MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 822/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 822         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.111. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în proprietatea unitătilor de cult detinătoare

 

1.112. - Hotărâre privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unitătilor de cult detinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

1.117. - Hotărâre pentru actualizarea cuantumurilor limitelor amenzilor contraventionale prevăzute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul

 

1.125. - Hotărâre privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.141. - Hotărâre privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

23. - Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 4/2011 privind functionarea sistemului de plăti TARGET2-România

 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

Decizia nr. 20 din 17 octombrie 2011

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, a unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în proprietatea unitătilor de cult detinătoare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art.10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. - Imobilele prevăzute la art. 1 se transmit fără plată în proprietatea unitătilor de cult detinătoare, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Secretariatul de Stat pentru Culte

Nicolae Adrian Lemeni,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.111.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit, fără plată, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în proprietatea unitătilor de cult detinătoare

 

Nr. crt.

Denumirea bunului imobil

Caracteristicile tehnice

Adresa imobilului

Unitatea de cult care detine bunul

1.

Imobil

Clădire + teren

Suprafata construită = 161 m2

Suprafata desfăsurată = 181 m2

Suprafata terenului = 260 m2,

conform CF. nr. 31.026/2011

Municipiul Giurgiu, str. Grasse nr. 4, judetul Giurgiu

Episcopia Giurgiu

2.

Imobil

Casa Agronomului

Clădire + teren

Suprafata construită = 914 m2

Suprafata desfăsurată = 1.558 m2

Suprafata terenului = 1.128 m2,

conform .F nr. 20.142/2011

Satul Drăgănesti-Vlasca, comuna Drăgănesti-Vlasca, judetul Teleorman

Episcopia Alexandriei si Teleormanului

3.

Imobil

Laboratoare Grup Scolar Agricol Clădire + teren

Suprafata construită = 604 m2

Suprafata desfăsurată = 755 m2

Suprafata terenului = 29.357 m2,

conform C.F. nr. 20.119/2011

Satul Drăgănesti-Vlasca, comuna Drăgănesti-Vlasca, judetul Teleorman

Episcopia Alexandriei si Teleormanului


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unitătilor de cult detinătoare a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

 

Având în vedere art. 2 alin. (1) si art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (2) din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare ale imobilelor apartinând domeniului public al statului, înregistrate la pozitiile M.F.P. nr. 103631, 154205, 34.055, 34.095, 106.300, 106.301 si 155011 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile aflate în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte si în folosinta gratuită a unor unităti de cult detinătoare, identificate potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Imobilele prevăzute la art. 2 se transmit fără plată în proprietatea unitătilor de cult detinătoare, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte si unitătile de cult detinătoare, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Secretariatul de Stat pentru Culte

Nicolae Adrian Lemeni,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.112.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

modificate ale imobilelor apartinând domeniului public al statului

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Cod de clasificare

B - Anul dobândirii/dării în folosintă

 

Nr. crt.

 

 

Nr. M.F.P.

 

 

A

 

 

Descrierea tehnică

 

 

Denumirea

B

 

 

Descrierea juridică

Tip bun

 

 

Adresa

Valoarea de inventar

(în lei)

În administrare/ concesiune

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

103631

8.30_

Constructii + teren

S totală teren = 84.172 mp,

din care:

Sc = 2.228 mp

Sd = 2.228 mp

Orasul Popesti-Leordeni,

judetul Ilfov

520.665

2004

Administrare

Imobil

2.

154205

8.30_

Constructii + teren

Sc1 = 421 mp

Sc2 = 13 mp

Sc3 = 104 mp

Sd1 =421 mp

Sd2 = 13 mp

Sd3 = 104 mp

S teren = 8.330 mp

Sc totală = 538 mp

Sc totală desfăsurată = 538 mp

Orasul Valea lui Mihai,

judetul Bihor

87.693

2008

Administrare

Imobil

3.

34.055 34.095 106.300 106.301

8.30_

Constructii + teren

Suprafată totală teren = 221.700mp, din care:

S curti constructii parcela 919 = 2.600mp:

Sc1 = 222 mp

Sc2 = 134 mp

Sc3 = 299 mp

Sc4 = 11 mp

Sc totală = 666 mp

Sc totală desfăsurată = 666 mp

S teren arabil parcela 1495 = 2.000 mp

S teren fâneată parcela 1496 = 2.100 mp

Total suprafată teren + constructii = 6.700 mp

S teren parcela A2208/4 = 115.000 mp

S teren parcela A2483/61 = 100.000 mp

Comuna Galda de Jos,

judetul Alba

397.023

2006

Administrare

Imobil

4.

155011

8.29.06

Constructie + teren

S teren = 372 mp

S teren = 1.407 mp, din care:

Sc1 (S+P+1) = 229mp

Sc2 = 144 mp

Sc totală = 373 mp

Sc totală desfăsurată = 373 mp

S teren = 234 mp

Municipiul Făgăras,

str. Nicolae Bălcescu nr. 20,

judetul Brasov

1

2000

Administrare

Imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care trec, fără plată, din domeniul public al statului si din administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în domeniul privat al statului si în proprietatea unitătilor de cult detinătoare

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Nr. actului normativ în temeiul căruia se face transferul

Denumirea bunului care

face obiectul actului

normativ

Adresa imobilului

Descrierea tehnică

Ordonatorul/ Administratorul actual al bunului

Unitatea de cult care detine bunul în

folosintă gratuită

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

103631 8.30_ 154974 8.29.06

Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinta unitătilor de cult

Imobil Teren

Orasul Popesti- Leordeni,

Judetul Ilfov

Constructii + teren

S totală teren = 84.172 mp,

din care:

Sc = 2.228 mp

Sd = 2.228 mp

- valoare de inventar (în lei) = 520.665

- conf. C.F. nr. 100322/2011

Teren

S teren = 11.359,82 mp

- valoare de inventar (în lei) - 1

- conf. C.F. nr. 100313/2011

Secretariatul de Stat pentru Culte

Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucuresti

2.

154205 8.30_

Legea nr. 239/2007

Imobil 49-211

Orasul Valea lui Mihai,

judetul Bihor

Constructii + teren

Sc1=42l mp

Sc2 = 13 mp

Sc3 = 104 mp

Sd1 =421 mp

Sd2= 13 mp

Sd3= 104 mp

Sc totală = 538 mp

Sc totală desfăsurată = 538 mp

S teren = 8.330 mp

- valoare de inventar (în lei) = 87.693

- conf. C.Fnr. 50737/2011

Secretariatul de Stat pentru Culte

Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică Valea lui Mihai, judetul Bihor

3.

