiunile de mai sus nu se aplică în cazul impozitului pe profit datorat de organizatiile nonprofit si de societătile care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultură si viticultură. Pentru impozitul pe profit datorat de acesti contribuabili, se va avea în vedere procedura prevăzută la pct. 2.5.

2.2. Pentru contribuabilii pentru care sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, procedura de impunere se realizează în sistem automat.

Suma stabilită din oficiu se calculează ca medie aritmetică a sumelor de plată (pozitive) reprezentând impozite, taxe sau contributii declarate de contribuabil în perioada supusă analizei.

Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizează, pentru fiecare an fiscal cuprins în perioada de analiză, cu indicele anual al preturilor de consum.

Dacă perioada de analiză se referă numai la anul curent pentru care se efectuează impunerea din oficiu, sumele nu se actualizează cu indicele preturilor de consum.

2.3. În cazul obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii pentru care nu sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, în cazul în care obligatia fiscală calculată conform procedurii prevăzute la pct. 2.2 este “0” (zero), precum si în cazul impozitului pe profit datorat de organizatiile nonprofit si societătile care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultură si viticultură, procedura de impunere din oficiu se realizează pe baza analizei documentare, conform pct. 2.5.

2.4. La sfârsitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate editează Lista contribuabililor impusi din oficiu prin procedură automată si Lista contribuabililor care urmează a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare.

2.4.1. Editarea Listei contribuabililor impusi din oficiu prin procedură automată

Pentru contribuabilii pentru care sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, compartimentul de specialitate editează Lista contribuabililor impusi din oficiu prin procedură automată, care cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumire contribuabil;

b) cod de identificare fiscală;

c) tip obligatie fiscală nedeclarată;

d) perioada la care se referă obligatia de declarare;

e) suma datorată în perioada precedentă, identificată conform pct. 2.1;

f) suma calculată potrivit pct. 2.2.


Lista contribuabililor impusi din oficiu prin procedură automată se avizează de seful compartimentului de specialitate si se aprobă de conducătorul organului fiscal.

2.4.2. Editarea Listei contribuabililor care urmează a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare

În cazul contribuabililor pentru care nu sunt identificate elementele prevăzute la pct. 2.1, al contribuabililor pentru care obligatia fiscală calculată conform procedurii prevăzute la pct. 2.2 este “0” (zero), precum si în cazul impozitului pe profit datorat de organizatiile nonprofit si societătile care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultură si viticultură, compartimentul de specialitate editează Lista contribuabililor care urmează a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare.

Lista contribuabililor care urmează a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) denumire contribuabil;

b) cod de identificare fiscală;

c) tip obligatie fiscală nedeclarată;

d) perioada la care se referă obligatia de declarare.

2.5. Pentru contribuabilii cuprinsi în Lista contribuabililor care urmează a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare, compartimentul de specialitate efectuează impunerea din oficiu pe baza analizei documentare.

2.5.1. Analiza documentară se efectuează pe baza următoarelor documente si informatii relevante pentru impunere, existente la data începerii analizei:

a) documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului, referitoare la perioade de raportare privind anul în curs sau anii anteriori, după caz, din cadrul perioadei de prescriptie a dreptului de a stabili creante fiscale:

- declaratii fiscale;

- declaratii informative;

- fise fiscale;

- decizii emise de inspectia fiscală;

b) situatii financiar-contabile;

c) informatii de la terti, obtinute în baza protocoalelor de schimb de informatii încheiate de către Agentia Natională de Administrare Fiscală;

d) alte informatii care au relevantă.

Analiza documentară se efectuează având în vedere toate datele si documentele care au relevantă pentru stabilirea din oficiu a obligatiei de plată, identificându-se acele elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale.

Compartimentul de specialitate decide asupra felului si volumului examinărilor, în functie de circumstantele fiecărui caz în parte si de limitele prevăzute de lege.

În cazul impozitului pe profit se va avea în vedere si compararea sumelor estimate cu impozitul minim pe perioadele de aplicare, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare (Codul fiscal), corespunzător situatiei contribuabilului, determinat pe baza documentelor care oferă informatii privind veniturile realizate (situatii financiare, deconturi de TVA, cereri de înregistrare fiscală eto).

