MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 828/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 828         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 noiembrie 2011

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia 1.285 din 29 septembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor si, în special, ale art. 1 lit. f) si art. 3 din lege

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.120. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Redeschiderea circulatiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Arges, linia CF Bucuresti-Giurgiu, între statiile CF Vidra-Grădistea”

 

1.129. - Hotărâre privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Arges la Ionesti”

 

1.133. - Hotărâre privind modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 16/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, în sate lineare si puncte negre”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.276. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română si atestare a nivelului de cunostinte de limba română si a Programei analitice

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

798. - Decizie privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “AGRI CONS Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

799. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale “Astral Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

 

817. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială “Asibrok Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 181/2011


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.285

din 29 septembrie 2011

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor si, în special, ale art. 1 lit. f) si art. 3 din lege

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Benke Károly - magistrat-asistent-sef

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicată de Ioan Vasile Savu în Dosarul nr. 8.177/30/2010 al Tribunalului Timis - Sectia civilă si care formează obiectul Dosarului nr. 4.757D/2010.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în dosarele nr. 4.769D/2010 si nr. 77D/2011, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, exceptie ridicată de Hajdu Menyhert Gábor si Asztalos Ferenc în dosarele nr. 2.838/96/2010 si nr. 2.848/96/2010 ale Tribunalului Harghita - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă personal domnul Hajdu Menyhert Gábor, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 43D/2011, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 3 din Legea nr. 119/2010, exceptie ridicată de Szabo Károly Ferenc în Dosarul nr. 10.835/83/2010 al Tribunalului Satu Mare - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor. Procedura de citare cu privire la Casa Judeteană de Pensii Satu Mare este legal îndeplinită. În privinta autorului exceptiei, magistratul-asistent-sef referă asupra faptului că dovada de îndeplinire a procedurii de citare cu privire la domnul Szabo Károly Ferenc a fost restituită cu mentiunea “decedat”.

Cu privire la acest incident procedural, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care apreciază că procedura de citare a fost legal îndeplinită, transarea aspectelor ce tin de succesiunea persoanei decedate urmând să fie realizată la instanta de fond. În consecintă, consideră cauza în stare de judecare.

Curtea apreciază că procedura de citare este legal îndeplinită si fată de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât, pe de o parte, având în vedere art. 14 din Legea nr. 47/1992, dispozitiile art. 87 pct. 10 din Codul de procedură civilă referitor la citarea mostenitorilor, până la intervenirea lor în proces, printr-un curator special nu sunt aplicabile procedurii în fata instantei constitutionale, iar, pe de altă parte, indiferent că mostenitorii au intervenit sau nu în procesul din fata instantei de fond, Curtea, în lipsa unei interventii exprese din partea acestora în litigiul constitutional, urmează să judece cauza potrivit cadrului procesual stabilit prin încheierea de sesizare. Astfel, Curtea retine că judecarea exceptiei de neconstitutionalitate nu este conditionată de interventia în procesul din fata instantei de fond sau a celei constitutionale a mostenitorilor autorului exceptiei, dat fiind că aceasta este de ordine publică. În fine, problemele legate de drepturile succesorale urmează să fie transate în litigiul din fata instantei judecătoresti.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele sus-mentionate, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 4.769D/2010, nr. 43D/2011 si nr. 77D/2011 la Dosarul nr. 4.757D/2010.

Partea prezentă, precum si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu măsura conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 4.769D/2010, nr. 43D/2011 si nr. 77D/2011 la Dosarul nr. 4.757D/2010, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul domnului Hajdu Menyhert Gábor, care arată că dispozitiile legale criticate sunt retroactive, întrucât modifică o decizie definitivă de pensionare. Se sustine că dreptul său la pensie, drept care constituie o asigurare pentru perioada pasivă a vietii unui cetătean, a fost, practic, desfiintat prin scăderea cu peste 90% a cuantumului pensiei sale; or, o atare măsură este disproportionată si inadmisibilă chiar si în conditiile în care societatea este strâmtorată din punct de vedere economic. Se mai apreciază că statul încalcă si dreptul la respectarea bunurilor unei persoane, desi ar fi trebuit să garanteze dreptul de proprietate cu privire la bunurile legal dobândite.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând, în acest sens, Decizia Curtii Constitutionale nr. 871 din 25 iunie 2010.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 25 si 29 noiembrie 2010, 2 si 9 decembrie 2010, pronuntate în dosarele nr. 8. 177/30/2010, nr. 2.838/96/2010, nr. 10.835/83/2010 si nr. 2.848/96/2010, Tribunalul Timis - Sectia civilă, Tribunalul Harghita - Sectia civilă si Tribunalul Satu Mare - Sectia civilă au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, respectiv ale art. 1 si art. 3 din lege, exceptie ridicată de Ioan Vasile Savu, Hajdu Menyhert Gábor, Szabo Károly Ferenc si Asztalos Ferenc în cauze având ca obiect anularea deciziilor de recalculare a pensiei în baza Legii nr. 119/2010.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că Legea nr. 119/2010 încalcă art. 1 alin. (5) din Constitutie, întrucât instituie un paralelism legislativ în privinta pensiei speciale a parlamentarilor, acestia practic fiind supusi atât Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cât si Legii nr. 119/2000; mai mult, se consideră că acest paralelism legislativ a fost accentuat prin adoptarea Legii nr. 263/2010.

