MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 829/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 829         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.082. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

 

1.137. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului 2 convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 19 august 2011 si la Bucuresti la 9 septembrie 2011 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005

 

1.138. - Hotărâre privind trecerea corpului central din obiectivul de investitii “Casa Academiei” din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală în administrarea Academiei Române

 

1.139. - Hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012

 

1.150. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

47. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

 

3.831. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru functionarii publici care ocupă functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURÂRI DE SĂNĂTATE

 

927. - Ordin pentru aprobarea machetei de raportare de către casele de asigurări de sănătate la Casa Natională de Asigurări de Sănătate a consumului centralizat de medicamente

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

40. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiintarea Societătii ASTRA din Sibiu


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Bacău, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bacău, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 si 305 bis din 9 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 28 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dămienesti”, după pozitia nr. 105 se introduc 12 noi pozitii, pozitiile nr. 106-117, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gârleni”, după pozitia nr. 180 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 181, conform anexei nr. 2.

3. Anexa nr. 43 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Izvoru Berheciului” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3.

4. Anexa nr. 53 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Negri” se modifică si se completează, după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 2, 23 si 29;

b) după pozitia nr. 33 se introduc 81 de noi pozitii, pozitiile nr. 34-114, conform anexei nr. 4.

5. Anexa nr. 64 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Plopana” se modifică si se completează, după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Lungime = 540 m, lătime = 7 m”;

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 10.270 mp”;

- la pozitia nr. 31, coloana 2 va avea următorul cuprins: “Primăria comunală (sediu vechi), terenul aferent”;

- la pozitia nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Suprafata = 505 mp”;

- la pozitia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: “Pereti - cărămidă, acoperis tablă, suprafata construită = 452 mp, suprafata terenului aferent = 3.027 mp”;

b) după pozitia nr. 103 se introduc 30 de noi pozitii, pozitiile nr. 104-133, conform anexei nr. 5.

6. La anexa nr. 74 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Scorteni” se abrogă pozitiile nr. 90, 91 si 92.

7. Anexa nr. 77 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Stănisesti” se modifică si se completează, după cum urmează:

a) se abrogă pozitiile nr. 1-5;

b) după pozitia nr. 124 se introduc 8 noi pozitii, pozitiile nr. 125-132, conform anexei nr. 6.

8. La anexa nr. 83 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Traian”, după pozitia nr. 195 se introduc 7 noi pozitii, pozitiile nr. 196-202, conform anexei nr. 7.

9. La anexa nr. 86 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Valea Seacă”, după pozitia nr. 128 se introduc 4 noi pozitii, pozitiile nr. 129-132, conform anexei nr. 8.

10. Anexa nr. 91 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Odobesti” se modifică si se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 162, coloana 4 va avea următorul cuprins: “DE 1592; Suprafata totală = 9.000 mp; Lungime = 1.500 m; Lătime = 6 m; vecinătăti: de la DE 1612 până la hotar Colonesti”;

- la pozitia nr. 163, coloana 4 va avea următorul cuprins: “DE 1592 bis; Suprafata totală = 5.765 mp; Lungime = 1.153 m; Lătime = 5 m; vecinătăti: de la hotar Colonesti până la Tâgâra”;

- la pozitia nr. 164, coloana 4 va avea următorul cuprins: “DE 1822; Suprafata totală = 6.600 mp; Lungime = 1.100 m; Lătime = 6 m; vecinătăti: de la DS 366 până la DE 1846”;

b) după pozitia nr. 206 se introduc 202 noi pozitii, pozitiile nr. 207-408, conform anexei nr. 9.

Art. II. - Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 octombrie 2011.

Nr. 1.082.


*) Anexele nr. 1-9 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului 2 convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 19 august 2011 si la Bucuresti la 9 septembrie 2011 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul 2 convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 19 august 2011 si la Bucuresti la 9 septembrie 2011 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului “Economia bazată pe cunoastere”, semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 180/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Valerian Vreme

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.137.

 

BANCA MONDIALĂ

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Asociatia de Dezvoltare Internatională

 

19 august 2011

 

Excelentei Sale, Gheorghe Ialomitianu,

ministrul finantelor publice Bucuresti,

România

 

Proiectul “Economia bazată pe cunoastere” - (împrumut nr. 4809-RO)

Amendamentul 2 la Acordul de împrumut

Revizuirea indicatorilor de performantă si monitorizare

 

Stimate domnule ministru,

 

Ne referim la Acordul de împrumut dintre România (împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), asa cum a fost amendat (Acordul), si la Scrisoarea suplimentară nr. 2 privind indicatorii de performantă si monitorizare (Scrisoare suplimentară), aferente proiectului mai sus mentionat, datat 8 decembrie 2005, si la scrisoarea dumneavoastră, datată 17 iunie 2011, prin care se solicită anumite amendamente la Acord. Ne referim, de asemenea, la concluziile ultimei misiuni de implementare, asa cum au fost reflectate în aide-memoire si în scrisoarea noastră, datată 11 august 2011.

Prin prezenta suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră si amendăm Acordul după cum urmează:

1. Tabelul prezentat în paragraful 1 din anexa 1 se amendează astfel încât să reflecte realocările solicitate. Corespunzător, tabelul revizuit din paragraful 1 din anexa 1 la Acordul de împrumut este prezentat în anexă la prezenta scrisoare.