34.055 34.095 106.300 106.301 8.30_

Legea nr. 239/2007

Clădire laborator, sopron si remiză tractor si semănătoare,

Depozit seminte si centrală

termică

Teren

Comuna Galda de Jos,

judetul Alba

Constructii + teren

Suprafată totală teren = 221.700 mp, din care:

S curti constructii parcela 919 = 2.600mp, conf.C.F nr. 70613/2011:

Sc1 = 222 mp, conf. C.Fnr. 70613/2011

Sc2 = 134 mp, conf. C.F nr. 70613/2011

Sc3 = 299 mp, conf. C.Fnr. 70613/2011

Sc4 = 11 mp, conf. C.F nr. 70613/2011

Sc totală = 666 mp, conf. C.F nr. 70613/2011

Sc totală desfăsurată = 666 mp, conf. C.Fnr. 70613/2011

S teren arabil parcela 1495 = 2.000 mp, conf. C.F nr. 70613/2011

S teren fâneată parcela 1496 = 2.100 mp, conf. C.F nr. 70613/2011

Total suprafată teren + constructii = 6.700 mp, conf. C.F nr. 70613/2011

S teren parcela A2208/4 = 115.000 mp, conf. C.F nr. 71060/2011

S teren parcela A2483/61 = 100.000 mp, conf. C.F nr. 71493/2011

- valoare de inventar (în lei) = 397.023

Secretariatul de Stat pentru Culte

Mănăstirea Râmet, judetul Alba

4.

155011 8.29.06

Legea nr. 239/2007

Imobil

Municipiul Făgăras,

str. Nicolae Bălcescu nr. 20,

judetul Brasov

Constructie + teren

S teren = 372 mp, conf. C.F nr. 100168/2011

S teren = 1.407 mp, conf. C.Fnr. 100169/2011,

din care:

Sc1 (S+P+1) = 229mp

Sc2 = 144 mp

Sc totală = 373 mp

Sc totală desfăsurată = 373 mp

S teren = 234 mp, conf. CFnr. 100177/2011

- valoare de inventar (în lei) = 1

Secretariatul de Stat pentru Culte

Arhiepiscopia Sibiului

5.

104008 8.30_

Legea nr. 239/2007

Imobil

Municipiul Făgăras,

str. Andrei Muresanu nr. 2,

judetul Brasov

Teren

S teren = 4.074 mp

- valoare de inventar (în lei) = 43.436

- conf. C.Fnr. 100203/2011

Secretariatul de Stat pentru Culte

Protopopiatul Ortodox Român Făgăras


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru actualizarea cuantumurilor limitelor amenzilor contraventionale prevăzute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2003,

 

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

 

Articol unic. - Cuantumurile limitelor amenzilor contraventionale prevăzute la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2003, se actualizează în functie de rata inflatiei din perioada iunie 2003-iunie 2011, după cum urmează:

a) limita minimă a amenzii prevăzute la alin. (1) lit. a) se majorează la 100 lei, iar limita maximă a amenzii la 900 lei;

b) limita minimă a amenzii prevăzute la alin. (1) lit. b) se majorează la 400 lei, iar limita maximă a amenzii la 2.600 lei;

c) limita minimă a amenzii prevăzute la alin. (1) lit. c) se majorează la 700 lei, iar limita maximă a amenzii la 4.400 lei;

d) limita minimă a amenzii prevăzute la alin. (2) lit. a) se majorează la 300 lei, iar limita maximă a amenzii la 1.800 lei;

e) limita minimă a amenzii prevăzute la alin. (2) lit. b) se majorează la 700 lei, iar limita maximă a amenzii la 5.300 lei;

f) limita minimă a amenzii prevăzute la alin. (2) lit. c) se majorează la 1.400 lei, iar limita maximă a amenzii la 8.800 lei.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.117.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a modificării valorii de inventar si schimbării unitătii de administrare a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unitătii de administrare a unei părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor si înregistrat la MFP cu nr. 106.535, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului mentionat la art. 1 apartinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.125.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii de imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor care a făcut obiectul schimbării unitătii de administrare

 

Nr. M.F.P.

Denumirea imobilului transferat

Codul de clasificatie

Adresa imobilului

Caracteristicile imobilului ce se predă

Unitatea de administrare de la care s-a transmis  folosinta imobilului

Unitatea de administrare la care s-a transmis folosinta imobilului

Valoarea contabilă la data

preluării

- lei -

106.535

49-98

8.19.01

Municipiul Iasi, judetul Iasi

Pavilion 49-98-07

Sc = 237,46 mp

Sd = 474,92 mp

Pavilion 49-98-08

Sc = 251,49 mp

Sd = 251,49mp

S. teren = 39.000,00 mp

Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Iasi

Cod unic de identificare (CUI) 5051447

Unitatea Militară 0908 Iasi Cod unic de identificare (CUI) 4701533

93.363,90

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor a cărui valoare de inventar se modifică drept urmare a reevaluării

 

Adresa imobilului

Codul de clasificatie

Denumirea imobilului

Valoarea de inventar actualizată

(lei)

Tipul bunului

Numărul de înregistrare în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

Municipiul Iasi, judetul Iasi

8.19.01

45-353

136.572,69

Imobil

Ministerul Finantelor Publice urmează să atribuie numărul de înregistrare în inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe si pentru măsuri de piată în agricultură

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale este autorizat să gestioneze contributia financiară a Comunitătii Europene conform plafoanelor anuale si angajamentelor convenite prin Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica SIovenia, Republica SIovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 28 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) În vederea stimulării gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăti directe pentru agricultură si pentru măsuri de piată în agricultură, exclusiv măsurile de interventie pe piată, se alocă temporar Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, până la finele anului 2011, suma de 1.358.000 mii lei, din vărsăminte obtinute din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

(2) Sumele alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului si utilizate vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinatie de către Uniunea Europeană, până la data de 10 ianuarie 2012.

(3) Suma prevăzută la alin. (1) este destinată asigurării resurselor necesare efectuării plătii avansului de 50% din suma ce se acordă beneficiarilor schemei de plată directă unică pe suprafată, finantată din Fondul european de garantare agricolă (F.E.G.A.), aferentă anului agricol 2011, pentru care s-au finalizat verificările conditiilor de eligibilitate, potrivit prevederilor art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, si pentru măsuri de piată în agricultură, exclusiv măsurile de interventie pe piată.

