MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 832/2011

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXIII - Nr. 832         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 noiembrie 2011

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.124. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Curtici, judetul Arad

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

160. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping privind aprobarea taxei pentru autorizarea desfăsurării activitătilor în sălile de culturism sau de fitness, precum si a Metodologiei de organizare a cursului de instruire antidoping

 

860. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea siglei Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile si a modelelor legitimatiei si insignei de inspector al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

 

1.185. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Stefan Vodă, judetul Călărasi

 

1.577. - Ordin al ministrului sănătătii privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti

 

2.647. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 106, sectorul 1, municipiul Bucuresti

 

2.662. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Muzeului de Artă Vizuală Galati

 

2.663. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national pentru acreditarea Colectiei publice obiecte si fond documentar din cadrul Centrului de Documentare si Informare Gaze Naturale Medias

 

6.281. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician controlul produselor agroalimentare” si domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician cadastru funciar - topograf”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol si de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din municipiul Iasi

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1.124. - Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale INTEROMEGAIFN - S.A.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

807. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale BECHERU INSURANCE UNION - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

830. - Decizie privind autorizarea functionării ca brokerde asigurare a Societătii Comerciale DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE -S.R.L.


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Curtici, judetul Arad

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului Curtici, judetul Arad, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Constantin-Traian Igas

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2011.

Nr. 1.124.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

orasului Curtici, judetul Arad

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Curtici, judetul Arad

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema orasului Curtici se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat.

În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află un snop de grâu, de aur, iar în stânga, în câmp argintiu, se află o roată de cale ferată cu două aripi, de culoare neagră.

În vârful scutului, în câmp rosu, se află o bornă de culoare argintie.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu 3 turnuri crenelate.

Semnificatiile elementelor însumate

Snopul simbolizează ocupatia de bază a locuitorilor, agricultura.

Roata cu două aripi si borna semnifică faptul că localitatea este cel mai important punct de trecere, pe calea ferată, a frontierei de vest a României.

Coroana murală cu 3 turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oras.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI AGENTIA NATIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

privind aprobarea taxei pentru autorizarea desfăsurării activitătilor în sălile de culturism sau de fitness, precum si a Metodologiei de organizare a cursului de instruire antidoping

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei juridice si resurse umane nr. 4.548 din 8 noiembrie 2011;

- prevederile art. 9 alin. (5) si alin. (7) din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, republicată;

- prevederile art. 3 alin. (3) si art. 8 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011,

în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă taxa pentru autorizarea desfăsurării activitătilor în sălile de culturism sau de fitness, în cuantum de 500 de lei.

(2) Cuantumul taxei prevăzute la alin. (1) se actualizează o dată la 2 ani, pe baza indicelui de inflatie stabilit de Institutul National de Statistică.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia privind organizarea si desfăsurarea cursului de instruire antidoping, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Se aprobă modelul certificatului de functionare anti-doping, precum si modelul formularului-tip al cererii de autorizare, prevăzute în anexele nr. 2 si 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2011.

Nr. 160.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

privind organizarea si desfăsurarea cursului de instruire antidoping

 

Art. 1. - Prezenta metodologie cuprinde normele privind organizarea si desfăsurarea cursului de instruire antidoping.

Art. 2. - (1) Cursul de instruire antidoping se adresează următoarelor categorii de persoane:

a) persoane fizice angajate în cadrul persoanelor juridice, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale;

b) alte persoane fizice care solicită înscrierea ia cursul de instruire antidoping.

(2) Cursul de instruire se organizează de către Agentia Natională Anti-Doping.

Art. 3. - (1) Cererile de înscriere la cursul de instruire antidoping, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezenta metodologie, se depun la sediul Agentiei Nationale Anti-Doping din municipiul Bucuresti, până la data de 20 a fiecărei luni, însotite de următoarele documente:

a) copia actului de identitate;

b) copia diplomei de bacalaureat sau echivalentă recunoscută în Uniunea Europeană;

c) adeverintă de salariat în cadrul persoanei juridice, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale care solicită autorizarea din punctul de vedere al reglementărilor antidoping;

d) dovada achitării taxei de participare.

(2) Participantii la cursul de instruire antidoping trebuie să cunoască limba română.

(3) Taxa de curs este în cuantum de 500 lei, aceasta actualizându-se o dată la 2 ani.

(4) Persoanele fizice, altele decât cele care sunt angajate în cadrul persoanelor juridice, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, care solicită înscrierea în vederea obtinerii atestatului de instruire antidoping, au obligatia de a îndeplini conditiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) si d).

Art. 4. - (1) Seriile de curs vor fi organizate în functie de ordinea cererilor înregistrate prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) Numărul minim de participanti este de 15, iar numărul maxim de participanti este de 40 pe serie.