2. În anexa 2, partea B.2 se amendează si se va citi după cum urmează:

“2. Asigurarea de echipamente, servicii de consultantă si instruire pentru autoritătile publice pentru dezvoltarea unei retele integrate de documentare si informare pentru emiterea actelor de stare civilă.”


Scrisoarea suplimentară revizuită este prezentată separat.

Vă rugăm confirmati acordul dumneavoastră cu cele mentionate anterior, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea unui exemplar anexat al acestei scrisori, precum si al Scrisorii suplimentare revizuite. Aceste amendamente vor deveni efective la data primirii exemplarelor contrasemnate ale celor două scrisori.

 

Cu stimă,

Peter Harrold,

director

Europa Centrală si Tările Baltice

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Confirmat:

România

 

De către: reprezentant autorizat

Numele: Bogdan Alexandru Drăgoi

Titlul: secretar de stat Data: 9 septembrie 2011

 

Cc: Excelenta Sa, Valerian Vreme,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale

Bucuresti, România

 

domnul Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

domnul Iosif Moldovan,

secretar de stat

Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

Bucuresti, România

 

doamna Angela Carabas,

director general Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

doamna Diana Voicu,

director KE-UMP

Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

Bucuresti, România

 

domnul Rudolf Jan Treffers,

Banca Mondială

 

ANEXĂ

la scrisoare

 

Tragerea sumelor din împrumut

 

1. Tabelul de mai jos precizează categoriile de cheltuieli care pot fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru articole care urmează să fie astfel finantate în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari SUA)

% din cheltuielile care urmează să fie finantate

(1) Bunuri

23.114.222

100% din cheltuieli externe, 100% din cheltuieli locale si (costuri ex-factory) si 80% din alte cheltuieli achizitionate local

(2) Costuri operationale

0

100%

(3) Servicii de consultantă si audit

3.766.412

85% din cheltuieli externe si 75% din cheltuieli locale

(4) Publicitate, monitorizare si evaluare

2.385.466

85% din cheltuieli externe si 75% din cheltuieli locale

(5) Instruiri

6.643.786

100%

(6) Program de finantare nerambursabilă

1.392.192

100%

(7) Costuri operationale suplimentare

1.878.287

75%

(8) Refinantarea avansului pentru pregătirea proiectului

1.464.039

Sume datorate conform sectiunii 2.02 (c) din Acord

(9) Nealocate

0

 

(10) Bunuri, servicii de consultantă si audit, publicitate, monitorizare si evaluare, instruiri, program de finantare nerambursabilă si costuri operationale suplimentare

19.355.596

100% din totalul cheltuielilor se vor face după data prezentului amendament

TOTAL:

60.000.000

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea corpului central din obiectivul de investitii “Casa Academiei” din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală în administrarea Academiei Române

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Corpul central, compus din corpurile A1, A2 si A3, din obiectivul de investitii “Casa Academiei”, în suprafată de 26.615 m2 arie desfăsurată, situat în municipiul Bucuresti, Calea 13 Septembrie nr. 13, sectorul 5, trece din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală în administrarea Academiei Române.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.554/2007 privind trecerea corpului central din obiectivul de investitii “Casa Academiei” din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 21 decembrie 2007.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.138.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2012 se stabileste la venituri în sumă de 685.345 mii lei, la cheltuieli în sumă de 534.974 mii lei, cu un excedent în sumă de 150.371 mii lei.

Art. 2. - Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.139.

 


ANEXĂ*)

 

BUGETUL TREZORERIEI STATULUI

pe anul 2012

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Capitol

Subcapitol/ Paragraf

Titlu / Articol

Alineat

Denumire indicator

Program 2012

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

VENITURI

685.345

1. Venituri curente

685.345

C. VENITURI NEFISCALE

685.345

CI. Venituri din proprietate

682.324

31.09

 

 

 

Venituri din dobânzi

682.324

 

01

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

241.926

 

02

 

 

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

427.634

 

03

 

 

Alte venituri din dobânzi

C2. Vânzări de bunuri si servicii

12.764 3.021

35.09

 

 

 

Amenzi, penalităti si confiscări

200

 

04

 

 

Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

200

36.09

 

 

 

Diverse venituri

2.821

 

50

 

 

Alte venituri

2.821

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

534.974

a) Clasificatia functională

 

Partea a I a - Servicii publice generale

534.974

51.09

 

 

 

Autorităti publice si actiuni externe

40.481

 

01

 

 

Autorităti executive si legislative

40.481

 

01.03

 

 

Autorităti executive

40.481

55.09

 

 

 

Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi

 

b. Clasificatia economică

494.493

50.09

 

 

 

CHELTUIELI

534.974

51.09

 

 

 

AUTORITĂTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

40.481

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

32.416

 

 

20

 

Titlul II Bunuri si servicii

32.324

 

 

20.01

 

Bunuri si servicii

27.451

 

 

 

01

Furnituri de birou

3.096

 

 

 

02

Materiale pentru curătenie

171

 

 

 

03

Încălzit, iluminat si fortă motrică

5.089

 

 

 

04

Apă, canal si salubritate

43E

 

 

 

05

Carburanti si lubrifiant!