Art. 2. - Ministerul Finantelor Publice virează sumele solicitate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, esalonat, până la concurenta sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), într-un cont de disponibilităti distinct, deschis în numele acestuia la Trezoreria Statului. Sumele se virează în termen de 5 zile lucrătoare de la data formulării cererii de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 3. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale virează într-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului pe numele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură (A.P.I.A.), sumele primite potrivit prevederilor art. 2.

(2) Decontarea plătilor reprezentând cheltuieli aferente acordării avansului de 50% din plata directă unică pe suprafată aferentă anului agricol 2011 si măsurilor de piată, exclusiv măsurile de interventie pe piată, se efectuează de către A.P.I.A. prin virament în contul beneficiarului, până la data de 30 noiembrie 2011 inclusiv.

(3) Beneficiarii plătilor efectuate în cadrul schemelor de plăti directe pentru agricultură sunt persoanele fizice si/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) si art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

(4) A.P.I.A. va restitui Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale sumele neutilizate până la data de 1 decembrie 2011, urmând ca acesta să le restituie la rândul său Ministerului Finantelor Publice până în data de 31 decembrie 2011.

Art. 4. - (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale are obligatia ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Comisia Europeană, să reconstituie vărsămintele obtinute din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, până la nivelul sumei acordate conform art. 1 alin. (1).

(2) Reîntregirea vărsămintelor din privatizare utilizate se va efectua de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin transferarea echivalentului în euro, determinat pe baza cursului BNR valabil la data efectuării transferului sumelor în valută, din contul analitic denominat în euro “Disponibil fonduri nerambursabile aferente politicii agricole comune si a politicii comune de pescuit”, deschis la Banca Natională a României pe numele său, în contul Ministerului Finantelor Publice “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Natională a României.


(3) Sumele în euro încasate de Ministerul Finantelor Publice de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale conform alin. (2) se înregistrează ca vărsăminte din privatizare în valută, la cursul Băncii Nationale a României valabil la data efectuării operatiunii de transfer valutar prevăzute la alin. (2). Pe baza aceluiasi curs valutar, Ministerul Finantelor Publice stinge obligatia Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale de restituire a sumei alocate din vărsăminte din privatizare în lei.

(4) în cazul în care sumele restituite de Uniunea Europeană, reprezentând cheltuielile efectuate pe seama veniturilor obtinute din privatizare, sunt diminuate cu sumele corespunzătoare prevăzute la art. 6 lit. e), f), g) si i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol de dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările si completările ulterioare, reconstituirea veniturilor obtinute din privatizare până la sfârsitul perioadei prevăzute la art. 1 alin. (2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 5. - În termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, se aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.141.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului Băncii Nationale a României nr. 4/2011 privind functionarea sistemului de plăti TARGET2-România

 

Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si ale art. 404 si 405 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Nationale a României nr. 4/2011 privind functionarea sistemului de plăti TARGET2-România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 si 443 bis din 24 iunie 2011, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa II, la articolul 1, definitiile notiunilor “beneficiar” si “plătitor” se modifică si vor avea următorul cuprins:

“- «beneficiar» (payee), cu exceptia cazurilor în care este utilizat în contextul art. 39, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi creditat ca urmare a decontării unui ordin de plată;

- «plătitor» (payer), cu exceptia cazurilor în care este utilizat în contextul art. 39, înseamnă un participant la TARGET2 al cărui cont PM va fi debitat ca urmare a decontării unui ordin de plată;”.

2. În anexa II, la articolul 8 alineatul (4), litera (c) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(c) în aprecierea BNR, o astfel de participare ar pune în pericol stabilitatea, buna functionare si securitatea generale ale TARGET2-România sau ale oricărui sistem component al TARGET2 ori ar periclita îndeplinirea de către BNR a misiunilor sale prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale si al Băncii Centrale Europene sau prezintă riscuri din perspectiva prudentei.”


3. În anexa II, la articolul 34 alineatul (2), litera (e) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(e) are loc orice alt eveniment în legătură cu un participant, eveniment care, în aprecierea BNR, ar pune în pericol stabilitatea, buna functionare si securitatea generale ale TARGET2-România sau ale oricărui alt sistem component al TARGET2 ori ar periclita îndeplinirea de către BNR a misiunilor sale prevăzute de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si de Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale si al Băncii Centrale Europene sau prezintă riscuri din perspectiva prudentei; si/sau”.

4. În anexa II, la articolul 39, denumirea marginală se modifică si va avea următorul cuprins:

“Protectia datelor, prevenirea spălării banilor, măsuri admimstrative sau restrictive si aspecte conexe”

5. În anexa II, la articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) Atunci când actionează în calitate de furnizor de servicii de plată al unui beneficiar sau al unui plătitor, participantii îndeplinesc toate cerintele care rezultă din măsurile administrative sau restrictive impuse în temeiul art. 75 sau 215 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce priveste notificarea si/sau obtinerea acordului din partea unei autorităti competente în legătură cu procesarea tranzactiilor. În plus:

(a) în cazul în care BNR este furnizorul de servicii de plată al unui participant care are calitatea de plătitor:

(i) participantul efectuează notificarea necesară sau obtine aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea ori să obtină aprobarea si transmite BNR dovada efectuării notificării sau a obtinerii aprobării;

(ii) participantul nu introduce în TARGET2 niciun ordin de transfer credit până nu a obtinut din partea BNR confirmarea că notificarea necesară a fost făcută sau că aprobarea a fost obtinută de către ori în numele furnizorului de servicii de plată al beneficiarului;

(b) în cazul în care BNR este furnizor de servicii de plată al unui participant care are calitatea de beneficiar, participantul efectuează notificarea necesară sau obtine aprobarea în numele băncii centrale care trebuie în principal să efectueze notificarea ori să obtină aprobarea si transmite BNR dovada efectuării notificării sau a obtinerii aprobării.

În sensul prezentului alineat, notiunile «furnizor de servicii de plată», «plătitor» si «beneficiar» au semnificatiile care le sunt atribuite în cadrul măsurilor administrative sau restrictive aplicabile.”

6. La anexa III, la definitia “situatiei de neîndeplinire a obligatiilor”, litera (h) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(h) cazul în care participarea entitătii la un alt sistem component al TARGET2 si/sau la un sistem auxiliar a fost suspendată sau a încetat;”.