(3) Lista participantilor pe serii de curs va fi afisată pe site-ul institutiei în intervalul 25-30 al fiecărei luni, pentru seriile din luna următoare.

Art. 5. - (1) Cursantii vor fi înscrisi nominal într-un registru special în care se va consemna prezenta la curs. (2) Prezenta la curs este obligatorie.


Art. 6. - (1) Cursul de instruire antidoping se desfăsoară la sediul Agentiei Nationale Anti-Doping din municipiul Bucuresti.

(2) în functie de solicitări, acesta se poate organiza si desfăsura si în alte orase din tară.

Art. 7. - Cursul de instruire antidoping se desfăsoară pe durata a 10 ore, programul fiind afisat pe site-ul institutiei.

Art. 8. - Tematica cursului de instruire antidoping cuprinde:

a) cadrul legal privind prevenirea si combaterea producerii si traficului ilicit de substante dopante cu grad mare de risc;

b) substantele dopante cu grad mare de risc si efectele utilizării acestora;

c) suplimentele nutritive si dopajul în sport.

Art. 9. - (1) Atestatul de instruire, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie, se eliberează pe baza evaluării la finalul celor 10 ore de curs.

(2) Evaluarea constă într-o lucrare scrisă, tip grilă.

(3) Evaluarea se face de către o comisie stabilită prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.

(4) Atestatul se eliberează cursantilor care obtin punctajul minim de 75% la lucrarea scrisă, în baza procesului-verbal al comisiei de evaluare.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Nr. ................/...........................

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

la cursul de instruire antidoping organizat de Agentia Natională Anti-Doping

 

- model -

 

Societatea Comercială................................, cu sediul în......................., str......................nr.........., bl.........., ap..........Judetul/sectorul........., tel........................, fax.................., e-mail..........................., CUI..............................., reprezentată prin.................., CNP........................, tel........................., fax........................, e-mail........................, solicit înscrierea domnului/doamnei........................la cursul de instruire antidoping organizat de Agentia Natională Anti-Doping, CNP.........................., act de identitate seria.........nr.........., din localitatea............................., str............................. nr.........., bl.........., ap..........Judetul/sectorul........., tel.........., fax........., e-mail...........

 

Data.........

Reprezentant legal,

.......................................

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

Nr. ................/...........................

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

la cursul de instruire antidoping organizat de Agentia Natională Anti-Doping

 

- model –

 

Domnul/Doamna.................................., cu domiciliul în localitatea......................., str..................................... nr......., bl......., ap........, judetul/sectorul ....................., tel....................., fax...................e-mail ..........................., CNP............................, act de identitate seria.........nr.............., solicit înscrierea la cursul de instruire antidoping organizat de Agentia Natională Anti-Doping.

 

Data........................

Semnătura

.......................................


ANEXA Nr. 3*)

la metodologie

 

ATESTAT DE INSTRUIRE ANTI-DOPING

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2*)

 

CERTIFICAT DE FUNCTIONARE ANTI-DOPING

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 3

Nr........../................................

 

CERERE DE AUTORIZARE

pentru eliberarea certificatului de functionare din punctul de vedere al reglementărilor antidoping

 

A. Date de identificare ale persoanei juridice, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale care desfăsoară activităti în sălile de culturism sau de fitness

Denumirea persoanei juridice, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale....................., forma de organizare sau statutul juridic..............................., sediul: str............................................nr............, bl.............., sc............, ap............, localitatea....................., cod postal................., judetul/sectorul ....................................., telefon ................................................, fax......................, e-mail ..........................................., pagina de internet................................., cod fiscal .................................., C.U.I.............................

B. Reprezentantul legal al persoanei juridice, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale care desfăsoară activităti în sălile de culturism sau de fitness

Nume.................................................Prenume..........................................Functia...........................................................

Anexez dosarul de autorizare si declar pe propria răspundere, în conformitate cu dispozitiile art. 292 din Codul de procedură penală, că toate copiile depuse la dosar sunt conforme cu originalul.

 

Numele.........................

 

Semnătura....................

 

L.S.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea siglei Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile si a modelelor legitimatiei si insignei de inspector al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.013/2010, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă sigla Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile, modelul color si modelul alb-negru, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul legitimatiei de inspector al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul insignei de inspector al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 1 noiembrie 2011.