1.304

 

 

 

06

Piese de schimb

316

 

 

 

07

Transport

32

 

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv., internet

1.302

 

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

10.928

 

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

4.778

 

 

20.02

 

Reparatii curente

1.123

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.064

 

 

 

30

Alte obiecte de inventar

2.064

 

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

33

 

 

20.30

 

Alte cheltuieli

1.653

 

 

 

03

Prime de asigurare non-viată

70E

 

 

 

04

Chirii

94E

 

 

59

 

Titlul IX Alte cheltuieli

92

 

 

59.17

 

Despăgubiri civile

92

 

 

70

 

Cheltuieli de capital

8.065

 

 

71

 

Titlul X Active nefinanciare

8.065

 

 

71.01

 

Active fixe

8.065

 

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

3.500

 

 

 

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

4.565

55.09

 

 

 

TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ SI ÎMPRUMUTURI

494.493

 

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

494.493

 

 

30

 

Titlul III - Dobânzi

494.493

 

 

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

350.000

 

 

 

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

350.000

 

 

30.03

 

Alte dobânzi

144.493

 

 

 

04

Dobânzi la depozite si disponibilităti păstrate în contul trezoreriei statului

144.493

 

 

 

 

Excedent

150.371


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 27 mai 2009, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele a), b), e), m) si q) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare - totalitatea activitătilor de programare, implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, audit, verificare si control tehnic si financiar, efectuare a plătilor, certificare, recuperare a sumelor necuvenite, asigurare a functionării adecvate a sistemelor de management si control, precum si activităti de natură financiar-contabilă si activităti specifice de coordonare cu privire la instrumentele de preaderare PHARE si ISPA, la fondurile structurale si de coeziune si la mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2009-2014;

b) Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale - directie generală în cadrul Ministerului Afacerilor Europene având responsabilitatea coordonării pregătirii, dezvoltării, armonizării si functionării cadrului legislativ, institutional, procedural si programatic pentru gestionarea instrumentelor structurale;

..................................................................................

e) Directia asistentă spatiul economic european - structură din cadrul Ministerului Afacerilor Europene care îndeplineste atributiile punctului national de contact pentru mecanismul financiar al Spatiului Economic European 2009-2014;

..................................................................................

m) autoritate de certificare si plată - structură organizatorică în cadrul Ministerului Finantelor Publice care îndeplineste functia de Fond National pentru asistenta financiară de preaderare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.011/1999 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind înfiintarea Oficiului de Plăti si Contractare PHARE (O.P.C.P), semnat la Bucuresti la 16 iulie 1998, si a Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comisia Europeană privind înfiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2000 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000, care este responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaratiile

de cheltuieli transmise Comisiei Europene, de primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate României din instrumente structurale/instrumentul de asistentă pentru preaderare si de transferul către beneficiari/unităti de plată de pe lângă autoritătile de management a fondurilor primite din instrumente structurale/instrumentul de asistentă pentru preaderare, precum si a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operationale care utilizează mecanismul plătii directe;

..................................................................................

q) Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) - institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si în coordonarea secretarului general al Guvernului, responsabilă cu formularea la nivel de conceptie, promovarea si implementarea politicii în domeniul achizitiilor publice.”

2. La articolul 1, după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:

,,r) Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice (UCVAP) - structură de specialitate a Ministerului Finantelor Publice responsabilă pentru îndeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intră sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări si a contractelor de concesiune de servicii.”

3. La articolul 2 alineatul (1) litera b), punctele 6, 9 si 15 se modifică si vor avea următorul cuprins:

“6. unitătile pentru implementarea măsurilor ex-ISPA, pe perioada de implementare a proiectelor pentru care au fost constituite;

..................................................................................

9. unitătile de implementare a proiectelor în cadrul Programelor PHARE;

..................................................................................

15. Directia asistentă spatiul economic european;”.

4. La articolul 2 alineatul (1) litera b), după punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 17 si 18, cu următorul cuprins:

“17. structurile din cadrul ANRMAP, responsabile cu verificarea achizitiilor publice în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activitătile de verificare si asigurare a functionării adecvate a sistemelor de management si control prevăzute la art. 1 lit. a);

18. UCVAP si compartimentele de verificare a achizitiilor publice (CVAP) aflate în coordonarea directă a acesteia, structuri de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice care desfăsoară activităti de verificare a derulării etapelor procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publice în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, ca parte integrantă din activitătile de verificare si asigurare a functionării adecvate a sistemelor de management si control prevăzute la art. 1 lit. a).”

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pentru personalul care se încadrează în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), la stabilirea drepturilor salariale se acordă o majorare de 8 clase de salarizare suplimentare până la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizată în conditiile legii.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul persoanelor care sunt detasate, se mută sau se transferă între structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), de pe o functie pentru care au beneficiat de majorare salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările si completările ulterioare, la încadrarea în noua structură se păstrează numărul de clase suplimentare detinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizată în conditiile legii, cu conditia obtinerii avizului prevăzut de lege.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică si în situatia persoanelor care se încadrează prin concurs sau examen în una dintre structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) si care provin de la altă structură din cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), unde au beneficiat de majorarea salarială prevăzută de Legea nr. 490/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pentru personalul promovat în functia publică în conditiile legii, precum si pentru personalul promovat temporar în functii de conducere, care beneficiază de majorarea salarială, la stabilirea drepturilor salariale se păstrează numărul de clase suplimentare detinute ca majorare salarială anterior promovării, până la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizată în conditiile legii, cu conditia obtinerii avizului prevăzut de lege.