7. La anexa III, denumirea marginală a paragrafului “Suspendarea sau încetarea acordării creditului pe parcursul zilei (intraday credit)” se modifică si va avea următorul cuprins:

“Suspendarea, limitarea sau încetarea acordării creditului pe parcursul zilei (intraday credit)”

8. La anexa III, punctul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

“12. (a) BCN participante suspendă sau pun capăt accesului la creditul pe parcursul zilei în cazul aparitiei uneia dintre următoarele situatii de neîndeplinire a obligatiilor:

(i) contul entitătii deschis la BCN participantă este suspendat sau închis;

(ii) entitatea în cauză încetează să mai îndeplinească oricare dintre cerintele prevăzute în prezenta anexă pentru acordarea creditului pe parcursul zilei;

(iii) o autoritate judiciară sau altă autoritate competentă adoptă o decizie de punere în aplicare a unei proceduri de lichidare a entitătii sau de desemnare a unui lichidator ori a unei persoane cu atributii echivalente pentru entitatea respectivă sau a oricărei alte proceduri similare;

(iv) entitatea este supusă blocării fondurilor si/sau altor măsuri impuse de Uniune care restrictionează capacitatea entitătii de utilizare a fondurilor proprii.

(b) BCN participante pot suspenda sau pot pune capăt accesului la creditele pe parcursul zilei dacă o BCN suspendă sau pune capăt participării participantului la TARGET2, în temeiul art. 34 alin. (2) lit. (b)-(e) din anexa II, sau dacă intervin una sau mai multe situatii de neîndeplinire a obligatiilor [altele decât cele prevăzute la art. 34 alin. (2) lit. (a) din anexa II].

(c) în cazul în care Eurosistemul decide să suspende, să limiteze sau să excludă accesul contrapărtilor la instrumentele de politică monetară din motive de prudentă sau de altă natură, în conformitate cu sectiunea 2.4 din anexa I la Orientarea BCE/2000/7, BCN participante pun în aplicare respectiva decizie în ceea ce priveste accesul la creditul pe parcursul zilei, conform prevederilor contractului sau reglementărilor aplicate de BCN respective.

(d) BCN participante pot decide să suspende, să limiteze sau să pună capăt accesului unui participant la creditul pe parcursul zilei dacă se consideră că participantul prezintă riscuri din perspectiva prudentei. În astfel de cazuri, BCN participantă în cauză transmite imediat o notificare scrisă BCE si altor BCN participante, precum si băncilor centrale conectate. După caz, Consiliul guvernatorilor decide cu privire la punerea uniformă în aplicare a măsurilor adoptate în toate sistemele componente ale TARGET2.”

9. La anexa III, punctul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

“13. Atunci când o BCN participantă decide să suspende, să limiteze sau să pună capăt accesului la creditul pe parcursul zilei al unei contrapărti la politica monetară a Eurosistemului, această decizie produce efecte de la aprobarea acesteia de către BCE.”

10. În anexa V, la articolul 4 punctul 16 litera (b), sintagma “apendicele IA” se înlocuieste cu sintagma “apendicele IV”, iar sintagma “anexa V” se înlocuieste cu sintagma “anexa II”.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 21 noiembrie 2011.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2011.

Nr. 23.


 

ACTE ALE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

 

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

COMPLETUL COMPETENT SĂ JUDECE RECURSUL ÎN INTERESUL LEGII

DECIZIA Nr. 20

din 17 octombrie 2011

 

Dosar nr. 20/2011

Rodica Aida Popa - vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele completului

Lavinia Curelea - presedintele Sectiei I civile

Gabriela Victoria Bîrsan - presedintele Sectiei de contencios administrativ si fiscal

Adrian Bordea - presedintele Sectiei a II-a civile

Corina Jîjîie - presedintele Sectiei penale

Raluca Moglan - judecător la Sectia I civilă

Românită Vrânceanu - judecător la Sectia I civilă

Bianca Elena Tăndărescu - judecător la Sectia I civilă

Cretu Dragu - judecător la Sectia I civilă

Carmen Elena Popoiag - judecător la Sectia I civilă, judecător raportor

Florentin Sorin Drăgut - judecător la Sectia I civilă

Corina Alina Corbu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Carmen Frumuselu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Iuliana Rîciu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Gabriela Bogasiu - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Liliana Visan - judecător la Sectia decontencios administrativ si fiscal, judecător raportor

Gheorghita Lutac - judecător la Sectia de contencios administrativ si fiscal

Viorica Trestianu - judecător la Sectia a II-a civilă

Elena Daniela Marta - judecător la Sectia a II-a civilă

Roxana Popa - judecător la Sectia a II-a civilă

Aurelia Motea - judecător la Sectia a II-a civilă, judecător raportor

Maura Olaru - judecător la Sectia a II-a civilă

Minodora Condoiu - judecător la Sectia a II-a civilă

Alixandri Vasile - judecător la Sectia penală

Mariana Ghena - judecător la Sectia penală

 

Completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 20/2011 este legal constituit conform dispozitiilor art. 3306 alin. (2) din Codul de procedură civilă, modificat si completat prin Legea nr. 202/2010, si ale art. 272 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

Sedinta completului este prezidată de doamna judecător Rodica Aida Popa, vicepresedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie este reprezentat de doamna procuror sef adjunct Antonia Eleonora Constantin.

La sedinta de judecată participă magistratul-asistent sef al Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, domnul Bogdan Georgescu, desemnat în conformitate cu dispozitiile art. 273 din Regulamentul de organizare si functionare administrativă a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Completul competent să judece recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 150 (fost art. 145) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, art. 103 lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă si alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitătile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, referitor la cuantumul indemnizatiei de concediu aferent anului scolar 2009-2010, cuvenit personalului didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat.

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut recursul în interesul legii, astfel cum a fost formulat si motivat în scris, si a solicitat admiterea acestuia ca urmare a constatării existentei unei jurisprudente neunitare cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 150 (fost art. 145) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, art. 103 lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă si alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitătile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, referitor la cuantumul indemnizatiei de concediu aferent anului scolar 2009-2010, cuvenit personalului didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat. Totodată, reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie a precizat că aceleasi sunt concluziile si fată de recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava.

Presedintele completului de judecată, doamna judecător Rodica Aida Popa, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronuntare asupra recursurilor în interesul legii.