Se arată că adoptarea Legii nr. 119/2010 s-a realizat cu încălcarea art. 67, art. 73 alin. (3) lit. p) si art. 76 alin. (1) din Constitutie, întrucât, reglementând în materia legii organice, ea trebuia adoptată în prezenta si cu votul majoritătii membrilor celor două Camere ale Parlamentului. Or, legea criticată a fost adoptată prin procedura angajării răspunderii Guvernului, potrivit art. 114 din Constitutie.

Se consideră că dispozitiile legale criticate încalcă principiul neretroactivitătii legilor, întrucât o lege nu poate diminua cuantumul pensiilor aflate în plată decât cu încălcarea art. 15 alin. (2) din Constitutie. Se apreciază că pensia specială reprezintă un element de patrimoniu aflat în proprietatea beneficiarului acesteia, iar reducerea cuantumului acesteia constituie o ingerintă care afectează dreptul de proprietate în substanta sa. Mai mult, se arată că o asemenea măsură reprezintă o expropriere ce nu respectă exigentele art. 44 alin. (3) din Constitutie, întrucât aceasta a fost dispusă fără o justă si prealabilă despăgubire. Este afectat si dreptul constitutional la pensie, precum si nivelul de trai al pensionarilor afectati prin măsura criticată.

În consecintă, se arată că sunt încălcate si prevederile art. 53 din Constitutie, întrucât nu respectă conditiile imperative prevăzute de acest text constitutional.

Tribunalul Timis - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate formulată este neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Tribunalul Harghita - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate formulată este întemeiată, prin raportare la dispozitiile art. 44 alin. (1) si art. 17 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, în măsura în care dreptul la pensie este un drept ce se regăseste în patrimoniul unei persoane.

Tribunalul Satu Mare - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate formulată este neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă, întrucât textele legale criticate nu mai sunt formal în vigoare, epuizându-si efectele juridice odată cu transformarea pensiilor speciale în pensii contributive. În acest sens, se mai arată că, în momentul de fată, este aplicabilă numai Legea nr. 263/2010 în privinta sistemului de pensii publice, aspect subliniat si prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.237 din 6 octombrie 2010.

Guvernul nu a comunicat punctul său de vedere în dosarele nr. 43D/2011 si nr. 77D/2011.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din încheierile de sesizare, îl constituie dispozitiile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, precum si, în special, ale art. 1 si art. 3 din lege. În realitate, din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, rezultă că aceasta priveste dispozitiile art. 1 lit. f) si art. 3 din Legea nr. 119/2010, precum si legea în ansamblul său, dispozitii asupra cărora Curtea, potrivit jurisprudentei sale, urmează a se pronunta prin prezenta decizie. Textele punctual criticate au următorul cuprins:

- Art.1 lit. f): “Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislatiei anterioare, devin pensii în întelesul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare: [...]

f) pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor;”;

- Art. 3: “(1) Pensiile prevăzute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) în situatia pensiilor dintre cele prevăzute la alin. (1), care au fost stabilite în baza legilor speciale, pensia din sistemul public se determină considerându-se a fi îndeplinite conditiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se elaborează metodologia de recalculare a pensiilor prevăzute la art. 1, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului”.

Autorii exceptiei sustin că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitătii legii, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 44 privind dreptul de proprietate privată, art. 47 cu referire la nivelul de trai si dreptul ia pensie, art. 67 privind actele juridice si cvorumul legal, art. 73 alin. (3) lit. p) privind categoriile de legi, art. 76 alin. (1) privind adoptarea legilor si a hotărârilor si art. 135 alin. (2) lit. f) privind obligatia statului de a asigura crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitătii vietii. Totodată, sunt invocate în sustinerea exceptiei si dispozitiile art. 1 din Protocolul aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale cu privire la protectia proprietătii, art. 17, art. 23 pct. 3 si art. 25 pct. 1 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului privind dreptul de proprietate, dreptul la o retributie echitabilă, respectiv dreptul la un nivel de trai, precum si art. 1 privind demnitatea umană, art. 6 privind dreptul la libertate si la sigurantă, art. 17 privind dreptul de proprietate, art. 25 privind drepturile persoanelor în vârstă, art. 34 privind securitatea socială si asistenta socială, art. 52 privind întinderea si interpretarea drepturilor si principiilor si art. 54 privind interzicerea abuzului de drept din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

I. Nu se poate retine punctul de vedere al Guvernului în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât, chiar dacă operatiunea de transformare a pensiilor speciale în pensii contributive a fost realizată, Legea nr. 119/2010 continuă să producă efecte juridice directe pentru perioada 3 iulie-31 decembrie 2010 si indirecte/subsecvente pentru perioada de după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Astfel, legea criticată nu si-a epuizat efectele juridice, Curtea arătând, în Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, că viitoarea Lege nr. 263/2010 nu are caracter novator fată de cadrul legal consacrat prin Legea nr. 119/2010; asadar, o eventuală neconstitutionalitate a Legii nr. 119/2010, coroborată cu neconstitutionalitatea dispozitiilor abrogatoare - care, de principiu, au caracter constatator - cuprinse în Legea nr. 263/2010 referitoare la textele legale care vizau pensii de serviciu, are drept rezultat repunerea în plată a pensiei speciale existente anterior Legii nr. 119/2010.