(5) Pentru personalul pentru care se mentine avizul initial acordat potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) se păstrează numărul de clase suplimentare detinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizată în conditiile legii.

(6) Pentru personalul prevăzut la alin. (2)-(5), în cazul mentinerii calificativului după prima evaluare a performantelor profesionale individuale, se păstrează numărul de clase suplimentare detinute anterior ca majorare salarială, până la următoarea evaluare profesională realizată în conditiile legii.

(7) Verificarea si confirmarea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 2 si avizarea structurilor si a personalului care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, în vederea acordării majorării salariale, se face de către:

a) Ministerul Afacerilor Europene, pentru personalul cu atributii de gestionare a instrumentului de preaderare PHARE, a fondurilor structurale si de coeziune, a mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si pentru personalul din ANRMAP responsabil cu verificarea achizitiilor publice în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale;

b) Ministerul Finantelor Publice, pentru personalul cu atributii de gestionare a instrumentului ex-ISPAsi pentru personalul din UCVAP/CVAP responsabil cu verificarea achizitiilor publice în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale;

c) Ministerul Afacerilor Europene si Ministerul Finantelor Publice, pentru personalul care are atât atributii de gestionare a instrumentului ex-ISPA, cât si de gestionare a fondurilor structurale si de coeziune, din cadrul structurilor prevăzute la art. 2 alin. (î)lit. b) pct. 2 si 10;

d) Ministerul Afacerilor Europene si Ministerul Finantelor Publice, pentru personalul încadrat în structurile prevăzute la art. 2 lit. b) pct. 16 care desfăsoară activităti de natură juridică ce fac parte integrantă atât din gestionarea instrumentului ex-ISPA, cât si din gestionarea fondurilor structurale si de coeziune;

(8) Majorarea salarială se aplică de la data încadrării în functie, dar nu înainte de data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 260/2009, cu conditia obtinerii avizului Ministerului Afacerilor Europene si/sau al Ministerului Finantelor Publice, după caz.

(9) Avizul se acordă de către ministrul afacerilor europene si/sau de către ministrul finantelor publice, în conformitate cu prevederile alin. (7).

(10) În cazul personalului si structurilor prevăzute la alin. (7) lit. c) si d) se emite un aviz comun al ministrului afacerilor europene si al ministrului finantelor publice.”

6. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Institutiile publice în cadrul cărora functionează structurile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) solicită avizul Ministerului Afacerilor Europene si/sau al Ministerului Finantelor Publice, conform art. 4 alin. (7), pentru structurile si personalul care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare, pe baza următoarelor documente:

a) cererea cuprinzând solicitarea de aviz, întocmită potrivit modelului stabilit în cuprinsul procedurii prevăzute la art. 6 alin. (3) si (4);

b) regulamentul de organizare si functionare al institutiei publice;

c) structura organizatorică a institutiei publice;

d) ordinul/decizia de constituire a structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 6 si 9 emis/emisă de către conducătorul institutiei respective;

e) ordinul/decizia de numire/de încadrare a personalului pentru care se solicită avizarea, pe posturi cu atributii în gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare emis/emisă de către conducătorul institutiei respective, care va cuprinde si lista persoanelor numite/încadrate în functie;

f) fisele de post ale personalului pentru care se solicită avizarea, aprobate în conditiile legii, care să cuprindă toate atributiile si timpul alocat în procente pentru îndeplinirea acestora;

g) statul de functii al structurii din care face parte personalul pentru care se solicită avizarea;

h) nota de fundamentare privind necesitatea si numărul de persoane alocate în cazul personalului din cadrul structurii prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 16, avizată de conducerea structurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pct. 1-15, după caz, si aprobată de conducătorul institutiei.

(2) Pentru personalul prevăzut la art. 4 alin. (7) lit. c) si d) documentele de la alin. (1) se depun la Ministerul Finantelor Publice.”

7. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) Pe baza documentatiei depuse, Ministerul Afacerilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice se pronuntă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet, în sensul eliberării avizului sau respingerii motivate a solicitării de aviz.

(2) în situatiile în care este necesară emiterea avizului comun, Ministerul Finantelor Publice se pronuntă conform competentelor în termen de 10 zile lucrătoare, după care înaintează documentatia Ministerului Afacerilor Europene, care la rândul său se pronuntă conform competentelor în 10 zile lucrătoare.