înalta curte,

deliberând asupra recursurilor în interesul legii, constată următoarele:

1. Problema de drept care a generat practica neunitară

Recursurile în interesul legii vizează interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 150 (fost art. 145) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, art. 103 lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă si alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitătile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, cu privire la cuantumul indemnizatiei de concediu aferent anului scolar 2009-2010, cuvenit personalului didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat.

2. Examenul jurisprudential

Prin recursurile în interesul legii se arată că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la litigiile având ca obiect cererile personalului didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat de obligare a ordonatorilor de credite la plata indemnizatiei de concediu aferente anului scolar 2009-2010, în cuantum integral, fără aplicarea diminuării cu 25%, prevăzută de art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare.

3. Solutiile pronuntate de instantele judecătoresti

3.1. Unele instante de judecată au apreciat că personalul didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat are dreptul la indemnizatia de concediu aferentă anului scolar 2009-2010, în cuantum integral, fără aplicarea diminuării cu 25%, prevăzută de art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare. Aceste instante au retinut, în esentă, că, în raport cu calitatea reclamantilor de personal contractual, sunt aplicabile normele dreptului comun în materie, respectiv prevederile art. 150 (fost art. 145) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 59 alin. 4 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel national pe anii 2007-2010, precum si dispozitiile art. 103 lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, ale pct. 21-26 din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învătământ, emise în aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 si a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.251/1998, precum si ale art. 29 alin. (4) din Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură de învătământ 2007-2008. În esentă, aceste instante au retinut faptul că Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările si completările ulterioare, a intrat în vigoare la data de 3 iulie 2010, iar dreptul cadrelor didactice la indemnizatia de concediu s-a născut cu cel putin 5 zile înainte de plecarea în concediu, adică anterior datei indicate mai sus.

3.2. Alte instante au avut un punct de vedere contrar celui expus anterior, în sensul că sunt neîntemeiate cererile personalului didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat de obligare a ordonatorilor de credite la plata indemnizatiei de concediu de odihnă aferente anului scolar 2009-2010, în cuantum integral, fără aplicarea diminuării cu 25%, prevăzută de art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare. În esentă, aceste instante au retinut că indemnizatia de concediu de odihnă se calculează în raport cu media zilnică a veniturilor din fiecare lună în care se efectuează acest concediu, cu aplicarea dispozitiilor din Legea nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare.

4. Opinia procurorului general

Procurorul general a opinat în sensul că a doua orientare jurisprudentială, referitoare la aplicabilitatea reducerii cu 25% a indemnizatiilor pentru concediul de odihnă aferent anului scolar 2009-2010, ca efect al intrării în vigoare a Legii nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, este în acord cu litera si spiritul legii.

În esentă, procurorul general a argumentat în sensul că indemnizatia de concediu cuvenită personalului didactic si didactic auxiliar se calculează în raport cu numărul zilelor de concediu înmultite cu media zilnică a salariului de bază, a sporului de vechime si, după caz, a indemnizatiei pentru functia de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu de odihnă, iar această indemnizatie devine scadentă zi cu zi, pe măsură ce concediul de odihnă este efectuat, si se calculează prin raportare la media veniturilor, zi cu zi, din perioada în care concediul se derulează. Astfel, în raport cu modalitatea legală de determinare a indemnizatiei pentru concediul legal de odihnă aferent anului scolar 2009-2010 si cu principiul neretroactivitătii legii civile, diminuarea acestei indemnizatii cu 25%, ca efect al intrării în vigoare a Legii nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, este aplicabilă acelor indemnizatii corespunzătoare concediului de odihnă efectuat după data intrării în vigoare a legii respective.

5. Raportul asupra recursurilor în interesul legii

Raportul cuprinde solutiile diferite date problemei de drept si argumentele pe care se fundamentează, doctrina si jurisprudenta Curtii Constitutionale relevante, propunând un proiect de solutie care a împărtăsit practica judecătorească de respingere a cererilor personalului didactic si didactic auxiliar de obligare a ordonatorilor de credite la plata indemnizatiei de concediu aferente anului scolar 2009-2010, în cuantum integral, fără aplicarea diminuării cu 25%, prevăzută de art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare.

6. Înalta Curte

Înalta Curte a fost învestită, pe calea recursului în interesul legii, cu pronuntarea unei decizii prin care să se asigure interpretarea si aplicarea unitară a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările si completările ulterioare, raportate la art. 150 (fost art. 145) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, art. 103 lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă si alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitătile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveste cuantumul indemnizatiei de concediu de odihnă aferent anului scolar 2009-2010, cuvenit personalului didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat.

Conform art. 150 (fostul art. 145) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizatie de concediu care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă, prevăzute în contractul individual de muncă.

Instanta de contencios constitutional a interpretat reglementarea legală anterior citată în sensul că stabileste nivelul minim al indemnizatiei pentru perioada concediului de odihnă, care nu poate fi mai mic decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pe perioada respectivă, calculată pe baza mediei zilnice a veniturilor, înmultită cu numărul zilelor de concediu; textul aflat în discutie nu reprezintă altceva decât o concretizare a dispozitiilor art. 41 alin. (2) din Constitutia României, republicată, care consacră dreptul salariatilor la concediul de odihnă plătit, drept care, ca si celelalte măsuri de protectie socială a muncii, se stabileste de lege; ca atare, legiuitorul este îndreptătit să stabilească modul de calcul al valorii, indemnizatiei de concediu cuvenite (Decizia Curtii Constitutionale nr. 385/2007).

Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, acest act normativ se aplică si raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu contin dispozitii specifice derogatorii.

Totodată, art. 278 alin. (1) [fost art. 295 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată] prevede că dispozitiile acestui cod se întregesc cu celelalte dispozitii cuprinse în legislatia muncii si, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispozitiile legislatiei civile.

În perioada aflată în discutie (anul scolar 2009-2010), dreptul la concediu de odihnă al personalului didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat a fost reglementat de art. 103 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17 teza întâi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992, republicată, cu modificările ulterioare, prevede că modul de efectuare a concediului de odihnă cuvenit personalului didactic se va stabili de Ministerul învătământului.

Ca atare, ministrul educatiei nationale a emis Ordinul nr. 3.251/1998 prin care au fost aprobate Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învătământ, emise în aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, cu modificările ulterioare.