În aceste conditii, tinând cont si de Decizia Curtii Constitutionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie analizată pe fond.

II. În privinta criticilor extrinseci de neconstitutionalitate, Curtea observă că autorul exceptiei din Dosarul nr. 4.757D/2010 porneste de la o ipoteză gresită în sensul că în domeniul rezervat legilor organice se poate reglementa numai în conditiile art. 75 si art. 76 din Constitutie. Or, chiar Constitutia, la art. 114, oferă Guvernului competenta de a-si angaja răspunderea în fata Parlamentului asupra unui proiect de lege cu consecinta adoptării legii respective dacă nu a fost depusă o motiune de cenzură sau dacă aceasta nu a fost votată în conditiile art. 113 din Constitutie. Acest proiect de lege poate viza domenii care fac atât obiectul legii ordinare, cât si obiectul legii organice, domeniile excluse fiind, spre exemplu, legile constitutionale sau legile pentru adoptarea cărora Constitutia prevede o anume procedură (a se vedea art. 138 din Constitutie).

Astfel, cu precizările de mai sus arătate, Curtea retine că indiferent de materia în care intervine, cea a legii ordinare sau organice, un proiect de lege poate fi adoptat atât pe calea prevăzută de art. 75 si art. 76, cât si pe cea reglementată de art. 114 din Constitutie.

III. În privinta criticilor intrinseci de neconstitutionalitate, Curtea observă următoarele:

Prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, Curtea a statuat, în mod principial, că textele de lege criticate, conformându-se dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, afectează pensiile speciale doar pe viitor, si numai în ceea ce priveste cuantumul acestora. Celelalte conditii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate în acea profesie si vârsta eligibilă nu sunt afectate de noile reglementări. De asemenea, Legea privind instituirea unor măsuri în domeniul pensiilor nu se răsfrânge asupra prestatiilor deja obtinute anterior intrării sale în vigoare, care constituie facta praeterita.

Având în vedere că pensiile speciale nu reprezintă un privilegiu, ci au o justificare obiectivă si ratională, Curtea a considerat că acestea pot fi eliminate doar dacă există o ratiune, o cauză suficient de puternică spre a duce în final la diminuarea prestatiilor sociale ale statului sub forma pensiei. Or, în cazul Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, o atare cauză o reprezintă necesitatea reformării sistemului de pensii, reechilibrarea sa, eliminarea inechitătilor existente în sistem si, nu în ultimul rând, situatia de criză economică si financiară cu care se confruntă statul, deci atât bugetul de stat, cât si cel al asigurărilor sociale de stat. Astfel, această măsură nu poate fi considerată ca fiind arbitrară; de asemenea, Curtea a observat că măsura nu impune o sarcină excesivă asupra destinatarilor ei, ea aplicându-se tuturor pensiilor speciale, nu selectiv, nu prevede diferentieri procentuale pentru diversele categorii cărora i se adresează, pentru a nu determina ca una sau alta să suporte mai mult sau mai putin măsura de reducere a venitului obtinut dintr-o atare pensie.

Curtea a statuat că partea necontributivă a pensiei de serviciu, chiar dacă poate fi încadrată, potrivit interpretării pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat-o art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, în notiunea de “bun”, ea reprezintă totusi, din această perspectivă, un drept câstigat numai cu privire la prestatiile de asigurări sociale realizate până la data intrării în vigoare a noii legi, iar suprimarea acestora pentru viitor nu are semnificatia exproprierii.

Curtea a arătat, în privinta pretinsei încălcări a art. 47 din Constitutie, că drepturile rezultate din actul de pensionare sunt previzibile, si anume îndrituirea persoanei la cuantumul aferent pensiei din sistemul ordinar de pensionare, restul cuantumului pensiei (cea suplimentară) fiind supus elementelor variabile amintite mai sus, si anume optica legiuitorului si resursele financiare ale statului care pot fi alocate în această directie.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

De asemenea, Curtea observă că statutul constitutional al magistratilor, precum si garantiile care se atasează acestuia sunt diferite de cele ale deputatilor si senatorilor, ceea ce justifică, de principiu, un tratament juridic diferentiat al magistratilor, ca exponenti ai sistemului justitiei, în privinta acordării pensiei speciale, fără ca acest lucru să însemne că atunci când resursele financiare o vor permite legiuitorul să nu poată acorda si acestei din urmă categorii un supliment la pensia contributivă. Astfel, nu se poate retine incidenta considerentelor care au stat la baza Deciziei Curtii Constitutionale nr. 873 din 25 iunie 2010 si în privinta deputatilor si senatorilor.

Distinct de cele arătate mai sus, Curtea mai retine că dispozitiile legale criticate nu impietează cu nimic asupra calitătii de pensionar dobândită în temeiul reglementărilor legale în vigoare la momentul emiterii deciziei de pensionare. Astfel, această decizie este o faptă constitutivă a unei situatii juridice realizate înainte de o eventuală intrare în vigoare a prevederilor criticate. Rezultă că, sub aspectul cuantumului pensiei, efectele acestei decizii de pensionare rămân câstigate pe toată perioada cuprinsă între emiterea deciziei de pensionare si momentul la care va intra în vigoare prezenta lege. Dacă prezenta lege ar fi diminuat sau crescut cuantumul pensiei aflate în plată pe perioada mentionată, aceasta cu sigurantă ar fi fost retroactivă, încălcând art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât ar fi desfiintat o facta praeterita.