Nr. 860.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

 

SIGLA

Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

 

- model color –

 

ANEXA Nr. 2

 

LEGITIMATIA DE INSPECTOR

al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

 

 

ANEXA Nr. 3

 

INSIGNA DE INSPECTOR

al Centrului de Investigatii si Analiză pentru Siguranta Aviatiei Civile

 

- model –

 

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Stefan Vodă, judetul Călărasi

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. I) si art. 113 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului privind deschiderea cărtilor funciare electronice, ca urmare a definitivării lucrărilor de cadastru general, pe teritoriul comunei Stefan Vodă, judetul Călărasi, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 211/2008,

în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cărtile funciare deschise la cerere, precum si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Stefan Vodă, judetul Călărasi.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărtilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cărtile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile cărti funciare. Vechile evidente se păstrează în arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric.

(2) Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate si planuri anterioare realizării cadastrului si deschiderii noilor cărti funciare pe teritoriul unitătii administrativ-teritoriale Stefan Vodă, judetul Călărasi, îsi pierd valabilitatea.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2011.

Nr. 1.185.


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea detalierii pe judete a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei organizare si politici salariale nr. 2.930/2011;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 151/2011 privind aprobarea Planului national de paturi pentru perioada 2011-2013, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea

Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă detalierea pe judete a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unitătile sanitare publice si private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicesti în regim de spitalizare continuă, conform anexei nr. 1.

(2) Numărul de paturi prevăzut la alin. (1) se referă la numărul de paturi pentru care se asigură finantarea din fonduri publice, fără a îngrădi posibilitatea functionării structurilor spitalicesti cu un număr mai mare de paturi, care să fie finantate din alte surse.

Art. 2. - (1) în numărul de paturi pe judet se includ paturile din unitătile sanitare publice cu paturi din reteaua Ministerului Sănătătii, din unitătile sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie, inclusiv cele al căror management a fost transferat autoritătilor administratiei publice locale, din subordinea Academiei Române, precum si din Institutul National de Expertiză Medicală si Recuperare a Capacitătii de Muncă si paturile din unitătile sanitare private, care oferă servicii medicale de spitalizare continuă.

(2) La încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale se vor avea în vedere cresterea eficientei si calitătii serviciilor medicale si asigurarea accesului echitabil al populatiei la serviciile medicale.

Art. 3. - Directiile implicate din cadrul Ministerului Sănătătii, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Casa Natională de Pensii Publice, precum si unitătile sanitare cu paturi publice si private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - (1) în judetele/municipiul Bucuresti în care functionează unităti sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie si în subordinea Academiei Române, casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Casa Natională de Pensii Publice vor stabili numărul de paturi pentru care se asigură finantarea din fonduri publice, cu încadrarea în numărul de paturi aprobat la nivelul judetelor/municipiului Bucuresti.

(2) Judetele în care functionează unităti sanitare cu paturi aflate în subordinea altor ministere si institutii cu retea sanitară proprie si în subordinea Academiei Române sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ritli Ladislau

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2011.

Nr. 1.577.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr. crt.

Judetul

Nr. de paturi din unităti sanitare publice si private

1

Alba

1.835

2

Arad

2.522

3

Arges

2.978

4

Bacău

3.661

5

Bihor

3.852

6

Bistrita-Năsăud

1.242

7

Botosani

2.165

8

Brasov

3.590

9

Brăila

1.770

10

Buzău

1.964

11

Caras-Severin

1.498

12

Călărasi

897

13

Cluj

6.685

14

Constanta

4.857

15

Covasna

1.480

16

Dâmbovita

1.927

17

Dolj

4.567

18

Galati

3.120

19

Giurgiu

619

20

Gorj

1.853

21

Harghita

1.810

22

Hunedoara

2.783

23

Ialomita

677

24

Iasi

7.404

25

Ilfov

601

26

Maramures

2.631

27

Mehedinti

1.360

28

Mures

4.201

29

Neamt

2.520

30

Olt

1.864

31

Prahova

3.693

32

Satu Mare

1.673

33

Sălaj

1.030

34

Sibiu

2.640

35

Suceava

3.025

36

Teleorman

1.549

37

Timis

5.602

38

Tulcea

894

39

Vaslui

1.979

40

Vâlcea

1.982

41

Vrancea

1.466

42

Bucuresti

21.173

TOTAL:

125.639

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. crt.

Judetele în care functionează unităti sanitare cu paturi aflate în subordinea ministerelor si institutiilor cu retea sanitară proprie si a Academiei Române

1

Arges

2

Bacău

3

Bihor

4

Brasov

5

Cluj

6

Constanta

7

Dolj

8

Galati

9

Hunedoara

10

Iasi

11

Mehedinti

12

Neamt

13

Prahova

14

Sibiu

15

Timis

16

Vrancea

17

Bucuresti


MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului din Bd. Aviatorilor nr. 106, sectorul 1, municipiul Bucuresti

 

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) si alin. (3) si ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1)si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Imobilul din Bd. Aviatorilor nr. 106, sectorul 1, municipiul Bucuresti, se clasează ca monument istoric, grupa valorică “B”, cod în Lista monumentelor istorice B-ll-m-B-21023.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protectie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii si Patrimoniului National comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducerea la îndeplinire.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 17 octombrie 2011.