2.5.2. Compartimentul de specialitate întocmeste Referatul privind impunerea din oficiu, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, în care se consemnează elementele analizei documentare care stau la baza stabilirii din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor, precum si rezultatul constatărilor efectuate în scopul stabilirii, din oficiu, a impozitelor, taxelor si contributiilor.

Referatul se avizează de seful compartimentului de specialitate si se aprobă de conducătorul organului fiscal.

2.6. Compartimentul de specialitate emite formularul 160 “Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

2.6.1. Înainte de emiterea deciziilor de impunere din oficiu, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru obligatiile fiscale identificate pentru contribuabilii cuprinsi în Lista contribuabililor impusi din oficiu prin procedură automată sau în Lista contribuabililor care urmează a fi impusi din oficiu pe baza analizei documentare au fost depuse declaratii fiscale sau dacă nu a intervenit una dintre situatiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din ordin, în vederea întreruperii procedurii de impunere din oficiu. În această situatie se vor aplica în mod corespunzător dispozitiile pct. 1.4.2.

2.6.2. Pe baza Listei contribuabililor impusi din oficiu prin procedură automată sau a Referatului privind impunerea din oficiu, după caz, compartimentul de specialitate stabileste obligatia de plată, prin decizia de impunere din oficiu.

2.6.3. Formularul 160 “Decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă” se emite de compartimentul de specialitate în două exemplare, din care:

- un exemplar se comunică contribuabilului;

- un exemplar se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.

2.6.4. Decizia de impunere din oficiu se comunică contribuabilului, în conformitate cu dispozitiile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare (Codul de procedură fiscală).

2.6.5. Compartimentul de specialitate înregistrează în evidenta fiscală data comunicării deciziei de impunere din oficiu.

La sfârsitul zilei, se emite prin aplicatia informatică Borderoul deciziilor de impunere din oficiu comunicate.

Borderoul cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

- numărul si data borderoului;

- datele de identificare a contribuabilului;

- numărul de înregistrare si data deciziilor de impunere din oficiu;

- data comunicării;

- perioada la care se referă obligatia de declarare;

- obligatia fiscală impusă din oficiu.

2.6.6. În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaratia fiscală privind obligatiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se desfiintează la data depunerii declaratiei fiscale, fiind aplicabile prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.

Decizia de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, se emite de organul fiscal si se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile pct. 2.6.3 si 2.6.4.

3. Stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată

3.1. Pentru contribuabilii cuprinsi în Lista contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligatiile declarative, compartimentul de specialitate stabileste din oficiu, în conditiile prezentei proceduri, taxa pe valoarea adăugată de plată în perioadă, prin estimare.

3.2. Dispozitiile pct. 1.4.1 si 1.4.2 privind actualizarea Listei contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligatiile declarative sunt aplicabile în mod corespunzător.

3.3. În vederea stabilirii din oficiu a taxei datorate, compartimentul de specialitate utilizează informatiile privind taxa pe valoarea adăugată colectată din formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” depus de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, din decizia de corectare a erorilor materiale din decont, precum si informatiile din formularul (394) “Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national” cuprinse în baza de date, pe o perioadă de 12 luni calendaristice anterioare perioadei supuse impunerii din oficiu.

3.4. În cazul în care, în cadrul perioadei de analiză de 12 luni, persoana impozabilă nu a depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată sau despre aceasta nu se regăsesc informatii în nicio declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national, se extinde analiza la o perioadă de 24 de luni calendaristice anterioare.

3.5. După identificarea deconturilor depuse de persoanele impozabile, se extrag sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată colectată si se calculează media acestora (suma taxei pe valoarea adăugată colectată din fiecare decont/numărul perioadelor fiscale pentru care au fost depuse deconturi).