Prin urmare, ceea ce se subsumează, în mod evident, conceptului de facta praeterita este dobândirea calitătii de pensionar. Însă, cu privire la drepturile rezultate în urma obtinerii calitătii mentionate, se observă că acestea se constituie în veritabile efecte rezultante ale actului de pensionare, ceea ce nu înseamnă că actul de pensionare determină a priori si ad aeternam cuantumul pensiei/drepturilor aflate în plată. Astfel, prestatiile de asigurări sociale, subsecvente actului de pensionare, nu pot fi considerate ab initio ca fiind facta praeterita. Ele devin facta praeterita pe măsura curgerii timpului. Insă cuantumul pensiei la care este îndrituit pensionarul pentru perioada ce urmează unei luni încheiate este mai degrabă un efect viitor al raporturilor juridice trecute - facta futura, întrucât raportul juridic trecut, în speta de fată, se constituie chiar în dobândirea calitătii de pensionar si toate prestatiile succesive lunare sub forma pensiei sunt facta futura, care, pe măsura trecerii timpului, devin facta praeterita.

Legiuitorul, fie el originar sau derivat, nu poate modifica pentru trecut - crescând ori diminuând - cuantumul pensiilor legal primite si încasate lunar. Deci, drepturi legal câstigate în sensul Deciziei nr. 120 din 15 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, sunt cele care sunt deja legal încasate, cu conditia să fi fost si legal stabilite; de asemenea, drept legal câstigat în sensul aceleiasi decizii este, bineînteles, si calitatea de pensionar.

Curtea observă că pensia de serviciu este compusă, principial, din două elemente, indiferent de modul de calcul specific stabilit de prevederile legilor speciale, si anume: pensia contributivă si un supliment din partea statului care, prin adunarea cu pensia contributivă, să reflecte cuantumul pensiei de serviciu stabilit în legea specială. Acordarea acestui supliment tine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale si nu se subsumează dreptului constitutional la pensie, ca element constitutiv al acestuia. Obligatia statului este aceea de a nu reduce cuantumul pensiei sub nivelul stabilit în sistemul general de pensionare, întrucât, prin calitatea de asigurat la sistemul de asigurări sociale, persoana în cauză si-a garantat dreptul la pensia de drept comun tocmai prin plata contributiilor. Este un drept pe care l-a obtinut si realizat prin plata contributiilor legal datorate. De asemenea, nu există un drept constitutional la pensie de serviciu, astfel încât, cu privire la suplimentul acordat de stat, nu se poate sustine că este un drept viitor câstigat ad aeternam din moment ce este sub conditie.

Mai mult, Curtea observă că si Curtea Europeană a Drepturilor Omului, spre exemplu, în hotărârile din 8 decembrie 2009 si din 31 mai 2011, pronuntate în cauzele Munoz Diaz împotriva Spaniei, paragraful 44, respectiv Maggio si altii împotriva Italiei, paragraful 55, a reiterat jurisprudenta sa cu privire la faptul că drepturile decurgând din sistemul de asigurări sociale sunt drepturi patrimoniale protejate de art. 1 din Protocolul aditional la Conventie, dar acest lucru nu înseamnă că implică un drept la dobândirea proprietătii sau la o pensie într-un anumit cuantum (a se vedea, în acelasi sens, si hotărârile din 12 octombrie 2004 si 28 septembrie 2004, pronuntate în Cauza Kjartan Asmundsson împotriva Islandei, paragraful 39, respectiv Kopecky împotriva SIovaciei, paragraful 35). Reducerea sau încetarea plătii unui anumit cuantum al beneficiului acordat poate constitui o interventie în privinta bunului ce trebuie justificată (Maggio si altii împotriva Italiei, paragraful 58). Curtea a arătat că sistemul de securitate socială este expresia solidaritătii societătii în raport cu membrii săi vulnerabili (Maggio si altii împotriva Italiei, paragraful 61), aspect esential pe care Curtea de la Strasbourg l-a luat în seamă atunci când a analizat dacă restrângerea adusă implica o sarcină individuală excesivă. Curtea a mai arătat că statele au o marjă largă de apreciere atunci când reglementează sistemul de pensii (paragraful 63) si că scăderea cuantumului pensiei cu aproape 50% nu este de natură să stirbească esenta dreptului la pensie, reclamantul fiind deci obligat să suporte o scădere rezonabilă si proportională (paragrafele 62 si 63). Nu în ultimul rând, din paragraful 63 al hotărârii reiese că o reducere a cuantumului pensiei în vederea egalizării unor stări de fapt existente este de dorit, respectiv acordarea unui cuantum al pensiei în functie de contributiile vărsate, si nu în functie de cuantumul concret al salariului (sistem contributiv versus sistem retributiv); în aceste conditii, pierderea partială a unei părti din pensie nu este o sarcină individuală excesivă (paragraful 63).