(3) Procedura internă de avizare se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor europene pentru avizele acordate de către Ministerul Afacerilor Europene si prin ordin al ministrului finantelor publice pentru avizele acordate de Ministerul Finantelor Publice, emise în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Procedura internă de avizare pentru personalul prevăzut la art. 4 alin. (7) lit. c) si d) se stabileste prin ordin comun al ministrului afacerilor europene si al ministrului finantelor publice, emis în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

8. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - După evaluarea activitătii/performantelor profesionale individuale a personalului prevăzut la art. 2 alin. (1), realizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile pentru functiile publice sau functiile contractuale bugetare pe care le ocupă, numărul de clase de salarizare succesive cu care poate fi majorat salariul de bază poate fi mentinut, crescut, diminuat ori neacordat, până la următoarea evaluare, după cum urmează:

a) în cazul obtinerii calificativului «foarte bine», respectiv a calificativului «corespunzător», în cazul personalului debutant, majorarea salarială va fi de 25 de clase de salarizare succesive fată de clasa detinută;

b) în cazul obtinerii calificativului «bine», respectiv a calificativului «la nivelul standardului de performantă stabilit postului», majorarea salarială va fi de 17 clase de salarizare succesive fată de clasa detinută;

c) în cazul obtinerii calificativelor «satisfăcător» sau «nesatisfăcător» nu se aplică majorare salarială.”

9. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Institutiile publice al căror personal beneficiază de majorările salariale în conditiile prezentei hotărâri au obligatia de a comunica Ministerului Afacerilor Europene si/sau Ministerului Finantelor Publice, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare, orice modificare de personal, atributii, structură, organizare si/sau functionare, intervenită după obtinerea avizului, împreună cu documentele constatatoare, conform prevederilor art. 5.

(2) în cazul în care modificările prevăzute la alin. (1) se referă numai la revenirea pe functie după o perioadă de suspendare potrivit legii sau la expirarea perioadei de mutare/detasare/promovare temporară pe alt post, nu se va emite un nou aviz, fiind aplicabil în continuare avizul anterior acordat si numărul de clase suplimentare detinute anterior ca majorare salarială, până la prima evaluare a performantelor profesionale individuale realizată în conditiile legii.

(3) în toate celelalte cazuri, pe baza documentatiei depuse potrivit alin. (1), Ministerul Afacerilor Europene si/sau Ministerul Finantelor Publice se pronuntă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia în sensul mentinerii sau retragerii avizului initial acordat.

(4) Pe perioada cuprinsă între data modificărilor prevăzute la alin. (1) si data solutionării cererii de către Ministerul Afacerilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice personalul beneficiază de majorarea salarială, pe răspunderea ordonatorului de credite, dacă modificările nu constituie încălcări ale criteriilor stabilite la art. 2.”

10. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) în situatiile în care Ministerul Afacerilor Europene sau Ministerul Finantelor Publice constată încălcări ale criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1), în baza cărora a fost emis avizul initial, ministrul afacerilor europene sau ministrul finantelor publice va retrage, motivat, avizul acordat.

(2) în cazurile prevăzute la alin. (1), ordonatorii de credite vor întreprinde demersurile legale, astfel încât sumele reprezentând majorări salariale, acordate de la data neîndeplinirii criteriilor care au stat la baza avizului Ministerului Afacerilor Europene sau Ministerului Finantelor Publice, să fie recuperate.”

11. Articolul 10 se abrogă.

Art. II. - Cererile cuprinzând solicitări de aviz, depuse la Ministerul Finantelor Publice sau la Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale si verificate pentru îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare, de către Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale, pentru care nu a fost eliberat aviz sau formulată respingere motivată a solicitării de aviz anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se procesează conform prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Ialomitianu

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 1.150.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 “Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale” la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 si 27 bis din 16 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 7 din cadrul indicatorului de performantă garantat IPG2 “Realizarea instalatiei de racordare la SD a solicitantilor de acces” se introduc doua noi articole, articolele 71 si 72, cu următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) în situatia în care un solicitant a încheiat cu OSD un contract de racordare pentru realizarea unei noi instalatii de racordare sau pentru modificarea uneia existente, OSD are obligatia să întreprindă toate demersurile necesare în vederea obtinerii autorizatiei de constructie, în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare.

(2) în situatia în care OSD nu îsi îndeplineste obligatia instituită la alin. (1), acesta are obligatia să plătească solicitantului penalitătile prevăzute în anexa nr. 1 la standard.

Art. 72. - (1) Ulterior obtinerii autorizatiei de constructie, OSD are obligatia de a realiza si pune în functiune obiectivul, în cel mult 6 luni de la data obtinerii autorizatiei.

(2) în situatia în care OSD nu asigură punerea în functiune a instalatiei de racordare în termenul prevăzut la alin. (1), acesta are obligatia să plătească solicitantului penalitătile prevăzute în anexa nr. 1 la standard.”

2. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) în situatia în care nu este posibilă reluarea serviciului la data si ora comunicate initial, la expirarea fiecărei perioade consecutive de 12 ore de la notificarea initială, să informeze asupra evolutiei situatiei, inclusiv asupra oricărei modificări a datei preconizate pentru reluarea prestării serviciului.”

3. La articolul 9, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

“(4) Dacă OSD asigură reluarea prestării serviciului anterior încheierii perioadei prevăzute la alin. (1), pentru o perioadă mai mică de 24 de ore, OSD are obligatia să asigure notificarea/informarea consumatorilor, în conditiile alin. (1), prin modalitătile prevăzute la alin. (1), în legătură cu motivele întreruperii repetate si, după caz, în legătură cu data preconizată pentru reluarea prestării serviciului, în situatia în care acesta nu a fost reluat anterior îndeplinirii obligatiei de notificare/informare.”