3.6. Din baza de date care cuprinde informatiile din formularele (394) “Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national” se selectează TVA totală din Lista achizitiilor de bunuri si servicii efectuate pe teritoriul national pentru care contribuabilul supus prezentei proceduri figurează ca furnizor/prestator si se calculează media acestora (suma taxei pe valoarea adăugată colectată din fiecare declaratie/numărul deconturilor pe care ar fi trebuit să le depună în perioada respectivă, conform perioadei fiscale înscrise în vectorul fiscal), cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

3.7. Suma medie a TVA colectate obtinută din deconturile de taxă pe valoarea adăugată se compară cu suma medie a TVA colectate obtinută din declaratiile informative.

3.8. Taxa datorată pentru perioada fiscală analizată, stabilită din oficiu, se consideră suma medie cea mai mare obtinută în urma comparării.

3.9. În ipoteza în care, în perioada de 24 de luni supusă analizei, persoana impozabilă nu a depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată sau despre aceasta nu se regăsesc informatii în nicio declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national, analiza se extinde asupra informatiilor existente în baza de date care cuprinde declaratiile recapitulative (formularul 390VIES) privind operatiunile intracomunitare desfăsurate pe o perioadă de 24 de luni calendaristice anterioare.

3.10. În situatia prevăzută la pct. 3.9, după identificarea declaratiilor recapitulative depuse de persoana impozabilă se calculează media valorii achizitiilor intracomunitare de bunuri si de servicii efectuate de respectivul contribuabil, declarate în perioada analizată (suma bazei impozabile declarate pentru operatiuni de tip A si S/numărul de declaratii recapitulative depuse în perioada analizată).

3.11. Taxa datorată, stabilită din oficiu, se consideră a fi media valorii achizitiilor intracomunitare, calculată potrivit pct. 3.10, înmultită cu cota standard a taxei pe valoarea adăugată, în vigoare la data la care se efectuează impunerea din oficiu, indiferent de perioada fiscală înscrisă în vectorul fiscal.

3.12. Sumele utilizate pentru impunerea din oficiu se actualizează pentru fiecare an fiscal cuprins în perioada de analiză cu indicele anual al preturilor de consum. Dacă perioada de analiză se referă numai la anul curent pentru care se efectuează impunerea din oficiu, sumele nu se actualizează cu indicele preturilor de consum.

3.13. La sfârsitul fiecărei zile, compartimentul de specialitate editează, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Lista contribuabililor impusi din oficiu pentru nedepunerea deconturilor de TVA, care cuprinde următoarele elemente:

- denumire persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA;

- cod de înregistrare în scopuri de TVA;

- TVA colectată din formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” pe perioada analizată;

- suma medie a TVA colectate din formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” pe perioada analizată;

- TVA colectată din formularul (394) “Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national” pe perioada analizată;

- suma medie a TVA colectate din formularul (394) “Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national” pe perioada analizată;

- baza impozabilă declarată pentru achizitii intracomunitare de bunuri si servicii din declaratiile recapitulative (formularul 390VIES) depuse în perioada analizată, după caz;

- suma medie a bazei impozabile declarate pentru achizitii intracomunitare de bunuri si servicii, din declaratiile recapitulative (formularul 390VIES), după caz;

- TVA de plată stabilită din oficiu, calculată potrivit pct. 3.8 sau potrivit pct. 3.11.

Lista contribuabililor impusi din oficiu pentru nedepunerea deconturilor de TVA se avizează de seful compartimentului de specialitate si se aprobă de conducătorul organului fiscal.

3.14. Pe baza listei editate conform pct. 3.13, compartimentul de specialitate emite deciziile de impunere (formular 160), în conditiile pct. 2.6, care sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

CAPITOLULUI

Transmiterea datelor în evidenta pe plătitori

 

Compartimentul de specialitate transmite deciziile de impunere din oficiu, care au fost comunicate contribuabililor, respectiv deciziile de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu emise către serviciul/compartimentul cu atributii de evidentă pe plătitori.

Transmiterea deciziilor se face, la sfârsitul fiecărei zile, conform procedurii privind organizarea evidentei pe plătitori.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

În situatia în care compartimentul de specialitate nu are la dispozitie informatiile si documentele necesare pentru aplicarea procedurilor prevăzute la pct. 2.5 si 3, acesta întocmeste o listă cu contribuabilii care nu au putut fi impusi din oficiu.