Curtea constată că eliminarea pensiilor de serviciu reglementată de Legea nr. 119/2010 nu a reprezentat o sarcină individuală excesivă, această sarcină fiind suportată de cvasimajoritatea personalului angajat în domeniul public care beneficia de astfel de pensii în egală măsură (spre deosebire de cele retinute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Kjartan Asmundsson împotriva Islandei, 2005, precitată). Ajustarea dictată de principiul contributivitătii nu numai că elimină un beneficiu suplimentar acordat unor angajati ai statului, dar îi integrează pe cvasimajoritatea acestora într-un sistem unic de pensii publice. Totodată, conform jurisprudentei Curtii, dreptul la pensie nu este afectat decât atunci când este redusă pensia contributivă (a se vedea Decizia nr. 872 si Decizia nr. 874 din 25 iunie 2010, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010); or, în cauza de fată, nu se pune o atare problemă, pensia contributivă nefiind în niciun fel afectată sau restrânsă.

Curtea mai observă că, prin Decizia nr. 977 din 12 iulie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 10 octombrie 2011, a statuat: “cuantumurile viitoare ale pensiilor aflate în plată nu pot fi subsumate unui drept de proprietate pe care beneficiarul unei pensii l-ar avea. Cuantumul pensiei reprezintă un bun numai în măsura în care acesta a devenit exigibil”.

De asemenea, Curtea constată că dispozitiile legale criticate nu numai că nu creează un paralelism legislativ, ci integrează sistemului de pensii publice pensiile speciale, aspect întărit chiar prin Legea nr. 263/2010, care, constatând realitatea existentă în urma adoptării Legii nr. 119/2010, a si abrogat [la art. 196 lit. g)] dispozitiile art. 49-51 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, referitoare la pensiile speciale ale deputatilor si senatorilor. Este de retinut că această abrogare nu a avut caracter novator (a se vedea Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, precitată), întrucât, dacă i s-ar fi atasat acest caracter, într-adevăr, se punea problema existentei unui paralelism legislativ.

În privinta dispozitiilor procedurale cuprinse la art. 3 din Legea nr. 119/2010, Curtea observă că acestea nu încalcă cu nimic textele constitutionale invocate, ele reprezentând prevederi de natură tehnică, legiuitorul fiind îndrituit să stabilească modalitatea concretă de calcul a noilor pensii prin trimiterea generală pe care o face la principiile fostei Legi nr. 19/2000 - În prezent trimiterea, desigur, vizează Legea nr. 263/2010.

În fine, Curtea retine că art. 53 din Constitutie nu are incidentă în cauză din moment ce nu există nicio încălcare a vreunui drept sau libertăti fundamentale.

Nu în ultimul rând, Curtea retine că cenzurarea modului în care casele judetene de pensii au înteles să recalculeze pensiile speciale si, implicit, a deciziilor de recalculare emise în temeiul Legii nr. 119/2010 tine de competenta instantelor judecătoresti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor si, în special, ale art. 1 lit. f) si art. 3 din lege, exceptie ridicată de Ioan Vasile Savu în Dosarul nr. 8.177/30/2010 al Tribunalului Timis - Sectia civilă, de Hajdu Menyhert Gábor si Asztalos Ferenc în dosarele nr. 2.838/96/2010, respectiv nr. 2.848/96/2010 ale Tribunalului Harghita -Sectia civilă si de Szabo Károly Ferenc în Dosarul nr. 10.835/83/2010 al Tribunalului Satu Mare - Sectia civilă

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 septembrie 2011.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Benke Károly


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.269/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Redeschiderea circulatiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Arges, linia CF Bucuresti-Giurgiu, între statiile CF Vidra-Grădistea”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Redeschiderea circulatiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Arges, linia CF Bucuresti-Giurgiu, între statiile CF Vidra-Grădistea”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 16 octombrie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.”

2. Anexa se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.120.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.269/2008)

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investitii “Redeschiderea circulatiei feroviare pe podul nou de cale ferată peste râul Arges, linia CF Bucuresti-Giurgiu, între statiile CF Vidra-Grădistea”

 

Titular: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Beneficiar: Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A.

Amplasament: Pe raza judetului Giurgiu, pe teritoriul comunelor Colibasi si Comana. Din punct de vedere feroviar zona este situată pe linia de cale ferată Bucuresti Progresu-Giurgiu, intervalele Vidra-Grădistea-Comana

Indicatorii tehnico-economici:

 

Valoarea totală a investitiei (inclusiv TVA)

mii lei

308.588*)

(în preturi în luna iunie 2011, 1 euro = 4,24 lei),

 

 

din care:

 

 

- constructii+montaj:

mii lei

235.393

Capacităti:

 

 

- lungime traseu

km

4,575

- lungime pod

km

0,217

- lungime viaducte

km

0,777

- lungime terasamente

km

3,581

- podete

m

2x2,0

- viteza de circulatie

km/h

95

Durata de realizare a investitiei

luni

12

 

Factori de risc:

Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Finantarea investitiei:

Finantarea obiectivului de investitii se face din fonduri nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională si de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.


*) Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Arges la Ionesti”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică “Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Arges la Ionesti” pe raza localitătii Petresti din judetul Dâmbovita, potrivit hărtii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Pod pe DN 61 km 74+015 peste râul Arges la Ionesti”, pe raza localitătii Petresti din judetul Dâmbovita, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localitătii Petresti din judetul Dâmbovita, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor este cea prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzute la art. 1, situate pe raza localitătii Petresti din judetul Dâmbovita, sunt în cuantum total de 248 mii lei si sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, conform Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul “Alte transferuri”, pozitia “Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. la dispozitia proprietarilor de imobile, pentru lucrarea prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în conditiile legii.

Art. 5. - Planul cu amplasamentul lucrării se aduce la cunostinta publică prin afisarea la sediul consiliului local respectiv si prin afisare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.129.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărtii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redactională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Pod pe DN 61 km 74+015, peste râul Arges la Ionesti”, situate pe raza localitătii Petresti din judetul Dâmbovita, proprietarii sau detinătorii acestora, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea

administrativ-

teritorială

Numele si prenumele proprietarului/ detinătorului imobilului

Tarlaua/ Parcela

Categoria

de folosintă

Număr cadastral

Numărul

cărtii funciare

Suprafata totală

(m2)

Suprafata

de expropriat

(m2)

Valoarea despăgubirii terenului conform Legii nr. 255/2010 (lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Dâmbovita

Petresti

Ilie Dumitru

T27/P1029

Intravilan curti constructii

1583

-

5.242

219

58.407,15

Intravilan arabil

1584

58

2.

Dâmbovita

Petresti

Ilie Dumitru

T27/P1034

Intravilan curti constructii

1589

 

947

395

22.666,59

3.

Dâmbovita

Petresti

Ilie Dumitru

T27/P1034

Intravilan arabil

70144

70060

625

293

7.113,24

4.

Dâmbovita

Petresti

Ilie Dumitru

T27/P1034

Intravilan arabil

70151

70062

927

488

40.876,65

5.

Dâmbovita

Petresti

Podoleanu Emilia

T9, P90

Extravilan pădure

70136

824

46259

235

971,61

6.

Dâmbovita

Petresti

Radu Nicolae

T9/P90/1

Extravilan pădure

 

-

 

2.729

2.662,51

7.

Dâmbovita

Petresti

Dumitru Ion

T8/P85/1

Extravilan pădure

70168

70061

24.996

571

557,09

8.

Dâmbovita

Petresti

S.C. “Total Agregat” - S.R.L.

T10, P110/1

Extravilan arabil

70147

70059

12.000

3.376

113.511,04

9.

Dâmbovita

Petresti

Most. Dobre Nastase

T10, P110/2

Extravilan arabil

1587

-

11.800

645

629,29

10.

Dâmbovita

Petresti

Most. Canu Constantin

T10, P110/3

Extravilan arabil

1581

-

5.000

266

259,52

11.

Dâmbovita

Petresti

Marin Nuta

T10, P110/4

Extravilan arabil

1579

-

7.458

137

133,66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.412

247.788,34

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 16/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, în sate lineare si puncte negre”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1-8 la Hotărârea Guvernului nr. 16/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN 1, în sate lineare si puncte negre”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2011, se modifică după cum urmează:

1. Amplasamentul prevăzut în anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“Amplasament: DN 1: Săftica km 23+940-25+235, Tâncăbesti km 27+560-30+240, Ciolpani km 32+550-37+120, Potigrafu km 39+800-42+020, Puchenii-Mosneni km 43+050-45+300, Puchenii Mari km 45+300-46+640, Bărcănesti-Românesti km 48+560-53+600, PN km 78+985-80+890, Bănesti km 87+900-89+880, PN km 91+200-92+700, Cornu km 94+400-95+640, Nistoresti km 101 + 180-103+710, Comarnic km 105+505-111+270, Sinaia km 119+000-125+700, Predeal km 138+750-144+000, Timisu de Sus km 147+447-149+780, Săcel km 326+300-327+780, Apoldu de Sus km 338+700-340+580, Miercurea Sibiului km 343+440-345+920, PN km 388+900-389+100, Sântimbru km 387+460-388+200, Unirea km 424+560-427+260, Tureni km 455+440-456+920, Vâlcele km 463+040-464+700, Feleacu km 466+380-469+560, Floresti km 482+420-487+680, Gilău km 492+260-497+300, Căpusu Mare km 500+880-503+660, Păniceni km 511+820- 513+280, Ciucea km 547+950-550+000, Auseu km 581+820-583+380, Tinăud km 586+460-589+040, Alesd km 589+300-592+180, Osorhei km 618+900-622+300”.

2. Amplasamentul prevăzut în anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:

“Amplasament: DN 1: Sinaia km 119+000-125+700”.

3. Amplasamentul prevăzut în anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:

“Amplasament: DN 1: Săftica km 23+940-25+235, Tâncăbesti km 27+560-30+240, Ciolpani km 32+550-37+120, Potigrafu km 39+800-42+020”.

4. Amplasamentul prevăzut în anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:

“Amplasament: DN 1: PN km 78+985-80+890, Bănesti km 87+900-89+880, PN km 91+200-92+700, Cornu km 94+400-95+640, Nistoresti km 101+180-103+710, Predeal km 138+750-144+000, Timisu de Sus km 147+447-149+780”.