În cauză sunt aplicabile actele normative cu caracter special, mai precis art. 103 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992, republicată, cu modificările ulterioare, si pct. 21- 26 din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învătământ, emise în aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 si a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.251/1998:

- art. 103 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare:

“Art. 103. - Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu astfel: a) concediul anual cu plata, în perioada vacantelor scolare, respectiv universitare, cu o durată de cel putin 62 de zile, exclusiv duminicile si sărbătorile legale; în cazuri bine justificate, conducerea institutiei de învătământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauză urmând a fi remunerate pentru munca depusă; normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul învătământului împreună cu sindicatele recunoscute pe plan national”;

- art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă si alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitătile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare:

“Art. 7. - (1) Pe durata concediului de odihnă, salariatii au dreptul la o indemnizatie calculată în raport cu numărul de zile de concediu înmultite cu media zilnică a salariului de bază, sporului de vechime si, după caz, indemnizatiei pentru functia de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu de odihnă.

(2) Media zilnică a veniturilor prevăzute la alin. (1) se stabileste în raport cu numărul zilelor lucrătoare din fiecare lună în care se efectuează zilele de concediu.

(3) Pentru salariatii încadrati cu fractiuni de normă, indemnizatia de concediu de odihnă se calculează avându-se în vedere veniturile prevăzute la alin. (1), cuvenite pentru fractiunea sau fractiunile de normă care se iau în calcul.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică si în cazul efectuării concediului restant din anul 1991.

(5) Indemnizatia de concediu de odihnă se plăteste cu cel putin 5 zile înaintea plecării în concediu.”;

- Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învătământ, emise în aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 si a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.251/1998:

- pct. 21: “Pe durata concediului de odihnă, cadrele didactice au dreptul la o indemnizatie, calculată în raport cu numărul zilelor de concediu înmultite cu media zilnică a salariului de bază, a sporului de vechime si, după caz, a indemnizatiei pentru functia de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu; în cazul în care concediul de odihnă se efectuează în cursul a două luni consecutive, media veniturilor se calculează distinct pentru fiecare lună în parte.”;

- pct. 22: “Media zilnică a veniturilor se stabileste în raport cu numărul zilelor lucrătoare din fiecare lună în care se efectuează zilele de concediu de odihnă.”;

- pct. 23: “În calculul indemnizatiei concediului de odihnă acordat personalului didactic se iau în considerare si sporurile care fac parte din salariul de bază, conform Legii nr. 128/1997.”;

- pct. 24: “Orice conventie prin care se renuntă, în totalitate sau în parte, la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.”;

- pct. 25: “Pentru cei încadrati cu fractiuni de normă, indemnizatia de concediu se calculează avându-se în vedere veniturile prevăzute la pct. 21-23, cuvenite pentru fractiunea de normă sau fractiunile de normă care se iau în calcul.”;

- pct. 26: “Indemnizatia de concediu de odihnă se plăteste cu cel putin 5 zile înaintea plecării în concediu.”

La data de 3 iulie 2010 a intrat în vigoare Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările si completările ulterioare, care, în art. 1, prevede următoarele:

“Art. 1. - (1) Cuantumul brut al salariilor/soldelor/ indemnizatiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariate, precum si alte drepturi în lei sau în valută, stabilite în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte măsuri în domeniul bugetar, se diminuează cu 25%.

(2) în situatia în care din aplicarea prevederilor alin. (1) rezultă o valoare mai mică decât valoarea salariului de bază minim brut pe tară garantat în plată, suma care se acordă este de 600 lei.”

La solutionarea recursului în interesul legii sunt avute în vedere si argumente referitoare la notiunea de ierarhie a actelor normative, relatia existentă între legea generală si legea specială si principiul neretroactivitătii legii, precum si Decizia Curtii Constitutionale nr. 872 din 25 iunie 2010, prin care s-a constatat că dispozitiile art. 1-8 si cele ale art. 10-17 din Legea nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, sunt constitutionale.

Algoritmul de calcul al indemnizatiei cuvenite personalului didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat pentru concediul de odihnă este diferit de cel stabilit prin art. 150 (fostul art. 145) din Legea nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, pentru celelalte categorii de salariati, în cazul cărora se are în vedere media zilnică a salariilor de bază, indemnizatiilor si sporurilor cu caracter permanent din ultimele 3 luni anterioare celei în care se efectuează concediul.

Or, în baza prevederilor pct. 21 din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învătământ, emise în aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 si a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.251/1998, indemnizatia de concediu cuvenită personalului didactic se calculează în raport cu numărul zilelor de concediu înmultite cu media zilnică a salariului de bază, a sporului de vechime si, după caz, a indemnizatiei pentru functia de conducere, luate împreună, corespunzătoare fiecărei luni calendaristice în care se efectuează zilele de concediu.

Din interpretarea prevederii normative anterior citate rezultă faptul că indemnizatia de concediu de odihnă cuvenită personalului didactic devine scadentă zi cu zi, pe măsură ce concediul este efectuat, si se calculează prin raportare tot la media veniturilor, zi cu zi, din perioada în care concediul se efectuează.

Având în vedere modalitatea de calcul al indemnizatiei de concediu de odihnă pentru personalul didactic anterior prezentată, dar si principiul neretroactivitătii legii, reducerea cu 25% statuată prin art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, este aplicabilă si indemnizatiei aflate în discutie, desigur de la momentul intrării în vigoare a acestui act normativ (3 iulie 2010), în contextul în care concediul de odihnă este efectuat după această dată.

O altă interpretare juridică ar conduce la încălcarea principiului egalitătii în drepturi, consacrat în art. 16 alin. (1) din Constitutia României, republicată, pentru că indemnizatia de concediu înlocuieste salariul (care devine scadent pe măsura prestării activitătii), motiv pentru care aceasta devine scadentă în aceeasi modalitate. În caz contrar, salariatul aflat în activitate, după data de 3 iulie 2010, ar obtine venituri salariale inferioare celor obtinute de salariatul care se află în concediu de odihnă în aceeasi perioadă.

Cu alte cuvinte, chiar dacă art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, nu contine o referire expresă la indemnizatia de concediu de odihnă a personalului din învătământ, aceasta este strâns legată prin modul de calcul de drepturile salariale cuvenite pentru fiecare lună calendaristică în care se efectuează concediul de odihnă, drepturi salariale pentru care diminuarea de 25% se aplică în mod indiscutabil.

Pe de altă parte, pct. 26 din Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învătământ, emise în aplicarea art. 103 din Legea nr. 128/1997 si a Hotărârii Guvernului nr. 250/1992, republicată, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.251/1998, prevede faptul că indemnizatia de concediu de odihnă se plăteste cu cel putin 5 zile înaintea plecării în concediu.