Lista contribuabililor care nu au putut fi impusi din oficiu cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

- denumire contribuabil;

- cod de identificare fiscală;

- tip obligatie fiscală nedeclarată;

- perioada la care se referă obligatia de declarare;

- observatii.

Compartimentul de specialitate va mentiona pentru fiecare contribuabil motivele care au condus la includerea acestuia în listă.

Lista contribuabililor care nu au putut fi impusi din oficiu se transmite compartimentelor cu atributii de analiză de risc, în vederea evaluării riscului fiscal.

 


ANEXA Nr. 2*)

 

SIGLA ANAF

Agentia Natională de

Administrare Fiscală

 

Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Directia Generală a Finantelor Publice...................................................

Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii.............

Administratia Finantelor Publice............................................................

Nr. Înregistrare ..............................Data .............................

 

REFERAT PRIVIND IMPUNEREA DIN OFICIU

În temeiul art.83 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a nedepunerii declaratiei/declaratiilor fiscale (formular..........), s-au constatat următoarele, privind contribuabilul:

 

A. DATE DE IDENTIFICARE

 

Denumire/Nume, prenume contribuabil...........................................................................................

Cod de identificare fiscală/ Cod de înregistrare în scopuri de TVA ..........................................

Domiciliul fiscal: Localitatea ...................................., Str. ........................................ Nr. ....................., Bl. .......... Sc. ........., Ap. .....,

Judet/Sector ......................................

 

B. ANALIZA DOCUMENTARĂ SI MODUL DE CALCUL AL OBLIGATIEI DE PLATĂ

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

B1. SINTEZA CONSTATĂRILOR

 

Nr. crt.

Denumire impozit, taxă, contributie

Perioada de raportare pentru impozitul, taxa, contributia stabilită din oficiu

Impozit, taxă, contributie stabilit(ă) din oficiu

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2. ALTE CONSTATĂRI

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

Prezentul referat constituie anexă la exemplarul formularului 160 “Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă”, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

Aprobat:

Conducătorul unitătii fiscale,

Nume, prenume

………………………

Data............................

Avizat:

Sef compartiment specialitate,

Nume, prenume

………………………

Data...............................

Întocmit:

Functie.............................................,

Nume, prenume

………………………

Data.............................................

 

 

 

SIGLA ANAF

Agentia Natională de

Administrare Fiscală

 

Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Directia Generală a Finantelor Publice...................................................

Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii.............

Administratia Finantelor Publice............................................................

Nr. Înregistrare ..............................Data .............................

 

DECIZIE DE IMPUNERE DIN OFICIU

pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă

 

Către:

Denumire/Nume .......................................................................................................

Prenume ..................................................................................................

Domiciliu fiscal: Localitate ............................................... Cod postal ...............

Stradă .............................................................................. Număr ......... Bloc .........

Scară ..... Ap. ...... Judet(sector) .............................................................................

Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA:

....................................................................................................................

În conformitate cu dispozitiile art.83 alin.(4) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca urmare a nedepunerii declaratiilor fiscale, pe baza constatărilor efectuate de organul fiscal, se - stabilesc, din oficiu, următoarele obligatii fiscale:

 

Nr. crt.

Denumire impozit, taxă, contributie

Perioada de raportare pentru care s-au stabilit din oficiu obligatiile fiscale

Impozit/taxâ/contributie stabilit{ă) din oficiu

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impozitele, taxele sau contributiile stabilite din oficiu de organul fiscal se plătesc în functie de data comunicării prezentei, astfel:

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 -15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. Pentru neplata la termenele de plată scadente prevăzute de lege a obligatiilor fiscale se vor calcula obligatii fiscale accesorii, conform legii.

 

Decizia de impunere din oficiu reprezintă titlu de creantă si constituie înstiintare de plată, conform legii.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii, potrivit art.207 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art.206 alin.(3) din acelasi act normativ.

Depunerea declaratiei fiscale pentru obligatiile stabilite din oficiu, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei, conduce la desfiintarea deciziei de impunere din oficiu.