5. Amplasamentul prevăzut în anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:

“Amplasament: DN 1: Săcel km 326+300-327+780, Apoldu de Sus km 338+700-340+580, Miercurea Sibiului km 343+440-345+920, PN km 388+900-389+100, Sântimbru km 387+460-388+200, Unirea km 424+560-427+260”.


6. Amplasamentul prevăzut în anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:

“Amplasament: DN 1: Tureni km 455+440-456+920, Vâlcele km 463+040-464+700, Floresti km 482+420-487+680, Gilău km 492+260-497+300, Păniceni km 511+820-513+280, Osorhei km 618+900-622+300”.

7. Amplasamentul prevăzut în anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:

“Amplasament: DN 1: Puchenii-Mosneni km 43+050-45+300, Puchenii Mari km 45+300-46+640, Bărcănesti-Românesti km 48+560-53+600, Comarnic km 105+505-111+270”.

8. Amplasamentul prevăzut în anexa nr. 8 va avea următorul cuprins:

“Amplasament: DN 1: Feleacu km 466+380-469+560, Căpusu Mare km 500+880-503+660, Ciucea km 547+950-550+000, Auseu km 581+820-583+380, Tinăud km 586+460-589+040, Alesd km 589+300-592+180”.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.133.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română si atestare a nivelului de cunostinte de limba română si a Programei analitice

 

Având în vedere dispozitiile art. 3 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiintarea Institutului Limbii Române, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.133/2007 privind stabilirea taxelor pentru organizarea cursurilor de limba română de către Institutul Limbii Române si al Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română si atestare a nivelului de cunostinte de limba română si a Programei analitice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 19 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Anexa nr. 4 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Institutul Limbii Române va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2011.

Nr. 6.276.

 


ANEXĂ*) (Anexa nr. 4 la regulament)

 

ATESTAT DE COMPETENTA LINGVISTICA

A CUNOSTINTELOR DE LIMBA ROMANA

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale “AGRI CONS Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al sedintei din data de 11 octombrie 2011, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială “AGRI CONS Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. A.l. Cuza nr. 42, bl. 6A, et. 1, ap. 2, judetul Dolj, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J16/702/14.04.2011, cod unic de înregistrare 16588056/12.07.2004 si înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-231/2004, reprezentată de domnul George Radu, în calitate de director general,

a constatat următoarele:

1. Societatea a denuntat toate contractele de asistenti în brokeraj încheiate cu persoanele fizice si juridice si a procedat la radierea acestora din Registrul intermediarilor.

2. Societatea a denuntat toate contractele de intermediere încheiate cu societătile de asigurare si/sau reasigurare.

3. Societatea nu are debite către asigurători reprezentând prime de asigurare, a predat toate documentele cu regim special si nu mai are contracte de asigurare în derulare.

4. Nu au fost identificate litigii pe rolul instantelor de judecată cu societătile de asigurare si/sau reasigurare, cu fostii clienti (asigurati), salariati si cu fostii colaboratori.

5. Societatea nu are datorii către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în contul taxei de functionare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se retrage, la cerere, autorizatia de functionare a Societătii Comerciale “AGRI CONS Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. A.l. Cuza nr. 42, bl. 6A, et. 1, ap. 2, judetul Dolj, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J16/702/14.04.2011, cod unic de înregistrare 16588056/12.07.2004, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu numărul RBK-231/2004, reprezentată de domnul George Radu, în calitate de director general.

Art. 2. - După data retragerii autorizatiei, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătilor de negociere si încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială “AGRI CONS Broker de Asigurare” - S.R.L. are obligatia să îsi notifice clientii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 798.


 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale “Astral Broker de Asigurare” - S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor consemnate în extrasul sedintei din data de 27 septembrie 2011, conform art. 4 alin. (22) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, privind controlul efectuat la Societatea Comercială “Astral Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 9, bl. 5, sc. A, et. 5, ap. 23, sectorul 1, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu numărul J40/11779/19.06.2007, cod unic de înregistrare 21954633, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-428/20.08.2007, reprezentată legal de doamna Stan llinca, director general,

s-au constatat următoarele:

Societatea nu a detinut polită de răspundere civilă profesională începând cu data de 5 ianuarie 2010, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 13 alin. (8) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, ceea ce reprezintă contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea nu a actualizat registrul personalului propriu, încălcând astfel prevederile art. 20 din Normele privind registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările si completările ulterioare, ceea ce constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Directorul executiv/Administratorul societătii nu a detinut contract de muncă/contract de mandat, încălcând astfel prevederile art. 6 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010, ceea ce constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea nu a transmis în format electronic raportările anuale si situatiile financiare aferente anului 2009, raportările aferente trimestrului II 2010 si situatiile financiare aferente anului 2010 si nu a transmis în format letric si electronic raportările contabile aferente semestrului I 2011 si raportările aferente trimestrelor I si II 2011, fiind încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) si ale art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. I, II, pct. III lit. a)-d) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, ceea ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Rapoartele transmise către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor au fost semnate de un asociat, persoană care nu are calitatea de persoană semnificativă aprobată de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, fiind încălcate astfel prevederile art. 35 alin. (15) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, faptă ce reprezintă contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea nu a transmis raportările privind taxa de functionare aferentă trimestrului II 2011, încălcând prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) si ale art. 351 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Norma privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare, ceea ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea nu a transmis numele persoanei desemnate cu responsabilităti în prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism si procedurile interne revizuite, încălcând astfel prevederile art. 6 alin. (4), precum si art. 29 din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, cu modificările si completările ulterioare, faptă ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Societatea nu a transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numele persoanei desemnate cu responsabilităti în aplicarea prevederilor legale în vigoare privind sanctiunile internationale, încălcând prevederile art. 9 alin. (2) din Normele privind procedura de supraveghere în domeniul asigurărilor, a aplicării sanctiunilor internationale, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2009, ceea ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Sanctionarea Societătii Comerciale “Astral Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, bd. Maresal Averescu nr. 9, bl. 5, sc. A, et. 5, ap. 23, sectorul 1, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu numărul J40/11779/19.06.2007, cod unic de înregistrare 21954633, si înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-428/20.08.2007, cu retragerea autorizatiei de functionare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea Comercială “Astral Broker de Asigurare” - S.R.L. va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada rezilierii contractelor de intermediere care mai sunt în vigoare, precum si a faptului că nu mai are datorii sau documente cu regim special nepredate.

Art. 3. - Societatea comercială mentionată la art. 1 are obligatia să îsi notifice clientii în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare la data emiterii prezentei decizii, si va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada acestei notificări.

Art. 4. - (1) împotriva prezentei decizii Societatea Comercială “Astral Broker de Asigurare” - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2011.

Nr. 799.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială “Asibrok Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul sedintei din data de 27 septembrie 2011, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea Comercială “Asibrok Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, Calea Bucuresti nr. 152A, judetul Dolj, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J16/701/09.07.1998, cod unic de înregistrare 10835106/31.07.1998, înmatriculată în Registrul brokerilorde asigurare cu nr. RBK-039/10.04.2003, reprezentată legal pe perioada desfăsurării controlului de către domnul Privantu Marin, conducător executiv,

în conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, directia de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a efectuat un control inopinat la Societatea Comercială “Asibrok Broker de Asigurare” - S.R.L., ca urmare a hotărârii adunării generale a actionarilor din 12 iulie 2011 si a Adresei nr. 35 din 19 iulie 2011, înregistrată la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 20.959 din 20 iulie 2011. Controlul a avut ca obiect “verificarea situatiei financiare a societătii, în vederea aprobării suspendării activitătii la cerere, conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia”. Constatările echipei de control au fost consemnate în Procesul-verbal semnat fără obiectiuni si înregistrat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 26.321 din 12 septembrie 2011,

a constatat următoarele:

Societatea Comercială “Asibrok Broker de Asigurare” - S.R.L.:

- a notificat în data de 7 septembrie 2011 toti asigurătorii cu privire la decizia suspendării activitătii societătii pe o perioadă de 3 ani, solicitând rezilierea contractelor de intermediere si efectuarea inventarierii documentelor cu regim special si a datoriilor si creantelor reciproce;

- a predat către societătile de asigurare, în data de 7 septembrie 2011, gestiunea documentelor cu regim special;

- începând cu data de 7 septembrie 2011 nu mai realizează venituri din activitatea de intermediere în asigurări;

- nu are debite restante în contul taxei de functionare;

- a notificat asiguratii cu privire la efectuarea plătii primelor de asigurare direct în contul asigurătorilor;

- nu are litigii cu asigurătorii sau reasiguratorii, asiguratii/potentialii asigurati, salariatii sau alte persoane fizice sau juridice. Fată de motivele arătate, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 27 septembrie 2011, suspendarea activitătii Societătii Comerciale “Asibrok Broker de Asigurare” - S.R.L. pentru o perioadă de 3 ani de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I,

drept care decide:

Art. 1. - Se suspendă, la cerere, activitatea de broker de asigurare desfăsurată de Societatea Comercială “Asibrok Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Craiova, Calea Bucuresti nr. 152A, judetul Dolj, înmatriculată în registrul comertului cu numărul de ordine J16/701/09.07.1998, cod unic de înregistrare 10835106/31.07.1998, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-039/10.04.2003, reprezentată legal pe perioada desfăsurării controlului de către domnul Privantu Marin, conducător executiv, pe o perioadă de 3 ani de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) si art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 11 din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 15/2010.

Art. 2. - Pe toată perioada de suspendare a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societătii comerciale prevăzute la art. 1 i se interzic desfăsurarea activitătii de intermediere în asigurări, respectiv negocierea, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistentă înainte si pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum si desfăsurarea oricăror altor operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială “Asibrok Broker de Asigurare” - S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie încetarea activitătii de broker de asigurare.

(2) Reluarea activitătii Societătii Comerciale “Asibrok Broker de Asigurare” - S.R.L. se va dispune prin decizie motivată a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 15 noiembrie 2011.

Nr. 817.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 181/2011 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare si de supraveghere a activitătii organismelor de control, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 28 iulie 2011, se face următoarea rectificare:

- la art. I pct. 3 [cu referire la art. 4 alin. (1) lit. r) din actul normativ de bază], în loc de: “... utilizarea animalelor ecologice, ...”se va citi: “... utilizarea animalelor neecologice, ...”.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.