4. După articolul 10 din cadrul indicatorului de performantă garantat IPG5 “Reluarea prestării serviciului în urma unei întreruperi neplanificate” se introduce un nou indicator de performantă garantat, respectiv indicatorul de performantă garantat IPG51 “Repetarea întreruperilor neplanificate din cauza neîndeplinirii obligatiilor OSD”.

5. După indicatorul de performantă garantat IPG51 “Repetarea întreruperilor neplanificate din cauza neîndeplinirii obligatiilor OSD” se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

“Art. 101. - În situatia în care prestarea serviciului unui consumator a fost întreruptă neplanificat de două sau mai multe ori în cursul unui an, din cauza neîndeplinirii obligatiilor OSD, acesta are obligatia de a plăti consumatorului penalitatea prevăzută în anexa nr. 1 la standard, pentru fiecare dintre aceste întreruperi.”

6. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) procentul anual de retea supusă controlului cu aparate pentru detectarea pierderilor de gaze se calculează pe baza formulei:

 

RCA = LRA  / LRC  x 100,

 

 

în care:

LRC este lungimea de retea supusă controlului în anul de referintă, exprimată în kilometri, pentru care periodicitatea efectuării verificărilor este aceeasi, aceasta calculându-se prin însumarea lungimilor de retea verificate periodic conform normelor tehnice în vigoare, tinându-se cont de tipul materialului (otel sau polietilenă);

LRA este lungimea de retea activă la data de 31 decembrie a anului anterior anului de referintă, exprimată în kilometri, pentru care periodicitatea efectuării verificărilor este aceeasi, conform normelor tehnice în vigoare, tinându-se cont de tipul materialului (otel sau polietilenă).

 

NOTĂ:

Obligatia OSD se consideră îndeplinită dacă valoarea rezultată este mai mică sau cel putin egală cu valoarea maximală impusă prin prezentul act normativ în conditiile în care fiecare tronson de conductă a fost verificat în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare.”

7. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 23. - (1) Pentru preluarea sesizărilor si reclamatiilor solicitantilor/consumatorilor, OSD are obligatia de a asigura functionarea cel putin a unui centru de relatii cu publicul la nivelul unui judet, care va functiona cel putin 12 h/zi, si a unui serviciu telefonic permanent.


(2) în situatia în care OSD primeste o sesizare privind emanatii de gaze naturale, OSD are obligatia să asigure deplasarea unei echipe de interventie la locul semnalat în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de o oră de la momentul primirii sesizării.”

8. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

“(3) OSD va raporta anual la ANRE, în termenul prevăzut la art. 17 alin. (1), următoarele informatii:

a) nivelul total al penalitătilor plătite în anul calendaristic precedent, defalcate pe fiecare obligatie, astfel cum acestea sunt definite în prezentul standard;

b) durata medie a întreruperilor programate pe consumator, în anul calendaristic precedent;

c) durata medie a întreruperilor neprogramate pe consumator, în anul calendaristic precedent.”

9. Anexele nr. 1-3 se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 “Penalităti aplicabile în cazul nerespectării indicatorilor de performantă garantati” se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 “Obiective aplicabile pentru indicatorii generali de performantă” se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. Anexa nr. 3 “Modele de raportare” se înlocuieste cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Până la data de 1 ianuarie 2012, operatorii sistemelor de distributie au obligatia să raporteze la Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei nivelul indicatorului de performantă IGP 6, prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. a) din Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, aferent anului 2010.

Art. III. - Titularii licentelor de distributie a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012, cu exceptia art. I pct. 9 care intră în vigoare la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Dan lulius Plaveti

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2011.

Nr. 47.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale)

 

Penalităti aplicabile în cazul nerespectării indicatorilor de performantă garantati

 

Indicatorul de performantă (numărul articolului)

Perioada de timp specificată

Valoarea penalitătii

- lei -

IPG1 - Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării la SD (art. 6)

Nerespectarea termenului prevăzut în Regulamentul de acces la sistemele de distributie a gazelor naturale

36

 

Fiecare zi lucrătoare suplimentară

6

IPG2 - Realizarea instalatiei de racordare la SD a solicitantilor de acces [art. 7 alin. (1) lit. b)]

Nerespectarea termenului precizat în contractul de racordare

60

 

Fiecare zi lucrătoare suplimentară

12

IPG2 - Realizarea instalatiei de racordare la SD a solicitantilor de acces (art. 71)

Nerespectarea termenului de depunere a documentelor pentru obtinerea autorizatiei de constructie

15

 

Fiecare zi lucrătoare suplimentară

5

IPG2 - Realizarea instalatiei de racordare la SD a solicitantilor de acces (art. 72)

Nerespectarea termenului de punere în functiune a instalatiei de racordare

15

 

Fiecare zi lucrătoare suplimentară

5

IPG3 - Reamenajarea terenurilor afectate de executia unor lucrări la obiectivele aferente SD [art. 8 alin. (4)]

45 de zile

181

 