Această dispozitie normativă nu poate influenta aplicarea criteriilor pe baza cărora se stabileste cuantumul indemnizatiei de concediu de odihnă. Ea reglementează doar plata în avans a acestor drepturi bănesti, fiind vorba despre un beneficiu al legii conferit salariatilor din învătământ.

Ca atare, indemnizatia de concediu de odihnă se acordă pentru perioada în care acesta se efectuează, iar nu pentru perioada în care s-a prestat activitate si s-a primit salariu.

În altă ordine de idei, prin aplicarea art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, nu se realizează încălcarea dreptului de proprietate, prevăzut de art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia Europeană a Drepturilor Omului.

Astfel, la data adoptării Legii nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, reclamantii nu erau beneficiarii unui drept de proprietate asupra unui “bun”, în sensul instrumentului international anterior arătat, adică în legătură cu dreptul la indemnizatia de concediu într-un cuantum nediminuat pentru zilele de concediu efectuate după momentul intrării în vigoare a legii, mai precis după data de 3 iulie 2010.

Pe aspectul supus analizei se impune a aminti faptul că art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie reglementează trei reguli de bază, si anume: a) principiul respectării proprietătii; b) privarea de proprietate în interes public si conditiile în care aceasta poate fi făcută; si c) controlul folosintei bunurilor.

Cu privire la prima regulă enuntată anterior trebuie analizat dacă la data adoptării Legii nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, reclamantii erau titularii unui drept de proprietate asupra unui bun în sensul Conventiei în ceea ce priveste indemnizatia cuvenită pentru zilele de concediu efectuate după data de 3 iulie 2010.

În urma analizării jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului nu s-a identificat vreo cauză în care instanta europeană să fi stabilit că “salariul” pentru o perioadă viitoare (prin asimilare, si indemnizatia de concediu) reprezintă un “bun”.

Pe de altă parte, se retine faptul că Legea nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, are aplicabilitate doar pentru viitor, respectiv doar în privinta salariilor la care vor avea dreptul categoriile de salariati vizati de acest act normativ după data de 3 iulie 2010 si care, în mod evident, vor deveni exigibile după această dată, stiut fiind faptul că drepturile salariale devin scadente zi cu zi pe măsura prestării muncii în favoarea angajatorului.

De altfel, în jurisprudenta instantei de la Strasbourg în care a fost analizată problema acordării drepturilor salariale au fost stabilite unele principii, după cum se va preciza în continuare.

În Hotărârea din 19 aprilie 2007, pronuntată în Cauza Vilho Eskelinen contra Finlandei, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat următoarele: “Conventia nu conferă dreptul de a continua să primesti un salariu într-un anume cuantum [...].

O creantă poate fi considerată o valoare patrimonială, în sensul articolului 1 din Protocolul nr. 1, dacă are o bază suficientă în dreptul intern, de exemplu dacă este confirmată prin jurisprudenta bine stabilită a instantelor de judecată.” (paragraful 94 din hotărâre).

În Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronuntată în Cauza Kechko contra Ucrainei, se precizează faptul că: “/.../ esfe la latitudinea statului să determine ce sume vor fi plătite angajatilor săi din bugetul de stat. Statul poate introduce, suspenda sau anula plata unor asemenea sporuri, făcând modificările legislative necesare. Totusi, dacă printr-o dispozitie legală în vigoare se stabileste plata unor sporuri si conditiile pentru aceasta au fost îndeplinite, autoritătile nu pot, în mod deliberat, să amâne plata lor, atâta vreme cât dispozitiile legale sunt în vigoare.”(paragraful 23 din hotărâre).

Totodată, se retine că politica salarială a personalului bugetar este atributul exclusiv al statului, cuantumul drepturilor de natură salarială fiind indisolubil legat de nivelul resurselor bugetului din care acestea se achită, iar statul, prin legislativul său, dispune de o largă latitudine, prin prisma Conventiei, de a stabili politica economică si socială a tării (Hotărârea din 21 februarie 1986, pronuntată în Cauza James si altii împotriva Marii Britanii).

De asemenea, “speranta legitimă”, invocată de reclamanti, a fost retinută de aceeasi Curte europeană ca reprezentând un “bun”, în sensul primei reguli a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, în special atunci când în favoarea particularilor a fost recunoscut printr-o hotărâre judecătorească dreptul la o creantă suficient de bine determinată împotriva statului pentru a fi exigibilă (Hotărârea din 15 iunie 2010, pronuntată în Cauza Muresanu contra României) sau atunci când, din cauza frecventelor modificări legislative, în special prin interventia Guvernului prin ordonante succesive, s-a căutat să se


contracareze măsurile legislative dispuse de Parlament cu privire la anumite politici ale statului (în acest sens, a se vedea si: Hotărârea nr. 7 din 21 iulie 2005, pronuntată în Cauza Străin si altii împotriva României; Hotărârea din 1 decembrie 2005, pronuntată în Cauza Păduraru împotriva României; Hotărârea din 20 iulie 2006, pronuntată în Cauza Radu împotriva României).

Pe de altă parte, chiar dacă s-ar considera că reclamantii ar avea un “bun” în sensul Conventiei, se apreciază că ingerinta statului asupra bunului acestora este conformă celei de-a doua reguli statuate în art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia europeană a drepturilor omului.

În analiza respectării regulii anterior amintite se retine că în astfel de cauze ingerinta statului nu este de tipul “privării de proprietate” (a se vedea, spre exemplu, Hotărârea din 2 februarie 2010, pronuntată în Cauza Aizpurua Ortiz si altii împotriva Spaniei). Curtea nu analizează situatia reducerii pensiilor sau salariilor ca si cum ingerinta ar fi o “privare de proprietate”. În consecintă, lipsa despăgubirii pentru ingerintă nu conduce, ex ipso, la încălcarea art. 1 al Protocolului nr. 1 aditional la Conventia europeană a drepturilor omului.

În jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului se statuează faptul că statul se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea si intensitatea politicilor sale în acest domeniu. Curtea mai constată că nu este rolul său de a verifica în ce măsură existau solutii legislative mai adecvate pentru atingerea obiectivului de interes public urmărit, cu exceptia situatiilor în care aprecierea autoritătilor este vădit lipsită de orice temei. (Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronuntată în Cauza Wieczorek contra Poloniei, paragraful 59; Hotărârea din 19 decembrie 1989, pronuntată în Cauza Mellacher si altii contra Austriei, paragraful 53).