 

Director general/ Sef administratie.

 

Numele si prenumele..........................

Semnătura si stampila unitătii...............

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal..........

 


SIGLA ANAF

Agentia Natională de

Administrare Fiscală

 

Directia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Directia Generală a Finantelor Publice...................................................

Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii.............

Administratia Finantelor Publice............................................................

Nr. Înregistrare ..............................Data .............................

 

DECIZIE DE DESFIINTARE A DECIZIEI DE IMPUNERE DIN OFICIU

 

Către:

Denumire/Nume .......................................................................................................

Prenume ..................................................................................................

Domiciliu fiscal: Localitate ............................................... Cod postal ...............

Stradă .............................................................................. Număr ......... Bloc .........

Scară ..... Ap. ...... Judet(sector) .............................................................................

Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA:

Având în vedere dispozitiile art.83 alin.{41) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, vă comunicăm că, Decizia de impunere din oficiu nr......../............a fost desfiintată, la data depunerii declaratiei, pentru următoarele obligatii fiscale:

 

Nr. crt.

Denumire impozit, taxă, contributie

Perioada de raportare pentru care s-au stabilit din oficiu obligatiile fiscale

Impozit/taxă/contributie stabilit{ă) din oficiu

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii, potrivit art.207 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art.206 alin.(3) din acelasi act normativ.

 

Director general/ Sef administratie,

 

Numele si prenumele............................

Semnătura si stampila unitătii...............

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal..........

Cod 14.l3.02.Wd


 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICI

de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor

 

1. Denumire: Referat privind impunerea din oficiu

1.1. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

1.2. Se utilizează la: stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contributiilor cu regim de autoimpunere sau retinere la sursă.

1.3. Format: A4/t1

1.4. Se întocmeste: într-un singur exemplar, de organul fiscal în a cărui evidentă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe si contributii.

1.5. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: 160 “Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă”, cod: 14.13.02.99/i.o

2.1. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.

2.2. Se utilizează la: stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor sau contributiilor cu regim de autoimpunere sau retinere la sursă.

2.3. Format: A4/t1

2.4. Se difuzează: gratuit.

2.5. Se întocmeste: în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidentă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe si contributii.

2.6. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

2.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu Referatul privind impunerea din oficiu, după caz.

3. Denumire: “Decizie de desfiintare a deciziei de impunere din oficiu”, cod 14.13.02.99/d

3.1. Caracteristici de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare.

3.2. Se utilizează la: desfiintarea deciziei de impunere din oficiu a impozitelor, taxelor sau contributiilor cu regim de autoimpunere sau retinere la sursă.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Se difuzează: gratuit.

3.5. Se întocmeste: în două exemplare de organul fiscal în a cărui evidentă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe si contributii.

3.6. Circulă:

- un exemplar la contribuabil;

- un exemplar la organul fiscal competent.

3.7. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului, împreună cu formularul 160 “Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă” si cu Referatul privind impunerea din oficiu, după caz.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual

 

Tinând cont de Referatul Directiei registre si gestiune colectivă nr. RG 11/13.768 din 9 noiembrie 2011,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) si h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX), cu sediul social în municipiul Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon nr. 1-3, sectorul 3, drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 333/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2011, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Prezenta decizie poate fi atacată la instantele judecătoresti de contencios administrativ, conform prevederilor art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 278.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice fixate pe fonograme

 

Tinând cont de Referatul Directiei registre si gestiune colectivă nr. RG 11/13.767 din 9 noiembrie 2011,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) si h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile pct. 4 din Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze de proprietate intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Asociatia Română pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX), cu sediul social în municipiul Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon nr. 1-3, sectorul 3, drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice fixate pe fonograme, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 263 Adin 16 noiembrie 2010 a Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IX-a civilă si pentru cauze privind proprietatea intelectuală.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 332/2010 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti (CREDIDAM) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice fixate pe fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 3 ianuarie 2011, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Prezenta decizie poate fi atacată la instantele judecătoresti de contencios administrativ, conform prevederilor art. 1383 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 279.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.