Fiecare perioadă consecutivă de 5 zile lucrătoare

60

IPG4 - Obligatia de notificare/informare privind data si ora reluării prestării serviciului [art. 9 alin. (1) lit. a) si b)]

12 ore

24

IPG4 - Obligatia de informare privind data si ora reluării prestării serviciului [art. 9 alin. (1) lit. c)]

Fiecare perioadă consecutivă de 12 ore

24

IPG4 - Obligatia de notificare/informare privind motivele întreruperii repetate si, după caz, data si ora reluării prestării serviciului [art. 9 alin. (4)]

12 ore

24

IPG5 - Reluarea prestării serviciului în urma unei întreruperi neplanificate [art. 10 alin. (1)]

Conform informării initiale transmise consumatorului de către OSD

24

IPG51 - Repetarea întreruperilor neplanificate din cauza neîndeplinirii obligatiilor OSD (art. 101)

Fiecare întrerupere neplanificată, începând cu a doua întrerupere neplanificată în cursul unui an

36

IPG6 - Notificarea întreruperilor planificate [art. 11 alin. (1)]

Două zile lucrătoare

60

IPG7 - Reluarea prestării serviciului în urma unei întreruperi planificate [art. 12 alin. (1)]

Specificat în notificare în conformitate cu art. 11 alin. (1)

604

IPG71 - Rezolvarea solicitărilor cu privire la măsurarea cantitătilor de gaze naturale [art. 121 alin. (2) si (3)]

30 de zile

36

 

Fiecare zi lucrătoare suplimentară

6

IPG8 - Realizarea obligatiei de plată a penalitătilor datorate în conformitate cu standardul de performantă [art. 13 alin. (1)]

15 zile lucrătoare

181

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale)

 

Obiective aplicabile pentru indicatorii generali de performantă

 

Indicatorul de performantă (numărul articolului)

Obiectiv

IGP1 - Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării la SD (art. 14)

98%

IGP2 - Notificarea consumatorului în legătură cu întreruperile planificate si neplanificate ale serviciului (art. 15)

95%

IGP3 - Obligatiile OSD de informare a solicitantilor/consumatorilor decurgând din alte reglementări aleANRE (art. 16)

95%

IGP6 - Indicatori de sigurantă

Procentul anual de conducte supuse controlului

[art. 19 alin. (1)lit. (a)]

conducte din otel subterane

Maximum %

 

 

 

- x < 0,025

100

- 0,025 < x < 0,25

50

- 0,25 < x < 1

25

- x > 1

8,3

conducte din otel supraterane

100

conducte din polietilenă cu vechime < de 2 ani

50

conducte din polietilenă cu vechime > de 2 ani

100

Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze, localizate pe un kilometru de retea verificată [art. 19 alin. (1) lit. (b)]

0,8 (*)

Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizărilor unor terti pe un kilometru de retea [art. 19 alin. (1) lit. (c)]

0,1


(*) În calculul indicatorului nu se vor cuantifica emanatiile de gaze naturale constatate în posturile de reglare-măsurare.

 

NOTĂ:

“x” reprezintă numărul de defecte/kilometru de conductă, constatate în anul anterior celui pentru care se face raportarea.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale)

 

Modele de raportare

 

Indicatorul de performantă (numărul articolului)

Obiectiv

Realizat

IGP1 - Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării la SD (art. 14)

98%

 

IGP2 - Notificarea consumatorului în legătură cu întreruperile planificate si neplanificate ale serviciului [art. 15 alin. (1) si (2)]

95%

 

IGP3 - Obligatiile OSD de informare a solicitantilor/consumatorilor decurgând din alte reglementări ale autoritătii [art. 16 alin. (1)]

95%

 

IGP6 - Indicatori de sigurantă

Procentul anual de conducte supuse controlului

[art. 19 alin. (1) lit. (a)]

Maximum %

 

 

 

conducte subterane din otel

100

 

X < 0,025

50

 

0,025 < x < 0,25

25

 

0,25 < x < 1

8,3

 

X > 1

100

 

conducte din otel supraterane

50

 

conducte din polietilenă cu vechime < de 2 ani

100

 

conducte din polietilenă cu vechime > de 2 ani

 

Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze localizate pe un kilometru de retea verificată

[art. 19 alin. (1) lit. (b)]

0,8 (*)

 

Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizărilor unor terti pe un kilometru de retea [art. 19 alin. (1) lit. (c)]

0,1

 

Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze cauzate de actiunea unor terti pe un kilometru de retea [art. 19 alin. (1) lit.(d)]

---

 


(*) În calculul indicatorului nu se vor cuantifica emanatiile de gaze naturale constatate în posturile de reglare-măsurare.

 

NOTĂ:

“x” reprezintă numărul de defecte/kilometru de conductă, constatate în anul anterior celui pentru care se face raportarea.

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru functionarii publici care ocupă functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora

 

Având în vedere prevederile art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, republicată, si ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici,

în temeiul art. 21 alin. (2) si al art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, republicată,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Domeniile prioritare în care se organizează programe de formare pentru functionarii publici care ocupă functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora, denumite în continuare domenii, sunt:

a) ITsi tehnologia informatiei si comunicatiilor;

b) management;

c) dezvoltare personală;

d) drept si legislatie comunitară;

e) comunicare si transparentă decizională;

f) resurse si servicii publice.