Având în vedere că nu este vorba de o privare de proprietate, testul de proportionalitate nu poate consta, în principal si exclusiv, în verificarea acordării de către stat a unei despăgubiri adecvate, ci se va analiza în concret în ce măsură angajatul în sistemul public a fost lipsit în totalitate de salariu (Hotărârea din 12 octombrie 2004, pronuntată în Cauza Kjartan Asmundsson contra Islandei, paragraful 39), functionarul si familia sa au fost lipsiti în totalitate de mijloace de subzistentă (Hotărârea din 20 iunie 2002, pronuntată în Cauza Azinas contra Ciprului, paragraful 44) sau dacă măsura este discriminatorie (hotărârea pronuntată în Cauza Kjartan Asmundsson contra Islandei, citată mai sus, paragraful 39).

Privită prin prisma acestor principii, se apreciază ca ingerinta statului este proportională în raport cu interesele particulare afectate.

În plus, conform instrumentului european aflat în discutie, ingerinta statului asupra “proprietătii” reclamantilor trebuie să îndeplinească următoarele cerinte principale: a) să fie prevăzută de lege; b) să fie justificată de un interes public; c) să existe o proportionalitate a măsurii cu situatia care a determinat-o.

Astfel, art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie cere ca ingerinta autoritătii publice în dreptul de proprietate asupra bunurilor să fie legală.

În acest sens se retine că diminuarea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizatiei/soldei este prevăzută în Legea nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, act normativ care contine prevederi suficient de clare, precise si accesibile pentru a fi considerat “lege” din perspectiva jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Cu privire la scopul ingerintei, măsura diminuării cu 25% a cuantumului salariului/indemnizatiei/soldei este justificată de un interes public (“utilitatea publică”), astfel cum rezultă din expunerea de motive a Legii nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, si din deciziile Curtii Constitutionale nr. 872/2010 si nr. 874/2010, respectiv de necesitatea de a reduce cheltuielile bugetare în contextul crizei economice mondiale.

Cu privire la proportionalitatea situatiei care a determinat restrângerea, se apreciază că există o legătură de proportionalitate între mijloacele utilizate (reducerea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizatiei/soldei) si scopul legitim urmărit (reducerea cheltuielilor bugetare/reechilibrarea bugetului de stat) si că există un echilibru echitabil între cerintele de interes general ale colectivitătii si protectia drepturilor fundamentale ale individului.

De altfel, preocuparea de a asigura un atare echilibru se reflectă în structura art. 1 din Protocolul nr. 1 în totalitate, asadar si în cea de a doua teză care trebuie coroborată cu principiul consacrat de prima. În special, trebuie să existe un raport rezonabil de proportionalitate între mijloacele folosite si scopul vizat de orice măsură care privează o persoană (Hotărârea din 20 noiembrie 1955, pronuntată în Cauza Pressos Compania Naviera - S.A. si altii împotriva Belgiei).

Pentru a determina dacă măsura litigioasă respectă justul echilibru necesar si, în special, dacă nu obligă reclamantii să suporte o sarcină disproportionată trebuie să se ia în considerare modalitătile de compensare prevăzute de legislatia natională. În această privintă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat deja că fără plata unei sume rezonabile în raport cu valoarea bunului privarea de proprietate constituie, în mod normal, o atingere excesivă si că lipsa totală a despăgubirilor nu poate fi justificată în domeniul art. 1 din Protocolul nr. 1 decât în împrejurări exceptionale (Cauza Sfintele mănăstiri împotriva Greciei din 9 decembrie 1994; Cauza Ex-regele Greciei si altii împotriva Greciei, Cererea nr. 25.701/1994; Hotărârea din 22 iunie 2004, pronuntată în Cauza Broniowski împotriva Poloniei).

În caz contrar, după cum s-a pronuntat deja Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dacă o reformă radicală a sistemului politic si economic al unei tări sau situatia sa financiară poate justifica, în principiu, limitări drastice ale despăgubirilor, atare circumstante nu pot fi formulate în detrimentul principiilor fundamentale care decurg din Conventie, cum ar fi principiul legalitătii si cel al autoritătii si efectivitătii puterii judecătoresti (Cauza Broniowski, citată anterior). Cu atât mai mult, absenta totală a despăgubirilor nu se poate justifica nici măcar în context exceptional, în prezenta unei atingeri aduse principiilor fundamentale consacrate prin Conventie (Cauza Străin si altii împotriva României).

În altă ordine de idei, se retine faptul că măsura legislativă criticată este aplicată în mod nediscriminatoriu, în sensul că reducerea de 25% este incidentă tuturor categoriilor de personal bugetar în acelasi cuantum si mod.

Ca atare, se consideră că prin măsurile dispuse prin art. 1 din Legea nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, nu se aduce atingere vreunui principiu fundamental consacrat prin Conventie (cum sunt nediscriminarea sau preeminenta dreptului).

În cauza de fată, în raport cu modul de constituire a indemnizatiei de concediu, nu se poate aprecia că reclamantii detineau un “bun”, în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia europeană a drepturilor omului, cu privire la o indemnizatie de concediu într-un cuantum nediminuat.

În concluzie, întrucât după intrarea în vigoare a Legii nr. 118/2010, cu modificările si completările ulterioare, cuantumul brut al salariului a fost afectat de o reducere de 25%, în acelasi mod si indemnizatia de concediu cuvenită personalului didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat pentru concediul efectuat după această dată (3 iulie 2010) se impune a fi diminuată proportional, ca urmare a faptului că se calculează în raport cu media zilnică a veniturilor din fiecare lună în care se efectuează concediul.


Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 3307 cu referire la art. 329 din Codul de procedură civilă, asa cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 202/2010,

ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE

În numele legii

DECIDE:

Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Suceava în sensul că:

Stabileste că dispozitiile art. 1 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările si completările ulterioare, raportat la art. 150 (fostul art. 145) din Codul muncii, art. 103 lit. a) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare, si art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă si alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitătile bugetare, republicată, sunt incidente cererilor formulate de personalul didactic si didactic auxiliar din învătământul preuniversitar de stat ce au ca obiect acordarea indemnizatiei de concediu de odihnă aferente anului scolar 2009-2010, după intrarea în vigoare a Legii nr. 118/2010, respectiv 3 iulie 2010.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă.

Pronuntată în sedintă publică astăzi, 17 octombrie 2011.

 

VICEPRESEDINTELE ÎNALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE,

RODICA AIDA POPA

Magistrat-asistent-sef,

Bogdan Georgescu


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.