Nr. 2.647.

 

ANEXA

 

ZONA DE PROTECTIE

a imobilului monument istoric din Bd. Aviatorilor nr. 106, sectorul 1, municipiul Bucuresti

 

Coordonate puncte de contur

 

Nr. pct.

Coordonate stereo local Bucuresti

-

X(m)

Y(m)

1.

555486,7729

341658,9432

2.

555496,6689

341657,2437

3.

555503,7815

341657,2437

4.

555514,1413

341654,9263

5.

555520,6355

341654,9263

6.

555523,5734

341673,0027

7.

555532,5415

341669,9127

8.

555552,3334

341666,2047

9.

555554,9619

341679,9552

10.

555574,2899

341677,3287

11.

555582,0211

341725,6870

12.

555584,9809

341743,6933

13.

555588,6918

341767,7953

14.

555532,5308

341800,9543

15.

555548,3024

341818,5673

16.

555531,5903

341831,5848

17.

555484,8939

341831,5848

18.

555480,1006

341777,7926

19.

555468,4993

341705,8602

20.

555486,7729

341658,9432


MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru acreditarea Muzeului de Artă Vizuală Galati

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile si normele de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007,

în baza Hotărârii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 3.127 din 27 septembrie 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Muzeul de Artă Vizuală Galati.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Mihaela-loana Kaitor,

secretar general

 

Bucuresti, 28 octombrie 2011.

Nr. 2.662.

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru acreditarea Colectiei publice obiecte si fond documentar din cadrul Centrului de Documentare si Informare Gaze Naturale Medias

 

În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile si normele de acreditare a muzeelor si a colectiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.057/2007,

în baza Hotărârii Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor nr. 3.500 din 27 septembrie 2011,

în temeiul dispozitiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acreditează Colectia publică obiecte si fond documentar din cadrul Centrului de Documentare si Informare Gaze Naturale Medias.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si patrimoniului national,

Mihaela-loana Kaitor,

secretar general

 

Bucuresti, 28 octombrie 2011.

Nr. 2.663.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician controlul produselor agroalimentare” si domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician cadastru funciar - topograf”, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol si de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din municipiul Iasi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 8 din 24 august 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 iunie-5 august 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învătământ “postliceal”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician controlul produselor agroalimentare” si domeniul “agricultură”, calificarea profesională “tehnician cadastru funciar - topograf, limba de predare “română”, forma de învătământ “zi” din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol si de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi”, cu sediul în municipiul Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 42, judetul Iasi, începând cu anul scolar 2011- 2012.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol si de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din municipiul Iasi este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, unitatea de învătământ preuniversitar de stat Colegiul Agricol si de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din municipiul Iasi, Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2011.

Nr. 6.281.


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
 
BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale INTEROMEGAIFN - S.A.

 

Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale INTEROMEGA IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare, prin Scrisoarea înregistrată la Banca Natională a României sub nr. 22.124 din 19 septembrie 2011, si îndeplinirea cerintelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 20/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

guvernatorul Băncii Nationale a României emite următorul ordin:

Articol unic. - Se dispune radierea din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societătii Comerciale INTEROMEGA IFN - S.A., cu sediul în municipiul Galati, Str. Domnească nr. 2, bl. P12, ap. 2A, judetul Galati, înregistrată la registrul comertului sub nr. J17/1559/2003, cod unic de înregistrare 15887750, înscrisă în Registrul general tinut la Banca Natională a României la sectiunea k) “Activităti multiple de creditare” sub nr. RG-PJR-18-110072.

 

Guvernatorul Bancn Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 8 noiembrie 2011.

Nr. 1.124.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale BECHERU INSURANCE UNION - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 1 noiembrie 2011, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale BECHERU INSURANCE UNION - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială BECHERU INSURANCE UNION - BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Pitesti, Bd. Eroilor nr. 8 (camera nr. 110), judetul Arges, nr. de ordine în registrul comertului J03/1060/27.07.2011, cod unic de înregistrare 28925465/27.07.2011, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2011.

Nr. 807.


 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 noiembrie 2011 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială DANUBIUS INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Craiova, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 15A, bl. M5, parter, judetul Dolj, nr. de ordine în registrul comertului J16/991/23.05.2011, cod unic de înregistrare 28525140/23.05.2011, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2011.

Nr. 830.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.