(2) Autoritătile si institutiile publice detaliază domeniile prevăzute la alin. (1) în programe de formare conform necesitătilor institutionale stabilite prin planul anual de perfectionare profesională a functionarilor publici.

Art. 2. - Domeniile prevăzute la art. 1 sunt aplicabile tuturor autoritătilor si institutiilor publice, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a functionarilor publici.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.233/2009 privind stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru functionarii publici care ocupă functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 4 iunie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

 

Bucuresti, 18 octombrie 2011.

Nr. 3.831.


 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea machetei de raportare de către casele de asigurări de sănătate la Casa Natională de Asigurări de Sănătate a consumului centralizat de medicamente

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DMSSM 1.911 din 17 noiembrie 2011;

- art. 5 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii,

în temeiul art. 209 alin. (4) si al art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru calculul contributiei trimestriale aprobate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli în domeniul sănătătii, casele de asigurări de sănătate au obligatia validării consumului de medicamente, raportat în conditiile Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.518/890/2011 pentru aprobarea formularului de raportare a consumului de medicamente, de către detinătorii autorizatiilor de punere pe piată a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora, pentru medicamentele incluse în programele nationale de sănătate, precum si pentru medicamentele cu ori fără contributie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescriptie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc, si pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă.

Art. 2. - (1) Casele de asigurări de sănătate vor valida raportul farmaciilor cu circuit deschis privind consumul de medicamente cu sau fără contributie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescriptie medicală, cuprinse în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, pe baza machetei-raport prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Casele de asigurări de sănătate vor valida raportul unitătilor sanitare cu paturi privind consumul de medicamente care se acordă bolnavilor cuprinsi în cadrul programelor nationale de sănătate, pe baza machetei-raport prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Casele de asigurări de sănătate vor valida raportul centrelor de dializă pentru consumul de medicamente utilizate în cadrul serviciilor medicale de dializă, pe baza machetei-raport prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 3. - Datele prevăzute la art. 2 vor fi raportate la Casa Natională de Asigurări de Sănătate lunar, atât în format electronic, cât si pe suport hârtie, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contributia.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Casele de asigurări de sănătate si directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae-Lucian Dută

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2011.

Nr. 927.

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE.......................

 

ANEXA Nr. 1

 

RAPORT

pentru farmaciile cu circuit deschis privind consumul de medicamente cu sau fără contributie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescriptie medicală

 

- machetă –

 

Numărul de furnizori care au raportat

Numărul de furnizori la care au fost invalidate raportările

Consumul total raportare pe subliste

Consumul total validat pe subliste

A

B

C1

C2

C3

A

B

C1

C2

C3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem de legalitatea, realitatea si exactitatea datelor mai sus mentionate.

 

Presedinte - director general,

………………………………..

 


ANEXA Nr. 2

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .......................

RAPORT

privind consumul de medicamente în unitătile sanitare cu paturi

 

- machetă –

 

Numărul de furnizori care au raportat

Numărul de furnizori la care au fost invalidate raportările

Consumul total raportat

Consumul total validat

Programele nationale

de sănătate (pe fiecare program)

Alte medicamente

Programele nationale de sănătate

(pe fiecare program)

Alte medicamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem de legalitatea, realitatea si exactitatea datelor mai sus mentionate.

Presedinte - director general,

………………………………..

 

ANEXA Nr. 3

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .......................

RAPORT

pentru centrele de dializă privind consumul de medicamente utilizate în cadrul serviciilor medicale de dializă

 

- machetă –

 

Numărul de furnizori care au raportat

Numărul de furnizori la care au fost invalidate raportările

Consumul total raportat

Consumul total validat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem de legalitatea, realitatea si exactitatea datelor mai sus mentionate.

Presedinte - director general,

………………………………..


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiintarea Societătii ASTRA din Sibiu

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 14 noiembrie 2011, o monedă din argint dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiintarea Societătii ASTRA din Sibiu.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

 

Valoare nominală

10 lei

Metal

argint

Titlu

999%o

Formă

rotundă

Diametru

37 mm

Greutate

31,103 g

Calitate

proof

Cant

zimtat

Aversul prezintă, la exterior,

inscriptia

 

ANI DE LA ÎNFIINTAREA SOCIETĂTII ASTRA DIN SIBIU”; la interior, portretul si numele lui Andrei Saguna, imaginea Palatului ASTRA din Sibiu, inscriptia “ROMÂNIA”, valoarea nominală “10 LEI”, stema României si anul de emisiune “2011”.

Reversul prezintă, la exterior, inscriptia circulară “ASOCIATIUNEA TRANSILVANA PENTRU LITERATURA ROMANA SI CULTURA POPORULUI ROMAN” si anul înfiintării “1861”; la interior, simbolul ASTREI, portretele redactorilor primului statut al acesteia si inscriptiile “PRIMUL STATUT AL ASTREI” si “TCipariu-G.Baritiu-I.Puscariu”.

Art. 3. - Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de brosuri de prezentare a emisiunii numismatice, redactate în limba română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la înfiintarea Societătii ASTRA din Sibiu au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, lasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2011.

Nr. 40.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.